11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Amerika Mektufolan Kore'deki kahramanîarımız ve Amerikan generalleri Yazas: Oltız Türkkan =haberleri Belediyenin yaptıracağı evler j I EDEBİYAT SOHBETLERİ | I İHEM NALINA NflHlNA "Sihamı kaza,, ve büyük facia Yazan Lüks iptilâsının bir örneği finkü Cumhuriyet'te Orman Genel MüdüriUğünün Kızücahamamda bir orman sarayı yaptırdığı ve bu saraym, içindeki lüks ve pahalı mobilyalar haric, yalnız binasına 3 milyon liraya yakın para harcandığı bildirildikten sonra, sarayın müştemilâtı için sarfedilen paralar da şöylece sayılıyordu: Ahır 42^00 lira, garaj 24.000 lira, kümes 16,000 lira, bekçi kulübesi 10,000 lira. Bu korkunc lüks iptilâsı ve israf karşısında insan ne diyeceğini şaşınyor. Jfficve tövbe etüği halde itiyaduıa General Marshall, General Col makla, bu fevkalâde neticeleri elde Erzurumun Hasankalesinden kalmağlub olarak Bayram Paşayı lin» ve General Gruenther'in söz edemezdi. Çinliler de ölmesihi bilikıp, yirmi beş çağlannda bir delihicvetmesinden dolayı bunu kendi lerini nakletmeden evvel, bir kaç yor. Fakat Türk askeri, askerlik d» kanh iken, Birinci Ahmed zamanı iradesine de itaatsizlik sayan Padisatırla bir komünist maskaralığına bildiğini ispat etmiştir. 80,000 Çinli, İstanbula gelen Nefi, «Hazinei Hüşah, şairin katli için izin vermiş. İşaret etmek istiyonımr NewYork '5000 cesur Türkü öldürüp, cesedle Bugiin bir heyet Üsküdar, Kadı mayun» daki portresinden biliyoHalk arasında tevatür derecesine ta çıkan kızil «Daily Compass» ga rini çiğniyerek geçer, 8 inci orduyu köy, Beşiktaş ve Kısıklıdaki ruz ki, ucunca bıyıklı, kırmızımtrak zetesi, 4 ocak 1951 günlii nüshasın ^ene de kıstınrdı. Fakat Türk, as«akalh âteşin gözlü, çehresinde için böyle fetvaya lüzum olmadığmı I Vireydin ger icâret hicv iderdim vardjğmı, Naimânın da kabul ettiği arsalar üzerinde tetkikler ikinci rivayete göre hicvi Padişah da, şu komik haberi ciddiyetle ya kerlik dehasını da belli ederek sahaşmetle sevimliliği birleştirmiş, pekâlâ "söyler. Onun şairliği büyük bahtı nâsâzı. yapacak zorla yazdırmıştır. Fakat Bayram vaşmış ve her balumdan «değerini» yırjiadı: hem bünyece güciü kuvvetli, hem a m m a h bü üiü k t l i h lmak itibarile de zâf diye son defa kendi bahtını hico Paşa ısrarla ayak dirediğinden katBelediye Daimi Encümeni dün ruhça galeyanh bir dadaştı. Şi'rine «TelAviv (JTA) Koreye Bir ispat etmiştir. kendi hak vediyor. Çünkü bu baht yüzünden yalmz General Marshall, infiradcılara Vali ve Belediye Başkanı Fahred esas mihver olarak kasideciliği alı j k j düşünülmeli, muanzlan için Padişahın huzurunda bulunmaktan line dair izin ahr. Bu rivayete göre Ieşmis. Milletler adına gönderümiş mı a Bu satırlann nâçiz muharriri bir işin başında da, sonunda da bütün olan Türk tümeninin yüzde sek cevaben, Korede çarpışan ecnebi din Kerim Gökayın başkanlığında yor. Kasidenin mihveri medih, İşte Ilyas Paşaya yazdığı ka mahrum kaldı: vebal Padişaha yüklenmiş oluyor. hayli memleket ve bu arada devlet seni yahudidir. Bunu, Sosya'ist ! birlikleri överken, hakkımızda hu toplanarak Belediyenin ayırdığı 4 medhin zıddı hiciv; şair bu iki zıd sidede, işi bir aralık punduna gedaireleri, saraylar, köşkler görmüş: Beni dur itti zirâ dergehi devletÜçüncü rivayet kabahati şairle milyon liralık tahsisatla yapılacak dı beraber yürütüp gidecek. Müs tirip, muarızlanndan Mantıkiye hülîapam partisinin gazetesi oten j susî bir cümle kullanmıştır: penalıından fakat bizdeki mirasyedice israfın ve Paşa arasında taksim eden bir maaAmerikan halkının ilgisi tabia 1000 ucuz evin hemen injasına ka tehcen olanlan bir tarafa, öyle ol cum ederken şöyle diyor: «AlHamishmar» yazmıştır. Türk Nice hicv itmiyem bir böyle hiyet taşımaktadır: Hicviyeyi gö lüks iptilâsının eşini hiç bir yerde a^kerî makamlan yahudi unsurlan tile Korede çarpışan Amerikan ev rar vermistir. mıyanlar içinde çok kuvvetli kı O gune Uâfirin katli niçün muhtâcı gaddar ü çependâzı. ren Bayram Paşa meşhur Nailîyi görmemiştir. zorla askere alıyor ve Koreye gön lâdlanna çevrümiştir. Faka.t başka Bu evler Belediye arsalan üze sımlar var. İste mesela ekmekçi fetvâdır? Padişah, çok beğendiği büyük 1937 de o zaman Başvekil olan deriyorlarmıs. Gelen raporlara gö milletlerin de orada evlâdlan öl. rinde inşa edilecektir. Bugun Bele Ahmed Paşaya yazdığl tterkibi NeFi zehir zemberek hicivleri yü şairi af ile Cizye muhasebeciliğine çağırtıp ona Nefi aleyhinde ağır sayın İsmet İnönü ile beraber Yuş bir hicviye yazdınr. Bunu huzure, yahudi soylu Türk askerleri mektedir; onlann muhteşem dövüş diye İmar Müdürü Sedad, berabezünden bir gün başına bir tehlike lerini, bir çok kereler de, fevkal rinde ilgili revat olduğu halde Us bend» li hicviyenin ilk bendinden geleceğini sezmiş gibiydi. Herkese tayin ettirir. Artık Padişahın mec runda Nef îye okurken hiddetlenen goslavyaya giden gazeteciler araar=sında zayiat büyükmüş.» bir kaç beyit. Şair feleğe linet ham lislerine en sık devam eden bir şair anî bir hamleyle kâğıdı kap sında ben de vardım. YugoslavyaBu gtilünc uydunralar Amerika beşer dövüşüşlerini takib etmek lâ küdar, Kadıköy, Beşıktaş ve Kı leleri yaparak mevzuuııa giriyor: çattığı için düşmanlannın çoklumusahibdir. Şair, ikbal ve şöhreti tığı gibi yırtarak vezirin suratına nın o zamanki nüfusu 15 milyonu nmdır. Bilhassa İngiliz, PortoRico ııklıya giderek orad* Belediyeye lılara pek tesir etmemiştir (zaten Bu ne eerdi.v bu ne cünbüş, bu ne ğunu ve kudretini biliyordu. Her nin en parlak devrini yaşıyor. Bu fırlatır. Bunu aynı zamanda dev geçiyordu. 1935 sayunına göre bikızıl gazeteleri okuyanlar parmakla Cenub Kore.birliklerine ve cgeçen aid arsalar üzerinde tetkikler yapadevran olsun köşebucak ona kurulmuş tuzaklarla hal üç buçuk yıl sürdü. Fakat Baylete yapılmış bir hakaret telâkki e zim de nüfusumuz 16 milyondan göeterilir). Halk bilhassa New ayki çarpışmada Türk tugayının cakür. Yapılacak muayyen tipteki Böyle kaiursa felek hâk ile yeksan dolu. Ah, şu devranın şerrinden ram Paşaya hivciye yazınca... Tövbe den vezir, Padişaha bile sormaya biraz fazla İdi. Yagoslavyamn llırgöre Vork dışı Amerikahlar Koredeki pek kahramanca olan davranış!na» evler arsalann durumuna olsun emin olabilse: yi kendi mi bozdu, Padişah mı boz lüzum görmeden şairi öldürterek vatlarla meskun Dabnaçya kıyüan, Türk kahramanlığının farkındadır tçaret etmek istiyorum.» (U. P., 4 taksim edilecektir. Yerine göre bir Devran neden bu kadar suçlu? Ki ider kasdime ber kuşede bir durttu? Sebeb ne olursa olsun hineticeyi ondan sonra Hünkâra hi Slovenlerin yaşadığı kuzey kısmı. bahçe içinde tek veya blok inşaat Çünkü o, zalimleri âdillere üstün j lar. 30,000 nüfuslu u£ak bir »ehir ocak 1951). fitne kemin civ yazılmıştı. İyi ama Bayram Pa kâye etmiş. Bu rivayet hem Padi metnleketiınize nisbetle çok mamur olan Bangor (Moine) da bir gazeAmerikada infiradcılıgın hortla yapılacak ve bunların fiatlan in tutmaktadır: ' Buzgânn tek olaydun ser ü şurun şa öyle rastgele vezirlerden değil. şahı kurtarmak, hem vezirin cina ve zengindi. BosnaSaraydan dcitenin halk arasında yapbğı anket dığı ve Amerikan halkının, bütün şaata göre değişecektir. Bunların ÂdU ü lâliml bir gÖrmek iken dan emin Nefî bu sefer çok sert bir kayaya yetini hafifletmek için uyduruhnu nerken bir gece ormanlar içinde, bunu açıkea belli «tmiftir (Bangor ecnebi milletlerini güvensizlikle bejer bin liradan aşağı olmıyacağı eürmi azîm, Meğer korktufu fey ona kendi çarptı. şa benziyor. Nefi gibi bir şairin Haııpesek denilen ormanlık bir yerEvening Commereial). karşıladıklan şu günlerde, «Chica zannediliyor. Encümen, cumartesi Yej görür z&limi ol, bu nice iz'an eseri yüzünden gelecekmiş. Zaten olmadan katline de kralın köşkiinde misafir edildik. Bayram Paşa Dördüncü Muradın padişah iradesi go Tribune» gibi en koyu infi günü de toplanacak ve İmar Mü«Türklerin kahramanhğı kadar, olsun? bu eserin bir belâ getireceği daha Bu, nihayet büyükçe bir köşkten kızkardeşi Hanzade Sultanla evli imkân tasavvur edilemez. dürfinün arsalar üzerindeki tetkikecıya dayaruklıgı da alâka uyan radcı bir gazetenin hakkımızda yazHepsinden fenası, Ekmekçi Ah üs buçuk yıl önce ilk işaretini ve müştemilâtından ibaretti. Bu olduğundan Padişahın eniştesidir. dırmıştır.» Bir Kalifomia gazetesin dıklanru hatırlamak ve hatırlatmak lerini dinliyecektir. med Paşa gibi, zalimler defterinin vermişti. On bir yaşında Bazı kaynakların czayıf» diye kral köşkünün bizim Ktzücahamam tahta yerinde olur: den: en başında bulunan bir kimse, ve cülus edip dokuz yıl Kösem Sul A>nı zamanda kudretli bir devlet kaydettikleri dördüncü rivayete daki orman saraymın ahırına saradamı. 1633 de uhdesine Rumeli tKorede, bir irtibat subayı olan Sağlık Bakanı Ankaraya döndü , zirlik pâyesine yükselerek devran tanın idaresi altında yaşıyan DörnDısanda, tozlu avluda, Amerigelince: Eski bir mecmuada Nefî fedilen paradan daha ucuza japılBir kaç gundtnbert «ehrlmizde bulu \ padişahı namına halka adalet yap düncü Murad, 6 haziran 1630 da Beyliği ilâve edilerek Sofyada ka nin Padişah aleyhine yazılmı; ağır dığına şüphe etmiyorum. kan nhhiye erleri Türklerin yara Amerikan albayını kurtarmak için, rargâh kurup baştanbaşa çığnndan lannı sanyor. Pek çoğunun vücu blzzat bir Türk kumandanı, elde nan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı m a k l a nasıl mükellef olabilir? Şim bütün iktidarı fi'len eline aldıktan bir kıt'asım bulmuşlar. Padişah d İ ^ i bizim takaza manasma pek nafif sonra aynı ayın 25 inci sah günü çıkmış Rumeliyi büyük ıslahatla az bundan gazaba gelerek derhal katil Rus çarlarımn Leningrad dvadünde 45 kurşun deliği var. Dok süngü, takımını hücuma kaldırmif ? 5 ^ ^ * İ mnda Sağlık Dr. Taik Yargıcı tor, en aşağı iki defa yaralanmadan ve albayı kurtarmıştır... Türkler, v» Bakanlık Müdürü Müdür muavinle«sitem» kelimesini babası Birinci Ahmedden ka'.rna Be zamanda yeniden fethedercesine fermanıru verir. Bu rivayetin «za nnda Çarskoeslov"daki yazlık köş.Umum Türklerin tedaviye gelmediklerin» bizim en iyi müttefikimiz olarak rinden Dr. Razi Maner olduğu halde eskiler hep zulüm manasına kulla şiktaştaki yazlık köşkte «Sihâmı kurtardı. Naimâ tarihinln üçüncü yıf» diye gösterilmesine rsğmen en künü gördiim. Avrupanın doğusuncildi, bütün mazide böyle başarı anlabyor. Bu Türkler geride, ko sayılmalıdır. Türklerin müstakar hastaneieri gezmiş ve alâkalılardan ıza nırlardı: kuvvetli olmak ihtimali de vardır. dan Asyanın uzak doğusuna kadar Kaza» yı okurken birdenbire hava münist ölüslle dolu bir meydan bir hükumeti, hür müesseseleri var hat almiftır. Bakcn Dr. Üstündag T* Cümleden nice o aerdefteri er bozulup tahtın ayak ucuna bir yıl gösteren vezirlerin pek nadir oldu Dördüncü Murad ki bizzat »airdi, uzanan muazzam bir imparatorlukta bırakmışlardır. Kuallar her yandao dır. Amerikan askeri misyonlannm Umum Müdür muavinl Dr. Maner, akbâbı sitem dırım düştü. Huzurdaki Enderun ğunu söyler. Nefi bile ona yazdığı Nefîyi belki herkesten fazla tak hükürnran ve fermanferma olan Baldırmı» ve Türklere nazaran bire yapabildiği tavsiyeleri kibir gütme çam Ankaraya hareket etm jlerdlr. Adl içiİB halka vekil1 şehi devran Ağalan dehşetten yüzükoyun yere kasidede Paşayı «kendi ikinci ve dir ediyordu. Öyle bir şairi sadece Çarm çalışma ve yatak odalarında, bes. nisbetinde gelmişlerdir. Fakat den tatbik etmişlerdir. Amerika, Darüşşafakada dün yapılan tören olsun? seriliyorlar. Padijah kitabı yırta zir ama akılda birinci» diye med Bayram Paşa için feda ettiremezdi. lüks namuıa bir şey yoktu. Çarın Darüşşafaka Lisesir.de başarıh çalıhetmişti: Türkler düşmanı süngülerile püs dayanacak ve dövüçecek bir mütteyazı masası ve yatağı gayet basit Ya hele, o zalimin «aire yaptığı rak bir daha böyle hicivler okuşan ve muhtelif sahalarda muvaffakıyet Sebeb ne olursa olsun Padişah kürtmüş ve hatlannı da yarıp çık fikine medyunu şükrandır.» (Chi gösteren talebelere dün törenle mükâfat zulüm: Feylesofı vüzerft sânii aklı evvel şeylcrdi. Böyle bir yazı masasında mıyacağına yemin eder. Nef îye de da, Paşa da Nefî çapında bir şacago Tribune: aynca, Mining Ga tevzl edilmiftir. mışlardır.» bizim bakanlanmız, müsteşarlanYalınız bâna olan zulmünü Hakdan bir daha hiciv yazraıyacağına ye aynı zamanda Paşaya: irin kanına girdikleri için almlazette'de, Houghton, Mich.; 7 aralık Torencia Vali v» Belediye Başkajıı, (Daily Fact», Redland») dilerim min ettirdi. Ondan ilâllah çeken Sadrı devlerte saadetle serefrâz nnı silinmez bir cinayetin vebalile mız, umumî müdürlerimiz, hattâ MiUI Eğitlm Müdürti. Cemlyeti Tedri1950). ola hem müdürlerimiz bile oturup çalışmağa Amerikan Ordu Genelkurmay slyei Islâmiye üyelerile bajın temjllei Ömrüne, devletine bftis1 hüsran diğer rakib şairler: Bu iktibaslan, Washington'un en leri ve çocukların velilerl hazır bulunSadmei kahn nigun îde seri damgaladılar. Onu öldürtecekleri tenezzül etmezler. Başkanı General Collin» de Türk olsun Gökten nazire indi Sihâmı a'dâyı ne hapse atsaydılar, cellâdlarile uaskerinin acıya dayanıklılığına ve mühim bir gazetesinde çıkan cok muşlardır. Harbden evvel 515 milyon nüKazâsına Öyleyse şaire düşen vazife belli: zun zaman boğuşacak kadar, güçlü milliyetperverliğine bir misal ola güzel bir yazıyla bitirmek istiyo Belediye Müstahdemin Bürosu İntikam almaı isem hicv ile ben de Nefî düiyle nfradı Hakkın dîye düşmanlannı kahretmesi için ku\r\Tetli olan şatr kimbilir daha fuslu olan İngiltere Krallığı ve rak," Senato azalarma bir hâdise rum: lâğvediliyor belâsına. duada bulundu. Ne bilsin ki 1635 ne kadar yaşıyacak ve ihtimal ki Britanya İmparatorluğunun Başveandan «Koredeki 5C00 Türkün kahrahakletmiş. Generalin anlatüğma Belediye MOstahdemin Bürosunun Şâiriyyet bana ber vech ile bühlan diye memnmluklannı ilân eder ocak aymın, gene bu yıl olduğu kendi heybetli kudretinden bekle kâlet odasında da cevizden küçük göre bir Amerikan doktoru, İngiliz manlık destani. hür dünya milletle lâğvedilerek bu ls'.n Bölge tı vt İ olsun lerken bu sözleriie o hicivlerin gibi cumartesiye rastlıyan, 27 nci nilen Şehname kılıklı en hayırlı bir yazı masası vardı. Ticaret Nace bümiyen bir Türk erinin yaral) rine şu ferahlatıa kanaeti verdi: Bulma Kururr.una devr: takarrür etmişgününde duası müstecab olacakzırınuı, gene aynı basitlikteki masaBu yaman askerlerden başka geri tir. Badema hamallar işlie de bu ku Hem nasıl intikam? tşte şiir lisa yıldırımlar gibi tesirli olduğunu iti mış. Paşaya düşmanlık yaptığı için bir eserini de verecekti. Evet, bu sının başında oturduğu eski koltuomzundaki mefluc sinirleri tetkik rum meşgul olacaktır. Şimdiye kadar nının kılıcile onun yüreğini deşip raftan dolayı Nefîyi medhetmiş olyaşlandıkça medihten de, hicivden ediyor ve elini açıp kapamasını işa de, memleketlerinde, daha 375,000 hamalların baıında bulunan meydanduklarını farkedemiyorlardı. Töv o gün kellesi gitti. de bıkacak olan şair için kuvvetli ğun ipekli kumaşı soluk ve yıpranretle anlatmağa çalışıyormuş. Türk tane var! Ve herhalde Türkler, ba»ı. idar«cilik. degnekçilik glbl tefkl kopanverecek: Zehresin tîg.ı zebfinımla çeküp çâk beden sonra koca şair: Kaynaklarda Nefînin öldürülü bir ihtimaldL Bundan 316 yıl ön mış bir haldeydi. eri, doktorun elindeki koca şınnga raecburî askerlik hizmetine bin şü lât lâgvedllecek. hamallar bu lşlere Milyarlarla oynayan o zengin Ame Bugünden ahdim olsun kimseyi şüne dair dört çeşid rivayet var. ce öldürülen jair gibi doğmadan ideyin yı görünce, işaretlerin manasu» kür, 2 milyon talimli asker çıkara ker.di aralarından istediklerini seçecekrikanın Cumhur Başkanlanna mahlerdir. Bu suretle hamallar kendi lşle Diişnıenin şâd, ahibbâsını gamnâk hicv itmiyem amma Biri kabahati sadece şaire yükle*:' ölfen'o ihtimale de yazık oldu. bilirler... yanlı» anlamiB ve Amerikalının rini kendileri görmekt» lerbest olasus olan ve bizün Beyaz Saray deideyin «Dayanıklı, çetln Türk askerinin c°klfırdır. kendisine cesaret vermeğe çalıştıllililliilLlLllillllllIllftlllllllllllllllllllllllllllllllll diğinüz binada, bir saray değil; AHadım Gürcji Mehrpçd Paşaya ğını sanrruş. Hemen (trmgayı dok birinci sımf bir savaşçı oluşuna ADefterdar yokuşu vesaite açıldı hicviyesi ise zihniyet bakımından merikaldarın dediği gibi hakikaten torun elinden kaparak, kılı bile kı merikahlar hayret etmişlerse de, JJefterdar yokuşu seyrüsefere »çıl hususi bir ehemmiyet gösterir, 1622 bir Beyaz Evdi. Müteveffa Roosepjrmadan alrruş öteki eline eapla Türklerin kendisi (ve Türkleri biz. mıştır. Valt Defterdara giderek tetvelt'in bizi kabul ettigi çalışma ormş. İğne bir ucdan girmis., öbür den daha iyi tanıyan başka millet kiklerde bulunmuj, bu yolun Domuz de Sadarete geçip İkinci Osmanını dasuıın mohilyası da alelâde, ve sasokağmdan geçen vesaiti ne miktar intikamıru almakla meşhur olan uedan çıkmıg. Türk eri iğneyi pka ler) buna pek şaşmamışlardır... de şeylerdi. Cumhur Başkan muanp doktora iade ederken, füku«Türkiyenin ana kuvveti, yalnız azalttığının tesbitl için alikadarlara bu tecrübeli ve liyakatli vezir impanilllülllllinillMİHMIIIMIIIIIIUIIUIIIMllllllllllH emlr vermiştlr. vini olan Wallace'ın Kongre binaratorluk tarihinde hadım sadrıazam netle, yegâne bildiği ingilizce keli ikl milyon süngüsüne dayanmıyor. smdaki mesai odası ise çok daha Şehir Meclisi bugiin toplanıyor lann altıncısıdır. Nefi bile ona üç mevi kuiianmış: Asıl kuvveti, 20,5 milyon vatandaŞehlr Meclisi bugün öğleden sonra tane kaside yazmıştı. Hele ilk sadabasitti. Kendisi bir ziraatçi olduğu pnın ittihadındadır... saat Uçte çubst devrai toplantılarına rete geçişinde 0 kadar sevinmiş «Me Turks (Ben Turküm) d«mi|. için, yazı masasının arkasındakl «Amerikan halkı, verdiği vergi(Peter Edson, Washington Note lerle toplanan perayı hükumetin baslayacaktır. Bu devrede Belediye ve ki... rafta duran kocaman bir helvacı Özel tdareler bütçelerile Tramvay ve Book, N.Y., World Telegraın and yardım halinde senelerdir başka Elktrlk İdarelert bütçeleri ve diğer bazı Yere değmez ayağını şevk ile raks kabağı ile büyük mısırlar bu odaSun, 18 aralık 1950). eylemeden mühim meseleler ve takrirler görüsünın yegâne süsleri idt memleketlere de verdiğini biliyor. Türkler hakkında en mükemme] Bunun yerinde olup olmadığı araş lecektlr. Belediye Daiml Komisyonu Feleği bftri bu takrib Ue itsem Hulâsa hiç bir yerde, bizim Baraporu en salâhiyetli makama ve bnltrken, askert eksperlerimizin diinkü toplantısında Belediyenin yeni pâmâl yıl bütçesln; 40:500.000 lira olmak üzere kanlıklardaki lüks odalann, salonren General Gruenther'in sözlerl çoğunun rardıgı |U hukme dayanıl tesbit etmiştir.. Geçen senekl bütçe Fakat Paşa şairi azledip elinAmerikada yeni atom bombası Hepsi bu kadar ama büyük tah lann neticesile 9 mart 1945 te Tok lann ve mobilyaların benzerini gör enteresandır. Amerikan Harbiye maktadın ekmeğini aldığı vakit; şa tecrübeleri yapılmaktadır. Bu müribat ve zayiat yapmak için de bu yo üzerine adi bombalarla yapılan 42.300 000 lira oldıığur.dan bu seneki den mcdim. İşin garibi şu ki bizim devbütçe geçen senekinden iki milyon nok irdeki zihniyete bakın: Ortada man nasebetle okuyuculanmıza atom kadarı bol bol kâfidir ve atom bom Bakanlığının Yüksek Plân Şefi olahücumun tahribatuu mukayese et let adamlanmız, hukumet erkânıHiç bir yerde dolarlanmız, Orta •andır. Butçenin noksan kısmı be'.ediye rak Senatonun Harbiye Encümenit sablann yağma edildiği bir devlet bombasının çeşidli tesirleri hak basının esrarengiz hiç bir tesiri mek kâfidir. mız, umumî müdürlerimiz hep halk farkın b«kçi«i olan Türkiye için ol jubelerlnln Isteklerinden Indirilmek aune hesab veren General A. Gruvar, o yağmada bir hadım Gürcüye kında toplu malumat vermek isti yoktur. Radyasonlann sürati 300 içinden çıkmış kimselerdir. Yüzde duğu kadar yerinde ve menfaati retlle tevzln edilecektir. a enther (General Eisenhower'in şim sadaret düşmüş, şair aldırmamış, yoruz. Yeni yapılan tecrübeler ha bin kilometre saniyedir. Rüzgârın 99 unun evlerile mobilyalannın çok mize sarfedilmemiştir.» (Wash. D. T. M, T. F. idare kurulunun amma Sadnaza>n, şairin elinden ek ric olmak üzere, şimdiye kadar in ve sesin süratleri çok daha az oldiki muavini), hakkımızda şöyle basit ve mütevazı olduğuna şüphe C. Star, 7 aralık 1950) kararlan demiştir: meğini kapmağa kalkınca... filâk ettirilen ve tecrübeleri ilân duğu için bomba infilâkını seyreyoktur. Böyle olduğu haîde onlar, Bunlan okuduktan sonra insan, Türkly* Mllll Talebe Federanyonu Veziri a'zam oldu öyle bir har edilen atom bombalan 5 tanedir. denler ,ewelâ infilâkın gözleri köı «Gruenther, Türk birlikleri hak279 resml makamlarında güıü'.ntemiş bir 1 Uçak sayısı: 1 genel İdare kurulu. 27 ocak 1951 tariGürcii nadân Birincisi Amerikada Yeni Meksi edecek kadar kuvvetli ışığıru görkında fevkalâde şitayişkâr tabirler 6ir an gözleri yaşararak duruyor h.nd>n 31 ocak 1951 tarihlne kadar tı1667 lüks ve israf iptilâsına kapıhnışîar; 1 Bomba tonu: 1 kullandı. Türklerin muharebedeki ve düşüniiyor. Ruhunuz şâd, eme tanbul Teknik Üniversitesinde toplan Anâ çok förmedim aslâ ben ol koda atılan ilk tecrübe bombasıdır. mekte ,aynı zamanda cildleri üzebanyolu daireler yaptırmışlar ve Kilometre ğiniz var olsun, ey Kore kahraman miftır. Genel İdare kunılu. fakültelerdirâtü unvânı. Oteki ikisi Japonyanın Hiroşima rinde az çok şiddetli bir hararet davranışlannı, Koredeki ecnebi rnilletin hazinesinden çıkan paralabaşına nüfus kuvvetlerin en mükemmeli olarak lan! Milyonlarca liranm yapamıya de gubat ayı boyunca devam eden sö Bu çok jördü banft, devletle yag ve Nagazaki şehirlerine atılmıştır. duymakta, sonra infilâk rüzgârının 52000 ra zerre kadar acımamışlardır. 2G00O 18000 cağı propagandayı giı yaptınız ve m«tr tatilinin yükıek okullarda da bir mâyi menâsıbda Diğer ikisi de harbden sonra Biki tcsirini hissetmekte ve en sonra da kesafeti ilân etmiştir. General ayrıca şöyle ay olarak tâdilinin istenmesini uygun İşte Kızdcahamamdaki orman demiştir «Türk tugayı muhteşem vatana namütenah! fayda verdiniz. görmüştür. Anadoluyu flkren ve 1 'len Koca m«m gibi kaptı elimden bir ni'de gemi topluluklanna karşı tec şimşeği gök gürültüsünün takib Tahrib edilen dilim sarayı, bu lüks ve israf iptilâsının rübe edilmiştir. Daha sonra Pasi etmesi gibi gürültüsünü işitmek kilometre bir şekilde hareket etmiştir. Ne Bu faydalar yalnız Amerikada his kalkmdırma faaliyetinin bfiiün yüksek 50 bir örneğidir. Kimin için ve kimin 4.5 12 kare Peki amma böyle bir kimseyi sv fikte bir tecrube bombası daha a tedirler. okııl ve Üniversit? mensublarının i«tieaman bir denenmeye konsalar, o sedilmiyecektir. S3300 emrile yapılmış olduğu ve kimin 40C00 80000 Ölenîer: nu fevkalâde • bir başarıyla becer Kahramanlığınızla hafızasınj ta rtıkıle organize edilmesl karartaftırıl velce nıethedip neye göklere çıkar tıldığı söylenmişse de bundan elde Zayiat ve hasar bilânçosu 102000 oturduğu malum bulunmıyan bu 40000 Yaralıîar: 80000 mışi»? Şair bunu inkâr etmiyor kı: edilen netice hakkında malumat diler. Bizim tarafımızı ruttuklan zelediğiniz Ruslar, bundan sonra mıştır.. Amerikalılar, atom bombasmı a Kilometre Genel idare kurulu. komünizm pro Üçüncü defadır bu Hak belâsın verilmiyerek gizli tutulmuştur. için gon derece iftihar ediyoruz Türkiyeye, artık pek mecbur kaiorman sarayını, bir sanatoryom hafagandası yapan tacaklan Japon hedeflermi daha kare başına vire mel'unun Hakikaten de Türkler tam manasi madJcça, kolay kolay saldırmayı Talebe Birl klert veneşir organlannın line koyarak veremlilerin tedavisiTalebe Cemiyetleri Ki yok rîre beni azletti ohnuşken Bu bombalardan Yeni Meksikoda 1942 de tesbit etmişler ve bunların 1700 ne tahsis etmelidir. Böylece mem8800 Ölüm: 6700 göze alamıyacaktır. Çünkü yurdda, kanalile, boykot edilmesinl. komünist le değerli müttefiklerdir.» senâhânı atılan ilk tecrübe bombası, 30 metre atılması zamanını da 1945 yazı o Kilometre lekette her yıl 4050 bin vatandaşın (Times Herald, Waco, R. S sizler gibi daha 2 milyon asker ve yırvalan için sıkı bir nezaret altmda yükseküğinde madent bir kulenin bulundurrr.a sistemi tatbikını. antikoÖyleyse kabahat şairin. Doğru, tepesinde patlatıbms, diğer üçü larak hesablarmşlardı. Bombalann kare başına ölümüne sebeb olan bu hastaîıâa Allen, Reports from Washington, 5 20 milyon Türk var... münitt cereyanın en ufak zedelenme şair bu günahını itiıaf ederek hicepey yük»ek bir irtifadan atıhnası zaviat: 3700 yakalananlardan bir kısmmı olsun 13000 18000 aralık 1950) zeminden ve denizden bir kaç yüî ıhtımalıne lcarşı kat'i cephe a'.ınmasını vini kendine büe çevirmekten çc metre yüksekte, Bikini'deki bom kararlaştırılmıştı. Bunun sebebi de, Bir mukayese daha yapmak için kurtarmak imkânını elde etmiş uygun görmüjtür. Bu övüşlerde dikkat edilecek kinmiyor. Nef inin işte asıl cana ya ba da .denizin içinde 10 metre de bir taraftan infilâk rüzgârının ve 1923 de Japcnyada vuku bulan kor oluruz. nokta şudur: Türk askeri, yalnı? Dün gelen göçmenler hararetinin azamî derecede tesirli kunc depremin 150.000 kurbana serinlikte infilâk ettirilmiştir. İlk iki cesaret ve kahramanhk göstermek • Her kitabcıda bulunur. Fi. 160 I Dün sehrimize «S5 göçmen gelmîştlr. kın samimilik tarafı olması, diğer taraftan radyoaktiv beb olduğunu söylemek kâfidir. le kalmamıştır. Hayatını hiçe sayEvvelki £ün gelmis olan 667 göçmenle Banâ bu güç gelür amma, hakikatte bomba, 235 uranium ile öteki üç maddelerin etratosfere çıkarak ze İkinci dünya harbinde Fransada ha birlikte bunların yekunu 1352 etrnekadâlettir: tanesi de plutoaium ile doldurultedir. Dün bunlordan S4T ıl mahalli Nlçün barUk idüp medheyledim bir muştu. Bu bombalann içindeki in mine bulaşmaması idi. Her iki şe ha bombardımanlan yüzünden 60 mürettebine 5e\'keöiİTnlş, 24 göçrcen hirdeki insan zayiatının ve hasara bin kişi ölmüştür. İngilterecleki zaOrd. Prof. İsmail Hakkı böyle nâdânı? filik maddesi onlarca kilogramdan İîtanbulda akrabnlarının yanına g tİzmirli anıldı ibaret olduğu halde bombalann a tm bilânçosu şöyledir: yiat da asağı yukarı aymdır. Bümiştir. Mehmed Paşa onun hicviyesinHiroşimanın nüfusu infilâktan tün bu mukayeseler atam bombasıOrd. Prof. İsmail Hakkı îzmirlinln Düne kadar tstanbul vllâyeti dahi den o kadar müteessir olur ki pa ğırlığı takriben 4 ton etrafmda idi evvel 245,000 kişi idi. 80,000 kişi öl nm müthiş tahribkâr kudretini blümünün beşinci yıMöruimü münasebeIfnde goçmenlere yapılan baği| yekunu dişahtan katli için ferman ister. Bu ağırlıktan dolayı da B29 üstün tile dün Mualiimler Birliğinde bir anma 241.573 liraya bslig olmuçtur. yüzde göstermeğe kâfidir. uçarkaleler tarafından atılabil müştür. Nisbet nüfusun Fakat o sıralar İkinci Osmanın kattöreni yapılmi|tır. Kalabalık bir öğKenıpff'in resitalleri 30 udur. 80,000 kişi yaralanmıştır. mişlerdir. Japon şehirlerindeki zayiat retmen kütleslnln iştirak ett ği bu töTanınmı; Alman piyano virtüozu 4 li, yan meczub Birinci Mustafanın Bu şehirde infilâktan önce 90,000 nedcn fazladır? rende, merhumun oğîu Celâl İzmirli ile Bir atom bombası bir tonluk şuhatta şehrimize gelerek biri 5 şubat iclâsı, ondan sonra on bir yaşındabina vardı. Bunlann 62,000 i tamaJapon şehirlerinde insan kayıb yakın jrkadaşları, Prof. İsmail HsVm 40,000 bombaya muadildir pazartesi akjamı, diğeri 11 subat pazar ki Dördüncü Muradın tahta çıkarüİzmirlinin hayatı ve çahsrraları etrasabahı saat 11 de Sarayda değişik proe ması gibi kargaşalık devridir. Vezir Infilâklar, bir tek atom bomba mile harab olmuştur. Bu, yüzde laruıın bu kadar çok olması, hal fında birer konuşma yapmışlarcUr. MtZAHI ZCMAN *tynfcutEKP/MtNP E. TALU 69 dur. 600C bina da ağır hasara kın baskma uğramasmdan ve sığıramla 2 resital verecekrlr. bir şey yapamayınca şair bu sefer sınm tesiri ,20,000 ton TJI.T. yani Mütecaviz sarhoş uğramıştar. Bu da, yüzde 7 dir. naklara girmemesinden ileri gel«A köpek» redifli daha sert hicvi trinitrotoluene denilen infilâk mad Balatta oturan Harun admda birl Nagazaki'de nüfus 260,000 kişi miştir. Çünkü gökte bir tek uçak desine muadil olduğunu göstermişV^ Kuçük Haberler j yesinde bu katil işini de ehemmievvelki gün sarhoş bir halde Fener yetle ele ahyor. Eğer ona sövmek tir. Bu 20,000 ton T.N.T., bir ton idi. 40,000 kişi ölmüştür. Nisbet görüldüğündea şehirde mutad şe eaddeainden geçerken evvelce aleyhinde Senelerdenberi bu sahada en beğenilen eserleri •• HEYBELİADA Sanatoryomu Mü* luk 40,000 veya 10 tonluk 4000 bom yüzde 15 tir. 40,000 kişi yaralanmış kilde hava hücumu işareti veril (ahadette bulunan ve araları açık olan dürü Tevfik İsmail, Yüksek Sağhk Şu katle sebeb olacaksa, hemen bütün vermiş olan Ercümend Ekrem Talu'nun rası üyeliğine tayin edılmijtir. Şura 24 halk ona sövüp durduğu için umu ba demektir. Bu kadar adi bomba tır. Şehirdeki 52,000 binadan 14,146 memiştir. Hiroşima, evvelâ infilâkm Makbule isnıindeki kadma tesadüf etyı atmak için 4000 uçaklık bir hava sı tamamile yıkılmıştır. Bu, yüzde rüzgârı ile düradüz olmuş, sonra miştir. Bu rasüaşma sırasmda Havun fubatta toplanacaktır, mi bir katil yapması gerekirmiş: * ELEKTRİK İdaresi Teknik Daire Sana şermeylemek olursa eğer katle kuvvetine, uçucu ve yer personeli 27 dir. 5,431 ev de ağır hasar? uğ şehrin her tarahnda yangınlar ç;k bıçağını çekmiş, M=khuleyi müteaddid Müdürü Numan Slnancğlunun münhal olarak da 200,000 kişiye ihtiyac ramıştır. Bu da yüzde 10 dur. mıştır. Müthiş bir ateş kssırgası 150 yerlerinden yar3İamıştır. Zabıta tarasebeb Iından yakalanan ve karakola geürilen bulunan Tramvay ve Elektrik İdaresl gösterir. Nagazaki'deki insan zayiatı ve ev mil süratle şehri cehennem haline Harun, burada da tecaviulerine devam Umum Müdürlüğüne tayin ed leceğine Katli âm eyle heman durma deharabisinin daha az olması, arazinin getimîiştir. Böylece 78 kişilik bir tek uçakla etmiş, camlsrı kırrr.ağa kalkışmıstır. dair Ankaradan haberler gelmektedir. mâdem a köpek. şeklinden ileri gelmiştir. Şehirdeki Felâketin büyüklüğü sıhhî imdad Harun, Adliyeye te«Um edilmlî, tevBelediye Başkanlığı böyle bir tayinden İyi amma bu işin şakası yok. bir tek atom bombası, adi bombaMecmuası için hazırlach ğı bu nefis eser, 2 şubat şimdiye kadar haberdar edilmemiştir. larla mücehhez muazzam bir hava tepeler, koruyucu perdeler vazife servislerini, ölüm halinde bulunan kif olunmuştur. •k SAĞLIK ve Sosyal Yardım Mü Böyle bir katil fennanını o zaman ordusuna tekabül ediyor .demektir sini görmüştür. Fakat Nagazaki'de bu iki şehirde bir an içinde tamaFirari öğrenci yakalandı cuma günü çıkacak olan sayıda başlıyor. düriüğü, Müdürlük binasının içertslnde çıkaıtamadıysa başka zaman çıkarbombanın tam ustünde patladığı mile altüst etmiştir. Hiroşimadaki Komünizm propagandası yaptığı idfaaliyette bulunan ve vcremli hajrtaları tır. Şair Şeyhülislâma ve şeriate Atom bombasının sağladığı ekonomi meydandadır. bölgedeki zayiat ve hasarat, Hiro 200 doktorun yüzde 90 ı bombanın diasile hakkında tevkif müzekkeresl hastanelere tevzi ijlle vazlfelendlrilen sığrnıyor: büroyu genişletmeğe karar vermistir. Bîgüneh katle riza var mı şeriatta Atom bombasının muhtelif tesirleri şima'nın umumî heyetindekine nis kurbanlan arasında idi. 1780 has krsilen ve halen flrarda bulunan Enver Büronun başına tecrübeli bir doktor Atom bombasının infilâkı ziya, betle daha fazla olmuştur. İkinci tabakıcıdan 1654 ü öbnüş veya ya Aytekin adındaki bir yüksek tahsil öğki sor: rencisi Siircöe yakalaı.mıştır. Jandarrr.a getlrllecektir. hararet .mihanik, radyoaktiv tesir şehirde evler, dibinden biçilmiştir. ralanrruştır. 45 hastanedeh yalnız muhafazasında şehrimize getirü?n En* KONSERVATUAH Türk Musiklsi Gör ne der Hazret1 Müftli mü ler doğurmaktadır. Binalara ve Bazı betonarme binalar mukave 3 tanesi işe yarar bir halde kala ver Aytekin, dün Ceza mahkemesine İcra Heyeti, hazırladığı güzel bir progkerrem a köpek muhtelif malzemeye olan tesirler, met etmişse de damlan çökmüştur. bilmiştir. Hastanelerden birinde va sevkedi'm!?. sorgusunu müteakıb tevkil ramla Şehnaz faslı konserlni 35 kijt'.lk Peki ama sadece müftilere, şeyinfilâkrn rüzgânndan ve yangınlar Fabrika bacalan .telgraf direkleri zifeli bir Japon o çok acıklı va olunmuçtur. bir kadro ile önümüzdeki t çubat «alı günü «aat 18 de Şehlr Komedj Tlyatro hülislâmlara da güvenmek olur mu? dan ileri gehnektedir. Canlı mah yıkılmamış, ağaclar devrilmemişse ziyeti şöyle tasvir etmiştir: Onlar ki ne kadar defa haklı hak luklar üzerindeki tesirler ise şöysundft verecektir. de dallar» kınlıp budanmıştır. «Yaralara iyod sürülüyor; fakat lerini ve şuurlannı kaybetmiş biı sız katil fetvaları verip durdular. ledir: Adi bombalarla yapılan bir yaralar temizlenmiyordu. Hiç bir halde kaçışıyorlardı. Kimse, kendi Rebiül'âhır 24 PERŞEMBE ) En iyisi, içi daha Mğlama bağlahücumla mukayese pomad veya diğer tedavi vasıtası teşebbüsü ile yaralılara yardım etYaralar: Bomba rî&gânnın doğmak için, bütün makamlann üstünAtom bombasının tesir derecesini yoktu. Getirilen yaralıîar yerlere meyi düşünemiyordu. rudan doğruya tesiri ile ,binalann £ C de olan padişaha sığınmaktır: Sağlam kalanları, yalnız kendi ai anlamak için bunlann tahribatını bırakılıyor; kimse onlara bakamı3 Tutalım müitü sükut eylese hak yıkıhnası vesair sebeblerle; MECMUASI, GÜZELLİK METOD ediyordu Yanıklar: Dogrudan doğruya in adi bombalann yaptıklarile muka ordu. Elde hiç bir vasıta olmaym lelerinin hali alâkadar soylemede FORMÜL BAKIM BİLGİ ve ca ne yapılabilirdi ki? Yollardan Bomba patladıktan 30 saat sonraV. 7.12 12.27 15.07:17.25 18.57 5J30 Yok mı bir dâdgeri a'del U ahkem filâkm şimşeği ile ve tâli yangınla yese etmek lâzımdır. ÖĞÜTLERINE aid yazı ve resimlerle Aşağıdaki cetvelde Hiroşi geçenler arasında yaralanraamış o dır ki teşkilâth yardım ekipleri or« a köpek rın bilvasıta tesirlerile; 7^02 9743,12.00 12.06, ma üe Kagaaaki'de atonv bomba aalann ^pet ç©ğu, korkudan bis 1 Arkast Sa. 4, Sü. 4. te 10 ŞUBAT 951 Sala günü cıkıyor. Fiaü: 1 liradır. P. Kutusu 167 Istanbul Halbuki şairin kendi başkaları I Radyasonlar. İsmail Habib Sevük ¥eni Teerüboler Yapılırkeıı Atom bombasınm tahribatı Derleycn: Abidin Dav'er I Büya Yorumları ^ DEMİR PERDE ARKASINDA Son yılların en göze! Mizah Romanı H AF T A 1 I J 1 i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle