12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
c u n n VRl x ET 13 Temmuz 1951 JOB/. töinierce çamaşniıâfeVTîâsfanerökul; otel v.s. GEM çamaşır makinalarile techiz edilmiştir. GEM fabrikaları imâl ettikleri, buhar, kö mür veya gaz ile ısınan her*eb'adta: ^ oknak hakikert&i İ ffliklnatan t , l k R , a m a k i n a l a n ^ f ^ ütü t . pres makinalan buklnalan '/ «îklnilırı m i k i n ,,irl . k ! GEffl makinalan senelerce devamlı hizmeti mükemmel bir şekilde görebilecek tarzda imâl edilmiştir. (Mevcut stokumuzdan ffaydalanmak üzere tekliflerimiziisteyiniz: LİBKA TİCARET T. A.O. Istiklâl Cad. 308 Teî.: 43849 olıvetti INTERNATIONAL 8UZDOLA8LARI INTERNATIONAL HARVESTER Naliye Bakanlığındatı: 1 Afyon ve Kayseride demiryolu istasyonu civannda tecta efl" lecek Devlet Kâğıd Depolarının inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye p karılmıştır. 2 Afyonda inşa ettirileoek Devlet Kâğıd Deposunun kestf be deli (287984,50) lira, geçıci teminatj (15269,38) lira. Kayseride maji ettıri'ecek Devlet Kâğıd Deposunun keşıf bedeli (292512,12) lira, geçici teminetı (15450.48) liradır. 3 Her iki inşaata aid proje, keşifname, şartnameler her gun rae» sai saatleri dahilinde Ankara Devlet Kâğıd ve Basım G«nel Müdürlü ğünden 15 lira mukabilinde alınabileceğı gibi, ayrıca İstanbulda Devlet Kâğid Deposu Âmirliği ile. Afyona aid olanlar Afyon, Kayseriyc aid olanlar da Kayseri Defterdarlığında görülebilir. 4 Afyonda inşa ettirılecek Devlet Kâğıd Deposuna aid eksiltm* 25 1 1951 tarihinde saat 15 te. Kayseride inşa ettirilecek Devlet Kâğıd Deposuna aid eksıltme avnı gün saat 16 da Ankara Gümrük ve Tekel Bakanlığı bınası dahilindeki Devlet Kâğıd ve Basım Genel Müdürlüğunde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacakhr. 5 Eksiltmeye ıştirak edecek olanlar teklif mektublannı geçid teminata aid makbuz ve banka teminat mektubumı tartnamede istenilen vejikalarla birlikte şartnamo ve 2490 sayılı kanunun 32 inci madd«sinde tarifat dairesinde eksiltmeden bir saat evveline kadar Genel Mü« dürKiğe makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzımdır. Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. Aynı istekli her ıki ıhaleye istirak etmek istedıği takdirde her birine aid yukanda istenilen teminat ve vesikalan ayn ayn temin ve ilgili işt aid teklif rarfına koymak suretile tevdi edectktiı. (10850) S A T I L I K ^ Erı zarif möble Eiı üstün teknik evsaf ve en tabii sesi ancak Tneılon İMMplm* ronlı bir kontrahı boıw» cok MnHntata DMıV"Miıa 14 tmo» moktMtl otomoHt »lo'ok dSrf tneHmrl *op«r bonlu boklml m\< w kotft lmi»6t bfltOn hettglon letf! «J«r. VITâll 8EU1AN4JTE > M t i t t l » I İ R 10 1STANBU1 2X1 metre eb'admda 100 ve 1.20 m/m kalmlığında İngiliı malı parlak «lektrolit [ ltvha bakır kllotu toptan 3.40 p«rakende 3.50 kurustan tafehkbT. Telefon: 41209. Adraa: Galata, Kardeşim Sok. No. 28 Oriffin han (Kurfunlu han yanında) kat 1 numara S. LEVHA BAKIR MELOPHON Radyolarmda bulabilirsiniz TAKSİTLE Dünyaea şöhret kaıanni| SATIŞ Türkiyeye münhasır ithalâtçısx: INTERNATIONAL HARVESTER MEHMET KAVALA * T Ü R K İ Y E SINAÎ KALKINMA BANKASI A.O. SERNAYESİ: Merkezi : nulatı 8 • »,5 ayak BL'Z DOLABLARI SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR. Türkiye Umum Bayii A ZİZ İ SV A N ve ORT A ĞI Ltd. Ş«. Şışhane Meşrutiyet Cad. 184 Telefon: 41977. Telgraf: ARUM I. S a t ı s Y e r l e r l : Galata Tahir han, Tel: 49449 Tepebaşı Alp Oteli altı Beyoğlu Kariman Pasajı ve bilumum acentalanmı» İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN: 12.500.000 SAYIN DOKTORLARIN DİKKAT NAZARLARINA Anadohı Siforta Han Rihtun Caddeti Galata. İstanbul Telefon: 44774 Tel£raf ıdreai: KALKINMABANK Sınaf teçhizat, makine, tesisat ve fabrika binalan içinde orta va uzun vadeli Türk Linaı re döviz kredileri verir. Türkiyede Şubc, Ajaaa veya muhabiri yoktur. Talfblerin doğrudan doiruya Banka merkeziiM fahsan ve• • H H B k ^ B ya yaa İle müraoaatleri lazundır. • ^ • • ^ ^ H Societe Parisienne d'Ejcpansion Chimique (SPECIA) Müstahzarlarından aşağıda isimleri yazıh olanların bol miktarda bütün Eczanelerde satışa çıkarıldığı arzolunur. Criulbfaıe amp. Dflvasene amp. Diparcol amp. Draeleoa amp. Gardenal Comp. Ghıcantime amp. Hnile de Foie de Morne MMİdnale Kelene NAoAnferjran amp. ve Drages NeoDmetys amp. Ortedrine Comp. Phenergan amp. Propidon amp. Prop!dex tübe Sanedrine Comp. Septazine Comp. Soluseptazine amp. Soneryl Comp. SpedUine G Vitascorbol amp. İdare ihtiyacı için 182 aded pardesü yaptınlacaktır. Şartnamesl bedeli mukabilinde İdare veznesinden ahnabilir. İsteklilerin yaptıra caklan 800 liralık teminat makbuzlarile 10 ağustos 1951 Cuma günü saat 10 da İdare merkezüıde yapıiacak pazarlıkta bulunmalan. (11611) Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden Okulumuzda 3656 sayılı teadül kanununa tâbi Gemi Inşaiye, Deniz Tarthi ve İngilizce öğretmenlikleri açık bulunmaktadır. G«mi inşaiye bğretrnenliği için gemı insaiye yüksek mühendisi olmak, deniz tarihi oğretmenliği için Tarih Fakültesinden mezun olup bu konuda hususî etud yapmış olmak veya eseri bulunmak, ingilizce dersi öğretjrenliği için de yüksek bir oktıldan mezun olup yüksek okullarda ingilizce dersi oğretmenliği yapacak yeterliğe sahib bulunmak jarttır. İsteklilerin Okul Müdürlüğüne bir dilekçe ile bajvurmalan ve durumunu tesbite yarayacak belgeleri veya tasdikli örneklerini gön dermeleri lâzımdır. (11140) Türkiye Mnmessili: NECİP AKAfi İsfanbul, Tel: 28112 Hava Harp Okuluna Talebe Alınacâk 1 Hava Harb Okuluna olgunluk imtihanı Termis llje mezunlarile lise muadili kolejlerde olgunluk imtihanı verenler vc nnıfta kalmamif yüksek okul talebeleri alınır. 2 Isteklilerden lise mezunlannm 18 yapndan kfîçfik ve 22 yaşuıdan gün almamış ve yüksek okul talebelerinin de 23 yasından gün aımamış olmalan lâzımdır. 3 İstekliler okul bulundugu yerde doğrudan doğruya okul komutanlığına ve diğer yerlerde bulunanlar iae askerlik ıubelerin« bir istida ile müracaat ederler ve ıkinci bir istidayı da Hava Harb Okulu Komutanlığına gönderirler. 4 Daha fazla malumat almak lstiyenler Hava Harb Okulu, askerlik şubeleri, Hava Kurumu jubelerile bilumum »ivil lise ve Yüksek Okul Müdürlüklerinden müracaatle girij talimatını okuyabilirler. İstida ile beraber verilecek belgeler A 3 tane vesikalık fotoğraf. B Nüfus cüzdanı veya noterlikten musaddak suretL C Şimdiye kadar okuduğu okul raüduründen aldığı tasdikli bir hüsnühal varakast. D Lise olgunluk diploması reya bu bntihanın sonucunu g5steren fotoğrafb ve tasdikli bir belge eğer istekli yüksek bir okuldan geliyorsa Dekarüıktan kendisinia okula Snzasız devam ettiğine ve danekliği olmadığuu bildiren bir belge. E Bir seneyi geçmemış aşı kâğıdı. F İsteklinin veya ailesinın vereceği ve neler oldugu girij taUmebnda vazüı senedler. U ü n e u t müddetl azaml 25 Ttmmuza kadvdır. ^^007*2) r İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Y A N G I N A E N B D Y P K K A R S I . . . S l G O R T A Beledıye. Fabnka ve saır amme muessese's'ının guv Sundurme Yangın ve Kurlarma Vasıtalandır ustuvadan kutuplara ktdar butun fnarkasıru tı$ıyan Slman mat Vangm Sondurm* v t Kurtarma vatıtJttn 87 Vıftk tccnıtoetı etan Mcgınn Fabrikılan ht turki mufcemmel» r \ vv 1 Ankarada Yenişahirde Atatürk bulvannda Kuruma aid arsa üzerinde yapılacak apartıman inşaat ve tesisatı kapalı zarf ile vahidi fiat esası üzerinden eksiltmeye konmuştur. 2 İşin tahmin! kesif bedeli 873714,02 liradır. 3 Geçici teminat 38698,56 liradar. 4 Eksiltme 8 ağustos 1951 Pazartesi eünü saat 16 da AnkaraYenişehir Bayındır sokaktaki Kurum merkezinde toplanacak olan İnjaat İşleri Eksiltme Komisyonunda yapıla caktır. 5 tstekliler teklif 7arflanna, blr defada bu işin teknik öneminde ve içinde asgarl 150 bin liralık tesisat işleri de bulunan 750 bin liralık bir i?i iyi bir surette başardıklannı ispata yarar, işi yaptıran idare tarafından verilmiş, belgeleri; teminat mektub veya makbuzunu; earl seneye aid Ticaret Odası vesikasını, kendileri tarafından mühürlenmis ve ünzalanmış «öz leşme projesi ve eklerini ve kapanmış ve mühürlenmig ayn bir zarf içinde teklif mek^ublarını, koyacaklardır. 6 Teklifler 6 ajııstos 1951 pazartesi günü saat 15 e kadar Genel Miidürlüğe verilmis veya bu saate kadar varacak şekilde posta ile gönderilmis olacaktır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 7 Eksiltme evrakı 50,000 lira bedel mukabilinde Genel Müdürlükten alınabılir. 8 Kurum, ihaleyi yapip yapmamakta veya dilediğine papmakta ierbesttir SAFAK TİCARET A.O MUH5INOÛLU M>N No 3 8 POST» «UTUSU »«8
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle