14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTIRÎYCT PURO TUVALET SABUNU cazibenizi artfırmayı Teniniıin kuru, yağlı veyo normal olmasının enemmıvetı yektur! Banyo v« lavabonuıda husuii bir formüll» imal edilert PURO Tuvolet Sabunu kullonınız! Htr cild« uyan PURO güzellik metodunu tatbik ettığiniz taktırae 14 GUN ZARHNDA daha GENÇ, daha GÜZEl, daha CAZlP olduâunuzu bizzat farkedeceksinız ! . . . SAYIN ÇOCLK DOKTORLARI VE ANNELERE Süt çocuklarına hafıf gıda olarak venlen, diare ve dızanterılerın tedavisınde muvaffakıyetle kuuanılan YAÛI AL1NMIŞ PASTÖRİZE EKSİ SÜT 7OZU ALİPOGAL Paslanmar •jelıkten nıamül 300 gramlık lususl VAKHM kutularda geımış ve eczane \e büyuk bakkahyeleı» tevzı edilmıştir. COMPAGV1E r.AİTTKRE SUİSSE (İsviçre) Genei l'tvzı Yerı. ZAMAN fcrra Peposu Ananyadi han İstanbul KIRALIK DAIRELER Q Levent mahallesinde otobüs durağı arşısında dörder odalı, bahçeli, her türlü kon/oru haiz. deniz gören apartıman daireleri kiralıktır. Saat 1719 arasmda 41093 ^ B numaraya telefon. ^ B B m Kadm kalbi SÜRPRİZ'le fethedilir. Çünkü: SÜRPRİZ göır.iekleri; yakalarınm hususî itina ile yapılması savesinde muntazam durur. SÜRPRİZ göoıleklerı kumaşlannm nefaseti ve terzılerinin titizhği ile piyasanın en giizel gömlekleri olmuştur. Sizi kendinize, eşinize ve dostlannıza valnız SÜRPRİZ gömleği beğendirir. PURO BOL KÖPÜKLÜ • NfFİS KOiOJLy ^^jğ^mmB Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftır. SATILIK OTEL Sirktcıdc tramvay yolu üzerinde, altında gazınoeu vt dükkânı bulunan HALEP Ot«H iatılıkhr. Muracaat: Karaköy Palas haru karfisı No. 84 GalaU. B A Y R AM HEDİYENİZİN Şıklığırnzı temin ed er, villâ ve bir çok kıy metli hediyeer kazandınr. İstanbul Komitesi Başkanlığından: 4 Temmuz 951 Çarşamba günü saat 17 de açılacak olan İstanhul Sergifine şehrimirde bulunan milletvckillerinin seref vermeleri rıca olunur (10612) COLUMBİA'nın yenilikleri ! / NADİDE ÇOK KIYMETLİ BİLEZİK % Maruf bir aileye aıd plâtin üzerine pırlanta taşlı çok kıymetli bir aded bılezık Sandalbedesteninde mucevherat salonunda teşhir edılmiştır 5 7 1951 Perşembe gunu saat 14 te mezkur salonda açık arttırma suretıle satılacaktı.. ALMAN rEI F>v)NLABI Altıntel Elektnk Evi. Galata HAGENUK Dünyanın her tarafında en çok satılan Sbıip mürekkepterl SINGE Saat mağazalarına muracaat ediniz İstanbul Eminönü 8. Ankara: Yurd sokak 2/A. İzmir: Ankara Palas oteli altında ve bütiin vilavetlerdeki acentalanmızdan isteyiniz. FAKAT Umi AYIİ 22186 Deniz Eıi Heyamola Sadeddin Kaynak'ın en son eseri Belediye Tenbihi Parka girij ve çıkış yollan üzerınde araba bırakılması yasaktır. Arabalann, başlan parka giriş cihetinde olmak üzere çizgiler arasında parklandınlması mecburidir. 1, 2, 3, 4, 5 numarah kısımlara yer mevcud ıken 6 numarali kısma arabalann bırakılması jasaktır. Otoparka girip çıkmağa yarayan kanallardan ancak otoparka park yapacak arabalar tstıfade eder, dığer bilcümle vesaitin bu kanallardan geçmesi yasaktır. 5 Hilâfındaki hareketler (10) lira para cezasıle tecziye olunur. 10217) RADIFE ERTEN Küçük Çiftlik Parkmda dinlediğmiz günün en sevilen şarkısı 17905 Gamz<>de> im deva bulmam Yeni kesik kerem ManiDivan Kerem MUTENA BİR ^ KONAK Satdıktv ruııa İstanbulun mutena bir semti olan Divanyolunda Alemdar mahallesinde Babıâlt caddesinde Besün Ömer Paşa konağı namıle maruf kârgir bina saMıktır. Binanın arsasının bir rephesi Babıâli caddesinde, diğer cephesi arka taraftaki Başmuhasib sokağına nazırdır. Yüzü 15 rr.etre, derinliği 40 metredir. Bina nın mesahası takriben 200 M2 olup, 170 M2 nı mütecaviz bahçesi mevcuddur. Konağın duvarlan kâmılen Marsîlya tuğlasile inşa edilmiştir. Bir bodrum katından maada 3 kat ve bir çatı katı mevcuddur. Kalorifer tesisatı vardır. Bodrum katında mutfak, iki büyük oda, çamaşırlık, hol, kalorifer mahaUi ve müteaddid depolan vardır. Zemin katında altı büyük oda, üç hol, bir banyo, büyük bir yemek salonu, diğer iki katta dörder oda, büyıik birer salon. ıkişer lıol, banyo ve çatı katında iki büyük oda, iki hol ve banyo ve müteaddid sandık odalan mevcuddur. Ayrıca Başmuhasib sokağı tarafında iki katlı üç oda, hol mutfak ve helâdan müteşekkil bir daire ile avlu kapısırun yanında garaiı vardır, KonaV bu halile Talebe Yurdu, Dispanser, Pansiyon olarak kullanılmağa elverişh olduçu gibi bu semtte toplanmış olan hekim muayenehaneleri ve Adalet Saraymın Sultanahmedde inşasma başlanması münasetetile avukat yazıhaneleri için oda oda kiraya verilmeğe de müsaıddir. Binanın tadilât ile büyük bir apartıman veya müteaddid bürolardan murekkeb bir han haline ifrağı da mumkündür. Binayı gezmek ıçın kapıcısına ve fıat hususunda gorüşmek için Galatada eskı Şirab Iskele sokağmda Kuto Hanı 13/17 numarada Alı Salmana muıacaat edılebılir. ı)olma Kalem meraklılarının ısrarla urodıklorı SKRIP mürekkepleri, memleket pıyasasına yeniden arzedilmiş bulonmaktadır. Terkip bakımından en saf mürekkep olan Skrip, her marka dolma kalemin daha i y i y a z m a s ı n ı temın eder . . . . Hususi haznesi »ayesinde, fişeyi yana yatırmadan ve elinizi k i r l e t r n e d e n kaleminizi kolayca doldurabilirsiniz. Mürekkep sotın alırken bir şişe mürekkep yerine : Yüz Yıl Sen Olmasaydın Etrr Yesari Asımın en son eserı KAYIB tf Bankacımn 154339 numar»lı hes«bı c»H euzdanımı kaybettim Yenlsinl »lacağımdan eskısınln hukmü yoktur. Nijan Plhbosojlu 17M7 Gaıocaklan gibibir neHce veremez ! SATILIK TAKSİ On beş bin kilometre yapmış, halen takside çalışan 950 model CHEVROLET otomobıli acele satıhktır. 23393 telefona muracaat İSTEYİNİZ ELEKTRİK KONTUAR1 Galata Voyvoda cadde*i No. 5
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle