14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Temnraı 1951 CUMHURI1ET Jöbile hazırlıklarile neşgnl olan saaatkâr hayatını anlatıyor Düzme Mustafa yakalandı T u u : fUroM Çrrlno: Tcvflk Badullah Halkm ktndisine karşı hissiyatın fariki olrnı Rüstem Paşa, Yahyayı Divana celbetti: « Senin ne haddindir? Padişah. , filicahı âlem için şer'an iktiza eden bir vaz'ı irtikâb ederler, sen bıaa' saadetlu padişahıma ve vüzerasına taan ve teşni' eder ve bulduğur türrehatı naunedip »vama verir, fe sada sâyedersin» dedi. Şair, süratle ince bir cevabda bulundu: « Bix raerhumu katledenlerle bile kaüettik; ağlayanlarla bile da hi ağlam. Ancak Padişahımı» hata etti .demekten 4daba riayet edıp ehli garaz elkayı fetad ttti, demeği evlft gördüm (1). Hlddetini teskin edemiyen Rüs tam Paça, Yahyanın idamıtu arıu luyordu, fakat Süleyman şairi c«zalandırmağa cevaz vermedi. Tam tersine Rüstem Paşayı azletti JCapıcı lar kcthüdası, Dıvanhaneye gelerek Rüstem Paşadan mührü hümayunu padişah namına taleb etti. Rüsteme kendi dairesine çekilmesi irad» e dıldi ve mührü hümayun da ikln c vezire verildi. Daha sonra, (Şehzade) Cihanglr de öldü. Bu hassas tlil, Süleyma nın «refiki gayrimüfariki» Muata fanın ölümünden sonra tedavi ka bul etmea bir kedere garkoldu. Hekimbaşı ve diğer heklmlerin bütün ilâçlan fayda vermedl, Cihangiri kurtarmak kabıl olmadl. RoxelanMun bütün kumaılık ve mahareti, geri kalan iki oğlu araBinda derha^ bir rekabetin başgöstermesini önleyemedi. Haseki Sultan iki şehzadesinden daha büyüğünü, sevlmsiz, takar Selimi tercih etmekte idi. Sellm lkidt bird» hiddet ve gazab buhranlanna kapılır, sükunet bulabilmek için kendlni ?araba verir ve eariye kıılaria kendini unutmağa çalışırdı. Anası Hürrem Sultan, Süleymana S«limi veliahd tayin ettlrmeğe çalışmış, fakat muvaffak olamamıstı. Süleyman, Mustafanın evsaf ve meziyetlerine »ahib olan hassa ve ileri görüşlü genc sehzadesi Bayezidi tercih etmekte idi (2). Bu şartlar altında, esmer, kurjunî gözlü Bayezid, her hangi bir •ndişeyi hatırından dahi geçırmemış, devlet idaresi hususunda tecriıbe kazanmağa devam ederken, Selim kendine taraftar toplamağa ve gizlıce biraderine darbe indirmek için haarlanmağa basladı. Süleyman, Mustafanın hayaletl te siri altında olmasaydı, belki de Roxelana'nın iki oğlunu zapt ve rapt altında tutmanın kolayını bulabilirdi. Fakat o sıralarda bir dürmenin maktul sehzadenin isminl takınması dahi kendlsine bir hayli taraftar toplamasına kâfi gelmlşti. Bu düzme, Anadolunun çorak bölgelerindeki kabileleri, ötedenberi bftzı kuynık acılan olan dervişleTİn yardımıle ayaklandırmağa muvaffak olmuştu. Isyan yayıbnca Vaktile Mustafayı yakından görtnuş, tanımış olan ordu mensublan dahi. şimdi bu düzmenin etile, canile Şehzade Mustafa olduğuna yeBin etmeğe başlamışlardı. Cok geçmeden dÜzmo Mustafa bulunarak yakalandı. Fakat onun körüklemiş olduğu huzursuzluk hayattaki iki şehzadenin ordugâhlanna kadar ulaşmışti. Hafif de ol•a ,kendi canından korkan Selim bu huzursuzluğu teşvikten geri kal madı. Yapayalnız, Babıhümayundan geçerken, yatsı namazını müteakıb odabaşı bel bükup kendisini çinıli zemin üzerindeki yatağına uzanmağa bıraktıktan sonra, yapayalnız, dar pencereden yüksek servi Bğaclan zirvesinde titresen yıldızları seyrederken SUleyman hep göt leri önünde Şehzadesinin simasını buluyordu. Süleyman bundan etrafındakilere hiç bahsetmedi. Fakat geceleri, başucunda lâmba uzun saatler yandl durdu ve Padi|ah, Mustafaya bihakkın bağlanmış olan Yahyanın mersiyesini ezberiercesine okudu: Yalancının kuru bühtanı, bu'zu penhanı, kendi kesesini doldurmak kaygısile vergileri arttırmak istemesinden çıkmıştı. Işte bu gırada Süleymanm eline Ahmed Paşanın yazdığı bir mektub geçti. Bu mekrubunda Vezirıazam, valiyi küçük düşürmek İçin, adamlanna vergileri arttırmalannı emrediyor, validen «Semız Ali» diye bahsediyordu. Bu mektubu okuyunca Süleyman an! bir feveranla Ahmed Paşanın idamuıı emretti. Ancak bundan son ra Padişah, Ahmedin Mısır vergisini, para işlennde yeddi tulâ, sahibl Rüstem Paşanm tesbit etmiş olduğu yüksek seviyeye eriştirememek korku ve endişesile hareket ettiğini öğrenebildi. Mektub ise, bermutad, Roxelana, Ahmed Paşa aleyhine tertibledlği, mahkum ettirici bir vesikadan ibaretti. Ahmed Paşanın idamından sonra sarayda. gerek kın Mihrimah Sultan, gerekse Hasekisi Roxelana: Padişaha, mührü hümayunu Rüstem Paşaya vermesi için ısrar ettiler; Rüstem Paşaya tamamile itimad edebileceğinl ileri sürdüler. Bir sene sonra Süleyman sadareti tekrar Rüstem Paşaya verdi. Faılasile tedbirli hareket eden Rüstem, gtren ve çıkan paranın hesabını tutmaktan gayri bir işte mesullyeti Padisahın omuzlanndan almadı. Artık Süleyman kimsenın devlet meauliyetini kendlsile paylasamıyacağuu idrak etmişti. Müfti ahkâmı ser'iyede fetv» verebilirdi. Fakat kanunun hükmünü yürütmek Süleymanın mesuliyeti idi, kendi aile yuvası içındeki çıban başını da bizzat kendislnden başkasının tedavi etmeslne imkân yoktu. Roxelana ile Mihrimahın harem entrikalannın devlet bünyesinde feci bir saai kapııı açtıgını SUleymamn sezmesine imkân yoktu. Hal buki, haremde kapalı kadınlar Divan üzerinde tesir icrasına muvaffak olduktan sonra, günün birinde bunların umuru devleti de ellerine almalan İç Taht Odası dışında kimse tarabndan görülememelerine ve sesleri duyulamamasına rağmen melhuzdu. Rüstem, Osmanh devletinde Hürremin yaratmış olduğu blr çok velirlerden ilkldir (3). " (Arkası var) Münir Nureddinin Amerikan filosu rNrV*ttî% LEYMANİ 35 inci sanat yılı bu sabah geliyor Baştarfm 1 inci tuhlf*d* Dott fllo hakkında kısa malumat veriyoruz: Coral Sea oçak gemlsl Amerikanın 45 000. Um yttkle 61 000 tonluk üç dcv uçak gemisinden biridir. 4 uskurludur; sürati 33 mıldir. 83 çift mctörlü, yahud da 153 tek motörlü uçak ve birkaç tane helikopter ta|ir. 18 tane 54 çap u«unluğunda, yeni model 127 lik, S3 tane 40 lık, 34 tane 20 lik olmak flzere, 140 uçak cavar top taşır. BBHŞ mürettebaü ?700 kişidir. Harb ramanında 379 subsy, 3725 gedikü ve er olmak üzere 4104 kişidir. Bu gcmtnin boyu 300.60 metre teknesinın 34.40 metredır Karaköy köprü•0nün genişligı 25 metre olduğınî göre teknesinden daha eeni» olan uçuş güvertesinin ne kadar vad olduğu anlaplır. Salem ağır kruvazbrü Salem agır kruvazörü, Amerikanın en yeni üç ağır kruvazoründen biridir. 17.000 ton, tam yükle 21.000 tondur. Dört uskurludur. Sürati 32 mildir. 9 tane 203 lük ağır top taşır. Bunlar 55 derecelik bir ıaviye ile uçaklara da ateş edebilen son sistem ve diğer 203 lerden daha kuv vetlidir. Bu toplar otomstlK olarak dolduruldukları için dakikada 20 atış yapabilirler. Ayrıca 12 tane 127 lik, 20 tane 76 lık, 24 tane 20 lik uçak savar topla mücehhezdir. 34 uçak ve helikopter taşıyabillr. Mürettebaü 105 nıbay 1745 gedikli ve erdir. Colombus agrr kruvarörü Bu tipten Amerikan donanmannda 8 kmvazör vardır. 13 600, tsm ytikle 17.000 tondur. 4 uskurludur. 33 mil sürati vardır 9 tane J03 tflk ağır top, 12 tane 127 lik, 44 veya 52 tane 40 lık ile bir çok 20 lik uç<tk savar topla mücehhezdir. Barış mürcttebatı 62 subay 1200 gedikli ve erdir. Harb zamam naürettebatı ise 105 subay ve 1667 gedikli ve erdir. 2 tane uçak ve helikopter teşır. Muhrlbler Filoya dahil bulunan 4 muhrib de, Amerikan donanmasının 2200 tam yükle 2900 veya 2400, tam yükle 3480 tonluk yeni ve kuvvetli muhriblerindendir. Bunların süral leri 35 ile 38 mil arasındedır. 706 numaralı Gainard muhribi ile aynı tipten olan diğer 52 muhrib tecrübelerinde 42 mil gitmişlerdlr. Burlar Amerikan donanmasının en h<zlı muhribleridir. 2400 tonluk olanların siıratleri 35 mildir Bütün bu muhtibter, b tane 127 lik. 12 tane 40 lık 30 veya 11 tane ?0 lik top 10 tane 533 lük torpido kovanile mücehh»tdirler. Denizaltılara karşı 2 bomba ;tar ile 68 bomba havanı taşırlar. 2400 tonluk olanlardan bazılannın 5 kovanı vardır. Bunlann 40 lık tophrı 16 tanedir Müretteblen, 20 subay ile 325 gedikli ve erdir. AÖRILAtlNA SATILIK EMLAK İstanbul Defterdarlığındanî Kıymetl Teminatı Dosya No. CİNSİ Lira Lira 5111268 Adalar, Kınalıada Mah. eskl Macar, ye5111269 ni Korkut ve Manashr Cad. 49 ada, 9 ve 10 parsel sayüı 568.50+309=877,50 M2 Üd arsa. 1850 138.71 5111692 Adalar, Kınalıada Mah. Sahilhaneler So. 21 ada, 4 parsel sayılı 198 M2 arsa. 1000 75. 5111798 Adalar, Kınahada Mah. eski Macar v« Sarayda yeni Serap ve Korkut So. 47 ada, 2 parsel sayılı 371,50 M2 arsa. 1100 82.50 5111989 Adalar, Heybeliada Mah. yeni Uluçpaşa ve Ulugbey So. 55 ada, 25 pan«l 25 ve 44 taj kapı sayılı 69 M2 ahsab evln 11/105 p»yj. 740 55.50 5112183 Adalar, Heybeliada Mah. eskl Dolab w Kilise, yeni Yüzgeç v» tmraiı So. 17 ada, 14 parcel eski 2 kapı ssyık 53 M2 kuyulu •rsanın 5/7 payı. T78 58.13 5112601 Adalar, Kınalıada Mah. Mezarhk rt Şerketiye So. 82 ada, 3 parsel sayılı 499 M2 arsa. 1300 »7.50 5112979 Adalar, Kınalıada Mah. eski Macar, yeni Çandarh ve Korkut So. 48 ada, 16 parsel sayıh 500 M2 arsa. 1500 112J0 5112987 Adalar, Kınalıada Mah. eaki Mao*j, y»ni Korkut ve Çandarh So. 48 ada, 20 parMİ sayılı 491 M2 arsa. 1500 112.50 Adalar, Kınalıada Mah. «skl Macar. ye5113007 ni Korkut ve Manastır Cad. 49 ada, 7 parsel sayılı 571 M2 arsa. 1200 90. Adalar, Kınalıada Mah. Balmumu, Çan5113289 dariı ve Korkut Cad. 31 ada, 12 ve 13 par5113290 sel eskl m kapı sayılı 546.50+318=864.50 M2 iki arsa. 2650 198.75 5121142 BakırkSy, Yesilk8y, Köyiçl. MOrvetll So. 355 15 parsel eski, yeni 7.9 kapı sayıh 14135 M2 bahçeli ahsab ev. 6500 487 50 5122Î51 Beşiktas, Ortaköy Mah. Belediye şubesine göre Kaypakoğlu, tapuya göre ve mahallen Urgancı 58 ada, 11 parsel eski 12 mük. Belediye tubesine göre yeni 13 kapı sayılı 107.50 M2 arsarun 1/3 payı. 108 S.10 Beşiktas, Ortaköy Msh. efki OrtakSy 5132725 Divanyolu yeni Muallimnaei Cad. 40 ada, 13 parsel en eski 14 mük. yeni 98'1 kapı sayılı 150 M2 arsa. 2500 187.50 51515013 Beyoğlu, Yenişehir Mah. eski Yamandi, yeni Yamanali So 1369 ada. 12 parsel en eski 36,38,40 eski yeni 16 kapı sayılı 23 90 M2 arsa. 150 11.25 51515912 Beyoğlu, Şişli, Cumhuriyet Mah. Ayazma deresi civan 094 ada, 30 parsel taj 19 kapı sayılı 46 M2 arsa. 460 34 50 51615037 Eminönü, Kumkapı, Cankurtaran Mah. eski Şadırvan, tapu kaydma g5re Şadırvan çıkması, Şadırvan sokağı 79 ada, 14 parsel yenl 22/1 kapı sayılı 9 M2 arsa. 45 3.38 51P16836 Eminönü, Beyazid, Dayahatun Mah. Tığcılar So. 631 ada, 15 parMİ eski yeni 86 kapı sayılı 7,50 M2 arsa. 2000 150. Sanyer, Boğaziçi, Rumelihisan, eski 51102266 Mesarlık, yeni Rumelihlsan Mezarlık So. 4 pafta, 82 ada, 4 parsel, en eski 16 kapı sayılı 109.29 M2 ı n t , 81.96 1093 Senelik kira bedeli 5026868 BakırkSy, Haîkalı Zirsat Okulu arazisi dphilind» bulunan 7392 M2 ta» ocağı 800 180. arazisi. Yukanda yazılı gayrimenkuller 8'8/951 Çarşamba günu saati 15 U Mıllî Emlâk Müdürlügündîki Kömisyonda ayn ayn açık arttırma ı ile Mblacaktır. Bunlardan »ondaki 5026868 doaya numaralı gayrimenkul 31/12/.I 953 tarihine kadar açık arttırma ile taş çıkanlmak üzere kiraya veri •«| lecektir. İsteklilerin nihayet saat 15 e kadar yâüracaklân temlnat mak 1 buzlar» ve nüfus cüzdanlarile bir'ikte ihale günü komisyona, fazla bilj gi için sötü geçen Mtidütlüğ» ba&vurmalan. (Teminatlar, önceden de > yatınl?bilir.) Akrttı yaşımııı, yaktı nâri hicranı. Hatası gayri muayyen, gilnahı natnalum; Zehi şehidi saidü zehi şeh1 maılum! Süleyman stmdi nakristen bacakları muztarib .yoruldukça nefeslenerek yürüyebiliyordu. Halbuki her hangi bir derd kaynağına bizzat gıtmedikçe Padişahın bu derdin e6as sebebini, mahiyetini tam olarak öğrenebilmesine imkân yoktu. Hemen hemen altmışına yaklaıtığı şu sıralarda ise Süleyman artık bu tarzda çalışmakta bir hayli güçluk çtkiyordu. Meselâ, vali ile yeni Veziriazam Ahmed Paşa arasında bir münasaa başgösterdıği zaman Padişah, vaktile Ibrahimi sık sık göndernuş olduğu Mısıra bizzat gidemedi. Süleyman, Ahmedi de valiyi de namuslu ve dürüst bilirdi. Halbuki esas mesele bu ikisinden birisinin Munir Nureddin Selçuk, merhum Kral Abdullahın kendisine hedlye tttiğt aaıti muharririmiıe fütterirken c İşte, buna maalesef tevet» Türk musikisine yeni bir ses, yeni bir ruh ve nihayet yeni bir anla diyemiyeceğim. Çünkü, yalnız olayıs havası getiren değerli ses sa rak ilk konserler vermeye başlad.natkârımız Münir Nureddin Selçu ğım zamanlar, her yeniliğin uğradıkun, ilk defa sahneyt çıkbğının ğı tenkidlerle kar|ila|tım. Türk mu «gaygaysm otuz beşind yıldönümü münasebe «ikısin* getirdlğün tile, 11 ağustos cumartesl gectti A renkli ve nüanslı okuyuı üslubu, çıkhava Tiyatrosunda bir jübllt ya monoton bir musikl üılubuna alısmış kulaklara ilkönce pek yabancı pılacaktır. Münir Nureddin, Türk musikisini geldi ve itirazlara sebeb oldu. Failk defa sahneye gctiren ve ona ye kat, beni bu va buna benzer hsıeni bir üslub veren bir sanatk&n ketler yıldırmadı. Konserlerime demızdır. Haklı töhretini, Türk muıi vam ettim. Yeni ve ifadeli okuyuj üslubuna, kieinin kökünden kaldırılmasma kadar ileri giden fikirlerle, tek ba aynı aamaada konser musikisine ahftıkça, dinleyicilerm şına çarpışarak temin etmlf ve mu kulaklar sikimizi, her jeyden evvel bir mey zevkleri de beraber incelmeğe başhane musikisl olmaktan kurtarmi| ladı. Nihayet bugün, kulakların ve zavklerin aradığı bir musikl vücud tır. Münir Nureddin Selçukun fare buldu. MemnuniytÜe söyleytbilirim ki, fine hazırlanan jübilenm, muslkl tarihünize geçecek bir hususiyet son «enelerda, musikimizi tarsan taşıması maksadile tanmmış tevtt hırçm hava durulmu|tur.. Hâlâ bu tan müte|ekkil bir komite teşkıl e* mevzuda aleyhte çalışmalara rağmen, memleketin asırlardanberi sev dilmistir. Jübilenln proğramı gayet eaııb diği ve benimsediği musikisinl yavt itinalı bir sekilde «imdiden ha satmak azmi bütün mtfifl fikirlari zırlanmıştır. Jübile tarihl bir dîkor söndürmüstür.» Türk musikisine karsı içinisde içerisindt yapılacak, başta Münir Nureddin olduğu halde jübileye ka ne taman bir heves uyandı, kimietılecak bütün sanatkârlar tarihl rin tetiri altında kaldınız? « Küçük yaşımdanberi iyi blr kostüm ve kıyafetlerle sahneye çımusiki havası içerisinde yetiştım. kacaklardır. (1) Ptçevfnln Allden naklen yazdıJübileye, Konservatuar heyetin Degtrli hocalardan da lıtifad* cioİına fora, «Ş*h »• G*da» n Yuıuf r» dekı bütün aanatklrlarla, üstadın rek, çocukluğumdan gencügime kaTuleyha. falri Yahya merslyestni bizzat dagıtmamıı. ölümünden «onra yayın taiebeleri de lftirak edercklerdir. dar, lçerimdeki istidadı geliştirdim. lanmuını mukaddlmey» yazmıı fakat Bu arada Üçüncü Selim ve Lâle Aynı zamanda Cenabı Hakkın bana blr gecc, uyku «tnMinda kc*e*lnl ka devrine aid üç tarihl sahne canlan bahşetmis olduğu güzel ses ve )stiriftıran bir do«tu tarafından mer»ty« dadımın da lnzimamile, aanaU karalınıp kopyt edilerek dagıtılmııtıy. Bu dınlscaktır. Münir Nureddinin, Lârada Rüstem Paşanın «özlerl de aynen le ocvri için bestelemif olduğu Ne şı olaa bağlılığım ve mütemadt çaPevevl'den ahnmı?tır. Yalnıı RUatem dimin Çırağan isimli güıei bu kıt hsmam sayesinde kendiml yetijtlrP*9* ll* Peçevt'nln blr karfilafmaaı, ası da, o akşam, ilk defa olarak, dim. On bir yafimdan otuz yajıma hemen Mustıfamn katllnden lonra dekadar amatör olarak çahjtım. Bu ğu, Rüstem Pajanın lkınci defa uda kırk kifilik bir heyet tarafandan tereniıüm edilecek^j. Bu konserln bir müddet zarfında sırasile Darülfeyzi rete gelmesl üzerinedir. Rüstem Paşaty nriri MadtUnA» Paditaht taman kıamına, üstadın kızı Meral Selçuk Musiki Cemiyetinde, Dîriililhan He O eanı admtyan oldu hdfc <1« yektan, da katılacak ve babasile beraber yetlnde, Mızıkai Hümayunda, Şark Demesl kalana revadır fesftd eden yeni jarkılardan bir kaçmı okuya Musiki Cemiyetinde ve Riyasetl «eytan? Ve Cumhur Musiki Heyetlerinde bucakto. Bunun çıbt ift Mm gOrdu, fcim lundum. *•• ifitti acebî 1929 yılında ses tahslU için Pariıe Ki oğluna fcıyB bir Seneri Sanat hayatmın 35 inci yıbnda Omtr mtfrebl değerli (anatkânmızla Nışant«|in gittim, bir yıl sonra memlekete dön Mısra'lannı ima etmektedlr. Yahy» daki evlnde karşı karşıyayıa. Jübi düm, 1930 da ilk ve yaînu olarak nm cevabı lw mersıyefindekı: Il&hi Cenneti Fırdevı ana durağ ol(tm eye aid hazırlıklar üstadı bir hayli konserlerime basladım. Aşagı yusafsmıs.. Çehresi de oldukça yorgun kan bu lamana kadar, memleket Nlzamı âlem olan Padifah tağ olsunt dahllinde ve haricinde konserler Reytlnde mündemiedlr. Rüstem Pasa görünüyor. Yahyanın idamı ıçln defatle Süley* '•! Kendisine ilk sualimizi sonıyo vermekteyim.» mana müracaat ttmlj İse de Padişah: Münir Nureddine bir sual daha • Bu makulelere kulak tutma' Intıkam rum: Msdlk etmt!» eevabile Yahyayı vikaye 35 inci ianat yıldönumünüzde soruyorum: ıtmiıtir. , Atatürkü yakından tanımak heyecanlı mısınız? Iklnci Vezlr Ahmed Paşaya gellnee, Münir Nureddin, tatlı bir tebes saadettni tatmif bir sanatkâr sıfaRustemd«n alınarak kendUlne verllen Bümile, »evet» der gıbl, başını sal tile, ona aid bir kaç habranızdan «Iuhni Hümayunu kabul etmek Istemenlj ve ancak boylellkle. işleimij olan adı, açık pencereden biraz uzak bahseder misiniz? c Hanguini anlatayım asicim. dnayeti tavslb etmedı|ini belırtmeje ara doğru daldı. Herhalde mazıyi çalışmıştır. Bununla beraber Süleyman hatırlamağa çalışıyordu, ve anıat Bilirsiniz ki, Atatürkün her mevzuısrar etmis ve en nihayet Ahn ed Pa. mağa başladı: da kendilenne büyük bir itimadı l*nın kendlstnln, tekrar Sadar*te avdet Hayır, dersem ya'an söyle vardı. Beraber bulunduğumuz bir edecegl muhakkRk olan Rüstem Paşa »dına «hülled» den gayri blr ıey ola miş olurum. Otuz bes yıl... Ajağı musiki âleminde, benim, müteaddid mıyaesğı yolundakl endiıeeinl d açık yukarı insan ömrünün mühim blr defalar dlnletmiş ve sevdlrmis. oîlaması üzsrlne, Süle'/man Ahp«d Padugum; hatti, kendilerlnin de çok şaya kendisini azletmıyeceglne dalr kısmını tefkil ediyor degi! mi. Öm defa terennüm etmiş olduklan bir yemin etmıı ve boylellkle Sadareti ka rümüzün 3035 senesi oldukça ağır bul ettlrmlştir. Süleyman, musVtil blr geçiyor; fakat, bundan »onrannın farkıyı benden okumamı istediler. anında karşılaştığı bu inadcı mukave ne kadar süratle ilerlediğini, insan Bu şarkıyı okuyup bitirdiğimde, rr.etl asla unutmami}tır. (Bak: Peçe\1. «Aferin çocuğum.. Benden bile lyi Hammer, Hammerde Ata Bey Merhu düşünmek bile istemiyor » Sanat hayatınızı rahat vt hu okudun..» demek suretile, beni tak< un tezyllâtı ve Ebıılfaruk) (Ts.l dir ettiklerini bugün gibl hatırla*ur içerisinde mi geçirdıniz? (2) Blr gun Sellm Nedımı Haacı Ce'i' Beye (Halk benım İçin ne dıyor'l Padlşahır. şehzadesine bu itlmadı dev«m rım.» Münir Nureddinin Atatürkten bah d'ye sual eder. Celâl Bey şu cevabı •tmemış v» 15S3 tylul ayında. Bayezidi, verır (Asker pederlne selef c'mak İçin muharririn yazdığı glbi İstanbulda de sederken sör, merhum Kral AbdulkarjctiR Mustafavı is'er; k!"d"çin Bn |tl Edlmede Kayroakam bırakarak laha intikal etti. Abdullah Haıretyerldl dc pedert valıdesi sevıyor; lâk'n Anadoluya geçmlş ve Ereğlı dvarında, kimse senden nahaetmivor. çunku kım hemen her şeyden bıhaber babaaının lerinin, İstanbulu son ziyaretinde, se sende bir huner görmuyor ) Sellm *:ml opmeğe gelen Musufayı dılsızlere kendisine hediye olarak verdiği ona şu cevabı \ermiştlr: (Arker Mus katlettırmlştır. tljbu vahjl facia hengâ güzel ve antika bir ceb taatini KUtafanın Padişahhğ'm lıtesın, bt mında Sultan Sülcrman ıRanunî» yl tusundan çıkararak bana uzatü. bam, anam da Bayezidi ziyade sevsm «etreden lnce lpck perdenln helecanı ler, eğer dllencllerın Allahı isterse sal kalbde sıklafmif hızhca bir nefes sev Saati tetkik ettim. Neresin* dokutanat Selime kalacaktır.) (Bak: Hamkıle olsun sallandıgı dahi gorulem«?i. nursanız, içeriainden güzel nağmemer) (T.S ) Kırk yaşını tecavüz etmiş, fezall ve ler etrafa yayılıyordu. Sanatkâr, (3) Muharrlr, Hürrem Sultanın ha kemalâtlle devlet ve mlllrtin en nec.h saate bir daha baktı va lözlerine rem entirikalanm ve Çehzade Musta «mallnı cem'etmlş, «MuhlUl. namı mu<. devamla: fanın katllnl. sna hatlarlle dogru oıa teanle sllr ve edeblyatta teferrud etmlş « Kral Hazretlerini, dedi, ilk rak öbjektlf blr göruşl» nakletmlştir. o'an dag gibi bir rüknü Osmanl fu m. Şehzade Mustafa aleyhine tertibler.en reti mazlumana ve gaddaranede blruh defa Atatürkün mlaaftri oıarak tuzakta, Rüstem Pajamn rolu bu\uk olarak yere serıldi. Şehld oldu. (Ebuı memleketimize geldiği zaman tanıtür. tran teferl esnasında, Padışahı faruk) bu fada için Yahyamn tarihl dım. Merhumun Türk mlUıtine olkıjkırtan telhiıi o kaleme almıs ve veclıdır. (Mekn1 RÜBtem, »«0). Mu«Sıpahi aguı Şemsı ASa (sonradan Pîsa. tafa Eunaya; Moradı Sani türbeü cl duğu kadar, Türk musikisine karıı da büyük bir muhabbetleri vardı. Isfendlyaroğlul ve Csvuşbaşı AH Ağa VBrına defnedılmlştır. vasıtaail* Süleymana gondermtçtlr. Yenıçenlerln galeyanı üzerine Std» Türkiyeyi her ziyaretinde, beni çaIbülfarukun «muzıri dlye vasıflandır retl istemiye lıtCTO'.y» Yeniv«rll«rl ğınrlar ve bir konser verrnem ardığı Şemsi Ağa, nahoş vazifesnln man yatıştıracak tek adam olduğu için zusunda bulunurlardı. İstanbUla zjm hlkâyeslnde mealen «Çun Padişah telhlji kıraet buyurdular.» Hâşâ, Mus mecburen Ahme<l Pa»aya veren ayrteı son gelişlerinde dolmabahçe Sarmdalr yemin de ebnek tafa Hâlım bu küstahhğa cüret ede, ve »zletmiyeceğln»Süleyman, Hurrem, Rus yında verdiğim bir konseri mütealorunda kalan tenlm hayatımda böyle bir vaz'ı na tem; Mihrimah; sacftyağinın hlle ve kıb, konserden çok mütehassis kalmakul irtikâb ede. Bazı mufsidler "ce': hudalart karsmnda yemlnlne ancak İki dtlleT meil olduğu tehzadeye mülk mui «ene sadık kalabilmlf vt lonunda: dıklarını söylediler ve takdir nifahasır olsun deju bühtan ederler. Zin «Azletmiyeceğinlze daır yemfn etmlstl nesi olarak kendi saatlerindea Whar bu sözü blr dahi Usane getırmeyin. niz. Katleitirmiyeceglnlzc dair yeminl rini bana hediye ettller. Kral Ab'« bu makule mesaviy» vucud verme niz yoktur» dlye blr dc iradeye uygun dullah, cidden büyük bir insan, ay'ln» deyu tenbih buyurdular: (Bak: fetva alarak namuslu dürürt ve liya nı zamanda büyük bir Türk dotftu *>çevî) der. Bunun:» beraber es»s katiı Vezirt azamtm cser'an» ldam et. idi. Allah rahmet eylesin.» müfsld hemen yanı bajında olduğu için tirmlştlr. (T.S.> KecdM KVIİTAGtL Londra 22 (a.a.) (aip) Vasıflan henüz pizli tutulan ytai bir tepkili uçak, (Avrodeltâ 707) bu ^ I inci mhijede sabah Wıltshire de Boseomb» agır bir kalb krizine uğramışsa da Dawn hava ününde ilk uçuşunJ bunu atlatmağa muvaffak olmuş, yapmııtır. fakat bundan blr kaç saat sonra gelen şiddetll bir kalb krizinden kur tulamamiftır. Amiral son nefesini verirken kansı yanında bulunmaktaydı. Amiral Forest Sherman bugün öğleden sonra Madrid yolu ile meinleketlne dönecektl. Amiral, geçen hafta Mâdridi ziyareti sırasında General Franco ile Körtişmüş ve Birlesik Amerikanın bu memlekette âeniz ve hava üsleri kurması meselesini görüşmüştü. Dün Napollde tertib ettiği basm toplantısında Amiral Sherman gazetecilere îspanyaym yaptığı zlyaret ten bahsedemiyeceğini bildirmişti. Bundan evvel aynı cevabı Londra ve Pariste de gazetecilere vermişti. Bugün bellrtildiğine göre, Amiral, Ispanya konuşmalan hakkında ilk raporu Baskan Truman'a vermeğl tasarlamaktaydı. 53 yaşında iken Birlesik Amerika deniz kararg&h dalresi başkanlığına tayin olunan Amiral Sherman bu vazifeye gelen en genc Amerikan Amiralı olmuştur. Amiral Sherman'ın halefl Washington 22 (AP.) Birlesik Amerika Savunma Bakanlığ'na mensub resml sahsiyetlerin bugün bildirdiklerine göre, Amiral Forest Sherman'ın Napolide ânl olarak o 1 m«ii üzerine donanma ifierinin aksamaması için Deniz Hareklt Dairesi Ba»kanlığını Sherman'ın ve kili Amiral McOormick muvakkaten deruhde edecektir. Donanmanın Harekât Dairesi Başkanlığına normal tayin bundın bir müddet sonra vapılacaktır. Amiral Sherman diin kalb sektesinden öldü Yeni bir tepkili uçak İ BOl KÖPÜKLÜNEFİSKOKUIU ilk motörlü tren Aralıkta teslim edilecek Ankara 22 (Anka) Almanyaya sipariş edilmiş bulunan 16 moto'.lu trenden ilkinin eylul ayı içinde tes im olunacağı tahmin edılmekteydi. Fakat gelen malumata gore, i'k tren ancak aralık ayında teslim edllebilecektlr. Müteakıb trenler İse birer ay arahkla gönderilecekür. İlk gelen motörlü trenierin yolcu kesafeti fazla olan Izmır Alaşehlr, Ankara Zonguldak, Haydarpaşa • Adapazan srasında setere konulması esas itibarile karaılaştırılmış gibidir. OPERATÖR ÜROLOÖ I KEMAL ÇAGLAR Idrar ve Tenaıul ttastalıkları, (tktidarsızlık. BeleevSek!i|i( MÜTEHASSIS1 Beyoğlu. Konak Oteli karşısı Kartal So. Çahf Ap.Tel: 41436 İTÜBERKÜLİN (T.Y.) Tuberculine Ancienne de Koch| Pirquet ve Mantous testleri için hassasiyeti kontrol edilmiftir. Dr. ZEKÂİ MVAMMEB T U N Ç MA N Jîakteriyoloji Llboratuan Divanyolu No. 103. K. 2 Telefon: 29125 K İ R AL I K Şiflide sanayi mıntaka da hilinde üst katı 300 M2. alt katı 400 M2 betonarm* inşaatı her türlü sanayi iflerine bilhassa emprime fabrıkasma elverişli bir bina kiralıktır. Müracaat: Telefon: 81629. Tütiin Eksperleri Birliğinden: 20 Temmuz 1951 Cuma günü saat 17 de İstanbul Oalata Ahen ve Münih Hanmdaki Türkiye Tütünculer Birliği merkezinde yapılacağı evvelce ilân edilen umumi heyet toplanhmız ekseriyetin temin edilememesi yüzünden yapılamamış ve bu toplantı statümüz gereğince 6 Ağustos 1951 Pazartesi eünü saat 17 ye tâlik edibniştir. Toplantı gene yukanda adresi yazılı mahal• de yapılacaktır. Birliğimiz üyelerinin teşrifleri rica olunur. | İSTANBUL BELEDİYESİ İÛNLARI Mecari tasfiye tetisaü havuzu makineleri için lüzumu olan muhI telif demirbaf ve istihlik malzemesi açık eksiltme suretile satın a l ı | nacaktır. Muhammen bedeli 9221.94 lira ve ilk teminatı 691,65 liradır. Şartnamesi Belediye Merket binasmdaki Zabıt ve Muamelât j Müdür'üğünden alınacak veya gorülecektir. İhale 26 Temmuz 951 Perserr.be günü saat 14,30 da Belediye Mer \ kez binasında müteşekkil Dâimî Kömisyonda yapılaeaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu, 951 yılı Ticaret ş Odası vesikalarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Daimî Kömisyonda J bulunmalan lâzımdır. (11016) Mecari Tasfiye Tesisatı Ahnacak w . ÇİFTÇİLERE MÜJDE Avrupa âyannda tmaz makinelerimizi ehven fiatla fabri kamızdan arayınız. Telefon: 43214 Şaklr Zümre Fabrikası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle