11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
RODÖGLflS GÜNES GÖZLÛKLERİNİNJ UMÜMDEPO5U : F A R O S L BAHÇEKAPI flNADOLU HANN»6 umhuriyeC KURUCUSU.'TUNUS Ş A M tkir ıldınm ÎSTÜN Şen Kar si 27 ıci yıl sayı: felgraf *• mektub adreti: Cumhuriyet, tftanbul Poata Kutuau îstanSul IT«. 846 Telefonlar Umuml Santral K o m ı n » 14298. Yaa tfl«ri 24298, Matbaa: 24290 Amerikanın Başkan Muavini geliyor Alan Barkley, vaki olan daveti kabul ettiğini dün Vaşington'da açıkladı Başkan Truman'ın Muavini, 25 ağustosta şehrimizde açılacak Parlâmentolar Kongresindc bulunacak ve Ankaraya giderek hükumet erkânile görüşecek Pazartesi 23 Temmuz 1951 Iranda ihtilaf yatışıyor Dto Tahraıda llk defa misbel bir Rttieeye varıldı Geçen pazar cereyan eden hâdiselerden mesul tutulan polis müdürü de divaıuharbe verildi Bern» 22 (R.) Bu gece Tahrandan alınan haberlere gore, PJŞkan Truman'ın özel temsılcisi Harriman'ra temasları nihayet müsbet bir safhaya intiknl etmistir. Bugün Hatriman ile görüsmüf olan İron petrol komisyoııu azalan basına verdikleri demeçte: «Arüaşmay» doğru gidilmektedir» demışlerdır Tahran 22 (a.a.) (United Press) tran Bsşbakanı Musaddık bugün Harbiye Bakanına eski Tahran Polis Müdürü Hasan Bağat'ın dıvaruharbe verilmesini emretmiştir. Geçen pazar günü 15 kişinin ölünıile neticelenen kargaşalıkiar esna s.nda vazifesini yapamadığı için Po Müdürü Hasan Bağat başkan tarafından azledılmiş tevkif edilmiştir Malatya seçimlerinde sahtekârlık iddiası A.A. bazı H.P. li belediye memurlanıun listelerde tahrifat yaptıklannı ve C.HLP. nin bu sayede kazandığııu bfldîıîyor Malatya 22 (Hususî) Bu sabah' saat 8.30 da bsşiayarak 17 de sona eren seçim »ükunet içinde ve hâ<i!sesİ2 cereyen etmistir. Fakat bütün şehirde seçimin ooskun heyecanı hüküra sürüyordu. Bilhassa scçim kuruluna aandık başlanndan re«ml neticelerin gelmeğe başlaması bu heyecanı arttırdı. Şimdiye kadar gelen cetvellere nazaran CiL P. liler yüzde 75 nisbetinde bir başarı elde etmiş durumdadır. Halk Partilıler bir bajTam nes*si içinde birbirlerini tebrik etmak» tedirler. C.H P. Ma'ıaıya başkanının Bafbakan ve Iç işleri Bakanına dün çektiği telşraflara Başbakandan cevab gelmiştır. Bu cevabda ezcümle âenlliyor kit «Daha ziyade gazetelerde nesreddsin diye çektığiniz ttlgrafınız îç Işleri Bakanlığına da verümiştir. E Arkan Sa. 4, Sü. 6 da Amerikan filosunun ziyareti m eabab. dost Amerika nın Akdeniı fılosu, li manımıza feliyor. 194. eylulunun fldnd gtinü güvertesinde, Japon murahhaslannın, İklncl Dünya Harbinl fi'len »ona erdiren teslin protokolunu lmzalamıs. elduklan tarüıt Missouri zırhlısının, vVashlngton Büyük Elçfanb rahmetII Mttnlr Ertegünün nâşuu İstanbuU getirdiğl tarihtenberi, Amerikan denht kuvvetlerinin her yıl İstanbuln T* İzmlri riyaretleri bir gelenek halinl almıştır. Bn liyaretler, Tiirk Amerikan dostluğunnn bir tezahttründen ibaret değildir; bunlann daima bir siyast manası da vardır. FUvaki Amerikan Akdeniı filosunun her aene en az iki deia Tiirk limanlannı T» bilhassa İstanbulu liyaretl, Amerikan harb gamilerinin, meselâ Fransanuı centtbundaki Cöte d'Azur kıyılarına nk •ık giderek oralarda bir hafta, oo fün kalmalanna benzemez. Çünkti bunlar, re*m! bir «iyaret değfl&u, aadece mürettebata istirahat verroek maksadile yapılmış, bir dlalenme tevakkuflandır. Amerikam ftlolaruun İstanmıla gelislert İM, Amerikanın, Türkiyeye v» Karadenizin Akdenize açılan kapısı olan Boğazlar bölgesine verdiği ehemtniyeÜ göstermek gayesile yapüan resml «yaretlerdir. Bu ziyaretleri, Boğazlara ve İstanbula göz dikmij olan kızıl çarlığa karşı siyasi bir Ihtar telâkki etmek gerektir. Amerikan Denis Harekât Dalresi Başkanı, yanl Deniı Kuvvetleri Komutanı Amiral Forrest Sherman, Paris, Londrayı ve Madridi «iyaret ettikten conra, Napoliye gelmiş ve Avrnpadaki Müttefik Kuvvetleri Güney Bölge Komutanlıjjı karargâhında bu kuvvetlerin komutanı olan Amerikan Amiralı Robert Carneyle görüşerek «Akdenizdeki 6 ncı Amerikan filosunun kudretli bir halde kalacağını» söylemiştir. Amerikanın, Akdeniı rilosunu takviye etmek niyetinde olduğu da açıklanmıştır. Çiinkii bir harb vukuunda Akdeniı filosunun •tratejik laaliyet lahası, Doğu Akdeniz, yanl Tiirk ve Yunan lulan olacaktır. Amiral Forrest Sherman, geçenlerde Amerikan donanmasınm takviyesinden bahsederken şöyle demisti: NewYork 22 (R.) Bu akşam açıklandığına gore, Birleşik Amerika Başkan yardımcısı Alan Barkley önümüzdeki av Türkiyeyi ziyaret edecektir. 25 ağustosta İstanbulda toplanacak olan Beynelmilel Parlamentolar Kongresine davet edılmi; olan Başkan yardım cısı bu daveti kabul ettiğini bu gece bildirmiştir. Birleşık Amerika Başkan yardımcıaı İstanbulda kongre çahşmalannı takib ettikten sonra Ankaraya gidecek v« Türk hükumeti erkânile göruşmelerde bahınacaktır. açılan krediler Ziraat Bankam Genel Müdürü bu kredilerin 150 milyon liravı bulduğunu töylüyor Ankara 22 (Telcfonla) Ziraat Bankasmın faaliyetleri hakkında izahat veren Genel Müdür' Mithst Dülge, çiftçilerimizi kalkındırmak için yegâne çarenin kooperatifçilık sistemini geliştirmek oldugunu, bugüne kadar 900 kooperatif kurulduğunu, bunun bütün yurda teşmili düsünüldüğünü bildirerek ezcümle funları aöylemiştir: « Bu yıl açılan kredilerde yapüan ikraz yekunu 150 mllyon drayı bulmustur. Yüzd» S gibi gayot cüz'l bir faizl* veril«n bu kredi sayesinde istihsal flzerinde oldukça mühi«ıW teairyvnMkn^UM inanıyoruz. Sel felftketinden mutasarnr olanlara yapılan yardımlara gelinc*; Erbaa mıntakasındaki etüdler bitirilmia, zarar gören çiftçiler tesbit edilmişür. Yüzde 30 dan fazla zarar gören çiftçilerin borclan tecil edilecektir.» Malatyadan bir görünüf Iskenderun hâdisesinin elebaşıları yakalandı Nümayişler sırasında bazı kinseler: Hatay Arablarındır, biz Türkiyeyi tanımıyoraz,, diye bağırmışlar^ Iskenderun 22 (Telefonla) Dün ü nümayiş vak'asından lonra sabaha kadar tahkikat devam »tmi?, »tr fahkikatla "biziat T»tay Valisi Rebii Karatekin mesgul olmuftur. Bunun üzerine bazı tevkifler yapılmıştır. Bugün iiadeleri alınan bir çok kimseler askerl cezaevine gönderilmiştir. Şehre giriş ve çıkış yollarına makinelitüfekler mevzilenmiş, bütün nakil vasıtaları sıkı bir kontrola tâbi tutulmuştur. Bu arada Antakyadan îskenderuna gelmekte olan bir taksi jandarmanın dur emrin» Haat etmediğinden üzerine ateş •çılmif ve delik defik edilmiştir. Alavilerin ileri gelenleri Emniy»t Arkası Sa. 4. Sü. < da 5 PekinMoskova ihtilâh Korcdeki lerin geri lesinde Çinliler yabancı kuvvetalınmalan tneseRuslarla KIBI anlaçamıyorlar 22 (Ai>.) Salahiyetli kaynaklardan alınan malumata fföre, Koredeki yabana kuvvetlerin geri çekilmeleri meselesinde Pekin ile Moskova arasında ihtilif çıktığından Kızülar 3 günlök bir mühlet istemişlerdir. Şimdi Kınl Çin ile Sovyetltr Birliği ara»mda görüşmeler cereyan ettiği d« ilâve edilmektedir. Dığer taraftan Birleşmiş Milletler mütareke heyeti başkanı Amiral Joy bugün Tokyoya gitmiş ve General Hidgway'den kat'i taliraat almıştır. Çarşamba günü yapılacak olan toplantıda mütareke konferan smın akibeti tebeyyün edecektir. Bu arada Kore semalannda şiddetli bir hava çarpışması olmuş ve Sovyet tipi uçaklardan müteşekkil bir filo kayıblara uğratılmıştır. Doğu cephesınde komünistlerin yaD'* tıklan bir taarruz da tardedilmiştir. Amiral Sherman (ugda) Londrada bir İngiliı amiralile görüşürken Amiral Sherman dün kalbsektcsindcnöldü Amiral Avrupada Akdeniz savunması etrafında tetkikler yapıyordu Ortadoğunun ışığı « Donanmamız kuvvetli olmalıdır; çünkü bir harb olursa yalnız Atlantik ve Pasifikte değil, Karadenizda da harbetmek mecburiyetindt kalacağız.» Amerikanm en sal&hiyetU denlz komutanmın bu aözleri de gösteriyor kl Amerikan Akdeniz filosunun bugün İstanbula gelişi, sadece bir doftluk ve nezaket dyaretinden İbaret değildir v« Amerikanm, bir Rnı tecavüzü karşısında Türkiyeyi yalns bırakmamak azminde olduğunn teyid gayesile yapılmış bir siyasi nümayiş ve ihtardır. Akdeniz filosundaki en kudretli gemilerini ve bu arada 45.000 tonluk dev nçak gemilerinden birini İstanbula gönderen Amerika, çarlığm Akdeniıe mmek ihtirasından asla vazgeç memiş olan Sovyet Rusyaya, Türkiyeye karşı herhangi bir tecavüze kalkıştığı takdirde, Amerikan deniz ve hava kuvvetlerini de karsıBtnda bulacağını anlatmak istemektedir. Amerikan filosunun ziyaretinden böyle bir mana çıkarmakta hakh olduğumuzu göstermek için, Amiral Shertnan'ın dost memleketlere japılacak 8.5 milyar dolarhk askerî ve iktUadî yardımı müzakere eden Amerikan Temsilciler Meclişi Dış İşleri Komisyonuna yolladığı yazüı beyanatını okumak kifayet eder. Amiral, Ortadoğu bölgesindeki petrolların, büyük bir silâhlanma gayreti sarfeden hür dünyaya olduğu kadar, harbi muvaffakıyetli bir şekilde uzatabilmeleri için komiinistlere de şiddetle lüzumlu >1duğunu söjledikten sonra, şöyle diyor: « Yakmdoğu bölgesi aynı zamanda, bir harh halinde, Muttefıkİstanbul atletizm birincilikleri dün sona ermiş ve Galatasaray, birincihği almıştır. Yukandaki resim, lerın düşmana karşı kendılerinı 200 metre mıisabakası esnasında alınmıştır, Galatasaraydan Oktay Karakulak, müsabakamn nihayetlenmüdafaa edcbılecekleri deniz. ha\ a mesıne 10 13 metre kala ayağına kramp girdığinden düşmüş ve yaralanmıştır. ' Foto muhabirimiz ABIDIN DAV'ER Salâhadduı Giz, Oktayın bu taliriMîliğini tesbit etmeğe mu^•a^{ak olmuşlur. (Musabakalann taisilâüle dığer spor haberlerimiz 4 üncü ga^ıieıukdedir) « Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Bir İngiliz gazetesi: «OrtaDoğnNapoli 22 (AJ«.) Birlejik A54 yaamda tnılunan Amiral nun tek ümid ışığı Türkiyeden merika deniz hareklt dairesi baf Sherman, bir müddet evvel çıktığı kanı Amiral Forest Sherman bu Avrupa turunu bitirdiği NapoU geliyor» diy»r gün burada bir kalb krizinl müU fehrinde bu aabah trken saatlerde Londra 22 (Nafen) Komünist akıb ölmüştür. Arkan Sa. 5, Sü. 5 te olmıyan memleketier için Ortadoğunun ifade ettiği ehemmiyeti beirten Sunday Observer gazetesi DU kanşık bölgede tek fimid ısığının Fski Başbakan v« Şükrfi Kaya Türkiyeden gelmekte oldugunu C. H. P. nin Ak&aray »cağında ^aydetmekte ve şöyle demektedir: Partililere hitaben birer tTürkiyenin mühim bir askerl konosma yapülar kuvvet olarak belirmesi Ortadoğu istikran için gayet önemlidir. Bu CH.P. nin Fatih tlç««i Aksaray ordu 300 ilâ 400,000 kisiden mü ocağının toplantısı dün saat 15 te rekkebdir ve seferberlik sistemi de 'atih Halkevinde yapılmıştır. o kadar müessirdir ki bu miktar îlkönce kürsüye gelen eski Babir kaç hafta içınde ıki misline çı ıkesir Valisi Fazlı Güleç, cemiyetkanlabilir. Harbden »onra Ameri lerin memleketin ihtiyaclanndan kan süâh yardımile modem bir ha doğduğunu ve CH.P. nin böyle bir le gelmiş olan bu ordu kısa bir za ihtiyacın mahsulü olduğunu, Atamanda daha da modernleçtirilebile türkün, Aitıokun umdelerini nasıl Limanımızda 8 gün kalacak olan Dost filoyu karşılsmak üzere 5 cektir.» meydana getirdiğini izah etmistir. Amerikanın Akdeniz donnnmasına muhribimiz dün akşsm ilman'irıza Sunday Obsprver, Ortadoğuda Fazlı Güleçten sonra, kürsüye mensub 7 parçadan müteşekkil bir gpJmiş ve Dolmatjahçe önlerinde d° Batı ıle tam bir işbirliğine yana»;ın gelen Şükrü Kaya ezcümle demişfilo bu sabah saat 8 de limanınvza mişlemiştir. tek memleke'ın Türkıye olduğunu, tır ki: gelmiş olacaktır. Arkas\ Sa. 5, Sü. 5 te Arkast Sa. 4, Sü. S de « îstiklâl mücadelesile yalnız üşmanlara değil, cehil ve taassuba arşı da zafer kazanıldı. Halk Par Arkas\ Sa. 4, Sü. S de Günaltayın tenkidleri Merhura Kral Abdullah, naib ilin edilen küçük oğlu Preı» Naif ile bhiikt* bir jemlden çıkarken Amerikan filosu bu sabah geliyor Kudüs şehrinde çarpışmalar oldu Kral Abdullah'ın cenaze merasimi bugün Amman'da yapıhyor. Gnl. Yusiıf Egeli törende bulunacak Paris 22 (R.) Eski Kudüs şeh eski Filistin Müftüsü Haa Huseyirinde katledilmiş olan Kral Abdul rin katil ile hıç bir alâkaaı olmadığl lahın cenaze merasimi yann yapıla Arkan Sa. 4, Sü. 7 d« caktır. Merasımde hazır bulunacak olan Arab liderleri Amman sehııne gelmiş bulunmaktadırtar. Irak Kral Naibi de bu akşam Ürdüne gıtmistir. Kudüsten alınan haberlere gore, Kralın katilinin arkadaslaruu aıamakta olan Arab lejyonu birlıklerıı* bazı kimseler arasında çarpışmaıar olmuş ve bu arada eski sehrin polis Müdürü Riad İnib ile birlik Vomutanlarından biri yaralanmış'ar • dır. Halktan da 15 kişinjı yaralandığı ve bir çok kimselerin tevkif edildiği ilâve edilmektedir. Eski Kudüs şehrinde durumun gergîn olduğu açıklanmıştır. Kahireden gelen bir haberde de, 23 Temmuz Bugün 1908 hürriyet hareketınin yıldönümüdur. Bu münasebetie Şişlideki Hürriyet âbidesinde bir toplanta yapılacaktır. Toplantıda hürriyet şehidleri anılacak ve manevî huzurlarında, hürrivetin kıymetini ifade eden hitabelerde bulunulacaktır. Dost filo, linammızda 5 muhribimiz tarafından karşılanacak ı G. Saray Atletizm Birinciliğini Kazandı ı Zabıtanın otoritesini kıranlara karşı Son gunlerde İstanbulda dikkate değer ıki hâdıse oldu. Mevlevıhanekapısında, surlar dtşvnda dokuz kişi bıçak ve taşlarla jandarmalara hüeum ettiler. Jandarmalar da tilâh kullanmağa mecbttr oldular. Kasımpaşada bir polıs tle bir jandarma, bir kavgaya müdahale edince kavgactlar, polisin üstüne hücum ederek bir hayli tartakladıktan sonra, tabancasını elinden aldılar. Devlet otoritesıni temsil eden zabıta kuvveîlerine karjı koyanlar ve hücum edenler çoğalmağa başladı. Bu hiç de iyi bir alâmet değildir. Zabıta kuvvetlerinin otoritesım kıranlarm cür'et ve cesaretim kırmak içın, bu ffibi zorbalara en ağtr ce^aları ver mek lâzımdır, dıyorıtz. Doğru değil mi? Dün gece telefoıtlar kesildi Dün akşam şehir elektriğile telefonlannda bir ânza vukua gelmiştir. Saat 22 ye doğru elektrik cereyanı birdenbire kesilmiş ve telefon muhavereleri de durmuştur. Elektrik Snzası takriben 5 dakika kadar devam etmiş ve bu müddet zarfında şehrin bir kısmı karanlik içinde kalmıştır. Elektrikler yandıktan sonra telefonlardaki ârıza saatlerce devam etmiş, gazete idarehaneleri haricle olan bütün irtibatı kaybederek müşkül bir dururaa duşmüflerdir. Şehir dahilı ve şehirlerarası muhavere imkâmnı bulamıyan aboneler de postanelere başvurarak yıldırım telgraflan çekmek suretile işlerini görmeğe çalışmışlaıdır. Teiefondaki ârua saat 12,45 te nihayet buimuıtuc.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle