11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Tenunuz 1951 TARİHÎ TEFRIKA: CUMHURIYET SOLîYMAN Yazan: H&roM Lamb Ç*rlr«n: Trrfik Sadullah jfirv KENDİYÜRÜR YİNİ OLIVER BİÇERDÖĞİRÎIİI I DİKKAT D!*KAT Dişlerinizi toznjamak için SANOGYL Dis Macann rullanınıs. İGIDANIN EN Al.Asil Süleyman. Avrupada bulamadığı hayal âlemini Asyada arayordu Bu şilrlerinde Sflleyman bir iç dılerini oruç tutabilmege hazırlıduygusunu, çiddetli bir arzuyu yorlsr. «Askert disipltain ve cedleıi taacemice kelimelerle ifadeye çalıjmıştır. O, mücadele ve kuvvet esa rafından kendilertae miras bırakısına müstenid bir devlet, bir im lan sert ve şiddetli kanunlann ne* paratorluk istememektedir; ıstırab ticesi işte bunlardır. Türkler hiç biı da kendisinin de iştirak edebileceği suçyn cezasız bırakılmasına mübir hemcinslik, kardeşlik bagı var saade etmiyorlar. Ce'zalar vazifeden dır Fakat Süleyman bunu araştır azil, rütbe tenzili, mülkünün mumanın boşluğunu nihayet anlamıı saderesi ,falaka ve idamdır. Falakave bunu da, şi'rinde mutekid bi dan yenicenler dahi muaf tutulmumünzeviye artık hiç bir duygusu yor. Bunlann hafif suçlan değ kalmamış kimse olarak göstermek nekle cezalandınlıyor, daha ağır suretile belirtmiştir. Bu melce, bu cürümler ise askerhkten ihrac, yahud diğer bir ortaya nakil gibi yeinziva ise ona nasib değildir. Bununla beraber, inadcı bir ısniçerilerin ölümden daha şiddetli rarla Süleyman Avrupada bulama' savdıklan cezalara çarpılıyor.» Ogier Busbecq bu adamlann cedığı bu hayal âlemini Asyada araza ve mahrumiyet karşısındaki tamağa koyulmuştur. hammüllerini hayret ve takdirls Ojrier Busbecq'in gördiikleri Avusturyalılann son sefıri zarif, karşılamış, bir yeniçerinin kendi rıazik, efendiden bir Flamandı. Iki ocağmdan uzaklaştınlmaktansa hisdevletin arası açıldıtı zaman âdeta sini kaybedinceye kadar sopa yeimtiyazh bir mevkufiyete tâbi tu meğe razı olacağını mükemmelen tulan bu sefir, böylelıkle, Süleyma farketmiştir. Böylelikle de, isteminı ruh hâleti ve âsâbının en çok yerek, Türklerin hayat! ehemmibaskı altında bulunduğu yıllarda yetteki bir zaaflarına, yeniçerileyakından tetkik edebılmek için ele rin tkuka» ya (1) karjı inhimâkdokunmuştur. Bu ageçmez bir fırsat kazanmıştı. Ayn lerine ca hayvanat jlmine meraklı bir fl damlar üzerlerinde bir ihtisam, lozof olan bu sefir Ogier Chiselin debdebe alâmeti taşımağa meraklı de Busbecq, Sultanla birlikte As idiler. Aynı şekilde .ağalar da güyayı dolastığı sıralarda garıb bir müşle işlenmis bir eğer takımı için hayvan koleksiyonu da toplamıştı. hemen bir senelik ücretlerini sarBunlar arasında bir sırtlan, yürü federler, sancak beyleri altınla müyüşte askerin yanıbaşında giden ve zeyyen merasim elbiseleri yaptırhattâ bir defasmda hassaten asker mak için borca girerlerdi. Veziri içın yumur+lamıs. olan bir de tuma âzâm Ibrahim ve bizzat Padişah vardı. Gene bu hayvanlar arasm bu ihtişamın ilk nümunelerini verdaki bir domuz hususî bir maksada mij değiller mivdi? yaramış., dini bütün Türkler doAsyadaki düşman muza el sürmek istemedikleri için Stlleyman Nilin muhteşem şehirBusbecq bu hayvan vasıtasile, küçük bir torba içinde gızli mesajlar lerıne ,yahud Mekkei Mükerreme, gönderebilmis, gizli mesajlar ala Kudsü Şerif gibi mukaddes şehirlere değil Padişah buralan görebilmişti. memiştir memalikine yönelen bir Doymaz bir tecessüse sahib olan tehlikeyi karsılamak üzere zorlu Busbecq, Sultanı ve maiyetini pek şimali şarkiye gidiyordu. Halledilaz ecnebiye nasib olabılen bir şe mesi hemen imkânsız bir meseleyi kilde yakından tetkık imkânını halledebilmek Omidile, Osmanb bulmuştu. Ramazaru müteakıb bay hicret yollanndan geriye doğru d8« ramda, merasim ve şenlıği de tet nüyordu. kik etmek fırsatım temin etmiştl. Acemistanm gittikçe artmakta «Hızmetkârlarıma Süleymanın olan nüfuz ve kudreti Süleymanın otağını rahatça görebilen bir tepe şark hududlanna bastınyordu. Ade, askerin çadınnda bana yer ta cem Şahlan ise Padişahla büyük bir min etmeleri maksadile askere pa harbi ne arzu ediyor, ne de mümra vadetmeleri cmrini verdim. Şa kün görüyordu. Burada, şarkta fakla beraber, boylece tedarik olu Yavuz Sultan Selim kendisi gibi nan yerime gittım. A;ağıdaki ova mütecaviz Şah Ismaille müthls bir da, namaz kıldıran ımamı derin bir çarpışma yapmış ve bundan sonra sükun içinde takib eden sarıklı baş her iki millet de bu çarpışmanm lardan müteşekkil muazzam bir ka aralannı ve acılannı uzun müdlabahğın toplanmış olduğunu gör det hissetmiş ve söylendigine göredüm. Herkes kendi yerinde idi. Saf Şah Ismailin yüzü bir daha gülmelar, Sultanın durduğu yere yakın mişti. veya uzak birer çite benziyordu. Kendisi bu taraflardan on d5rt «Manzara göz alıcı'idi: Kar gıbi sene boyunca uzak kalmif olmakla beyaz başhkların altındaki parlak beraber Süleyman yakın Asyada ünıformalar göre çarpıyordu. Ok «yaşa ve yaşat» esasına müstenid «ürme, tıksırma duyulmuyor, kimse sulhu muhafazaya çalıjmışü. Padibaşını bile kıpırdatmıyordu. Zira ahm Don nehri boyundaki gemiTurkler: (Bir paşa ile konuşacağı leri büyük Moskof prenslerinin nız vakit ihtiramla divan dururuz, hudud pazarlanna ticaret etmijler, Allahın huzurunda kat kat ve da kuvvetinı kullanmadan, isbat etya iistün bir saygı gostermekle mü mek için yeniçeriler, toplar da dakellef değil miyiz?) derlerdi.» ıl olmak üzere, tâ uzaklarda, HinDua faslı bittiği zaman sıkışmış dıstandaki Moğollara, Semerkandsaflar açıldı ve yeniden ova oradan eki Türk Ozbeklere hedıyeler gön buradan çıkan insan kütlelerıle ermişlerdi. kaplanıverdi. Sultanın hızmetkârTebrizde Müteferrika siiliğin lan ellerinde kahvaltı tepsılenle mutaassıb mümessıli Şah Ismai) görundukleri zaman hayrettir ye u vesıka ile tesbit edılmemış, niçeriler tabaklara el attılar ve yi sulha rıayet ermişti. Fakat kenyecekleri, büyük eğlence ve cotf dinden daha realist olan oğlu Tah» kunluk tezahürab arasında, lilip maseb aynı yolda yürümemişti supürdüler. Bu serbestî, an'anev! Osmanlıların sarktan uzaklaşmı; olarak, bayram eğlenceleri meya olmalanndan istilade eden Tahmanında imış.» seb büyük Van Gölünün igtinad Bu hünkâr askerinin ordugâhı kalesi olan Türk Bitlisi ele geçircivanna yerleştirilmiş olan dik mışti. Şahın atlılan, Dicle Nehri katli flaman tehlikeyi göze alıp, üzerinde mukaddes bir sehir sagörünmüşlerdi ordugâhı da tebdil olarak tetkik et yılan Bağdadda miştir. Fazla olarak gordüklerini, (Arkasi var) Avrupa ordugâhlarile mukayese eder bir tarzda yazmıştır. (1) Kuka: Yeniçeri zabltlerinln mijfer «Bu havalideki hıristıyanlann u »«klln(Je, tüylerle muzeyyen mumiyetle giyindıkleri tarzda gi T.S) yinerek yanımda bir, iki kışi olduğu halde dışan çıktım. ük olarak gozüme çarpan her kolordunun husus! bir mevkıi olduğu idi. Askerlerin burayi terketmesine müsaade olunmuyordu. Her tarafta nizam, intizam göze çarpıyordu.' Sükunet vardı, kavga, dovüş yoktu. Fazla olarak her tarafta temizlik göze çarpıyordu. Gübre veya çöp yığınlan yoktu. Insanlar kullansınlar diye çukurlar kazılmıstı, bunlar sonradan taze toprakla doldurulup kapaühyordu. «Burada, bizirn askerimizin en büyük ekslkliklerinden biri olan içki ve kumar âlemlerile de karşılaşmadım. Türklerin iskambılde para kaybetrnek »natile ülfetleri yok. «Ayrıca koyunlann keai'diği mezbelelıği gezip görmek merakına kapıldım. Orada gorebıldiğım zannederim ki en az dört bin yeniçeriye pay edilmek üzere kesilecek dört, beş koyundan ibaretti. Bana yiyeceğini tahta bir karavanadan yiyen bir yeniçeri gösterdiler. Bu kabdaki yiyecek de tuz ve sirke ile lezzetlendirilmeğe çalışılmış bayır turpu, sovan, sarımsak ve hıyardan ibaretti. Görünüjte yeniçeri sebzesini sanki sülün parçalan Imiş gibi büyük bir keyif ve iştıh* ile yiyordu. Türklerin yegâne içkileri de sudur. «Ben ordugâha ramazanlanndan hemen biraz evvel gelmiştim. Bu itibarla askerin tavır ve hareketi bütün bütün hayretimi mucib oldu. Hıristiyan memleketlerinde, ramazana muadil mevsimde nizamı intizamı en yerinde olan şehirlerde dahi eğlenceden, bağnşma, çağnşmadan, sarhoşluk ve divanelıkten geçilmez. Halbuki bu adamlar ise, oruca başlamazdan evvelki günlerde yiyecek, içecek bakımmdan herhangi bir ifrata kaçmıyorlar. Tam tersine, anî değijiklığe tahammüi edememek korkusile, her zamanki tayınlarını da kısarak ken hasadınızın daha verimli olmasını sağlayacaktır Uzun tterübaler tonunda ha»ot ve hormon usulleUrlnrn bir fok pratik hututiyetlcrini bir arayo getiren y*ni "Oliver 3 3 K modtli Biferdâğerler, (iftliğinizde •ize Azemi lceloyhlı soğlayacaktır Tarlanızın her hongi bir lctsmındo mahsul lcemate •nnce "Oliver 33,. ile derhal ise girisebilirsinız. "Oliver 33,, meyilli ve ârızalı arezıde hif bir möfkülât göttermeden çalifır, hendekleri kolaylıklo oıar. Kendiyürür " Oliver 33 „ Biç«rdöq«rine sahıp olan çt'tçl. hasot zamanı iraktörünü diğer i>lerde kullanacaktır Tamamlayıcı molumof için Oliver Bayilerine rocaoi edinız. Disleri inci gibi beyulatır ve çürümesine ınâni olur. Nefesinize giizel bir kokn temin eder. Lezzeti hog, bol köpüklüdur. VİLLETTE PARİS Dr. M. Necib Dinç Hektrik ve Fizik Tedavileri Mütehassısı Basur memeleri ve fissflrlerin elektrikle ameliyatsu kat'i tedavileri. Romatizmalar, yüs felcleri, Adenlt ve siyatikler. Beyoğlu Lâle sineması yanında Sekban Apt. Daire 9 • OPERATÖR UROLOÖ Oliver »obrlkolor.nd*. Iraktor. pulluk. v* diğ*r Iiraal âleflcrl Imol «diU diği gibi troktörle <l>|. Itn bıçsrdöğcrlsr d* yopılır KEMAL ÇAGLAR Beyoğlu, Konak Otell karşısı Kartal So. Çah» Ap.Tel: 41İ38 1 Besleyici ve TABİI Çocıık Maması "EN ÜSTÛN ZİRAAT MAKİNELERİ' THE OLİVER Mat»nı CORPORATION Idnr T* Tenasul Hutalıklın. (tktldtnızlık. Be!gev?eklltl) MÜTIHASSTSI Eıpert DİVİSMH. 400 West Madistn Strtct. Chicage 6. III., U. S. A. lürkiy» Uraum MiinnniB ı KOÇ B A IMIMİt TİCARET T. A. Ş. iıtanbul, Ankara, Efkifehir İ L ERİ Mİ ı n t ı » ı toinf OPER\TÖR • *N1»IT» •»IIKIJII RIZA ÜNVER Oo(um ve Kadm Hastmhklan MBtehanM Cagaloğlu, Nuruosmanrv* • Cad. No. 22. Tel: 22683. m I ••«.,!•« (ODtU İIMİI COMTt to. ( M * «MI» ARI UNLARI İçki Bayilerine Tekel İsfanbul Başmüdürlüğünden: 12/7/1951 Perıembe günü açık ve kapalı içki bayileri nezdındekt bin kasalannın sayım ve kontrolu yapılacakür. Aynı gün bayilerin bira kasa meveudlannı tamam olarak bulundurmalan ve mıktarlarını göftenı bir beyannameyi gelecek »ayım heetıne vermeleri rica olunur. (10579) Beynelmilel sergılerde altın madalya ile mükâfatlanan «TRESOR» ibrikll çakmak fabrikası bu kere 951 model harikulâde, gayet sağlam, garantill ve en pahalı çakmak lardan üstün otomatık çakmaklannı sayın halkımıza takdim eder. Gayet basit ve bir el ile yakmağa müsaid. rüzgârdan •önmez ve benzin deposu yekpftre oldugundan katiyen benzin kaçırmaz. tçindeki depo harice çıkarılarak mum yerine kullanmağa mükemmel iurette elverişli olup beynelmilel ve Türkive İçin 5914 sayılı ihtlra beratını haizdir. BERLİTZ LİSAN DERSANESİ Yaz tatilinden isHfade etmek Lise öçrencilerine isteyen Orta ve mahsus Fransızca Ingilizce Almanca Knrslan İçin taJebe kaydetmektedir. Beycğlu, 294 İstiklâl Caddesi TRESOR OTOMATİK çakmaklaruıı her yerde arayınız ve bayilerinizden ısrarla bu markayı iste>miz. Altındaki (TRESOR PATENT SV.) markasına dikkat ediniz, Türkiye Umum Mümessillifi Barnatan han No. 40 Tel: 27859 PONDS KVRDATH BEGENİLEN 17 TAŞLI tSVİÇRE SAATLERİ Kızılay İstanbul Deposundan: 8000 Kilo Pirinç 24 Kilo I>vha Jelâtin 100 Kilo Talk 120 Kilo Mısır Nisastan satın alınacaktır. 1 Pirinç 9/7/951 tarihine rastbyan pazartesi günfl saat 14 te kapalı^ zarf usulü ile (muvakkat teminat 635. liradır.) 2 Jelâtin, talk ve mısır nişastası aynı tarihte saat 15 te açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Jelâtin ve talk nümune'.erile her dört kalem raal için lttzumlu diğer şartlar Sirkeci Mimarvedad caddesi Kızılay istanbul Deposundan öğrenilebilir Derneğımiı Arttırma ve Eksiltme Kanununa tâbi değildir. BU İKİ KREMİ KULLANINIZ ATINA Cmstellaîlon İSTANBUL Bu P O N D ' S usulü, sizi yepyeni bir kadın, daha güzel bir kadın halin© getirecektir. Bu usulün şahane neti* cesini bizzat müşahede ediniz. Flyatları : BUyük tUp T. L. 2.25 Ufak tUp T. L. 1.00 mağazada arayınız AIR FRANCE/>7 UCAKI.ARİLE ierpazart Hava Harb Okuluna talebe âlınacaktıı açılan Hava Harb Okuluna Hse ve muadili kolejlerda imtjhanuu veren lıse mtzunları ile yüksek okul taiebeleri Giri; ve müracaat için gerekli taisilât askerlık caıre va şubelerı ile Hava Kurumu şubelerinden ve okul müdürlüklennden alınacılir. Müracsat tarihi 25 temmuza kadardır. (9479) BASİTFAKAT ÇOK M Ü H İ M Dişlerinizin çürümesine, diş etlerinizin h a s t a l a n m a s ı n a karşı . . . AMANSIZ BİR MÜCADELE AÇINIZ . . . B u m c a o e le de MÜTERCİM ALINACAK Bayındırlık Bakanlığından: Çok iyi ingilizce bilen ve avru lisan ile daktilo kullanan mütercimleıe ihtiyacmız bulunduğundan talıb olanların bir hafta zarfında İstanbul Bayındırlık Müdürlüğüne baıvurmalan üân olunur. (10551) Dünyanın en mükemmel çakmagı RONSON'don doKo l < y Cokmole toKoyyöl etmelı sızdifl Mılyonloreo olıa gibi tiıde RONSON iftlKar duyocabmıt EÛNSOM oynl zamanda mOİte"»'"*' bir hediye teşlcıl eder. 3 2 ilâ 8 5 TL orosmda muhtel Miçam'lı RADYOLiN l SATILIK HUSUSİ OTOMOBİL 4500 Km. yapmış yeni vaziyette, radyolu vantilation tertibatlı 950 rnodel «BUİCK» marka otomobil satılıktır. tstiyenlerin Süleymaniyedeki Asude garajına rrüracaatleri. . 1 DÎ7EL GEHERATOR Grupu Alınacaktır Selçuk Belediye Başkanlığmdan: Selçuk bucağuun santral blnası hariç fenn! şartnamesine uygun 75 beygir takatinde iki aded Dizel generatör gr«pu tablosu ve montajı iji belediyece kapaL zarf usulü ile eksiltmeye çıkanl mistır. İşin kesif bedell 7S785 llradır. Geçiei teminat akçesi % 7,5 hesabile 5533.88 kurustur. Eksiltme 21/8/1951 tarihinden itibaren 5/7/1951 tarihine kadar 15 gün olup 5/7'1951 Perşetnbe günü saat 13 te Belediye binasında Ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Isteklilerin buna benzer bir is yaptıklanna dair vesikalarile hâlen Ticaret ve Sanayi Odasına kayıdlı bulundufunu gösterir 951 yıh belgelerinl ve 2490 tayıh kanunun emrettiği bilumum vesaiki eksiltme saatinden bir saat önce Belediye baskanlığına vermeleri lâzımdır. Proje, kesif, fennl ve husust sartname Selçuk Belediye Başkanbğında çalışma saatleri içinde sörulebilır. İsteklilerin kanunun tayın ve tesbit ettiği sartlara göre hazırlayacaklan mektublanru en geç 5/1/1951 eünü saat 12 ye kadar Belediye baskanlığuıa vermeleri lâzımdır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmiyefektlr. İhai* komisyonu ihmleyi yapıp yapmaroskta lerbeıttir. (9856) 2 3 4 5 . •• ELt BURLA v» OrtakUrı Galata . tstanbul Z E RA F ET 1 . . YARDIMCINIZDIR ve teknılc mükemnnelıye Ijta RONSON cal"Tioklann evsofı Gö'duğünü2. rnej^ur "Adonıs modelı. zev/k »ahıbl klmselenn CaltmoğıdırGerek hedıye etmsl:. gerek bizzat kullanmol; bckımından. RONSON çalcmoklorının ( 3 2 llâ 85 lıro aroiindo) muHtelıf modellerı en muicemnnel bir ıntınap mevzuu leski' eder. 6 7 ONSON ELt BURLA ve OrUkUrı Galata . Ittanbul 8
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle