11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET .'1 Şnbat ALAN UCUZ ALIR MAĞÂZASI BEYOâtil DİKKATÜ! Diğer markalardan üstünlüğü bir tecrübe ispat eder. DÜNYACA TANINMIŞ ALMAN GARANTİLİ BATARYA KATOD CEPFENER PİLLERİ ve FENERLERİ İBaş, di$, nezfe. NEVROZİN 4 ftoal ora lf« 3 adeî olınabilir. romatizma, sinır agnionno fcor$ı Soğuk m Tfleud* bm «ttiği ağrılar mflxminl«fm«dia «rvel tatbik edilen bu yakııun toiri ile zail oldufiu cörOlür. Mamul Uyuşturucu Madde Ithal Olunacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Miidürlüğünden: A}»Jıda dns ve miktan yazılı muhtelif uyuşturucu madde mubayaa edilecektir. 90 Kg. Chloriıydrate de Morphine 950 » Codeine Pure 450 > Phoophate de Codeine 870 » Chlorhydrate d'ethymerphins Yapı Yaptıranlar ' DİKKATÎ SİZİ SOGUGA KARSI KORUR DERMOJEN SALEPLERİ ÂLLCOCK'S YAK1S1 O S n \ \ SAKAR 1 Karşılarında cıddî bir müessesc bulmak isterler. 2 İlkten kararlaştıracakları kat'î bir mcblâğ ile yapılannı bitir mek isterler. 3 İnsaflı fiatla: iulnırk isterler. 49 * Chlorhydrat* de cocaine Bu lçlmizle Ugilenmek istiyenler, jartlajmalannı Ankarada Genel Mfldürlük Afyon Müdürlütünden, Maçka Am. MÛZMİ müsabakaana lftirak «d«n projeler 31 Ocak 951 Çarmamba fttnündan itibaran bir hafta mflddetlc İstanbul Orduevinda tstanbulda Beşiktajtaki Afyon ve Malzema İşletmesinden, Izmirde tafhir •dfl«o«ktir. Ofi» B<51ge Müdürlüğunden bedelsiz b«r ffln caat 9,90 daa 1« ym kadar (czilebllir. olarak tedarik edip tekliflerini ona (1666383) gör» en geç 20 Şubat 1951 tarihine kadar Genel Müdürlük Afyon Müdörlügüne makbuz karşıhğında tevdl ttmeli veya bu tarihte Genel MOdürlükt» bulunacak «ekUde poftalamalıdırlar. Postada vukuu melb a gecikmelerden mfitevellld dahl OİM O S M muayyen fttndan tonra gclecek teklifler nazan hibara alınmaz. Ofis, 2490 sayılı kanunm tfibi olznadığından ihaleyi dilediğine kısAĞRILARINA KARSI men veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. (1456) Lumbago, (bal *|n]*n) nlan&daa ffkâytt «dcnlarl m a larmdan knrtanr. ALLCOCH d«Ukll yakılan adatoy* tem bb •«kun b*hf«d«r. Etar «CMDMU b«Innur. AlâtMtl furikaya <Ukk»t 1. Yurdiçi Bölğe Komutanlığından: NEOKALMTNAI NEZLE BAŞ DIŞ Bn cihetleri nazan itibara alarak miitehassıs elemanlarla sabit fiatlar ve kısa teslim müddeti esası üzerinden fiatı tesbit edilmiş 2 3 4 5 odah tek ve çift katlı evlerle, 2 ve 3 katlı apartımanlar inşasına başlanmıştır. Diğer ber nevi inşaatınız için de aşağıdaki adreslerden proje ve fiat isteyiniz, 1 İstanbulda, Sultanharaammda. Rızapaşa caddesi Saidiye hanında 27 \ o . da OSMAN ŞAKAR yaz.hanesi. Telef: 25906. 2 Harbiyede Radyoevi bitişiğinde Kervansaray apartımanı altında OSMAN ŞAKAR mağazası. Telef: 85750. 3 Lâlelide. Tayyare apartunanlan altında emlâkçi Bay Ahmet Funda. Tel: 23953. 4 Sirkecide, Yenipostahane caddesinde Arsebük handa emlâkçi Bay Sami Funda ve Şükrü. Tel: 27361. YAPI KISMI FİRMASININ TESİS ETTİĞİ Soğuktan ve rüzgârdan mütevellid yüz ve el çatlaklıklanna, .«n :lcelere, yanıklara, ekzema ve cild h?stalıklanna karsı D E R M O J E N kullanmız. Operatör Üroloğ SAYIN DOKTORLARA, ECZA DEPOSU ve ECZANE SAHİBLERÎNE: Merck {abrikasmm Penicillin Cristalline G. Sodium 200000 ünite gelmiştir. PERAKENDE SATIŞ FİATI KRŞ. 63^5 dir. Halil Kânııl, Tiirk Anıerikan Ticaret Teşkilâtı, Yeni Çarşı Caddesi No. 22 Beyoğlu. Telefon: 40690 İdrar yollan ve tenasül hastalıklan (İktidarsızlık, belgevşekliği) miitehassısı Beyoğlu, Tokathyan karşısı, Suterazi Çahş Apt. Tel: 41436 KEMAL ÇAGLAR TURfiL VERHAL W/ •V GEtMİsrın sssrsr*•«» YERLERI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle