20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Temmuz 1951 CUMHTTRÎYİÎT BÎR DAKİKA t Cüzeltik Müsabakamtx Endişe havası " çlerinde bir çok dostum buluII nan Demokrat Parölilerin hakII tan ve halden anlayan azası şu yazacağım yazıdaki fikirleri be» Baştarafı 1 inei lahifed» nimseseler gerektir. Particiliği i£ Bajtoraft 1 inci lahifed» bir kimse değildir. Çfinkfi kendisi nında mürebbiye clarak çabşmı unanistan ciddî bir siyasî rata götürenlerin içerilemesi pahaolan Nermm isminde aenc bir ka ve iktisadî buhran içinde ve Ali Çetindir. Bu suretle Anka nin değil din iflerine, ufak bir alış Şimdi Rusyaya kaçtı ve desına bu satırian yazıyorum. dın, Ankara Emnıyet Müaürlüğün çalkalanmaktadır. Mare radaki mevkuflann sayısı 38 i bul verije dahi aklı ermemektedir. Bu Bu gün memleket ve millet mıımuştur. Son tevkifler de rejim v« sebebden de elinde akü hastası müracaatle Doktorun öıümünün ğil mi ki Moskovada: «Beni çal fapagos'un istifasını müteakıb kadderatına müessir olan iki âmil yaratan Stolindir» dedi; arttk Atatürk aleyhtan beyannamelerle olduğuna dair raporu meveud ol pkarısı tarafından tertıblendiğini vukua gelen istikrarsız durum davar: Birisi resmen mesuliyet deruhdirmij v« bunu ısbat edecek vesi mesele kalmamıştir. ha yeni iıale edilmişken, şimdi de alâkahdır. Şimdiye kadar hakların duğu gibi, bir çocuk gibi annesinm de etmiş hükumet, diğeri gayrf da tahkikat yapılan, nezaret alhna vesayeti altındadrr. Kemalin vesa kalara malik olduğunu iridia etÜstad, elini kolunu tallıyc liberal Verinelos'un koalisjon kamesul parti mensublan. ahnan veya muhtelif şekillerde sor yet altına alınmasına da mahkemı miştir. Ankara Emniyet makamlan sallıya, rahat rahat memlebinesindeki sosyal demokrat bakan Türkiyede demokrasi dünkti v» guya çekilen Ticanilerin sayısı bini karar vermijtir.» haberi bugün yaianladı. kete gelebilir. Kendisine nular çekilmişler ve böylelikle Yu bulmuştur. bugünkü halile devam ettikçe bu Doktor Neşet Naci Arzanjn ölü Aydudaki Ticanîler nan Kralını bir beyanname yayın Kemal Pilâvoğlunun kayınpederi maran verildi! D. N. gayrimesul kimseler, ötekilerin meİzmir 2 (Telefonla) İznini g«' mü hâdisesinde kansının dahlı bu lamaya sevketmişlerdir. Bu beyansuliyetleri pahasına ekseri ahvalde neler anlatıyor? lunduğuna dair heıhangi bir ihba: çirmek üzere şehrimize gebniç olan namede, son dört sene içinde vuişler üzerinde tesirlerini yapacak Kemal Pilâvoğlunun Yargıtay yapılmamif bu hususta errmivet teş kua gelen 13 kabine değişikliğinin, 4 üncü Ceza Dairesinde raemıı Aydın Valigi Aydındaki Ticanî fa kilâtma hiç bir vesika da tevdi sve gayrimesul olduklan için ken« aliyeti hakkmda etraflı izahat verdışandan gelen yardımla halkın olan kayınpederi Ismail Şener kent dilerine sorumluluk tevcih edile' dilmiş değildir. Adı geçen Nermin mış ve demistir ki: alınteri emeğini heba ettiği bilhassa disile konuşan gazetecilere damamiyeceğinden hizmet ettiklerinl t Bundan bir müddct evve de bir müddet önce NJüfer Arbelirrilmekte ve bütün siyasî par dının hususi hayatına dair bazı masandıklan partilerini za'fa uğrata» zamn hizmetinden ayrıîmıştır. Ticanî tarikat mensublanndan Abtilerin birleşerek, kuvvetli bir hü lumat vermiştir. cak ve düşüreceklerdir. Bunu bilı Nerminin annesini zab^taya mSdurrahman Balcının Aydına gelmekumet kurmaları istenilmektedir mek için keramete, hattâ falcüığa 60 yaşlannda olan v« fokakta si üzerine Ticanilerin faaliyeti his racaatle şikâvjtte buîunduğu anYunan Kralı, bu şekilde hareket gecelik takkesile dolaşan Ismail Şe «edilir bir jekilde coğalmıştı. Bun Iaşılmaktadır. 3u şikâvet mevzau hacet yoktur. edilmediiü takdirde de. anayasa hu nerin anlattıklarına gore, Kemal lar Aydmın Aytepe mevkîınde ge dahilinde ele geçirdiğı bir kaç res Başmakaleden üevam Bu mukaddemeden sonra herkeı* dudları dahilinde kalarak tedbirler Pılâvoğlu tahsilmi bitirinceyt ka cekondular inşa ederek hattâ bir mi de verdıği •öyıepı/or. Nıiüferın Onun için Birleşmiş Milletlere sin bilip de ortaya atamadığı bir alacağını shvlemektedir. dar kendisinde tarikatçiliğe karçı «Ticant mahallesi» kurmağa dah vekili Ferruh Agan da bu neşriyat biz bu sefer de ihtiyatlı davranjeyi bu sütunlara geçiriyorum. ; mayı tavsiye edeceğiz. Şimdiden Bu tedbirlerin neler olduğu ma herhangi bir meyil görülmemiştir teşebbü» etmişlerdi. Fakat Abdur neticesinde bize şvnları söyledi: Yer yer Demokrat Parti men« « Haber tamamen hakikate mu kat'iyen iimide kapılmamalı, fazlum değildir. Kralın. parlamentoyu Fakat evlendikten bir müddet son rahman Balcının Bakırköy tımarsublan, devlet dairelerine, iktisadf dağitarak, partiler üstü bir hüku ra Solfasol köyünde oturan ve ha hanesine sevki üzerine bunlar baj gayir ve tahrif edı'miş bu şekilde la sevinmemelidir. Kabilse, on gii' ve malî teşekküllere yerleştirihnek» met kurması, bu fevkalâde duru len Istanbul Adll Tıb Müessesesin* sız kalmıslardır. Tican! faaliyeti yazılmıştır. Hızmetçi eve dok:or ne kadar otuz sekizinei paralelin tedir. Bunlar yerleştirilirkea toto Sabab mun da yeni seçimlere kadar de sevkedilen Ticani tarikah mürid böylelikle genişlememiş ve aynca Neşet Nacinin vsfatmdan senelerce giineyindeki tekmi] kızıl kuvvet. takım işinin ehli adamlar her 9 Bercuhi Soyak vam etmesi muhtemeldir. Fakat lerinden Abdullah isminde bir şa gecfkondular yıktınlarak bir Tuî\ sonra almmıştı. Gereken tavzihleri leri yukan atmak ve mütareke man bulunabilen küçük bahaneJ Aldığımız mektublarda geçen se neması yanında «anayasa hududlan dışına çıkmı hıs, Pilâvoğlunun her türlü hasta topluluğunun vücude gelmesi ön gazetelere gönderdik. lerle işlerinden uıaklaştmbnaktal konuşmalarının yapılacağı K a e . ne müsabakaya girip de derece Foto Şen: (DivanyoluV İstanbulda alınan maluınat yacağını» ilân etmesine rağmen lığa deva olduğunu, Pilâvoğlunun lenmişti. Şımdi Aydın vılâyetinde ve bu'işlere tamamen acemi kimsesong şehrini zaptermek faydalı bir alanların ve almıyanların bu seneFoto Klüb: (Beyoğlu Melek d ler. sırf Demokrat Partiye vey» ; Dün öğrendiğimize göre, hizmet tedbir olacaktır. Kore harbi bit Kralın. halkın reyine başvurma ta yüzünü görenlerin her türlü hasta Ticaniler lindirilmiş bir haldedir ki müsabakaya girip giremiyecek neması sokağı). ması ve böylelikle yaratılan fev hktan kurtulduğu yolunda propa ve bunlar emniyetin nezareti altın çi Nermin 24 nisanda Bayan Nılü tikten sonra dünyanın barışına parti nüfuzlularmdan birine mensub; ferin yanına hizmetçi olarak girmış kavusabileceğl fikrine ise sakın leri sorulmaktadır. Evvelce de bir Foto Kenan; Üsküdar. rihini devamlı bir surette geri at ganda yapmıs ve bunun üzerine da bulunmaktadır.» olması yüzünden, tayin edilmekte» kaç defa yazdığımız gibi geçen seFoto Turan: Çemberlitaş. ve 10 mayısta iyi çalışmadığı için bel bağlamıyalım. Ne kendimizi, kalâde durumun devamını sağla* Ticaniler akın akuı kendisini «iyadir. i İzmirde bugiin bir miting ne ikinci ve üçüncü çıkan güzelFoto Asral: Kadıköy, AltryoL işinden çıkanlmıştır. cuddur. Belki bu sebebledir ki, si rete gelmeye bajlarruşlardır. Bazı ne de milletlerimizi tatlı hayaller. ler de dahil olmak üzere resimleyapılacak Bu tayinieri yapanlann ,bu tayin» Foto Model: Düzce. ması tehlikesi de her zaman mev hastalann da tesadüfen iyilejmesi İzmir 2 (Telefonla) İzmir YüK Bunu müteakıb açıkgöz bir ka le avutnuyalım. lere ses çıkarmıyanlann durumlan ri gazetemizde çıkmış olan bütün Foto Rıdvan Kırmacı: Ankara. vasi liderler Kralın bu teklifinl ziyaretçılerinde kendisinin bir ke sek Tahsil Gencliği Atatürk inkı dın olarak tanınan Nermin, bir ayda bunlaruı tayinine tesir eden NADİ güzeller, bu yıl da talihlerıni deneFoto Spor: Ankara. müshet bir'şekilde karşılamamış rameti olduğu hissini uyandırmıj âblanna yapılan tecavüzleri tel'in dan az bir müddet çahştığı evın parti erkânınmkinden az değilyebilirler. ve bu suretle ziyaretler daha fazlardır. maksadile yarın saat 18 de Cumhu hanımı hakkmda bazı ihbarlarda Resminizi çekccek fotografcılar Foto Hamza Püstem: Izmlr E dir; ama bizde mevki sahiblerinio mirler çarşısı Merkez fotografha şian: Yunan Kralı. sivasî partileri bir la artmıştır. riyet meydanında bir miting tertıb bulunacağım söv'yieteic Bayan Nılü Gazetemiz nam ve hesabına gu nesi. Ismail Şener, damadımn bu ha etmijtir. Mitingi müteakıb Atatürk 'erden para koparmak îstemiştir., leşerek kuvvetli bir koalisyon ka Neme lâzım! Giden ağam. gelen zellerin resimlerıni çekecek fotogBayan Nilüfer buna yanaşmadığı Foto Fikri Göksay: İzmir Bas paşam! vecizesi olduğu için hiç bir binesi kurmaya darvet ederken bu diselerde hiç bir günahı olmadığını heykeli etrafında mfşaleler yakılarafçıların isimJerıni bildiriyoruz: mahane gan karşısı. nun bir «rica» olmadığını, fakat söyleyerek şunlan ilâve etmiştir: cak v« labaha kadar nöbet tutu'ıa için Nermin, anası vaMtasiie de tehyerden ses çıkmıyor. Foto Süreyya: İstiklâl Caddesi didlere devam etmiştir. t Kemal tarikatçilik yapacak caktır. Yunan halkı hesabma bir «emir» Foto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı. Baştarjaı 1 inei sahifede (Tunel başı) Mart ayında boşalan bütün banBayan N'iliiferin ailesi neler olduğunu da tasrih. etmiştir. fflintıiHIIHIIHIIIHIHIIIIIIffiUHIIHIimillllllllimımmıtM Foto Raşid Ünverdi: Manisada kalar ve idare meclisleri, baştaa Foto Sabah: İstiklâl Caddesi, diye Aytenin üzerine hücum etmiş anlatıyor? Son seçimler yapıldığmdanberi Hükumet civan. aşağı siyasî mülâhazalarla böylece e kız arkadaşını muhtelif yerle (Galatasarav rıvan) geçen 15 ay zarfında, muhtelif parAnkarada bulunan Bayan NilüFoto Mehmed Ortaç: Aydın. mensublara dağıtılnuş olduğu gibi Baysal Fotograf Stüdyosu: ts rinden ısırmağa başlamıştır. Neye ferin babası Burhan Erman, dün tiler arasındaki tbirleşme» teşebuğradığını anlamıyan Ayten, arka tiklâl caddesi. Zanbak sokak No. 1 Balıkesir Foto Sümer: Anafar bankalar zimamdarlan da BJTU şekendisile görüşen bir arkadaşımıza büsleri hiç bir zaman müsbet netalar caddesi . kilde değiştirilmekte ve kjymeti Foto Tuna: Çarşıkapı. daşlan tarafından Türkinın elindemiştir ki: ticeler doğurmamıştır. Yunanisyalnız nisbetten ibaret kimseler Foto Nur: Gazianteb. Foto M. Özen: Pangaltı Hamam den zorla kurtanlmışür. Bundan « Bu ihbar kovulan bir hiz onra, Ayten otomobille bir ecza No. 150 tanda ihtilâi mevzulan partiler ka Baştara}\ 1 inei <ahtfed« Baftarafı 1 inei tahijedt Foto Fahri Seyrek: Izmit Demir memleketin iktisadî dizginlerini ellerine almaktadırlar. dar çokrur. Dahili harb gören bu ci maddesinin dpgiştirilınesi hak den içme iuyu teminini de reddet metçinin hezeyanından başka bir neye götürülerek ilk tedavisi yaFoto Opera: KadıkSy Opera sl yolu caddesi. memleketin, istikrarsız bir siyasî kıtıdaki kanun teklifi bugünkü miçlerdir. Seiba ile Fao arasında şey değildir. Nilüfer o zaman hasta ılmış, bunu müteakıb vaki taleb ikinci, üçüncü derece iktisadî teolan çocuğunun yanında ve hastamanzaraya sahib olması, iktisadi Mecliste uzun müzakerelerden «on. şekküller de her gün mahallî eleIrak toprağında bu nehirden başka nede idi. Bir anne olarak böyle bir üzerine kendisine kuduı aşısı tatcepheden kalkınma yoluna gidil ra reddedildi. Madde, vaktil», halbaşıiannm mahmilerini, eski emeklik olunmuştur. Fakültede güzellitnesine mâni olmuş. hayat pahalılığı kı heyecana, tell;a sevkediei yala» su menbaı yoktur. İran askerî bir sey düşünmesine imkân olabilir tar memurlan zaranna sinesino i ve ciddiyetile tanınan Türkânın, devamlı surette artmış. enflâsyon haberler işaasını önlemek üzere ko liklerinin Abadan böleesinde, sahil mi?» Güzellik müsabakamız munase yelerin listesini yakmda ilân ede çekmekte ve bu işlerin altüst olNilüferin kardeşi Bayan Suzan öyle bir hâdise çıkartması teessür boyunca yığınak yaptıklan bıldiriltehlikesi gitgide büyümüştür. Eth nulmujtu. ması tehlikesi asla hatıra getiriluyandırmıştır. Ayten Türkândan ıetıle geçen sene olduğu gibi bu yıl ceğız. Diraz da hâdıseyi gazeteden öğrenmektedir. tıos gazetesi tarafından geçen ay meksizin her gün bir çok memula okuyuculanmız ara?ında bir müİtalyan Ceza Kanunundan lynen dıklerini, kızkardeşınin Ankarada davacı olmadığını söylemiştir. Hediyeler arasında ikı Avrupa yapılan bir anketi cevablandıran Diğer taraftan bir İngiliz uçak ılduğunu. bunun bir şantaj hâdıabaka tertıb ediyoruz Bu müsaba seyahati uçak bileti (gıdıp gelme), riyetler yârân ve taraftarane dağıahnan bu hükum, ashnda harb zasiyasî liderlerin umumiyetl* hepsi tdmaktadır. :a şu şekilde olacaktır: manına münhasrr olduğu halde, gemısinin Kuvait açıklarına vardı esınden baska bir şey olamıyacamuayyen tarihlerde ikramiye tevzi de bu tehlikenin mevcudiyetini kaBu kötü ve zararlı ameliyatm da1 Guzellerın gazetemizde çı eden millî bankaUrda 10 okuyucusulha da teşmil edici bir fıkra ek fına dair d« haberler ahnmıştır. ını söylemiştir. bul etmişler, Yunanistanın iktisadî :an bütün resimlerıni kesıp saklı muz için açılacak cari hesablar, pi ha kötü tarafı iktisadî teşekkullelenmiçü. Sulh zamanında işlenen Diğer 3 harb gemisile asker taşıyan buhranın tam göbeğinde olduğuna arak resım neşrı bıttıkten sonra kaph mobilya, radyo (Osman Gü rin Memurin Kanununa tâbi ol bu gibi hareketletin cezau bınnis ,8 geminin daha görüldüğü söylenilişaret etmişlerdir. Bu hal. esasen ize gbnderecekaıniz ve içıeıinden zel Müessesesinden), SiemensStan maması ve keyfî nasıb ve tayinlerbe daha hafiftir. mektedir. Bu haberler İngiliz mabozuk olan siyasî durumu da biraı Baştrırfat 1 inei sahifede ^ çok hangisini beğendmizse onun dard elektrik süpürgesi (Türkeii de zedelenenlerin başvuracak bir n Ali İhsan Sabii antidemokratik kamlan tarafından tey:d edılmedaha kotıiye götürmüş, kabine rr.ektedir. Müteaddid noktalarda lumarası ile ismini, kendı isim ve Limited Şirketinden), buz dolabı yer bulamamalandır. buhranlannın daha sık vukua gel kanunun kaldırılmssını utiyordu. miştir. Bu hareketlerden hükumet erkâuçük ölçüde fpkat şiddetli savaşlar dresinızı havi bır kâğtda yazıp bi ve daha bir çok hoşunuza gidecek Generalin bu teklifi bugünkü Mectnesine yol açmıştır. şeyler bulunacaktır. Tam lısteyi lıının noktası noktasına haberdar e yollayacaksınız. imuştur. liste C. H. P. li sözcüler tarafından olduğunu sanmam; fakat bu ademi 2 Gazetemizde giizellık müsa bir kaç güne kadar bildireceğiz. Birleşmi? Mil'etler karargâhmda Yunanistanu bu fasid daireden hararetle desteklenmiştir. Komisyon General Rıdgway'ın kızıllarm son >akası tertib heyeti, okuyucularımı I 4 Bu müsabakaya ıştııak ede malumat bir mazeret teşkil etmez. kurtulması için tek çarenin yeni esasen teklifi reddetmisti. C.H'P. li BaçtaraU I inei sahifede /e Topyekun bu dostlarımu ve hattâ ;ın reylerini tasnıf edecek ve en çok ••k güzel seçmekteki zevkı selimiden halkın re>ine haşvurmak ol sözcüler Halk Partısinin vaktile bu ırmanlık mıntakada büvük mık eklıflenni incelemekte olduğu ve ey alan genc kız, Foto Güzeli ilân ^ıizle talihinizi Jenemek ıstıyorsa siyasî rakiblerime sbylemek zo•akında bir cevab vereceği bildirilduğu hususundaki kanaat kuvvetasta kaçak kereste sevkıvatı yahükmü kanunîaştırmakla hata et»uz, pazartesi gü.ıündenbeıi neşret rundayım ki; kim olursa olsun parti ılunacaktır. ektedir. lidir. Bu sebebledir ki liberal Veildığının ihbar ed.lrr.esi uzerıne, tiğini itiraf ederek, dahil olduğumuz 3 Bu suretle Foto Güzeîine rey mekte olduğumıu güzeJıerin resim mensubu veya mensubunun mennizelos un milletlerarası durumu İngiltere teklifin kabulüne )rman İşletme Munuıü Necnıı Teryeni hayatm artık böyle bir hükeren okuyucularımıza muhtelif lerini kesip sakk namzı rica ederiz. subudur diye bir işe tayin edilmek ileri sürerek yaptığı itırazlara rağtaraftar ioğlu, yanına alaığı 21 bakım meıymetli hediyeler verilecektir. Eksik nüshalarm.zı idarehanemiz usulü çok sakat ve memleket hemen eylul ayında yeııiden halkın mün yaşamasına meydan vermeFrankfurt 2 (a.a) (United muru, 6 jandarma ve 8 muhendıs Londra 2 (B B C.) Bu akşam mesi gerektiğini b^lırttıler. ur'a ile dağıtılacak o!an bu hedi den tedarik edeMlirsiniz. sabına daima red ve inkâr edilmesi reyine başvurulması kararlaştınll Bağımsız mille'ekilı Kemal Zey Press) Associated Pre«9 Ajansı e Yazılıkaya Kadıkuyusu ara Vvam Kamarasında konuşan Ingilâzım gelen bir usuldür. mıştır. Aynı lamanda yeni seçim nda pusuya yatmışiarciır. Bu sıDış İşleri Bakanı Morrison, kokanunu etrafındaki ihtılâHar da bir tinoğlu da C. H. P. lilerin bu mad muhabiri William Oatis"ın casus ada dört koy haikı tarafından paBir partinin iktidarda olması her münistler tarsfındctn yapılan münzlaşma çaresi ile bastmlmıştır. de aleyhinde bulunmasına rağmen luktan dolayı Pragda yapüan mu$eye muktedir olduğu mar.asına götürülmekte olan 100 den areke teklıflerınin kabul edılebi Bajtarfat I inei sahifede ğirmen, evvelce kapatılmasına lü gelmez. Bu millelin her ferdi bu Venizelos, Çaldaris ve Plastiras par C. H. P. lilerin muhafazada ısrar hakemesınde hazır bulunan resmî ! zum göıüien bir kuyudcn su ah mcmlekette bir partiye mensub tileri takviye edilmiş nisbi bir se etmesini kaderın garib bir cilvesi Amerikan |ahsiyetleri: «Amenkah azla kaçak kereste yuklü aıaba gö eceğini kaydetmiş ve durumun rilmiştir: çim kanunu sistemi üzerinde mu olarak karşıladı. Aralarında Meh muhabirin tanmmıyacak şekilde ülmuş ve bunlan ele geçirmek is' arhın sona erdirilmesi için gayet « Şehrimizdfcki yedi değirmen yor ve buğdayı kâfı derecede yı olsun veya olmasın; kaımnî ve taHalbulji, pelemirin biî nimetlerden raüsavi olarak müstabık k&lmışlardır. Bu yeni seçim med Daim Sunalp da bulunan bazı yüzünün hatlannm değıştığıni ve yen jandarmalar'a, kö>lüier ara müsaid olduğunu da kaydetmıştır. den bazısı iki, bazısı aitı ceşid un kıyamıyordu. çıkması suya bağlı. Fırıniarda da tefid olmak hakkma maliktirler. sistemi vasıtasile reylerin yüzde hatibler ist kanunlann ihtiyacların Oastin'in sorulan suallere cevao sında müsademe başiamıştır. çıkarıyor. Randıman bılkanya tes aynı hal göze çarpıyor. Tuz kaHâdisenin büyümssi uzerıne ciGalatasar?y Lisesi yirmisini toplıyamamıj nfak parti doğurduğunu, halkı telâşlandırma verirken bâriz bir şekilde ezbeıe Parti mensublarile diğerleri arabit edilemiyor. Lâboratuarlardan bından un teknes.ne kadar her şey ardan seferber edıisn d.ğer janlerin parlamentodan tasfiyesine gi fiillerinin maksadı mahsusla irtikib konuştuğunu» bildirmişlerdir. müsbet bir cevab a'mömıyor. Bun mühmel. Maya fena tutuluyor, fı sında bir fark gözetmek ve nimetMüdürliiğü armalar da ateşe katı'mış ve nedileceği ve böylelikle iktidarda ka edildiğini söylediler. leri hep mensublara hasretmek Amerikan ajansının muhabiri cede arabalar ele geçırilmiştir. Ankara 2 (Anka) Münhal bu dan başka değırmenler gayet lâü nna fazla odun atndığı igın ek kimsenin hakkı değildir. Çünkü bu labilecek, sağlam partilere dayanan Komisyon sözcüsü de hakikat duraklaya bali çalışıyor. Gündüz, ustabaşılar mek rütubetli çıkıyor. Fırın sahibduraklaya konuşmuş akalanan 4S köylü Adaıete teslım lunan Galatasaray Lisesi müdürhükumet kurulabüeceği tahmin •memleketin hizmetleri bir kısım neredc is« orada olduğunu söyli «suçluyum» demi? ve Londra ile ılunmuş, yaralanan altı koylü ile lüğune Fethi İsfer.diyaroğlu asale çalıştığından işler düzgün gıdıyor, leri işlerinin başında değıl. İşçinin mensublann malı değildir. Ama bu ' dilmektedir. yerek, kimler tarafından konulmuf Washington'dan emir aldığını da fakat gece çahşanlar büsbütün baş de tatmin edilmediği anlaşılıyor, oIşlerme Müdürü hastar.eye kaldı ten tayin edılmiş ve Bakanlık emsüzlerimi hiçe sayıp gene bu işler Ömer Sami COŞAR olursa olsun bu hükmün duyulan «itiraf» etmiştir. ka. Buğdayları yıkamak için bir de. nun için o da vazifc&lne lâyık olri Istanbula bıldırilmiştir. ılmıştır. eski minval üzere tevzi edilecek, duğu ehemmiyeti vermiyor.» ihtiyacın bugün ıçin bir hakikat olbir takım acemi aıensubiar mühun Dün kabul edüen kanunlar duğunu Hade etti. Neticede Ali İh PROF. NIMBUSUN MACERAL ARI: Bir hayli konuşmadsn scnra ek işlere geçirilip bocalıj acaklar, ehil meğin ıslahı için paçann silolarda kimseler kızağa çeküerek gömdüAnkara 2 (Telefonla) Bugiuıkü san Sabisin tcklifi dc reddedilmij yapılması, değirmenlerin kararna rüleceklerdir. Mecliste, ast subaylar kanun ta( oldu. me gereğince tek çeşid un çıkarmalarısının îvedilikl* miizakeresine Bir vakitler aynı şeyler yapıhran ve bu yolda teşebbüse geçilöevam edildi ve kanuniyet kesbetti.. Meclis, bayram tatiline girdi mesi kararlaştınlmıştır. Bunun için ken de yaptığımız ikazı şimdi tekBundan sonra Vakfa aid tarihl kıyAnkara 2 (Telefonla) Büyük cabmda millî korunma kanunun rarlıyoruz. Demokrat Parti, hükumeti haiz olan eserlerin korunma Millet Meclisi gündemindeki işleri dan istifade edilecek ve muztar ka mete geçtiğini hâlâ hatırlamryor. bakım işlerinde uygulanacak pren çıkardıktan sonra bu akşam, Başlınırsa değirmenlere elkonulacaktır. Hükumete geçen parti adamlan, eıpleri kararlaştırmak üzer* bir da kanhk divanının teklifi ile ve bayBu mevzuda söylenenler arasın hükumet adamı olur, yani umumun nışma kurulu teşkiline dair taaarı dolayısil» *oplantılarına 11 da, muhtelif değirmenlerin, şimdiki taraftan ve umumun hâmisi vasfıile, Diyanet İçlerı Baskanlığına din! temmuza kadar ara verdi. Bir eok halde İş Bankasırun elinde olan de nı alırlar; yalnız kendi partileriyayınlar neşretonek fizere verilecek milletvekilleri trenlere ilâve edilenj ğirmenini tazyik ederek fena un nin değil. Bu usul bu nıemlekette döner sermayeye dair kanun tasa vagonlarla bayramı ailelerinin yaçıkarmasmı sağlamak istedikleri tatbik edildikçe işe adam değil, arısının ikinci müzakeresi yapıldı. nında geçirmek üzere, bu akjam kaydedilmiştir. dama iş aranmak yolunuaki sakat Ve tasarılar kanunlaştı. Ankaradan ayrıldılar. Bundan sonra Hal Müdürü Ra sistem bizim iliklerimizi çurütür. şidden izahat alındi. Hal Müdürü Bundan ilk zaran, ferdler kârına Jale pek isteksız aöylemıs, oldu bılmiyordu. Eğer Konsevatuvarda Karşısına getirip diktikıeri zaman ne göre, bu sene fiatlar normaldir. kendi prestijini hırpalıyan Demok»Cumhuriyct» in edebî tefrikasıt ki oğretmenler çibıyoe. ıki yüz, bel babası ağlamaya başlamıştı. Jale Meselâ domates 1520, patlıcan 20, rat Parti gorür. Büden söylemesi, ğunu farketti. için yabana bir adamdı, ürkek ve fasulye 10 kuruşa verilmektedir. Fa onlardan da devam. Evvelâ ona Beyogıundan ge kı uç yüz? mahcup karşısında mum gibi dur kat Halin etrafında türeyen bir taBırdenbire: len kendını beğenmiş, züppe fanB. FELEK Çok cıgara 'çiyorsuiıuz! dedi. duğunu hatırlıyordu. Kalbi buz gi kım parazitler, bu fiatlarm normal finlerden olmadığımı söyıemelisiniz! biydi. Babası: «YavrucaK çocuklu bir kârla intikaîine ımkân bırakCebinden pakîtini çiKaıınış olan diye güldü. MEVLİD Israr etmekten zevk duyuyordu. adam. suç üzerinde yakaianmış biri ğunu bilmedi ki, demişti. Şimdi de mamaktadırlar. Madrabazlar bu Genc yaşında gibi irkildi, paketı uemen tekrar ben öyle!..» Sonra odaya beyaz işte bilhassa rol oynamaktadırlar. Adam gayet sakın: gömlekli, şişman bir adam girmişti. Kooperatif namına kesilen fatura aramızdan ayrıla Sizi görünce anlar, diye, söy cebıne soktu. rak bizl elem lginBu hareket Jale'ye dokundu. Ba Babası birdenbire korkuyla bağır lar da kontrol <mkânını ortadan de bırakan lendi. Sonra sessiz kaldılar Jale başını şmı kaidırdı. Içirun ruhaf bır şekil mıştı: «Doktor hemen ameliyat e kaldırmaktadır. Bu işin çaıesi Hali HAYDAR biraz daha dizlerine eğdı. Bahçeye de merhametle fzildığinı hıssetti. decek misiniz? Tehlike var mı?» inhisarlanna alanlardan kurtarmak AKBEKİn daldı. İçinde garip bir sükunet his Sanki karşısında çaresu bu hasta Hoca orada bulunan bir adama emir ür. ölumunun kırkın Teyze görmüş olsa sizi seve başladı. Ben de pek bilmem. Şunlar sedıyordu, hep Jöyle oturmak, hiç varmış gibi! vermişti: «Alın şu çocuğu, KraliBundan sonra Bakan ve Vali Be cı günune tesacekti, dedi. Ne dıyeceğını de bıliKatırtırnağı, şunlar Saryasemm, bir şey düşünmemek! Fukat eîinde II çeye götürün, ben birazdan gelece lediye murakıblarınjı şikâyetlerini duf eden yarınkl Adam: yorum. «Helâl süt emrmş bu, öbür çajşamba gunu iÖğleye kadar bahçede beraber o penbeler Yabani Hanımeu, otedeki mi? Fransızca öğretmeni Yaşar bey. dinlemişlerdir. Murakıblar demiş kindi nama2indan Bir şeye alıştım mı bırakamı im.» fan finlere benzemıyor» diyecekti turdular. ler anasına babasına payveren ga Karşımda, oturuyor. Daha dün tayorum, dedi. Sigaraya da öyle. İyi Jale ilk defa babasını görmüş, Kı lerdir ki: sonra (saat 17.30) muhakkak. Rüzgâr durmuştu. Güneş âdeta liba. Yabangülleri de var ama daha nışmıyorduk ve bugün'» Bunun i« Murakabe vazifesıni yapıyo da Şişli Camlmde ki içki sevmem, muhakkak alkolik raliçenin ismini duymuştu. Jaie: yakıyordu. Jale Kuyunıın karşısına açmamış. Teyze benim buraya ça nanılmaz bir hâdise olduğunu kaKendisiyle meşgul olan adamın nız, fakat bu vazifemiz esnasında Mevldhan Hafız Fanfin. fanf'n! dıve, tekrarladı. geçti. Sırtını incir ağacna dayadı. lışmsya geldiğimı bıldiğı ıçuı dur bul etmek lâzımJı. Bugun kırk yıl olurdum. babasınuı arkadaşı Ahmet Cem ol polisten bile muzaheret göıemiyo Mecıd Sesıgur tarafmdan Mevlid oku Jale olduğu yerde doğruldu. Eteknap kursu valzi Hacı Cemal Oğud taNe tuhaf soz o öyle! Ne demek ya Ve bahçeyi keşfe koyuldu. Duvarm madan soylenir, anlatır. Bahçe es lık ıki ahbab gibı su bakımsız bahduğunu da sonrada öğrenmişti. Ço nız. Zabıt tutuyoruz, his tesiri ol rafınaan da Hatim duası yapılacaktır. ni? kenarında penbe çiçeklerie dolu bır kiden, Zehranın ymanıaoa çok ba çede, incir ağacıam altında... »Kı lerini toplayarak sllerıni dizlerıncukluğuna ait hâdiselen gayet fe muyor. Çünkü kaymakamlar bun Putun akraba, dost ve arkadaşlarımın Adam şimdi bütün dışieri mey dal sarkıyordu. Yerden fışkıran kımlı, güzelmiş, mahallede çıçek me anlatsam iriinmaz!» diye, dü den çekti. Benim babam alkolikti, dedi. na hatırlardı. Fakat işte böyle ka lan ya kale aimıyor, yahud da ve arzu edea herkesin teşriflerini rica danda guluyordu. geniş yaprakların içinde mor parleriyle meşhurmuş. Teyze: «Bütün şündü genç kadm. Bu ev, bu bahfasına yapışıp kalmış sahneler var beş lira gibi bir reza kesmekle ik ederlz. Teyze köpıünün öbür tarafın lak çiçekler titreşiyoıou, yaban çiçeklerin yüzu gulerdı, hanı dal çe, bu adam! SanKİ başka bır dün Zehra kızın babası da öyleyAkbek ailesi tifa ediyorlar. Bu müsamaha yüdı. dan, Beyoğlundan gelenleı için öy gülleıi patlamak üzereycı. iardan uzanacak, burnuııuza suru yaya geîmış, gıbı! Yavaşca gözieri miş, çok içermiş. Teyze anlatıyor, zünden murakabemız butun tesıriKraliçe kaç defa acı ve müstehzi le söyler. Şöyle bakınca otlann bürüdüğü nüp kahkahayı koparacaK, konuşa ni örttü ve bekladi. «Evet kâbus kızm anası çok kadınmış, adamın ÖLÜM saı hoşluğunu mahalleden gizleme söylemişti: «Senınle bir şeyimiz ni kaybetmış vazıyetteair. OtoriteFakat Jale güimedi. Gene aynı küçük bakımsız hir ormhncik. hal cak sanırdınız » dıyor. bitti, fakat hâlâ üy:J»'n içindeyim. miz sıfıra inmiştir. Mtselâ Kristal, 36 yıllık askerük ye çahşumış. Zehrayla başa çıka benziyor, sarhoş babalarımız kük şeyı düşünüyordu: Adaiîi»n çok tu buki dikkat edınce ne çiçekler ne Jaie çenesı elleıınde, dizlerinin Şımdi uyanacağım, şimdi gozlerimı Tepebaşı gazinolan ve Şark kah hayatında vatanı madığı zaman, ıdam ayıkken söy çük!» İÇÜI muhtelıf sahaf olduğunu! yapraklar! açtığım zaman?..» Evet, gözlerinı iı/eı ınde: ler, dövdürtürmüş. Jale, adamuı sesiyle kendine gel vesi hakkında tomarlarca sabıt tut vaşlarda ve askerî Adam donmüş. orakta sigarasmı Adam kuyunıın yanma. taşın ütuk, ne oldu? Hiç. Ehemmiyet dahi sahada şerefli hız Teyze pek şairane konuşuyor! açacak, Hdibıyeüfki evae olduğunu sönduımekle mjŞ4uldu. Sonıa kö zeıine oturmuştu. Kıtmır onun a dı\!e, mırıldandı. gorecek ve baş tcunda telefon ça Benim ann^m yoktu, dedi Ja di. Gülümsiyerek baktı. Adam da veren yok. Yaliız Fat:h Kayma n.etler gormuş le. Babam da var sayılmazdı. Bir gülümsüyordu peği cağırdı: lar çalmaz Zıya'im bağıran sesi ovaklarınm dıbinle basını keçe ter Adam başını «allaılı: kamı şiddetle har«ket ettığınden o olan keıecık gördum onu. Bu Zehra, müthiş kızmış! de Sarıkız Eel Huıa\M. senin de hkleüne yaslam ş uyuyoıdu. (Tokadh) radaki esnaf .nam g'b: olmuştur. Hakıkaten '/slpdir. I'ek hoş bir Hanın içinde çın'..iyac^s .. GözlpriAdam bır şey söylemedı. Eğilmiş di. Teyze anlatıyor. Mahallede ne bir iyi karnını Ijyuıaljn. ni açtı, perili e v ^ bahçesınde, adaJale: Top. Alb. Mecburen dürüst narektt etmekteınsan doğrusu. ö; le h'h<,eler ankadar oğlan varsa hepsile oynaşırDem:nder.berı sç goz.u aç gözlu mm karşısında Pturuyoı, münase kopeğı okşuvordu. dir.» Tabıat bılgım sıfır! dıye, mml latır, öyle seyler bılırdı ki: Celâl Süler JaJe dalıp gitti. Görür gibi olu mış. Tabii o zamanlar kaçgöç var, etrafı koklayıp cılaşan kopek ga dandı. Ağaçlan, ç:ç.kleıı hiç tanıbetsiz şeyler düşinüyordu. HerhalJale: Bakan ve Valinın riyasetinde bu Hakkı a rahmeı.ne yet uysal gıttı ve bıraz Eonra onuds adam çok fakir olmaıiydı. Bır yorau. O küçük hastahane odasını, kafes arkasından, bahçe duvarınkavuşmuçtur. Ke Tanımak isterdim! dedi. günlerde ikinci bir toplanü yapıl cierli aileslne ve ne doğranan ekaıeklerı somürmeye öğretmen ne kadaj kazaıuı? bunu yere kaymış kurşunî tattaniyeyi, dan, kaşla göz arasında yapacağını Adam gülumsedı; Evet, bır gua... deoı, adam. s:lâh arkadaşlarıua başsağlızı dllertz. sakalı uzarruş solgun, hasta yüzü. yaparmış kız. (Arton var) masına karar venlmışür. Atina buhranı Dün üç Ticanî daha Dr. Neşet Naci Arzanın öliimii tevkif edildi Kuşa döndü Nâzım Hıkmet memlekette ıken, ismini çevreliyen malum şöhretile, btr tehlike teşkü edebilirdi. Şair. idealist, haksızlığa kurban, menkub vesaire. Sütteıı ağzı yanan*. Üniversilede çok garib bir hâdise Halkı felâşa sevkeden yalan haberler Abadan etrafında askerî hazırlık Okuyucular Arasındaki Miisabakamız J 160 jandarma ile Kmllartn mütareke teklifi incelenlyor 300 köylünün musademesj Bir Amerikalı gazeiecinin Pragdaki muhakemesi Şehrin ekmek, sebze derdine dair yeni kararlar i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle