14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
NİSKOZ Nişasfa ve Glikoz Fabrikası T.A.Ş. ADAPAZARI İstanbul satış bürosunu: İstanbul Zindankapı, İpçiler caddesi 43 numaraya naklettiğini sayın müşterilerine arzeder. Tel: 22 78 76. 31 inci rıl sayt 11 333 umhuriyet NAD! Tdgraf vm maktub adred: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu fctanhu' Nn 246 TeltİD^»: Umumi S*ntral Numarası: 224298, Yaa İşleri: 224299. Mtbaa 224290 4 YEltf KİTAB 1) KİRALÖJ 0 b A Ataç'm temiz Türkçesile Ğ'eorg^gimenon'dan. 2) SANIK Rus tOîJlaıja^ kamplarında geçen korkunç m$er»r3) ŞU BABAMIN İŞLERİ Filinirf'li Carlos Bulosan'ın en güzel eseri. 4) BİR DÜNYA Kİ Suat Taşer'in Tiyatro yazılan. SHD. KÎTABLAR1 ARAS1NDA Sah 14 Şubat 1956 Yakında Çıkıyoı P. K. 133. ANKARA Adalet Encümeninde özyörükün Mecliste Yunanistan ile durumumuz görüşüldü Divanı Aliye sevki istendi D.P. mebusu M. A. Sebük, ispat hakkına dâir kararının Temyiz heyeti umumiyesindekî müzakerelere uymadığını ifşa ve kararı k?leme alan Halîl Özyörükü şiddetle itham etti Köprülü Rıun vatandaşlar için Atîtıanııı teminat istemesi olan tevhidi içtihad ve Selânik Başkonsolosunıuzuıı bomba hâdisesinden mesul tutulması mevzularında izahat verdi Yasağa Yasak! nnan ve mer'alarii ızm | korunması bahsi ile ilgili olarak profesör Walter'in dünkü Cumhuriyet'te okuduenmnz yazısmı bilhassa tasıdıjn nyancı zihnivet bakımından eükkate defcer bnlduk. Tıirk vatanını yavaş yavaş bir çöl haline (tetirmek iizere buiunan rman katliâmımn tehlikelerini kavramamış bir aydjn kişi içimizde artık kal mamıştır. divebiliriz. Otlaklann gelisiffüzel kullanılması olayı da aynı tehiikenin sınırlan içinde vdlardanb«i bizî düjündiiriir. dnrur. Saym profesör, bn hen bildiğimiz davalar üzerine parmak bastıkfan sonra. bunlan nasıl cözmemiz (jcrektiği noktasında bize şu usnlü tavsiye ediyor: Tehlikeleri köylüye anlatınıı. Ormanlara kcçi saimamasınm. otlaklan münavebe ile kullanmasının kendi menfaatine daha ııygun oldu^unn tma öğretfniz! İşte, tesirli netîeeler verecejHne hiç şüphe etmedijHmİK bir osui M. hutrüne kadar tnoalesef Wzde gereği giM tatbik edilememiştir. Ba yüzden ceyrek yüzyıîdanberi neradıeımız kayıblar» acrmamak elden gelir ni? ' OrmnH rtfKJÎr? ©rnttn Vtİtp <«Fla açmakla bir adamın kendine. ailesine. çoluğuna çorağnna farkında olmıyarak ne biiyük zararlar verdiğini, otlaklarm niçin parsellere aynltp nöbetiese knllanılması gerektiğini biz köYİöye anlatmak zahmctine simdiyedek pek az katlantnısızdır. Her işitntzde olduğu gibi, orman davasmda da sorpusuz sualsiz bir yasaklama rejimine başvurmamız, ötedenberi devlete karşı zaten çekingen davranan köylüyü «ydınlatmağa hizmet etmemiş. çaresizlik içinde yasadığı ve (feçim derdile kıvrandığı için onn kaçakçılığa ve suikasdciliğe zorlamıştır. Memleketimizde orman davasının azametini iyi karramış, bu uğurda canını dişine takarak gece gündiiz gayret harcamış, yetişkin ve aydın bir kadro vardır. Bn kadronnn her kademedeki önrüieri ynrdumuzn bir giin Kerbelâya benzemek tehlikesinden kurtarmak için ellerinden jtelcni yapıyorlar. O arada orman böleelerinde yaşıyan köy halkını nyarmak amacı ile kolay okunur. resimb" ve büyük harfli broştirler, dnvar gazeteleri basıp daeıtıyorlar. Fakat ne de olsa bn gayretler memleket ölciisiinde yayfin ve tesirli bir mahiyet alarnıyor Böyle olraası için her şeyden önce halkı ayNADİR NADİ (Arkası Sa 3 Sü. 5 te) Ankara: 13 (Telefonla^ îspat hakkı kanım teklifinin mürakeresine bugün Adalet Komisyonunda devam olunmu^tur. Bugünkü müzakereler sırasında söz alan tzmir milletvekıü Mehmed Ali Sebük Burdur milletvekili Prof. Fethi Çelikbaş. ispat hakkı teklifinin aleyhinde bulıman Halil Özyörük ile Aydın milletvekili Cevad Ülküyü sid<ietle tenkid etmişler ve Mehmed Ali Sebük sözlerinin sonunda Halil Özyörük'ün Divanı Âliye sevkini taleb etmiştir. Saat 10 da başla'an müzakerelerde ilk olarak söz olan Mehmed Ali Sebük ispat hakkı mevzutında yaptığı konusmada bu hakka en geniş manâsile taraftar olduğunu ve bunu 5 yıl evvelki neşriyatile de ortaya koyduğunu belirtmi^tir. İspat hakkınin hem basın hürriyeti. hem de ferdlerin müdafaa serbestisı ile sıkı sıkıya alâkalı olduğunu ilâve eden Sebük daha sonra bu hakka enge! oimak için çıkarılmiş bulunan tevhidi içtihad kararına geçmiş ve Halil Özyörüğün bu mevzudaki rolünü ileri sürmüştür. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Gerzede büyük yangm Kazanın miihim Halil Özyörük Ankara, 13 (Telefonla) B.M.M nin bugünkü müzakereleri sadece sözlü sorulara hasredılmiş ve gündemde yer alan sorulardan yedisi görüşülmüştür. Sonuncu sorulann müzakeresi sınasmda salonda ekseriyet kalmamışsa da reis vekili Fikri Apaydın gündemdeki sözlü sorulann müzakeresi ikmal edilmeden celseyi kapamamak hususunda kararlı olduğunu göstermij ve demiştir ki: « öendim, aU&alı bakanlar gel mişken sorulann müzakeresini ikmal edivereüm» Saat 15 de açılan toplantıda ilk Arkası Sa. 5, Sü. 5 te bir kısmı hasara uğradı Gerze (Şinop) 13 (a.a.) Bu gün saat 1830 da bir evden çıkan yangın şiddetli lodos fırtması tesirile süratle genişliyerek kasabayı sarmış ve kasabanın büyük bir kıs mı vangmdan hasara uğramıştır. Hükumet konağı. edliye, jandarma, postane, askerlik şubesi. zira Arkası Sa. 5, Sü. 2 de îhtikâra karşı belediyelere verilen geniş salâhiyetler Meclis İç İşleri Komisyona dön kanmı tasansını görüşMege başladı, tasarıaın bellibaşh 6 esası var Ankara, 13 (Teiefoııls) İç İ«leri Komisjpnunda bugün beletüi'el«re her çe^id ihtivac maâdclerine elkoyma salâhiyetini vereo kanun tasar'sınm müzakeresüıe başlanmiş tlr Bazı DP. milletvekilleriî.. CHP. Kars milletvekili Mehmed Hazer bu tasarmın hususî teşebbüsü Kostekliyeceğini. hukümlerinm cok elâstikî olrnası dolayısile bel > Iıye "'.ın haksız inhisarlar yaratmasına iınkân sağlıyacağını söylemişlerdir Buna mukabil ekseriysti teşkil eden di£er mUletv«kin«ri iıükürnierin HIMIWHM Kıbrıs valisi dün Türklerle goruştu Neşredilen tebliğde, adanın idaresinde Kıbrıslı Türklerin «görüşleri)> ahndıktan sonra değişikKk yapıla. cağı bildirildi İtalyanın Torino şehrinde soğuklardan donan bir çeşme Londra, 13 (R.) Kıbrıs Valisi Sir John Harding, bugün Kıbnslı 100 000 Türkün temsilcilerile görüşmüştür. Görüşmeyi müteakıb neşredilen tebliğde. Türklerin görüşü alınmadan. Adanın idaresinde hiçbir değişikliğin yapılmıyaca'ğı hususunda Valinin teminat verdiği Arkası Sa 5. Su 3 te rek kabulünü istenıİ5İerdır. Neticed* raüzakerelerin nüköaıet sozcüsünün izahatına inürarer bsşka bir güne bırakümasma karar verilmistir. Müzake.eleroen anlajtldığına göre kabul ••dıleceği kuvvttle tahmin olunan tasanmn esasları şunlardır: Gökaya dün gece sorduğu1 Belediyeler, mahallerindeki muz sual ve aldığımız cevab bütün ihtiyac maddelerine lüzunru Kanunda yer alan, yukarıki ehalinde narh koyabileceklerdir. (Bu Arkası Sa. 5, Sü. 6 da sasları dün gece Vali ve Beleiive Reis Vekili Profesör Gökaya okuduk. Muharririmizle. Gökay arasmda şöyle bir telefon konuşması geçti: Kanunda yer alan hususları nasıl karşllıyorsunuz7 Bu tedbirlerin bir kısnaını, iller Arkast Sa. 5. Sü. 3 te Bu kanun 2 yıl önce cıkmış olsa idi... Şehrimizle Narmarada şiddetli lodos fırtması Bursada bazı evlerin bacaları uçtu, camları kırılds ağaçlar devrildi; şehnmizde bugünlerde bir soğuk dalgası beklenmiyor Bursa 13 (Telefonla) Şehri vıkılmıştır. mizde müthiş bir lodos fırtınası Kiremidci mahallesinde bir yanhükum sürmektedir. Bazı evler n gwı duvan bitişikteki evin üstüne bacalan uçmuş, camlar kırılnuş, a çökmüş, ev vıkılmış, içmde buluğaclar devrıljniş, harab duvarlar Arkası Sa. 5, Sü. 4 te D.P. gurupunda bugün görüşüleoek sözlü sorular Ankara, 13 (Telefonla) D. ?. Mechs Grupunun yannki gündeminde 19 sözlü soru ile iki teklif yer alrruştır. Geçen salı günkü toplantının gündemınde yer alan sorular dışında yannki Grup gündemine ithal edılen sözlu sorular ara Arkası Sa. 5, Sü. 6 da (Yoh) lar vt (Var) lar: 4 H. N. Kubalı için hükumet tahkikat mı istedi? Diinkii durnşinada hâkimler heyeti Maarif Vekâletinin İstanbul Üniversitesi Senatosuna 9 şubat tarıhli bjr yazj göndererek, Hukuk FakültesJ ^ profesörlerinden Hüseyin Naili Kubalı hakkmda tahkikat açılmasını istediği söylenmektedir. Bildirildiğine göre, Vekâlet bu ya zıda Senatodan, Hüseyin Naili Ku balının son zamanlarda, gazetelerde Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ticaret âlemimiz başlıca 3 "yoktan,, şikâyetçi! Tüccar derneği başkanı İzzet Âkosman bnnları (Vuzoh, Hâlâ 0 Hikâye istikrar ve aleniyet) olarak hulâsa edip bildiriyor Amerifcadakl Alabama Ünlvereltesine devamı sırasmda zencl olduğu İçin Anketi yapan: Şahab Balcıoğlu nümaylşlere sebebiyet veren ve kovu1 Kendi sahalannızda yokluğunu bissettiğiniz hususlar ve maddeler nelerdir? 2 Bu yokluk sebebile ortaya çıkan müşküller nelerdir? 3 Kendi sahanıza lüzumsuz olarak ithal edilen maddeler nelerdir? 6 7 Eylül hâdisesi Menderes D. P. de tasfiye dumşmaları dfin başladı haberini yalanladı Nahkeme Tümgeneral ffiloai Belenin başkanlığında idi, sanıklardan birinin gelnedigi görüldü Ankara, 13 (a.a.) Başvekil ve Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderesin ajansımıza beyanatı: « Osman Kapani. 'îulusi Koymen ve Hayreddm Erkmeu .rkadaşlarımızln İstanbulda jartı iş'en ile vazifelendirılmeleri Jolayitiie Is tanbulda çıkan bazı gazeteı^rd" İstanbui parti teşkilâtında g?nis tas Arkası Sa. 5. Sü. 8 de lan talebe Gutherine Lucynln avukatı dün, genc kızın derslerlne evinde deDevlet bütçesi gelirlerinin yanvam edebllmek için blr profesör yar dan fazlasmı temin eden ticaret âle dımcısı tutacağmı bildirmlştir Lucy'nln üniversite alevhine açtıgı minin bugün çektiği sıkıntılar ve sebebleri nelerdir? Tüccar bugün davaya 29 subatta bakılacaktır kü şartlardan memnun mu, yoksa şikâyetçi midir? Anketimiz münasebetile kendile rile görüşmeden önce zihnimizde beliren bu sorular, cevablan aldık ça aydınlandı, İzzet Akosman konuşuyor Önce, İstanbul Tüccar Derneği Başvekil: «Kaybetiğimiz veya başkanı İzzet Akosmanla görüştük. İ rabıtaJarunızın zayıfladığı arkadaşlanmız varsa bunlan da parthniz camiası içine alabilmekle bahtiyar olacağız» dedi SORULARIMIZ Aynı zamanda (lâstifad lâstik fab rikalan acenteleri derneği) nin de başkanı olan tanınmış tâcirlerimizden Akosman şunlan soyledı: « Hem ithalâtçı, hem de sanayici olarak konuşacağım. İthalât bahsinde başlıca yokluğunu hisset tiğımiz madd«ler arasnda kamyon ve otomobil lâstiklerile sanavumi zin ham maddesi olan siyah saç, fil maşin ve makına yedek parçalsn nı sayabilirim. Yerlı pıyasada bu Arkası Sa 5, Sü. 7 de Doakü duru;nıada samklar (Yaztsı 5 inci sahifede) Cumhunyet'te bir havadis: "Havalar düzeldı, hayvan sevkiyatı başladı. Et fıatları şımdıden 15 kuruş düştü.* Dıkkat buyrulsun, havaların bozması ile bu fıatlar 4 hradan bir günde 67 lıraya çıkmıştı. Demek fırlayınca 23 lıra bırden fırlayış. düşmek luzım gelmce 15 30 kuruş düşüş. Bu yalnız et İıatlarında mı böyle, hayır, bütün pazar fıatlannda aynı durum... Zaten metre ue üerleyxp santimetre ile geriledığimız tç'n bugünkü ı^azıyete gelmedtk mi? Her pahahhk dalgası Haleb çıbanları gıbı geKonya, 13 (Telefonla) Dün şeh çıp zaıl olsa da kesemızâe bir rimızin İhsanıye mahallasinde ga dehk bir iz bırakıp oyle qeyet enteresan bıı doğum vak'ası ol çiyor Hoş debrte jehne elimizmuştur. Şimdiye kadar 20 çocuk de de keseye benzer Oi' şey dünyaya getirmiş olan Medıne Şam kalmadı ya... maz adında 73 yaşında olduğu söy••• J Arkası Sa. 5, Su. 3 te \ 3 metre ileri 15 santim geri 73 yasında bir kadın 21 inci çocuğunu doğurdv OJU ADALET BAKANUGI İSPAT HAKKJNI MAHZUKLü BULDU... 1 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle