14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CDMllURİVKT HSI ekir yurda getirilmelidir Yazan: Nuri Bosuî İngiltereye RADYO Ticaret Bakanı 63 tarikatçi, dînî âyin satılan iiziimler f Bugünkü Program j esnafın yaparken tutuldular Yunanlı atletler derdlerîni dinledi perşembe günü geliyorlar Atletizm Federasyonunun davet ettığı Yunanlı atletler perşembe gü nü uçakla şehrimıze geleceklerdir. Mıthatpaşa stadında cumartesi va pazar gunü yapılacak Türkıye Yu nanıstan atletizm müsabakalan bü yük heyecana vesıle olacaktır. Bu hafta yapıiacak mu&abakalara hazırlanan program şoylece tesbit edılmıştır. 7, 8 temmuzda yapıiacak musabakalaroa karşımıza §u atletler çjkacaktır 100 metre Çalnakıs (Yunan) 200 metre: Çalnakıs (Yunan) 400 metre: Marrodıa (Yunan) 800 metre. Marrodıs (Yunan) 1500 metre Marrochs t.Yunan) 5000 metre Mavropostolus ( » ) 110 mânıa KanbaaJdıs (Yunan) Üç adım: Mıçakı (Yunan) Atletizm Federasycnunun davet •ttığı Yunanlı atletler arasında disk ı rreşhur Sıllas. takımda en büyük empatı yapacaK'sr Gülle atmada Yataganos, cırid atmada Kahmanos, vüksejc atlamada Lambru, sınkla =»tlamada E. Fandınıp ıle uzun atlamada Mıhail bizim atletlerie mutiaka cekışeceklerdır. Türkiye Yunanistan atletizm karşılasması bıze hiç yoktan yenl bir heyecan verecektır Atletizm Federasycnu, Yunanlıiarıa yapıiacak musibaka ıçın atetlerimızi henüz geyrmş değıldir. Ömer BESİM Baftaratı 1 tnci *ah»fed* ccvab telâkkı edilmektedir. Alâkadarlardan yaptığımız tahkikikata göre, bu gıbi hâdıseler zaman zaman basgosteren ve bazı sütübozuk fırmaların tevessul ettikleri kotü bir harekettır. Bunu bütün Turk üzümlerıne teçmil etmek hiç bir zaman doğru değildir. Türk hükumetı bu gibi hareketlere mâni olmak için ihracat kontrolörleri vasıtasile bütün ihracatmuzı kontrol ettırmekte ve bozuk mal sevketmek isteyenler ağır cezalara çarpmaktadır. Fakat buna rağmen bazı kotu mallar kontrolorlerm gözunden dahi kaçabilnaektedır Işte Ingiltereve ıhrac edilmış bulunan ve içınde bir çok yabancı maddelerin bulunduğu ıddia edılen bu mallar da bu gıbi gozden kacmış mallar olsa gerektir. Nıtekım İngilteredeki alıcı fırmaların kontrolorlerüe, hukumet kontrolörleri de bu mallan muayene etmışlerdır. Fakat kotü olduklar ııçın, ilkönceden satışlarını durdurmus değillerdir. Mallarm kötülüğu piyasaya sürCldukten sonra anlasılmış ve Gıda Bakanı Mr. Webb aynen şöyle demıştır: «Maalesef bu mal piyasaya surulmuş bulunmaktadır. Özür dilenm » Turk mallarınm bu şekilde lekelenmesi bütun pıyasayı sarsmıştır. Alâkalılar şımdi bu uzumlerin kımler tarafındajı ıhrac edıldığıni tahkıkle meşguldürler. Tıcaret Bakanı Dr. Muhlis Ete, dün gazetecılere verdiğı beyanatta şöyle demışur: « ihracat kontrolörlenmiz harice giden mallan bırer birer muayene etmektedırler. Fakat bu amelıve sondaj şeklinde yapıldıgı için bazan kontrol süzgecinden kaçanlar da olmaktadır Maamafıh bundan sonra gozetleme teşekkulleri ihdas edeceğız ve ıhracatımızda bu gibi aksaklıkların meydana gelmeeinı önleyeceğiz.» Bakan, bundan sonra, bu gibi işlerın daha ziyade bir ahlâk meselesı olduğunu da ilâve etmiştır. 12 57 Açılif ve programlar 13.00 Eaberler 13.15 Hafll muzlk (Pl.) j 13 30 Şarkılar; okuyan: ArlUb Kara(Baftarafi 1 inci tahifede) e»n, ça'anlar Hakkı Derman, Şeril tfU, SalAbaddin Pınaj 1415 Konus mevzuu eden Bakan, Haık BankaD.u. cTurk Kadmlar Blrliğı» adına sının fonlarla takviye edileceğını; H25 Dans muzığı (Pl.) 14.43 Progrtmlar ve caz muzı21 (Pl) 15 00 gelir ve muamele vcrgııerinde esnafa aid kolaylıklar yapıiacağuıı, Kapanıj. şımdaye kadar kurulan kooperatif17 57 Açılıı ve programlar 18 00 lerin netıce vermedığını, bundan H«flf muzlK (Pl ) 18 15 Konuşma» böyle daha sağlam osas'ıar dahilin1825 Şarkılar. otuyan Lutfı Guneri; de kooperatıfler kurulacağını, esça.anlar Hakkı Derman. Şerti Içll, naf birlikleruım tekrar canlanmaHandl Tokay 19 00 Haberter 19 15 Hafif melodller (Pl ) 19 35 Hert smdan se^linc duyduğunu soyleTurk Muukui Konscrvatuan toplulu£u mıştır. ldve eden Lâlka Ka.ra.bey 2010 Bundan sonra berberler adına Kıa sehlr haberlerl 20 15 Radyo Ga konuşan bır mümessıl, günde 18 letesı 20.30 Hafif muzlk (Pl ) saat çalışan bu «snafın fecı sartlar 20 40 Şılr dünyamız; konu?an Beh. «et Kemal Ça|lax: 20M Hafif muuk altmda bulunduğunu, berberleruı (Pl. 210. Şarkılar, okuyan: de sekiz saatten fazla çahştınlmaMuallâ Yakar çalanlar. Sadı Işılay. sma müsaade olunmimasını rica Izzeidin Okte, Yorgo Bacanos etmiştır. 2145 Gene konser! ıPl ) 22 30 MuArabacılar mümessıli de, kendi nir Vvıreddln Selçuktan Şarkı ve türkıller (Pl ) 22 45 Hrberler 23 00 Prog derneklermce inhaları yapılmıyan ramlar ve Dans, caz muzıgı (Pl ) kâhyaların başlanna taym edıldı23.30 Kapamş ğıni, bunun kanuna aykın olduANKARA ğunu soylemâştır. Bakan, mahal7 28 Açılıj ve program 7 31 Polka lebıcilerın de dilekierinı dınlenuş ve paso dobleler (Pl ) 7 45 Haberler S00 Şarkılar (Pl ) 8 25 Gunun ve asıd karbonık bahsınde soz aprogramı 8.30 Hanl orkestra eserlerl lan gazozcular temsilcisine, ıster(Pl.) 9 00 Kapanı». lerse Paşabahçeden asıd karboniğın kendılerine verilebileceğıui söyle• 12 15 Memleketten telim 12 30 Aa miştir. keria lstedjğı havalar 13 00 'lab Gazeteciler Cemiyetinde Itr 13 15 Pıyano soloları (Pl ) 13 30 Oğle Gazetesı 13 45 Rlchard Saat 17 de Gaze*eciler CemiyeTauber jöylüyor (Pl ) 14 00 Kapanış. tine gelen Bakan, muhtelıf mev• zular hakkında bey&natta bulun17 58 Açılı» ve program 18 00 Şar muştur. kılar 18 30 Salon orkestraları (Pl.) 19 00 Haberler 19 15 Tarthten bır Barker raporu ü^erinde konuşan yaprak 19 20 Yurddan sesler Bakan, Ankaraya peıen Kaıkınma İdare eden Mmaffer Sarı»oz»n Bankası mumessili Gamer'ın bu ra 19.45 Radyo ile ıngillrce 20 00 Opera aryaları (P) ) 20 15 Radyo Gazeterf p«ru kendilenn* g°tırdiğını, rapo 20 30 Incesaz (Ferahnak faslı) run özünün esas«n gazetelerde nes21 00 Temsıl 21 45 Serbest sant redilmış bulunduğunu, »yrıca hü22 00 Konuşma 2215 Caz muzlğl kumetin teskil îttıgı hususl bir ko(Pl.) > 22 45 Haberler 23 00 Kapani} misyon tarafından inceienmekte olduğunu bildirmiş ve Kasım Güleğin bu hususta mer^ka kspılmamasını rica etmiştir. Yabancı sermayp ve ödünc verme işleri hususunda Bakan, şimdi1 8 S 4 S S 7 8 den bir çok müracaatlerm vuku bulduğunu söylemış ve buniarın tetkıkı ıçın kanunun çıkmasına ın; tızar edildiğini i âve etmiştır. •a Muamele vergisi Bakan sozlerıne aevaniia demiştir ki « Muamele vergisi kanununu bugunlerde Mec'ıse sevKediyoruz. Kanun tahfif edılmıştir. Fakat bun dan busbutun vazgeçınek mumkun olamamıştır. Sanayı ve Kalkıııma Bankası Soldan sağa 1 Duzuneden bes eksık aza (Iki şımdıye kadar 'kı muesseseye ıskelıme). 2 Ya$Iandıkça omrumuzde tikrazda bulunmuştu. Bundan böyhatıl olan. S Çevrtlince »yok» un le banka kendisme verdığımız ruçaksı olur. verem mıkrobu çokluk ona han listesi gereğınee kcndısine doğmusallattır (eskl terimı. 4 Yabancı rudan doğruya njracaatien kabul U»r (eskl usul çogulı 5 Tersı bir emırdır. bir uzvuuuzun ıç tarafının edecektu. ortası. 6 Çevrtlince •denıı kena^ı Şefkat sandıkian kurulacak koşku» olur. 7 Hazırlama veya bırınl İstanbul sefkat sar.dıklan (Montmahkeme huzurunn zorla gettrme (eskı terim» bir edatın kı^ltılmış ve dePıete) kurmak ıstıyoruz. Bunkahnlastırılmısı. 8 Btr harfm oku lar, Avrupada olduğu gıbi ıhtıvac rinu, bir İnglllz ölçüsü (eski lertm). sahıblerıne elbıse, ev eşyası, dıkış Yukarıdan aşaÇıya makinesi vesaireye karşılık az faiz1 Bof zaınanlarda ahbabiar arasında edüen 2 Engısi7"on mahkemesı le para vererek halkı tefecılerın eıremurlarından. utargaçiık yaratan bir lınden kurtaracaklaraır. Bu işı Bemezıyetln >»rısı. 3 AdMvede ve za ledıye ıle Emnıyet Sand.ğı vucude bıtada takıb edılecek ıjı bulunmıyan getırecektır. 4 idare IJOI unlerımizden, «ınce» nin akslnın tersl 5 Hayatta lnsana yaşa Madenlerimizin ancak % onu işıra ku\\'etl verenın yansı ortadaki letılıyor. Bundan boyla Etıbajıka kmm 6 Yulc^ek "TJtbeli »ııbavlardan tahsıs edilmiş bulunan nıaaenlerden bın 7 Blr harfln oknnuşu 8 Bır devlet ekonoımsıne ve roudafaatane 'nsan (ıkı kelıme). Evvelki bulmacaT,m lıaUedilmif fcfclf: sma dokunmıyanlardan bır kısmını hususî ışletmeye terkedece1 2 3 4 5 6 7 8 ğız. ISTANBUL Futboleu BeUre merhum fistadımız Yuna» Nadl tenfnMİan madalya tablırken Bekiri Türkiyeye getırmelidir. OÇ*utbol tnillî takımımızın AvrupaBa yapbğı son turne, büyük Türk na burada verilecek en munasıb tutbolcusu Bekirin ismınden bah is, Futbol Federasyonu müşavirliğiBettirmeye vesile verdı. Almanlarla dir. Sonbaharda Almanlarla burayaptığımız millî temastan bir kaç da yapacağımu evanş maçına, Fut gün evvel, ikamet etmekte olduğu bol Federasyonunun Bekiri davet Karlsruhe şehrinden kalkarak Ber ettiğuü haber aldık. Federasyonuline gelen Bekir, çocuklanmıza Al muz, Bekiri buraya maç günü miman futbolu hakkında malumat safir olarak değil; aylarca ew«l g«verdi ve onlara yapacaklan maç tirterek milll takununınn hanrlaniçin bazı tavsiyslerde bulundu. O masma memur etmelidir. Reiik tuz senedir Almanyada oturması Osman, Rebıi ve diğer aıkadaşladolayısıle, Alman futbolö hakkın rile elele verecek Bekir, Türk futda en iyi bılgiye sahıb bulunan ve bolü için neler yapmaz ve yaratfutbol anlayışı münakaşa edilemi maz? yecek olan Bekirin, miliî takımuıuı Futbol Federasyonumuzu teakil oyunculanna verdiği öğüdlerin bo eden bugünkü zevat, mcmurıyeün ga gitmediğini, Almanıara karşı el en yüksck mertebesin» yukselmiy de edılen galebede onun da payı kimselerdir. MU1I takunı teskü olduğunu 2annederiz. decek oyunculan teçmek için i»leBekir hakkında yapacafımız bir rınden aynlıp pek getemiyorlar teklifi ilerı sürmeden evvel, bu şöh Görmedikleri bölgeler vardır. Yerli retli futbolcunun Almanyada nasıl maçlanmırın takib edilprek, çok yerleştiğini anlatmakta fayda bu evvelden oyuncular hakkında fikir luyoruz: 1921 senesinde Galatasa edinmeleri lâzım br. Ehennde böyrayın Avrupada vaptığı bir seya le çekirdekten yetişmıs, hıandıklan hatte, takımlannı takviye etmek ü bir futbol adnmı bulununa, yalnız zere beraber gdturdükleri Bekir, millî takım mevzuunda degil, futAlmanlardan aldığı direktü" ve ken bol seviyemizin kalkınmasmda da disinin gösterdıği arzu üzerine, Al kendisinden istifade edilh. manyada kalmış ve Karîsıuhe sehİçimizden çıkan kıymetlerden i«rinde yerleşmiştir. Karlsruhe takltifade etmesini bilmelivız. İyi yemında maçlanna başhyaa bu eşsiz tismif yerli antrenöner bize çok Türk futbolcusu, burada ften Alfaydalı olurlar. İtalyaniaı aynı yol« tınordu, İttihadspor ve Fenerbahçe gidiyorlar. Yabancı antrenör kultakımlannda oynadığı o atak oyunlarını aynen göstererek. Almanların lanmakla beraber, umumiyetle eshayranlığını ve dikkat nazarlarını kl futbolcularını antrenöı olarak çalıştınyorlar. Bölgelerde ve kuüzerine çekti. lüblerde vazife alan yerli antreBekir, Almanyada kalmasına rağ nörlerimizin başına BeJcuin memur men, memleketile alâkasını kesme edilmesini tasavvur edınlz; futbomişti. 1924 de Paris ollmpiyadmda lfimüz nasıl deği;ir? İngliiz antreÇeklerle karşılaşacaktık. Futbol Fe nörleri bize takım oyunu ve slsderasyonumuzun davetini büyük bir tem gösterebilirıar. En büyük nokheyecanla kabul eden Bekir, Parise sanımız da esasen budur. Fakat, sis koşarak geldi. Burada Çeklere 52 tem tatbik edebilmek tçin, futbolmağlub olduk. tki Turk golünü de cunun ferden vükselmesi ve yeBekir atmıştı. Dört sene sonra, 1928 tişmesi lâzımdır. Bu da, çocuğun de Amsterdam'da yapılan olimpiyad oyunlannda kur'a karşımıza diüntîen, huyundan anhyan tecMısırlılan çıkardı. Bekir, buraya rübeli futbol adamlanmızın çoğalda geldi ve gene milll takımımızda masile mümkün jlur. Memleketimizdeki spor teşkilâb her zaman kendktne açık bulunan yerini aldı. Mısırhlarla yaptığımız nın ismi ve şekli, ne olursa olsun, bu millî maçta çok talihsizdık. Ta bir futbol federasyonu bulunacak kımımız bu müsabakayı 71 kay ve bu federasyonun da blr bütçesi, betti. Tek şeref golümüzü atmak tahsısab olacaktır. İntikal devresi, gene Bekire nasib oldu. Bu tarih intizar ayları diye oyalanmağa hiç ten sonra, yaşlaamağa başhyan Be lüzum yoktur. Karanmızı vennelikir, yavaş yavaş futbol sahasından yiz ve Bekiri vazifeye aavet etmecekildi, işlerine daldı. İstanbulda liyiz. Onun ihtiyaa olan mütevazi Bon kulübü olan Fenerbshçe, Be geçim masrafını karşılıyacak para, kiri buraya getinıeye teşebbıis et vefakâr Türk sporcusuna hiç bir ti. Memleket hasretile yanan Bekir, zaman ağır gelmiyecektır. bu teklifi kabul ederek eşile birlikNnri BOSUT te Istanbula geldi ve bir müddet kaldıktan sonra şımdi zmrinde hiç Eayda olmıyan oazı sebebıer dola Rio kupası futbal maçlan yısıle tekrar Almanyava döndü. RiodeJaneiro, 2 (a.a ) (Afp) Biz Bekirin, artık ebedıyen Al Rio kupası futbol maçiannda Vasmanyada kalmak kararında oldu co de Gama, Lizbonun Sporting ta|unu zannediyorduk. Halbukı, iş kımını 51 mağıüb etmıstir. İlk böyle değilmiş. Millî takıraın seya devre 2,0 bitmi?ti. >ıatine iştirak eden gazeteci arkaWorchester (Massachusetts) 2 3aşlanmızdan birinin, voklama ka (a.a.) (United Press): Bırleşik silınden yaptığı soruşturmalar so Amerikada bulunan Isveçin Aik lunda bu arkadaşumza. Bekirin futbol takımı dün dokuzuncu zanemlekete dönmp< :stodıği kanaati ferıni elde etmiştır. Selmiştir. Bekirin, Karlsruhe'de meş Dün Ludlow Lusıtano takımile ;ul olduğu işde, sendısine pek par yaptığı maçı 61 Aık, ak para temin ectiği söylenemez. Birleşık Amerikada japtiğı karşılaş şin bu tarafı da, onu buraya ge malarda dokuz gaıibıyet, ıkı mağirmeye nza gösterecek âmiller a lubıyet ve bir beraberiık eide etmişür. •asındadır. E.T.T. Idaresinde yapılan değişiklikler (BafUtratK 1 tncx sahifede) Tramvay ve FJektrık İdaresi Genel Müdürlüğu, bu nakıl ve tayınleri nizamnamenin besincı maddesin* göre ve Valinin tasdikma iktiran ettirmek suretile yaptığıru ilgililere tebliğ etmiştır. Fakat alâkadarlar nakil ve tayın isinde Genel Müdürlüğ\in salâhiyetinin ufak memurlar hakkında olduğunu, daire reisliği ve müdürlüklerin nakil salâhıyeti ihtı&as isi oiması hasebıle Bayınöırlık Bakanhğına aid bulundugıınu iddıa ederek bu karann tashihi için Bakanbğa muracaat etmişlerdir Bakanlık memurlan haklı bulınuş ve o suretle tebligat yapmışür. Fakat haber aldığımıza göre, sundı de Vali ve Belediye Başkaru bu. nakil ve tayin içini Vilâyetler Idaıesi Kanunundaki salâhiyetine dayanarak yaptığını ileri sürmüştür. Halbuki alâkadarlar bu iddıanın da yersiz olduğunu, Valilerin ancak kendi bölgelerinde birbirine benzeri bulunan müdürleri becayis ettirebileceklerini fakat dogrudan doğruya Bakanlığa bağlı mudurleri değiştirmek yetkismi haiz olmadığını beyan ve iddia etmektedırler. Bu kabil müdürler ancak Valiliğin inhası üzerine Bakanlığın tasdıkı ve icabında Bakanlar Kurulunun kararile değıştirilebılmektedir. Yapılan son nskü ve tayinlerde bilhassa ihbsasa ehemmiyet verilmemesi şiddetle tenkıd edılmektedir. Söylendiğine göre Tramvay ve Eektrik tdaresınde genış ölçude değişikliği ihtıva eden bır lıste hanrlandığı gibi Beledıjenm merkez teskilâünda da buyuk değışıklikler mutasavverdır. BULMACA • Izmir üzümculeri İngiliz saylavmın iddialannı kabul etmiyorlar İzmir 2 (TJIA.) Memleketimızden ingiltereye ihrac edılen üzümler hakkında ajanaınuz tarafından Londradan alınan haber Izmir piyasasında buyük akısler uyandırnruştır. Bugun fevkalâde bir toplantı yapan Türkiye Kuru Meyva İhracatçıları Bırliği idare kurulu meseleyı tetkik etmıştır. İzmırdeki İngılız temsücilerıle temasa geçen Bırlık, ıhrac edılen üzumlerın pısliğıne dair İaşe Nezaretınden, ingiliz sefaretinden ve herhangı başka bir Ingılız resmî makamından hiç bır şıkâyet alınmadığını, buna mukabıl bu sene sevkedılen uzumlerin her senekınden daha temız olduğunu tesbit etmiştır Geçen yılkı teslımatta 14 bın gramda 7 gram ecnebı madde bulunabılırken bu yıl bu miktar 5 grama indırilebılmıştır. Birlık idare kurulu kahve ve pirinc gibi standardıze edılmış gıda maddelerinde kabul edılen ecnebi madde nısbetınin bu mıktardan çok daha yüksek olduğuna ısaret etmektedır. Bırlık idare kuıulu, Ingiltere Avam Kamarasmda bır muhafazakâr bır saylavın Turk üzumünu kotuler şekılde vakı bu konuşmasını polıtık bir manevra olarak vasıflandırmakta ve bunun gerek yurd içınde gerekse dunya efkşn umumiyesı nezdınde duyurulmasını rıca etmektedır. 23 mart tarıhlı Zaman gaîeteslnde «Irt.caı Koruyan Iktıdar. başlıklı yazıdan dolajı hukuı;>elın manevı şahslyetinı tahkir suçuyla yazı sahibı Nusret Safa Ccşkun alcvhlne açılan da\aya dun Ikmcl Ağır Ceza Mahkemesınde başlanılmı;tır Duruşma bazı cihetlerın tetkıkl için bajtca bır gune bırakılmıştır 1 11 • 1 II I .. 11 • 1 1•1 M M W: Tarikatçilerin baslanndan slınan ve ceblerinden çıkanlan sarıklar, takkeler Baytarafı I tnci «ahıf ede rilmiş ve sanıklaruı Türk Ceza Ka* Evvelki gece Emniyet" Mudüı nununun 677 ncı maddesı uyarınca muavını Mehmed Ali Alpsar ve tecziye edılmelen taleoue dosya Halım Saatçının ıdaresmdeki 30 ilk tahkikatın jçılm^sı için Bırinci memur tertıbat alarak 63 Nakşi Sorgu Yargıçlığına verılmıştir. Tevkif edüen 23 sanığın isimlerl bendıyi fiyın yaparlarken suçüstü yakalamışlardır. Hâdıse şöyle cere şunlardır: Dursun Kolcu, Ahmed yan etmiştir: Okumuş, Alı Şaşmaz, Yahya ÇiNakşıbendi Şeyhi Süleymanuı bif men, Mehmed Çımen, Mehmed İnyıl evvel ölmesi üzerine bu vazıfe ceoğlu, Hüseyın Demırtaş, Ahmed yi deruhde ettığı anlaşılan Dursun İpek, Muharrem Özdemır, Tevfik Kolcu. sahıbı bulunduğu Mercan &en, Yusuf £r, Kudus; Saygın, dakı Seferulhayr hanının üst ka Salıh Yılancı, Kasan YLZICI, H U tındakı genış taraçanın etrafına seyın Yargm, Mîhmed İpek, Halıl bezler geıerek burayı geceleri dinî Ibrahim Ipekçı, Cemal Derıkol, Su âyın yapılan bir tekke haline koy leyman ipek, Faruk K^ıım, Musmuştur Vâki ihbar üzenne, han tafa Çakar, Ali Apaydın, Sabahadtarassud altına alınmış ve gece saat dın Uçman, Rıfat Art^an. 23 30 sularında yapılan baskınla taYakalananlardan birinin garib rıkat mensubları âym eanasında beyanatı suçüstü yakalanmışlardır. SanıkÂyin yapanlardan biri kendisil* lardan 22 sinin üzerinde cübbe ve başlaruıda beyaz sank bulunduğu ve görüşen arkadaşımıza demıştir ki: € Memlekette demokrasi var dığerlerınm de başlannda bcyaz takke olduğu halde elleri arkala Demokrasıde herkes istedığini yannda bağlanmış olarak cezbe vazı par. Demokrasıyi biz kurduk. Hüyetınde olduklan gorülmüştür. Ya kumet bizlenn reyıle işbaşuıa gecpılan tahkikat netıcesinde hâdıse tı. Sızler kun oluyorsunuz da bize nm tamamen Nakşıbendi tarıkatı sual soruyorsunuz'» nin bir gece âyıninden ibaret olduİrticai harekette bulunan bir ğu anlaşılmıştır. 63 sanıktan 40 ı muezzin savcüığa teslim edildl gayrımevkuf olarak ikamete bağEyubdeki Zal Mahmudpaşa ca« lanmış ve 23 tanesinin de duruş mıınde muezzuılık yapan 41 yaşınmalarına dun Eminonü 2 nci Sulh daki Bıgalı Hasan Gulşen evvelki Ceza Yargıçlığında başlanılmıjtır sabah Hazreti Halid turbesinin öSanıklann hepsi verdikleri ifadele nüne gelerek yuksek sesle kuran rınde Dursun Kolcunun kendilerini okumağa başlamıştır. Bir arahk etiftara davet ettığıni, çorba, patlı rafında halkm bıriktiğıni goren Hacanlı pılâv, hoşaf yedıklerıni, mu san «Burada beni dinlemiyen ve teakıben namaz kılarak dua etme benım gıbi okumıyan gâvurdur, şeye başladıklarını ve o esnada po riat onların kafasını kesecektir» lıslerın geldığını soylemışlerdir. diye bağırmağa başlamıştır. HaSanıklann ıfadeıerınm snnması san Gulşen derhal yakalanarak Enı müteakıb tevkiflerine karar ve yüb savcılığına teslim edılmıştir. ' Mahkemeye intikal eden bir sarkıntılık hâdisesi M «* » Bir basın davası ce ÇİAİYİKİAİHİVİE ÖİZİÜİRİLİOMİL MİİİNİEİHKJRİA EİMİBİMİEİMİtlŞ ZİH! lAİŞİEİHE LİUİTBIÜDİAİM İİYİİİAİLİEİTİ» KİUlLBIiNİAİD N İ K Â H I Hind külfüriine dair konferans j DI5 tabıbt Hadı Tjluman kerimesl BELMA ULUMAN lle Osmanlı Bankası Ankara. şubesı nıuduru Eaııf Baykan oglu TUNÇ BAYKAN ın dunku pazartesl gunu Beyoğlu evlendirme memurluğunda seçkın davetlller huzuru ıle nıkâhları akdedıknlsür. Gene evlilere saadetler dllerlz. Mart ayı lçlnde blrdenbıre kendiml kaybederek dun>a lle maddl ve majıe\î her turlu alâkamı kesmlş iken aaym Profesor Necmeddin Polvanın tez \e kesln teşhısı, değerlı Doçent Operator Teyyta Berkay'ın erisılroez muvaffakıyetı ve Cerrahpaşa hastanesı bırlnd harldye ve asablve kllnlklerlnln blıtün doktor, aslstan. hemsire ve hactabakıcılarının yardım ve alâkaları aayeslnde bugun tamamen kurtulmuj bulunuyonım. Hastalığıraın tedavisl lle llglll butün zevata ayrı ayrı mınnettarlıJımı alenen bıldlrmeye tevassutu gazetenızden iıca ederım. Beyoğlu Kız Lısesl Coğrafya Ögretmenl lzzeddın Derbend *** Ufuhı lle bizleıı te=elll bulmaz a«llara garkeden Guzel Sanatlar Akademısı Mudur Mua/lnı ebedl seyahaü dolavısıle candan alâka g.75teren Akademi »llesıne oğrencilerlne akraba ve ahbanlanna: gerek bizzat gelmek gerekıe telgraf ve mektub gondermek »uretlle tazıyede bulunan z«vata teşekkure teessurümüz mtni oldugundan bu vazlfenın lfasın» gsletenlzln lutfen tavassut eylemeslnl rlca •derlz Annesl SaMre Dlnç: Kft Rlkmet Dınç: Kızları Gulderen Dln, Fusuu Dlnç *** Aylardır çektnl? oldugum ekzamayı bir türlü tedavl ett!rememısken baymrdugum Cerrahpaı* haatan««l dldıy» mflt«ha»BHi » y m Doktor. Bay CZVAD 3ARGIN kafî t^hin edeıek benl tarramlle bu derdden kurtardı. Kendalne ve aslstan doktor Osman Alkan ve adstan Doktor Zekl Tajara ve onbası bınsll* ayn ayn teşekkOrtl blr bore bıllr, mlraıet vt »Ukranlarımm dujrarulmaiinı gazetenlzden rlca edertm. Sorrah Huseyin Kuru Sahıb ve Barmnharrirl Bu nüshada yazı t$ler n\ fitien idar» eden: ATIF SAKAB CUMHURIYET MATBAASI AÇIK TEŞEKKÜR Şehrimizde bulunan Hindistan Mill! Eğitün Bakanı Ebulkelim Azad dun saat 17.30 da Teknik Üniversite salonunda «Hind kültürü» mevzuunda alâka ıle dinlenen bir konferans vermistir. Toplantıyı Haîide Edib Adıvar kısa bir konuşma ile açmış ve misafiri, Arab, Fars ve Ordu dıllerinin en belâgatli hatibi olarak takdım etmiştir. Hind BIıll! Eğıtım Bakanı. Asyada en eski medenıyetin Hind medeniyeti olduğunu anlatmıs ve Hind külturü etrafında izahat vernüftir. Yukandaki resımde, Halide Edıb Adıvar. konferansı açif konufmasnu yaparken görülmektedir. REFİK DİNÇ'in Ev\elkl gun Koprunun Eyub iskelesl Bob'.ı.cı kız 25. Sablt vargelcı kız 10; onunde cereyan eden bır «arkıntılıK Tavelcl kız 5, bukurr.cu flâtörcü kadın hâdıseılnln duru^mosına dun Emlnonu 10. tarakçı erkek 2. orta ve kaba fitlld Ik'ncı Sulh Ce.i yirgıçlığında baj erkek 4 seyyar sablt vargelcl çocuk S: lanmı;tır. Her Ikl taraiın da bırbırin trikotajcı kız 5. dokumacı kadın 30: den davacı olmasi ıle enteresan bir çorapçı loğlukcuı 5. fanilâ makınacısı mshlyet arzs len durujınada. İlk olarak kadın 2; çorab buruncusu kadın 2. ev konuşan Şukran Koç bâdlaeyi loyle hizmetl kadın 30, Ipekll dokumacı lzah etmiftlr. Oakarlı, armürlu) kadın 4, usta koton « Ben ve kardeşım. nlşan makıne tarakçı ve buruncusu kadın 5; lım Enver ve gorunıcem Kâmranla grayder operatoru 5. bulduzer operaHrllkte Heybelıadadan dönuyorduk toru 5, hubar opeif.tonı 5 ledor opeKoprude nışanlımla kardeşim gışeden ratöru5. ekskataor operatoru 5 konbılet ahrlarken adının Ekıem oldugu kasor 5 kompresor 5. 5 sene bilumura nu sonradan oğrendığlm bu şahıs ban» ehlıyetll motor maklnlstt 5. omuz vurarak >Sen ne şeker şeysln» dedı ve nışanlımın ışe mudahalesı uze Ekrem. bir gun e\ ^el b.r çocuğu nne onu yumrukî^arak havaya kal nu ve akraöaîarma mıijdelemek üzeT» dırdı ve tam deı.lze atmak uzere İken giderken Koprj uzeıinde Enverln kenyrtışenler kurtardı • dı^ıne hakarette bulunarak «etrafa lâf Bundan sonra taı ıklar dlnlenmiş, ve atmaktan utanmıjor musun?» dlyıp üçit de Ünlversıte talebe«ı olan gencler dovdufunü. kızlar da çantalarile bu ış« bazı On beş senedir ba'ııkçıhğımızda bâdlseyı ayıu şekılde İ2ah etmıslerıdr Karıştıklarııı so>l»mı;tır Durusma guna Mnteakıben da\ acı vo sanık mevkllnde tanıKlann celbt için başka bır muhım bır hamıe yok. Bu sanat bulunan Ekrem C'nara soz verilmıstlr bırakılmıştır. iptıdai bır şekılde careysn eaıyor. Toprak Mahsulleri Ofısıue 15 milyon değerınde av genıîsı, soğuk depo tesisatı vesîire gelıyor. Bununla bır balıkçılık lımited şırketi kurulmak üzeredir Holandadan gelen mutehassısıar bı^runla meşgul olacaklar ve Ou meyanda müteaddıd konserve fabrıkaJan kurulacak tır. Muhtelıf seneler mahsulunden elimızde 30 bın ton tî'tün var. Ağustosta Almanya tutun vergısını ındırırse bu memlekete muhım mıktarda ihracat yapıiacağuıı umuyoruz. Bakan, başka bir yazıda, bahis mevzuu ettığımiz İstanbulun ekmek ve yaş meyva ve seoze aerdine de temas ettıkten sonra Ticaret ve Sanayi Odaian seçimierme geçerek demıştir ki: « Şımdıye Kadar Ticaret ve Sanayi Odalarına rağbet azdı. Yenı kanun odalara büyuk salâhıyet ve mesulıyetler yükîemektedir. Odalar şündiye kadar daha ziyade partıcılikle meşguldü. Tüccar da bu yüzden onlara iltifat etmiyordu. Sonra kâtibi umumî dahi devlet tarafından tayin edliyoıdu. Hükumet artık buraiarda politika yapılmasını istemıycr. Yann ya pacağım tematlanmda tüccar ve fazla günerşte dursanayiciden bunu r.ca edeceğim. maktan mütevellit Odanın kuvvetli bir mesiekl teşekkül halinde kuruiması matlub. şiddetli baf ağrıŞımdJki halile oda bundan yırmi larına karşı Kinınli sene evvelkinden oldugundan çok zayıftır. Aynca b'r tüccar demeği GRlPİN kullamn,? ve sanayi birliği kuruiması bundan dır.» GRİPİN, yaz nezlesi, İŞÇİ ARANIYOR îş ve İşçi Bulma Müdürluğünden Yaz sıcakları esnasında... Kadın gazeieci Lîl'in maceraları: Or. Wnızki adındaki adam Lile macerasuıı anlatma>a baştadı: Be.n bir ruh dokto/Mumkün ruyum... Memlcketim.. lolduğu kadar kısa Nejse, bunu 5ün ^Janlatın. Madem ölü dilii toylemiyeyim / C m e mahkumsunuz. Çok muhım tecrıibe. lere giri$nii$(im Bu rada bizi dinliyen 1 Korkmayın.' Burası Fraıısa: X Teskilâtı Simdi onlajra Gene l&fı nzatıyorsunıul her yerde Çabuk tadedr rasllaıuyor! Ayıb değil >«, korkuyonım. Oğreninee siz korkaraktınız Bir arkadaşın sualf özerine asid karbonik meseletini bahu mevzuu eden Bakan, Bakanlar Kurulunun bu gazden istifade edilmemesi, havaya bırakılması şekunde bir karan olmadığını, yalnız devletin bun dan böyle hususl tesebbüsie rekabete girmek niystinde buiunmadığını söylemiştir. baş, âdale, sinir, romatizma, lumbago agrılarına karşı en başanlı ilcçtır. Şevket Mocanın kızı ve damadına ateş etmediği tebeyyün etti Kuzguncuktakl yalısının onunden geçmekte olan damdl Dundar Baıtı* marla kızı Ayşeye tabanca lle ateş ettlB lddiasile Teklrdag mlIlerveklU Şevket Mocan hakkmdaki tahklkat sona ermı^tır Bu dlkkate jayao lddla ve «lkayet hadueslnl incellyen Ûskudar Savcılıgı, «on bır ay lçlnde otuzdan fazla şahıd dınlemış, netlcede Tckirdağ mlllptvekılınln ıhbar olunduğu glbl damadına ve kızına ateş etmedigl tesbtt edıM.glnden hakkında ademl tkklb kararı verllmişür. J NADİB NADt istanbulda muhim bir şirkette çalıştınlmak uzere ıngılızce tercüme yapacak ve daktılo ıle yazacak bir mutercıme ıhtıyaç vardır İsteklı'erın hal tercumelerıni (Beyoğlu P.K. 2324) e gondermelerı üin olunur. Müt ereinı Araıııyorj
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle