19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYCT M K«sun 1»5< PKOİRAİ! ÂM&R 26 KASLM PAZARTESİ " T.27 Açılış ve prcjram 7.30 Türkü ler 7.45 Hiberier 8.00 Baf.amalarla oyun havalan 8.15 Çeçldll ha tU müzlk 8.30 Sanatfcârlardan blrer şarkı 9.00 Hafir melodiler 30 KASIM CUMA 10.00 Program ve iapanı*. 7.J7 Aci];ş ve prosrfm 7.30 Kur* anı Kerlm 7.40 Türk mttz'gi 7.45 11.57 Açüış Ti program 12.00 Ka. Haf?erl»r 8.00 Türküler 8 15 Saren KempLe'den melodller 12.15 Kü !??h rr.üziğl 8.30 Saııatkarlardan bl {ü& konser 12.30 Üç sesten şarkı rer jarkl 9.00 Çes'.rill haflf müzlk lar Ceirlye Ceyhun, Beitye Aisoy, Nes 10.00 Program ve kapanıs . rln AS;an İS 57 SerSest saat • 13.00 Haoerler 13.15 Frank'.e Lalne 11.57 Açılıs ve proersm 12.00 Bağ aoylüyor 13 30 Saion müzlfclerl 14.00 Fikret K : r ojlu'ndan şarlcüar iarr.a takımındaı türküler ve oyun ba raları 12 15 Küçük konser 12 M 14 30 Batı müzlğlnder, s e ç x e i e r Üç sesten çarkılar GU1 Ba'u, Nermin 15.00 Giil Batu'öaa sariıiar ve »az Demirçav, Emel Gt!!ev 12 57 Scr•serlen 15.30 Operet melodileri hpst saat 13.00 Haberler 13.15 16.00 Program ve kapanış. Haflf Vlyana müziSl 13.30 Balon or * kesırası 14.00 Şarkıiar 14.30 Ba18.57 Açılıs Te proram 1T.0O Dans tı müzlŞlndTi seçme'.er 13.00 Neverkestrası 17.30 İncesaz'dan Ma zat Güyericn sarkıinr ve saz e^erlerl hur faslı 18.10 Turddan «esler 15.30 Lâtir. AmelVa or*estr*!arı ç» 18.40 Bat! müzigi 18.57 Serbeat «a hyor 16.00 Propram ve kapanîf at 19.00 Haberler 19.15 Tarihten * btr yaprai 1920 Gönüı Akıncı'dan 18.57 Açıîış ve program 17.00 Dans garlctlar 19.50 BgHiro konusmaıı orkestrası 17 30 İncesazdan Karciğar Süleyrnan Kazrr.az 20 05 Nezahat faslı 18 00 Radyo k«y postası Bayram'dan ıtirküler 20.15 Radyo gazetesı 20.30 Serbest saat 20.35 18.10 Yurddan ses'.er 18 40 KüSenfonik müzlk 21.30 Sevlm Erdl eük konser 18.57 Serbeüt saat den sarfcılar 22.00 Büvük MlUet 19.00 Serbest ssat 19.00 Haberler Meellslnde bugüa 22.15 Haflf melo 19.15 Tarlhen blr yaprak 19.20 Kü dller 22 30 Şark'.lar 22.45 Hıber me faslı 19.50 Saflık Jconuşması ler 23.00 Gece kon&erl 23.30 Dans Dr. İhsan E i l n 2P C5 Allye Akkılıç müzlği 24.00 Program ve kapanış tan türkiiîer 20.15 Radvo «nzetesl 20.30 Serbest ınat ?033 Şarkîlar 21 00 Konusma Cetin Altan 27 KASIM SALI 21.13 Caz sanatl 21.45 Haftenın tU. T.J7 Açı.ıs ve program 7.30 Türri^m konusması Hn'irlıyan: Selâhadküler 7.45 Haberler 8.00 BaSladin CcTUh 21 55 Serbest saat malarla oyun havalan 8.15 Haflf 33 00 BüyüV Ml!>f MecîLslnde bumelodiler 8.30 Sar.atkârlardan blaün Haf.rlıyan Fethl Kardes 22.15 rer sarlcı 9.00 Çeşldll haflf müzlk Dündp.r Balkan'dan şarkıİRr 22.45 10.00 Program ve kapanıı. Hnfcerier 23 00 G»ce konserl 23 30 • Dntıs müzlgl 24.P0 Proffram T» ka11.ST Açılıs T» progrsm lî.Ofl Wn panıı. reddln Çamlıdağ'dan TürMler 1J.15 1 ARALIK CUMARTESt Küçük t o n s e r 12.30 Oc ıest*n sar l ı l a r 12.57 Serbest aaat 13.00 Ha T.27 Açılı» T» program 7.30 Tür berler 13.15 Catertnı Vılente »ÖT küler 7.45 Haberler ».00 Ba?lalflyor 13 30 Salon orkestrası 14.00 malarla oyun havalan 8.15 Haflf Mjallâ Araeıdan »arkılsr 14.30 Ba me'.odller 8 30 Sana^kSrlardan birer te mCzlÇlnden seçmeler 13.00 Mü sarkı 9.00 ÇeşMll haflf mOzlk •ehnar Güyer'den sarkılar 15 45 10 00 Pro a ram ve kspanış. Johny Ouamlerl Kentatl 18.00 Prog * n m T« kapanıı. 1137 Açüıı T» program U.00 * Rlyaseticumhur Annonl mızıkası 16.JT Açılıs T» porsram 1T.00 12.30 Üç «es+en sarkı!ar Müzehher GO Datuj orkeetrası 17.30 Sevim Çağlı yer, Sevlm Tanürek, Fahrlye Cancr yandan sarkılar 16.00 Radyo kSy 12 57 Serbest ssat 13 00 Haberler postası ie.10 çeçldll ttirküler 13.15 Turhsn K£rab'ilu''tan türküler 1830 Radyo lle fcîi'.ljce 18 45 Plya 13 30 Cumartest konserl 14.45 no lle e u 18.57 Serbest aaat 19.00 Çesldll müzik 15.00 Üniv«r»ltedMJ Haberler 19.15 Tarih'ten blr y«prak nıskien yaym 18.00 Kayıb mektuö. 19.20 Pattl Page »e Archle Bleyer'den lan, program vt kapanıs. melodller 19.30 Dinl . ahlikl ınüB» * h«b» 19.40 Türk müzlgl 19.45 16.ST Açîlıç •• proErram 17.00 R*d •mel Ofllsef'den çarkılir ve u ı eser yo çocuk Matl 18.00 Radvo V^y c o s terl » 1 3 Radyo fa«ete»l J0.30 t u ı 18.10 Çeılrtll türküler 13 31 Berbeat «*at J0.S5 Klislk Tttrk mü İncp?«7dan H l n z faslı 18.57 SerılzSl 21.03 Temıll M.00 Oper» best saat 19.00 Haberlcr 15.15 Ta »ryal»n 22.45 Haberler 23.00 G e . rihten blr yapralr 19 20 Bo'.era ve ee konserl 23 30 Konser salonlarm rumbiiar 19 30 Sark.lsr 19.55 dan sahneier 24.00 Program ve ka 8nor hnber>ri 20 00 Secme me!npanıs. di'.er 20.15 Ridyo cazetPît 20.30 Serbest saııf 20 35 Fllm v:ld'7İarı ee 28 KASIM ÇARŞAMBA çldl 21.00 ŞM'.er ve bevoklr'.ar Re TJ7 Açüı» T» program 7.30 Türktl fik Ahmed Sevfnrtl 2130 Spor pa ler 7.45 Haber'.er 8.00 Bağlamalar ••.«1 21 45 S'.rkı lle dans 25.00 1» oyun haval&n 8.15 Sabai müzl. Ça.rkVir 2230 V f e l ] melodller ' 11 8.30 SararVârlarian blrer farkı 22 4« Hanerler 23 00 Tntll ırecesl proe t.00 Çeşldll hafll müzlk 10.00 Prograra ve kapanış . 11.57 AÇIÎIJ re pro;ram 12.00 Val» »e tansolar 12.15 KüçOk konaer 12.30 Üç sesten earkı'ar Müzehher Gü yer. Sevlm Tanürei, Fahrlye Csner İI.ST Berbert »ast 13 00 Haberler 1Î.15 Mu»tafa a e c e r s t m s z ' d a n rürttü ler 13.30 Salon orkes'rası 14.00 Nesrin Akçan'dan iariîüar 14.30 Man hattan müzlklerl 14 45 Şsrkı'.ar 13.00 Okul kSşas! 19.00 Program v« kapanıs. 18.37 Aç:!i8 T« pro?raaı 17.00 Ver mln Deriir;ay'ian Earkılar 17.13 Dans müzlŞl 17.30 tncssaz'dan Htlz •am faslı 18.00 Radyo köy postası 18 10 Turddan sesler 18.57 Serbest saat 19.00 Haberler 19.15 Ta rlhten blr yaprak 19.20 Eara Altan dan çarkılar 19.45 Spor haberierl 19.50 Tarırn Vonuşması Mustafa Salkaym 20 05 S^r.lye Cscdan türS'l. ler 20 13 Radyo gazete»! 20.30 Berbeat eaat 20 35 Oda müzlği 2100 Kahramsnlar geçlyor. 21.15 Obua Plano 21.35 Beraber sarkılar 22.P0 B'Jyük Ml'.let Meclislnde burün 22 15 Zlya Taşkent'ten şarkılar 22.45 Haberler 23 0C Gecs fconseri 23.30 Dans ve eaı 24.D0 Progranı Tt kansnıs. hsb» 19.40 TUrk n'J^iîl 19.43 M;*V,at Akaltan ve arkadaşları 20.00 üzak ülkelerdea sesler 20.13 Radyo gazetesl 20.30 Serbest saat 20.35 George Soulanger ve orkeEtrası 20 45 K'rn.v.'nna 21.00 Hafıar.m kon seri 22 "0 tzahlı müzlk 22.43 Ha berler 23.00 Gece konserl 24.00 Program ~f üapsnıs. kılar (Mustafa C«â'ar) 13.30 Haber. ler 13.45 Oyun havalan (Radyo baglama eklpl) 14.00 Küçük konser 14.20 Ev kadınlle başbasa 14.30 Şarkılar (Suzan Kfiktürk) 14.45 Kanşık naftf melodiler 13.00 Kapanış. 1«S7 Açılı» T« program 17.00 Ohanaonlar (soyîeyen: İsmet Oür». sen) 17.15 Rsdyo Turddan Sesler eklpl 17.43 Dacs müzlği ve haflf melodller fSevket Tüceraz orkestrası) 18.10 Şarkılar (Bernn Erbay) 18.30 Radyo salon orkestrası 19 00 Radyo lcüme fasıl heyetl 19.30 Haberler 19.45 Saz eserlerl (Erguner ve arkadaşian) 20.00 Ylyanadan mt lodller 20.15 Padyo Gazetesi • 20.30 Şarkılar lAflfe Edlbo*lu 21.00 Yeni buluşlar (Rıdvan Tezel) 21.10 Şarkılar (Ekrem Kongar) 21.40 h ham Gençer ve arkadaşlan 22.00 Tarlh sohbe t leri (hazırlayan: Mlthat Sertoğlu) 22 15 Plyano dünyasmda eezintller (Cemal Reşld Rey) 22 30 Gebel kuartet 23.00 Pllm melodı. i»rl 23.13 Haberler 23.30 Program 33.33 Gece mü&lgl 24.00 Kapanıs. T \RİHİ\ TARİHİ Yaan: Alain Pefajm t BAfBAŞA Türk argosunda: "Röntgenci,, Blr gueted* fünlvenlte aaesunu röntgenelı baslıklı " " 7**1 «°«un»« lllştl. Evvelâ aklıma felen ftt İdi: «Nlçln Ünlverslte merunu yanlı, j rSntgenel olmak lçln her »eyden j evvel Tıb Fakülte*Inden roezun olrnsk lâzırn?» Merakla yazıyı okumağa basladım. Ynzıda blr sahsın pencereden baska| sının evinl göretledlgl blldlrlllyor ve [ röntgend kellmesl de o mânada kullanılıy.ır. Evvelâ o gazetenln Yazı îşleri Müdürüne Roentgen kellmeslnln ne oldugunu tanıtalım kl tekrar aynı hatayı tşlemeslnler ve Roentgen kellmpsinl doğru anlamda kullansınlar Blr Alman doktoru olan VVİlhelm Krnrad Roentgen 1845 t« dogmu» ve 1923 te ölmüstür. Uzun v« yorucu j llml çalısmalan netlceslnde 8 kasırr 1395 te kendlslnln de bllmedlgl |ualan kesfettl v« bu blllnmlyen tualara X sualan lsmlnl »erdl. Tıb j âleml. muazzara kesfl yapan bu âll| mln hâtırasına hurmet olmak üzere, ' bu sualara kâşlflnln »dını verdl ve Roentgen tıbbın her subeıin» glren a£zmdan Roentgen kelimeslnl çıkarj dı&ı anda Wilhelm Konrad Roentgen'e blr mlnnet ve hOrmet lfade eder. Roentgen Tıbbın her subeslne glren ve her tıbht araştınr.a ve kesift« çalı^maların temellnl Roentgen iualan teşktl eder. Roentgen lsmlnln lnsanlık âleml lçln neler lfade ettlginl i??ha sütunlannıı kâfl deglldlr. j Bu kadar büyük âllmln l»mlnln | gatetede, tamamen aksl olarak o kadar tdl blr hâdlseyl tasvlr etoıek lçln lslm olarak kullamlmaaı lnsanı çok üzüyor. Muhterem Yan Işlerl MHdüründen bu kellmeyl kullanırken blraı daha hastas davTanmalannı rlea ederlra. Dr. Iflhad Bostaneı Fatlh. Halıeılar Cad. «0 îstanbul NOTUMUZ: Gayet muhterem blr zat olau Olyotln'ln lsml. bütün dlllerde meşhur ldam âletlne alem oimuştur. Turk argoaunda da (röntkencl) glzll blr yerden kr>dın ve kız gözetllyene alem olmug. Muhterem Rontgen'ln hâtırasından özttr dtlfmekten gayrl elden ne gfllr Öjeni gene itidalini kaybetmeden cevab verdi: «Anne, çunu iyi bilki ben hic bir zaman kimsenin gözdesi olacak karakterde degilim...» Evet, ama Prense katiyen yüz vermemek lâzım... Hem o mutlaka İmparator olacak... İmparator! Düsün bir kere istikbalini. Nakliye sıkınhn çekiyoruı I E T. T. den rlcamız: Tramvaylann Köprtlyü geçmemesl blrçok klmselerln lşlnl ak*attı?ı trlhl blzlm de ljlmlzl »ksatmnktadır Bllhassa sabihleyln I.evend Beyazıri veya Maçka Beyazıd otnbUslerlle Maçkaya ptden hlz yolnılar, Saraçhane duratında uzun blr beklemeden sonra. büyük blr sıkıntı lçlnde Kltmekte ve hazan binerremekteyiz. Bu hal gt'rlkmemlze seheb olmakIa bernber mühİTi lslprimlzi nk»atrr.aktadır. B'inıın İçin. yuk.inda bellrttifrirn dunırnu. vî'ık^ok tıkdirlerlne nrzrd"rfk. yenl gHecek ntobüsierin blr kmmı lle. mümkflnse Fniih '.Tiçka «oferlnin te«l«lne. dejîilse Fnt!h Beşiktas seferinin TMh M'ıcV'a SPkline çevrilmpslnp kl Besiktn? ynicıılan lrln hiç bir kajnblan plnndnn Akarrtlfrrie lnehHeoek s'ivpd bu ria lmkflnpız«a hiç nlmazsa v.b.ıhlpyln snat 7 tle 9 arn:ı Fntih M"i'ka srferinin teskiline. m(i!»aidp pt'ilmpsinl p^vgılanmla rlca edprlm M.ırka yoirulan adım Turan Naklboglu Titih ttfalv» rıd. Nn «4 Evlerl Mlmlâlce tâbi olanrara kornyhk piisterilse I^tlml'ke t i h l evi oHnlardan blrlj yim. s:;vle hlr t^kllfte huHınuyo| n ı n ı : t~ti'rl5k^ t.1ı>| pv sahiblerlnln j t r k çngunıın. mtlsMd ar«alan vardtr ! " i r ı l n r yıkılmnfinn PVVOI hıı PV !>a: h'blnrine ar":al:ın Hzfrinde blrer ev v n n m h n ı n , şlnicüdpn. mıl«T>dp edüI mi? o'o? hnnlnr hrm knnril ^r^ıv<'>l?^rîn• rlrn h"fbiHtin <iynlıp ypni hir Iknn ı * " ' h t'^nrikl (•rTİİşpçlnd'n kıııtulrrü« h "TI d" rr;1"tı!;bel i=tlnılik bpcîpli'il kTr«!'ık cüstPrnrPk yrni yuVTİ'nnı riMn kr.l?y kurmak in'l;inını bııîmu^ ol^ırlir. Ari.'ırlol'.ı kıyiflmdnn bir Üolmhı İNGİLTER DERLEYEN: HAMDİ VAROCLU 11(3 Kr»Jlç« Elızabeth Allaha emanet! ötekiier, vakarh bir mırıltı ile mukabele ederler. Âmin! Bunun üzerine, gardiyan oradan ayrüır, tek başına, gidip anahtarları kule ıııbayına teslim eder. Tören bitmiştir. Bir boru öter. Nöbetçilerin ayak sesleri sessizlik içinde çınlar. Londra kulesi, bütün uzametile, geccnin karanlığına gömülür. Garib âdetleri, cihana yayılan şöhreti, memleket isleri üzerindeki büyük teslrl bakımından Londramn City mahallesi, bajkentin cn can alacak kısmıdtr. Londr» City'den doğmustur. Londrarun ve bütün imparatorlugun hayati ve iktisadl gelişimi gene hergün oradan idare edilir. çıraklar, 6ğle yemeginde orsda topîanırlar, tahta sıralara oturup, paketlerden çıkardıklan sandviclerle karın doyururlar, Rönesans devrinden kalma jatafatlı kıyafetile bir bekçi onlara nezaret eder. Büyük sigorta kumpanyası Lloyd's un idare merkezi eskiden bu binana idi. 1670 senesi civarında. deniz Eigorta kumpanyalanndan miirekkeb bir grup, Lloyd isimli birinin kahvehan?sinde toplantılar yaptığı için, »onradan birlesen bu kumpanyalarırı teşkil tttikleri büyük müesseseye o adamm ismi verildi. Dünyaca tanınan Lloyd's kumpanyast, şimdi Lladonhall S'eet'de yenl blr binadadır. îdare meclisi salonunda asıh bir kampana vardır ki, kum 23 KASIM PERŞEMBE 12.27 Açılış ve program 12.30 öğl* konserl 13.00 Şarkıîar (TUlün Korm ? .n) 1330 Hnberler 13.45 Saz eserlerl 14.00 Çnlısırken müzlk (ka> rısık haflf melodiler ve dans müziğl) 14.30 Şark'.iar (Ahmed Üstün) 15.00 Kapanış. * 16 57 Açılış ve pro?rsm 17.00 Karışık müzik 17.30 Tilrkü'.er (Cemüe Cevher Hasan Tımç) 17.45 Kanç:k hafif earkılar (söyleyen: Renee Mlzrahl) 18 00 ŞarkUar (Marside Şenerj 18.25 Kayıb mektublan 13.30 Melodl kervanı (takdlm eden: Hulkl Saner) 19.00 Konusm» 19.10 Ca» müzlftt (İsmet Sıral Te arkads^'.arı) 19.30 Hsberler 19.45 Şarkılar (Necdet Clcl) 20.1» Radyo Gazetesi 20.30 Şarkı'ar (İrfan Doğrusö2) 21.00 Radyo Tlyatrosu 22.00 Beraber şarkılar 22 30 6onp.t 22.50 Konser Bfllonlannda«n J3.15 Haberler 23 30 Program 23 33 Dana nıüzi*l ve haflf melodller 24.00 Kapanış. Kontes dö Mcntijo çok heyecanlı idi. Halbuki Öjeni sakin görünüyordu. Kontes kızının yanına gelerek yüzünü elleri arasına aldı ve dedı ki: «Yavrum Prens sana neler söyledi!» Öjeni irkildi «Neden korkuyorsun anne? Beni bilmiyor musun? Sadece beni sevdiğini söyledi» Aman bir kere, Madf yavrum herkesin düine düseceksin; düsün | r i d ' e dönsek her kes bize gülecek... 30 KASIM CUMA 12 27 Açılıs ve proTrnm 12 30 Cum ı konseri 13 00 Şsrktlar (Mefharet Yıldırım) 13 30 Haberler 13.45 Tilrküler (Azlze Şenses) 14.00 Küçük Orkestra (ldare eden: Orhan Borar) 14.30 Şarkılar (Türkân Dlzer) 15.00 Kapanış. • 16 57 Açılış ve proırram 17.00 Kon servatusr folklar topluluğu 17.30 Ak;am konserl 18.00 Şarkılar (Nev. zad Talçmsu) 18.15 Beledlye znbı. tası saatl 18.20 Dans ve caz rr.üzlâi 18.43 Blr v«rmi| blr yokmuş (Eflâtun Cem Güney) 19 00 Şarkılar (Mustifa Kovancı) 19.2u Haber. ler 19.45 Cunıa akşamı lçın müzlk (Karışık haflf meiodller) 20.15 Rad yo Gazete«l 20.30 Eeyaz perde.lın m'lzlk 20 50 Dereden t e p e i e n (Cemil Cahld Ceaı) 21.00 Şariular )Ay. lâ Do*»nay) 21.30 Konuşma 21 40 Radyo klâsik Türk muslklsl topUılugu (öwsl pl&k) 22.15 Vlyola resltall 22.30 Amerikadan ca» mü^iel 22 50 Opera konaerl 23.15 Haberler 23.30 Proçranı 23 23 Dans ve caz rrvr•'.:'•! 24 00 Kapanış. 1 ARALIK CUMARTESİ 12 27 Açıiış ve program 12 30 Rad yo f.ilon orkesırası 13.00 Şarkılar (Gülseren Güvenll 13.20 Vlctor Syl. vester orkestrasından üç taneo 26 KASIM PAZARTESİ 13 30 Haberler 13.45 Şariılar (Mual12.27 Açı!;s ve program 12.30 la Gokçay) 14 13 Dans ve e»E müDans müzlgl ve hsf!f melodiler 13.00 ziği 14.45 Saz eserlerl 15.00 Dans Şarkılar (Necml Rwa Ahıskan) mü.?i»! (Fazıl Çağlayan oricestrasi) 13.30 Haberler 13.45 Snz es»r!ert 15.20 KafLanm prosramı 15.30 Şar14.00 Ögle konsert 14.30 ŞarkUar kl'îT (Receb Blrgit) 18.00 Cumane. 15.00 Kapani|. st konserl 16.30 Hakkı Derman fa• sıl heyetl 17.00 Üç sazdsn nıelodl18.57 Açılıı ve program 17.00 ler 17.15 Oyun havalan tŞükrü TuHakkı DPrman Pnsıl he;eti 17.30 nar ve arkadaş'jarı) 17.30 P:.U:larla KUçük Oricrstra konserl 1P.00 Şar bafbaja ıtakcüm eden: Cumlrar Alp) kılar (NİE&r üluerer) 13.20 Daus 1800 Türk Muslkisl dlnle.icl isr.ek. ve caz rnüzijl 18.50 Ziraat saa:l leri 18.30 Orhan Avşar tango or19.00 Şarkılar (R'.zaRlt) lî.?><) Ha ke.ırası 18 50 E"ı!tim saatl 19.00 oerler lS.4"i Hafif akçsm rreiodı'e. Şar"ı'.ır 1 Mu7a:fer Gülek) 19.30 Ha ri 20.15 Radyo Gar.e'.es! 20.30 beı'.cr 19.45 Fiyanlst Eddy Nejtek Şarkılar 21.00 Spor hasbıhsl'.eri (Eş 20.CCI Ss.kılrtr ıNevln İııam) 20.15 ref Şefik) 21.15 Münlr Nureddln Radyo Gazetesi 20.30 Dinleylcl isSelçuk kon&erl (koro refakstiîe) tekierl (Hnftf batı müziji) 21.00 22.00 Radyo senfonl orkeaTrR^ı» 1 f dare Şark'.lar (Zeki Müren) 21.30 On beş eden: Cemal P.esld Rey) 22.45 Piâk çUrıde blr 22 30 Şehlrde bu hafta dolabından (karışık haflf |ark:Iar, 22^5 Cu.nar'esl secesl içln müzik Dans müzlği) 23 15 Haberler 23.30 (K\rış:k haflf me!oc:;ier ,dans ve caz Program 23.33 Gece melodllerl mu/ijl) 23 15 Haberler 23.30 Prog 24.00 K a ^ n ı ş . ranı 23 33 Dans müzlği 24.00 Knpanıs. ISTANBPl «Anne, bak, Prens bana isiuı günüm icin ne güzel çiçekler göndermis Ya, demek hepsi bu kadnr mı? Ne demek istiyor.sun anne? Hic, avda bindiiiıı atı nasıl buldun? Öjeni hayret etti: »Neden sordunuz? Hiç fena deâildi O haldo haber vereyim: Prens onu sana '))hediye ediyor. İ;te mfktııbu... BULUNMAZ FIRSAT Eczisine 500 n:etrede Bülbül Mahallesi. Dııvarcı Âdern Sok 49 No. lu .vecıi katlı kârgir Apt. 27 11 95K salı günü 10 da Yeni Adlive Saravı alt katta izalei siiyu yolile satılscaktır. (Dosva 13 Sulh Hııkuk 1956 76) 27 KASIM SAU 12.27 AçıHl ve program 12.30 KUçük orkesTa (Idare eden: Orhsn Borar) 13.00 Şarkılar (Şükran Özer) ia.30 Haberler 13.45 Saz eserlcri ( £ 29 KASIM PERŞE31BE nlse Can Fulya Akaydm) 14.00 Ka T.27 Açüii re program 7.30 TUr rısık orkestra müzlği 14.30 Beraber kii^er T.45 Haberter 8.00 Baflama şarkılar 15.00 Kapanış. Ujl» oyun havalan 8.13 Haflf me * lodiler 8 30 SanatkS' = rciın Mr?r 16.57 Açılış ve program 17.00 Şar. |«rkı 9.00 Çeşldll haflf müMk kılar (Emel Tetik) 17.15 Asır'.ar bo10.00 Program ve kapanif yunca müzlk 17 45 Şarkılar 'Perihan Kövenç) 18.00 Salı aksamı Içln 11.37 Açılıs rt prcgram 12.00 Ail müzlk ı.Karışık oaf'.f şarkı:?.r. dsne Candan türküler 12.15 Küçük kon ve caz müzlgl) 18.40 Tanbur solo•er 12.30 Üç sss'en «arkılsr Sevim ları (çalan: L&lka Karabey) 13.55 Çajiayan, Gönül 865ler, Cönül Akn Traflk saatl 19.00 Radyo küme facı 12.57 Serbest aaat 13.00 Haber £:1 heyet! 1930 Haberler 19.45 l«r 13.13 Türkç» taneo'.ar 13.30 Her zaman sevüen p;âkl?r (haflf batı Salon or'kestrası 14.00 Şarkılar müzlgl) 20 13 Radyo Oazetesl 14.30 Batı muz!?!nden aeçmeler 20.30 Operalardan melodi'.er 20.50 15.00 Nurhayat Ünaaldı, Cemalettln Orcu saatl 21.00 Şarkılar (Nadtr Kvlrgen'oen aarkUsr re sae eserlerl Hiikat Çulha) 21.30 Şilr dünyamız 15.30 Fransız yıldızlan »öylüyor (Behçel Kemal Çağlar) J1.40 Şar. 16.00 Prograsn re kapanif. kıiar (Şayeste Acar) 22.00 Opera. 4jardan h l k i v e ' T 22 40 Piyano re18.5T Açılıs ve program 17.00 Me eitall (çaian: Gvilay CŞ'irata) 23.00 dlha Pldan'dan aark:lar 17.30 Ead Gencler lçln yenl plSklar 23.15 Hayo lle tnglHzce 17.13 Şarkıîar berler 23.30 Proersm 23.33 Dans 18.00 Radyo kör postası 18 10 Çe. müzüt 24.00 Kapanı». »ldli türküler 18.?0 Ordu saatl 28 KASIM ÇARŞAMBA 18.57 Serbest ssa» 19 00 Hab«rler 19.15 Tarihten b!r yanrak 19.20 P s I 12 27 Açılış ve program 12 30 Ka»odob'.eler 19.30 Dln!ab.:âkî müsa I rışık haflf yemek müzlgl 13.00 Şar. t * \ i 0 e MUHIDDIN 1 BAHÇEKAR BEYOGLU KADIKÖY KARAKÖY MISIR EL KAHİRE 1 ! 1 ! ! ¥ s ? *. 1 m m * 1 0ÜNYAYA NAM VEREN IŞTİRAK ETTİĞ] BEYNELMİLEL SERGİLERDE TEŞHİR |EYLED!Ğİ MAMULÂTI İDAIMA BIRİNCİ OLAN TÜRK FİRMASI at NİŞAN VE OÛĞÛN mnMafll J O. ŞEKERLERİ 1 tstanbul Beledlye MerMM Serkldoryan blokunu bu kadar milyon liradan aş2gıya verilmemek üzerp satmayı karnrlaçtırdı. 2 Vefat etmlş Uye (iki kriime). 3 Mrşhur plâstik madd». 4 Soyadı Gardn<r olan tsnınmış sinema yıldıı. Sovyrt Rusyaya kar?ı tekrar meydan nku| maga başlıyan maresal. 5 Bir pins | hayvanın erkeğlnln yan?ı. Danimar1 kanın merkpzinln ikl başı. bir zaman \ parçası. 6 Slftah olarak buse konidurma harpkpti (Ikl kellme). 7 \ Eskilpr o başlamadan aşkın uyanmıjyacağı kanaatlndpdlrlpr, çok lnce kum. 8 Albay Nâsınn ecdadının Tannlanndan, yaman Tflrk hflkanlanndan. BEKİR ŞEKERLERİ SEYYAHATLERİNİZİ TATLI GEÇİRIR AİLE TOPLANTILAR1NI2 HACI BEKİR ŞEKERİ İLE DAHA ZEVKÜ GEÇER 1 Rlr lşl ldare etme ve çevlrme salilhlyf ti (ypni terim). 2 Dı=<Jikcdu naklcdilirkPn yapılrinlar (çnğul). 3 Açık güzle gortllemlyen. tersi bllh.is.=a gpn^llge musallat olan bir hastsîıktır. 4 Az veren candan çnk veren bundan verir. bitki münapib topr.^k bıılımaymca onu palamaz. 5 Atnmla içliyen rr?kinplprden. 6 Kurucu. vöcudden çıkan sularda bulunanlnrdan. 7 Nakliye vasıtası. 8 Atillâ ordupu lle Roma ordusu ara^ında oereyan etmi? nlan blr muharebenin yeri. blr harfin okunusu. , 1 1 8 4 1 l i » Cty'de, Ortaçagın beşik örtüsü panyanın ilk devirlerinden kalmadır, damlı küçük evlerl yerinde «imdi, adı «Lutine» dir. O »amanlar olduğu yazı makinelerinin çatırdılarile v« te gibi limdi d«, bu kampana, iyi haberlefon zilleril» çın çın öten koakoca leri iki defa, kötü haberleri bir defa binalar var. çalınarak bildirmeğe dev.m ed«r. Fakat belediye Lordu eski »altanat Londralılann sadece Change diy« arabasını hâlâ kullanır v« City ru adlandırdıkian Stock Exchanı;e, Lon hunda değisiklik olmamıştır. Asırlar dranın eshsm ve tahvilat borsasıdır. danberi «ürüp gelen hummalı bir ti Eskiden o da Royal Exchange binacaret vt ıpekülâsyon faaliytti, Clty sında iken aonradan, tngiltere Devlet nin 0ç büyük blnasında Mantion Bankasının arkasında, hususl bir biHouse'de, Royal Exchange'd« ve în naya tajınmıstır. giltere Devlet Bankasında azam! had Stock Exchange, bir Tibet mabedl di bulur. kadar kapalıdır. Oraya yalrm bors» Mansion House, Belediyt Lordunun acentalariie onlann müstahdemlerl makamıdır. Cephesi Ctv'nin zengin gireblllr. lçeriye yabana kabul edilliğinin sembolü olan kabartmalarl." mex. süslü bu bina ancak on «kizinci asırMaliye ileminin bu Ostün mahfill*da yapılmıştır. O zamana kadar bele rine intisab etmek kolay değildir. diye lordlan, kendi hususî ikamet Stock Exchange'in dört bin azas var gâhlarında vazife gürürlerdi... dır. Bunlar, dört yüz Guine'a altınl Bir sene müddetle intihab edilen giri» ücreti vermislerdlr. Aynea w belediye lordunun, bir takım mühim nede kırk Güine'e aidat rerirİCT. Hem imtiyazlan vardır. Lord, City'nin ba$ mesleğinin vakannı hem halkm menhem??risi ve en büyük mölkiye âmi faatini korumağa matuf gayet aüa ridir Kendi ülkosinin sınırları içinde, nizamnamenin tatbikına VtıdretM »• han^dana mensııb prenslprden bı'e kuvvetli bir komite memurdur. üstün dunımdadır ve hükümdardan City'de, tngiltere Devlet Bankasuu, hpmen sonra o gelir. Hiç bir askerî Threandneedler Street'in mtiyar b«kıta, onun hnstısî miisaadesi olmadıkyanı diyt anarlar. Bu öıtlyar bayanm ça Cty'den geçemez. yajı 250 den fszladır, kendl»i d« soB Her üç ayda bir, Londra kulesinin deree* tengindlr. gizli parolası Londra belediye. lorduGündflzleri bankaniB kapılannı, na tebliğ edilmek âdettir. E"lpriiye Lordu, kral beyannamelc h»ybetli nöbetçiler, geceleri da, bir rini. Royal Exchange'in dış merdiven subaym emrinde 32 er bekler. Daha krinin pn üst bassmağından okur. ye yakın zamana kadar, muhafııların» ni hükümdarın tahta çık:?mı da ora neseli bulundurması içln, bu «ubayt hergün bir şise sarab verilmeai, geledan ilân eclpr. Royal Exchange, Kraliçe Birinci nek icabıydl. Emniyeti arttırmak için, Elizabeth devrinde Sir Thomas Gres bu altın kalesinin cephe pencereleri ham isimli biri tarafından tesis edil örülmüçtür. B?nkamn giriş holOnün bir dummiştir. Bu zat. Avrupanın diğer büyük şehirl.'iınrio oldusıı Rİbi Londra rırda. sanatkSrane bir sekilde tertib da da, tsciılrrin bııluçııp işlerini m'i edilmiş. kılıcîardan mürekkeb blr arzakere edpcekleri bir mprkez mevcııd ma vardır. Bu arma, Napoleon harbolması liuıımuna inanıyordu. Krali l"rindenberi orada durırr. «thtiyar çe onun bu tasarısmı kabul etti \e zpn?in bayan» o taribte, Napoleon'un Exchange'i ziyarete geldi. O günden mııhtemel bir istüâ hareketine karjl beri burn^ı Roval Exchange sdmı al Vovmröa hazırlanmıstı. dı. Tnbii, tngiltere Bankasının altuıRoyal Exchnnge bir.ası iki lefa yan ian, gayet fennt şekilde tartılır. Famıştır. Üçüncü olprak .'.ipıI.TP. Fİt^rîi kat ölcünün gereği gibi dakik olduki binanın açılış tcrer.ini Kriili^e v ma büsbüti'n emniyet hasıl ettnck Victoria yapmıştır. Ü7ere. altın tartılırken. terazinin ağır Yangm. öledcnberi, londra şehri l'k eÖ7Üne bir küçük topluiğne ll*v« nin başına mu'sllat en büyük bsdire edfrler. ! idi. Londranın büyük yar"nvı .in bir ö?!edpn sonra tam saat birde, Clsene sonra. 1667 de. sieorta kumpan r>''nin borsa ve bsn'ca civan birdenyaları kuruldu. Or.dokuzuncu asrın bire tıklım tıklım doiar. Bütün binahri5ina kadar, hu «i^ortd kumpanya lar bir anda bn^lmışiır. Herkes yelprının her birir.in kendi ıtfniyesi, mpje ?id°r. Etraf, karın:a yuvasınm kendi yangınını sen'lüıme vasıtatarı dc'npr. trt5İ(İ7'erin «Mırraeers» dedikmevcuddu. Sigcrta kumpanyalın, leri pkâhir. aheste beste, lüks lokanmüşterilprine, üzerincie hususî .ılimet talara dofru yol alırlar. Masalariı bulunan bir plâka verirlerdi. Bu p!â metrdoteller tarafından nvrılmış, Haka, sigortalı evin cpphesine .Tiıhbnır zırlanmı^tır. Daha küçük çap*a ı | dı. adamlnrı ve müsta*1 İpmİT. Tity'nin Yangm çıktışh zpman. her sigorta pn sirin lokantaları o'an oberilere dakumpanyasmın k^ndi itf^iyesi hernen Clırlfir. Buralrrda. e^ki devirterin haharekete geçer. yanem yerine kcjar vası tcri"ffüs pdüir. Kimisi bir iki dı. Eğer tutuîsn evin rpphesinde hiç asırlık. kimi d^ha eski olan bu mübir kumpanyanm pükası asılı deâil pcjronler. ?~mar'.a kararmış meşa se, binayı kendi hnline bırakırlar.lı. kaplnmnlı duvariarile, kreton abaiurEv sigortalı ise, ynlniz ilçüi kumpan lrtrın ölgün ı<nklan altında pırıldayanın itfai>tsi söndürme işine piri van ktıpalariiç, eski mestıd devirleri, şirdi. ötekiler «bu yangın bizim yan hir C61P y m « f i mıidrletinf^ de olsa, gın degil» derler, geldikleri gibi geri h^tırlatan cana yakın yerlerdir. donerlerdi. Bu arada, binlorce mütevazı meBazı eski binalann cephelerinde, mur ve müs'ihdfn de. çay sslnnlaartık bir koleksiyon esyası haline gel rın». sıırnda burada görülen çayırlara mif olan bu plâkalardan elân mevcud d?*T1'rlar. sand"ic npv'mden yiy*" dur. ceklerle karm doytırurlar. 1832 de, muhtelif sigorta kumpnn(Arkası var) yaları akılliiık edip birleştiler «3rigade» adı verdikleri müşterek itfaiye bölüâünü kurdular. Bu bölüğün, bu : Psr'ste Ode mue<;ses''sinır günkü beledi>»e itfaiycsi haline gelisi \ Mnnde en Cnuleurs» sens ancack 18S5 seneşinde olmuştur. •iprienen bu vazıların r'irkî Royal Ex<"hange, bııgün bilhassa. • neîri baKkı valnu ea?ete unuraî toplantılara tah?is «•dilmrktedir. H^ıfta irinde. tüccrr irâ'iMeri ve TIOIY NİIICİE İILlElTlİtlZlÜJL 1MİAİLİİİ1 A İ K İ A L A N:*:|G EjŞlllNJAİDjlİR LİAİNİE L I EI K f u 1GA Amerik'n Yardımmdan £şağ.da İsimlsri Yaııiı Maddderılen Tahsîs Aîan S^r;sYİ^!3r!üi!z!ii Ifasan Oikkalins: Aşağıda yazılı madcler tasdikten gelmis ve tahsis yapılan firmalarla, bu fırmnlardan 1500 den aşaâı dügmesinden dolayı namlnrına tavin ohınan mutemede tebligat yapılmıştır. 1500 colardan yukarı tahsis alanlarla nıutemetlere 12 aded P A. gör.derilmi§ ve bu P.A. ların iki gün zarfında doldumlması ve odaya iadesi ve aksi halde haklarının zayi clacağı bildiriimiştir. Keyfiyet saym üyclerimizce bilinmek üzere ilân olunur. (16354) 1 2 3 4 5 Yedek parca Sınai kimyevî madde Y. M. boya yardımcısı P. M. boya yardımcısı Antibiotik ilaçlar şişe 441.500 75.000 150.000 80.000 100.000 İSİNİİİZ AİMİEİN KAKVaLTTLARINIZ İÇİN HAQ BEKİR REÇELLERİ Basan ve ra?ao Cumhurlyet Matbaacıl'k rt Oazetecıiik rurk Anonim $lrketl C&ialogiu Haıkevi sokak No 30/4İ SahlDi NÂ/İMb NAÜİ ITazı ısserını t; .eı, taarc odto M « uı Mudüı İstanbul Sanayi Odası NAZİM LLLSAX
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle