12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i* juüaı Adalet Encümeninde Özyörükün Divanı Âüye sevki istendi Baftarafı 1 inci sahijede Mekmed Aü Sebükün bu konuş masına Halil Özyörük «şahsiyat yapıyorsunuz.'» şeklinde müdahale etmek istemisse de hatib sözlerinin eahsivat olmadığını söyledikten son ra söyle demiştir: « Geçen oturumda sahsıma t*esvüzde bulunmasaydınız bu şekil de konusmazdım. Sebebiyet veren «izsüvı. Sabır ve tahammülle beni dinlemeniz lâzımdır.» İfşaat tzmir mületvekiH daha sonra tev hldi içtihad kararile Temyizde bu karara aid dosyada mevcud olan zabıtnameyi mukayeseye girismiş ve bahia konusu kararfı zabıtname mündericatına uynaadığau i£a mişt>r. Zabıtla karar arasındaki ay kırılığı gören Temyu mahkemesi be*ind ceza dairesi reisi Haydar Nadnin de bu vüzden karan hnralamadığuıı ve kararlastınlan hu suslardan baska türlü vazılmıs, olan bu karann tekrar müzakere edil mesi teklıfinde bulunduğunu beyan eylemiştir. . Sebük bu arada aykınlıklan da birer birer saymağa bas.lamis.ur Temyiz heveti umumiyesinde vaki müzakereler sırasında hlç bir Tem yiz azasının ispat hakkına muha lefet etmed.ği ve bu hak aleyhuv de rey vermediği halde Halil özyö rük tarafından karann bambaşka fekilde yazılıp İspat hakkına taraamen sed çekildiğini misallerile ileri sürmüftur. Bu arada bahis mevzuu karara imzasmı koyan adalet komisyonu atası tzmir milletvekili Arif Güngörenm Temyizde ispat hakkı aleyhine rey vermesinden do layı suçhı sayılamiyacaŞını lzab. etmistir. Bunun üzerine Halil Özyörük oturduğu yerden «o halde suç lu ben miyim?» diye bağırmıs,, Mehrned Ali Sebük de «ben büdik lerimi arzettiğim zaman kimtn suçİU olduğu meydana eıkaeaktır. Telâşlanmayınız» (eklmde cevab vermi?tir. «Özyörüknn Divanı Aüye sevki lâzımdır» Nihayet, Mehmed Ali Sebük, Tem yizdeki dunıgma zabıtnanı^s'nde tneveud olmıyan hususiarın karara yaztldığını ve ekseriyet tarafınaan akla dahi gelmiyen bazı şeylerin bu kararda zikredildiğini, kararın hakikate uyraadığını büdırtnek sıi'etile Halil Özyörük ü itham etmıs. ve Özyörükün behemehal Divanı Aliye ievki lAzım geldiğinl ve bunu açık ça teklif ettiğini sözlerine ilâve etmıştir. Sözleri bir kaç defa riyaset makaır.ı tarafmdan kesilen Mehmed AH Sebük, müdahalaler artınca s3a lerine devamda fayda bulmadif»'nı belirterek izahatını yanda bırakmıştır. Bir bah Müteakıben *5z alan Arif Güngö ren heyeti umumiyede Mehmed Ali Sebükün dediği gibi muhtelif fikirler bulunduğunu, fakat o sünku SaHjar içinde böyle bir hal tarzmm u gun yol oldugunun kabul edüdiğini söylemlş ve karan bu lcanaatie imzalamı^ olduğunu ifade etmıjtir. f Arif Güngören daha »nra: B u karann tatbikatta aldl|l şeklin b\ı ktikamette olaeağını düşüns«>ydiır kat'iyen imzalamazdım» diyereîc ispat hakkmın meısleketimiz içın bir ^aruret olduğunu söylemi^tir FetM Çefikbaş konnşnyor Daha sonra Fethi Çelikba? söz alarak şunlan söylemiştir « Arkadajlar, komisyonumuza bakıyorum. Hepsi genç arkadaşlardan teşekkül etmi». Turk siyasl ha yatında daha uzun yıllar mes'uliyetler kabul edip memlekete hizmet edecek yaşlardasmız. Tevbldi içtihad karanıan ne hazin şartlar içinde çıkbğım benden evvel konuşanlar izah ettiler. Halil Özyörük Bey alınmasınlar, mazur görsünler, kendileri esasen tarih karşısmda bir mes'uliyet ve vebali kabul etmiî vaziyettedir Ama sizler bu vaşlı mütekaid arkadaşımızın mes'uliyetine katılmaktan kaçmnnz. Çünkü İspat hakkı, ergeç Türk milletinin seçip gönderdiği mümtaz milletvekillerinden mürek keb blr Meelirte behemehal tesçil edilecektir. Çünkü. bu teklif, bugün milletin vicdanmdan gelmektedir.» Bu arada ispat hakkmın aleyhinde olarak ileri süriilen tdevlet adamlannın gazeteciler «linde yjprahlması», «millî tesanudün botulması dolayısile düsmanlarrn işine yaraması» iddialanna temas eden Çelikbaj şöyle demiştirt Bu iddialar gülünçtür. İspat hakkı suçsuz ve masum devlet adamlarına karjı itimadı artbnr. Eğer devlet adamlannın suçu varsa bunun ortaya çıkmasına yarar ki, bundan isüfade edecek olan millettir. Bırakmız, suçlu devlet adam lan varsa, hangi makamda ise tasfiye olsunlar. Cezalannı tjörsünler. Unutmayınız ki, her Türk köyünde bir Başbakan oturur » Ekren Ali Canın izahatı Fethi Çelikbaşın bu konujmasından sonra söz alan Hürriyet Partisi milletvekillermden Ekrem Ali Can, komisyonun evvelki pelsesinde aleyhte kanuşan Haltl Özyörükle Cevad Ülküye cevab verecegini söylemiş, sonra da AHdurrahman Fahri A^aoğlunun teklifinin tapat hakkını ilga edecek mahiyerte olduğunu beÜrtmiş ve tevh'di içtihad karannuı mütakere ed'lmesine itiraz eden Halil Örvörflke cevaben, eburada bir kanun te^lifi görüçüyoruz, içtihad karan müzaker* •dilemez» diyorcunuz demi». B OK SA trt. Bonastnın 13/V195S fiıtları 1 Starltn 100 DoUt IM 784 M0.50 180 30* ».» njg» t « Ltrte IOO 100 ıoe 130 100 IM trancı tioHM l»vıcr« t m q p «4 03Moa FlortD 7S 68 4073fi840 tieiclk» Craıup ijtnktse UratUB) »S34SJS4 Çekoslo Kur. J8.88.7838.S8.87 brec Kur M.U.MM IM» I8HAM Vg rAHVDJll % ı S I T U Enurum 37 20 00 rlu 1H1 Demriyolu n Otaüryolu HI M1U1 Müd»faa I MJ11] Müdafaa 11 MiUl Müdafaa m «1U1 Müdafa IV 21r»«t Bankası I ZİTMt Sankası n 20.80 21.00 21.00 20.S5 21.65 20 80 20.60 21.jS 10150 • »AİZU TAHVtLA" IM1 O Toiu VI Ktlktnnu I KaJJuama II Kalkınna III tM8 lsUknu I 1948 tatıkrazj ıoo^o 100.70 101.00 100.70 103^0 103 00 102.70 l»« Tuhvüi » a » »AlZU 28.30 23 50 • 102JO 104.25 100 00 183 79 10110 10130 103 40 102.7» 10335 101.45 • 1(31 IkruaiycU tkramtyeil M Müdafaa I îkxajnıy«li D. YoJu M l O. Yoto V 1953 Tahvıli »55 Amortlsman I •55 Amostısman n • • ıkranıtyeli liraat Bankası III iinat B u ü u u IV Zira« Bipkaîi V Zlr»«t Baokuı VI 1113 50 Mad<n Merkez Bankası H.S. Uarantı Bankası ObUgasyon And 1n rtırtsıve Kred' Bankası H !S 8anka»ı N Ifao ve Kredi B **!Mn» J A o A»iar> Çımento S*fi O«f!rnı«nl«ri Ticaret Bankîsı N «OKSASI (>• Oola. «4« nno 1 » Dolar 1 D. M. 1 lavlcr* Frang» 37 Fransız Frangı rtsrlsr 2350 940 200 ZflO ALTIN 165.00» 125.00 • 106.00 137 so 85 SO 15 50 ıj*.,» ?2 O U 44 00 61 W ) ıoo 79257950 9O5091OO 1010010200 76007650 11651170 11701175 Keşad f Guldcn Kttlçe Degussa « Biz ispat hakkını bir te^riî te«is mahiyftinde görmekteyiz.Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesi bir teşriî tesis mahiyetindedir. Aynı zaman d a MeoliMn Anavasa ile kendisine mevdâ teşril »alâhiyetlerine müdahale eder mahlyettedir. Bu bakımdan Meclisin teşrit salfihiyetlerini müdafaa edebibnek için İçtihad karannın komisvonda müzakeresine taraftanm» sözlerini beyarıına eklemistir BilShare Ali Can, ispat hakkının Anayasanm 61 ve 103 tincü maddelerine avkın olma^ı mevruuna te masla şunları sövlemistir; « Biz bu iddianın üzerinde dunılamıyacak kadar Anavasa ile '1« oldu§u kanaatindeviı. Bu husus evvelkl eelseleHe d» etraflıra izah edilmistir Hnlil özvSrük, «iyasî maksadla hareket edip Vekileri korumak ve isoat hakkmın şüreulü dı^ında bırakmak için çali|maktadır. Cevad Ülkü arkada^jmu ispat hakkıntn içtimaî biinvemize uynun olmadıŞım iddia ermisti. Kanaatimirce içtimaî bünvemiz tru hakkın memleketimizde yerleştpesiaj icab etrlrmektedir > «Daha evvel Memnrlnt Muhakemat KanuDuno kaldırmalıyn» Son olarak söz alan ve isoat hak kmdan evvel Memurini Muhakemat Kanununun ilgasuıı istiyen Zonguldak miHetvekili Nusret Kirişçloğlu «unlan soylemiştir: < İspat hakkmdan evvel Memurin Muhakemat Kanununun fl(Bastcraii 1 >nn «ıhtterfe) çası lâzımdır. Bu kanun kalkınca mesele kendiliğinden hallolacak kanunu mocibince biz zaten tatbik ediyorduk. Bir kısmını da hükume•.» Kirişçioflunun bu konuşmasın te biz teklif ettik. Tekliflerimizin dan sonra vaktin gecikmiş olması nazarı itibara alınmasından memsebebile celse tatil edilmiştir. A nuniyet duyuyoıuz. Bu kanun meselfi iki yıl erv»l dalet komisyonunun gelecek topantısmda NusTet Kirişçioğlu, Me çıksaydl vaziyet her halde bugünmurlrı Muhakemat Kanununun tl künden çok farkh olacakU, değil gası Kakkınds bir konusma yapa mi? caktır. Maziye değil, hâle ve Utfltbale Özvöriik bakkmda Meclis talüdkatl bakalım... Milletlerin hayatı ebedden ezeledirt istiyen bir takrir de verflecek Diğer taraftan Sğrendiğime göre Mehmed AH SebCkfin hrpmt hakkı ^leyhindeki tevhidi içtihad karannın çıkanhnan mevzuuada ortaa atbj, iddialara Uaveten bir d* Halil Özvörük hakkında Meelis tah(Baştaraiı 1 inci tahifede) kikatı açılma«!i için bir takrir vtfcaydedilmektedir. tngitte Valisi, rileceği söylenmektedir. bundan evvel yapugı temaslan esnasmda da aynı teminatı vermisti. Tebliğde aynen söyle denilmektedir: Baştcraiı I inci sahijede t Adantn idaresinde defisiklik t bankası binatan da tamamen yan olacaksa, bu değisiklik, Kıbrısh mıştır. Türklerin görüşleri alındıktan sonKızılay genel merıcezi us yardım ra yapılaeakür.» ılarak 100 çadır ve 200 battan:yeyi Dlger taraftan tngilizlerin bu «debir kamyonla gece vo,a cıkarmıstır. gişiklikle» alâkalı tekHflerini alTurhal deposuııdan da 300 cadır son dıktan sonra. bu hususta daha fasrÜTnesi emri yildır'm telgrsfla bil la tafeilât isteml; olan Makarios'a dirilmiştir. bu tafsilâtın Londradan ulaştmlmak üıere olduğu da ilive edilmek tedir. Bursa muhabirimirin oğlu oldn Yerri kansıklıklar Oazctcmizın Bursa muhabiti Mustafs Taylanın bir ojlu dünyaya getaişUrBugün LJmasol civarmda yeni kaUîun önür düer babasını v« »nneslnı rışıklıklar olmustur Polis, ateş rik *deriz. açmak mecburiyetinde kalmış, bir thtikâr yapan 13 sebreci hak Yunanh «Idürülmüş, biri de yarakında ceza zaptı tutuldu lanmıstır. fngiliz askerlerinin, izinli S#bz«ci v* manavların kontroluna olarak Lefkoşe sehri içinde de dobaşlanjBiştır. Dün, muhtfüf semtlerdek! tefH?İCTdt laşmaları yasak edllmiftir Dün bufSh;5 kârla satıs yaptığı tesblt o'.un»n rada tkl asker vurulmuştur. 13 rcanav vt «ebteci bakkında etta Kıbnslı bir Türk beraet etti 'aDtı tanstan edlltnlîtlr. < Lefkoşe, 13 fT.H A.) Baf mshKontrollann clddf blr tekll kemesi bufnin süâh taşımak suçile yargılanmakta olan bir Kıbrıslı Elmah bendi tamamile doldu Türk için beraet karan vermiştir. Elmall bendl ıon y«£l<lar netleMİ Kıbnslı Türkün bir lftira vüzüntamsjnlle dolmuçtur. BeiKlin tasmasmı ön!emek için dtin v« *WflM gün d*nite den mahkemeye verildifi bildiril1 rallyon matrt küp tu boaaltıfanııtır. mek tedir. Baştaraj\ 1 tnct sahifede nan 3 yaşında Necdet adında bir çocuk yaralanarak hastanej» kaldınlmıçtır. Şehrimhde Eğe ve Marmarada şiddetli bir lodos firtınası hüküra »ürmektedir. Bu yüzden Venedikten gelmekte olan İtalyan bandıralı 2 bin tonluk (tTriton Maris» şilepi, cumartesi gecesi Tuzla sahülerinde karaya oturmuştur «Triton Marisi) dün sabsh kurtanlmış ve Derinceye müteveccihen yoluna devam ettirilmiıtir. «Triton Maris» Derinceden Italya için buğday yükliyecekür. Yeni bir soğuk datgası beklenmiyor Yeçilköy Meteoroloji istasyocun dan bildinldiğine göre. dün şehri67 eylul hâdiselerile ilgili olarak mizde suhunet en fazla +15, en az 2 numaralı Örfî İdare mahkemesin + 8 olarak kaydedilmiştir. de haklanTida dâva açılan 17 mazDün gü«ey riizgân 300 dereceük nunun dunışmasma dün saat 14 de bir devir yaparek çeşidli yönlerVilâyet karşısındaki Tomruk buıa den esmiştir. Buıçün hava aralıkh vagışlı, çok 3i salonlannda baslanmıştır. Celse açıldıfı zaman çok dar o bulutlu olacak, rüzgârlar kuzey ve lan duruşma salonuna maznunlarla kuzev batıdan mutedil ve zaman blrlikte 9 avukat ve birkaç gazete zaman kuvvetli esecektir. ; Mevcud sıcakhfrın hsfifçe azalci girebi!m 5, samlin ise ancak ka pı önünde duruşmayı takib edebil ması nubtemel ise de veni bir soguk dal^asmm bugünlerde gelmesi mistir. Tüm&eneral Hilmi Belenin riya bekVrmemektedir. Şile sahillerinde kayallklara setindeki mahkemede, duruşma ha bindiren ttalvan vapuru kimi askorî adli hakim binbası Karadenizdeki son fırtınalarda Şi Mehmed Ünüulu, âza suvari albayı Ragıp Erderjer iddia makamın le sahillerindc Adacıklar mevkünde da da askerî adlî hâkim kci. binba knvahklar» oturan İtalyan barıdırah «Torim» şjlep'nin duruTiunu şı Fahri Coker bulunuyordu. Önce yoklama yapı!mış, mamum gÖTnek Ü7ere çemi kurtarma müte lardan Hikmet Bü, Orhan Birgıt, hns='sı karıtan F<=e5. isletme nnmma Vedat Pekcirsin,, Kâmil Örtal, Hü hâdise mahBİHne çitmlstir. Yiik«üz şüepir sameddin Canöztürk, Nedim Usdr olarak kavalara bindiren ken Aydın Konuralp, Hurşit Şehsu tekne vaziyetine dalr kaptan Rees'in var, İsmail Türker, Gökşin Sipahi yereeefti rapordan sonra acenta İle oğlu, Mürjit Yolgeçen; Sarafim tsletme arasmda (förüşrne vapılacsktır. Sağlamer, Osman Tan, Erol Denür Kurtarma hususunda anlaşmaye cioğlu ve mobilyacı Mustafamn du rujmada harır bulunduklan gö varıldıjı takdirde dahi ancak ilkbahan beklemek icab ettiği alâkarülmüştür. Gündüz GöISnfl, kendisine polls hlarca belirtilmektedir. Sirkeri Edime demlryolu vasıtasile ;hzar müzekker«si çıkanl dığı halde duruîmaya gelmediginDevlet Demiryollan Birind İ»dem, ve gelmeyij sebebi de bili letme müdürlüfeünden aldığ'm'z nemediğindsn sanıgin gıyabmda du mnlumate göre Slrkeci Edirne aruşma açıbmıyacağı ileri sü rası demiryolunun kar altında burülerek diva bugün saat 14 e bıra lunan kısımlannm temiılenmesine devam edllmektedir. kılmiftır. Hslen Alpullu Kırklarelı ve Sirkeei Alpullu Pehllvanköy arası tamamil* »çılmıs bulunmaktadır. Pehlivanköv Uzunköprü arasında 253270 inci kilometrelerde 35 metre kar vardır. Dün sabah PehlivankSydefi hareket «den imdad ekipt Uzunkoorü J inci jrahffetf» istfkamet;nde yolu açmııga ba?l*neşredilen vazı ve bevanlannın tet mıştır. kik edilmesi ve siyas! olup «bnadıDiöer taraftan (felen haberlere gınm bildlrilmçsinL istemektedir. re evvelfcı aksam %aşla*aı#5^ilDiğer taraftan, dün bu mevruda detli vağmurlar blr ktsun ist»«vonkendüerile eörüçtüŞiimöy Üniver!an su altında bırakmıstır. Edlrresite Rektörü ve aîâkalılar. Senatova Karaagaç volu bu dvarda tamamile henüz böyle bir yazı sular altında oluo ra seviyesi 1,52 aöylemişlerdir. metrevi balmuştur. 72 ranhtekir adliyeye veril«B Karın vağdıgı ilk günden bugüne kadar mi!H korunma kanununa avkın hsreket ederek fazla fıatla ma! satfT: 72 kişi adliveye verilmi^tir. Seyhan barajı ilk varifesini ifa etti Ankara. 13 (a.a.) Açllışı, 9 nisan 1956 tarihinde yapılacak olan (Rnttarati I inri ^ahffprfp) Seyhan barajı ve hidroelektrik telenen bir kadın, bir kız eocufu ile sisleri inşaatı büyük ölçüde iamim21 inci defa anne olmuştur. Medi lsnmı^tır. nenin kocam 50 yaşuiıindır ve 73 Bi'indigi üzere bar«)ın feyezanlük kadının üçüneü kocasıdıı Hâ Iarı Snleme, elektrik «nenısı üretlen 12 « sağ olan çocuklanndan 55 me ve sulama gibi üç fonksiyonu yaşındaki büyük ojlu da bundan vardır. Halihazırda, Saraj h>'r.ci bir hafta evvel bir torun sahibi ol fonksiyonunu, 195556 K 5 mpvsi1 muftur. Kervdilerile göriiştüüğrümüz mindc gelen feyezan dalças.n1 ardoğum doktorlan, ender olmakla kasmda tutarak Adanıv' v Sevberaber bu tip hldimlerin tıb ede han ovasını *u bankmU'irlan kurbiyatmda mevcud olduğunu söyle tarmı^ elrrakla ifa ctrr.Lş ouiuumakUdır. Dün gece geç vakit Futbol Fe derasyonu bir tebüg neşrederek yann Budapeşte takımına karşı çıkacak olah İstanbul takımını açıklamjftır. İstanbul karması şu şekilde tesbit edilmiştir; Kalesi: Şükrü Bekler: B. All Ahmed Haflar: M AÜ Naci Nusred Forvet: B Erol Narmi Ercan Receb Coşkun. Isfanbul temsilî fakımı tesbit edildi Sehrimizle Marmarada siddetlı lodos fırtması Yugoslavyada en az 6 köy ve kasabada çığ vak'alan kavdedilmişür. İlgili makamlar bir çok kişinin kar lar altında kalmıs olmasmdan kork maktadırlar. Strezimier ve Torbeski kasabalarında en az 13 .şçi ölmüstür Soğuk dalgası, kar tipileri ve fırtmalara atfedilecek sebeblerden Av rupa memleketlerinde can kavbı şu şekilde tesbit edilmiştir: Fr»nsa 84, İngiltere 45. İtalya 52. Almanya 22, Yunanistan 26. Yueoslavva 20. Danimarka 19. Türk ye 16. Holanda 12, Avusturya 9. İsviçre 4. İsveç 4, Ispanya 2. Belçika 4. Kıbrıs 2, Portekiz 10. Trablus 2. 20. asırda batı Avrupada hüküm süren en şiddetli soguk dalgası bazı mem'.eketlerde kınlmaya vüztutmuşsa da havanın tekrar bozması mümkün eörülmektedir. İhtikâra karşı beleiyelere verilen salâhiyetler Bajtarafı î Inei sehiiede salâhiyet gtandlye ttdar sadece ekmek ve et» münhasırdi). 2 Belediyeler ieab'nda mahallerindeki bütün V . j rj«d rini, vergiye v« arttı.ma rt eksiltme lcari' *"hi V ' h ' n i ı satfn alabileceklerdir. Ayrıca stok yapabilecekler ve satışmı re'sen üzerine alabileceklerdir. 3 Bu 15leri görmek üzers belediyeler husust hukuk hüküm rrine göre idare ediien ve «prmaveKi mahc'ud olan hükmî şahsiyeti haiz belediye tanzim satı^ kurwju t^îs edebileceklerdir. 4 Belediyeler. vatandaslarm lü zurn gordükleri rnaddeler fcerin'ieki ütih!âklerml vesikaya t?Dİ t«tacaklardır. 5 İhtikâra tnlni olmak için dığer lüzumlu tedbirleri de alabileceklerdir. 6 Belediyeler ekmek ne^ruunda çok daha şümullü tedbirler alabileeektir. Fınnlann ihmali vüzünden ekmaV ihtiyacl karşılanmadıŞı takdirde !ınn'ara elVoyabllecek ve *armlnat vermek m«cburiyetinde t, .nıyaeıklardir. (Yoh) lar ve (Var) lar: 4 Ticaret âleminıiz başkca 3 (yok) dan hikâyesi f 7 inp sahiiedo lamadığımız başlıca mühim tnaddeyse kömürdür. Yokluğunu hissettifcimiz hususla ra şeünce, burlarm s»vın 3 dür: Vuzuh, istikrar ve aleniyet! Bu «artlar içiide ortaya sayısu müşküller çıktyor. Bir kere Ithald* ve imalde kısmen Itıl duran te?kilât ve tesisabmızın kar^ısındı me ve imâlde kısm«n âtıl duran teşki murlanmızla isçilerimizi muhafaza ederek umum! masrsfıanmszı nasıl kapatacağımız endiçesi içinde istik bale mfatuf ciddl bir program yapa mıyoruz, mirlerin fiatlan ise Avrupa &** 3 " at'na nazaran çok vüksekti. Ara artLk o pahalı demir bile Betirrm°k ünkânı maale«ef ka'madı Bu s » ia İTtfaat msln>me<«i erupuni <*ren diSer madde.er de a\Tiı kadere mahkum oldular Dolayısi'.e darlık doğ du ve malzemerjn hıViki müstehlike intîkaltni s^Jlsmk maksadile hükumet tevTİ slstemini kurdu. Ancak acıkea b«lirtr«eve mecburu* ki. bu karar. tathikatı bakırr'.n dan hakiki miisteh'ike her hsngi bir kolavhk \*e t.vfa temin edemîmis, bilâkis çe« dli hükümlerle ithaîâtçıy» «ğır mal! tazvika tâbi rutarsk hem onu. memlelrete lü«ımhı bir mıl «etird*iH için sarki cecalandirmnk voluna citm ?. heni de müstehük kütlerjn sıkıntîn eene aynen devam fhniîtir. BPH vacda İse. tevri haricl bir mahn itha'Steısı hiç bir tszvk ve takyide manıs kalmadıjrı İein malmı dilediSi eibi eiHen çıkarabilmekte | ve ü^telik bu ma 'm. normal ithalâtcı kİrna. b'T de perakendpci kânnı ekliverek sstıp cift katb kazane temin etmektedir. Yani bn tevzi sisteml hem ithalâtçıyı zarara «oknakta. hem tev»! dısmda kalan taciri sprb<»st birakr makta. hem de mu>t?hlik« hiç bir sev kazandırmamaktadir. Bu ise ticaret adına hszin bir tablodur» AnVetimize varın. «ene ticaret âleminln cevablarile devam ede» ceğiz, 9abah HALCIOC.LÜ 8 7 eylul hidisesi duruşmaları dün başladı H. N. Kübalı için hükumet tahkikat mı isledi? 73 yaşında bir kadın 21 inci çocuğunu doğurdu Bu kanun 2 yıl önce çıkmış oisa idî... Kıbrıs Valisi dan Tdrklerle göraşfü Gerzede büvük vane;in Kamyon ve otomobil tistiğmm vokluğu, milll ekonoraide hesabsıı zararlara »ebebiyet verdlkten başsosya] hayatımızda da büvük Almanyadaki Amerikan hava rahneler açmaktadır. İstihsal, istih kuvvetleri komutanhğı İtalyaya, lak, ihracat ve ithal muamelelerikarlar arasmda mahsur kalan 100 mbj bu yokhıfun te«irlerinden kur d«î fazla dag kasabası ve kövüne tulimadığı gibi ftmme hizmetleri yardım için 22 uç?k do!u«u malzede aksamaktadır. tTîsstırma dârame eöndermiştir O mahallere İtalmızın fecl halini hep birlikte göryan askerî taşıtlan da battanye, müyor mujTiz? Birçok hayatlan yiyecek v.s. taşımaktadırlar. kurtaracak olan doktor ve ilâç bile Fransada bütün nehirler donvol üaermden ve lârtflc tekerlekH muştur. Cote d'Arur'a mütenadlvasıtayla geçmek zorundsdır. Lâsyen kar va6m!>ktadır. tik tekerlekll ula«tırma vasıtalanîngüterede. havalsrm ırürr^ü ffit nuun bugün içinde kıvrandıkları mesine mukabil. İskandinav m"msu hale bakıp bakıp düşünüyorura: leketlerinde suhunet sıfınn altınMadom ki Skibet buydu, « halde sayısız göz «uru, insan emeği ve Dün kuzey Almanvada polis san vüı milyonlar bahasma binleree dalları. Elbe nehrinde buzlar üzekilometrelik o eanım karayollanrinde kalan 18 cocuk dhil, 2* kinı niçin yaptık? Ekonomik verimt (Bas'araiı 1 tnei sahijedt 5İyi k'irtanrıslardır. neredeyse sıfıra ineoek olan bu bü sında sunlar btılıınmaktadır: 21 talebe Nilde boğuldu İzmir mebusu Aril Güngörenin yük esere harcanan emek ve para Kahire 13 (a.a ) İçinde 25 vo! cu ile Nili katetmekte olan b'r j 27.12.1955 tarihli 67 eylul hâdise lar bir ekonomist gSzüyle bakıldıfı kayığın anî bir rüzstâr'.a devrilme • leri münasebetile yakmdan ilgili bu zaman acıklı bir manzara arzetmi' sl üzerre 21 ki?i bogulmu'tur. Ö j lunan İstanbul Valisi ile Bey oğlu yor mu? lenlerin çoju tatil yapan Sfrenci Kaymakamınm durumlan hakkında Beri yanda bam madde ve yeDahiliyt Vekilinin sözlü sorusu. lerdir. Seyhan mebuıu Mehmed Ünaldı dek parçalann yokluğuysa çejldli Adana ve Edlrned* feverantardan nm Mınneapolis Türk traktörleri» j«rli mâmullerinuz istihsalinü» d ü | zarar görenlere yardım nin ancak % 25 inin Türkiyede i» mesine, piyasada bir mal buhranı! inet taMf«J« Ankara 13 (Telefonla) Adar.a mal edildiğin* dair şirketin murah nın dogmasına, silo, anıbar ç»ü gi ve civarmda vuku bulan gon sel has azası Mr. Foss'un bevanatı hak bi türlü insaatm durmasına, yani fıy» ,er yapılacağı seklind* vrvmfeiâket! dolavisile tarara ufravan kında t|letmelw v« Ziraat Vekille hem sermayelerin donmauna, hem lanmıg olan haberler doğru değıldir. Aksine olarak ıaman^ iatr türvatsndaslara Kızılay Genel Mer rinden sözlü sorusu; millî emekçilerin iytizliğe mahkum j lü hâdiseleri ve teradh i* yarl«rl kezi tarafından «erekll yardım vaolmasına. hem teşebbüs erbabmm Gazianteb mebusu Sülejinan Ku yüzünden kaybettlğimiz vaya rabtpılmı^tır. Nehirlerin ta^ması flzeriranelin 1950 cenesinden bu yana cesaretlerini kaybetmesine, tynca ne mahnır kalan dört k ö ^ n hal yapılan verera hastaneleri. bunların devletin vergi kaybına uğramasına, talarımmn zaylftadlğı «;';ıda$!arıkmı lskfn edebilmek için Genel hizmete girenlerinin miktan ve ka netice itibarile müstehlik kitlenln tmı varsa bunları da partmiz caMerkez Adansva lüzumu kadar ça ça mal oldufru. bunlardan hizmete de hem mal bulamamVsına, hem miası <çine alabllmekle bantiyar olacaöız. BinaerıaVyh, biı arkadaçdır temin etmistir. Sİrmiyenlerin miktan hakkında Sıh de bulabildiği mala değerinden yük lanmlzm vazifelendirilmelar.ndeki Ayrıca. mahallî tesktlât da ev hat ve tçtimaf Muavenet Vekâle sek bedel ödomesine yol açmAkta* maksad, İstanbulda partı ı'aalŞetleri sular altında kalan kövlülere tinden sözlü sorusu. dır. lerimıze yeni bir hız vermek. eski. nakdf ve aynt vardımlar yapm;?Diğer taraftan Kars C H P. milöte yanJan da mlll! sanayii mev yeni bütün partili arkadv,'3r'.nn«ıt tır letvekili Hasan Erdoğan'.n memle cud ve istinsal sevivelerl millf Ih yeni bir tesanüd ruh v« h§rr!«ei Haber verldijhne göre bugün su ketirrizde yapılacak çelik silolann tiyaa karşılavacsk hacımda olan ile harekete getirmektir. !ar cekilmeje banlamıs ve m»h=Tit ihalesi islndeki yolsuzluk hakkın• Bilindiği gibi, türlü bütün trrn» mamullerin »vnca yabancı piyasakalan kövlerle irtibat temlnl müm da eski İktisad v« Ticaret V'ekili lardan ithah lünımîruz bir israftır. halif veya ranrir ."er»>vı<n ar parti» fcfin olmu«tur. Sıtkı Yırcalı ile eski Hariciye Ve Bunu yapacfk verde, ham madde mizin «leyhinde âHeta itMhk iizere Difer bıraftan Kızılsv Genel M*r kil vekill Fatin Rüstü Zorlu hakithal edip verli sanayii kalkındır bir müddettenberi fS"ın;i au se» kezi Edlmedpkl ie! b.nkını«dftn za kında Meclls tahk)katı açılması kilde harekete geçm^'evriır. Anlamak ger*ktır.» rar eörMilere de 16 bin lira tüta hakkındaki tekli*1 de yaruiki tepsıhyor ki, bunUr Se'<'«diıc!eri hrr İzzet Akosmanın bu ıstırab dolu nakdt var,4!md= hıılnnmu?rıır lantıda mfizakere olunacaktır. satlarm ele çeçtiğire ve rıüsaıd » sözlerinden tonra Istanbul Ticaret manın geMt>îin« nfikc>« ı \\ bu'UT Odası idare heyeti Qve«d ve Demir nuvorlar. Drmokrat Pifti mensuhMalzem« Tiearet T. A. 5 müdüllaruım t«tanbulda ve fcjf.in yurdda rü Mustafa " Dinçerle " ' görüştüR. partüerlne ne kadar b^Çlı cHukBaştarafı 1 inci tahifeda şahıslann hiç bir soruyu cevablan Dinçer dedi ki: tannm ve memleketl blr an evvel olarak Rize D.P. miHetvekili Ke dırmadıkhrını ve bu yolda tutut Fllvaki şimdi si7e yalnız nizama, hürriyete, refaha ve saasaharcızdan bahsedeeejHm mal Baltanın Yunanistanın hüku !an zaptı da imzalamadıklarmj söy kerdi dete eriitinnek hususundaki gaye hazırlanan ama çizece^m tabloyu h»m bütün metımizden Rum azmlıkltnnın âti '.^miştir. Bu mevzuda ne kadar edebiHrsini», mandıklarmın 'erkesçe takdir csi için istedigi teminat hakkındaki 40 sayfalık iddianEmeye de isaret ithalâtçılara tcmil eden Köprülü bu iddianamenin gü hem de bunun memmınivet!e yurd lunacak en açık v« kat'l deliilerim sorusu görüşülmüştür. lünç olduğunu. ve bunun değişti ekonomi*i ve müstehük kütle üze bir ke.e 'Ia*ıa ^»r^rekte ve gn«t»rSöı alan Dıs İşleri Bakanı Fuad rilmesi yo'una gidildiğini bildirmiş rindrki te«ir!erni ölçebilirsiniz. mekte 3#lj peclVmlyecek'ertnden eKöprülü etrafb bir konuşma yapa tir. Biz bilhas<:i tr.«aat malzem^sl İt minim, rak filhskika Yunan Buşbakamnın G^nel Merket olarak •er.birlerimi» Dı« İsleri Bakanı Yunan ' v'^um« hal edebilinz İn«aat malzemesi de17 aralık 1955 tarihinde dört e«as ti nezdinde teîebbiisîer» devjm o* yince de ak'a ük se'cek madde. j bütün ms.tı.eıietreki pbrtj teşkilâtmeseleyi ihtiva eden bir beyanatyuvarlak ve^*» pmf 1 c'eroirdir. Nor J larımlta şsmıl o'ac3İıUT Denilebita bulundugunu, bu beyanatın en lunduğunu dı ilâve «ttikten sonra ma! zamanlarda c' miri diha ziypde I Hr ki, ffünüi ıcablaı.na ırvatak De söyle demiştir mühim noktasını Türkiyode buluA'.manya ve BeMV^an getirtlrdik. ! mokrat Psrtt. v°n, biı hamle f* « Biz netice bekllyonız ve bunan Rum vat;.naaş!ann âti";inin te Ftkat bu mc^'oketlere Weme du harekft H?rrf.=ıne sirmekte'li' » minat altın» alınması hususunun nu bir pazarlık veya ta\iz mevruu rumumuz dpSi^ince. demiri hangi Ba*v°kil Ankaraya döndü :eskil ett ğini ifade ettikten sonra, yapmayız» mem'ekette buMTivsak o^dan alÜç günden')3rı s<»Srimizde btıluKöprülüden »onra söz alan Sinan msva batladık. Bu suretle aetirtibu hevanata 22 arahk tarihinde bir nan Başbakan Adnan Merderes, cevab verildiğini, gazetelerde neş Tekelioğlu uzun bir konurTi» vapj leb len ve hakiVl ihtivacı karjıla dün *aat 14.30 da uçakla Ankaraya rak Yunanistana çatmış ve bir a n maktan bitubi pek uzak olsrı âeredilen bu cevabla her hangi bir donmüstür. eminsün bahis mevruu oîamıyaca hızm alamıvarak: « Kovkma Mendene>i. diye ba eını, zira Türk hükumetinin gerekli tedbirler almak suretile bu mesele 3'rmıştır. Arkanda kör topal, kötü rfım sakat biz vanz» Seyhan nehrinin se^eb >ı il.Şu m yi hal ettlgini bildirditini söylemi? İçtimaatı tımumiye kanununa dair s<. t . « ^ a n Çulturovada ?e>He v» tir. tebliğ hakkındaki soru satî 8 milyon liralık zarar ika et Köpıiilünün balıkçıılık anlaşmasına Tekelioğlunun uzun zaman çOmekte idi. dair izahatı lüşmelere sebeb olan bu konuşma* Son yağıslar dolaylsilt Büyük Köprülü müteakıben Yunan Baş, sını müteakıb Kırçehir CH.P mil Menderes, G«diz vt Ceyhan hav bakanmın beyanatmda yer »lan 7ai..rıro; feyezanlaı jlmua ve bu diğer üç hususa v«rilen ve gazete letvekili Tahir Taşerin geç?n yaı feye«anlar büyük zararlara tebebi erde nejredilen c*vablan bir ke ortalannda içtimaatı umumiye kanununun tatbik çekli hakktnda İç» vet vermiştir. re daha izah ermiş ve bllhassa Ba ijleri Bakanhğmca yapılan tebüğin Aynı ka.akt«Tı» olan Seyhan neh Ukçılık anlaşması üzerinde de dune gibi sebeblere müstenit oldufu Hnin netirdiğl »«veTan'at İM Sey rarak Yunan bahkçılannm E»e böl yolundaki sorusuna gecilmiftlr. han baran gerısinde teşekkül et gesinde ve batta bazan İskenderuSöz alan İçişieri Bakanı Ethem mekte olan gölün kabarma^ına hiz na kadar giderek gizlice dinamitl» balık avladıklarmı. bu durura Menderes tebliğd» kanuna aykjn Haliyazırda Seyhan baraju ar karşısmda meseleyi asıl bir esasa bir cihet bulunmadıgnu, ve esasen kasınöakı gölde 700 milyon metre bağlamam gereken hükumet var* sadece radyoda okutulduğunu, va* sa bunun bizzat Yunanistan hüku liliklere tebliğ •dilmediğmi, kasomik?b su îoplanmiîtır. Baraj {.erlsindeld go ün derinliği meti elmaaı lâzım (eldiğini belirt nun vatandas lehine teyidan izahından başka bir mahiyeti olmamiştir. ha'ihazırda 30 ınetreyi asrnı^tır. yan tebliğin kanunun tefsiri şekKonya tehrl leinde silâhla cfiverdn Bu Itabatı müteakıb foru sahfbi Imde bir hüviyeti olmadı^ını ıöyavlayanlar Kemal Balta da aynı mevzular üxe lemiştir. Kony» 13 (Telefonla) Dün ve rinde durmnftur. Tahir Taşer tae tebliğra gar+p r* bugün şehrimizde soğuklar kınlBu arada MeclİM gelen Pakismıs ve fuhunet + 8 e kadar yüksel tan Müessesan meclisi reisi ekse gülünç olduğunu, partizanca bir gö »dyl«mi» miştir. Yerdeki buı'arın erimeğe lins Abdülvahab Han bir müdd*t rüşle kalem* alındığıu ve valiliklet* tebliğ •dilm«me*min başlaması ile zaten hiç bir meyili müzakereleri takib etmistir. olmıyan »ehir bir sulu ka» deryası Bizde kae Rum. Yunanistanda kae sebeblerini sormuştur. haline gelmi» ve belediye bütün Tekrar tös alan Etham MendeTürk var? vasıtalannı temlzleme ameliyesi res ise tebliğe tad«ce toplanta yaDaha sonra Seyhan D J . millet icm seferber etmişt:r. Bu arada bapacak olan alâkadarlara hitab eder vekili Sinan Tekelioğlunun Türkl baş, diş, ağnlan ile zı açskffSzler kıs dolayîsile şehre mahiyette olduğunu, valilerin kaye ve Yunanistanda mübadil olduk bayanlann mnayskm eden ve saçaklarda tüneyen nunu tatbikle mükellef bulunduk lan halde mübadeîe edilmeyenl»» ehll ve vabani «üvercinleri avlalannı, tebüğin kanunun bir brahı yen «amanlarda rin nerelerde terk »^ildiklerini, L« mahiyetinde olması sebebile vaık iein *am tfH*hizat!a «ertirde avki sancılannı zan muahedesine göre Türkiyeye liliklere gönderilmediğini bildirlar.ma&a cıkmışlar ve sokak aralaYunanistanda bırakılan Etabli Türk miştir. teskin için nnda çüâh atmsfta baslamıslıardır ve Rumlarla, Batı Trakyadai mem Halkın ikazl ve polisin bu avcılarGelir ve Esnaf Vergisi hakkında leketimize iltica edenlerln miktan dan ikis'ri vaksl«maw ile bn »ena mütedair $onısunu gene Köp ki bir sözlü soru dolayîsile mütehir içi avmın Snüne geeilmirtir. akıben söz alan Maliye Bakanı ha' rüHf'eevablandırmıştır. Avrupada sognklardan 333 yakında Dıs İşleri Bakanı hâlen Trakyada zırlanan yeni tasarmın kişi öldü 100 bin küsur Türk, memleketimiz MeelİM Mvkedil«ee|ini v« kOeuk Londra 13 (A P ) Yeni kar de Ue 1950 d« vEpılan savıma pör« esnaf hakkında ıon derece uygun tipileri bogün Avrupanın bir çok hükümleri muhtevi bulunduğunu 89.472 adet Rum bulunduğu büdimemleketlerinde ven' sıkıtıtılara se söylemiştir rilmiştir. bebiyet vermiş, son iki hafta zarMeclisin bugünkü müzakerelcri Selintk hidisesi ve Köpnilüntin fmda soğuk dalçası vüzünden öüç »aat devam etmişUr. izahatı lenlerin savısı 333 ü bulmuştur. Bu, PakisUn Meclis Reisi Ankarada kat'ivetle tesbit edilebllen ölüm D»ha sonra tosfl 67 eylul hâdAnkara, 13 CTelefonla) Paki»vak'alandır Bir çok kavıb da var s«sine intikal ettiren Köprülü Yu tan Büyük MiHet Mecîiti Reiıi dır. nanistandaki baskonaolosnımuz v« Abdülvahab Han, bu sabah uçakla Bu cümleden olmak Ozere ieerl konsolosumuzun Atatürkün evine lAnkaraya gelmi», Riyaseticumhur stede 17 kşl buiunsn bir Yunan atılan bomhı.dsn mesyl tutulmfk | defteri mahsusunu imtalamif, Anıthava uçagi Makedonvada kar ile Utervdiklerini v« Uticvap edilm«leri Kabri ılyaret ederek AUtürküün mahsur kövlere malzeme »tarken ne B»vret rdilfliÇlni, ancak kerıdi manevî hunırunda saygı durufun» kaybolmuştur gOnda 6 «det> kadar »IınabUtr lerine verilen talimat gereğrnce bu da bulunmuştur. D.P. Grupunda bugün goruşulecek sozlu sorular Menderes, D.P. fo fasflye habeıini yalaniadı Mecliste Yunanistan ile durumumuz görüşiildü OPOM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle