16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhurı KURUCUSU.'YimUS NADf VARUK Perşembe I Şubat 1951 24 bfiytkk aabife içbıd* ba sayı» ile başanauun an yüksek Srneğini vermıştiı. Yasar Nabi, Sabri E*ad, Fanl Husnfl, Cahid KU1*M, Bedrl Rahml, Behçet ItocaagU, Habtar JGBrfiltçfl, Oktay Akbal TS, *•. Saa Ifobrt nrBk&faizm alan Pta bfcer yuinrinı 27 nci yıl sayı: 9517 Telefonlar ümuml Santral Numaras: 24298. Y a i İşleri 24299, MaCbaa: 24290 Telgraf T« mektub adreau Cumhuriyet, İstanbul >• Porçja Kutusu Istanbul No. 248 Husnsl raretle gönderdiğimiz foto muhabirimizin dün çektiği ~.<™w«Uıı« Sağdv Knliee, Tfirk kadmlan ansmda. goM* Kral v« Krmlif* Siyasi Komisyoıt, Çitıi mütecaviz ilan etti Çindeki komünizm aleyhtan çetecilere Amerikamn silâh yardımı yapması ihtimalinden bahsediliyor Fevkalâde kabine toplantısı Içtima, gece yarısına kadar devam etti Toplanhda, Avrupadan dönen Devlet Bakanmm izahlarda bulımduğu tahmin ediliyot Ankara 31 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bugün fevkalftd* bir toplanb yapmıştır. Saat 17 de bajlayan kurul toplantısı geceyansına 5 kalaya kadar devam etmiştir. Kurul toplanüsında bugun Parıste Avrupa İktisadî İşbirhği Bakanlar komısyonuna ıştırak eden Devlet Bakanrmız Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun, Marshall yardımı ve Avrupa İktisadî İşbirliğinden sağlanacak yeni yardımlar hakkmda genı? ve etrafh izahlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Devlet Bakanımızın bu arada Abnanyaya satılan tütünlerimız hakkında da izahat verdiği anlaşılmaktadır. Yunan Kral ve Kraliçesi dün topraklarımızdan geçtiler Karaağaçta 45 dakika kalan Kral Panl, Bk fırsatta Ankara ve İstanbulu da ziyaret arznsunda oMoğmra söyledi «CumhuriyeU muhabirlerine demeci: «Türk kadınlarına ve Türk analarına hayranım. Onlar dünya kadınlarına bir örnektirler» BdfaiM 11 (Huatut «uretta göndcrdlğimlz arkadaşlanmız Haluk Durukal v« Nuyan Yığit bıldirıyor]mı) Yunan Kral ve Kraliçesi bugün Dflceor kasabasına gidişlerı esnasnda Edlmeden geçmişler ve 45 dakika kadar Karaağaç istasyonunSa. 3. Sü. 6 da ^ Yılda 300 bin kisi Kunılun geç vakte kadar devam eden toplantısında bilhassa önümüzdeki yılda kalkınma davamızla alâkalı olarak İktisadî İşbirUği fonundan yapılacak tahsislerin mevBtrind tabtmn Bnefileri Kor» tepelerinde karlar içinde duşmanı gözlerierkea zuu bahsedildıği ve Devlet Bakanımızın Pariste bu mevzu etrafında L«k« Success 31 (a.a.) (Unl zerisde karara Tmrmak flzere, fevyapüğı temaslar neticesinde edinted Press) Bırleşmi? Mılletler sıya kalâde bir toplanb daha yapmışür. ATkası Sa. 3. Sü. 2 de •I komisyonu, koraunıst Çmin müTurkiye saatıle 03 30 da oturutecaviz ılân edılmesi hakkındaki mun açılmasından sonra Rus deleAmerikan takrırı ve Arab Asya gesınin Arab Asym memleketlerimtmleketlen blokunun teklifi ü1 Arkası Sa. 3. Su. Z d* Bütce yılının son ayı Maliye Bakanhğı, lüzumsuz masraflardan kaçımlmasını bütün devlet teşkilâtına bildirdi Ankara 31 (a a.) Haber aldığımıza gore Maliye Bakanlığı butça yıluun son ayı munasebetile israf •ayılabilecek lüzumsuz masraflardan kaçmılması için bütun dev et teşkilâtına tebliğatta bulunmuştur. Bütçe yıllannın son aylarında merkez ve mülhakat dairelennde tahsisatı yıl sonundan bnce bıtırebilmek düşüncesile hiç bır lüzum ve zanıret olmadığı halde sarfiyat yapıldığı ve bu suretle devlet parasının israf edildiği ve bunun saVat bir iüyad halinde eskı senelerdeberi devam edip gittiği bilinen bır olaydır. Bakanhk, bu sene de bütçe yı1nun son aylarında aynı halin tekerrur etmemesi için devlet dairelerine yaptığı tebliğde katfî lüzum ve zaruret olmadığı halde sırf bütçedeki tahsisatı kuîlanmış olmak gayesile israf sayılabilecek olan lüzumsuz masraflara girişmekten s\ıreti kat'iyede içtinab olunmasını bildirmiştir. ağlık Bakanı muhterem Doktor L'stundağ, gazetecilere verdiği beyanat aAmerikaya dönen Elsenb«wer, rasında memleketimizde her sene raporunda Avrupay» daha fazla blen ortalama 5C0 bin vatandaştan silâh gönderilmesini isteyecek 300 bin kişinin bakımsızhk yuzünden olduğunu ileri surerek bunun yuz senede 30 milyon adam demek olduğuna işaretle, hukumetin yeni sıhhî tedbirler alacağını mujdelemektedir. Sağlık Bakanımızın yaptığı beyanlarda sık sık memleketteki vefiyat nisbetile meşgul olmasını çok yerinde bir endişe telâkki Tokj'O, 31 (AJ».) Bu aksam fik Türk tugayının yeni blr baç«ederiz. Bir memlekeün kuvveti nüalınan bir telgrafuı* gbre, 8 in.d nsı zıkredilmijtir. fusundan geliyorsa nufusun artmarTebliğde, tugaya bajlı Türk birordu genel karargahının bugünkO sına mâni olacağı pek tabiî bulu Arkası Sa. 3, Sü. 2 de resml tebhğinde, Koredeki müttenan vakitsiz, daha doğrusu kaçınılması mumkün dlum sayısını azaltmanm, bu nufus siyasetinde, doğum çoğalmasile birlikte başlıca tedbir olduğunu kabul etmek lâzımdır. Kore'de Birliğimizin yeni muvaffakıyeti Batı Avrupanın savunması Majeste Kral tCumhuriyet» muhabirlerile çörüşürken Göğüs göğiise eereyan eden bir earpışmada 3 bİR kızıl bozgına uğralıliı Öğretmenlerin Washitıgton Konferansı nakli meselesi dün gece sona erdi Meclis, 22 nci maddenin iptalini taleb eden teklifi reddetti Ankara 31 ( T B A ) B. M. Mec11si bugün saat 15 te Başkan vekillerınden Balıkesir milletvekıli Sıtkı Yırcahmn başkanlıgın toplanmıştır. İki celsedir bü hayli tartışmalara sebeb olan Millî Eğitim Bakanlığı teşkılât kanununun 22 nci maddesine daır Trabzon milletvekilı Mustafa Reşıd Tarakçıoğlunun Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Truman ve Plevea, tecavüzün mukabele göreceğini ve yaüşhrm» «iyasetme gidilemiye«eğini belirttiler Washington Sl (AJ>.) Başkan Truman ve Franaız Bajbaltanı Reni Pleven, dün, müzakerelerinin himınH.Ti gonra, «Fransa ile Birleşik Amerika arasındaki esas! bırlıği sarsacak bır tehdid veya manevranın mevcud olmadığını ilân etmişler» dir. Görüşmelerin hitamından sonra, dün geceyansından sonra neşredümia olan 2000 kelimelik tebliğde, iki devlet adamının «her hangi bir tecavüzün mutlaka mukabele görmesi V8 yatıştunlmaması hususun* da mutabık kaldıklarmı» bildirmektedır. Tebliğ, Fransa ve Birlesîk Amerikanın, realist esaslar dairesinde, Rusya ile müzakerelere hazır olduk lan cihetini de belirtmiştir. Böyle olmakla beraber Türkiyede insanm kaybuıa sebeb olan âmil, bakımsızhk değildir. Yakın tarihiaıizi ve memleketimizi bilenler bunlan şdjlece hulâsa edebilirler: Osmanlı Imparatorluğunun inhitat devrinden sonra başlıyan Avrupadan çekiliş, ardı arkası hâlâ alınamamış bir muhaceret seli yaratmı^tır. Bu muhacirler bugunküler kadar talihli olmadığından bu yüzden çok adam kırümış, salgınlar çıkarak memleketliyi tahrib etGene yakın tarihimize şöyle bakarsak, Sultan Hamidin saltanat bidayetine tesaduf eden (93) Kus harbindenberi bu memleket İstiklâl harbindenberi geçmiş olan 28 yıl müstesna yirmi yıl harbsiz durmamış ve o tarihten bu yana geçen 73 senede altı büyiık harb görmıiştür ki vasatî 12 senede bir gelir. Bu esnada yer yer patlıyan isyanlar, kanşıklıklar da ayn. Bunlar da memleket nüfusunu kırmıstır. Butün bunlardan do Tarım bütçesi dün Komisyonda görüşüldü Ziraat Bakanı bu yıl çok yüksek bir pamuk rekoliesi elde edileceğini söyledi Ankara, 31 (Telefonla) Bütçe komisyonunun bu eabahii oturumunda Çalışma Bakanlığı bütçesi muzakere ve kabul edılmıştır. Çalışma Bakanlığının bütçesinın müzakeresinde mühim bır tartışma olmamıştır. Buna mukabıl oğleden sonraki oturumda Ziraat Bakanlığı bütçesınin muzakeresıne başlanmıştır. İlk sözü Tarım Bakanı Nihad Eğrıboz almış, zıraî işler hakkında geniş izahat vermıştır. Başlıca zirai istihsal şubelerınde önumüzdeki sene istihsal edılecek ziraî mahsulün vaziyetını, tohum ıslah ve tevzı usullerinde tatbık edılecek sıstemı behrten Bakan, bu yıl içinde haşeratla yapılan mucadeleyı, bunun vüsat ve ehemmiyetını, Bakanlığın bu hususta yapmıj olduğu propaganda ve neşir ' Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Eisenhower Washington, 31 (a a.) (United Press): Hükumet mehafilinde hâktm kanaat, General Eisenhowex'in raporunda, Batı Avrupanm bir Sovyet tecavüzune karşı koymak azminde olduğunu ve Bırleşık Amerikamn Batı Avrupaya daha fazla asker ve silâh gondermesi gerektiğini belırteceği yolundadır. Aynı mahfıller, General Eisenhower'ın raporunun tetkiki neticesinde Kongrenin Atlantık Paktı devletlerınm müdafaası içın Avrupaya Amerikan askerlerının sevkedılmesı luzumuna kani olacağı kanaatmdedırler. NewYork'tfcn, WestPoint'tan ge len General Eisenhower'ı, hükumet erkânı Ue ıleri gelen Amerikan şah sıyetlerl Turkiye saatıle 19 30 da Washington ha\a meydanında kargılayacaklardır. • CUMHURİYET • Arkan Sa, 3, Sü. 5 t« lanm Bakanı Nihad Eğriboı Evde kimse yok!M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle