14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I Şubat 1951 CUMHDRİYET I "Cumhuriyet,, P O S T A S I Harb muhabirimiz Faruk Fenik Harb muhabirimizin Kore'da topladığı mektubîarm dün de a vasıtasile Kore kahramanlarına şoğıdakı kısmı postaya veril gönderüen mektublar: Ahmed Uysal ve Kadir Uysalmistir: dsn Osman Uysala. Hakkı Çe Yaşar Akarsudan Ali Uysala Kadir Çetinden Turan Tekine, lerrden Kemal Decniraya, Salih Abdullah AzerHen Melâhat A Açıkdenizden Tahb Ayteze, Nuzeriye, Emin Şentaştan Nesuh rive ÇeUkten yüzbası Faruk ErŞenbaşa, Mehmed Eroldan İVa gokmene. Ayşe Karadeni'den him Erola, Merrned Emin Er Nevzad K=.radenize, Galib Akakandan Eyüb Erkana, Mehmed lından Cavid Sökmene, Ali Genç Emin Erkandan Arif Erala, Halıl 3en Huseyın Gence. Ilerıien Osman İleriye, Emin : Arskrdan Fethıe Arslan*. Bir dimin, Akınımm hasretle her ik gözlerımzı öper, hepinize S3glıkcan Bi'erden Kuseyın Bnere, Mustaîa Yığitten Mufa Yığite, lar dıler, sizi yalnız Tanrıya emasEn Kazaktan Mehmed Krza net ederim. Başgedikli: Ali Rıza Öcal ka, Arif Mantardan Nâzım Mantara, Bırcan Eiçerden Ali Gazi Ablam Firdes Gülsoya Özere, Ali Karakayadan Halıl Sıvas Karakayaya. İsmail Üstelden 1bMektubıınuzu aldım. Beni hiç rahim Üstele, Babacandan Kadri Genc^re, Sabahaddin Kayadan merak etmeyin. Bana yurd mahTıreli Cemüe, Halıl Uraldan Ö •ulü gigara göndermek lutfunuza mer Ursla, L. Bozbaydan Hasan müteşekkirim. Bir asker için muharebe meySezere. Lutfı Bozbaydan Dr. Ahrred Marüsahoğluya, Lutfi Boz danında bulunmak kadar tad vebaydan Gü'siye Bozbaya, Lutfi ricı hıç bir şey tasavvur etmıyoBozbaydan Mustafa Bozbaya, Sa rum; ve olamaz. Boyle bir fırsat lâhaddm Çakırdan Mustaia Ça çıkınca gönüllü çıkmak fırsatını kıra, Mehraed Kuleçtan Osman kacırır mıyım? Ya hayatımın »onuna kadar Kulaça, Necmedcün Taşçıdan Mehmed Taşçıya, Mustafa Ars muharebe görmeseydım? Çarpışlandan Mehmed Teşçıya, Abbas maksızın geçen her dakikamız bıÖzdemirden Ali Özdemıre, Meh zim için bedbinlık yaratıyor. Yalnız A dan Z ye kadar örf. med Karakayadan Zelıha Karakayaya, Veysel Kojtan Hayrul âdet, çehre ve şekil bakımından lah Tosun ve Şerafeddin Koça, yapvabancı olan bu çok uzak diErdoinn Tunçaldan B. Yıldırıma, yarda yurd hasretıle nasıl meşbu Bekir Korkmazdan Yusuf Kork olmıyalım? S'zden ve bilhassa vakti münaza. Erdoğan Tunçsldan Bu ?nd Tunçala, Bekir Korkmazdan said olan Perihandan çok tafsıİıyas Şahinlere, Hasan Karaca lâtlı mektublan intizaren beklıoglandan Mecid Karacaoğlana, yomm. Sızin, eniştemin hürmetle elİhsan Sülükten Abdullah Suluke, Ahmcd Buluttan Abdi Bulu lerinden ve butun yeğenlerimin ta, Osman Tekeliden tbrahim göz'.erinden doyasıya öper, saygı Tekeliye, Abdullah Demirdcn ve selâmHrımı sunarım. KpHe'in: Top<u teŞmer! Must?fa Demire, Mehmed AlNecdet Kutlu Yüksel ındağdan Hediye Altıncağa, Sıt kı Sağlamdan Mc'ımed Sağlama, *** Ahmed Atlardan Mehned AtlaMehmed Uysala: ra, Mehmed Ali Başyerliden Sevgili babacığım, Muharrem Başyerliye, Sadeddin Selâm edip ellerinizdea öpe Cnvardan İbrahim Ünvara. Meh rim. Sevgili anneciğime selâm med Kavadan Bayram Yeşile, edıp her iki ellerinden öperim. Mehmed Çulhadan Hüseyın Sa Sevgili dayıcığıma selâm edip rıcaya, Hasan Erkandan Meh her ikl ellerinden öperim. Beni med Erkana, Halil Ozdemirden soran arkadaşlarm ve buyukle smail Öıdemire, Saülmış Zor rın de cumlesıne selâm ederim. dan Zeiiha Zora. Mustafa Do Bu kadar kâfidir. ğandan Hanife Güvelere, bmef Bergamanm. Kmık Işıklar • kö ZCargacıktan Mehmed Kargacıka, yünden onbaşı Şevket Uysal Mehmed Gunduzden Ramazan *** Geyikaşaya, Ahmed Çoraptan Emin'e Ali Çorapa, Nureddin Şirinden Ey benim kardeşim, Ahmed Şırıne. Hidayet ToprakEmin, gelâm eder, ellerinden tan Mehmed Topraka, Mustafa Okuyucuaan Şukrü Okuyucuya; sıkarım. Nasılsın kardeşim. iyi Hasan Akçadan Hüseyin Akçaya. mlsin. İyi olmanı Allahtan dilerim. Beni sorarsan iyiyim. *** H. Çam *** Kardeşim Ajşe Ellezoğluna İstanbul . Şisli Ablacığım, gönderdiğin mektubu aldım. Cevabı postada. Sıhhatte olmanızı diler, dersleıinizSevgili babacığuna: Fmdıkh de hayırlı başarılar dilerim. Zehra anneme, size ve Zühtüye çok Göndermiş olduğun mektubu çok selâmlar, hoşça kalm. aldım. Sıhhatteyim. Merak etmeÜst Çv?. Sami Aydın yin, daıma Allah bizim yardımTop. Tb. 3 Bt. cımızdır. Turklüğün ne demek Kore Conan olduğunu dünyaya siingumüzle *** bir daha İspat ettık. İnanmayan Mehmed Ali Sarakayaya I kızıllar ıse bir daha kendilerini Sevgili kardeşim, ı denesinler. Ders vermeğe her an Selâmlar'a gözlerinden öperim hazırız. Anneme, kardeşlericne ve Babam ve anneme gelâm ederim e^ime st'.âm eder, sizın de elleellerinden öperim. rinizden öperim. Bıze bu kolayGöndermiş olduğunuz mektulığı veren Faruk Feniğe teşek bu aldım. 'türlerimi sunarım. Ahmed Sarakaya Topçu Üstçavuş *** Hurşid Özçiçek Top Tajyareleri Maklnist * * * ve PiloÜanna Bayan Nübüvvet Öcal Sizlerden ayrılah beş ay kadar İnönü caddesi HacıyuMif mshallesi oluyor. Ekserimizin gönüüü olÇlkraaz sokak No. 175 duğu Kore Savaş Birliğimize, buBandınna ranın bana isabet etmesile sizHer zaman sıhhat haberlerinİ7d erin de hakkını aldığımdan özür bıldirir mektublannızı alıyorum. dilerim. Müsterih olun, hepimiz ve Ben de her fırsatta bu mektub milletimiz için çalışıyorum. Açık iannıza hemen cevab veriyorum. olan alnımız, daha açık ve ak oPek muhterem annemin, siz kah lacakbr, sevş^i ve selâmlar. raman eşimin, tath dalli AhmeNecati Dalaman Türkiyeden Kore'den Türkiyedekilere Kore'dekilere mektub mektub GRIPIN «JUtCIUK • mİH KOLONYAve LOSYONLARI İftlPtN. Stğht T» Bosyâl t»rtnm 0 » t»nltğmrn ı»$m m± latım btlzdlr ISB SSS4t No. 20 I 331 Baj. dlf. n«zf«, leoıotitnm. adal». tinlr oğntann* gtçirif^ Grlp v« sejuk algınlığı ho*. »alıktanndaa koruonq> OBİPİN atmoyi ihmal «tmcyiniı. HASAN DEPOSU: Eminönü Karaköy Beyoğlu Kaehköy Kız İSTANBUL ÖZEL Erkek 6AZETECİLİK OKULU a) BRITİSH SEAGULL Y e n 1 P • r tI Dünyanın en sağlam, tngıliz bahriye tipi deniz motörlerimiz pelmistlr. b) Fatih : Mıhçılar Cad. M (Okul derecesi musaddaktır) Yaz sömestr kayıdlarına başlanmıştır. Kayıd şartlan: Liseyi bitırenlerle ortaokul üzerine en az üç yıllık meslek okullannı bıtirenler 2. sınıfa ...3. somestre. Liselerin veya ortaokul üzerine üç yıllık meslek okullannın son sınıfından ayrılanlarla ssnat enstitüsü mezunlan 1. sınıfa = 1 ınci somestre ahnır. r EKREM YEĞEN Beşiktaş Galatasaray Futbol Mâçı Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından:: Altıncı hafta lik karş.ılaşmalanndan Beşikta§ Galatasaray futbol maçı 4/2/1951 Pazar günü saat 15 te tnönü stadında yapılacaktır. Bu miUabakaya aid biletlerin bugün eaat 10 dan itibaren stadyom gişelerinde satışa arzolunduğu sayın halka ilân olunur. (1678) Sa|Iam, kuvvetlL çok dayanıklı, kullanışlı™ Hem de rykihi motörlere kıyasen çok daha uruz. Yedek parçaun bol ve daima mevcuddur. Müracaat: HERMES Ş., Kumbaracı yokuşu 120, Beyoğlu, Tel 40358 Yemek Müessesesi sızi yağıjlı ve soğuK günlerda çarşı pazar shjverijinden kurtarıyor. Rahat evınizde otururken zengin çeşidli nefU alakart yemekleri ve yeni ihdaj edilen ayda 73 lirmya mütenevvi, et, sebze, börek ve tatlılardan mürekkeb tabldot yemeği 25 lira mukabilinde 10 gün tecrübe ediniz. Müfterilerimize kolaylık olmak üzere kapalı günler dışuıda yazıhane, m ı ğaza ve if yerlerine yemek gönderilir. ADRES: Knrtulu}, 8inemköy Bayır sokak 50/M Tel: 84474 DIKKAT!.. DIKKAT! ABDÜLLÂTİF DEBAS Neşri istenen mekfublar Diyarbakır Belediye Başkanlığından: 1 Diyarbakır Belediye itfaiyesi için alınacak Motorpomp ve maİ7emesi Belediyece açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Alınacak malzemenin muhammen bedeli 7477 lira olup geçici teminatı 560 lira 78 kuruştur. !t İhale 13 Şubat 1951 Salı günü saat 15 te Diyarbakır Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 İsteklilsr bu işe aid fennt ve husus! şartnameyi Ankara ve İstanbul Belediyelerile gunün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen Müdürlüğünde görebilırler. İsteklilerin ihale gıin ve saatinde Belediye Encümenine müracaatleri ılân olunur. (1482) Ucuzluk Düzgün ve Sağlamhünlü CRmnsiRiBRinızı HflR GİBİ BEYPZLOTIR ^•^^ Dok to r • KAHVENİN DEPOSUDUR Her gün rakiblerden Kahve ve Kalayı On Kuruş noksan satar. Her çeşid HongKong derilerimiı mevcuddur. Adres: Tahtakale. Telefon Sokak No. 25 İSTANBUL Telgraf adresi: A B T İ F SOGUK ALGINUĞI, NEZLE ve GRÎPTEN • Ziya Nâki Yaltırım Korunmak için üjümemek, teneffüs yollaruu temiz tutmak, toplu yerlerden ve hastalardan sakınmak gibi lüzumlu tedbirler arasında vücudün mukavemetini arthran Kiramit Tanesi 1 1 1 0 Knruş Derhal sevkedilir. I Kulak, Boğaz, Burun hastaI lıklan mütehasEisı. Divanyolu • • I No. 119 Telefon: 22537 VİTAMİN C ve KİNİNLt Büyük bir malî müessese için ingilizceye vâkıf tecrübeli bir muhasebeci aranmaktadır. Yüksek tahsilli ve yaşı kırk beşten aşağı olanlar tercih edilir Taliblerin kısa hal tercümeleri, hizmet ve tahsil vesikalanmn asıl veya suretlerüe bir fotoğraflannı 8 Şubat tanhine kadar Galata, Posta Kutusu 1017 ye yollamaları rica olunur. MüHASEBECİ AüANİYOR Sümerbank Küfahya Keramik Fabrikası e QUINA CEDON Ecnebı mamulâtı, Louis XVI stilinie gri trianon renkte (Versay) ve tahta üzerine oymalı 12 parçadan mürek keb bir YATAK ODASI TAKEMI, hakikî bir sanat şaheseri. Saat 1115 arasuıda 25918 No.ya telefon ediniz I I • • I • • 1 I I I Drajiler almayı ihmal etmejmız. TÜRKİYE KIZILAY DERNEÛİ GENEL MERKEZİNDEN : On ve elli gramuk ambalâjlarda yirmi beşer kılo «CARBONAT d t QUİKİKE» satın alacağız. Menşe memleket Kodeksine uygun olması şarttır. JstekÜlerm fiat, öd^me şekil ve tes'im müddetini gösterir teklif mektublannı 1951 Şubatının son günü akşamına kadar 500 liralık geçici teminatlarile beraber Genel Merkezimizde bulundurmaları rica olunur. SATILIK ARSA ve KONAK v HER AKŞAM BENİ * a e saadet? Artı* evde oturup piıveklemeft yok. Yuzumiın şeffaf ve canlı reng» Kadıfe gıbı cildım. Burusuksuz çehrem bana çok buyük bir muvaffakiyet kazandırıyor. Cıldimin mesam& lerindeki Slü selülltT. Yuzümun cazıbesmi yavaş yavas sondurmuslerdi. Btrkaç gunde. beyaz renkh Tokalon Itreıiıi, be»erenin derinlıgıne nufuı ederek kırleri eritti. Açılmı» bulunan mesameleri siklaştırdı, tiyah noktaları iıala etti ve cildım yine bir genç lcınn eıldi fibı gıizeU lestı. Bundan başka, beyaz renkli Tokalon kremi, pudramın şayanı hayret derecede iyi tutmasını da sağladı Milyonlarca kadın onu muvaffakiyetle kullanıyorlar. Six de onlar ffibi yapınu. Kafî netıce görmezsernz. paranız lade dilır. Gecelsri de pembe renkli Tokalon kremini kullanınız. Sız uyurken o faalıyet# gecer. Harikulâde ctlt pdası olan Biocel, burusuklarınızı giderir ve yüzüniiz yeniden gençliğine fcavusur. Istanbulun en mutena bir semtinde denize nazır 1G00 M. kare arsa ve 40 odah konak satıhktır. Arsanın mevkii ve çift cepheli olmasile bilhassa garaj injasına elverişlidır. Tediyede kolayhk yapılır. Tafsilât için Aşirefendi Cad. Basiret Han No. 7 de sahiblerine müracaat. Vasıta kabul edilmez. % N İZMİR KASABA VE TEMDİDİ DEMİRYOLU TÜRK ŞİRKETİ 1ÇTİMA İLÂNI Alelâde surette içtima edecek olan hissedar heveti umumiyesi eirketi hissederam Ticaret Kanununun S81 inci ve dahı'î nizamnamesinin 24 üncü maddelerine tevfikan 24 Mart 1951 tarihine musadif Cumjrtesi günü saat 11 de alelâde surette içtimaa davet edilmektedır. Alâkadarlann tarıh ve vakti mezkurda şirketin İstanbulda Galatada Güven hanırdsVi Merkez idaresinde hazır bulunmalan rica olunur. RU^NAMEİ MÜZAKERAT: İdare meclisi raporu, Murakıb ve hesab müfettişleri raporu, 1950 senesi hesablannın tasvibi ve idare azalan zimmetinin ibrası, Nızamnamei dahilî mucibince tevziat Hususî idare vazifesile iştigal eden azalardan her birinin ücretlerinin tayini nmnında meclise salâhiyet itası, « İdare meclisi azalannın intihabı, Murakıb ve hesab müfettislerinin İRtihabile bunlann ücretlerrnin tayini; Dığer şirketlerde dahi aza bulunan idare mecüsi azalannm mezkur şirketlerde cereyan edebilecek olan muamelâtın takibi için salâhiyet itası, Asaleten veyahud vekâleten yirmi hisse senedine malik bulunan her hissedar heyeti umumiye içtimaına iştirak etmek hakkını nizamnarrei dahilî mucibince haizdir. İçtimaa iştirak edebilmek için hissedar veyahud vekilleri haiz bulunduklan hisse senedlerini bir bankaya tevdi ettiklerini içtimadan en »z bir hafta evvel ispat etmelidirler. Bu babda imlâ edüecek olan varaka ile numaralı bir bordroyu hissedaran şirket idaresinden veyahud Osmanlı Bankasından istihsal edebılirler. Her azaya nama muharrer bir dühuliye varakası ita olunacakür. İDARE MECLİSİ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğiinden: 30 Kasım 1330 tarihli «Ecnebi Anonim ve Sennayesi eshama münkasem Şirketler Kanunu» hıikümlerine pöre Türkiyede çalışmasına izin verilmiş olan Ecnebî Şirketlerden «Singer Dikiş Makinası Kumpanyası Singer Sewing Machine Company» Şirketi bu d?fa Bakanhğımıza başvurarak 7/12/1950 tarihinde NewYork'ta Noter huzurunda tanzün edilen ve türkçe tercümesi İstanbul, Dördüncü Noterliğince tasdikli 4 '1/1951 tarihli vekâletnamede yazıh yetkilerle ve bilumum mahkemelerde sirket adına yapılacak işlerden doğacak davalarda dava eden, dava edilen ve üçuncü şahıs sıfatile hazır bulunmak üzere İstanbulda mukim Nejet Anmanı Türkiye Umumî Vekilliğine tayin ettiğinl bildirmij ve gereken evrakı vermistir. Bu işe aid evrak incelenerek mevzuat hükümlerine uygun görüldüğünden ilân olunur. f^STAUKTA GBÜR >BLETI StCAk BİR // I A V N X M U R VgyA ÇAY İLE, O I KK A T ı Hakikl TOKALON mamulleri İstanbul Verem Sovaşı Derneğinin yalmz 5O P A R A L I K TEK PULU lls pullonmiîlır. 50 PARALIKTAN aşağı veyo yukan kıymetie pullarlo pullanmış olanlan almayınız Takliddir. I. T A K S İ T L E S A T I Ş ATOMİK 20 sene teminatü. Zengin çeşıdli hassas ve zarif Bay Bayan İsviçre SAATLERİ. «MARVA» Şti. Galata Mumhane Cad. 53/2 Telf: 41994 j ASPRO İLVER LTO. $Tİ. ISTAKIBUL. TSLSCON: 23857 PARO 5 Vitamlnll TERKİBİNDE BOL VİTAMİN, KALSİYUM VE FOSFAT MÜREKKEBATI MEVCUTTUR. Çocuk Maması
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle