11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kızılların mütareke teklifi inceleniyor KomünistleıV sıdha yanaşanın kendileri değîl de Müttefikler olduğunu söylüyörlar "Ateş kes,. talebine rağmen, döşmatı komutanlan, askerleri savaşa devaraa teşvik ediyorlar. İngiltere, kızıllarm nâtareke teklifinin kabulüne taraftar 27 nci yıl sayı: 9671 umhuriyet KURUCUSU.'TUNUS NADİ Telgraf r* mektub adreri: Cumhurlyet, tctanbul Posta Kutusa îfttnkul No. 2M Telefonlan Umumi Santral Numana: 24298. Yaa Ifleri 24299, Matbaa: 24290 |*^ V CAĞALOĞLU B? Bİfei P| Çifiesarayiar • B ' HER AKŞAIA MmBk JV^âaz2anı»program D H H * Çefiıaret Yrldınm PHHfT ihmed . Üstün W^ \ Tijgtro ve %anınmış Salı 3 Temrruz 1951 Bayram Aracı \ Muallâ AıJkı D u h u 1 i y A75/K a r u $ Türkiye ve Atlantik Paktı İngiüzBöyukElçisi getirdiğimohtıray] Köprâlüye verdi General Marshall, Tiirkiyenin Atlantik Ps.ktına alınması meselesinin yakında halledileceğini söyledi Ankara 2 (Telefonla) İngiliz Büyük Elçisi Noel Charle» bugün saat 17 de Dış İşleri Bakanlığuıa giderek Prof. Fuad KÖprülü ile göröfmüştür. D15 İşleri BakanımızJa İngiliz Bü yük Elçisi arasındaki mülâkat bir saat kadar sürmüştür. G6rü$menin biihassa Atlantik Paktı mevzuunda cereyan ettiği muhakkaktır. Noel Charles İngiltere Dıf İşleri Bakanı Mr. Morrison'la yapttgı görüşme hakkında malumat vermiş ve İngiliz Hariciyesınin Tiirkiyenin Atlantik Paktına katılmuı hususundaki görüşünü ifade etmiştir. Bu görüşme esnasında beraberinde getirdiği muhtırayı da Köprülüye sunduğu anlaşılmaktadır. Marshall'ın beyanatı NewYork 2 (R.) Bugün beyanatta bulunan Birleşik Amerika Savunma Bakanı General Marshall, Türkiyenin Atlantık Paktına alınması meselesımn Batılı Müttefikler arasında ihtilâflı bir mevzu haline geldiğini söylemis, fakat bunun halledilmek üzere olduğunu da ilâve etmiştir. İngiltere heniiz bir karara varmadı Londra 2 (B.BC.) Bugün İngiltere Avam Kamarasında Türkiyenin Atlantik Paktına kabulüne dair bir sual sorulmuş ve Dış İşleri Bakan vekıli verdiği yazılı cevabda şoyle demiştir: «Bu meseleye dair bir av evvel verilen demece şimdiki halde ilâve edilecek bir çey ktıtr. MütteÇikler arasında mu Tarikatçiler, hâkfaa hnznnrada yaptıklamH inkftr edcrlerkea ağzı yanan.< encral Ridgvvay'ın yaptığı mütareke leklifine kızıllar cevab verdiler. Koredeki göııüllü (!) Çin kuvvetleri kotnutanile kuzcy Kore orduıu başkomutanrnın imzalannı tafiyan bu cevabda ateş kesme teklifi prensip itibarile kabul edilmekte, yalnız iki jart ileri surülmektedir. Şartlardan biri mütareke konusmaları için seçilen yerdir. Kızıllar, otuz sekizinci paralelin biraı alünda, henüz elde tuttuklan güney Koreye aid Kaesong kasabasım toplantı yeri olarak öne «urüyorlar. Sonra, ikinci jart diye de mütareke konuşmalarının 1015 temmuz tarihleri arasında baalamasını bekliyorlar. İlk bakışta kızıllann karşı teklifleri insana masunı gibi gelebi • lir. Me^elâ, düşmanlarile bir güney Kore kasahasında buluşmayı bir onur meselesi yapmıs olabilirler. Bir yıl bnce ilk tecavüze baslayan kendileri idi. Birleşmi? Milletlerin gosterdiği tepki üzerine güney Kortyt baştantnrî» ^**e+eçtnp maksadlarma ulaşamadılar. Tersine, arkaarkaja yaptıkları taarruzlar başarısızlıkla geçtL Adam kaybetiiler, yıprandılar, Sovyet Rusyadan da umduklan yardımı göremediler. Şimdi bitkin bir halde güney Koreden çekilmis, hattâ Kuzeyin de bir kısmını kaybetmiş durumdadırlar. Ellerinde güney Koreye aid ufacık bir toprak •«ridi kalmıştır. Mütareke konuşmalarının orada yapılmasını istemekle şereflerini kurtarmak istemiş olabilirler. Peki, neden hemen konuşmaya baslamıyorlar da, işi on, »n beş giın öteye atıyorlar? Bu da arada geçecek zaman boyunca kızılların merkezden^ direktif almak kaygusuna yorulabilir. Bilindiği gibi Demir Perde yleminin hürriyeti lâftan ibarettir. Kuzey Kore harbeder, Polonya muahede imzalar, Bulgaristaıı junu yapar, Macaristan bunu yapar, bunlar hep bir yerden idare edilen hareketlerdir. Gdriinüre bakılırsa, kızıllar güney Kore top raklarına kendiliklerinden saldırmışlardı. Bir müddet sonra vaziyet bozulunca MaoTse.Tung kuv. vetleri «gönüllü» adı altında imdada yetişti. Bu da «kendiliğin den» girişilmiş bir teşebbüs olarak gosterilmek istendi. Nihayet şimdi Sovyet Rusya da «kendiliğinden» harekete geçcrek, Was . hington'daki temsilcrsi vasıtasile araja girdi ve mütareke fıkrini ortaya attı. Tokyo, 2 (A.P.) Dünya bir taraftan mütarekt haberlerini beklerken kuzey Kore bu akşam, cephedeki askerlerini «avaşa devama teşvik etmı?.tir. Pyongyang radyosu, kızıl Çinli ve kuzey Koreli komutanlann, Birleşmis Milletler tarafuıdan yapılan atej kesme müzakereleri teklifini kabul ettiklerini tekrarlamıştır. Bununla beraber komünistler bir yıl süren Kore haıbınde raferi kazanmış olmak iddiasında dırlar. Pyongyang radyosu her yayınmın ba jında lurılan tekrarlamıştır: c İngiliz Am«rıkan mütecavizler nihayet korkunç teşebbüslerinin akim kaldığını idrak etmi$lerdir. Bu «ebeble şimdi sulh peşindedirler.» İki yayın arasmda da fu şekilde hitabeler tekrarlanmaktadır: «Cephedeki askerler; cesaretle çarpışın ve mütecavizlerin imhasına devam edin » Bu arada cephede çarpışmalar devam et Arkası Sa. 3, Sü. 5 te 63 tarikatçi, dinî âyin yaparken tutuldular Nakşibendî tarikati mensublanndan 23 ii tevkif edildi, dunışmalan başladı Sanıklardan biri muharririmize: «Demokrasiyi biz kurduk. Hükumet bizlerin reyile işbaçına geçti. Sizler kim oluyorsunuz da bize sual sonıyorsunuz?» dedi Bundan bir mfiddet evvel Edirnekapı mezarlığında şeyhleri Haa Süleyman Efendinin mezan başında âyin yapan ve yakalanan Nakşibendilerin mütenebbih olmıyarak, «on günlerde de tekkelerinde âyin yaptıklan Savcılıkça haber alınarak keyfiyet Emniyet Müdürlüğüne bildirümiştir. Arkan Sa. 4, Sü. 7 de Abadan etrafında askcri hazırlık İran, bu bölgeye kuvvetler sevketti, bir İngiliz uçak gemisi de Basra körfezine girdi Üniversifede çok garib bir hâdise Bir kız öğrend arkadaşını müteaddid yerierinden ısırdı, ısııılan kıza kuduz aşısı tatbik edildi Dün Üniversite muhitinde heyecan uyandıran bir hâdise olmuş, bir kız öğrenci gene bir kız arkadaşmı ısırmak suretile yaralamıştır. Hâdıse yerinde yaptığımız soruşturmalara göre, vaka şu şekilde cereyan etmiştırEdebıyat Fakultesi öğrencilerindcn Türkân isminde bir kız, aynı fakültede okuyan Ayten adındaki arkadaşıle, bundan bir müdrîet evvel aralarında çıkan bir munakaşa riltlc«ifıder 8slflrr8|htr"tTe*Sîr%frIerile konuşmamağa karar vermişler Yakında hir karara varılması bekdir. Uzun zamandanberi dargın o lenmektedır » lan bu iki eski arkadaş, dün, nihayet imtihandan sonra fakültenin kapısında karşılaşmi'=lar ve eski meseleyı tazelemişlerdir. Bu sırada Turkân' « Sen beni çekemiyorsun ve hakkımda dedıkodu çıkarıyorsun » Arkası Sa. 3, Sii. 5 te İngiltere D15 İşleri Bakanı bir dügünde elinin faluıa baktmrken Basra 2 (A.P.) tran makamla petrolun sevkedıldiği bır pipehne n bugün petrolun Abadandan Irak mevcuddur. İranlılar ayr.ı zamanda da Basraya dofru skışını durduı Iraka aid gemılere Karun nehrin Arkası Sa. 3, Su. 3 te muşlardır. Bu iki nokta arasında ÇobanoE Erzurumdatı Rusyaya gitti Dr. N. Naci Arzanın olumu «Demokrasiyi biz kurduk» diyen suçlu arkadasınmla görüjüyor Dun uç Ticanî daha tevkif edildi Kemai Piiâvoğlu meğer akıl hastasa imiş ve vesayet altında bulunuyormuş Ankara 2 (Telefonla) Ticaniler akkmdaki tahkikada bugün de devam edilmiş ve yeniden üç kişi tevkif edilmiştir. Sanıklar Çubuktan Hüseyin Tarhan Ue Kızılcahamamdan Ali Gıcık Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Hizmetçi Nermin, doktorun eşinden tehdidle para koparmak istemiş 160 jandarma ile 300 köylünün musademesi Kereste kaçıran 6 köylü ve Orman İsletme Müdürü yaralandılar Eskişehir, 2 (ANKA) Bugün İşletme Müdürü ile 6 köylü ağır kaçak kereste «evkiyatı yüzünden surette yaralanmışlardır. Hâdise 300 e yakın köylü İle 160 jandarma şöyle olmuştur: Eskişehir ile Aiyon arasındaki arasında saatlerce süren bir mü Arkast Sa. 3. Sü. 4 t« sademe olmuş ve neticede Orman Ticaret Bakanı esnafın derdlerini dinledi Ankara 2 (Telefonla) Seyahatlerı dedıkodulara yol açan Bulgar elçisi Çobanof'un doğu vilâystlerıne gıdişi bir takım tefsirlere sebeb olmuştu. Bulgar elçiçliğinden Dış işleri Bakanhğımıza gonderilen bır mektubda, Çobanof un mezunen Turkiyeden ayrılacağı ve gaybubeti esnasında işleri, elçiçlik ikinci kâtıbi Todor Kristof'un tedvir edeceğı bildirilmiştir. Bundan sonra Dış işleri Bakanlıpni'za elrılıkten yapılan bir te!efonrla Cobanofun Erzurum Kars yolile Rusyaya gideceği haber veİktisad ve Ticaret Bdkönı Muhlıs rinın dilek ve sikâv ttlerjıı dinle rilmıştir. Bulgar elçisinin otomobille ErEte dun oğleden sonra fcnai Ce mi=tır. Esnafa kredi mestîesınj bahis zurum a ve oradan Rusyaya geçtiği mıyetleri merkezıne gıdtıek muh Arkan Sa. 4. Sü. 6 da anlaşılmıstu\ teiif esnaf deme<lerı Halkı tefecilerin elinden kurfarmak için Şefkat Sandıkları kurulacak Artistliğe özenen Nerminin bir resmi Ankara, 2 (Telefonla) Doktor Neşet Nacı Arzsn'n katlı hâdısesıni aydınlatacak venı bır ıhbarın yapıidığı dun bır ajan? taıafmdan gazetelere haber vprUn ?ti Habere ?ore, Nılufer Arzanın ya Arkası Sa. 3, Sü. 4 te İngiltereye satılan Türk üzümleri Halkı telâşa sevkeden yalan haberler Türk ceza kanununun, bu fiilleri cezalandıran hükmünim kaldınlması için yapılan kanun teklifi reddedildi Butün bu ckendiliğinden» kar. Simıza çıkan olayların nereye dayandığını bilmiyen artık dünyada kimse kalmamıştır. Fakat ne de olsa Batılı diplomatlar ve politi kacılar eskidenberi bağlı olduk. ları takt ve nezaket şekliyatmı bir türlü bırakıp atamıjorlar. Yahud o usullere bağlı kalmakta fayda umuyorlar. Kızıl devletler tek merkezden îdare edildiğine göre, bir müta. reke müzakeresine girişecek olan kücük kızılların da ana kızıllara danısıp onlardan direktif almasını olağan saymak gerektir. Bu takdirde on. on beş günlük mühleti izah etmek mümkün olur. Fakat, acaba işin içinde baska bir iş olmasın? gibi bir soruda akla gelebilir. Meselâ, mütareke söVlerile Korcde çarpışan Birleşmiş Milletler askerlerini sevindirmek, gevşet • mek, onları yakında yurdlarına fcavuşaraklanna iyice inandırmak, sonra birden anî bir baskınla taarruza geçerek kızıl zafer eansını bir daha denemek, Demir Per. de sisteminin ^imdije kadar alış tıcınm şaşırtmaca politikasına pek de aykın kaçmaz gibimize gelijor. Hür dünya ile olan münasebetle. rinde kızıllar o kadar havsalaya sığmaz, o kadar kendi başlarına hareket ediyorlar ki, en makul tekliflerin bile aitından aeaba gene ne cıkarnk di>e climizde ol Vilâyette Ticaret Bakanının da iştiraküe dün yapılan toplantıdan bir görünüş mı.'varak duşünmek lüzumunu du. Ekmek ve sebze njeselelerile alâ nin iştirakile Va'.inın başkanhğı al çırilmiş ve derdlere çare aranrruştır. j uj oruz. kadar olarak dun sab^h saat onda tında bir toplantı yapıünıştır. TiValinin talebi üzerme ekmek NADİR NADİ Vılâvette beledıye murakıbiarı, Ofıs caret Bakanının öa hazır bulundu bahsınde kendısıne şu izahat ve Arkası Sa. 3. Su. 5 le ve Hal mudurleri ve tnuietüjleri ğu bu içtimada durum gözden ge Arkast Sa. 3, 5u. 6 da Şehrin ekmek ve sebze derdine dair yeni kararlar Ekmeklerin ıslahı için liizum lıâsıl olursa değirmenlere de el konulacak Ankara 2 (Telefonla) Afyonîngiltereye satılan Türk fizümle Türk gazetecüerinin Londrayı rikarşhisar milletvekili Ali Ihsan Samünasebetile İngilteı rinin içine taş, toprak gibi bir çok yaretleri yabancı maddelerin kanşörıldığına hakkında yazdıklan yazılara bir bisin Türk Ceza Kanununun 161 indair İngiliz parlamentosunda ge Arkasi Sa. 3. Sü. 2 de ~ Arkan Sa. 4, Sü. 4 U çen münakaşalar, ihracatçılarımız rasında derin teessür uyandırmıştır. En mühim ihracat maddelerimizden birisi olan üzümün, dünya piyasasuıda baltalanısı şeklinde telâkki edilen bu haberin, baza styasî maksadlarla ortaya atıldığı iddiası da mevcuddur. Geçen sene rekoltesine aid olup, bundan çok zaman evvel ihrae edilmiş bulunan mallar hakkında bugün munakaşa açılması ve Gıda Bakanı Mr. Vebb'in uzun uzun bu Mürteciler ve zorbalar tşi azıthlar. Atatnrkun heykelle hususta parlamentoda konuşması, rini parçahyorlar; oruç yediler diye vatandaşlartn boğaztnı ustura ile Kesıyorlar; otelleri bastp zorla kadın kaçırıyorlar; köylüler jandarmalann silahlannı ahyorlar; mahkemelerde adam yaralıyorlar; Denızcilık Bayramı günü kürek yartşlannda dövüşüyorlar; polis karakollanVA hücum ediyorlar. Hulâsa bir azgınlıktır ptdiBakanlık, Valiliğin tasdİkma yor. Bütün bunları demokrasi adına ve demokrattk htirdayanılarak yapılan bu nakilleri riyetlerden ^nydalanarak yayersiz buldu, fakat Vali pıyorlar. ısrar ediyor Demokrasi, hak ve hürrîyeüere, kanun ve nızamlara Geçenlerde Tramvay ve EHektrik hürmet, devlet otorıtesine riaİdaresinde bazı degişiklikler yapılyet demektir; yoksa anarşi mış ve bu degişiklikler neücesinde, demek değildir. Fransızlann âmir vaziyetinde olan bazı memur\ i'kadife eldivenU demir el» lar kendi ınaiyetlerindekilerin emri ! dedikleri idare vsuiünü ihaltına girmiş ikinci veya üçüncu | ma\de devam edersek bu gi~ derecedeki bazı memurlar da ihü| dışle demokrasinın anarşi osaslan olmıyan daire reisliklerine • lacağını unutmıyahm. nakıl ve tayin edılmışlerdı. i •*•• ı MEMLEKETİ TANITIYOEIİZ... Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Demokrasi anarşi değildir! E.T.T. İdaresinde yapılan degişiklikler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle