13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kasun 1958 münasebetler H A © E R SPöliHka Rusya dünyanın ikinci İsrael ile büyük donaiBmasma sahip Ruslann eünde hiç uçak jjemisl yok yalnız, 3 büyük harb gemisi, 30 kruvazör. 150 destroyer, 400 denizaKı. 300 muhrib, 1000 mayın tcphyıcı, 500 torpido ve 120 çıkarma gemisi var Londra 25 (a.a.) Denkcilik mevzularmda otorıte sayılan harb gemıleH ar.siklopedisinin 195657 sayısı Londrada neşredilmiş bulunmaktadır. Ansiklopedide yer alan istatis'iklerden arüaşıldığına göre, Sovyetler Bir liği halen 400 den fazla denizaltıya sahib bulunmakta ve önümüzdeki her senede bu yekun 7580 modem denizaltı ilâve etmeği tasarlamaktadır. Sovjetler Birliği halsn Birleşik Amerikadan sonra dünyanın en büyük deniz kuv%etini elınde lu'.maktadır. Sahib oîduğu kruvazör ve denizaltılara rağmen Rusja Birleşik Amerikadan henüz çok geride bulunmaktadır. Sovjetler hiç bir uçak taşıt gemisine malik değildir. Sovj'et deniz stratej isinin esasmı. Amerikan gemilerini bir narb vukuunda AvruDa ve Asya kıtalanna yaklaştırmamak t«"=kıl e»m"ktV B J maksadla Sovyetler, tkinci D ü n j s Harbinden bu yana gerıye kalan diğer b ü t ü n dünya devletlerinin topyey e k u n inşa ettıklerinden fazla denizaltı yapmıştır Rusj'anm bir atom de nizaltısı inşa etmekte olduğuna dair m a l u m a t da Ansiklopedide yer almak tadır. Sovyetler b u n d a n başka, atom ener jisile m ü t e h a r r i k kruvazör b ü y ü k l ü ğünde bir buzkıran gemisi yapmağı tasarlamaktadırlar. Rus don>iması j u gemilerden m ü teşekkildir: c3 b ü y ü k h a r b gemisi, 30 kruvazör. 150 destroyer, 400 denizaltı . 300 rm"ırib, 1000 mayin toplayıcı. 125 devriye gemisi, 500 torpido gemisi, 120 çıkaı ma gemisi, 160 yardımeı muhrib.» Sovvyet deniz kuvvetleri persone'.ı ise 750.000 subay ve erden teşekkul etmektedir. 'ülllllllllllimJIIIIİIHMimmıtm............... E Amerîkada liman işçileri grevi sona erdi Başkan Eisenhower, grevin durdurulması için mahkemeden karar akü New Tork J5 (a«.) New Tork eyele'ı federaı mahkeme'.erinden bıri 3aşkan ÎHBenhov. er'ln talebl üzerlae T« TaftHart.ey Kanu^u iıîlkümlerla» lstlnaden Meksika korfezinde T« At. lanrik kıyılanndakı limaniaraa 15 k«sımd^nberl devam eden greve son verilnıesini Llmaiı İşçileri SendlkaBiaa büdlrmlştlr. Sendlka, bu kanıra itlraz etmiyeceğinı blldlrdlğınden, fTrr yapılan UmaMarda lîçilerin yann u bah'an ltlbaren lş basına döneeeklsn tahmln edllmektedir. Başkan Eisentıower. «gr»ıln Amert. fcan milietlnin sağlıgmı T« rüv«nllg!ni tehlıkeye attığını» Hert türersk TaftHartley Kanununu tatblkı karar vermlytl Bu kanun, »endikalar.a yapılacai müza^erelere müeald bihava lçinrte d«vam edllmesine Imkân vrrmfk üzere, hükumete grev harekeinı azami 80 gün müddetle dur. durmak yetklsml vermektedir. Llmsn tşçlleH Sradlkaaı, kollek'.i' mukavelenln müddetl T» Ocretlenn artt.nlması gibi bazı husus'arda meveud ınlaşmaz'.ıkîar yüzünden frev ilftn «Jlimeelne karar venniatl. mektedir? 1918 yılının 14 mayıs gecesi saat 12 de Filistinde Ingiliz mandası sona eriyordu. Yıllaraanberi suregelmekte olan «Filistin ihtilafı» Birleşmiş Milletier leşkilâtı içinde de bir hal çaresine bağlanamamıştı. Ingiitere (Baituı deklarasyonu) ile bu topraklarda bir Yahudı devleti kurulnıasuu kabul etmış bulunuyordu. Bu vaziyet karşısındadır ki İngiUz hükumeti, Filistin üzerindeki man dası sona erer ermez, kuvvetlerini geri alrruş ve Arablarla Yahudileri bu ihtüâlla başbaşa bırakmıştı. Londra çekiiirken, davanın sılahla halline gidilecegıni de çok iyi goruyordu. 14 mayıs 194i gecesi bir taraftan Yahudı devletinin kurulduğu resmen liân ediliyor ve diğer taraftan da Arab devietierinın taarruza geçükleri, aavaşın başladıgı bildirıiıjordu. O gunleıde Busyadan ve pejklerinden ailâhlar İsrael ordusuna gonderüiyordul Aradan hemen hemen bir yıl geçtikten sonra, Bırlesmış Milletier Teşk'^tpmn mudahalesı ile nıulaıetve gorusmelerine başlanrmştı, Bu mutarekenin henuz katıleşmedıgı bu Mrada, 1949 yılının mart ajında, Turkijenin israel devietlni resmen tanıdığı ilân edilmişti. Yedi yıl sonra bu karann tekrar gozcen geçirılmesi, yalnız bazı Arab devieüerının devamlı sureUe Turkisrael munasebetleruıi btısnıar clmelerınden, bunu Ortadoğuda Turk aleyhtan bir hava yaratmak için kullanmalannrian ileri gelnuştlr, denllemez. Turkıyenin aldığı karar, doğtudan doğruya israel aevletinin 1949 daıı bu yana ve bilhassa son yülar esnasınoa takib ettiği sıjasetıen dogınustuı. Bu siyaset, Ortadoğuda son derece genış kararsızkk yaratnıış, ıslıkrann sağlanması için sarledılen gayretleri boşa çıkartmış ve boişevikler« de bu bolgeye sızmak imkâniannı b&hşetmiştir. israel, Birleşmiş Milletier Teşkilâtı tarafından resmen kurulan ilk devlettir. Boyle olmaida beraber, Tela\ıv hükumeti bu Teşkilâtın Ortadoğu ih#ilâflann| hal ıçın aldığı bîrçok kararları dinlememiştir. Bunu japınakla da, Arab Yahudi gergüüiğüıin haüfletilmesine yardım etmemıştir. Birleşmış Milletier Teşkilarımn, ne Kudusun beynelmilelleştirilmesi ve ne de Arab multecıieri ile alâkalı Kararlan israel tarafından kabul edilmiştir. T urkiye, israel devleti ile mujaasebetlerini tekraı gozden geçirmek lüzumunu bugun neden hisset Efhem Menderes Parise gitti Ankara 25 (a a.) NATO konseyinin mutad toplantılarına iştirak et mek üzere, Nafıa Vekili ve Hariciye Vekâleti vekili Etem Menderes üe Haricive Vekâleti Umumî Kâtibi Bü yük Elçi Muharrem Nuri Birgi b.ı sabah saat 9.40 ta kalkan bır uçakla Parise hareket etmişlerdir. jngilterede kimler idam ediiebilecek? Londra 25 (a a ) Avam Kamaras! ikinci okunuşta ve oya müracafit edîlmeden idam ceza^ının bazı cinsî cinayetlerde tathikini kabul etmiştl: Hükftmet tarafından »unulan proJeve gore. bundan bovle Idam cezag' şu şekıllerde tatbık edilccektir: 1 Hırsızhk gırasında lşlenen cinayetler 2 Hapishanelerden firar vak'alannda S Zabıta tarafından yapılan t«vkıflere mümanaatta 4 Bir zabıta memunınun katHndr 5 Tabarca. tüfek yahud infilâk msddPİerl vasıtalarile işlenen clnayotlerüe 8 Katilden sabıkalı olanlar». Zimmefine para geçîren muhasib tevkif edıldi Ankara 25 (THA) Dün gece zimmetine küllbetli miktarda para geçiren bir muhasib tevkif edilmiştir. Izmır 25 (Telefonla) Bavındır kızasında dıln akşım bir bakkal sahte dcfınecıler tarafindan dolandırılmıştır. Akşam üzeri bakkalm yanına gelen ıki şahıs altm puyuna •batınlmış 15 aded madenl plâkayı göptererek bunlan bir defınede bulduklannı eöylemişler ve yapılan paazrhk sonunda 14 bln liraya bakkala satmışlardır. Bakkal bilâhare bu plâkalan tahlıl ettirmış ve bakır olduklarını anlamıştır Zabıtaya mUracaat eden bakkal dolardınldığını bildirmiş, sahte defmecilerin aranmasına ba=lanmiFtır. Bakır plâkalan altm diye 14.000 liraya satmışlar Bir kasa hırsızı suçüstü yakalandı Izmir 25 (Telefonla) G61 gazlnosunun kasası dün geee soyulmak istenırken hırsız Fuçüstü yakalanmıştır. Mahmud adınd^kı bu kasa hırsızının şehrımızde daha bır çok mücfseselerın kasaını soyduğu tesbıt Turkiye, israel ile hemhudud ol clunmuş ve adll makamlara teslim amflk] l" ^ beraber, zamanla gormuş ediierek hakkında kanunt taklbata tur ki, Blrlesıniş MUletlere bu mey başlanmıştır. dan okuma siyaseti Turkijenin de miilî meniaatlerinl tehlikeye duşurebilecek bir hava yaratmaktadır. Bilhassa Mısıra karşı girişilen son tecaViiz, bir muddettenberı Kahire istitametinde yapıhnakta olan Rus silâh akışının Surıyeye te\cihine >ol açmış, Rus subaylan ile teknısyenleTinin, blzimle çok geniş muşterek hududu olan bu Arab devletine yerleşökieri, orduda vazife aldıklan büdiriimistir. Şuraa muhakkak ki İsrael devleti, Birleşmiş Milletier kararjarma hurmet etmiş, daha 1949 yılında etrafıııdaki Yahudi aleyhtarlığını daha da tahrik edecek hareketlerden kaçmmış olsaydı, Nâsır gibi, Suriyedeki uniformalı benzerleri gibi kimselerin aivriimeleri de mümkun olamazdı. Bunlan bugun bile ayakta tutan İsrael devletinin takib etmekte olduğu »iyaserten başka bir şey değildir. israel, bidayettenberi kendisüıi desteklemekte olan Birleşik Amerikanın, her şeye, her harekete rağmen bu yoldan aynlmıyacağını da hesablamış ve bu güvenle hatalı politikasuıda ısnz ededurmuştur. O Amerika ki, Marshall plânının devam ettiği günlenle, Yakın ve Ortadoğu devletlerin« yardımda, bilhassa ziraî gelişmeleri teşvik eder, sanayii bakımmdan Israel'e dönülmesini, oraya bağlanılmasını sağhyacak şekUde dikkatini Telaviv üzerinde toplardı. Fakat bugun yaratılan tehlike, Birleşik Amerikayı bile israel siyasetini desteklemekten ahkoymaktadır. Birleşmiş MUletler, >alnu son teeavüz hâdiseleri üe alâkalı kararlanm değil, fakat İsrael Arab ihtilâfı Üe alâkah olarak bugune kadar aldığı diğer bütün kararîarı da tatbik mevküne koydurroak mecburiyetindedir. Ömer Sami COŞAR Iddiaya göre uzun zamandanbe^ı Ankara Karayolları Umum müdürlüğü 4 üncü bölge muhasibliğini yapmakta olan M., 31 ekim 1956 tarihi ile tanzim ettiği sahte bir çekle, Merkez Bankası tstanbul şubesinder. 239.793 lira 12 kuruş almıştır. Müfettişler tarafından yapı'an kontrollar sırasmda M. nın bu parayı Buz dolabîannın kapılan zimmetine geçlrdiğl tesbit olunm ış ve sanık yakalanarak adalete tesİLJ içerden açılacak edilmiştir. Wa^hnngton 25 (a.a.) Kapılan lç M. dün gece S üncü sulh ceza hâtaraftan açılmıyan buz dolaplanmn satışı bir kanunla menedilmiştir. Bu | kimlifi tarafından ilk sorgusunu m>: hu=usta neşredilen açıklamada bır çok 1teakıb tevkif edilmiştir. çocuklann bu yüzden ağır dururr' lara düştüklerl ve bunlann ancak [ tpsadüf kabtlinden muhakkak bir' D. P. Çankaya ilçe kongresi olümden kurtarıldıklan belirtilmlşgürültülü geçti tır Ankara 25 (THA) Eugün yapılan Fethi Çelikbaş geliyor D. P. Çanksva ilçe kongresinde güAnkara 25 (Cumhurlyet Teleks) rültüler olmuştur. Hurrlvet Partlsi Meclis Grup Başkanı Partiden ıhrac edilmek üzere buve Burdur Mllletvelclll profesör Feth^ Çelikbaş bu akşam İstanbuls gıtmiştlr lunan bir delegenin konuşmak ta!çBir müddet fstanbulda Kalacak olan ! bini kongre başkamnm reddi üzerir.e Çellkbas, partl teşkllâb ile temasa ge J çıkan münakasada ^ürültüler kongre sonuna kadar devam etmiştir. çecektir. ısınn İsrael tarafından mağiub edilişi, Nasır'ın Sü\ejji zaptetmesi useParlâmentodakl hademeler, merüıe çıkan ihtilâfm da Aylardan temmuz, günlerden cu Rafael, öğle yemeklerinde bol bol buslar arasındakl kavgaiardân martesi, saatlerden aydınlık bir ikin Leonar. Titien, Tintoret, akşama Bo Portsaid ve Ismailij enin Ingiliz Fransız kuv\etleri tarafından işgaabizar oMuklannı biUirerek di. Roma şehri karşımıza dikildi. ticelli, Piero della Francesca, Giotto, ni intaç etmesi Arab âlemini periistifa ettiler Roma gannın meydana inen basa Cimabüe, Fra Angelico!. Bilemedik makları daha doğrusu çizgiteri üs ya bunlann ustaları veya çırakları istifade ederek heTokyo, 2 5(a.s.) Japon parlâmen tündeyiz. Biz yapı sanatmda çizginiıı arasmda tam otuz sene!.. Ama sen men" onlara zahîr gorunduler. Onılan tosundaki hademeler toptan istüa.a bu kadar uzununa, bu kadar büyük gel de: rını vermişlerdir. Bunlar mebus ar bir inadla blrbirine pa> ,!e! gidenıne Bütün bunlar çantada keklik. sonra sUâh ihtUâfı, politika harbuıe •rısmda hemen her gün çıkan k«va alısmamışız. Henüz kompozitörür. Bunlann bir kısmını da Avrupanm i dondü. lardan bizar olduklarını, bunun için eline geçmemis bir nota sayfası alın. öteki müzelermde gönin. Yauıız Ro | Nâsır'm ve onun başkanlık ettıgı Arab Birliğini kurtarmak lâzımdı. maaşlarının arttırılmamnı istemisler Sayfanın bir ucundan ötekine koşan mada görülebılecek, jüzde yüz Ro { B u n u n i ç m d e a s k e r i bir muvaffakıdir. ^ beşli çizgi gruplarından bir tanesini mah olabilen şeyLjri gorelim; de ba y e t m u n a ı olduğuna gore siyasi hir alakoymak üzere ötekıteri silin. No 1 ' ' muvaffakıyet lâzımdı. Beyrutta topKızlar pantalon giyince ta çizgilerınin en alttakine en ince kalım!.. bunlan hem de mevsim mey landılar. Irakı Bağdad Paktınrtan Hem nokta erkek talebeler de entari kalem ucu ile yüzlerce binleree tanesi vası misali çeşidli salonlarda açılan ajırmak için kararlar aîdılar. serpin. Bu noktacıklardan iki Bunun neticesi olarak Irak Paktısergileri görecektik. Böylesine bir de bizdik. Yorgun olmasın* yorgun, arzunun insanı ne hale koyduğunu nın dort devleti toplandı. Ingiltere, giydiler çok yakından görmeden anlamak çok bu paktın bir numarab: azası iken bu Meuchatel SS (a » ) Burada mvh dilsiz obnasına dilsizdik. içtimalarda bulunmujordu. Bağdadda tellt okullardan birinde kız öğrer, :1 Bir parça fıansızca bilen Italya zor. Hani: lerln çogu devamlı olarak pantaion da sıkıntı çekmez!. Adamın istediği bir göz, veren yapılan son içtimaın resmî teblıği bııyuk bir malumat vermemektedir. giymeğe başlamalan üzerlne 75 erkek Diye bol kes"d"n atanlar yok mu" vermiş iki göz! ögrenci gençler de »abahleyln sın.'a Onlara kendi dilimizce bir şeyler mıDive bir söz vardır îki değil yüz '' Fakat ondan sonraki inkişaflar hâdihep entarllerle glrmişlerdir. se ve kararlar hakkmda bazı tahminögretmen dersi tatil etml!) ve bu rıldanıyorduk. ttniyada on gün .io iki göz daha verseler yetmiyor kar lere imkân bırakıyor. kıyafet değışikliğinin sebebini »or laştık. Fransızcaya nerede sarıldıy • deşim!. Dayanabilene aşkolsun. Bu cumleden olarak gorüyoruz ii; Avrupanın büj'ük şehirlerinde her ma»ı Oerlne onlardan şu cevabı al sak Yale kilidine dede yadigârı anahmıştır: tar sokmusuz gibi seri tepti. Not def hafta dört bea dilde yaymlanan kü Turkiye Israeldeki elçisini geri çağıre Onlar pantalon giydikten »or>rs terlerimizde dişimize göre bir kaç o çücük bir dergi vardır; Pariste bu mağa karar vermiştir. Herkesin bildiği gibi İsraelle Türblı entari giymege başladık > tel, pansiyon adresi vardı Telefon hafta veya Londrada bu hafta. Garkiye arasında boyle bir karara îebeb rehberine sarıldık. Aman Allah reh daki gazetecilerde bunu aradık. VarSanyar hidroelektrik olacak en ufak hâdise veya ihtiiâf ber değil mubarek sTndık'. Gücbelâ. mış ama hafta sonu olduğu için bıttesisleri 2 aralıkça açıhyor bir numarayı bulur gibi olduk. Kar miş. Roma garının basamaklarında mevcud değildir. Eilâ'is Arab memleketleri ve bilhassa Suriye ile her kötü kötü düşıinürken aklımıza Bel gün tazelenen küçük küçük hâdiseAnkara 25 (a.a.) Sarıyarda insa şımızda ses, durmadan: graddaki »efirimizden gördüğümuz ler ve bir de şu mahud Hatay dava Puronto!. Puronto! edilmis olan hldroelektrik tesisleriDiyordu. Bizim araH'jımır otelin unutulmaz misaf'rcnM'k geldi. Ger sı vardır. Üstelik bugıin Suriye, Rus nin açılış törenl 2 aralık pazar güıü adı bambaşka bir şeydî. Biz hablre: çi Belgrada yarıresmî bir grup ha ajanlarınm ve Rus silâhlannın bir yapılacaktır. linde gitmiştik. Romada hiç kimse deposu haline gelmiştir. Oradan peAlov. Villa Fiorita? Diye seslendik. Karşı taraf yılma nin davetlisi deeıldik Sonra Crup lenlerin verdikleri malumat dünva ME VLİD çoktan geziyi bitirmiş dağılmıştı. Ama basınmda çıkan haberleri teyid ctdan: Aüemiz efradı mThumelerlnden ne olursa olsun Paristfkı l?lebelıği mcktedir. Zatcn fazla btr delil ara Puronto! dedi. LEMAN ve GÜLÇİN AYDINın It.ılyancada Puronto'nun Alov de miz zamanında hariciyecilerimize mağa hacet yok. aziz ruhuna ithnf edilmek üzere vemeğe geldiğini ancak ertesi gün öğ karşı duyduğumuz ürkme YugoslavMoskovada bulunduğu sırada VJHfatının kırkıncı günllne tesadüf e<3 'n yada kökünden silinmişti. ye Devlet Reisinin Sovyet Rusya 23 kas'.m 1956 çarş^mba günü öğle renebildık!.. Burada da doğru sefaretimize gi dostluğu ve Ruslann hakkında soyltnamaımı müteakıb Kadıköy Osmatı**• ağa Camiinde Mevlid kıraat edlleder, şu dört günü tıka basa dolu ve diği bvücü sozler kafidir. O kadar ki Roma şehri karşımıza kocaman bereketli geçirebilmek için akıl daru bugiin için Suriyenin yan demir pcrccginden aru eden akraba, dost ve dın kardeşlerımizin teîriflerl rica bir kitab gibi dikildi. Öylesine koca şırız. de memlekeri olduğu iddia edilm kolunur. man bir kitab ki ne elde tasınabilir Dedik. Günlerden cumartesi saat tedir. Siyasî his ve emelleri malum Avdın aile«! ne kolda, ne de sırtta!.. Alışılagelmış lerden münasebetsiz bir saat oldu ve son Rusperverane teşebbiısleri bir tempo ile bir yılda okunabileğunu unutarak doğru sefarete gittik. âşikâr olan bir memleketle bugıin eek bu kitabı üç dört günde okumaÖLÜM Kapıcıdan başka kimsecikler .oktu. geniş ve ânzasız bir hududumuz vardır. Ve buna rağmen Israel Elçimır lâzımdı! Okumaktan vazgeçtik, Ksnhcada muklm Zehra îmrenln hiç olmazsa bu kocaman kitabı SÜJ Dil bihnemenin bütün sıkıntılarını mizi geri çağırmağa karar vermişiz.. çekerek bir çeyrek »a«t çırpmdık. Basın tahminlerine göre bunu, jijasî eşi, Nuriye Îmrenln kardesi Salahaddin Birkanın, Dündar Blrkanın enlş liyen resimleri, nakışlan dünya gözü Kapıcı sonunda bize duvardaki tak münasebetlerin kesilmesi takib pdcile bir görebilseydik. teai, Muhlddln özcanın kayınblradert vimi vt »aati işaret eyledi. Biz de Istanbul Ticaret Odasından emekli ve Işin tuhaf tarafı Romaya İlk defa ona telefonu gösterdik. Sonunda ö bilirml}. eski Darüttaliml Musiki âıasından ayak bastığımız halde bu kitabın <m nümüze bir liste koydu. Ljstede bej Anlaşıhyor ki Beynıt Konferansı Kanlıcalı renkli en güzel sayfalarınt adeta ez alü isim vardı. Bunlardan bir tanesi Irakı Bağdad Paktından aynlmağa icbar etmiştir. Buna mukabil son Hafız MEMDUH İMRE bere biliyorduk. tster öğrenci ol ister nin soyadı yabana değildi. Bağdad toplantısuıda Bağdad Paktım vefat etmi^tır Cenazc3İ pjz.>rteal ögretmen, tuttuğumuz yol, seçtiğimir İnşallah bizim tanıdıklardan bi muhafaza için Arab âlemine Karşı günü bgle namazını müteakıb Beya meslek her Allahın günü Romadan zıd Camiinde cenaze namazı kılın geçiyordu. Düşünün bir kere tam risi çıkar. bazı tavizlere karar verilmiştir. Isr.ıel Diye telefona sanldık. Elçimizi çekmemiz bu cumleden oladiktan sonra Topkapıda alle mezar, , , , , Efendim, Runıada dört gfin ka bilir. Bağdad Paktı devletlerinin US.na defnedilecektir. Allah rahmet sında yıl ustuste Mikelânj, bir parça otuz bir miktar her sabah kahvaltıeyîesin. lacağız. Dıl bilmiyoruz, fransızca sök daha başka hareket!eri de bekleiTehimüyor, şu kadar paramız var. İlk de lir. Acaba bu karar Arablan tatnıin fa geliyoruz. Bir daha ya kısmet. Bi edecek, Bağdad Paktı ve TürMer ze münasib bir yer ve şehri dilediğı aleyhindeki siyasete bir son verecok miz gibi dolaşabihnek için bir seyler midir?» tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Bunn yakın fitl bize gösterecektir. Hemşeri veya tanıdık olmadığı an Şurası muhakkaktır ki Bağdad Paktı Mecmuasının III üncü cildinin 8 inci sayısı laşılan ses: Ortaçarkta hlr lstikrar unsuru old j§u şu zengin münderecat ile çıkmıştır: Vallahi en lyisi turistleri gezdl halde Arab Birliği mütemadî reşren acentaya müracaat etmek olacak. mekesler doğurmaktadır. Türkivr> rtış YENÎ TİCARET KANUOday» gelince bu paraya değil onun politikada hedef olarak en yakinmNUNUN TİCARİ İŞLETiki misline dilediğiniz odayı bulaca den başlamak üzere hemen komş >laMEYE MÜ'SEALLtK HÜğınızı zannetmiyorum. Sehri görme n ve ondan sonra Mitun d"n\a iîe KÜMLERÎ Doç. Dr. Haydar ARSEVEN ğe gelince de en âlâsı D C. tramvay sulh'. ve salâh içinde yaşamak isteBLOKAJ DEBLOKAJ ları. Sehrin bir ucundan frirer öte mekte ve kimsedpn si>asî veya oğREJÎMİNDEKt DEĞÎŞÎKkinden çıkarlar. Bu tramvaylara bi rafî bir şey ararmrpskfi''"". Fn «•'beble tsrael Elclslnl geri çekmeSe LİKLER ve TURİST nerseni'. bütün şehri görmüş olursu karar vermpsl onun icin bir zanır^tDÖVİZÎ Halil NADAROĞLU nuz. ten ıiyade Bağrtad PaVti ve Irak hüMODERN SINAÎ MTJHA Seyahat acentasını Floransada kumeti lehlne bir cem"«"dir H: kfrdenedık. Pek turıst işı. Tıamvaya ge şılığım bekiemek hakkunızdır. Ba SEBE TEKNÎĞtNE İSTÎlince, o kadar yorgunuz ki hiç ol karşılık Arab Birllğlcln ve Arab KAMET VEREN ESASmazsa bir troleybüs veya otobüs cav memleket'erinln BaŞdad Paktma ve Mazhar HIÇŞAŞMAZ LAR sıye etseniz? Türklveye karşı poli*1kasını deği'îtlrÎÇTtHATLAR KRONİĞÎ İsmail Hakkı ÜLKMEN Yooo.. Romanın tramvaylan troM bunun Uk tezahürünfl İKTİSADİ ve MALÎ Sadun AREN Ziya leybüs kadar rahattır. Bu huausta Kıbn» davası Birleşmlş MllIetler.Je KRONÎK MÜEZZİNOĞLU Uöriisiil;lrken verecekleri kararlacda merak etmeyiniz. PİYASA HAREKETLERÎ Doc. Dr. Haluk CİLLOV görecefiz. Çok teşekkür ederiz. Deyip çıktık. Sonra yolda bizim MecnııiPda ayrıca: Bundan baska komsuianrmzın tsraMern'i=la kavga etmeğe başladık: Ithal Mailan Fiai Kontrol Dairesinin Tescil Adamcağız isini gücünü bitirmiş el tehlikesml bir umacı gibi gösEttiği Fiatlan evine istırahate gitmiş. Durup da se tererek Yakmşarkta su!hü mütemadiyen tehlikeye sokacak bir cephanMik ve nin hususî islerinle mi uğraş3cak. Vergi kanunlarına aid DPvlet Şurası kararlarile MaÜye Doğru ama, hiç olmarsa bize haüne pelmemelerini de isteriz. P*er Vekâletinin umumî teMiğierini alâkalı kanun maddeRomada sanat işlerile ilgili birisini bunlar vakın bir âtide temln v'diltavsıye ederdi? Burada bu işlerle il mezse Tü'Viyenin son sivasî durnleri altmda bir araya topî'van mükemmel munu yeniden gözden eeçîrmesi dalgili bir tek Türk yok mu? KAZAI ve İDARİ KARARLAR KOLLEKSİYONTJ ma mümkündür ve muhtemeMir. *** ilâvesinde Gelir Vergisi K mununun 97 99 uncu madB. FELEK Garib kuşun yuvasını Allah yapardelerine aid karar ve tebliîlfr. mış. &tesi günü büyük mağazaların Başbca bayileWe kitabevlerinde arayınız. Mesud bir doğum birınde türkçe konuştuğumuzu duyan Ankarada Kîlltür, Berkalp ve Zek' Murrcu Kıtibevlerındç bulumır sevimli bir genç kız bize yaklaştı, Tlcaret Llpesi Matematlk ogTetmenl I Bahçekapı Vskıf îşh'.nı Kat S. No. 17 Tel 22 74 02. 27 4» 4? kendısini tanıttı. Romada konserva MUAZZEZ TUNCAY ile Askert Lls« tuarda öğrenci imiş. Kaşla göz ara Matematik Bgretmenl MUSTAFA sında ahbap o!d\ık. Onun sayesmde TUNCAY oğullan Tuncun bir faı görmeden geçeceğimiz bir çok güzel kardeşl dünvaya geldlglni akraba vt kdşeler, yerler, sergiler, görduk. Se dostlanna müidelerler. 25 Kasım 19S« BURSA faretteki memurumuzun inadına tramvaya değil, otobüse bindik. Fa kir ressamlar mahallesinde umduğuKIŞ KEŞİDESİ ÖLÜM muzun dörtte birine karnımızı do ögretmen Münire Bayflunun eçt yurduk. Sefaretteki memurumuzun söyledi Bediz Baysunun babası, Yüksek Miğının dörtte birine de bir otel bul mar Naci Tnlosun enıştesi NuruoamaBir Müşterive nive KütübhaneM memurlanndan duk. Tu»kUtan Mticahidlerinden Buharall Işin hoç tarafı: Istanbula döndü§ümüz zaman yakmlerimize Romadaki ABDULLAH RECEB BAYSUN Aynca ilk gunümüzü anlatırken bir akra kısa bir hastalığı müteakıb Hakkın rahrr.etire kavuşmuştur. Cenazesl 26 bamız: 5 Aded 1.000. Liralık 5.000. TL. Kapım 195S pazartesi günü, Uşoğum, insan Romaya gider de daki evind^n alınarak öğle Aksaray10 Aded 5 0 0 Liralık 5.000. TL. namazısefaretteki hemşerimiz falânı aramaz nı müteqkıb. Fatih Camii Şerlfinden Tafsil^t g'şelerimizde mı? Demez mi?, kaldınlarak, Edimekapıdaki ebed! Meeer biz tam üstüne basmışız da Ntırahatgâhına tevdi edtlecektir. Mev haberimiz bile olmamış. lâ rahmet eylive. Japon Pazartesi Konuşmalan Medisinde Romada birkaç gün kavgalar Yazan: Bedri Rahmi Eyiiboğlu Bağdad Paktı İKTISAT ve MALIYE SELANIK BANKASI 15.000. LİRA 25.000. LİRA ERZURUM ŞUBEMİZ YIL SONUNDA ve BUGÜN HİZMETİNİZE GIRDİ KALAMISDA APAETIMAN DAİRELERİ MÜŞTERİYE EÎİBÂNK İSTANBÜL PÂHGÂLTI Kabil d e ğ i l ! . . . Senelerden berl muntaıamar Tokalon Kreminl kullajian ka dınlar bazan bu nıdayı Işttlr ler ÇllnkU, onlar dostların* yaıla rını Ifşa etmekten çekınmeı ler H&kıkattc, bütün dUnyad» M yıııs «hvalde Toka'on Kreml nln y&Jnıt clldl gllzellestirmek l« ksJmadıgı. jençlıgın h&yatl yetlnl de muhafaa* etllfl U hakkuk etmlşUr Bumşuklukları gideren, devam U btr tarzda cildi kuvvetlendlrcn Biocel cevheıi havi yega ne gUzellik kreml Gece Tokalon Kremidir YagU veya yafs z OUndUa Tokalon Kremi eildin pürtizlerini giderlr, açık mesameleri sıklaştırır ve cildt düzfün. taze ve yumuşak kılar Ayrıca Pudranm tyıce sabıt k&lmasına yardım eder. NIŞANTAŞINDA Iskenderun Bankacılık Şubelerinin küsadı münasebetile tertib olunan keşidelerin büyük ikramiyeleri . VE 10.000 Aynca her ıub«dc 1 3 0 er lirachr. kijrye muhteltt para lta«mlyelerl Dolgun Para İkramiyeîeri Aynca Her 1 5 0 liraya bir kur*» numarmn Terillr. Musterüerimize zarif acıhs hâtıralan hazırlanmıjtır. îstanbulda Galata Bankalar caddeginde ETİBANK İSTANBÜL ŞUBESİ v* Ankarada Posta caddesinde Zarif Açdış Hâtıralan 150.000 Liralık Faizsiz Mesken Kredisi Not: Tafsilât icin gişelerimlz emrinize amadedir. ETİBANK MERKEİ MÜDÜRLÜĞÜ Yeni şubelerimiz icin mevduat kabul ed^ceklerdir. İSTANBÜL BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle