16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Şubat 1956 CUMUUHİVE.T O Komiiııist kongresi JH E JR JB 1937 de Karaköyde öldürülenler BİR DAKİKAt şi medreseye düşürdük. Galiba istenen d« bu! «İspat hakkı» nı tekrar iade i e b yapılan vaidlerden sonra meburiar ikiye «ynlmıs görünüyor, hükunıet hiç 8 es etmiyor da... Adalet Vekıovyet kotnünist partisi linin MecHse bu hususta verdıgi nin 20 nci kongresi bu rapor ispat hakkın.n mahzurlarını sabah Moskovada açılsayıyor (Faydalarından babıs yok.). maktadır. Bu toplantı ile Görünüse göre iktidar ispat hakşayialar dolaşıyor. Bus idakına taraftar değildir. Dördüncu recileri arasmda bazı tasfiveler oMenderes kabinesinin bu hususta lacağından, yeni değişiklikler vukua Paris 13 (R.) Sovyet komü idaresinin yüksek kademelerinde verdiği ümidlerin suya düşmek ugeleceğinden bahseden' r car. Bolhuzursuzluk olduğu muhakkaktır. ıcre olduğu görülüyor. şevikleri» haricî lolitikasında mü cist partisinin kongresi yann sabah Dün Londradan verilen haberlehim bazı gelişmelsre ahid olacağız Kremlin sarayında açılacakür. Bu Esasen uzun zamandanberi Admünasebetle komünist liderler Mos re «azaran, ordu kumandanlarınııı diyenler de bulunuyor. liye Vekâletinin kanun lâboratuarparti tarafından tayıni, Kızılordu Rusyayı idare eden bu tek par kovada toplanmışlardır. Rus baş komünist partisi arasında müca lannda cezaî hükümlerin reçetekentinin bütün oteUeri doludur. ile tinin 18 inci kongresi 1939 da yalerini yapanlar, garib bir ruh haleti Hatırlanacağı veçhile aynı önerdeleye sebeb olmaktadır. pılmıştı. Nizamnamelerine göre iki Fransız, İTigiliz, İtelyan ve daha bir Mütehassıslar, Molotofun akıbeti ge dolayısile mezkur iki şahıs hakiçinde sanığın aleyhine bir rihniyet sene sonra tekrar toplannıaları ge çok Avrupa memleketlerinden ko hakkında herhangi bir tahminde kında tahkikat yapmak üzere geçen taşıyorlar. Eserleri daima bunu gos rekirdi. Evvelâ «harb var» demiş tnünist şefler de buraya çağırılmış bulunmamakta. fakat, geçen jubat yıl da bir komisyon kurulmuş, anteriyor. İspat hakkı hakkındaki ler, kongreyi tehir etmişlerdi. Fakat lardır. rapor da bunun bir nümunesi. Diğer taraftan Rus idarecilerinin, ta «ideolojik bir hata» işlediğine cak komisyon mesaisini ikmal edeİkiuri Cihan savaşı bittikten sonra Ama: dair iürafını hatlrlatmaktadırlar. memişti. da bu kongre bir tiirlii toplanama kongre ile alâkalı olarak Londra, Bu ispat hakkı bugün olmasa, Filhskika Molotof, yalnız CenevBugün Mecliste aynı meseleyi mıştı. Nihayet 1952 yılının son ay Paris ve WashingUm sefirlerini de «SARIŞIN BOMBA» Hollywood'un meshur sarısın bom yarın kabul edilecektir. Çünkü âm(Başmakaleden devam) larında komünist partisinin 19 uncu Moskovsya çağırmış olmalan na rede toplanan Haricıve Vekilleri tahkik etmek üzere 5 kisilik bir konferansına Utir^K etmi^hr. Çoğu tahkikat komisyonu kurulmustur. dınlatmak. halkla beraber is görbası Marilyn Monroe, Ingilterenin meşhur aktörü Sir Lavvrence me hizmetine jrirenlerin serefleri kongresi içtima etmişti. Stalin'in zarı dikkati cekmektedir. ile «Uyuyan Prens» adlı filmin ba? rollerini oynıyacaklardır. kadar mesuliyetleri de büyüktür. zaman arka plânda kalmaktadlr. Muammer Obuz. Nureddin Er mek usulünün devletçe benimsenip, nezareti altmda, bilhassa iktisadi Sivasî çevreler, yarın Bulganin Son zamanlarda dış meseleleri Tui türk. Mehmed Kartal. Hamdı San devletçe tatbiki gerek Eski Orman Yukardaki resimde. Marilyn Monroe ile Sir Lavvrence Olivier biı Makamlarına göre nail oldukları mevzularla alâkalı olarak merkez ve Hrutçef tarafından söylenecek arada görülmektedir. nimetler nisbetinde mahrumiyetkomitenin raporunu Malenkof; par nutuklarla «Rus politikası» nm be ganin ve Hrutçef ele almaktadırlar. car ve Hüseyin Fırattan müteşekkil l'mnm Miidürü değerli arkadaşımn lere de katlanacaklardır. Alelâde Malenkof'un durumu da Batıda olan komisyon Şükrü Kaya ile A Fnad Adali. bir aralık bu konu iireti teşkilâtında yapılacak değişiklib lirecegini kaydetmektedirler. ferdlerin malik olmadıklan hakmeselesine dair raporu da Hrutçef Batılı müşahidler kongrenin mil alâka ile takib edilmektedir. Ma bidin Özmen hakkında, 1937 sene rinde ciddî teşebbüslere giri;mek lara ve salâhiyetlere sahib olanlar, lenkof geçen sene Başvek'llikten sinde Karaköyde millî emniyete e üzere idi. Ne çare ki partizanlık okumuşlardı! letlerarası münasebetlere tesir ede düştükten sonra kendisine smai teo kuvvet ve salâhiyetlerin bir icaruhu harekete (peçerek aklı. mantıO tamandanberi cereyan eden cek kararlar almasını beklememek sislerin idaresi ^»nlmi^tir Fa'.a' mir vererek adam öldürttükleri yo bı olarak alelâde ferdlerin malik lunddki iddialan tetkk edecektir. lı ve bilgivi yendi. Fuad Adalı hâdiseler göstermiştir ki, ,.arti teş tedirler. Kongre daha ziyade da yeni rejim altında Ma>nkof taraiolduklan bir takım hürriyetlere işinden uzaklaşrınldı. kilâtradaki değişikliklerle doğrudan hilî meselelerle alâkadar olmakta tarlarının epeyce hırpalandıkları gö aynen sahib olamazlar ve olmıyaBizce bu bir şahıs davası olmakdoğruya meşgul olması Hrutçef'in dır. Bu itibarla Baühlar, bu kon rülmektedir. caklardır. tan ziyade bir prensip davasidır. durumumı kuvvetlendirmesine \e grede har.gi yüksek rütbeli Sovyet Hâdise sudur: Moskovanın Batılılara hücumu Bu itibarla Orman Miidüriüğüne su Malenkofu da devirmesine /ardım şahsiyetinin gözden düşeceğini me Londra 13 (R.) Moskova radDemokrasi rejiminde, herkesia zat veya bu zat geririlmi;, önemi eüniştir. rak etmektedirler. yosu bugünkü neşriyatır.da. Başyokrur. Fuad Adalı yerinde kalsa işi açık olacaktır. Şahsî veya res1956 yüı kongresi, Stalin'siz ya Sovyet Rusva meseleleri ile alâidi. devlet idaresine hâkim olan kan Eisenhower ile Başbakan Emî nütfuzla, yahud türlü iğri yolptlaa Uk kongredir Fakat 1952 yıkalı müşahidlere göre, Stalin'in den'in Washington'da yayınladıkLondra, 13 (a.a. R) Daıly zihniyet değişmedikçe işlerin şitnlarla her hangi menfaat sağlıyanIlnda 19 uncu kongreden hemen önBir VVashington gazetesi «Türkiyeye verilecek mevkii henüz paylaşılamamıştır. ları tebliğe şiddetle hücum ederek Sketch gazetesi Moskovada basın dikinden daha iyi bir netiee rereları bir vatandaç ortaya atabilmece StaJin tarahndan yayınlanan bir Şimdiki halde Bulganin ve Hrutçef «Ortadoğuda güvenlik ve sulhu knn'eransı tertib edenlerin hakika biteceğini pek samnıyoruz. lidir ve bunu yapacaktır. Söylediği borc para, ödeme güçlüklerini arttırabilir» diyor broşürde göıülen zihniyerin bugün tehdid» ettiklerinden bahsetmiştir. ten Burgess ve Maclean olduklan Bütün mesele, halk adma yiiroveya yazdığı doğru ise bu dava sade baJdm bulnnduğu anlaşılıyor. müşterek otoriteye sahib pörünmektedirler. Geçen temmuzda Cehibi kanunun himayesi altında buMoskova radyosu, Amerika ve hususunda şüphelenmiş ve şu nok tiilen kararlartn eene halk menfaaMoskova radyosu dün, henüz toprine olduğunu halka anlatmaktır. ı Washington, 13 (A.P.) WasTopyekun Türkiye basını ve hü lunacaktır. Yalan söylemişse ağır lanmamış bnlunan kongrenin «ma nevre konferansına birlikte gitme îngilterenin Ortadoğuva asker çön talara işaret etmistir: Rugünkii anrda insanlar kunı emir hingtonda yayınlanan «The \Vas kumetin malî mütehassıslan, mem cezalara çarpılacaktır. Yani namıu leri, daha sonra müşterek Asya se dermekle bu bölgede gereinlik yanevi direktjfleri» ni sıralarken di1) Burgess'in imzası 1951 den ön ler ve yasaklarla deçil. fakat akıl hington Post and Times Herald» ga leketteki durumu düzenlemek üzeyahatkri, ikisinin de yerlerinden rattıklannı ve Ortadoğu meseleleyortfu ki: eeki imzalarına benzemediği anne lanna hitab edilerek onlann tas zetesi, bugün yayınladığı bir ma re lâzım gelen ilâcı öğrenmişlerdir. ile namussuzluk aynı hizada dur« Komünizm kuvvetleniyor, ka emin olduklan mtibamı uyandır rinin hallmi güçleştirdiklerini de si tarafından ileri sürülmüştür. Zi vibi ile idare edilmektrdirler. Din kalede, «Türkiye, nihayet ekonomik Bu da, borç paradan ziyade, ekono mıyacaktır. Bu arada namusa hakmaktadır. Bununla beraber Sovvet iddis etmistir. sız teeavüıler, eana, mala tecavüzprtaltero geriliyor!» ra Burgess, ünzasında cPurg» ile liyerek. görerek. tecrübe ederek durumunu düzene koymak üzere misindeki istikrardır. Borç para, IIIIUHtlllllUIIIMifı den daha agır akıbetlerle tehdid Stalin de aym seyleri 1952 de «ess» heoeleri arasında bir mesafe faydasına inandıcı bir tedbirî va tedbirler almaga başlıyor» şeklindc ödeme güçlüklerini arttırabüir.» edilmelidir. İftira hiç bir zaman orflân etmişti. Manc'ın, Lemn'in bu tandas elbette kendi isteü ile yürii Türkiye hakkındaki mütaleasını kay bırakırdı. Bu defa bırakmamıştır. Randall raporunu verdi tadan kaldınlamıyacağuıa göre, • .x~^â görüşlerini tekrarlamış2) Bu şahıslan goren gazeteciler tiir. Devlet tarafından alınan ted detmektedir. Washington.. 13 (AP) Ankara (fuya buna mâni olmak için haklı b. Talnız bugünkü Sovyet idarecikendilerini evvelce hiç görmemiş birler de bu sayede şüphesiz lâfta Yayınlanan makalede, şunlar kay dan dönen Randall Amerika Hari iddiaların da ağzını kapamak, idlerinin eöremedikleri veya gönnekabnaktan knrruhır. hekirnen fay dedilmektedir: lerdir. ciye ve Maliye Vekâletine raporu dialan tevatür haline getirecek. ifmezIİkten geldikleri miibim deği « Batı Birliğinin bu değerli üAnkara, 13 (a.a) M. M. V. Londra, 13 (a.a) İngiliz Baş3) Basın toplantısına hiçbir fotoğ da^n memlekete sağlar. Bir famantiralarla haklı davalar birbirine ka fiklikler mevcuddur. Lenin, komii Temsil Bürosundan bildirilmiştir: lar pahil vatandas doktordan ka yesi, bir zamanlar fevkalâde sağlam nu vermiştir. vekili Sir Anthony Eden bugün A rafçı çağnlmamıştır. nizmin süratle İngiliz adalannda çardı. Yıllardır före röre Hoktorun ekonomik ve askeri durumu ile ta Müşavire refakat etmiş olan mu nştığı ve nâs arasında itham. ibYeni vazifesine gitmek üzere vam Kamarasında, Washıngton ve 4) Basın konferansı ancak 5 daturunacağını, bolşevik Uıtilâlinin o memleketimizden aynlacak olan Al ve ilâcın müspet tesiri iyice anla nınmış iken, daha sonra, iyi hazır avinleri hâlen resmi bir raoor hazır radan daha makbul olduğu için, rada muvaffak olacağuu soylemiş, manya büyük elçisi Ekselâns Dr. Ottavva'daki temasları hakkında iza kika sürüp fazla konuşulmamıştır. $ılmağa baslsndı. Bufün yurdun etl i lanmamış malî meseleler yüzünden lamaktadırlar. Randall, bunu, muh namusluları himaye edelim derken 5) Karakter itibarile ön plânda ıı ••• ı i j «•! Jıj. s 1.1 l . . l : !. A j . " •: x.'i «çünkfi kapitalizm, halkın istisman Vilhelm Haas, uzun zamandanberi hat vermiştir. temelen 1 marta doğru Haricıyeye âmme vicdanı önünde onlar da naolması gerekirken Mac Lean ikin iicra kö$el*rinden bile «doktor is bir hayli sıkıntıya düşmüştür. mussuzlar güruhuna kanştınlmış bilhassa bu adalarda göze batıyor» yetiştirdiği çok kıymetli iki atını Bağdad paktl mevzuuna da teTürkiye ile ekonomik ve malî sunacaktır. teriz. ebe isteriı, ilâc isterizn ferdemişti. Ne oldu? Sosyai adaletten Süvari Binicilik Okuluna hediye et mas eden Başvekil, İngiliz hüku ci safta kalmıştır. yadlan iste bunun icin duyuiuyor. meseleler hakkında müzakerelerde Randall'ın Ankara seyahatinin olacaktır. bahseden, halkın istismanmn öniine miştir. metinin Amerikan hükumetıle bu Hnlkı uyarma usulünü. yalmz or bulunmak üzere Türkiyeye giden Türkiyeye teşmil edilen Adserikajı İmdi ispat hakkının âmme nizagececeklerini söyliyen bolşevikler. man ve otlakianmızı korumak hu Clarence B. Randall'ın varışından yardımı meselesile ıltfi'.i oimadığı mına zarar verraesi söyle dursun, Bu münasebetle saat 10 da Alman pakt hususunda ihtilâf nanndc bubfitttn hurriyetleri yok ederek bu susuna avırmamalı. bunu bir pren evvel, Türkiye Başbakanı Adnan bilhassa tebarüz ettirilmi^tir. Bu yar bu hakkın mevcud olmayısı şüphedefe ulasacaklanm Üeri sürerken, ya büyük elçiliğinde bir merasim lunduğu youlndaki söylentilerin tasio olarak «osvıtl hayatimızın her Menderes, memleketin ekonomik dlmın iktisadî kısmı bu yıl için 75 heyi umumilestirecek ve bunun ifyapıbnış ve büyük elçi, çocukları mamen asılsız olduğunu, aksine iki kapitaOst diye gösterdikleri ievlet»lanma yaymağa r«yret etmeli.viı sıkıntılarını önlemek düşüncesi ıls milyon doları aşmaktadır. Asfterî şası kabil olamıyacağından namuşler, bu hürrlyetlere hürmet ederek kadar sevdiği atlarını, Süvari Dai j hükumetin bu paktln, üye memle Antalya. 13 CTelefonia) Kordir. beş noktadan müteşekkil bir plân yardım ise bundan çok rlaha .'azla lu ile namussuzu birbirinden tefrik resi Başkanı albay Fevzi Doğana j kudelide koca baş hayvan hırsızgayet favdaıı sosyal adalete doğru ilerlemişlerdir. dır. NADİR NADt sunmuştur. etmek mümkiin olamıyacaktır. Ve Demir Perde dışında en zayıf ko teslim etmistir. vasıta olduğunda mutabık bulun Iığından muhakeme edilmekte olan böylece beraeti zimmet değil meş10 kişilik hırsız şebekesi hakkındaBüyük elçi, bu münasebetle duy duklarlnı bildirmiştir. münist partilerinden biri de İngilki karar buRÜn bildirilmiştir. Hırtuliyeti rimmet asil olmak eibi bir teredeUdir. Neden? Çnnkü 18 vc 19 duğu heyecanı ifadelendiren bir ko Bir adam kömürden lehirlenerek bukuki anormali vücud bulacaktır. uncu asırlann kapitalizmine orada nuşma yapmıs ve «atlanmı, tarihi U r d ü n Kralİçetİ a n n e Oİdu sızlardan her birine ov sekizer »eöldü ne hapis cezası verilmiştir. dostumuz Türk milletinın cevherli H»aa! İspat hakkı ne pihasına oartık rastlamak mümkiin değildir Pendfkte Tajlıbayır mevkllnde AnAmmanTl3 (AT.) Tjrdün Kraaskerine tevdi etmekte oldufum lursa olsun kabul edilmivecekse o lcara asfaltı ü^rinde Puad Savlıya ald Vergi adaleti geniş ölçüde sağlun;esi Dina, bu sabah crker saat' 1 num»r»lı salam lmalâthaneslnde jre zaman devlet ve millet hiznıeti \ mış, çok kazanandan çok. az kaiçin şu ânda büyük bir sevinç ve ı ÇİÇEK YAĞAN ce bekçlll?l rapan 45 yasında Rasan lerde bir kız çocuğu dünyaya gebulunanlar. gazetecilik (fibi âmıne zanandan az ve hattâ çoluk çoruk gurur duyuyorum» demiştir. ile Bulutla köylüsü Fıfat kabraman, oda tirmiştir. Bildirildiiii ı? göre KVBhizmeti yapanlar. her a!tı ayda bir larına aldıkları kömürden zehlrlenmlj sabibinden cüz*î denecek miktarda Kayseri mebusu 1957 senesinin başından itibaren. sene Türkiyeye Âmerikadan 1 milservetlerini. irad ve masraflarmı liçe ile bebeğin slhhat'.eri ıyidir. lerdir. Bunlardan Hlfat derhal ölmüa. vergî tahsiline gidilmiş. büyik kiitHAKKI KURMEL Hasan lse koma haMnde Mümunf has Âmerikadan Türkiyeye film ithal yon dolarlık film ithal edilmektedir. umumi efkâra arzetmeli, 5 liradan Kral Hüseyin bugün doğum yalenin refahı arttınhrken, bolluk Nikâhlandılar. tanealne kaldınlmıjtır Kartal mud etmek mümkün olmıyacaktır. 1954 senesinden itibaren, trfnsfer 5 milyon liraya çıkanlar, servellepan Ürdünlü kadınlara para ıhsaiıiçinde bulunanlann sefahati de huBeyoğlu 11.2.956 tiflumumlliii hidlse etrafmda tahklk»t yapmaktadır. Aldığımız malumata göre, her VHpılmadığından Türk sinemacıla rinin sebeb ve menşeierini izah etlarında bulunacaktır. dııdlandırılmıştır. , Paris, 13 (T.HA.) «Ecole Norrının borçlarının mukabili olarak. meli, bu arada eksik artık malümat Bolşeviklerin kapitabst diye gös male de Musique» de verdiği muAmerikaya tek sent eönderilmemiş verenler en ağır cezalara çarptınlterdikleri Birleşik Amerikada da ko vaffakıyetli bir piyano kons<?rüu tir. Vaziyet karşısında halen Türk mak suretile bu bevanlarm sadakamünist partisi tutunanuyor. Halbu müteakıb, Türk piyanisti Setıak lerin Amerikan sinem.'cılarına 2 ti temin olunmalıdır. ü orada geniş işçi kütlelcri mev Yavruyan, Fransız talsvizvonunun milyon dolarlık borcu birikmiştir. Hulâsa edelim: cud. Neden? 16 milyon azası bulu daveti üzerine, Paris Istasyonundan, Senede 1 milyon dolarhk ithalâta Bu devirde bütün yapılanları nan, bankalara, fabrikalara, geniş kısa bir konusma vapm'ş ve progmukabil. sinemacılar devlete 25 mil millet bilecekrir. Ahlâki veva kayardım kaynaklarına sahih biiyük ramından bir pan,a çalmışt'r. yan lira'ık eğlence resmı ödemekte nuni kusurlar kiro tarahndan yabir sendika ve dünya hâdiselerini Yavjuyanın koas?unde Türki e dirler. Türkiyede halen 500 e yakm pılmış olursa olsun ortaya atılarealist bakışlarla takib eden idare Büyük Elçiliğini Müst<>şa. Namık sinema mevcuddur. ciler bir zamanlar «isrismar eden» caktır. Hiç kimse makamınm hiYolga temsil etmetteycH. FrogramTürk sinemacılarınm, Amerikalı mayesi altında basına bu>Tuk olve «isrismar edilen» diye tanılan da münhaslran Chnpin ve Lizst'irj lar ile imz=ladıklan mukavelelerin mıyacaktır. Millet hizmetinde olan iki grup arasmdaki açığı kapatnuş. eserleri bulunuyordu. müddeti 1956 senesi sonuna kadar lar hareketlerinin daima hesabını sosyal adaletin teessüsüne doğru gidır Amerikalı sinemacılar, alacak vermek ihtimallerile karsı karjıya di'mistir. Bir nahiyede pazar günü ları tamamen ödenmediği takdirde, bulunacaktır Zayıf ve kavi kaİşte bu cereyan, Mant'ın. Lenin'in, Türkiyeye film göndermemeği ka nuna. ahlâka ve vicdana muvaStalin'in fldde bir bahsettikleri • ka yapılan seçimde Köylü rarlaştırmışlfrdır. pitalizmi» bir tarafa atmıştır. Bolfık çalışıp yaşadıkça kimsenin tapartisi kazandı 8 ay önce, Amerikanm «Notion rizine uğramıyacak, bunun aksini şevik propagandasımn, bu sözü. liPicture Producers Association» teş yapanlar ise kuvvetleri ile müteMnında muhafaza etmesi onu kuvBalıkesir, 13 (Telefonla) Balıkilâtının direktörü Fon Oyke, Tür nasib şekilHe maddî ve manevî cevetlendiremez, her gün biraz daha kesirin en büyük nahivesi olan Hav kiyeye gelerek, Ticaret ve Ekonomi Miyıflatır. randa 13 kastmda yapılan fle.sdiye çarpılacak, cemiyetteki mev1 Bakanhğı ile bir anlaşma imzala kii asarsılacaktır. Ömer Sami COŞAK seçimlerine Kövlü Partisi adayları mıştır. Buna göre, Türk sinemacılaUtirak ettirilmemiş, bu aday'arın Onun için işi medreseye düşürnnın Amerikalılfra olan borcları, Yüksek Seçim Kurulu nezdinde Terry Moore evlenmiş! ayda 50 bin dolar transfer edilmek miyelim. Bu memleketin ve bu yaptıklarl itiraz haklı <?örjidüyünHollywood, 13 (a.a.) Terry suretile peyderpey ödenecektir. Fa memleketi idare eden ve edecek den seçimlerin yenilenmesine karar Moore'un annesi klzmın geçen yıkat Bakaniık anlaşmanın hükümle olanlann selâmeti. siyasi ve idari verilmişti. Bu karar ğereğiace dün lın son günü Panamada bir sigorta o: ahlâkımızm metaneti için ispat rine riayet etmemiştir. yapılan beledive secimlp' " 0 .ev prodüktörü ile evlendiğini açıklaHâ^ise dolayısile, Türk filmcileri, hakk! kabul edilmeli, kusur edenfarkla Kövlü Partisi kazırmıstır. mışUr. ellerinde mevcud kalite kordelâları lerin ayıbı yüzüne vuruhnalıdır. Netice tasdik edildiği takdi.He haGenc evliler halen Venezüela'da piyasfya sürmekte tereddüd etmek Hususi hayata kimsenin kanşmaya len Demokratlarin eliııde oUn 3 t balayı geçirmektedirler. hakkı yoktur. Ancak ibadet de mah tedirler. ledive. Köylü Partisir» intikal eAlâkahların ilâve ettiklerine göre, fi, kabahat de... Avareliği apaçık decektir. ACI BİR KAYIB Türklerle İngiliz, Fransız ve İtalyan yapanlar, rütursuzluklannrn akıbeBursada gürültülü bir filmcileri arasmdaki münasebetler tine uğnyacaklardır. Yaptığı yaSabriye Erer.elin esi. Veysi Erenel. Kudsiye Alproan. Lâtıf Erenel ve Hayde. aşağı yukarı aynı vaziyettedir. nına kâr kaldığını «örenler, nükongre VİTA TATllSı rünnlsa Günun babaları: İsmail Hakkı. Türkiyenin dünya film piyasssm fuz mevkilerine saldırmak isterler. Ferah Gün ve Munciyenin kayınpederBursa, 13 (Telefonla) Bursa daki yeri, binde iki nisbetindedir. Âmme hizmetleri yağlı kuyruk oleri, General Sadeddin Savganın enişKultanılacak matzetne ı Bir bardak su 2 lur. Tarihimizde ve tarihte bunun tesi: Yüzbssı Ulvi. Teâmen Azmi. Zuhal Esnaf Kredi Kefalet Koopeı.ıtıfi kongresi, e^ine rastlanmamış bir gü Sıdıka, İsmet, Sennur. Önder ve Banukaş'ğı VİTA 6 çorba kaşiği dolust» emsali coktur. Böyle olduğ^ı devirnun dedeleri: Harbiye Nezareti birinci rültü içinde fasılasız / s^at devam lerde millet perişan, memleket viIinıf mümeyyizhğinden emekli un ' 3 yumurta etmistir. Neticede idare heyfri azaran olmustur. AHMED FAİK ERENEL larile heyet başkanı ve ?ynı zaEyyy! Her devletin bir mihneti dün vefat etmisür. Cenazesi bugün manda kongre ba^kînı olan MehYapılift ı Su. VİTA ile beraber kaynatılır. «« olduğu gibi demokrasi devletinin öğle namazını müteakıb Eyub Sultan med Aslanmekik, yüzlerce delegeyi Camiinden kaldırılarak Merkezefendi salonda bırakmîşlar, evrakı yanlade bövle bir mihneti olacaktır. Bu ilâve ed'ür. ItanjtiraraV harnv rıa'ine getlrtdeki aile makberesine tevdi olunacakrına ahp kongreyi terketmişlerdir. T.K. Partisi il idare heyeti, dün bir içtimai ve ahlâkî asıdır ki; tır. AlLab rahmet eyliye. fir Ateşten ind'rilr. .tık o'(*oca yvmvrtalat Murakıblar raporuna göre, kanunsaat 18 de parti genel merkezinde milli sıhhatimiz namma bunun kü*** çiik acısına katlanmamız gerekmek Bu akşam yemekte, ağzının tadını bilen kocanıza, konur, lyîce vuğuru'ur Y»/»T»yrta böyOVIöMerbum Mlralay Hacı Hayrl Bey suz, yokuz ve haksız muamo.eler bir toplantı yapmıştır. tedir. kertmegl ve merhum binbaşı AH Rl yaptığı anlaşılan idare heyeti hakiyi şeyleri seven çocuklarınıza, bu nefis taHıyı Toplantıda, Habibler köyü, Mahğünde yuvar'afnf. ıl«fc VİTA'ya atitrr. sowa za bey eşl Te albay Teyflk Erkurun, kında takibatta bulunulmasl mudbey nahiyesi ve Polonez kö Onun için işi medreseye düşürNecdet Atay'ın annelert, Cahide Erikram ediniz. kızdırarak kızartrtır soğvk junjba atılif Ş > u kurun ve Hlimed Atay'ın kaym Tal yordu. Rapor ittifakla Itabal «d j yünde yapılacak muhtar seçimleri miyelim. ce, idare heyeti salondan delerl görüşülmüştür. B. FELEK rubu içt'kten soora tabağa çıkarHr» tır. HATİCE ERKURUN tezzetli, hafif, besieyici! Zaten, yemekleriniz için Ayrıca, il başkanı. Küçükçekme13.2.1936 tarihinde vefat etmiştlr. CeŞurubu ı 750 gr tor şeVeri 2 bardafe su İle cede Muammer Önay adında bir muhakkak kullandığınız bu mükemmel mamul nazesi 14.2 956 ealı günü öğle nama«Yalova» vapuru bir balıkçl partılinin yapüğı açıklamanın tahBinı müetakıb Aksaray Vallde Oamlln kaynatılif. ena koyu'ukta o»w«ca llmonla VİTA ile kolaytıkla muvaffak olursunuz. sandalına çarptı den kaldırUarak Merkez Efendl mezar kik edilmesini istemiştir. Şehlr Hatları Işletmeslnın .,Talova. agına defnedllecektlı. kestiHBr. soğcrt»/*ur Bilindiği gibi, Çekmecede yapı vapuru dün iaat 13 30 da Kadıkoy 18 TEŞEKKÜR Allah rahmet eylesln.. En birinci nevi sâf nebatî yağlarla imal edilen lan toplantıda müteahhid Muam lceleslne gellrke'n yolundan çekllnal*** E. İREN. Burdur Vllâyetl mtktubçuluğunmer Önay, Çekmecede hazineye ren bir balıkçı »andalma çarpmıştır. Dlyarbakır eşrafından mertmtn Mln emekli olup müpteli oldugu VİTA yemeklerinize mükemmel bir lezzer ve Geminin rlkâtlblzade Ralf bey Şeyhzadelerden kalb hastalığından jifayab olamiaid 20 milyonluk arazinin 12 bin sandalcılar.duduğune aldırıs etmlyen tehllkeyl gorunce denlzs besleyici kıymeri verir... ve bürün bunlar çok heGanime hanımın kızı, merbum Çanak varak 30 ocak 1956 Rünü Hakkın rah liraya ahnarak parsellenip bir Er atlamışlar. bo« kalan saldal da derrll kale mebuau Karım beyln reflkalan. T.etlne kavuşnıuş bulunan zevclm saplı bir fiata çıkar. Bu da az bir şey değildirI meni vatandasa saüldığını ve bu mlştlr. Denlze düşenıer «Yalova. vaArtfe Teğln. Doktor All Erksan. ProYUSUF SITKI Hatunoğiu düktör Çetln Karamanbey T« Bejlsör gahada yapılan inşaatta su yollan puru tarafından kurtarümıştır. nun gerek blzzat cenazeslne geleMettn Brksanm annelert Zekl, Mengü. Trafitln tık tutan tıkandığı için kövün susuz kaldığı teknelere minl »aatlennde balıkmakam rek ve gerekae teselll edld mektub Demet Teglnln kayınvalde ve anne an olunması llman nı, 500 senelik Fatih devri mezar larn'isn beklenmeKtedlr. lartle bu büyük aeımızı paylasmak Belerl ^uretlle tazlyet buyuran layra «a. lığınm da parsellenip satıldığını Balık avn durgun gidiyor METHİYE ERKSAN HANIM •lost ve akrabalarımızın her blrine soylemiş ve mahallî idareyi halk Dun Bahkhaneye 300 çıft torık ve İM T«fat etmiştlr Cenazesi bugün 14 2 956 ve 17 kiloluk tenekelerde saiılır. '•azı İle yazmak tmkimnı bulamaton cinakoptan basfca balık gelmsmiıhuzunında tenkid etmistir. «alı günü öğle namazı Teşvlklye Ca1ı|ım şükranlarımı arzedertm. V 30 mllnde kılınarak Rumellhtoar alle kab Zevcesl İl idare heyeti, durumun aydın tır. Torikler 250 kuruştan, çinakop 23 Ura arası latılmıctır. rla'anına defnedllecektlr. H. Hatunojlu lanması yolunda tahkiVat yapümaBalık avı durgun gitmeVtedir. Bun* Çelenk eönderllmemeal rica edlllr. UNiLEVER İŞ TÜRK LTD. ŞTİ. BAKIRKÖY iSTANBUL Ogullan sına karar vermiftir. tebeb luların bulanıklıîıdır. Komünist liderler Moskovada toplandı Rus komünist partisinin yirminci kongresi bu sabah açılıyor 1.000 dişB«, I söyle Sayın Adnan Menderet, K«stm Gülekten »ordu: RandatTl* ne konu&vM, hele bir söyle bakayım? Beriki, radyoda konuştururlarsa söylerim filân derken, b« sefer de Cumhuriyetçi Millet Dün B M. MecHsinde 5 kişilik Partisi Menderesten soruyor: Hele bir sen söyle ne konufyeni bir tahkik heyeti seçildi tun o Randall'la? Btzim de aklvmıza geldt, Ankara 13 (Telefonla? HürriWashington'a bir telgrai çekip, yet Partisi Dıyarbakır milletvekiü Mustafa Ekincinin burtdan bir kaç sayın Mr. Randall'dan her iki üstadla neler konuştuğunu sosene evvel Meclise verdiği ve eski İç İşleri Bakanı Şükrü Kaya ile' racaktık. Soracaktik ama, doğrusu, Umumi Müfettişlerden Abidin Ozdosta düşmana ayib olur, gümen hakkmda tahkikat açılmasını lünç düşeriz, diye vazgeçtik! istediği bir ömergesi bugün yeniden B.M. Meclisine getirilmiştir. D. N. Gene ispat hakkı.. D Yasağa Yasak! Moskovadaki İngiliz diplomatları sahtemi? Randall'ın ziyaretine dair ilk tefsir! Alman elçisi atlarını Edenin Bağdad paklıordumuza hediye eiti na dair beyanatı 10 hırsız 18 er seneve mahkum oldu 1957 de Âmerikadan film geîmiyecek Bir Türk piyanisti Fransız feievizyonunda Bu akşam, yemekte bu nefis tatlıyı ikram ediniz! 20 milyonluk hazine araıisi yalnız 12.000 liraya satılmışî 1 VİTA 2 veya 5 kiloluk kapalı kutufardo
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle