13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALIt 28Kasaal*5« Dün Tiirkiye: 1 Çekoslovakya: 1 44 üncü dakikada Ergun yaptı Prag'da 50 bin seyirci önünde oynanan ve ilk d evresini 10 galib bitirdiğimiz maçta eşiktaş, Beykozu yendi: 32 STAD Dclmabahçe SEYİRCİ 15C65 HASÜ.AT 31546 lira HAKEMLER Faık Gokay (Ankara) ıle Tevfık Yaıraç ve Muvahhid Afır tlstanbul) BEŞtKAŞVarol Kâmıl. Eşrf (Ahmed) 'iük^el (Eçref), A îhsan. NuEret J M ı n Receb Nazaıı. Ahmed (\uksei). Sannı BEYKOZ Necmı Rauf îsmet Hasan. Ekerbıçer. Erdogan Zıya. Avdın, B Erdoğan. Fahreddm Samı GOLLER Ahmde D 14 Tahreadm D 4S B Erdrgan D 58 ReePb D Tf Yuksel D 73 Prag 25 (Husuri) Türkly» Çekoslovakya mill! futbol maçt bugün buradakl Provada ıtadyomund», 80 bln seyirci Bnünde oynandı Şiddetlı soguk ve fırtınaya r^gmen stadın tarpamen dolması. Çeklerln bu maça gösterdikleri alâkayl anlatmaktadır | Avusturyalı hakem Mayer'ln idare ettıgi bu maça takımlar şu kadrolarile çıktılar* Türkıve Turgay Saim. Burl 'Mu«tafa. Nact. Necdet Isfendiyar. I Can. Metin. Kadrl. Ergun. I Çekoslovakya' Doleysi Novak. Tıhi Pluskal, Hledik, Hocopust 1 Paldeva Borraycık Borravlçka, Fray1 zet Pjada ı Maçın bırinci devresinde, kurayı Dunkü maçı idare eden Avusturyalı kazanan takımımız çıddetle esen rüıCân arka«ına alarak oynadı. Bu du Ancak (fiddetli esen rüzgar, fordevrede takımımız güzel bir oyun vetlmizin top kontroluna da mâni çıkarmaga muvaf ak oldu Bılhassa oluyordu Bu arasa Turgayın bir deaçıklanmızın sürükledıgi akınlar. ra I gajı, hayret nidalan arasmda avuta kib müdafaa için çok tehlikeli oluyor ' kadar uzayıp gitti. for Borravlçka'nın çok l l i l blr kafa sütünd» top kalemlBİn. ü n dlreglni yaisyarak dıean çıktı. Çok temiı ve bttttln kötü »»rtlara raynen çok hızlı b:r tempo lçlnd» oynanan maç böylellkle 11 berabere Eona erdi F. Bahçe, Sarıyeri 41 yendi 3 hakem: Jiranek. Mayer ve Lieger Fenerbahç» futbol takımı dün saat 10 30 da kendl sah"smd» ikmci prof»syonel tak.mlarmdan Sanyerle husu. si blr karşılaşma yapmış ve 41 kazanmıştır Maçın devresl 20 sarı lâciverdll'.erln galıbiyeti İle bıtmlştlr HA SAN Profesyonel Lgm kendı bakımlarından en muhım karşılaşmasını Beşıktaşla Beykoz yaptılar. Çamurlu ve kayganbır sahada şsddetlıce esen bır r'^zgâr altmda oynanan maçta, teknıkten eser olmamasır'a muKabıl bujmk bır enerjı ve surat hâkımdı Gollerın karşılıkıı oluşu, galıbıyetın uç defa el değ.§<"irmesı de oyunu çok hevecanlı bır duruma soktu. Beykozlularm 10 mağlub durumdan 21 galıb vazıyete geçmce mudafaaya çekilmelen. sahadan 32 ma ?!ub ayrıi malarını in'aç ettı. Her ıkı taraf da zaman zaman ovuna hâkırn oldular. Beykozluların ba;ladığı oyuna BeSİktasldar hâkjn olnakta gecıkmedıler. Ruzgârın da lehlerinde obnasından faydalanan Sı> ahBeyazlılaxın üstuste yaptıkları hucumlarm bırinde, 14 uncu dakikada Yukselden ofsayd kokan bır durumda pas alan Ah med, sıırup çektığı şutla ılk go!u yaptı. Gfolden sonra Ahmed sjl beke, Eşref sağ hafa ve Yuksel de sohçe Oümpiyad şeref kürsüsü Dunku maçta Bejkozlu Fahreddin, Beşiktaşlı Nusret ile mucadelede geçtıler. arttı ve 13 ü n c ü d a k i k a d a Z ı y a d a n Devrenin yarısından sonra Beykoz bır ara pası alan santrafor Erdoğalular rakıblermın çemberınden sıy nın Bnşıktaş kalecısının hatasından rdarak mukabıl hücumlara geçtılerse faydalanarak çektığı şutla galıbıyeü de bır tuılu gol pozısvonlarından ıs lehlerıne çevıren golu yaptılar. tıfade edemedıler ve devre boylece SarıSıyahlılar 21 lık galıbiyeti 10 Beşıktaşm lehınde kapandı. kâfı gorerek geri çekıldıler ve m ü Ruzgârı lehlerıne almış olan Bey dafaa o y u n u ojnamağa basladılar. kozlulu'ar, hemen hucuma geçtüer. 3 Bu, k e n d ı l e r ı ıçın zararlı oldu. Z o r uncu dakıkada Aydınm pttığı bır la kendı yarı sahalarına getırdikleri golu hakem ofta\d addetti Hemen Besıktaşhların 25 ıncı d?kıkada R e bır dakıka sonra Fahreddımn surup cebın ve 28 ınci d a k i k a d a Yukselin Cektığı sıkı şutla SıyahSarıhlar be attıkları gollere mânı olamadılar. raherlığı temın ettıler. Oyun da boylece Beşıktaşın BeykoBej kozluların hucumlan arttıkça za 32 galıbıjetıle sona erdi. Sırıkla atlama Profesyonel lkinet ktlme 1!? maçlanna dün Seref »adında devam edll. mıjtir FERIKOT 2 TAKSİM 0 FertkOT Mehmed Meııh Orhan Rahman Zesi Ke>rı: K Alt, Cemal Yıhnaz. Unal Numan T3k=tm H'mp^rs'in Kırüor Agop . Rarnlk B Mir.as Ardaş Dlk'an, Varcac YsTarı K M nas Hoven Maçm ük devreç nde guzfl Mr oyun çıjcaran Fankoluler Y; naz ve Orhanın a r n k l a n lki e1 e hafavroı 20 ga. Ub M*lrdıler Ikincl de\rede Takslm hiklm blr ovun ç'kardı ise de neticeyi deîlstiremedl re maç Ferlkoyun 20 galıtl'sttle ?ona erdl EYLtB 3 DAVTTDPAŞA 0 Eyub s ıLeTr.an . Huseyln Erdogan Vedad. Cjner NJıari Bulend NiSad n C»nal S»'lk, Derrlm D Pîfa Alâeddın Neeml, Sabah'iîln . Mehmed Âiıl. Nscatl Ce141 Sarerya, Şeraîfddln. Evub, Cahl'1 «UIİİİUUIİİIIİIIUUUUI Prafesvsneî 2. ii? macları Profesyonel birinci liğ Takımlar F Bahçe O G B M A Bu mac'a raklb'nf nazaran, fırgat5 5 0 0 16 lardan daha lrl Is^ıfade etmesmı bl5 S O 0 17 G Sarav len E UB Uk devrede C=mal ve Şefl7 4 2 10 Beçıktas ğin, ıkmci devrede de Cemalin yap6 3 2 4 Ks«ımpa?a tıgı üç eolle maçı 3.0 kazandı 5 2 2 9 1 Spor K GÜMRÜK 1 GALATA 0 4 11 13 5 N Bevkor 7 2 K Gümrjk Kemal Necatl R«5 1 Emnivet 6 10 şad Izzet Azzem Flkret Musta. 5 0 Adalet 7 11 fa, Rereb. Osman, Yücel, S'lkrü « 1 \pfa 6 11 Galata Noca'ı Kava, Tur^n Mu 7 0 B Spor 6 17 harrem. Şukru AH . Zekl. Âd1, Şa2 S ban Sahab, Seltm Buvuk bır lddla taşıya bu maç çok çı»Mn ve baçtan Bona kadar çekifmell bır Rek.ldp r?revan ettl Hfveran bakı. mmdan o l d u i j kadar futbo' bakımından da zevk! zeçe>\ maçm ilk de~res' 00 beraber!i<de nıhayetlendı İkinri devrer'n ortalannia Recebln ava4ınK'İçük Avasofya takımı dün »abah fian btr ıçol ka7!nan Karaeıtmrü^Iü. Cincl sihasmda Evüb Coşkuneporla lpn bu netırp'l »lıira kiçırmadılar ve bir karşılaçma yapmıç, güz«»l bir osahadan 10 gallb ayrıldıiar yundan sonra m*»çı 62 kazanmağm muvaf fsk olmııştur A « f AYÇTL Dunya rekoru: •Warmerdam (Amerlka) 4 77 m. OUmpıjad rekoru: Rıchard» (Amerika) 4 55 m Türkiye Rekoru M Akın 4 01 m. Katılacak maruf atletler Amerlka. lı Bragg (4 «6), Amerlkalı Rıchardt (4 59), Fmll Landstrom (4 51). Favori gosterılen atletler: Bugune kadar Olımptyad stallbleri 1S96 da Hoyt (Amerlka) 3 30, 1900 da Bayter (Amertka) 3 30, 1904 te Dvorak lAnerlkal 3 503; 1903 de Cooke ve Gllbert (Atıerika) 3 71. 1912 de BPbeook (Amerıka) 3 95; 1920 cte Fosae (Amerlka) 3 80 1924 te Karnes (Amerıka) 3 95, 1928 de Carr (A. merlka) 4 20 1932 de Miller (Amerlka) 4 315; 1936 da Meadow» (Amerıka) 4 35 1948 de Smı'h (Amçrlka) 4 30, 1952 de R'chards (Amer'ki) 4 55 800 ntetre Dunva rekoru: Moenı (Belçlka) 1 45 7/10. Olınptvad rekoru Whltfleld (Anerlka) 149 2/10, T'irklye rekoru E Koçak 150, Kat'lprak maruf atle*l°r Amerikalı Courtnev (146 4); Norveçli Boyaen (146 4) AmerUalı So»ell (146 7); In. glllz Hewson (147 5); Dan'markalı Nlelsen (148). Favori gosterllen atlst: Courtney, Bugüne kadar oLlmplvad gallbıeri 1896 da F'ack (AvusturalTa) 2 110; 1900 de Tvsoe (İngilız) 2 012; 1904 te Ll?htbody (Amerlka) 156 0, 1908 de Sheopard (Amertks) 152 8; 1912 d» Meedtth (Amerıka) 1519; 1920 de Devre sonuna doğru. Çekoslovakya kalesıne yaptığımız bir akında küçuk solaçığımız Ergun, m'lkemrrel bir şutla topu rakib kaleye soktu (Dk 44) Takımımız bu golün sevinci ıçinde ıken. devre hitam buldu Iklnc! devreve Çekler hızlı basladıTeknlk V"' ersite saıon'mda yapılan lar ve takımımızın top^rlanmasma fır kız volp bol tskımîarı arasmdakl mü. sat vermeden beraberllğl temln ettl sabakalprda dun şu nerlceler alır.ler Bek'enmedlk blr anda yedîğlmİ7 m'şrır bu gol takımımızı bozmadBı'.âiı» Fenerbîhçe. Teknik Ünlversl'e, saĞeh% can'ı ovnamava sevketti. lona bes OTU^CU İle çıktı»mdan mü17 ncı dakikada Çekler takımda blr sabaknvı *u.;ınm kazanmştır fidllât yapmak lüzumunu hlsseUller Gunün Iklncı k'z maçı Galatasaray So'açık Pjada çıkarak yerlne yedeğl lle Kurtu'.uş takımlan arasında oynankonuldu mıç karKilaşmayı Galatasaray 15'4 15 1 Sldtetll rüzeâra karşı, lkl lnsaydl. gallb bıMrmiştlr Tilzı gen çeîrerek oynamamıza rafnen, forvetımlz p.kın tazelemekten gerl kalmıyordu Takım hucuma gectıfl zamanlarda ikl lnsaydlmlz de DUn ak'am Spor Saravında yapılan l'erl çıkıyorlardı Bu Herl gerl oyun. î^tanbul B^'kftbo' Hg maçlannda Hlll (Ingıllz) 153 4, 1924 t« Low« ( İ n da havli vorulan Can 30 uncu dakika Darüç?afaka Bevnğlu^Doru 5142 (çlllz) 152 4; 1928 d» Lowe (IngUiz) da yerlnl Şerefe Mrkettl « daklka (1411) Fenerbahçe Kidıköysponı 1 51 8; 1932 de Hampson (IngUiz) Bonra da Kadrl yorulma alalmi gös149 8; 1936 da Woodruff (Aiıerlka) erdl*lnden solaçıga geçerken, sollçe 1040 C7?0) yenı^ışlerdir 1 52 9, 1948 de Wni*f eld (Amerika» B Ah alındı Birlikspor iki maçta da 149 2; 1952 de Whltîield (Amertka) Bu 45 daklka zarfında lkl kale de 1 49 2 galib clddi blrer tehlıke »tlattılar 29 uncu dakikada Me'ln n penaltı nok*acı ü. Dun Topkspı pah^si'nda Toplupı. zerlnden savurdu^u nefl» blr voleyl spona Ikı karşılaçma vaDan Blrllkspor Çek kalerlsl koşeye uçarak kornere takımı f A) macmı 2.0 kazanmıs re (B) Dunya rekoru Sıdlo (Polonya) 83 68 çıkardı 43 trncu daklka da Çeklerln takımlar msçında lse rsklblnl 43 yenOümplyad rekoru. Young (Amerı sagdan yaptıkları bır akında santrka) 73 78, Türklve rekoru • H Zıreman 63 41, Katılacak maruf at'etler: Norveçll Danıelsen (Î3 r " Flnll Nlk^lnen (83 56), Polonyalı Kaoyto (8112), Pus Tslbulenko (79 81), Alman WU1 (79 41>;); Amerikalı Young (79 16ı; Fransız Macquet (79 01) ve nlhayet dünva rekordmenl Poionyah 8!dlo Melboume, (Hususi) Huseyin mamına gırdıler. (83 66) Akbas ile Mustafa Dağirtanlının kilo Olimpiyad güreş müsabakalarına gi Favori göatenlen atlet: Sldlo. recek takımlar su elerr.anlardan muBugüne kadar Ollmplyad galibleri düşmekten dolayı sinirleri bozuldu. 1908 de Lemming (tsveç) M 83, 1912 îbrahım Zengmin de beş kilo fazlası tesekkıldır: de Lerming (İaveç) 60 64; 1920 de var. Japonya M'vra (Fln) 65 78, 1924 te Myyra ıFln) Amerıka! ılar kravatın tatbıkini isJaponlar sırasıle Asai, Isıka, Sa 62 96: 1928 de Lundqul3' (İsveç) 66 60: 1932 de Jarvlnen (Fln) 72 71; :ediler, Ruslar bu teklifi destekledi sahara, Kasahara, îitida, Kasamoto,, 1936 da Stoek (Almaiva) 71 84. 1948 er ama ekseriyetle reddedıldi. Yarın Ohıro, Lakao. de Rautavaara (Fm) 69 77; 1952 de (bugün) ıkide idman var. Bugun bu Japonlar, 57, 62, 79 kilolarından üToung Hmeriki) 73 78 gürejçilerimizin kısmı qz=mı Fın ha midhler. Kız'ararası voieybol maçları i Baskeib®! maçları Cirii atma Çeklere go'ümüzü yapaa Ergun Öztuoa Güreştekî rakiplerimiz laev, ağırda Kotkaa ve Purfiyanof. Idarecilerınden Katumin: « Güreşçilerimizden J taneai yenidir. Serbest, çok çekişmeh geçecek, grekoromerin sekiz sıkletinde de biı favorıyız. demistır. Amerlka Amerikalılar güreşlere şu takımlan ile katılıyorlar: Serbest: Detgado, Alîen, Robennık, Bettuci, Fıscher, Hodge, Blair, Ker«Rusya Ruslar, bazı sıkletlere ikışer gü lake. reşçı ıle gelmışler. Ondekıler iyı ol I Grekoromen Wılson. Lawley, E mak uzere, kilo sırasına gore, Rus vans, Haolt, Peckham, tbroos, Lowıs. serbest gureş. takımı şu şekıldedır: Amerıkan gureş idarecilerınin, he« Thalkamamdze, Sayadof, Sahof, Sa nüz pek yeni bulunduklan grekorobnulın, Mıtjs, Bestoef, Balavadze, mende bir ıddıaları yok. Serbcsne biShırtadze, Saar, Kutaev, Vıkrıstuk, zi favori görüvorlar. Ümidleri, 73 kiZarasov. 52, 62, 79 ve ağırda ikışer lodaki Bettici'de. kışidır. I îran GrekoRomen takımı ise 52 de Gatranlılar yainız serbeste girlyorlar. raiev ve Salovıof, 57 de Vırupayef, Takımları şu şekilde M. Alı, Yaku» 62 de Geneladze, 67 de Stajkieviç, ve bî, Nâsır, Habibî, Sururî, Zandl, T«hGamarrnk, 73 te Rosın ve Mafııev, 79 dî, Nurî. da Hartozıo, 87 de Tkacof ve NikoÜmidleri: Zandi ile Tahdl'd». ın'IIMMIIIÜIIMİI l<lli'''.'t'> 'Mlllllim» •i Buçünkü program ATLETIZM Clrlt (seçme ve flnal), Sınk Unal), 200 M ıseçme), 800 M ıftnal), 100 M kızlar flnal), 5000 M (aeçme), "Eskrlm (flöre ferdî); Baske'bol (Taıland Japonya. M Cln . Bulgaristan, Şîll Avustralva, Rusj'a Singapur Amerlka Fülpin, Fransa Kanada) Modern pentatlon (Atıcılık); kürek İklncl elemeler; Yelken • Küçük tekneler. orta tekneer. Olymplc Dlngy sınıfı; Hal'er (YanaSır 'ir) Bo'ts (F'etT''pr) Küçiikayasofya 62 galib Tarık pcri y« Z ü h n \ | HasfuİıkUr flftı(eİUiMı '•' Isiiklil Cadd«.« P«nnaidupırfumğıluısut N»* 61 . ^iraş ddin Maklav Kulak Burun Bnğaz (Ağız üışı Hastı'ıkları MÜTEHASS1S1 Taksım Rere Park Aot 51 Cad İiİİlll D O K 1 O K Z, Aybsrk Dahiliye Müteha^sısı Şışü Hasad So No 262 Telefon: 48 04 80 Dr. HAFIZ CMAL Uahiiive Mulehas^ısı LOKMAN HEKEVI Dıvanjolu 104, Tel 22 23 98 50.000 lirahk büjük FAY müsabakası devanı ediyor. En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katıhnız... üstelik harika temi/leme tozu FAY'm bilumum temizlik işlerinize getireceği büyük kolajhktan faydalanıruz ... % 1) Fay kutıısunua ust kapagından 4 adet bınktırınız. Bu 4 Fay kutusu kapağını bir zarfa ko^aıak, arkasına açık adresınuı yazdıktan sonra "Puro Sahun Fahrıkası, Ivtanbul, adresice göndennız. 2) Her 4 Fay kapağı ayn bir kur'a numarası ıle çekihife katılır. Kapaklar delınmiş ve vıpranmış olabılır. 3) Her 4 kapagı ayrı bır zarfa koymanız ve her zarfta dörtten ek>ık veya fazla kapak bulunmaması lâzımdır. 4) İKramıyelerden müteveiht butfin vergıler Puro Sabun FabrıUasına aittir 5) Zarfların son postalanma tarıhi 18 Aralık olup kazananlar 25 Aralık Salı gunii ılân edılecektır. çünkü SANA'nın I o 1=10 01 10 0 1 = 1 (Tafsilâtı bekleyiniz.) 1 kişiye 5000 lira 20 kişiye 1000 iira 50 kişiye 500 lira çekılış, Istanbulda, Noter huzurunda yapılacaktır Puro Sabun Fabrıkatmın mamulâtmdan olan FAY miktar itıbarıyle daha fazla, kalite bakımından daha Ustiın, dolayısıyle fiat bakımından çok daha ucuzdur. tabii bir lezzeti var! SANA'yı, bîr dilim ekmeğin uzerıne surülmüş olarak tadınız: en iyi tabiî bir yağın kaymak gibi lezzet ve tazeliğindedir. ! Paketi açar açmaz, SANA'nın iştah açıcı rengine ve güzal kokusuna hayran olacaksınız. Ne FiefOSet! Evet, en îyi tabiî bir mamulde bulunan nefaset ... Işte SANA, hazırladığınız her şeye onu verir: ekmeginize sürmek, pasta ve bisküvilerinizi yapmak ve en fazla titizliğinizi icap ettiren yemekleri pişirmek için SANA kullanınız. Tecrübeli bir makme ressamı alınacak. Müracaat: Sabah 812 arasında Madenî Eşya Saç ve Emaye Fabrıkalan T.A.Ş. Bakırkoy İstanbul Gündelik Sarfiyaü 3 ÜTRE GAZ HARİKA TEMİZLEME TOZU HERŞEYÎ .' TEMÎZLER Yemek Kitabını aşağıdaki isim vc sdrcse göndermenizi rıca ederım: İStM : ADRES :. . HÂRİKASI I PORTATIF i MUHIM NOT: İkramiyelerin tevziatmda ödenmesi mecburi olan bilumum vergüerln tamamı PURO Sabun Fabrikası tarafıncian ödenecektir. 50 000 lira tutarındaki ıkramiyelerin tevzia ı HIC BİR KAYIT ve ŞARTA BAĞLI OLMAYIP knzananlar defaten PARALAR1 DERHAL ALIRLAR. B O R U L U V İ AYNI Z M N A A AD 6*2 SOBASI SERAMİK7 Ek olarak markasını ve 10 ku' yoğlu, Istiklöl Cad. U6 e BİNA ARAHIYOR Müstahzarat lâbor^tuarı için suyu, elektriğı ve havagazı asgarî bin metre karelik çalışma sahası olan müstakıl bir bina aranmaktadır. Alâkalılarm Galata P.K. 191 adresine yazmaları. ruşluk posta pulunu sunuyorum. Bu knpon 31 Aralık 1956'ya kadar muteberdir The Sheü Company Of Turkey Ltd, Şlrkefinde İsfihdam Edilmek Üzere: 1 İnsilizce bilen tecriıbeli muhasebe memurları 2 İngilizceye vâkıf tecrübeli Steno Daktilolar aranmaktadır. Taliblerin mufassal malumat vererek mektubU yoğlu P.K. 542 adresine müracaatleri rlca olunur. af,ilr;t] bekleyiniz ıooıı 1 = 1 0 01
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle