14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Temmttz 1951 12.M Açlll| rt pftigratlıla» 13.00 Haberief İJ.İS Mortön Öould ve Rasarlo Bourdan orkestralarından ha Sajfaföft 1 in« fif müzlk (P1.J 13.41 $âfkilar (Pl.) Saffet Gür isminde bir okuyucu yaRizenin Reşadiye mahallesinden Bas14.20 Dani ve cft* miliili (fl.ı 14.43 ğer hakikaten d\ırum dilekçede an fl Merâl Ifniasile aldığımız bir mek zıyor: Program:ar ve â|ik Veysel, İbrahimden laüldığı gibi ise düzeltilecektir.» «Mekteblerde tek ldtab sistemi kalfubdan: türküler <FI.) 15 00 Kapanı|. Propâgânda yâsağinıa tatbik edü .Vazlfemi Ua edefken hartaUndlth. dırıldı. Bo, talebeye blr noktadan diği son üç gün zarfında temsili tedavi edilmek üzere Trabzon askeri zararı oldu. Talebe stnıfını geçince • okuyacağı sınıfın kitabiarını alır, icalî.M Açıiış ve programlar 1S.Ö0 mehedilmis olan Cevâd Fehrni Baş hastanesüıe yatıfıldım. TedaVi etmeğe bajladılar, doktor kal blBda hoca ttıtarak kitablaıla daha taMachlto Ve Ingleı orkestraları.ıoan kutun sSana Oy Vetiyotütn» pisiyum iğnesi veriyordu, iki gün iğne ilde onlarla aşina olurdu. Oecen aene Kulübler arasında dans BiUüii (Pl.) 19.36 Fasıl günden heyetl (Sultaniyegjh) ldare eden: yesi bu akşamdan itibaren oynatıl" muntazaman yapıld:, üçüncü gSfdtim. ders kitabları ancakbn ekinı sonunda traıısferi durdumiuş ellmlze geçmiştl. Biz «atilde ne yaİğnenin kesildilinl Hakkı Dannan i9 00 Habetlet ffiâğa başlânmıştır. Seçlrne iştifak lllbafen her gtin iğne yUıyordH. Duruıtlffl? Elltnltde kitab yok kl ders çaDoktor olan U. Müdürlüğün. 1S.13 Calât tnce ve arkada^lanndan nisbeti yüzde 6370 kâdâf tahmirı mu baştabibe anlattım. Hetn«ireyi ya ı?alım. Alâkalı makamlar kitabların dalıi fnliz!|i 19.45 Akşâta Kofısefl edİllyof. memlcAetler arasındaki takhaneye çağırdı, neden iğne yapma der» yılında okunacaklann llste.) » ao.lO Kısa $ehir hab«rieti dığını sordu. Hiç bir şey dlycmedi. erinl okullara, okuilar da talebelera Saat 23.15 teki dunım transfere de müsaade 20 15 Ratlyo Gaaetesl 20.30 Sarkllaf. da blr yaparsın demekle ctnmuz sonuna kadar bildtrebilirlcr. Malatya 22 (Anka) Malâtyada Doktor etti. Ikisini bir eelaya îarpı!mıy»n Bunu teklif edlyorum . eKUyuı: Sablt» TuT; «alanlaf: SSdi Işıletmemesl lâzundır iktila Hiç ay, Yorgo Bacanoe, Sallh Orak 21.00 Belediye seçimi bugün yapılfnıştır. hemjlre taratından lena muameleye •I^BD !••••••••• Balıkçüann bir şikâyeti Maftabaşı sohbetl; konuşan: Bçdit Faitc Saat 23,15 te durum şöyle Id maruz kaldım.. Tedavi edilmek, şifa idi: Yazan: Burhan Felek Kasım OHuoğlu imzalı blr s^âyet 21.10 Şan sololatı; sSyliycti: SopfâSo bulrnak Için geleıi blr hastanın Iğnesi mektubundsn: Mevcud 71 sandıktan 53 ü açllSelltıa Irktln 81 .S0 ŞehriıniJe ıfslen neden vuruhnuyor? Yemekle» »ultt eot.Otuz senedenberl, merjünlnde balık Sayısı şimdilik üçü buldu: Bi* misalır Amertkan fllosunu karsılama mış, 9841 C.H.P., 380O de D.P. cybadan başka blr jey degtl. < gt»n yattım; törenlnden Hjporta) 21 45 Spor haıbı âlmiştır. Su netlceye göre, seçim tam 6 kilo kaybettim. Hava deği$üni avljftnak üzere, Büyük Çekmece, KliçUk ilm birinci smıf oyuncularırnızdan Çebnece, Çuplüce, Kumburgaz, CelalihaUeri; konuşan: Eşref Şefik 2200 leri C H. P. nin kazanacağı attlâ vererek savdılar. baZllan Avrupaya, bilhassa İtâlyaye, Selimpaşa ve SUivri fahlllnde çaSsrkılar; okuyan: Necmi ftıza Ahıs» sılmaktâdır. Göztimtln Sntinde geeell blr vak'a: ışmakta ve bn soretle hem gecinroekya nktarma edilmektedir. Şükrü ve kan; çt'adlar: CPvdet Çağla, l"ahır« Ağır hasUlardan birisi, »bahleyin p«n te hem de memlekete Ikttmdl mcnfaBülendden sonra şimdi de Lefterin Ajansın vefdiği malumat cere kenarında dururken, fenalajıp, ya atler sağlamaktayıt. ernn. Izzeddin Ökte, Yoıgo Bac*nü.i İtPİyaya gittiğini öğreniyoruz. Malatya 22 (a.a.) (Ö«el muhabl tağına uzandı; sızlanmağa başladı, ya 22.30 Haberler 23.U0 Program'ar Bu yaz da, mevsiminde aynı yerler* "'eynelmilel futbol ijlerinin ida~ ve dans müziğl (Pl.) 23.30 Kapanış, rimiz bildiriyor) Bugün Bele takhanede nöbetçi di;« bir se; yok. Has Cz, aynı şekilde çalışmak üzere glttitanın inlltlsl rlttikce arttı, Mr arkada Jhnizde otedenberi ajlamızı yaydıjı* re>» maalesef bunu herkes itiraf ANKARA diye seçiminin devamı sırasında Şimiz fatiha okudu. hasta da orada öieder pek de yolunda değildir. İn7.2S Açıhş ve progıam 7.81 Nesell seçmenlerin sandık kurullarındaki Aü. doktor ve hentflre mmra geldller. mız v* kjyıMarımızı ç«kti|lml« ba hillcrln, MalmiidiirlütUnce ktunculara parçalar fPl.) T.43 Haberîer <.0Ö defterlerde kendi isimlerlni bu:a l;te hastanctıin ılurtımu > gilizlerien başka hemen aemen hıç k^balanmış olması scbebile bu yerlerdta Hefif müzik (Pl.> «İS Gtlnün prog* bir mület bu işin morai kısnv.ru Trabzon askeı i haslanesl hakkında lstiıade edememek ve blnnetlce çaljjaranu 8.30 Çeşidli melodiler tFl.ı mamslan yüzünden seçim kütük a'.dıgımız bu sikâyei mektutnmu üzüntü tam bir kontrol altırıa alamamıştır. letirtde tahrifat yapıldığı anlaşilmıî duyaıak ncffettlk. Belki de hastalık te maınak dıırnmu İle karşılaştık. MahalO n.oo Kapam;. ldare âmirlerl ve Tlcaret Bakanlıjtına Yer yer yan profesyoneilik hüküm ve yapılan incelemeler sonunda, sirile mübalâğa etmiş olması nıuhtemel vaki müracaatlerimiz, haftalardanberi • sürmekte, yer yer gayriafif müsa12.15 Memleketten «elâm 12.30 Bir meselâ 500 seçmenli bir mahalle bulunan okuyucumuzun bu şikâyeıini crvahsız bırakılmıj ve blnnetlce hldiM mahalar yapılmakta, böylece bir slih ârkadaşınız konuşuyor 12 40 sandık kurulu kütüğünde 300 De ügili makarnların ehemmiyetle tetkik blr tilrlü hal yoluna konulamamif va etmeleTini ederiz. jtaraftan sporun asaleti bozulurkea Posta Irututu 12.45 9sz eserlerc mokrat Partiiinin isminin bulun vc iahkik kaç satırlık rica cevab ile311 mahalll ubıUca flfahen, bu sahlllerla yetin bir blr tek kumculara kiraya verilmlj olması itU 13.00 Haberler 13.15 Fllm yıldı^ları öteden geuclerin karakterleri çütavziı'ıini deiil; hastanede ihsöylüyor [Pl.ı 13.30 Öğle O»z«tesı madığı ve bunun Cumhuriyet Halk zib veyaL'ıkaydi varsa, onun izaie edil barile, kiracıların muvafakati olmadıki rütülmektedir. Gün gelecek ki; mal ve 13.45 Ogan havalan (Pl.j 14.00 Ka Partisi tarafından sistemli bir şe mesini sağlamak makşadile bu mektubu ça artık bn sahillerden esklsl glbl IstU bugünkü beynelmilel futobl idaıepanış. kilde evvelden hazırlanmış oldııgu nes.c.üğimizl de i'.Sveye lüzum gördük. fa<1e edemlyeceğiRiiı huııuaa llerl rtlrüimtijtur. sini altüst etmek bir zaruret olave buna bazı Belediye memurlan • Neşrctrnedlğunlz bir mektub Sahiller kumculara kiralanmif ol»a caktır. Bu böyle oladursun ma17.58 Açıhj vt pro^am It 00 Üans ile nüfus memurlarının iştirak etHalid Yılsav »öile bir okuyucumuzdan dahi. bu klralama ancak <um lstihsaU lumdur ki; dünyada bir profesyonel fhıiîlSi ıPl.ı 18.30 Konujm». H.4S miş olduklan neticesine varılmışbr. aldıj ıız mektubda İ E. T. T. Idaresl ciiıetine matuf olmak ltibarile klralloyuncu alışverişi vardır. Hangi mil Folhacılar <P1.) 19.00 Haberier Şehir içerisinde bulunan 70 kü erkâıu srasında yapılan değişikükler yanların hukukunun baskaea hususiara 19 15 Tarihten bir ynprak j!».ÎO Şarcari ve şanıil olmaması lâzım gelir anı letleı arasında böyle alışveriş olubahis konusu cdümekte sur sandığın hemen hepsinde bu seyi seneleTdetıbtTi idareve bu müesse cak aynı sahilden kum istlhsal eden kı'ar 1945 Tarlhi Türk n.üzigı edenler hakyor, şündi tayin edemiyeceğim; şekilde neticeler alınmış ve De20 15 Rıdyo Gazetesi 20 30 Müzlk kında bazı ağır sozler kullanılmaktadır. di$er e^hasa ksr;ı knllanılahiirr Mr ama îskandinavyadan cenub Ame21.15 Komiîtna 2130 MalK lürküleri mokrat Partinin geniş bir cephe Aralarında çok dürüst ve liyakatli in »»lahiyet verebiltr. Faıla olarak, balıkrikaya kadar her taraf yabancı 22.00 Konv.i5ma 22.18 Dans mü karşısında bulunduğu anlaşılnvtr, sanlar bulunan bu müdürler için böyle çıların bu MhUlerden bn yolda istlfabir dil kullanılmasını tecviz etmiyoruz. desi ile kum müstahsillerLım faallyetZW (Pl.t 22.45 H»b*rler 23.00 Kaoyuncu alap veriyor. Dünkü müsabakalarda Galatasarajrh bir m&Mbık gülle atarken Esasen iştiraHn ancak yüzde 45 i Sonra okuyucıımuz «böyle bir sebe' lerme her hangt blr sekte ve arııa panış. Bunun bir faydası var mı? Henüz bulması da bu sakat dururtıu tek'.d nin tasflyeslnder. memnunluk ve tesek felmel. Üç gün devam eden atls'izro bi saray) 22.9, Burhan Cengiz (Fe 44,31, Sabri (Fenerbahçe) 29.45 kims« bir şey söylemedi. ÇocuklaBufün yeniden yenlye baiıkfilıfa etmektedir. Bunun üzerine seçim kürle bahsediyor. Ortada tatfiye diye Oktay (Fenerbahçe) ra para kazandırma bakımmdan rincilikleri puvanlı müsabakalaı1 ner) 23.8, Hâmdi Gürbü* (Fener) Mehmed kuruluna yapıİAn müracaatler v e bir ve bazılarınayalnız müdürler arasın başiıyan bir kaç yerlinin, rtkahetimiı* da şey yoktur; göre. ihtlsaslara riayet 27.39. den ve ehllyettmizden firk'.rek çok mfaydası var. Kulübler» de yabancı haünde yapıldığı için bir takım 23.4 bizzat sandık kurulu başkanlannın edilmeden yapılmıj bir b«ayiş vardır zanabllmck için htzl bu «•hlllerden a4X400 Bayrak yarışı bu meoyuncu tarifesinden dolayı seyir hoşnudsuzluklar doğurdu. Müsa 800 CahM Önel (Galatvıafay) bemek ki bunların yerlerinl deil;tircn uklaftırmağa çalumaları ve mıılıııf tuttuğu iabıtlar rleticesinde", me*tci çektiğinden faydası oldugu rrru bakalara kayıd ve k»bul müddetl 1.57,9, Turan Göker Fenerbahçe) safenin kendin« hâs olan ztvkı Vali ve Bslediye Reisi dahi İ. E. T. T mahalli idare ve lahıtanın da bu hakle adalete intikal ettirilmiş ve fcu 4 hakkaktır; ama üçtincü unsur olan için yapılan tebligatı geç alan Ai 1.58,2, Sadi Dinçtürk (Fenerbah heyecanı içinde geçti. Yer yer mu1 1 1 erkl"». ve müdiranının okuyucumuzun «ız harrketlere tlet ve vtiıU edUmesuretle kaniıtiu baltalama hareketi dediği gibi «bif ftmme müessMetinl çtft l«ri d«ha afıdır. oyuncunun asd memleketin» bu kerigüçl«r İstanftul birjfleiUklefine çe) 2.00,7 nakasalardan sonra Fefıerba'nce ta meTnlekette büyük heyecan ve :e Iik hsllne sokıuklarını. kabul etmemls•s Reslm dahi almamak mrctlle balık nun faydası nedir? Bence bühaMa giremediler. Bu yüıden değerll 5000 metre Mustafa özcan kımı 3.26,2; Galataearay 3.23:3 Beessürü tnueib oltnuftur. Halk ekst tir. Binaenaleyh okuyucumuzun latedlği çılığı ve deniz ticaretini himaye edea Türkiye için böyle bir fayda yokM gibi «bütün Utanbul hemserilerinin <•• îlktaş 3,29,9. Kazananlara mükâriyeti heyecan içlnde olup bu ışe yın Cökayı tebrike sevkedecek blr borc» ve inkifafını temine çalısan devletıa tur. Zaten beynelmüel çapta oyun atletlerin bir kıartu İitaftbul «*ro (Ö«latasaray) 15^2.5, Cihad Tunçtyl nlyetlerine rafmen, mahalH ldare M piyonasından mahrum oîdular.. ay (Fenerbahçe) 16,07.1, Salâhad fatlar verlldL sebebiyet veren sahtecilerin süratle mevcud değildlr. Bundan dolnyıdır ki lerln ba yolddü menfl bareketlerlnl, U. cu yetiştiremezken, bir kaç aivrilÎstanbui şampiyOhası bu h'aliU Mtisabakalarda lUaria p*tırtKl, ha« dtn Yıldu (Be?ikU?) 18.08.5 cezalandınlmasını istiyen tezahü bu mektubu r,esretmiyoruz. gililcre arzedfyoruz.a mi| çocuğun da juraya buraya gitratta bulunmaktadır. Çoctık bahçeierinin acıkh me«i, Türk futbolunu büsbütün ra kemden çok idarecileria «ahadâ Diâk Mehmed Oktay fF«ner atletizmi baltalıyan bulutlarm ü Bir kat dbise i^tiym bir hasta t yıflatacakür. Bunu bizden fazlâ dolasması yüzünden îstanbui at * bahçe) 36.68, Necdet Akm (Gala zerimize doğru geldiğini gösterdi. e» Baltalimanı bastaneslnde Mehmed Uç Vali vekill Şefik 9an lüzıımlu h&li hakkında birincilikleri maatteessirf tasaray) 35.83, Aydın Tanbay (Ga Galatasaray 93 puanla İstanbul bilmeai lânm gelen Futbol Federal leüzm Bahçeler Müduriüjundeo: tedbirlere başvurmuş ve halkl tes yarıyor: * ' (t.iitaümanı haçtanesinde 12 cklm birinciliğini, Fenerbahçe 82, Beyoğ«Gazetenl/in 4/7/951 tarlhll nnsht. yonunun garıb bir yuznuşakbaıu çok kariftk ve üaüoü bir tekild« latasaray) 34,78. kin etmiştir. 1«3S gUnimdcnt rri tedavi edilmekleyinı •ında: «Çocuk bahçelrrinln acıklı haluspor da 8 sayı almışlardır. lıkla her giden oyuncuya lisans cereyan etti. Anladnn ve inandım •4 Seçim tarihJmizde efh=rlint fast Kit)<^ı:ı olmadıgı gibi yırdınu muh lindon flkâyct» bajlığı ile çıkan / a n Uzun Suphi Ural (Ferutfbahvermesinin manasını anlıyamıvo ki kulüb v« kulübcülük gayreti Bugün saat 17 de Mithatpaşa sta lantnıyan bu sahlekarlığm nelict taç hlr himse olduğumtlaıı yakın za • üıcciendi. çe) 6.82, Akın AlUok (Oa'.etasaolacağım ruz. Biz hiç bir yerden ithal mah atletizmi de iömürdü, gitU. AtlenihaUıka btr çok emek sarflle temizdında üçüncü kategori müsabakasini yarın alacağımızı ümid ediyo rr.anda taiıurcu de yoktur. «ıın sırtMna ray) 6.60, Ruhi Sarıalp (Fenerbihr . erck elbUem Bn hu«tısta lik ve intizamına çalısılan bahçelerloyuncu getiremeaken bizden ları yapılacaktır. ruz. Soldan tağa: tiffltü kurttrmâk Vçin yaptıfun Ç») 637, lstnnmıl YardımsevcnleT Jıntrfi I mizde son zjnruınlarda bazı ifsiı ve mesine neden müsaade, ediyoruz, mücadeleden bu gldifl* üaiiba, I f Bir sulkasda lrarban g'den first Dlğer taraftan İçel milletveKili kanlıjtına ve Kızıtay Dernc^i baskanlı gıiısuzlcrin kanapclerde yatmakta olÖmer BESlM Clrid Necdet Akm (Galabilmem. tlr hükümdar. 2 Efradından herbir: Hüseyin Fırat şu beyafıutta bulun ğ.na dilekee gönrierdimse Ae dilegimi. dukt.irı ve m'îdahale eden bekçllerlmlvazgeçmek daha akıllt bir lf ola; .i'inc getîrilmesiııe imkân çürülcmc ıln iMarlarmı luizarı ltlbara almavezinll kafiyeli sör sriylemefe mukl^lr tasaray) 45.11, Stelyo (Beyoâlu îmdi, Beynelmüel Federasyona cakto. Mflnakaşalı tstanbul bırin < ini Mldirriüer. Ha;ta in,nnl»ra ne dıkuırı guruldııgiindm bu •erserilerln familya ılki kelimc). 3 Htitvet «ini<t muştur: Fransa bisiklet turu spor), 44,44, Ahmed Kırlı (Fen«r Yen'den tanzim edilmi» eç dcn yardım yapılmaya imkân olınadı bııraîard» dola$malarının ve kanapedahil bir memlekete giden bir ya cilikleri »oyle bitti: hareketl (eskl ttrim). 4 Yârım. Mr bahçe) 44.12 bancı oyuncu kendi memleketinMonpellier 22 (a.a.) (Arp) 75 Peygamberin »ihirli fopası. 5 Bf • nz mcn kütükleri mevcufiken Dem >k ^ını anlayarrtarTım. İmkân nisbetindı lcrde yatmnîarir.ın zabıta tarafından ttlze de yard>m yıpsabr, I.ayır 1;' :.i 400 mania I>oğan (Fen*rbahden lisans almadıkça, o yeni mernYükaek Holyafkiu (Beyoğ yanşçı Franga bisıklet tuıur.un yiğit (lk! kellmel. bir coŞr.rja 1»ti rat Partililerin yüzde *rkı yazıi olıırlj>r. Biz de hn vaUnın evlâdları mcn'l lıusnra Bsyq|la Kaymakam va B°(e'llye lekette oyun oynıyamryacağına gö çe) 56,6, Emln Duybay (Galata luspor) 1,80, Ahmed Kırlı (Fener Monpellier Avi^non arasındaki ır.i. * Ncrta. gösle me ve beürime mamak suretilr hazırıadnn eski *ü yız. Bl< de bu vatana hiunet ettik v mıstır.» subesl MüdUrlUJUM < harekttl. 7 C«vrtllnce eskl te'tib euccegis. ftayır »even \atand»ş ve dln saray) MJ. Hakan (Galatasarey) bahçe) 1.75, Eıdal re Futbol Federasyonunun ve 224 kilometrelık 17 nci rperhaicsıni yargıç olur, bir edatın kısaitiımifi. 8 tükler esas tu'ularak seHmüı yayapmadığı halde Beden Terbiyesi pılması netice üzerinde pek rnüessir ıia? büytlkicrlnt'ten Allah razı otsun. sıhhsltedir. r«kat kulaklarım maalesef 1,75 ajmak üzere iaat 11.15 te hareket Shakespcare in meshur blr ewrl. Betil Mr»ya koydump hastaneye yatırUmum Müdürlüğünün artık AvYukarıdan afüğt)/a: olmuştur. İştirak nisbetvnin yüzde dılar. M kllo İken « kilora dujlüm. l»itmen>ektedlr. Harniyetll Cumhuıiyet 200 Seyfi Alanyan (Galataetmisierciir. Ç«kiç Balcı 1 Arada tanıjıklık olma durumu. 50 ye yakın olmasındaKi âmil ışte Şimdi kilomu doldurmakla vücudüm okuyucularınızm bir kat elbisc hcdı>« rupaya oyuncu ihrae •dllmiyeceğletmelerlnl rlca cderim.» 2 Sokak çarpışmalafında siper FeVne dair bir karar almaat va bunu linde kurulan. 3 Tıkız hale gelmiş budur. Yoksa her iki parti bu s e v » alâkadarlara ilân etnsesi lizundır. yünlere tatblk olunan if, derdllnln için çok gayret »arfeitigine göre Gayrimazbut bir idarenin idaresilleryadlanndan. 4 Başıns bir haı£ iştirak nisbetinin de yiiksek olliği yüzünden oyuncularm bir kuget'.rtllnce cennette hizmet gören kız ması lâzım gelirdi. Bir çok seçm^lardan o!ur, eski harflerin yazılış şekl! nin oyunu kullanamıvarak fc:i mında kulüb bağhbğı, hatta fehir lerinden birl. t T m l «ypm«k *ıe bağlılığı zâfa uğramış iken fimdi geçlr!» reanasma mürekkeb blr emif. dönmesi bunun bir deiüldir. Seçimı bir de millî hisleri baltalayacak Rdj'orafı 7 inci nahifed» * Ç#Vrilinoe «haaletlsr* nlur (e'ki kazanmış görünen Hal* PartlsiTJi BasiaraU J inci *oh iede böyle bir ihtimalin derhal futbolusul çogul). 7 Blr retık, vücudiln et muvaffak olması ihtimaıi azdır.» i'.eri sürülmiiştür. Fakat Kahire.îc tililer umdelerini eski derslerden cuların riiyet sahalanndan ebediyen TC sinir kısmı. 8 Seslenmc Hüseyin Fırat sözlerine devamla, intişar eden ElAhran; gazetesi, Koal ibret alarak vücude getirdiler. uzaklaştırılması elzemdir. rından, blr Ermeni erkeğinln adı. askıya asılan seçmen kütükleri ile Abduüahın Kuduste kıtlini mütea C.H.P. iktidarda iken, inkılâblann, 1 2 3 4 5 6 7 Kulübler arasında transferl duısa/ıdık baslarına konulan listeleriiı kıb tevkif edilenler arasında 2?<i prensini:r;ni yaşatmağa çalıştı. Budurmuş olan Umum Müdürlüğün, birbirinı tutmadığını bellrtmiş, D. Kudüs Müftüsü Hüseynnin :'d ak gün de tek gayeti onu muhafazaAİTİEİŞİKİEİS memleketler arasındaki transfere 1. tâMfndan bu hususun tesblt i rabasının da bulunduğu büdirilmif dır.» Bilâhare bundan sonra alkışlar müsaade etmiyeceği aşikârdır; bekdilerek bu cihetin seçiml bozma tir. arasında kürsüye çıkan eski Baş« liyoruz. s^bebi orabileceginl de tebarüz etK^ıdüsten gazet?ye ?e'en haber bakan Ş. Günaltay da ezcümle şun tirmistir. ler arasında Müftünün V3kın akra lan söylemiştir: Amerika, Davis Irupası bası doktor Davud Ei Hüseyni ile « Partiler memlekette nafî blr A!N!1W!A!İİL!E" Salih Eİ Hüseynî tevkif edilmışler unsur olduklan takdirde hayırlı maçlannda Japonyayı yendi dir. Abduliaha aleyhtar olan ve Mı olabiürler. Devlrt menfaatleri, parti YİEİTİBİEİM Louisville 22 (a.a.) (United sırda oturmakta olan Ürdünlülı»re menfaatîeri altma düşürülürse dePress) Çift erkeklerde, Bill Talbsrt AİT göre Abduliaha yapıUn katlı mü mokrasi hastahğı başlamıs, dejle Tony Trabert'in Japon tenisçiietcakıb başiayan tahkikat sonunda mektir. Partileri nafi birer uzuv Ti Goro Ujikura ile Fumıteru NaH.AİŞjJjNll 500 kişi tevkif e.dilmiştir. olabilmesi ise, büyük liderler sakano'yu üç sette 60, 62 ve 108 yesinde mümkün olur. Hangi mem yenmesi üzerine cuma günü tekIrak Kral Naibinin beyanatı Basıaratı 1 ıvrr lekette bir parti liyakatsiz ellere ÖLÜM lerde de iki galibiyet kazanmış olan âmirliŞlne getirilerek ifadeleri aLondra 22 (a.a.) (United Press) tevdi edümişse, o memlekette haTekei iabrliuuı imalât mürakıbı İzzet lınmıştır. Birleşik Amerika Japonyayı DaIrak Kral Naibi Abdü'ılâh, Kral kikî demokrasiye sed çekilmiştir. Gunerln babası, MelÂhat Tunalı, MaQvis kupası tenis karşılaşmalarından Dün Altındiîin evine yapılan bas mud Güner; Turgud Guner ve Nejdet Abduliahın katlinin Arab deviet'eEgede yaptığım seyahatlerde köelimine etmiştir. Gunerln unoltTi Yüluek tktlaad ve kında elebaşı olduğu tesbit edilen rinin Haşimî Kralhğı aJtmda bir tülük membaı bazı insanların yakoşu netlcelenirken Zakcriye Boran sabaha karfi yakaTlcaret Mektebi, Sen Bcnua Llsesl emekli profesSrlerinden edebiyat ve lanmıştır. Gene aynı ev« yapılan leştirilmesi plânlarına şümulü olup kalarına D.P. rozeti takarak türlü Cenubî Amerikada bir tarih doktoru hücum couoauıua n,u u a u ve tahrıb • olmıyacağı yolunda United Press uygunsuzluklar yaptıklaruu esefle esnaıında kunlan V >J MUU ıu iiuvuııı frofesor RIZA tZZET GÜNEE edilen eşyalar arasmda Atatürkun | A j a n s l t a r a f l n C ! a n s°™an bir suale gördüm. D.P. böylelerine mâni ollngiliz hakemi daha mamakla devlet otoritesini sarsuzun yıll»r çekmekte olduğu hastalık ve Ismet Inönünün resimleri de aynen şu cevabı vermiştir: tehlike atlattı tan kurtulamıyarak 22/17/951 pazar ca vardır. Resimlerin üzerine benzin « Kr3İ Abduüahın kjybı yalnız maktadır 3ugün bir çok yerlerde devlet otoritesinin kalmamış olduBuenos Aires 22 (A P.) Dün bahı Rahmetl rahmana kavufmuftur. dökülerek yakılmjştır. beni ve ailemi değil, fakat bütün ğunu görerek D.P. yi bu yolda ikaz birinci küme takım armdan Al C«n*2e nuıuuı 23/7/951 pazartesl gücfi cgleytn B«yazıd Camlinde kılmdıktan Nümayiş esnasında bazı kimseier Arab ve Orta Doğu dünyasmı raüediyoruz. magro ile Porvenia araamdaki maçı sonra Edlrnekapı Şehldliline delnedıteessir etmiştir. O bü*ün hayatı «Bi2 Ttirkiyeyi tanımıyoruz, biz Demokraside partilerin rolü, bir durduran İngiliz hakemi John Ma lecektlr. Türkiyeye isyan ediyoruz, Hatay boyunca miiletinin sadık bir hiz evvelki iktidar partisinin hamlesini ede'ye müthis kızan seyircılcîin *** metkân olmuştur. Kayıb çok büArablanndır» diye bafırmışlardır. daha üeri götürmektir. Halbuki onsahaya attıklan gazoz şişeleri yağŞeyhülislâm Hasan Fehml Efendl ahAlâkalı makamlar bu yahıslan yük olmakla beraber, Kral Ab ların C.H.P. nin hamlesine sed çek muru altında bir kısmı da hücum fadındân Runell Kazaskerl Haydar tevkif etmekle meşguldür. Şehirne dullah katledilen ilk Hâşimî değil tiklerini görüyoruz.» etmede kaUujmıjtır. Vâktinde mü Molla Kibdumu, Hat:ce Ç*yıro|lu esi, Haydar: Taki; Celâî; Cemal. Gallb; şimdiki halde normal hayat avdet dir. Peygamberimiz Hazretl Mudahal* eden pollt bu hücumu dur Tlıron; Orhan Çayıroğlu bftbaiarı; Kâmetmiçlir. Buna rağmen jandarmö, hammedin yeğeni ve kayınbirarJeri durmağa muvaffak olmuştur. tngi ran Utunbekirtfı ammsı; Ahmed ve asker v* polis devriyeleri sıkı bir Hazreti Ali ile amcası bu allerıin llz hakemi maçı, kararlarına kaifi Vfhrtıed Al*\llnın enlftetl, Kattemcnu ş*kilde vazife gormektedirler. Son ilk kurbanlandır. Kral Abduliahın Vali muavirllğinden emckll •tyircilerin bağirarak siddetle itidakikada alınan bir habere göre, katli yolumuzu deği^tinniyecek ve*AHMED FERİDUN raz etmeleri üz*rlne durdurmuşAltvilerin ileri gelenlerinden Ali ya ailemin vaıifesini ifasına ve Atur. ÇAYIROĞLU Bastartaı l (ncı sahifede Bilâl Şanlı ile oğlu ve damadı tev rab gayelerinin tahakkukuna çalı227'1991 gunU rahmetl rahmana kavtif kif edilmişlerdir. Gene Alevilerin şılmasma mâni olmıyacaktır.» bu memlekette komünist tehlikemsıştur. Kederdide aılesln* b>|sa|1ıtı Haydarpafa hagtanesine iinin daha beıirli bir şekilde gorülileri gelenlerinden eski milletvedlleriz. TEŞEKKÜR kili Ali Şeykumun da ifadesine Kralın son sözü «Allah» oldu düğünü yazmakta ve şunları ilâve **• etmektedir: Haydaıpa^a NUmuîıe hastancsl kulak Kıymetll efim ve babamız 328B na mOraeaat olunmuştur. Tahkikata Şam. 22 (AP) . Suriye gaze'e ı İngiltere ve Birleşik Amerikî MmrMlnde benl gayet btiyuk bir jefkat sıblı emekll Albay önemle devam edilmektedir. lerinde, Kral Abdullah'ın ne şekil tarafından da desteklenen bir Türk Ihtimam ve hazakktle tcdavl «ttircn ve İç İşleri Bakamnın izahatı MUSTAFA VASFİ ER1İJRK de öldürüldüğü hakkında röportaj orc'ısuna karşı harekete •dan Bashekim Nuri Fehmi Ayb«rtr, kulak mütchassısl Mehmed Arınç. mu 22 temmuz 951 günü Hakkın nhmetine Ankara 22 (Telefonla) tsken lar. Intişar etmiştir. Hadiseye sahıd ve boyle'ikle Ortadoğuya girmege kavujmuîtur. 23 temmuı 95i günü Kx derunda vukua gelen hâdise etra»vtnl Doktor Bayan Güzln Ve Doktor olan kimseier tarafından verildigi ça' şrr.ak Sovyetler için hiç de çeN««l !le hert^lre Bayan Müzeyyen ve dıköy Osmanaga Camilnde lkindl öaurvist» candan alâkslarıru göfdüfüm mMtnı mUteskıb Kttracaabmad mezar flnda malumatına müracaat ettlği söylenen malumata göre, Kral sırt kici bir hare!et olmssa gerektir. bütün hutabakıcılara ve yardımcılAra lığına defnedllecektlr. Arzu eden akra mte İç İşleri Bakenı HaUl ÖüyörÜk na bir kurşun yemiş Ve derhal öl Askerî müşehidlere göre, Eusy.iba ve arkadaşların te(riılerl rlat o'u hflditenin bfjyütülmü* olduğunu te$ekkürlerüzu blldirlrlm. müştür. Kralın ölmeden aijzınd.ın nın, Türk Pus hudur'un^aki dağDünkü müsabakalarda atletlec kupalannı aldıktan sonra Nihal Yar nur. aoyledl. Bakan, aldıgı ream! maluçıkan son kelime » allah» olmuştur. lık havalide bir taerruza girişebilAtlesl ve çoeuklan mâta göre, hftdisenin ccreyanuu Suriyeli br gazeteci de, Kral yere me:i için blr miiyon'uk bir orc' ı*** anlattı ve ölen Nihadın akrabalaZevcesi Atına Ufurluojlu, kltlan nndan kalabalık bir grupun Seyfi düştükten sonra muhafı2İarmdan yu ileri sürmesi icab etmektedir. inini», Sofula Uğurluoğlu ve B1U, birinin halk üzerine ateş açtığınl Sovyetîer için e'.verişli görülebikÇapuççuoğlu zevd ile (AUna4a), kayın nia evinin önüne giderek kendigi ve 200 kişiyi yaralayıp öldürdüğü cek yoüardan biri de c'enizden ',Mni öldürmek iatcdikleruıi, fak^t vaJldeal Marugo Yavruoğlu, kızkarde}karma yapmaktır. Fakat Sovyet'eB*ni kim ararsa Çlne, lert Harikllk ügurluojlu ve zevd <Atl zabıta kuvveUcrinin hâdiae mahal nü bildirmiştir. Lil Deval dedikleri pek Japonyaya gıltiğimî söylersin. nada). Kalyopl Ana<tasladl ve M'haü line yetifip bu harokete mâni ol Generfal Yusuf Egeli Ammana rin buna da yanaşmaktan çeklneblr kttmış. Bu kadar ihtlyatsucekleri tahmin edilmektedir.» tnlacığım. Sakın Çapuççuoğlu allesl (Atına); tlgurluo|ıu duklanru belirtti ve: «Devlet kuvllk edeceğlnl de ttrutetmezdim. alleıi (Atlnaâa) hareket etti Olur Derhal bakma vetlerine karşj aala bir isyan m*vÖlumüne Atina grevi sona erdi ANDON UĞURLUOĞLU bahsetm« j' Sen de Ankara 22 (Telefonla) Haşin.î buu bahij değildir. Haberin bu fAtina 22 (A.P.) Devlet me(YAVRUOĞLU) Clark Gab kilde tefsiri doğru değildir* dedi. Ürdün Meliki Abdullah Hazvethıieenazell 13/7/961 paıartes! günO nat nin feci şekilde öldüıülmesi şeh mur ve müstahdemlerinin grevi 17 d* Bakırköy Aya Torgu Rum klllaadün akşam sona ermiştir. Devlet DOGAN KAKDEŞ rimizde derin teessür uyandırmıgılnden kaldırılacaktır. Çocuklarımlzın pek betendiklerl haf tır. Cumhur Başkanı Ceiâl Bayan memur ve müstahdemlerinin tef« lfbu ilan <Uv«Uya ımktmına kalmkll ettiği sendikanın yüksek koa« talık Doğan Kardes derglslnln 251 lr.ri dir. Myııı da renkll blr kapak İçinde. bir temsil etmek üzere Korneneral */a seyi devlete iki haftalık bir müh!«J çok eğlencell hikâyeler, fıkrnlar; mi suf £?eii bu sabah uçakla cenaze vererek eğer va'dettiği şeyleri ye» İahtb «e Batmuharrlti •allar; bulmacalar ve resimli romunlar.i j merhsiminde bulunmak üzere Am niden yerine getirmezse yenidca NADİR NADİ •üdtt olarak «.tan,.t.r. Çoeuklanna lyl i ^ ^ .Yuguf £ fe Bu nüıhada voıi <«l*Hni fUlen brr »lle teıL • esl vern.eU ıst'.j an a:ü:!i e v o l d a » , « ». • greve başlamak sartile bu gresin • a m idar* tdtn: NAZ1M ULUSAY ve babalara bu güzel derglyı tavsiy» >" § Askerî Ata|emız ıl dün akşam muvakkaten sona er«deriz. j Uhak edecekür. CUMHURİYET MATBAASİ Oyuncu ihracatı Atletizm birinciliğini Galatasaray kazandı RADYO Matatya seçimlerinde sahteC Bugüaktt Prograu I8TANBUL kârlık iddiası Mektebiarde kitab Trabzon askerî hasfanesinden şlkâyet usulü kaldırıldı amma Dünkü müsabakalarda da birinci kategori ntletlerinln dereceteri dü$ük oldu BULMACA • I 1 n 1 • I 1 p L Kudüs çarpssmalar c'ılu GünaSfaym dünkü lenkidleri IİSHİİİMİAİLİE KİAİSİR'BİNİAİR İskendertın hâdisesinin elebaşıları yakalandı Mıu ışığı Kadın gazetecî Lil'in maceraları: Teşkllâfı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle