12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Kasun 1956 V.V ALAK1 CUMHURÎYET BEŞ Amerika Bağdad PakSına girmeyi düşünüyor (Bastara+ı 7 tnci sah'fcmjzde) merikanın Bağdad Paktma iltihakını ısraıla istemektedirler. îyi haber alan kaynaklara nazaran komünistlerin Suriyeyi peyk haline getirmeleri ihtimali Amerikan siyasî çevrelerinde endişe yaratmnktadır ve bunu önlemesi lüzumu belirtilmektedir. Fakat Birleşik Amerika hükumeti îngiliz Fransız kuvvetleri Kanal bölgesinden çekilinceye kadar bu me seleden bahsetmemeyi daha doğru bulmaktadır. Bağdad tebUği ve New York Times New York 25 (a a ) «New York Tirr.eso bugünkü btr makaleslnde • Baîdad Paktınm dort Müslüman üyesl t?rafmdan neşredilen tebll* »ağ. lam blr gorüşün ifadesidir^ demekte ve so'le devam etmektedir: «Hur dtraya cephesinin kuzey hududunu teşkil eden bu devletler. tehlikenin geldiğl tarafı gayet lyl bllmektedirler. Gene bu devletler. müşterek tebliğde de belirtildiği gibi yıkıcı faallyet. lerın bu bölgede yaşayan bütün lnsanlan tek tek tehddi ettlğlni bllmek tedırler. Tehlike, bir hükuiıetin devrtlmesl, yertn! blr başkasmm alması deSU, insan haklarma asla kıymet vermiyen blr rej'min kurulmasmda. dır. Bu tehlikeyi önlemek maksadile ku. rulan Bağdad Paktı. Batıda Türkive ve Inçllfere yasnastle NATO. doğuda Pakistan ve İngiltere vasıtasile Seato teşkı:âtını birleştlren blr köorüdur Komtınltlerin bu köprüyü berhava etrnek lsteveoeklerl aşlkirdır. Pakta üye devletleric bu tehlıkevl idrak ederek tedbırier almaHrı hur dünyaya ümld ve cesaret vermektedir» Peştenin dünya ile muhaberatı kesildi (Baştarafı 1 inci sahifemizde) manyada olduğunu iddia eden bir haber yayınlamışlardır. Dün geceden bu sabah saat 9 a kadar 3000 Macar ihtilâlcisi Avusturya hududunu geçmeye muvaffak olmuştur. İltica eder. ve sayısı 80,000 e yük selen Macarların çoğu kadın ve çocuktur. Bu arada Sovyet muh?fızları, Avusturva hududunda 905 kişiyi tevkif etmiştir. Ruslar bunlan, Avusturyaya para ve altm gibi kıymetli eşya kaçırmakla itham etmektedir. Ayrıca, Avusturyanm Salzburg yaknnındaki Siezenheim karrpında bir hâdise olmus ve enteme edilmis bulunan 20 kadar M^car talebesi, asker muamelesi görmek istemediklerinden evvelâ açlık /revi yapmışlar, sonra da kaçmasa teşebbüs etmişlerdir. Nöbetciler ateş açmak zorunda kalmışlar, fakat kimseyi vurmanrşlardır. Talebelerden ar.cak ikisi kaçmaya muvaffak olabilmiştir. Gerek Kadar. gerekse Rus makamlan ve resmî ağızları Budapeçtede genel grevin sona erdiğini iddia etmektedirler. Halbuki buaün M^car komünist orgarı olan Szabad Nep gazetesi bile intişar edememiştir, Gazetenin muhabiri ve mürettibleri Tito'yu destekliven bir m?kalenin sansür tarafından neşrine mâni olunması üzerine işlerini terketmişlerdir Tifo ile Rusya arasında uçurum derinlsşiyor \ (Baştaraiı 1 rnd sahifemizdey nin evine dönmesi için varüan an laşmayı hiçe sayarak ihlâl etmekle itham etmekte ve bu anlaşmanın ifası için «lüzumlu her şeyin yapılmasuıı» ısrarla Ruslardan istemektedir. Bu notanm gönderilmesi ile Tito ile Hrutçef Rusyası arasmdaki u çurum gittikçe büyümektedir. Budapeşte radyosu, bugünkü ha ! ber neşriyatı sırasında Tito'nun Ruslara gönderdiği protesto notasından bahsetmiş, fakat hiçbir tefsırde bu lunmamıştır. Diğer taraftan Polonya Komünist Partisinin organı olan Tribuna Ludu bugün neşrettiğı bir makalede Mareşal Tito'yu desteklemiştir. Stalinizme dönüşü önlemek üzere YuPos'avya ve Polonyanın sskı işbirliği yapmaları luzumunu belirten gazete ezcümle şunları yazmaktadu: « Mareşal Tito, sosyalist memle ketler arasmdaki münasebetler zaviyesinden T.!?caristan hâdi^eleri üze rinde yapt'Sı tahliHe doğru bir neticeye ulaşmıştır. Tito, haklı olarak Polonya ve Yugoslav hükumetleri nin mümkun olduğu kadar sıkı işbirliği yapnnlarım istemektedir. «Mareşal Tito. Rusyanm Macaristandaki mudahalesini şiddetle tenkid etmiş ve Stalinizmin Rusyada hâlâ mevctıd olduğınu he'urrmistir. Moskova ise buna karjılık cna hücumda bulunmustur. «Yugoslav Devlet Reisinin Macaristandaki hâdiseler hakkında görüşlerile Polonva hükumetinin aynı meseledeki görüşü srasında benziyen bir çok taraf vardır.» Komünist rartisinin resmî organı makalesini Tito'nun şu sözlerile bitirmektedir: «Her nerede tezahür ederse etsin, Polonyalı dos'larımızla birlikte bazı temayüllere karşı mücadele etmek mecburiyetindsyiz.» Rusya Rumen ordusuna itimad eimiyor Londra 25 (a.a) «Observer» gazetesinin bildirdiğine göre, Sovyet idarecileri Rumanya ordusuna güvenemiyeceklerini anladıklann(Baştarafı I snct sahiiemizde) gizlice dağıtıldıkları, unsurların bir dan, bu orduyu süratle silâhsızlanbirile çarpışmağa kışkırtılması ve hususlarda, bunlardan bir kaçı a nihayet Beyrutta. ötede beride bomdırmaktadırlar. ralaruıda müteaddid toplanülar balar patlatılması. Lübnanın çökmeBu haberi, Hrutçefin kasım ayi yapmıştır Bu, halen her zamandan sine ve icabında el çabukluğu ile başmda Bükreşe yaptığı kısa ziya daha kuvvetli olan NATO'nun da üzerine saldırılıp Suriye gıbi Lübnareti müteakıb emin bir kaynaktan ğılnakta bulunduğuna mı delâlet nm da komünist istilâsına açık hale aldığını belirten gazeteye göre, eder? getirilmeğe çalışıldığmı açıkça göstermektedir. «Hutçef bir gece anî olarak., BükKdtü niyetle yapılan bu gibi mes reş yakınında Ruslara aid bir hava nedsiz Mısırın tahrikâtı propagandaları çürütmek Lübnan uzermde Barfedilen bu faameydamna gelmiştir. O sirada uyu için daha fazla vaktinizi almsğa liyetlerin sadece Suriye yolile komu. yan Rumanyah idareciler derhal u lüzum görmüyor ve evvelki gün ntst kuvvetler tarafından yapıldığmı yandınlmışlar ve Hrutçefi karşlla neşredılen tebligin bazı noktalan zannetmek doğru olnaz Filrnklka, mağa gitmişlerdir. Bu sirada Geor nın t.hliline aeciyoruz. son zamanlar.ia bazı Insıhz mektebîerlne bombalar atılması hîdısesl ügiu Dei Sovyet liderine, Macar mu Bağdad ve Beyrut tebliğleri zer*ne yapılan tahnkât neticesinde. kavemetipin tesiri altmda kalan Ru Hatırlanacağı veçhile, iki hafta bu memleketrekl Mısır ajanlarınm manya'ı askerlerin sad?katirie güönce Lühnan, Ürdün. Suudi Ara nasıl bir tahrık. tedhiş ve tahrib faavernlmiyeceğini izah etmiştir.» bistan, Sudan, Suriye, Irak, Libya, liyetıne tevessul ettikleri meydana cıkmısrır N:*ekim Lubnan makamlan Ordunun silâhsızlandınlması em Mısır ve Yemen devlet reisleri tarafmdan geçen gün, MiBir Büyuk rinirı ise, bundan hemen sonra ve veya onlarm temsilcileri arasında Elçihği r\(i"u^'arınd: ı u'r^e aid rildiğine işaret eden gazeteye göre. Beyrutta bir içtima vuku bulmuş ofomobildekl bir sandıkta kulIiyetU Macarların Sovyetlerden gördük tur. Gene hatırlanacağı üzere, bu mıktarda pitlsvıcı madde ve bombalar bulunmuşfur Bunun üzerine leri muamelenin uyandırdığı hoş içtimada makul düşünenlerle ihti nişletilen tahktkat neticesinde, ge. bu rudsuziuk bütü'n. Rumanyaya ya raslarına kapılanlar arasında açık otomobilın çoforünün evınde blr silâh yılmış durumdadırtan acığa bir mücadeie devam et denosunun mevcur<jvp'i mevdar.a çı. miş ve bırnun sonunda tebliğin, kartılmıştır Depoda tufekler, otomaSovyet Rumanya görüşmeleri tik tabancalar, mltralvözler ve bomMoskova 25 (a.a.) Rumanya hiç değilst, ehemmiyetli bir kısrru balar ele ffeçirilm'ştlr Dığer taraften Başvekilinin riyasetinde bir Rumen makul düşüncenin galebesini ifade bomba vt'klü blr kamyon yakalanmıştır Butun bu silâhların glzllce heyeti pazartesi günü Sovyet bas etmişti. Mısır ve Suriyeden sokulduğu »ızan ker.tinde beklenmektedirHeyet, İşte bizim neşrettiğimiz Bağdad haberlerden aTiîişılmaktadır Kremlın idarecilerile Rus Rumen tebliğinde. Beyrut teblığinin evve1Lübnanda heyecan münasebetleri çerçevesi içinde Ru ce Tahranda r.eşrettiğimiz tebliğ ile Hâdise Lübnanda heyec»n uyandır. manyanm takib edecefii yeni ikti «umumî manası itibarile» ahenkli mıçtır. Lübnan hııkumetınce bu hubir tebllSde, hâdise sadî politıkayı müzakere edecektir. olduğunu söylemekle, bir yan stısta Unesrecii'en edildikten sonra ezolduC' sibl ilân Bu müzakerelere, Polonya ve dan Beyrut tebliğinin ifrata kaçan cüm!e şovle denilmektedir «Lubnan hukumeti, kendl toprakMacristan hâdiselerinden önce neş kısımları bir kenara blrakıhnış, öredılmiş olan ve peyk niemîeket te yandan da Ortaşark hakkmdaki ları dahlllnde bir Arab devletı olan Mısır tarafından yapılan bu tahrib. lerle Sovyet Rusya ar^smda eşitlik müsbet ve makul fikirlere kıymet kâr faaliyetl teessüfle karşılar. Lüb. atfedilmiştir. hükümranbk, karşılıklı say<*ı, mül nan son defa Beyrutta akdedilen A. kî tp.mamiyet ve iç işlere ademi mü Böyle bir beyanat, fevrî şekilde rab Kral ve devlet başkanlarmın dahale prensiplerine müstenid kar hareket etmeyip makul olmak, mun topiantısında alınan kararlara bağlı i oldusunu ve bu kararlar mucibınce şılıklı münasebetlerin tesi.lni sıf olmak, hakikatleri olduğu gibi hareket ettlginl bellrtlr Herhalde, gör. mek hususunda hüsnüniyet gös Mısırın Elrlşmlş olduiu bu tahribkâr derpiş eden Sovyet deklârasyoynu terenleri ve onlara uyanlan takdir ve faalivet senlş halk kütleleri arasmda esas teşkil edecektir. teşvike daima hazır olduğumuzu 15 çok büyük blr lnfial uyendırmıştır M~vzuu bahis deklerasyondan Teblig böylece teessüflerle sona erpat eder. sonra vukua gelen Polonya ve MaSimdı Bağdad tebliğinin diğer bir Biz burada sadece yıkın komşulancaristan hâdisçleri suphesiz ki mü noktasına geçelim, tebliğde. Ortazakerelerm cereyan tarzı üzerinde sarktaki yıkıcı faaliyetlerin kesafe mızda vuku bu'an olaylan kaydettlk. Daha uzaklarda komünlst kuvvetler tesir gösterecektir. peyda etmesini, dört devletin endişo ile bunlara dogrudan doSruy.ı ftlft faaliyetleri Gomulka ile Kremlin idarecüeri ve teyakkuzla incelpöikteri ve b ' nlanlann gbsterdikleri arasında geçen p=zar günü sona e tehdıde karşı koymak üzere, Birleş her gün ajans haberlerinden ögrenmekteyiz. ren müzakereler bir an için nazarı mis Milletler andlaşması hükümlerine tŞİN HAZİN VE FECt TARAFI itibara alır.ırsa Rumanyah liderle uyçun olarak gerekli bütün tedbirleri Bu vazlyet karşısında gu hazin surin ekonomik inkişaf yolunda bazı ittihaz edecekleri sarahaten belirtıl al hatıra gelmektedir: Haydi, komünist kuvvetler Ortamüsaid teklif ve tavizlere mazhar mek»edir. Ortaşarkta olan bitenleri şöyle ça sarkı ellerine geçirmek. orasını da olacaklarıra tahmin etmek mümbucek gözden geçirmek. bu endışele i'tiklâll için kan dbkmekte olan kündür. Macaristana çcvirmek istesinler farin ne kadar yerinde olduğunu ve kal dnğrudan dnğruya bu bölgenin Rumanyada da Polonyada oldubuniara karşı tedbirler almanın sulh evlâdı olanlar na.cıl ve hangi gaflete ğu gibi ağır cr.düstri üzerinde tek sever milletler içîn ne hayatî ve .nüs kapılarak cnlan âlet oîmaktadırlar' sif edilen çahşmaların istihlâk mad tacel bir ıhtiyac haline geldiğini göf Işin en h»7in ve feei tarafı da budur. deleri saruvii lehine clarak azaltıl ternıtğe kâfidir. Kahire Radyosuunun Arablan birbi'ini kırdırmaği sevkeden neşriyatı. ması kuvvetle muhtemeldir. Suriyede tedhij Lübnanda Mısır ajanlannm ellerıle Komşumuz Suriyeye bakınız: Bü patlatılan bombalar. her yerde Müstün memleketi kesif bir sansür ve sı lümanlık, hürrlyet ve istlklâl namı. kıyonetim duvarı içıne hapsetmış, na 'İslâmiyeti yok etrneyl şiar edintam mânasile bir tedhış ve tazyik re mış. hürrıyet ve istiklâl düçmanlı]imi ile ağızları, dilleri ve kalemleri gını prensıp haline getirmiş olanlara bağlamış, bulunuyor. Uzun zamandan hızmet eden propagandacılann tahC H P İstanbul genclik kolları j beri devam eden bu halden sonra rıkler yapmakta olması, bu hazin hakikatın feci delillerldlr. nın vıllık koT.gresi dün Beşikteş son hâdiseler ise, vaziyetin büsbütün Hülâsa, Suriye, Lubnan ve bütün vahim bir şekil aldığını açıkca gosilce lokalinde yapılmıştır Kalabatermektedir. Bu kalın perde arkasm Ortaşarkta geniş olçüde devam ettirilen yıkıcı faaliyetlerde maalesef hk bir partili kütlesinin tak'b et da Suriyenın ihtiyacından kat kat faz tiği kongrede narti mecli>< üvele la mıktarda silâhların Rusyadan ge Mısırla komünizmin el ele yünimekte olducu apaşikâr meydandadır rmden Şakab Gürler, Atıf Ödül, lip bu memlekete yığıldığım öğreniKahire radyosu filân gün Irakta Mebrure Aksoley ve Vedad Dicleli yoruz. Esasen Suriyenın propagan^a karışık'.'klar çıkacağını ilân ediyor, i!e il idare kurulu azaları hazır servisleri de bu cıheti uzata uzata aşaftı yukarı ilân edilen zamanda ilân ediyorlar. Bütün bunların mâ B?griirida snkak nümayişlerl yapılîbulunmuşlardır. nasını hâdiseler artık bütün açıklığ: yor Bu nasıl seydır? Bu nasıl karÖnce kongre raporu okunmuştur. ile ortaya koymuş bulunuyor. deslik ve nasıl hürriyet veya istiklâl 18 sahifelik raporda bilhassa Kıbrıs aFkıdır? Lübnan hududlannda tahşldat î;te bütün bu bâdıseîer karşısında ve Macaristan meselelerine temas Nitekim, Suriye kuvvetlerinin Lüb Pgdad tebliğı haklı bir endışe ve edılmiş, Üniversite talebelerinin ih nan huduHlarmda tahşid edilmesi, ınfıal ıfade etmekte ve bunlara karşı tiyacları üzerinde duruİTiuştur. Lübnana gizli gizli tedhiş ve tahrib sessız \e hareketsız kalraamıyacağını Yunan Başbakanmın son nutku silâhları gönderilmesi, bu silâhların I ıl.'.n eylemektedir. na cevab veren C H P. genclik teşkilâtı sözcüleri: « Amerikadan m?r.evî destek arayan Yur.an Başbakanının, Kıbrıs mukadderatı üzerindeki söz'.eri hiç bir tesir icra etmiyecektir» dem'şler, Macar halkına yr.pılan zul(Baştarafı 1 inc* sahifemizde) (Baştarafı î inri sahifemizde) mu şiddetle takHh etmişlerdir. üyelerindendi. Bir subay olan Gega rilecekth" Bundan sonra partilerin işbirliği Diğer taraftaTi, dün C H.P. mer da parti merkez komitesi siyasî bümevzuuna geçilerek şur.lar söylenkezinde İsmet İnönünün bsşkan rosu cskı üyelerindendi Bir Yugoslav miştir: hğırda yapılan bir toplantıda, C H. ' vataııdaşı olan Petro Balatu ise Ar« Hür. P. liler, D.P. içinde iken P de evvelâ hükumete müracaate navud ordusun la subav olnnk vazitesiri altında kaldıkları İnönü psi karar vermiş ve öğre.idiMTiize göre fe görmüştü. Tanyug ajansınm aykozundan hâlâ kurtulmamış inti hemsn tesebbüse geçmiştir. rıca tasrih ettiğine gore bu şahıslar ba"nı uyandırmaktadırlar » memleketin kr^'nîiis mücadelesi sıBur.dan başka, D.P Meclis Gru rp.sında mühim vazifeler görmüşlerRapor okunması bittikten sonra pu başkanı Dr. Namık Gediğin di. toplantiva ara verilmiş. öğleden D.P. Meclis Grupuna son siyasî sonra kongreye tekrar devam edil hâdiseler hakkında hükumetten iza BULG\RİST\NDA TEVKtFLEK mi^tir. hat isteyen bir önerge verdiği ve Bonn 25 ( j a l Sofyadakl güveSöz alan İl başkanı İzzet Sedes, bu önergenin sah günü grupta gönüir kajniklardan bugün alınan habi'tim tenkidleri cevablandlrmıştır. rüşüîecefi sövlenmektedir. berlerde St^lin taraftan Bulgar koİl başka'rının konuşmasmdan son Menderes İnönü tnülâkatma daiı müri«tlfri, Titoizm'e karşı giriştlkT ra seçimlere geçilmiş ve İzzet Sedes söylentiler yalanlacsyor leri hücumljırda bir çnk Sov> et aleyh dan liderleri tevkif etmişlerdir. tekrar başkan seçilmiştir. Evvelki gün İstanbul ve Ankarada Aynı zaminda Bulgariatanm her ortaya atılan ve hattâ b^zı gazetelere tarafmda komanist partisi. Sevyetler dahi intikal eden bir söyfenti, dün Bırhği lehınde toplantılar tertib etmekte ve Poznan veya Maearistanyarıresmî şekilde tekzib edılmiştir. Başbakan Adnan Menderesin, C. daki ayaklanmalara benzer her hangi (İkinci sahijeden devam) hir ayr!:lqnTiayı kuvvet kullanarak Birliğine tam bir bağlıhkla hareket H. P. Genel Başkanı ttmet İnönüy'. b.ıstıracakl .nnı hiidirmektedirler. eden Irak hukumeti, temettü zararı ziyaret ettiği ve C. H. P. Meclis Gruo Bulganst.mdaki bu gelişmelere dair de luberler Bonn'a oldukça geç gelmişnı da kabul ederek ilk boru hatfınm Başkan vekili Nüvid Ye'kinin Hayfa kolunu da tamamile âtıl bırak daha sonra Başb?k".n Adnan Men tir. Şımdi geîen haberlere gore. bazı mıştır. Buna karşılık gene 40 santim deres ile görüştüğü ileri sürülmüstür. hâdiseler iki hafta evvel vuku bulkuturlu diğer bir hat, Trablusa ulaş Bu mülâkatlar sırasmda, merrleketin mu^tur. Tevkif edilenler arasmda mukadderatma tesir edecek dış mesc eski B'iŞvfkil K^nstantm Muraviyef tırılmıştır. de vardır. Gclen haberlere gore ekim Irak, Ortaşarkın hayli zengin pet lelerin müzakere edildıkleri de ilâve ayı içinde Bulşar komünist partisi rol ihtijatlarına sahıb memleketlerin olunmustur. merkez korrıteFinin yaptığı gizli topden biridir. Bu ihtiyatlar, bir tahmıDün bu mevzuda görüştürümüz lantıda bu komitenin 63âzasmdan ne göre 4 milyar varil, diğer bir tah Başbak^nın Hususî Kalem Müdüru 23 ü d.'ha hıır bir politika lehinde mine gore 7,5 milyar varil civarında Muzaffer Ersü. şunları söylemiştir: cy vermişlerdır Bilhassa bu hâdisedrn sonra bat'jn Bulgaristanda pek dır. Bunanla beraber. bütün Ortaşark «Haberi gazetelerden ckuyuncs gıbi Irak da tamamile araştırılrruş hayrete dü;tüm. Re=men *ekzıb edil çok kimserin tevluf edildiğı bildirilolmadığı için, bu rakamların da ı,ok mi\actktir. Fakat. Mendares İnönu. mektcdir. Dığer taraftan komünist partjnin daha fazlaya yükseimesi, her zaman Menderes Yetkin mülâkatlan ha Stalm'ci Fiyasetıne karşı Bulgaristaniçı~ı îhtLmaî dahilındedir. berleri külliyen yaland" Sız n"v da gıttikçe artan bir igbirar oldugu30 aralık 1950 de Ortaşarka intikal isterseniz, o şekilde tekzib ediniz.» na dair haberler gelmekteoır. eden «yarı yarıya ortaklık» esası tabiatile Irakta da tatbik sahası bulmuştur. Nitekim 1951 de başlıyan ve dött ay süren dostane müzakereler reticesinde, 1951 ağustosunda Irakta ' 1 2 aded Elektrojen Grupu, Amerikan malı, 3 Kw da yarı yarıya ortakîık esası teessüs etmiştir. Böylece 1951 yılında petrol 110/220 Volt (100 mumluk 30 aded ampul yakar, hissesi olarak 15 milyon sterlin ahmş buz dolabı ve radyo calıştırır). olan Irak, 1952 de 45 milyon sterlin2 1 aded çift kademeli dakikada 4 m3 hava verir, 7 lik bir temettü elde etmiştir. Bu mik atm. hava kompresörü. 2 tabanca calıştırır. tar 1955 te 60 milyona yükselmıştir. 3 1 aded benzin motörlü çamur pompası saatte 12 Irakın petrol gelirini nasü kullanmetreye 35 ton kapasitesinde. dığınm hıkâyesi. Arab âleminde petTelefon: 44 79 55 rol medenıjetinm hikâ>esidir. Galata Necatibey Cad Hoea Tahsin sokak 30/1 YAR1N: Arab âleminde petrol , medeniyeti I Ortadoğuda yıkıcı faalîyetler Şam, Irakı tekrar itham etii (Baştarafı 1 inci sahijemizde) iddiasıru tekrarlamıştır. Suriye Ma. arif Vekili sözlerine şu şekilde devam etmiştir: «Bu gizli silâhların Surive gizli polisi tarafmdan meydana çıkarılması, hakikatin meydana çıkmasma yardım etti. Irakın gayesi, Suriye ordusunu. İsraeüi gangsterl>rlo uğrasırken arkadan vurmaktı. Irakm bu emellermi protesto için, Suriyenin Bafdaddaki büvük elçisini geri çağırması yerinde olur.» Bnğdad radyosunda Irak hükumetinin bir sözcüsü. Suriyeye tekrar cevab vermiş ve iddiaları reddetmiştk. Sözcü, Irakın Suriyeye silâh sokmpdığım, memleketinin hiç bir mem lekette karışıkhk çıkarmak niyetinde olmadığını belirtmiştir. Sözcü, Irakın, Arablar ve diğer komşu memleket'.erle sıkı bir dostluk ve işbirliği gayesi güden siyasetini devam ettireceğini de söylemiştir. Şamdan gclen haberlere göre, Suriye kabinesinde büvük bir ıhtilâf başgöstermiştir. İhtılâfa, bir çok vekillerin Irakla siyasi münasebetlerin kesilmp'ini istemeleri sebeb gösterilmektedir. Bugünkü Suriye gaz3teleri, Irakın Suriyeye kü'Jiyetli miktarda ağır silâh soktoğuna dair ha berlen ıri puntolarla ilk sayfalarmda neşretmekte ve bunların yanmda, ele geçirildıği iddia edilen silâhların resimlerini neşretmektedirler. Gazeteler ayrıca, 4 kL,inin Iraktan Suriyeye silâh sokarken tevkif edildiklerini de yazmaktadırlar. Suriyeye sevkedilen sllâhlar ve Amerika Washington 25 (a.a.) Suriyeye bir müddettenberi Sovyet silâhları gelmekte olduğu yetkili Amerikan şahsiyetleri tarafından da teyid edihniştir. Bu şahsiyetlere nazaran Sovyetler Birhği. Mısırın İngiltere, Fransa ve Israel tarafından işgali sırasında Mısırdan musr.dere edilen silâhların yerini almak üzere Suriyye bol miktarda harb malzemesi sevketmekte ve Ortadoğuda huzursuzluğun artmisma çahşmaktadır. Suriyeye gönderilen Ruslann sayısı 10 bini bubnus BaÇdad 25 (T.H A ) Şamdan gelen haberlere göre. son günlerde 8urlyeye mütehassts ve teknlsyen adı a'tında gelen Kuslann sayısı 10 blnt aşmış bulunmaStadır. Di^er taraftan ilive edlldlglne na. zaran. Suriyede M' Eus ordasu meydana tjetirüınek m?" ıdlle Suriye hukümetlnin de lştl '.e glzll faalîyetler sarfedilmefctedlr Bir Liibnanh diplonıabn düsüncesi Bir Lubnanlı dıplr»nat dün, kendisile goru»en t" r ,,r\'iTiz», Türklyenin İsrael ile m t u a f î '.erınl tek. rar gözden geçirmek mevzuundakl ka rarı etrafmda gorüçlerinl açUflamış ve tefsirıerie bulunmuştur. Mahmud Fevzl İtani, Beyrut Beledlye Mec'.lsl azasıdır. Balaymı geçirmek üzere Avrupaya bir seyahate çıfcarken, İlk merhale olarak ikı gün önce İstanbula gelrr.iştlr. Fakat, son siyast h'.diseler dolayısile yoluna devam etmekten vazgeçmls ve Beyruta dönrneyı kararlaştırmıştır. Mahmud Fevzl İtanl demlştlr kl: « Türkiyenln kararı, butün Arab momîcketlerınde sevlnç ve memnuni, yetle karşüanacaktır. Türklye. münasebe*lerinl yeniden ^Szden geçirmekle Israelln, Arab devletlerine ik:ncl defa tecavuze yeltenme&lni önlemiş oluyor.» (Baştarafı 1 inci sa/u/emizde; Sürgünden kurtulan bir Macarın anlattıkları ğırmış ve birdenbire çocuğun üzerine saldırıp once ellerile, sonra da , Budapeşte 25 (a.a.) Ruslar tarabir iple boğarak öldürmüştür. Katil fından sürgün edildikten sonra kaçamüteakıben çocuğun cesedini bir çu rak kurtulan on beş yaşında bir MaBudapeştede vala koyarak köyün mezarlığına gö car ihtilâlcisi bugün muhabirile türmüş, bir çukur kazıp içine atmış United Press ajansının konuşmuştur. ve kacmışür. Akşam evine dönen Musa çocuğuMacar genci 6 kasımda Sov\etler nu göremeyince jandarmaya müra tarafmdan yakalanarak, İkinci Düncaat etmiş, yapılan araştırma sonun ya Harbinden sonra Rusyaya ilhak da Alinin cesedi bulunmuştur Çam''k edilen Munkacs şehrine götürüldüğüköyünde yakalanan katil Mustafa nü söylemiştir. Kaçkan bundan bir buçuk sene once Başının traş edilmiş olduğu görülen maktulün ablasının ırzına tecavüz on beş yaşındaki ihtilâlci şunları anettiğinden mahkum olmuştu. latmıştır: «Eskiden Macar toprağı iken Birinci Dünya Harbinden sonra Çekoslovakyaya verilen, 1945 te de Rusya tarafından ilhak edilen Munkacs bölgesinda halkın Sovyetlere karşı derin bir nefret duyduğunu gördüm. Komünistlerin yaptığı zafer j âbidelerinde müsahede ettiğim tahri | (Baçtarafı 1 inci sahıfemizde) bat burada da bazı kanşıklıkların çık graf gelmiştir. P.T.T. Genel Müdür tığında şüphe bırakmıyordu. lüğü, 1955 senesinde, pul ve kartpos Rusların elinden kaçtıktar. sonra tal satışından 37.515.000 lira gayrisabu bölgede başvurduğum her insan fi gelir sağlamıştır. SON DAKİKA: Alâkalılaruı açıkladıklarına göre, ve evden yardım görerek Budapeşteye dönmeğe muvaffak oldum. Yolda P.T.T. Genel Müdürluğünün muhteüf Kadar bu gece radyoda konuşmus işletmelerine halkımız tarafından ya gene benim gibi Sovj'etlerin elinden ve Nagy'nin Rumanyaya sürulmedikaçmağa muvaffak olan 14 yaşında ğini. dost bir memlekette cmin bir pılan hizmet müracaatleri gittikçe artmaktadır. Yukarıdaki rakamların bir arkadaşla karşılaştım. Şimdi iki hayat yaşadıg'nı scylemiş ve «Macabulunuyoruz. ristanda kalsa idi bir euikasda ugnhepsınde, 1956 senesi içinde % 10 bir miz de Budapeştede artıs kaydedilmesi beklenilmektedir. Fakat Ruslar bizi arıyorlar. Bunun yabiılrdi» demiş'ir. Manisada korkunç bir elnayei y Telefon, telgraf muhaberatı artlı için Avusturyaya gitmeği tasarlıyoruz. Hududda j akalandığımız takdirde dığerleri gibi toplama kampına gönderileceğ:rrizı ^ilıvoruz.» Son durum Budapeşte 25 (a.a.) Budapeşte radyosu son yaymlarından birinde Yanos Kadar hükumetile Budapeşte işçi birlikleri '"'•' ' rısında bir anlaşma meydana geldiğini belirtmiştir. Radyonun ilâve ettiğine göre, bu anlaşmanın şartları arasında "mıe Nagy'nin hükumete iştiraki keyfiyetı de vardır. Hür Macarlar dün şehrimizde âyin yaptılar Bir «sessiz gösteri yürüyüşü» için İstanbul Vilâyetine yaptıkları muracaatın reddedihnesi üzerine hür Macarlar, hür Bulgarlar, hür Arnavudlar ve hür Rumenlerin de iştiraklerile, dün saat 17 de katolik Dame de Sion kilisesinde ikinci hususi bir âyin tertib etmişlerdir. Âyinde, vatanları uğrunda canlarını feda eden mılliyetçi Macarların ruhları taziz ve Janos Kadar hukumeti ile komünizm, Sovyet Rusya tel'in edılmiştir. Hususi âyinde, ayrıca Istanbuldaki hür Macarların yakın dostları, hattâ birkaç Müslüman Turk olmak üzere, çok büyük bir kalabalık hazır bu lunmuştur. •Balaton» şilepinden hafta başında iltica eden 4 Macar gemicısi de, saflarm arasmda göze çarpmış ta. Hususî âyinin sonunda, ,'anos Kadar hükumetinin ve Sovyet Rusva nın «insafa» ve «imana» gelmesi için dua edilmiştir. Hürriyeti seçen Macar denizcileri Dört tayfası geçen hafta başlarında Istanbulda hurriyeti seçen Macar bandırah 'Balaton» şilepinin kaptanı, daha önce diğer bir Macar şilepinİstanbul Bekdiyesl den Beyrutta hürriyeti seçen 17 tayŞEHİR TİYATROSU ' fadan bir telgraf aimıştır. 17 tayfa, Macaristanda demokratik şartlar te DRAM KISIVH essüs etmeden, geri dönmeği reddet S.nt 21 de tiklerini bildirmektedirler. GİZLİ ANNE Kaptan Francis Kadar, MacaristaYazan: nm Ruslar tarafmdan istılâsmı nroEdith Wharton Zoeakinı testo maksadile Beyr.utta hürriyeti Turkçesi: Sevim Örbora seçen 17 denizciye bir telgraf çekarek, Pazartesi akş?mları temsil yoktur. derhal tstanbula gelip «Balaton» şiTelefon 44 21 57 ~ lepine binmelerini ve Macaristana geYENİ Tİ¥ATRO ri dönmelerini istemiştir. Fakat 17 geSaat 21 de \ mici, cevabî telgraflarında şunları BEN ÇAĞIRMADIM yazmışlardır: Yazin Noel Coward, Türkçe«I: € Hürriyet uğrunda carpışan ve Resıha Vâfi Vasfi Rıza Zobu ölenlerin bütün taleblerini destekler Salı akşamlan temsil yoktur. , ve biz de onlar gibi, sonuna kadar Dram ve Komedide pazar guniert savasmağa karar verdiğimizi bildiri ssat 15 30 da matme: Telefon: 44 04 09 riz. Bugün, her hakikî Macar vatanseverinin yapacağı, bundan başka bir Şehir Tiyatrosu İstanbul Bölümü şey olamaz. (Aksaray Turk Ocağı bınasında) Ümid ederiz ki, siz de Macar halSaat 21 de ( kınm bu talebini destekliyeceksiniz. SAM RÜZGÂRLARI Ayrıca, emriniz altında bulunan diYazan &1ELİH VASSAF ^ ğer Macar tavfalarmın da bize ilti Pazartesi ve Salıdan maada her trec« haklarını taleb ediyoruz. Selâmlar.» ve Datar gundüz temsil vardır Muammcr Her MİLLÎ Karaca akşam saat 21 de İHTİKÂR Anonim Şirketi GulunçlU ve taklıdll oyurj 3 perde Halk Partisi Geaçlifc Koüarınsn Kongresi j Kansızlığa her yaşta rastlanabilir OİLO6 YARALAR SON DAKİKA: D;ş hâdiseler ve muhalefet Tlranda idamlar başladı Beyrut 25 (R ) Kahire radyosunun bu gecekı ;. ayınına göre. Moskovada toplanan Rusyadaki Müslüman cemaatlennin ter.ısılcileri, blr tebhğ nesrederek. Iııgillz, Fransız ve İsrael mutecavizlerine karşı Mısırı destekle. diklerini bildırmışierdir. Yabancı kuv ve'lerin Mısırı derhal terketmelerinl İsteyen temsılcner, Mısırlı dlndaşlanna yardım etmek üzere blr komisyon tayın ett'klerıni lli'n etmişlerdlr. Dığer taraftan, Lübnan Cumhur Başkanı Camü'e Chamoun, Pakıstan Cumhur Başkanı İskenden Mirzanm resmi davetlisı olarak Karaşlyl ziyaret edecek.ır Bu davet. Pakistan Başbalıanı Huseyin Suhraverdı'cln Beyruta son sJ3'^hati esnasmda yapılmışf.r. Bu arada. Kiiı'.de Afgan ve Pakistan idareci'eıınm. Ortadoğunun <3ururcu ve Asya ile Afrikadaki Muslüman devletler aracmdaki ba^hlık Uze rınde rnuzaisereler yaptJkl/n haber alınmıstır Pakıstan Devlet Başkanı İle Bastakanı, halen resmen Kâbılı ziyaret etır.tktedirler. r !CERCİN CİLD r BENİZ SARILIĞI SIYAH VE MOR LEKELER AYAX VE ELLCPDE UYUŞUKLUK VEYA SIZLAMA M Süvevşin fahliyesi (Bnstarafı J inci sahifemizde) lere binen ilk tngiliz taburu, yarın sabah derıze açılaeaklardır. General Stockvveil Sü\3yş k a n a h r \ n ayrılacak olan İngiliz ve Frans'z kuvv;;lerinın tekrar Kıbrısa yerleşa^eklerini açıklr.r ı=fır. Fıansız makamlarınm açıkladıklarına göre, Fransız kuvvetlerine mtnsııb deniz piyadelerinden büyükçe bir birlik, Mısır topraklanm terketmiştir. Bu Erada. Mılletlerarası polis kuv^etleıi gittikçe büyümektedir. Bugün, 150 Kanada askeri. teçhizat ve silâhları ile birlikte 8 uçak içinde Capodichino'dan Ebuseyr hava alanma g?]mist:r Ayrıca 28S kijilik biı Isveç birliîi de, en büyük bir kafile h,Hnde Capodichino'dan Ebuseyre gdlmiştir. Bugün Capodichino toplanma m?halline, 159 kisilik bir Hindistan ve 28 kişilik bir Danimarka birliği daha gelmiştir. New York'ta, Birîeşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir sözcüsünün bildirdiğine göre, dün akşam, 4500 kişiyi bulacak Milletlerarası Polis Kuvvetlerinin 1300 kişisi Mısua muvasalat ermiş bulunmakta idi. Nakliyat aynı tempo ile devam ettiği takdirde. sah gün ; ine kadar Mısıra gelecek olan Milletlerarası Polis Kuvvetleıi msrsublarınm adedi, 2400 ü bulacaktır. 2 şilep ve 1 yolcu gemisinde teçhizat ve silâhlarile yola çıkmıs olan 600 kişilik bir Yugoslav birlıği, perşembe günü Port Said'de olacaktır. "*•'" ' ~^ Kansızlık en çok gorülen hastalıklbrdan bırı olâugu halde. ekserlva çok ge; kalmıccayk kadar ehcmmiyec verllmemektedtr. Ancak idi tedbırlerle önlenebıllr. Kansızlık ciddi mldlr? çok Evet. Tedavı şe ' VE O E BOZUKLUĞU İŞTAHSIZLIK Crladoğu petroliarı Seret slzde bu belırtller oıtrcuua dottoruDUZU cArunOa. Bu «yofKuoluk bloU Oe Kendmlzı t^llm etmeylnlz. Kansıziık, vdcudün en önemli rehllk* ifsrctlerlnden biridir. Umumıyetle, vücudün diğer bir hastalığını belirten işarettır Kansızlığa, kanama, kötü beslenme, kemık ilığinin kımyevî gazlar ve radyoaktıvıte tesiri ile zehirlenmesi, kanser, karaciğer, hastahkları sebebıyet verebilır Kansızlığın belirtılerı YırmUtea zıyade kanioiık $ekil mevcuttur Bu cihaaur bemodob'.n mlktarını »e al7uvar!8rın »yı. boy re «klını edilmediği takdirde pernisiyöz anemi defa öldürür. Dığer kansızlık killen de vücudünüzün geLşme ve hayatiyetini çalar, bıtap duşurur, sızı yarı hasta bir hale hattâ tam bır zafiyete düçar edebıhr hemoglobinin Kansızlık, kanda alyubir eksıklığıdir. Kan varların veya demır ve oksijen taşıyıcı vücudünüzün her parçasına oksijen taşır ve besler. Eğer kanınız tam. mânasiyle sıhhatlı değılse. bu kısa ır zamanda vücudünüzün diğer kısımlanna da tesir eder. Eğer kendınızı bitap hıssediyorsanız derhal doktorunuzu rünüz. gö VOcudünüzde her daklka. blr milyar alyuvar «skllerinln yerini almakladır. Alyuvarlar kemık ıliğinde ımal edilirler. Bunlarm teşekkülü için proteinler, yağlar, diğer unsurlar ve ayrıca demır lâzımdır. Kanınızda neyın eksik olduğunu ve nasıl gıderilebıleceğinı yalnız doktorunuz söylıyebılır Beslenmeye doktove bir olait yeni bSlgiler, yenı ılâçlar, kuvvetli mikroskopiar, runuza dir radıoısotop'lar, kansızLğm, teşhıs, tedavı yukarıda gösterılmıştır Bunlardan her hangi birinı hissedersenız, doktorunuza müracaat ediniz. Doktorun elınde kansızlığı önlemek ve tedavi için mühim yenı ılâçlar, aletler ve yeni usnller vardır. Bir zamanlar pernisiyöz daha uzun ve anemıden dolayı ölüme mahkum olan insanlar, şimdi sıhhatli bır hayat surebılırler. önlenmesi hususunda yardım etmekteİnsanın hayatiy.etını kemiren kansızlığın şımdi kurbanı Hemen hastalık olan mayınız. S A T I L I doktorunuza iyice muayene olunuz. , • Cu. en muhim sa^lık konufarına dair ha7ir\ lanmıs yazılardan bır tanesidir. Bu yanlaıda, doktorunuzla tam ışbirlİKinın, sağlıtiırıuı korumakla kalmayıp. uzun ve sıhhatli bir ömiir sürmenizı de nasıl münık'Tı kıTacjğını göreceksiniz. SQUIBB L A Ç L A F I 1858 O E N B E R 7
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle