13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
VIM Ahmet Cevat Emre IKRAMİYELERİNİZİ ÎÜRKİYE IS BANKASIna YATIRDI ıçılın tasarruf hısaplın ısımlerlnci bekliyor uTATÜRK'ün İNKİUB KEDEFİ ve Tarih Tezi Ataturkün dıl devrimiz uzerıne duşun celen ile Dıl Kunımunun bugunku dı> anlayışını karşılaştırarak dıl çalışmalarJ uzerrne aydınlatıcı bir ışık tutan bu ese' rın fiatı 1 lıradır. J 32 oci yıî sayı 11.614 fdJRUCUSU: TUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresı Cumhunvet Istanbul Pc«ta Kutusu tstaabul No 246 Telelonlar: Umuml SantraJ Numaras. 224298. Yaa Içlen: 224299, Matbaa 224290 Pazartesi 26 Kasım 1956 Dağıtma yerı Kopru Kıtabevi ÛRTADOGUDA YIKICI FAAUYETLER Radyo gazetesi Suriy e ve Mısırın kötü niyetlerini açığa vurdu Talırikata karşı hareketsiz kalınmıyacak Ankara: «Biitün Ortadoğuda geniş ölçüde devam ettirilen yıkıcı faaliyetlerde Mısırla komünizmin elele yürümekte olduğu meydandadır» diyor Ankra 25 (Telefonla) Bu akşamki Radvo Gazetesi, son dortlu Bağdad gorıışmeleri sonunda neşredilen tebKğ etrafında muhhn jorumlarda bulunmuş ve demiştir ki: Dort muttefik devletin Tabranda yapıklan içtimadan dahâ iki hafta bile geçmeden Bağdadda yeniden toplanmaları muhtelif rivayetlerin ve maksadh haberlerin çıkmasına sebebiyet vermiş, bu arada Bağdad Paktının sarsıldığı yolunda haberler de ııydurulmuştu. Bu bakimdan şunu tasrıh etmek lâzimdır kı ne Tahran, ne de Bağdad toplantısı bır Bağdad Paktl Suvejş Kanalım kapatmış olan Mısırlılar da, petrol buhranı çekmektedırler Resımde. ingılız ve Iransu toplantısı olarak yapılmıj değıl, bu paktm Ortadoğuda kâuı dort azaaskerleruün nezaretınde gazyağı almak uzere kuyrnğa gumiş olan Mısırlılar gorulmektedir srnm baa muhım meseleler hakkında fıkır teatı etmelerme matuf bır toplantı şeklınde yapılmiftır. Bununla beraber, bu dort devlet daha once Tahran teblığınde, aralanndakı ıttıfak bağlnı teyıd etmek «uretıle, hiç bır azasını harıc bırakmadan Bağdad Paktına bağlılık lannı ıfade eylemışlerdır. Tiranda idamlar başladı Bir General ve 2 subay Arnavudluk ^uksek mah. kemesi tarafındaıı casusluk iddiası ile orume mahkum edildıler Şam, Irakı dün tekrar itham etti Suriyenin, Bağdad Büyük Elçisini geri çağırması isteniyor Bağdad 25 (R) Sunye . Irak munasebetlerı cıddi surette sarsılmıştır Surne bugun jenıden Irakı ıtham etmış ve buyuk elçısını gerı çağırmak tehdıdınde bulunmuştur Şam radyosunda bugun bır konuşma vapan Surıye Maarıf Veküı, Irakm, Surıye hukumetinı devırmek maksadıle Surıyeye kullıyetlı mıktarda agu sılâh soktugunu ve bu teşebbuse emperj'alıst Yahudı unsurlann tahrıkâtı nehcesınde geçıldığı Arkast Sa S Su 4 te Haricî politikada bir görüşe vanlması için teşebbüse geçiliyor Ankara 25 (Telefonla) Gerek Ortadoğudakı vazıy«tm almakta olduğu ?ekıl ve hukumetın Ortadoiu sıyasetı, ge»rek değışık tefsırlere tâbı I tutulan Turk Israel munasebetlerınfn ajdınlan ması ve dış. politikada bu gorus« vanlması ıçın muhalefet partılen hukumete veya Meclıse ajrı ayrı muracaate karar vermışlerdır Bu me^ele er dun ve bugun merkezde vapılan Hur P Genel Idare Kurulu ıle Meclu Grupunun muşterek toplantısında goruşulmuş, geç vakte kadar devam eden toplanö sonunda hazırlanan bir onerge ıle meselenın Meclıse geüıılmesı kararlaştırılmıstn Onerge muhtemelen yarın B M Mecksıne ve Arkası Sa 5, Su 2 de DIŞ HADISELER VE MUHALEJFET Açıklama Bu seferkı Bağdad teblığı Je, evvelkı Tahran teblığı tevıd edıldığınden dort devletin pakta bağlılık ları bır kere daha açlklanmış bulunmaktadır Kötü niyetler Bağdad Paktı azalanndan bacıla nnın aralannda toplanmalarmı, bu paktın dağıldığı şeklmde gostermek ıstîvcnlere surru sormak lâ~ zımdır NATO'nun 15 azası vardır Muayyen ba« işler içın, bılhassa kendı bolgelerını alâkadar eden Arkcm Sa 5. üü 2 de Şamda Parlâmneto bınası Süveyşin fahlîyesi hızlanıyor MiHetlerarası Polis nin komutanı. Ingiliz Fransız işgal birliklerinm kumandanlan ile muzakerelere başladı Londra 25 'R> Mılletbrarao Pohs kuvvetlerı komutanı Gen»ral Burns bugun uçakla Kahıreien Port Saıde gelerek Ingılız ve Fransız kuvvetlerının kor^utanları ıl» Suvevş kanalı tahln esının hızlandırılması mevzuunda muzakerelere başlamışer General Burns kendısınden varım sa at once Lefkocedekı karargâhmdan uçakla Port Saıde gelen IrgılızFrarı sız Ortadoğu kuvvetlerı kumandam General Keıghth ve mut*efıklerın Suvej ş kanalındakı kuwetl°rının komutanı General Stockwell İe goruşmektedır General Burns a\rıca Port Saıdde bulunan hukumet .İe tngılız kuvvetlerı ara^ında koordınas\on sağlamağa memur e«kı Savunma Bakanlarmdan Sır Monktoh ıle bır mulâkat vapmıştır Dığçr taraftan Ingılız kuv/"İJrme mensub 41 subav ve 887 er M'ırdan aynlmak uzere dun eece gemılere bındırılmıslerdır 2 suba> ve '05 eraen muteşekkıl 2 kafıl° d» bugun Port Saıdı terketmışlerdır Bo\lece gemıSa 5 Su 4 te Peştenin dünya ile muhaberatı kesildi İşçi birliklerile Kadar hükumeü, İmre Nagy'nin hükumeie girmesi şartüe anlaşmaya vardılar I Şehrımizdekı Macarlar dun bir âyın yaptılar I Arnavudluk lideri Enver Hoca Parls 2S (»a ) T»ss Ajansımn bıldırdığıne gore, Arnavudluk yuksek mahkemesı, 22 kasım günu Lirı Gega Dale "Mdıeu ve Petro Balatı ısırriı uç kışıyı Arnavudluk halkı ve aevletı aleyhınde faalıyetlerde bulunmak ve yabancı devletler hesab'na çalışmak suçundan olume mahkum eörıştu Bu şahıslar derhal ıdasa edılmışlerdıA D'ğer taraftan bu ıdsmlan teyıd eden Yugoslav Tanyug ajansının Yugoilav basınına atfen bıldırıldığına gore Mdreu Dalı eskıden Arnavudluk ordusunda Tuğganeral olarak vazıfe gormekteydı Ayrıca Arnavud luk komurust partı merkez korrıtesı Arkası Sa 5, Su 3 te soru önergesi Kırşehır milletvekiH. gazetelerin her birine vapılan kâğıd ve doviz tahsisleri hakkmdaki sorusuna Başbakanın yazılı olarak cevab vermesini istedi Gazetelere dair bir Amerika Bağdad Paktına girmeyi düşünüyor Buna sebeb; Sovyetlerin Ortadoğuya sızma gayretlerıni arttırmalan, Ingılterenin Sıiveyş Kanah dolayısıle bu bolgede prestijini kaybctmesi... Ankara 25 (CumhurıvetTeleks> Cumhurıyetçı Mület Partısı Kırşehır mılletvekılı Mehmed Mahmudoal'i. Buvuk Mület Meclısı Başkanbgına bır soru önergesi vermi'tır Mehm»d Mahmudoğlunun Başbakan tarafından yazılı olarak cevablandırılmasmı ıstedıgı sorusu şo\ ledır « 1 Istanbul, Izmır ve Ankarada neşrolunan gunluk gazetelenn her bırının gunluk tırajları ne kadardır' 2 Bu gazetelerden her bırı 1906 yılı ıçınde ne rmktar dovız tahsısi talebmde bulunmuş ve bunun ne kadan IE af olunmuştur'' 3 Bu gazetelerden her bırıne 1956 yılı başından ekun 1956 ayı sonuna kadar her a\ verılen resmî ılân bedelı nedır' Resmî ılânlar gaz°'°lere hangı esaslara gore tevzı edılmektedır' Beled^e S ube mudurlerı vaaıtasıte 4 Gazetelere yapılan kâğıd tahUaZ TftVTİ R a m e e n I BVZI m u h ttarlara venlen gaz tevzı karm u h a r l a r a venlen gaz tevzı karsıslerının (Izmıt kâğıd fabnkası matllacaktı Evl t l lâb mulleı ıle harıcden getırılenler da nelerı bugunden ıtıbaren halka dağltllacaktır Evlerını petrol lâmbahıl) gunluk tırajlarma gore \apılma sıle aydınlatan vatandaşlar ılk olarak karnelennı alacaklardlr Resımdığı yolundakı tddıalar doğru mu de gaz kamelerınden bır kaçı goruluyor. dur 7 Doğru ıse bu tehsısl'r hanSi e=aslara gore vapılmaktadır7 1956 Mİı ıçınde bu gazetelerden her bırıne Jzırıt kâgıd fabnkası manulâtından ne mıktar kâğıd tahsısı j apılmıştır'» Prag'da Ceklerle 1 1 berabere kaldık ı Washmgton, 25 (a a ) Unıted Press muhabırının ıvı haber alan kay naklardan oğrendıgıne gore Bırleşık Amerika Bağdad Paktına ıştırak etmeyı duşunmektedır fakat acele bır karar verılmesı bahıs mevzuu değıldır Bu kaynaklar Ingıltere ve Fransa kuvvetlermı Suveyş kanal bolgesın den çekmceve kadar Amerıkanın bu yolda bır karar almıvacagını soylemektedırler Ajnı ka>naklara naza ran Bırleşık Amerıkanın bu mevzuu ehemmıyetle tetkık etmege başlamasına sebeb Sov\etlerın Ortadoğuya sızma gajretını arttırmalarıdır Ortadoğuda tngılterenın prestıjı Suveyş sıyasetı dolayısıle ıyıce sarsılmı? bulunmaktadır ve bu boşluğun ancak Amerika tarafından kapatılacağına ınanılmaktadır Ortadoğu bolgesınde guvenılebılır memleketler bılhassa Turkıje, Iran, Irak ve Pakıstan, Sovyet tehlıkesının tahmuı edıldığınden daha buyuk olduğunu bebrtmekte ve Bırleşık A Arkast Sa. 5 Su 5 te Kendisine "Hur İskoçva Radvosu» adını veren gizli bir istasjon jayınlara başladı Tito ile Rusya7 arasında uçurum derinleşiyor x Nag^'nin kaçınlması hâdisesini Yugoslavya protesto etti \ e Moskovaya bir nota gonderdi Polonya Tito'yn destekliyor Telefon, telgraf muhaberatı arttı 1955 senesinde butun Turkiyede 201487 000 şehirleriçi telefon goruşmesi japıldı Posta, Telefon ve Telgraf Genel Mudurluğu 1955 j ılında devlet but çesıne 21439 000 lıra gelır saglamıştır A\nı rakam 19 54 senesı ıçınde 7 659 000 hra ıdı PTT Genel Mudurlugunden aldığımız malumata gore, 1955 senesı zar fında butun Turkıjede 201,487 000 şehırlerıçı telefon goruşmesı yapılmıştır Bu rakamın takrıben °c 70 ı ts tanbulun hıssesıne duşmektedır Ayrıca gene butun Turkıvede 1955 se nesı 7arfında 8 470 000 şehirlerarası ve 949 000 dakıka devam eden mılletlerarası telefon gorusmea yapılnnştır TELEFOTO CUMHl RİYET Prag tstanbul Bu muddet esnasında 9 560 000 dahılî telgraf gonderılmıştır Harıce 418 000 Dun Prağda 50 bin ısejirci onunde ovnanan maçta mıllî futbol takımımız Çekoslovakva ile 11 berabere telgraf gonderümış ve dığer memle Kalmıştır. Ilk devreyi Ergunun attıgı bir golle 10 galıb bitiren takımımız beraberlik golunu ikinc) ketlerden Turkıyeye de 526 000 tel devrenin bıdayetınde vemişrir Yukarıdakı resimde, N'acinin bir Çek akınmı kaia ıle onleyi^i Arkası Sa. 5, Sü. S te ' • gorulmektedir. (Tafsılât son sahıfemkdedır'^ Vıvana 25 (R ) Eudapeşte ıle goruşmeİT yapılmasırı ıstetnışbbtun duryanuı muhaberatı tekrar ltrdır kesılmştır Bugun Vı\ana santrBİBudapeş*e radyosu Nagv'nm neları «Budapeşte cevab vermıvor» rede olduğuna daır hıç bır maludıverek mukâleme taleVerını re<i mat v ermeiıış başka bır kaynaktan da bılgı almamanvştır Dogu detmıştır n n ortadan vok o Alman gaze+elerı Imre Nsgvnm Ru Imre dılme^ı uzerıne Mac=r ışrı ve as ArkGst Sa 5, Su 6 da kerlen arasındakı hnşiudu?luğui Lon'dra 25 (a a 1 Dun gec<=den dısanva sızrnaMnı onl=mek ıçın berı ingilterede bır gızh rad^o ı<=tas Kadar hukumetının bu Hususta eyonu vayınlarına başlam'ş bulunmır v erdığı tahmın "^ılmeVted'r maktadır Kendisine «Hur Iskoçva Budap^şte radvosu tarafında'" radyosu» adını veren bu ısta«von B B C nın mutad javını bıtecpğı saat verılen bır habere gore BuH=o«te te ılk defa ya\ma başlamış ve dm ısçı koı=evı dun gecevarısı bır topleyenlerden cıhazlarını kapamam'la lantı \?pTis ve bır *<=blıg yav'nlamı^t r Bu teb'tcde ışçıler K=dar rını ıstemışt r Bundan sonra tngılız mıllî marş hukumetın^en Nsgy'mn nerede olbıtınce eskı I=koçva mıllî mar«ınm duguru açıklamacım ve Nagy ıle çalmdığı duvulmuş spıker I^kocvalıları «mustevlı Ingılız empervalıst lerme karşı mucadeleye» davet et mıştır B B C nm dalga uzunluğu uzerınde yayuıda bulunan bu gızlı ıstasyon henuz me>dana çıkarılmamıştır İngilterede gizli radyo Dun şehrımızde Katolık kılısesınde Hur Macarlar taiibndan japılan âvıcden bır gorunuş Belgrad, 25 (R) Insre Nagy'ma Ruslar tarafından kaçırümasmı Yugoslavj'a gerek Moskova, gerekse Bu. dapejte hukumetlerı nezdmde pro testo etmıştır Dun g e y Yugoslav hukumetı Sovyet hukumetme bır nota gorderrmıtu Notada Yugoslavya, Imre Nagy'nın ya evıne veya Yugoslavyaya donmesıne Rusyanm musaade etmesım ısterruştrr Ayrıca Yugoslavya, Ruslan, Nagy» Arkası Sa. 5, S», i de Rusya Rumen ordusuna itîmad etmiyor İranda 250 subay dün emekliye ayrıldı Tahran, 25 (R > tran Şahı Rıza Pehlevî, bugun yayınladıgı bır emırname ıle, Iran ordusuna mensub 250 subayı emekliye ayırdığını bıldırmıştur. Bunlardan 22 sı general, 139 u da bınbaşı rutbesıru haızdır. Emırnamede, «neklıye ayırma sebeblerı zıkredılmemektedır. Manlsaâa korkunç bir cinayet 1 6 yaşında bir genç, 6 yaşında bir çocuğu iple boğdu Rus itiaredleri Humen ordusunu sür'atle \%ŞPÛ ©IÎÎÎÎ^© karar verdiler Izmır 25 (Telefonla) Manısada dun akşam bır cınavet ışlenmış Texke kojunde 6 jasında bır çocuk bo?ularak oldurulmuştur 16 yasındi Mustafd Kaçkan ı^ımlı bır genc avnı koyöen Eyuboglu 6 yaşındakı A'ı Tuncerı anne ve babasırun torlsda olmasuıdan ıstıfadi ederek evıne ça Arkası Sa. 5, Su 5 te Rumen denıırj ollarında çahşan Uu^ kadın ışçıelri (1 m«ı j meı &ab'femızde)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle