11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Temmnz 1951 SON H A B BİR DAKÖCAf Cüzellih Müsabakatmx Bizde particilik izde particilik bazı Istısnalannı şojle bır kenara çekersenız mahallelerde kurulmuş futbol takımları efradınm bırbinne karşı aldığı hasmane dunımdan başka bir şey değıldır Programlan birbirlerinden farkll değildır Yalnız aralarında şahsî ve şahıslann sabıkalan juzunden binkmiş cem'î bır (antagonizma = zıddivet) vardır Vasıl bu ıkı takım ovun ovnarken kavga çıkanp bırbirlenni doverler, sırası gelince. bırinın idaresmden kusen ote tarafa geçer, >ahud bır tarafm elebaşısı oteden bınni ayartıp kendl koluna alırsa, bizdeki sıyasî parti mucadeleleri de maalesef bunun mikyası buyutulmuşunden ibarettir. Içlerinde mutedil birisi çıkıp: Yapmaym yahu' Ayıbdır, dese hemen allakhkla, korkaklıkla itham ederler Çunku bızde fırka sadakati, ancak hasmına karşı gostenlecek unfu şiddetin derecesile ve soup sayma. hattâ vurup kırma yaınlığı ile olculur. Parti demek memleket hizmerinl sovle veya bu şekilde yapmak için anlaşmak veya anlaşmamaktan ibarettir. Ama bu anlayış siyasî partilerin ilmuhâline girememiştir. Hele şu son demokrasi yârenliklerinde artık gireceği hakkında da e* zavıf bir umid kalmamıştiT. Eğer bu parti kavgalan sahst işlerimize aid olsavdı; vız gelir, alırış etmez. sadece vatandaşlanmızın siyasî terbiyelerinde bir takım tekâmul ve inkişaflann şayanı arza olduğunu duşunur gecerdik. Ama iş ovle değıl Butun bu çekişmele* cunda, bu mılletin ,bu memleken mukadderatı var. Insanlar iyl ve>a kotu olabilir. Bılerek çalışmalı, iş gormeli, gordurmehdir. Siyasî hatalann tenkıdi şarttır; zatl meseleye munhasır kalmak şartıle. Hukumet mesuliyetıni omuzlanı almış olan adamlar ve partıler ok, ama çok tahammullu obnalılır. Yoksa hem kendi, hem tuttuğtt [ zarar gorur. Bundan bu mem Amiral Forrest Sherman dun Napolide gektei kalbden olmeden bir kaç saat evvel. Amerikaa KongTesine gonderdiği yazıü bir mesajda sn hakıkatlerin fotönunden uzak rutulmamasını bilhassa nea ediyordu: 1 Doğu Akdenız ve Ortadoğu, Kuzey Atlantik bolgesi kadar mııhimdir. 2 Bu bolgenin korunması içm de, Boğazlann turulması ve Turkiyenin desteklenmesi şarttır. Amiral Sherman'm ıımdi bir va tiyernamevi andıran bu mesajı Başkan Truman idaresi tarahndan tstenilen 8.500 000 W dolarlık yeni W tahsisatla ileilı bulunmaktadır. Amerikanın bu seferki hur milletlere askeri v» ikfısadi yardım prorammda Ortadoğu bolgesine bundan evvelkilere nisbetle daha buyuk bir ehemmıvet verilmış ve biraz daha geniş tahsisat ayrılmıştır. Temsileiler Meclisıle Senatonun, nuteveffa Amiralın sozlerini nazan itıbara almalarından yalnız bu bolge milletleri değıl fakat aynı zatnanda butun hur dunya fayda temin edecektir. Birinei Cihan Harbine iştırak etIniş olan Amiral Sherman, Ikinci Cıhan Harbinde bilhassa Uzakdoğtı Rulannda vazife Rormuş, Amiral Nimitz'ln karargâhmda ealışmış ve mnntazam bir şekılde terff ederek kendini tanıtmış ve sevdirmışti 1945 sene«inde silâh sesirri sustuktan kısa bir muddet sonra mumaılejh, Akdenizde altıneı Amerikan donanmasmm başkomntanlığına tayın edilmisri. Rusya ile gergin munasebetlenn haşladığı »ıralarda, Amiral Sherman, Akdenirin ehemmiyerini bilhassa belirten, bn bolgede kuvvetli bir hat teskilini istıyen askerf şahıslann başmda yer almış bulunuyordu. 1949 senesinde, Başkan Truman, Amiral Forrest Sherman'ı, Deniz Harekât Dairesi Başkanhğma ( tirdıkten bir muddet sonra da, Akdeniz havzasmdaki Amerikaa donamnasmın takviyesınde muhhn adunlar afılıyordu. Amiral Sherman'm vasiyefnamesi Yarsovada yapılan förenlerde konuşan Sovyet irlesik Amerika Deniz Başkan Yardımcısı, Batılılara da hicıım etti Harekât Daıresi Başkanı Londra 22 (Nafen) Folonya*» kemunısi rejunın tesıs tarıhınm yıldonumü ırunasebetıle Varjovada yapılan resmS torenlerde Sovyet Başbakan yardımcısı Molotov ıle Kızılorduvu temsılen Marejal Joukov hazır bulunmuşlardır Kremlın'ın, cıddî kanşıklıklara »ahne olduğu bıldınlen Polonyaya bu ıkı muhım elemanını gondermıç olması nazan dıkkatı celbetanışür Uzun zamandanben gorulmemış olan Molotov, soyledığı bır nutuKta Ingıltera ıle Amerıkaya şıddetiı hucumlarda bulunmuş, «emperya Molotov, dün Mareşal Yemende tek bir doktor TitoVu tehdid etti varmış! lıst» kelımesini müteaddıd defala kullanmif, fakat asıl şıddetiı tdıp lomatık darbeyı» Tıto'ya ındirmeğı çahşmıştır Sovyet Başbakan yardımcısı, Yugoslav hukumetın» yap tığı hucumlar arasında «Bu boylı devam edemez, Yugoslav halkı Tıto'vu devırecektır» feklınd* tehdıdler d« savurmuştur Bu torenlerde Molotov'dan sonra soz alan Mareşal Joukov da Kızılordu hesabına konuştuğunu belırtmış ve Polonyaya «saadetler» temennısuıde bulunmuştur. Hastalık dalgası Dıinyanm tfcı meclısindt bir •eksenytt buhrant» dır türtdı gıdtyor. Bın İngilterede. Londra Parlâmentotunda İşçi Partm hasta mebuslan yataklanndan toplayarak ıkı veya üç rey farkla guçbelâ bır eksenyet temın edebıhyor. Dığert Türkıyede. Ankara Meclısı, isttrahat tçtn cantnı htanbula atan mılletvekıllervnt Emntyet Mudurluğü vasıtasile çağırarak ıçftmolora devam ımkânîan arayor. Onuvtuzdekt teçımlerde namzedlenn sağlık (') durumlanna da dıkkat etmek ıcab edecek Başka turlu demohrasxy\ kurtaramtyacağ%mızdın korknhır' D. N 3 buçuk miljon nbfusu olan ve sari hastalık çıkan bu memlekette tek bir İtaljan doktor bulunduğn bildiriliyor Kahıre 22 (a a ) (Reuter) Ye mende çıktığı bıldınlen salgın has talık Suudı Arabıstan hududu yakınlarında Abkonda yavılmıştır 3,500,000 nufusu olan butun Yemende bır tek doktor, bır Italyan doktoru mevcuddur Bır kaç gun once Mısır hukumetı etraflı malumat gelene kadar Mekkeye hac nyaretmı vasak etmıştır Yemenın Kahıre orta eîçısı ıle, Mısır hukumetıne verdığı bır notada, salgın olmadığmı haber ve rılen vakalann da, şupheb olduKlarım soylemıştır Buna rağmen Mısır hukumetıle dunya sağlık teskılâtı bolge burosu cıddî tahkıkata gııışmışlerdır i ipMiMHiıımiimiimHtlinilBffllllllllJHİIIIIfflllllllliımıı Annapolıs (Man'land) 22 (a a ) (Unıted Press) Â%an uyesı cumhurıyetçı Robert Taft yaptığı b^r konuşmada Kore ıhtılâfını Truman ıdaresı »ıvasetınm ortava çıkardıgı faydasız ve pahalı bır harb olarak vasıflandırrruj ve Korede elı a>ağı bağlı bır »ulhun durgun bır harbden daha ıyı olduğunu, fakat mutarekenm nıhaî tehlıkeyı sadece gecıktıreceğını ılâve etmıştır Robert Taft'ın Truman ıdaresın'n dış sıyasetıne yaptığı bu yenı şıddetiı hucum Washıngton'dakı barı sıyasî çevrelerd* 1952 başkan seçımlerıne cumhurıyetçı adayı gosterılmek içın yenı bır ham e olarak tefsır edılmıştır Taft konuçması ıırasında cumhurıyetçılerın 1952 seçımlerınden sonra doğruluk ve butunluğu yenıden kuracağım, demokrat ıdare gının aldaba ve kıfayetsız ıdaresın« ton vereceklerını va'detmif ve bu idarenın memleketın ıtımadırj kaybetmış olduğunu belırtmıstır. Amerikada başkanlık Edinburg Diikii için mücadele donanmayı bıraktı Londra 22 (a a ) (Unıted Press) Eduıbuıgh Duku Prens Phılıp donanmadan aMilarak, şahsmı Prenses Ehzabeth m kocası sıfatıle kendısını bekleyen vazıfelere hasretmek uzere dun uçakla Maltadan Londra> a gelmiftır Pren* Phılıp donanmaaa kalmajı arzu etmekle berab»r K"l Altıneı George un sıhhatının ıvı olmaması lebebıle kendısuıın Ingıltere tahtı varısının kocası sıfahle >enı bır hayat şartma uyması zaruretınm buna ımkân vernedıgı anlaşılmaktadır Amerikan ziyareti Başmakaleden devam ve kara üslennı kontrol eden straejık bır bolgedır Bu bolge duşmanın kalbıne doğnıdan doğruya e derhal darbeyı ındırebıleceğımız uslen bıze temın edebüır «Bu bolgede bulunan Turkıyc, Ortadoğu ve Akdenizın muvaffakıyetle mudafaasının anahtarını teşkıl etmekte ve Yunanıstan da Akdenizın kontrolu içın elzem balunmaktadır » Dunku Cumhurıjet'te çıkan bir habere gore, avnı mevzuu ele alan Amerika Dış Isleri Bakanlığı Musteşarlarından McGhee de. Sovjet Rusvanın, Ortadoğuja hâkim olmak arzu«unun «tamamile açık ol duğunu» soylemiş ve bu bolgeye ardımın bir zanıret halinde belırdığini kaydermiştir. Aynı haberde, Ortadoşma vapılacak yardımm evvelâ Turkive ile Yunanistana ve rana verıleceği de ilâve edilmekedir. Bu miınasebetle şunu soyliyelim i, Turkiye ve Yunanistanın Atlantik Paktına alınmalan, Ingılterenin son karanna rağmen, henuz gerçekleşmekten uzaktır. Pakta dahıl 12 memleketten yalnız Amerika ile taha, sarih bir surette Turkı\e ve k'unanistanın Pakta kabulunu is:emektedirler. Ingiltere de avnı ola pirmiş olmakla beraber, bazı \8Mdlar ileri surmektedır Filvaki, ngılız Dış Isleri Bakanı Mr Morri;on be^anatı dıkkatle okununca, ngilız shasetinin bu hahiste tam bir sarahati haiz olmadığı anlaşılıor Inşılteıe ve onunla beraber Kanada da. Pakta girmemizı tamamile destekleseler dahi, geri kalafi kiz de\letten birinin itiraz ve muhalefeti bu işi gene geciktırebılir, hattâ akim bırakabılır. Nitekım Holandanm ittifaktan aynlmak pahastna da olsa, Pakta alınmamtza mııhalefet edeceği haber venlmiştır. Vazijet boyle olunca, Amiral herman'ın «Ortadoğu ve Akdeniin muvaffakıyetle mudafaasının mahtannı teskil etmekte olduğunu» soylediği Turkiyeye, dost Amenkanın daha buyuk bir ehemmiyet vermesi icab eder. Bu da, ancak askeri ve iktisadi yardım ahsisatından Türkiyeyi suratle kuvvetlendırecek ve kalkmdıracak kıfavette bir miktarın bize aynlmasıle mumkundur. Dost doletin azametli deniz kuv•etlerıni temsil eden filoya hoş eldiniz, derken Amerikadan daha uk vardımlar beklediğimizi bir efa daha belırtmeği luzumlu bul Barışseverlerin mahkumiyeti Askeri Yargıtav *erilen kararı tasdık etti Ankara 22 (Telefonla) Bır muddettenberı 2 nurrarah Askerî arnızon mahkeme=ınce yargılanan Banşseverlerden Behıce Boran ve arkadaşlannın mahkum edıldıklorı hatırlardadır Askerî Yargıtav kaarı tasdık etmıştır Sanıklar VÎkında cezae\ ıne goturuleceklerdır 27 Fil« Otman Gazetemiz nam ve hesabına gflzellerın resımlerını çekecek fotografçıların ısımlennı büdırıyoruz: Foto Sureyya; Istıklâl Caddesi (Tunel başı> Foto Sabah: tstiklâl Caddesi, (Galatasaray cıvarı) Baysal Fotograf Stüdyosu: ts üklâl caddesi Zanbak sokak No 1 Foto Tuna Çarşıkapı Foto M Özen: Pangaltı Hamam Ni 150 Foto Opera: Kadıköy Opera sineması yanında Foto Şen: (Dıvanyolu). Foto Klub: (Beyoğlu Melek slneması sokağı). Foto Kenan: Üsküdar. Foto Turan: Çemberlıtaş. Foto Asral: Kadıkoy, AlbyoL Kızıl Çine sevkedilen stratejik malzeme Washıngton 22 (a a ) (Reuter) Ihracat uzerındekı kontrollara aıd Âjan Mechsı Tıcaret Tâlı Komısvonu Başkanı Demokrat Âyan uyesı Herbert O'Connor Ingılız ve Panama bandırah gemılerm «on haftalarda komunıst Çme bınlerce ton stratejik malzeme teslım ettıklerını soylemıştır Komunıst Çıne gıaen bu hamulelerm Avrupa ve Hındıstan lımanıanndan yuklendığını soı lerın* ılâve eden O Connor «bu gl bı tıcarl munasebetler doğruluk ve haksever mılletlerı gucendırır» demş/tır O'Connor bu konuşmasının bır tilî komısyon mufettışının IIzak Doğudan getırdığu malumata mustenıd yapıldığını, Ingılız Alp'ıa Granje gemısınm komunıst Çın lımanı Cantona 2 bın ton yuksek dsrecede çelık goturduğunu, bu yukü ıse «tehlıkeh hamuıe» dıve kajdettırdığıni »ovlemışt r O'Connor ılâve ettığıne gore gemı hamule«ını hatıburg ve Rotterdam lımanlann'lan yuklenmıştır. Batı Almanya da Kuzey Atlantik Paktına alınacak Londra 22 (Nafen) Sunday Tımes gazetesının bu sabah verdığı bır habere gore, Batı Almanya ederal hukumetının bu sene sonundan evvel Kuzey Atlantik Pakına tam uye sıfatıle almması kuve{le muhtemeldır. Aynı gazetenın dıplomatık mu harrınne gore, bu meseleyı goru^mek uzere yakında Batıhlar aras.nda bır konferans akdedılecâVtı Londraya dün sağanak halinde yağmur yağdı Londra 22 (a a ) (afp) Bugun oğleden »onra Londra vt guney Ingılterenm bazı kısımlarında «ağanak halmd* yağmurlarla kanşık fevkalide fiddetlı fırtına ar olmuştur Saat 14 30 a doğru Londrada hava o kadar kapalı ıdı kt, kaBundan bir kaç hafta evvel hu ranlıktan önlerıni goremıyen otosusi vazıfe ile Avrupava gelen A mobıller projektorlermı yakmak mıral Sherman'm ilk hedefi gene mecbunyetındt kalmıjlardır. Akdenizın ve Ortadoğunun savunAtkere alınma işi ması bulunuvordu. Amerikan DeAnkara 22 (Anka) Mılll Saniz Harekât Dairesi Başkanı bu arada Madndde General Franeo ile vunm» Bakanlıgmm, aon defa sgoruşmuş, Parise rıderek General kerlık fubelenn* gonderdığı bır Eısenhower'i gormuş, buradan emr» gore, muvazzaf askerlik çag.Londra\a geçmış ve orada da Ingi na gelerck onhı 'anvnn* ahnacak lız Amıralhk Lordu Sır Frazer ıle vatanda|lar, fimdiden sonra nmn, ağusto* v« kaaun avlan olmak V temaslarda bulunmuştu Evvelki zer* yılda ttç grup halındt levktgun Napohve jrelen Amiral Sher dıleoeklerdır man, Kuzer Atlantik Paktı guney Bu karar ılk olarak 931 doguınkomutanlıgı karargâhında muhım ulara tatbık edılecektır. bır konferan<a katılmış ve bu bolge komutanı Amiral Carnev ile aa Gnl. Ridgrvvay'e mühim bir vunma meselelerını incelemışri vazife verilecek Amiral Sherman ın bilhassa Mad Washıngton 22 (Nafen) Birlefridde Ispamnl idarecılenle yaptıcı mış Mılletlerın Koredekı bunın kuv goruşmeler bır esrar perdesi geri\ etlerının Bajkomutanı General sınde cere\an etmıştır. ParUte, Rıdgw»y IB yakında çok daha müLondrada. Napolıde kendnini sual hım bır vazıfeye taym edıleceği yağmuruna tutan ga/etecılere Anubıldırılmektedır Iyi haber alan çevral Sherman, «\alnız ve yalnız» relerde dolaşan haberlere gore, Gebaşkan Truman'ın bu temaslardan neral Rıdgway * yakında Pasıfığın bır raporla haberdar edıleceçmı acFi«enhower» i mevKiıne getırıleçıklamıs bu hususta başka hıç bır cektır şe> sovlememıstt Fakat muhakkaf* Pasıfık paktının kurulma^ıra olan bır şev varsa o da, Amerikan dogru gıdıleceğı ve bunda generaıdarecılennın «Askerî sahada jan ıın muhım bır rol ovnıyaeağı da tedbırlerın felaket olduğu» prenlâve edılmektedır Bu pakt Bırlesıpını nazan itıbara alarak ve tehık Amerika, Avustralya ve Yenı lıke ânında snası mulahazalann 'eiânda arasında kurulmu'îtur Dıbır >ana bırakılması gerektıgı nokğ=r taraftan Amerikan hukumetının tasını gozonıınde tutarak. Ispam.)akınds Japonya ve Fıhp'nler ı'e dan usler elde etmege çalışmı; ola\n andla«malar da ımzalaması he< ınalarıdır l c gun evvel General ermeloedır Fıanco'nun Ispanvol kabinesınde Rio kupası futbol «demokratık bır tebeddulat > japmış olması Hashıngton'un bu neşampiyonluğu defe >aklasmış olduğn kanaatıni Rıo de Janeıro 22 (A P ) P.o km \ etlendırmısrır cupasının fınal maçla.ınm ıkıncı Akdenuin Ortadoğunun, Boğaz aışılaşmasmda Sau P^ulo şampıonu Palmeıras rakıbı Juventus laıın behemehal tutulması tezının şıddetlı bir mııdafıı olarak tanın akımı ıle bugun 22 ber^bere kalamış bulunan Amiral Sherman'm o •k şampıyonluğunu «aı?]amıçtır a lumu jahıız Bırleşık Amerika içın Sau Paulo şampıyon ç?rşamba gü bır ka\ib değıldır ıu ılk yapılan maçta Juventus u Oıner Samı COŞAR 0 yenmıştı <'Cumhu^^pt» in edpbî tefrıkası: Atina Konsolosluğumuzdaki tokatlaşma hâdisesi Ankara 22 (TH A ) Atına Başlconsolosluğumuzdakı tokatlaşma hâdısesının Dış Işlerı Bakanlığmca tahkıkıne başlanmıştır Maıyet konsolosu Affan Akça, ışandakı hızmet sure&ı henuz bır yıl olduğu halde merkeze alınmıstır Başkonsolos Betınm yenne Uın edılen Bakanlık Zat Işlen Mliuru Necdet Yazgan da bır haftaya adar Atınaya hareket edecekür. Tokatlaşma hâdısesını müteakıb \ifan Akça ıle Saffet Betınm bırJirlerı hakkında Bakanhğa gonerdıklen şıkâyetnameler ve maallî kâtıblerden Hasan Bıgat ve .Iıhalakı ıle sekreter, daktılo Anna re kavas Kosta'nm da ıştırakıle :anzım olunan zabıt varakası yakm a Bakanlık ınzıbat komısyonuna avale edılecektır Alman parasutçu birlikleri Terramycine ilâcı ile zührevî hastalıkların tedavisi miimkün NewYork 22 (Nafen) Terramycine ılâcı uzerınde yapılan sDn Rusyada atom infilâkı tecrübeler bunun ruhrevt hastalıiclara karaı gayet müessır bır ılâe Londra 22 (aa)(afp) People ga olduğunu ıspat etmıştır Harlem etesının bıldırdığıne gore, son zahastanmi doktorlan tarahndan tec manlarda Demır Perde arkasında rubelere Istınaden neşredılmış bır enı bır atom ınfdâkı olmuştur raporda bu ilâc «aye«ınde yerj'jG«>ne gazetenın ılerı surduğune zunde zuhrevl hastalıkların koku ore, komun.stler, Çınde Sınkıa enün kunıtulabıleceğı ehemmıy2.]e aletınde Takla Marken çolunde behrtilmektedır yanardağı ındıafı kaydedıldığuu Dr. Louıı Wrıght başkanhğında omunıst Çın ajansı vasıtasıle hakı ılmî bır heyet, khnıklerde çalış er vererek, atom ınfılâkuu gızlemalarına ehemmıyetle devam e* meğe çalışmışlardır Ajans ındıfaın mektedır Gavet umıd verıcı oıan :eçen 17 mayısta olduğunu bıldırbu klınık çalışmalan sonunda >a mıştır People gazetesının ilâve etpılan açıklama, bellıbaşlı zuhrev! gıne gore, fıkırlerı alman mutehastahklardan üçunun ınsanhğı ass.^ların hepsı adı geçen bolge tehdid edemıjecek bır hale geldıgı eolo]ismm volkanık bır mahıyet de kaydedılmıştır arzetmedığını tej ıd etmışlerdır. PROF. NIMBUS'UN ÎVLACERALARI: Berhn 22 (Nafen) HrMer'ın eı :ı parasutçu bırlıklerıne AiensuO es bın kadar askere «hazır t r azıvette beklemelerı» bıldırılmışır Bu teblıgat, bu parasutçu bıığınm komutanı General Kurt tudent tarahndan japılmıştır Bır ığın dergısınde neşredılen bır yı:ıda, General Student, Rusyan'n lmanvanın sılâhlanmasından fazasıle korktuğunu, Alman asker e• e yenıden ıhtıyac duyulduğuııu m elırtmekte ve bunun içın de bunarın hazır bır \ azıvette beklemeen lâzım geldığını» kaydetmekteır uk. ABIDIN DAV'ER Londra 22 (Nafen) Cortisone tâcını ucuza maletmek içın butun lunyada ara venhneksızm tetkıker ve araştırmalar yapıldığı bıldırılmektedır Bır granu 15 Ingilız ırası olan bu ılâcı her keseye elrerışh bır hale getırmek maksadile Meksıkoda yapılan tecrubelerde azı netıcelere vanldığı haber ahnmışür. Tecrubelen yapanlarm asıl hedeı, Cortısone'dakı esas maddenm yerinı alabılecek evsafta nebatî bır madde bulabdmektı Boylehkle de İzmıt 22 (TS.A.) Şehnmızde sun'î bır şekılde Cortisone elde edümış olacak ve bu da ucuza te kurulacak olan beşıncı şeker fabrıkası hazırlıklan ılerlemıştır Ea mın edılecektu. munasebetle Şeker Fabnkalan Anonım Şırketı Umum Muduru Baha Tokand uzun muddet şehrımızde tetkıklerde bulunmuştur Umum Mudur Baha Tokandm buradak uzun tetkık ve temaslan. sonunda, fabrıkanın ınşasına ve ışletmes ne vardım temın edılmek azere «Mahdud Mesulıyetlı Adapazan ve Cıvan Pancar Ekıcılerı Istıhlâk Koope ratıfı» namıle bır kooperatıf tesıs edılmısbr. Bu kooperatıfe, tahmınen sekız bın ekıcı ortak olacaktır Kooperatıf faalıyete geçtıkten sonra Anonım şırket olarak kurulacak olan faorı kanın aksıyonlarının bır kısmı bu kooperatıf ortaklanna saülacaktır. Cortisone ilâcı ucuza mal edilebilecek Foto Model: Dfizce. Foto Rıdvan Kınnacı: Ankara. Foto Sporî Ankara. Foto Hamza Piıstem: fzmir Emırler çarşısı Merkez fotografhanesJ. Foto Fikri Goksay: Izmir Bajmahane gan karşısı. Foto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı. Foto Raşid Unverdi: Manısada Hukumet cıvarı. Foto Mehmed Ortaç: Aydın. Balıkesir Foto Sumer: Anafartalar caddesi . Foto Nur: Gazianteb. Foto Fahri Seyrek: Izmıt Demiryolu caddesi. Foto Aray Zonguldak Foto Can: Izmlr Konak. Foto Cevad Kızıltan; Boıu ekette kimse kimsenm ağzmm koFoto Doğuş: Mersın. cusunu çekmez Siyasi mi? Makavel olsa' Illâllah derler. Amerikada 30 talebe Zumre namma konuşulan sSzIemeccanî okuyacak rin isabetsizlığinde, sertlık, şırretAnkara 22 (TJHA) Turk lik ve jaralayıcı oluşundaki zarar Amerikan şahsıyetlerınden murpk sadece bir fena terbiye numunesl keb bır komısyon tarahndan secı jlmakla kalmaz. Karşı zumredeki len otuz kışılık bır talebe grupun butun efrad bu sozlerden kendiledan on kışılık bır kafıle onumuz rine pay biçerler ve bir kişinin ködekı hafta ıçınde Istanbuldan uçakkonuşması yuzunden binlerce Amenkaya hareket edecektir Bu işi birbirine duşman olur, olmasa talebelenn seyahat masraflan A ile kınlır. menkan hukumetı tarahndan yaMunevverlere kadar sirayet eden bancı mılletlere venlen malzeme bu kırgınhk, daha basit kimseler bedellerının eğıtım mubadelesıne arasında munazaaya ve niha>et tahsıs edılen kısmından odeneahvehanelerini, hattâ camilerinl cektır. ıyırma>a kadar vanr. Ama bız Talebeleruı dığer kısmı, mütea ;onuşurken unuturuz ki birbirine kıben yola çıkacaktır Bunlar A luşurduğumuz bu adamlar bır mılmenkadakı unıversıtelerde seçecek letin efradıdır. Bu memleketin salen branşlarda ıkışer sene eğıüm adeti onların birbirlerile iyi geçmgoreceklerdır. melerine, her sahada elele çalışmaBir kaymakam yaralandı larına bağlıdır. Secim için mi, geçim için mi bilKırşehır 22 (TJÎA) Haabek miyorum; kotu politika yapıyoruz. taş Kaymakamı Arıf Tumer, goç Devlet adamlan, devlet adamı gibi menlere toprak tevzu içın Sadık konuşmu) orlar. Nasıl konuştuklakoyunde bulunduğu aırada goçmea nnı soylemeye dilım varmıyor. erle mahallî koyluler arasında çıBiz bu demokrasıvı almadan evkan bır munakaşayı bastırmak ısvel, âdabuıı, erkânını, terbiye \e terken meçhul bır şahsın attığı bır kursunla omuzundan vurularak teşrifatını, usul ve nizamatmı alıp iyice idman etmelijdik. Dıreksiyaralanmıstır. yon kullanmasmı oğrenmeden otoKaymakam Kırşehır hsstanesıne mobıl idare edı\oruz. Çarpacağ« getırılmıs, yapılan mudahale ıle yahu, çarpacağız bir yere. Hem kurşun çıkanlmıştır. Hâdıse etra içindekıler. hem dışmdakiler zarar fında Kırşehır muddeıumumılığı gorecek. Bu ne bıçun siyasî partitahkıkat yapmaktadır Mutecavız cilik canım? Şo^le etrafunıza bahenüz yakalanmamıstır. kalım! Imrendiğımiz mıUetlerdo parti bu mu, particilik bu mudur? Beşinci şeker fabrikası İ B. FELEK Demiryollarının yeni kilometre tazminatı Ankara 22 (anka) Devlet Demıryollan Genel Mudurluğu tarafmdan hazırlanmış buıunan yeni kilometre tazmınat projeainın onumuzdekı ay ıçerısınde yururluga gırecegı tahmın olunmaktıdır. Yeni kilometre tazmmat projesme gora 2000 kılometreje mukabıl 110 orer saatı ucretı olarak yolcu trenı v« ekspreslerde makınıstlere 7150, ka tar seflerıne 44, konduktorlera 4180, gardofrerlere 39 60, ateşçılere 52 80, yağcılara 39 60, yuk tren lennde makınıstlere 55, katar «eflerıne 37 40, konduktorlere, 3520, gardofrenlere 33, ateşçı'ere 44, yağcılara da 33 lıra taznvnat ver^lecektır. Hani terzılerin elbıseyı kesmeden evvel hazırladıklan patronlar vardır, elbıse meydana ~t Kincaya kadar bır çoğu zıvan olur bu patronlarm Cumhurnetın ılânmdan sonra, otuz senehk tıyatnmuz boyle lurumsuz patronlarla r'o udur t?te. Bunların butun mezıyetlerı nedır bılıyor musunuz sahneye çıkmak cesaretmı gostermıs olmalannda'» Ja'e butun cesaretmı toplıyarak sorduğunu hatırhyor « Pekı sız onîarla bpraber değıl mıydınız, başlangıçta, Antoın Turkiyeye geldığı zaman demek utıjorum Muhsınle bcıber çalıştığınızı so>lemışlerdı bant?» Hoca bırdenbıre dıkkatle kendi«ıne bakmıstı Yuzu cıdriıydı, gozlerı bır tuhaf parlıvordu Kralçe buyuk koltuga kendısını saklamak ıster gıbı buzulup otuımuştu I^ıktan ve onlardan uzak bır yer se;ttişü Oradan, koltugundan bır seyırcı, bır yabancı gıbı bakıyordu Hastaüktan ve o bır aylık ganb kayboluştan sonraydı. Hoca bır muddet «ıstuktan sonra cevab vermıştı » Tabıî, ben de onlarla beraber dım. Fransadan yenı dönmuştum Kafamda bır yığın fıkırler, hakıkat yapmak ıstedığım hulyalarım vaıdı> « Onlann hakıkat olmadığuu soylemen nankorluk olu'» Konuşan Kralıçeydi. Kagesınde, hakarete uğramış bın gıbı kasıarı çatkın, ofkehydı. Oburu lâkayddı, omuz ulkıyordu: « Kendı tıyatromu kurmak içın çok mücadele ettım. Içınd» olduğun içın sen dı ıyı b hrsın » « Ben artıstlerden ııyade hükumet ve ıdarecılerle uğraştıgını bıhyorum » « Sen kendı usturıe hemen alınma' Ama ıtıraf et kı artıstler.n ıyı nıyetlerınden başka bır şeylerı yoktu Sonra hepsı cahUaüer » « Senın elınden geçmıyen bfi tua « Benım elımden geçenler de cahıldıler. Aralarında bır çoğu *ahneyı bır eğlence yerı olirak telâkkı ediyordu Bunu kafa arından çıkarıncaya kadar anam ağlamıştır. Komedılerde halkt^n fazla kendılerını gulduren aktorler vardı Kadınların ekserısı sahneye ovundaa zıyade elbıselerını, endamlannı gos termeye çıkarlardı. Rollennı ezbeılemezler, aralarında durmadan kavga ederler, sahneden halkla konusmaya kalkarlar. Bır defasuıda hatırlarım, saçları ve endamından dolyı çok beğenılen ve kendısını Turk sahnesının en guzel, en akıllı, eo ıstıdadh artıstı canan, senın de ıyi tanıdığın bır hanıma Shekespeare ın pıyeslerınden bırındekı rolunü anlatmak içın tam uç gun uç gece nefes patlatmma lâzım gelmıştı Ya tıyatroya, daıma perde açıldıktan sonra gehp, durmadaa tıkınan, agız şapırdatan halk' Vergı memurları, bınbır muşkulâü he beledıartutien cahü BU sayacağu?» ye, daha nelerle uğraşacaksın. Soa ra da bunlara mânı oîmak ıstedığın içın «Turk tıyatrosunun dıktatoru» dı\e, adın çıkacak'» uo nedıaragm ntu rıtu mfhvp y « Ama bıhyor mıisun o zaman herkes provaların bahan» olduğunu senın bahsettığm «uzel artıstle Modadakı e\e kapanmak içın Shakespeare'ı bahane ettığını soylemışierdı » Kralıçe guluyordu. Jale hayret ıcınde kalmıştı Krahçeve ofke yakışıyordu, bırdenbıre gendleşıyor, adeta guzelleşıyor, Zehra kız oluverıyor, e^et oyle pervasız ve o kadar canıı' Hoca bırdenbıre bahsı değıştır.vermıştı « Sızın Ankaradakı mekteb ne zaman faalıjete baslami'jtı Jale'» « Muzık bolumu 1946 da galıba, ama tıyatro kısmının ta'ebe \e tam kadro ıle çalışması 1940 senelerınde başlamış « Işte bence Turicıyede doğru durüst ılk sahne hareket.en o tarıhten sonra kendını gosterır. Çunku ben kultursuz tıyatıo olmıya" cağına rnananlardanım Bunu başlangıçtanben soyler dunırum Mekteb lâzım efendıler, mekteb lâzjn! Neden mımar olmıyan ev plâru çızemıyor neden tıb tahsıiı olmadan doktor, hukukta okumadan avukat, hâkım olunanuyor da zıp dıye her sahneye çıkan, artıst o'uyor Şaşılacak şey değıl mı' Avrupada >sadufen suıemada, mekteb sahnesınde, surada burada Kejfedılen en parlak ıstıdadıar büe Rene Sımon un, şunun bunun tıvatro k'orlannda çalışıp, tecrubeaen geçmeden dunyada sahneye çıkamaz, Halbukı bızde, mektebsız, bügısız tıvatro' Işte bız bunun'a uğraştık Patron kesıyorduk, kınıısı sepete, kımısı sahne\ e' Ama uyourma şeyler tabıî. Nasıl acemı terzJerde elbısenın yakası, kolu kayarsa bızde de oyle, roller, pıves şuradan, buradan durmadan kayıyordu. Utanan artıstler vardı, kanapelerrn, koltuklarm arkasrnı sıper alarak oyle oynarlardı Yahud da ellermı nereve koyacaklannı bılemezler, çırpınır durular Bu esnada metınlermı de unuturlar mubarekler, goz lerı suflorde, gorulecek bır çorba' Halbukı bız ne yapıvoruz' Meseıâ Shakespeare'ı, Moıyer'ı, Ibsen'ı, Gothe'yı oynuyoruz, ıdeallenmız buyuk yanı. Fakat şımdı. » Jale Hocanın tekrar kendısıne baktığuu ve gulumsedığını hatırhyor Bu bakışta «şımdı szler varsınız, gencler var1» demek ıstıyen bır mâna sezer gıbı olmuştu. Sevıncle urpermıştı Sonra bırdenbıre Kralıçenın hırçın sesı odanın ıçınde çınlamıştr « Şımdı Konservatuar, Devtet Tıyatrosu varsa, o zamaa da senın mektebın vardı ya' Oyle değıl mı? 1 Ahmed Cemın mektebı Ne derlerdı bılır mısın Jale, hâlâ da soylener ya » Ve Kralıçe ateş saçan gozlennı Jaleınn uzerıne dıknuj, hırn»ını alır gıbı ofkeyle bağırmıştı. Orduda şiddetli yağmurlar «Sahneye kım çıksa derlerdı kı, tahribat yaptı ışte Ahmed Cemın sesı, onun ha1 reketlerı, onun telâffuzu Anlıyor Ordu 22 (a a ) Dun ssat 1130 musun' Turk sahnesı Ahmed Cem da vağan şıddetlı yağmurlar çok taklıdı kadınlar, erkek'erle geçmeden şehır ıçındekı derelerı tu. Tıpkı Hoca gıbı oturur, kalkar, taşırmış ve şehn sular basmıştır konuşur, hattâ onun gıbı gozlennı Çarşı ıçındekı dükkân.ara ve alçaK kırpıştınrlardı > mahallerdekı evlere sular gırmı^tır Jale kavga başlıyor .demıştı. Fa Çarşı tamamen sular altındadır kat Kralıçenın hakıkatı soyledığıni yağmur 13 30 da durmuştur Şehre de bılıyordu. Hocanın beraber ça yakın mesafede bulunan Melet ve lıştığı artıstlere tesm müthıştı. Fa Tuna sujru ırmaklannm kabarkat kabahat obürlenndeydı Kolay makta olduğu haberlen gelmıştır takl'dcüığı tercıh edıyorlardı Sulann çarşıya doğru akımmdan Jale, Hocanın ayağa kalküğını heyecana kapılan bır vatandaş k, b gonnuştu sektesmden olmuştur Sulann ç^« Şukur olsun sen benım te kıldığı yerlerde yollar çamur ıçın1 sınmden kurtuldun » dedır Kralıçenın sesı bıçak gıbıydı: Seluı, fındık mahsul'tne bujuk « Evet, şukur olsım' Bır kere zarar verdığı tahmın sdılıyor de senden kurtulabılsem'» Ve Hoca sert bar sesle soylenmış Petain'in hastalığı ağırlastı tı: PortJoınvılle, (Yeu adası) 22 « Geç oldu değıl mı? Gıtme'i (aa )(Afp) Hastahğı dun gere yım » bırdenbıre ağırlaşan eskı Mareş^l Boylece kavga başlamadan Ka Petam şuurunu kaybetmıştır panmıştı Kalb ve cığerlerınden rahats'z Jale «Onunla önumrîe kavga olan Petaın, ancak oksıjen balonetmemeye çalışıyordu, ona bır has lşn sayesmde yaşayabılmektedır ta muamelesı yapıyordıı, buna dık Madam Petaın butun gece hastanın kat ettım» dıye, duşundu başucunda kalmıştır Eskı MareşaEvet, Ankaradan dondukten son lın, avukat ve aıle efradı adaya gel ra her şevı daha ıyı gorup anîa meden e^vel olmesmden endıse e maga başlamıştı zaten. Hem Şışlı dılmektedır dekı e\ e de daha sevrek gıdıvorOte yandan, askerî takvıye kuvmuş Kra'ıçe şıkâyet etmıyordu a ; vetlen Yeu adasına gelerek Petam ın ma, Salıha teyze soyıemıştı 1 evvelce hapsedılrruş olduğu Pıerre • Arkasi var i Levee kalesmde yerleşmıslerdır. Dış îşleri Bakanlığına ^ ingilizce bilenler alınacak Ankara 22 (Tele'onla) Dış Işlen Bakanlıgı a'dıgı \enı bır kararla bundan bo>le Bakanlığa alınacak memurlann mgıhzce bılmelernı şart koşmaktadır Cazıbesme, cazıbe katmasını bılea kadm bacaklarınm tu%lerını mut* laka PUKAY'la almahdır. Guzellık levazımı satan her yeı» de ve Istanbul Sergısınde CANSO» Pavıyonunda bulabıhrsuuz,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle