20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1991 BULMACAİ RADYO 1 2 l 4 EMLEKET J Soldan $ağa: 1 Normal in»an!arın geceleyin yftpYenl profesyonel olmalanna rağtıkları bir hareketi yapmamak. 2 Yomen Avrupa sampiyonlugu için üğunluk. 3 Bulgaristand» blr dağ. bimidle hazırlanan boksörlerimiz öntnın kısımlanndan. 4 Soyıop kibar. lığı. 5 Bazılan o ayakların» £eld gi nümüzdeki günlerde çok çetin bir halde teperler. 6 Yarun (eskt terimı, imtflıan geçireceklerdir. Birinci seri gencligln çok tevdiği blr çey. 7 BulFransız profesyonelierinden mütemaya çalıjm» f»yreti. notı. 8 Çifte şekkil bir ekip, çetin maçlar yaps!ç!(k tıynetli adam (iki kellme). mak üzere Tarsus vapufile şehriYukartdan atağiytı: nıize gelmişlerdir. 1 Sovyet Rusyada bir bölge. 2 Çareslzin içine düjtüğü, büyükçe. 3 Hepsi Şimalî Afrika şampiyonlaAklını basma toplamış bir hale gclrnek. nndan mürekkeb bulunan bu sltı 4 Manevt yllksekUkler (eskl ıııul çoboksörün içinde Avrupa sampiyongu!), bir soru takııl. S KüçUk kah»lugu için dövüşmüş, muvaffakiyetli hatler bununl» X«rsılanabilir, benzerlcr (eskl usul çoğul). « Çocukiarm ve Saz eterlert . Şarkılar ıPl.ı g.25 Qüneticeler aîmış kıymetli elemanlar genderin topiu olarsk bulur.duklirı yer nun programı 8 30 Müıik (Pl.) vardır. Profesyonel boksörlerimizin Scyhanda mc;> vacıkk inkişal lerden. 7 Sülâlem'zdcn bizdsi örce 9.00 Kpparı}. bu tehlikeli rakibler karşısmda alaettirilecek geimi» erk^klerden. tng Hz muhafaza. • cakları netice, onlann hakikî dekarlarımn eskl adı. 8 Bir h?rfln Adaıu lli 11teAntalja memba suyu yolu 12.15 Memieketten sclam 12 30 TÜrV lerinden 31 (a.a.) SeyhanKaraisalı okunufu. Avrupantn büyük su yollağerlerini ortaya çıkaracak ve varFexe, Saimbeyli. kahramanlıâı 12.40 Po»U kutusu bölgelerinde meyvacıhğın inşa edilijor rından biri. . inkişafına mak istedikleri hedefe ne kadar 1245 Snt eserleri 13 00 Haberler Zvvelkl hulmocaiın halledümis jefcîi: 13.15 Radyo «alon orkeırrası: Halll çalıjılmaktadır. Buralarda bilhassa arGazipata 31 (a a.) AnUlya »• mesafede bulunduklannı tesbite yamud, elma, vişne nevilerinln lyi ve 1 2 3 4 5 6 7 8 Onsyman ve arkadajları 13.30 Öğle Vrrimli ncticcîer verecegi an^şıldığın •.lavahtın.n tek s:cak «uyu olan rnenrayacakür. Gszetes! 13.45 Karfyo salon orkestra dan bu ü; dag böigesi halkına şubatta baa g.decek yrlun in^asına bugün büBu boksörler hakkında kısaca tün halkın iîtiraküe baî'.anmıstır. sır.ın devamı 14.00 Kspanif. 50 bin fidan dağıtılacaktır. Dörtyolda göçmenlere yardrm malumat verelim: ! * Tokat içme suyu ıslah ediUyor Ebrtyol 31 la.ı.l tlçemlzde }lmKing Mokfi 62 kiloda birinci 17.58 Açıhı ve proıfram 18 00 D»n> Tokat fHufUsî'ı 196519 da To diye kadar göçmenlere yardım olarak müzigî (Pl.) lg.30 tnce saz (Rast fc^ta ge!en leylib dolsyısll/. Gdze v9 ,«eri profesyonel bir dövüşçü olan 5300 îira para, 3 ton yiyecek maddaal fash 19.no Habcler 19 15 Tarih. Havuzlarının bazı kısımları bozulmus ifcu müthiş boksör, diğer arkadaster. bir yaprak 19.20 Yurddan se»ler olduğu bir raporla tesbit olurunu«tu. loplanmıştır. Ayrıca bütün llçe m#tan gibi Şimalî Afrika şampiyonu İdare eden: Muzafîer Sarısören 19.4S İçrr.e suyvna aid 45.365 llrahk kesil ve raurları şubat maaslarının silzd» M«nvanını haizdir. Uzun seneler IsHadyo ile ingiltece 20.00 Gondol şar fenni jartname Bayır.dırhk Bakanlı r!ni yardım olarak göçmenlere tebern» kılan (P!.) 20.15 Padyo Gazetesi ğinın onanmıuırdan «or.ra ekslltmeye etmiîierdir. panyada profesyonel muhltinde yaMersin Ticaret Borsası 20.30 Serbest uat 20.35 Şarkılar çıkarılıcak ve bu para da ior.dın yarşamış ve Pariste bir kara bomba İstanbulda geçen sene yapılan boks müsabakalarında Halid Ergönül rakibile dövuşürkcn... 2! 00 Kon.ışna 2! 15 Dans parçala.rı ÜITI sureti'e »ağlarıarak bczukluUlar Mercin 31 (a.a.) Mereinde yenl halinde yumrugüe hayatıru kazanbir Ticaret Borsasl binasının lntuı (Pl.) 21 45 Konuşma 22 00 Müz.k yaptırılacaktır. nnştır. Müslüman boksörlere karsı ni amatör olduğu için bu müsabakararlaşmıştır. Mersln İhracatçılar Bir severln »a^ti: Blr miiz'.k »!etl: Klârnet Tokatın en mühim caddesi Yeni tecrübeler yapılırken daima muhasım bir cephe kuran kalara iftirak etmektcn llglne mensub taclrlerln muhtellf a örneklerile takdim eden: Ali Kemnl K». manlarda vermi} oldukları aldarUn ya 22.45 Haberler 23.00 Kapanı». asfaltlanıyor Paris boks âleminde senelerce tu tir. eden tunması bu boksÖrün değeri hakHerkesin merakla beklemekte ol Tokat (Hu«u5i) Uyımlanınakta teraküm Ticaret 100 bln liradan 50 bin Eorsaıı binasının lnİngiiiz atletleri geliyor MEVÜD bulur.an imar plânına göre, Tokatın lirar.m 40 bin lirar.ın, yarım bulunan kında kâfi bir fikir verir. duğu diğer bir boksör de Ispanya ÖLÜM şasına. Londra 31 (Nafenı Büyük Brlen mühim caddeleripden maılud İr.önü îîııılay binasmm tamamlanmasına, 10 Aı.z zevcem Tiirk'ye Sanat Mekttbleri Mezunion bulvarı İle Behzad caddnlni en kna Mokfi, Avrupa sampiyon namze millî takınu ile «eyretmi» olduğu tanya AtletUc Oyunlar Fcderasyinu x da Çocuk Yuvtsınıa blüCemlyetinden' İVET TURHANın yoldan birblrtne bağîayacak olan î\ bin liramnsarfına Ticaret ve Zkonomi di olan ve burada hayranlıkla sey muz Martinerdir. Fakat âni olarak »imdiye kadar Ingllterenin hsrice gonrilmesine grib hastalığına tutulan bu kıymet derdlğl en kuvvetli takımı ziyaret »lümünun blrlncl yılına rasüayan 6 »u. Cemiyetimizin üyesi Izmir 1930 memetre genişUğindeki cadde üzerinde Bakanlığınca da muvafakat edilmljur. rettiğimiz Perro'yu, Ispanyanın makıadlle hazırlıyarsk harlce çıkarabat 951 pazar günü ögl« r.arr.azmdan runu Devlet Denizyollan rabrika Ha bulunın bina ve anaların Beledlyece maruf Martini'aini, en sonra nakavt li boiksör dün şehrimize ç«ktigi bir cağını bildtrmektedir. (Ikınd sahiieden âevam) sonra Büyukdere camiinde Mevlidt Ne vuz'.ar İrışaiye F,ırrneni kamulaştınlrr.aian tamamlanarak yo Seyhan köy yoîlan yapıjacak telgrafta gelemiyeceğiıu bildirmişBu tskımda dünjaca şijhrctll atlet taya çıkabilmiştir. Resmi hastane bevl okunscağmdan. bizi sevenlerin ve kralı Ispanyol Segura'yı yenmiçtir. lun tesviyesi ikıml edilmiîtlr. MUHİDDİN KUŞ Adana 31 (aa.) Seyhan İll dahitir. Ayrıca çağrılmı» bulunan di ler buiunmaktadır. Bun'arm arasında Vali Bekir Suphi Aktanla Belediye lindeki k8y yollarımn dunımu ehernSegura, Cezayirli dövüşçünün Cenazeal 1 bllhasıa Wint. Macdonald Bnlly, Roger lere ve sağhk merkezlerine geti srzu buyuran ihvanı dmln teîrlflerl rica vefat etmi}t:r. ha^tanesinden fubat 1951 nln işbirligi içinde. Özel idare ve Bî n.iyetle e'e alınmıs ve buna dalr bto günü Llrr.an allnarak kargısında dördüncü ravundda na ğer Ispanyol boksörü Segura'ya Hannlrter, John Sav'.dge ziktedilmek rilen yaralıların üçte biri, h.ıttâ olunur. lediyeden ssjlanacak ödenek'.e da gelmesi için telgraf çekilmiştir. Dr. Ali Turhan Tophane Kıhcali carnlinde 5ğle namazı denln asfalt veya parkelenmeslr.ecad plln hazırlanarak tasdilc için Bayınkavt olmuştur. tedlr. belki de yarısı öldü. Bunlar surada ba dırlık Bakanlıgma gonderümiîtlr. BUkıiındıktan tonra FeıikBy aile kabrls. *** Bir müddettenberi merkezî Avtnglltere atleük oyunlar federisyonu burada, heraen hemen hiç tedavi Yung Doidi Bu boksör de biharda ba$Unacaktır. Bu suretlc iki ana hassa merkez ilçe bölgesindekl köy Bmeklt vallletdtn ıtıerhum Eçref Sa tanına gdmülecektir.. rupada muvaflakıyetli maçlar yap başkanı ve mezkflr takimın idareclsi caddtyl geniı bir tekllde blrbirin» bağ yollarınm afı'.mas'.na blr an evvel bat rinci seri profesyoneldir. Bizim Arkadaşlann Istırakınl dllerlz. Jack Cnımp'un Nafenin muhablnne ver görmeden yatıyor ve kendi kendl yıt tti »evglli valide ve kardeşimiz layacak olan bulvar tipl yol umurnun lartılması İçin yol maklnelerl d« UtenAlp, Ruhi ve Adnanla karşüaşacak makta olan kıymetll boksörümüz digi be^anatta takımın 35 Uâ 40 ki;i. lerine can veriyorlardı. Doktor, aNASAFET SAYIT'm *** lstifadesine açılmış bulunacaktır. ml«tir. Tâkl de bu müsabakalara iştirak den mürekkeb bulunacağl b«Hrtilraistır. Çok kuvvetli vuran ve kat'î Matematik öğrstmeni Sallhı Şlmsejln. sistan, pansuman, ilâc ilâ yoktu.» vef»tln\a kırkıncı gür.üne tesadlif eden tlr. netice için çalışan bir dövüşçüdür. edeccktir. 3 »ubat 1951 cumartes: günü ikindl U Bankası memurlarından Fahri ŞlmşeNagasaki'de hastanelerdeki ya namazını müteakıb Feneryolu cam inde gln babaları. Asirı lalamlye mülehassısı Yugoslavya. Yunanlstan ve Türkiy»(60) kumşla G R î P ' ten ve türlfl Sksüıüklerden Allahm Italyab. sampiyon Serani üe beraYarın saat 16 da Skardinav tay nin ziyaret edllecegi ve Türkiyede anbere kalmış ve bir çok beynelmilel yaresi ile gelecek bu boksörler ilk cak ağustos ayı ortalarına (Joğru bu takların yüzde 80 i harab olmuştu, Hafız Mecld SesiRür taraJından mev Eay Bpha Ersinin biradeıi. eraekli öğyaTdımı ile kurtulursunuı. Ailelerin topyekun şohirden ka lld okunacaktır. Akrmba. dost ve tanı reLmerîerden maçlar kazanmıştır. müsabakalannı 3 çubat cumartesi lunacakiarı aynı şahu tarafından bilBay HAMZA ŞLMŞEK çışı, nüfus kayıdlarının yok oluşu yanlarla arzu edenlerin teıriflert rica dlrüml?tir. Batling Chelha Bu boksör de günü Spor ve Sergi Sarayında yaHakkln rahmetiııe kaviışmu;tur. Cena«Türk atletlçrinl geçen seneki ollm eayısız yanrruş cesedler, ölülerin olunur. Şimalî Afrika şampiyonudur ve pacaklardır. tkinci müsabaka 10 piyadlarda gbrmek fırsatını bulduk. Kerlmeieri: Süheylâ Sayıt. zesi bugiin Kadık«y Izzeddln sokak 24 Fransanın Avrupa şempiyonluğu fubat cunartMİ, üçüncü müsaba Kendller! at1et:k ve sportmen ruha ma teşhisine imkân vermemistir. Havs Zeyneb Becer ve ksrdeşlerl No. lı evinden k»ldırı!arak Osmanag» camilnde öâle namazını rr.üteakıb Kaiçin namzed gösterdigi kıymetler kadt gelecek olan ecnebi boksör İlk buiunmaktadır. Türklyeye !1k d«!a şartları da cesedl»rin acele gömülve ilâçları, belgevşekliği ve ilâçlan, dört kitab öört lira. SuiistiISTANBUL BELEÜIYESI racsahmed mezarhgına defnedllecektr. bir tekımla gidcceğimizdendir. Bu profesyonel, bizim de ler arasında 10 ar ravunt üzerine olarak resml memnunuz. Iki memleket mesini icab ettirdiği için bunlar y» malde buîunan gençlerin bslâları ve kurtulu§ları, üç kitab Hüda rahmet eyleye. den dolayı kılrr.ıı, yahud da kütle halinde göTiyatrolan Avrupa sampiyonlugu için ümıdl yapüacaktır. lira. LOKMANHEKİM, İstanbul, Dl\anyolu No. 104. arasındaki saînimî bağları kuvvetlen mülmüslerdir. Saat 2U 30 da dlrecek olın bu temaslann ileride damiz bulunan Halidle dövüsecektir. Bu müsabakalara iştirak edecek DKAM KIS1VH Felâketten sonra her iki şehird» Joe Ben Celâli Alp ve Rubi Turk bok«5rleri de bilâhare ilân e ha ıılt olmasını temennl etmekteyiz.» EMLAK MUKABİU Bu beyanatı veren çahsın Crump ol de bulaçıcı hastalık salgınlan çıkile dövüşecek olan bu genc • düeoekttr. HEP VE HİÇ dueu Nafenin muhabiri tarafından kay mamıştır ki bunun sebebi de belki Para Anyanlara: kipin en yeni, fakat en teknik •!•Yazan: Vednd Neri'.rn TÖT dedilmektedir. Kara OrHu]an boks TeMon: 42157 manlanndan biridir. Avustralya tenis ş>unpiy«naft« atesin mikrobları yakmıj olmasıdır tstiklftl. Cad. Ayhan 8S4/11. birincilikleri Ekipe dahil olan dig«r Ud bokSydrey 31 (T.H.A.) DUny»nın en K U M E D I RISM1 Atom bombası Parise atılmiş Telefon: 43269. fjsj sör ya bugün, yahud yarm f«hri10 kişiden.müteşekkil Ordu boka tanır.t ış tenisç'.lerlnln Ijtltaklle y«pıS A N A REY VERİYORUM oisaydı lan Avustrtlyk tenis lamplyonasının mize gelmif bulunacaklardiT. takınunuz bu akşam Ankaraya hare Kalkmdıttna Demeği Büyük hürriyet kahramanmın şeref destanı Yazan: Cevad Fehrru Ba;kut tek erkck finalinl 23 yaşındakl Dick Yefa kultibünika i*r* ket ederek orada Türkiye Kara ordu Saw tt (Amerlka), Ken Mac Oregor'u Bu atom bombalan Avrupa şeTelclon. 40403 Istanhul Şııbesinden: SONKU FİLM lan arası boks birinciliklerine iştirak (Avustralya) 6/3. 2 8. 6/3. 8/1 yenerek hirlerine atılrnış oisaydı ölüm nîsPaıar gunlrn 1i 3U da mlli'.l ettiğl bokaürtar betinin belki daha az olacağı tah Cunıartesi ve ÇarjsmBa günlcri 14.30 d« Demeğimizin 28 Ocak 951 tariedecekur. Bu müsabakaları mütea ki'zaunuf ve ş&mpiyon olmujtur Vefa kulübtt tarafmda ÇOCVK TtYATROSV Dick Sawltt. flnale gelnMden evvelkl min edilmektedir. Bunun sebebi d« hinde yapılacak yıllık kongresi; ükıb gene Ankara da deniz, kara ve edüen müsabakalara iatlrak Olıeler sajt 11 de açıiır. turlard» Avustralyalınm Davl» kupa Japon şehirlorindeki binalann çoyelerin ekseriyeti geln^?diğinden 4 hava orduları boks takımları p.ıaKadıköy S Ü R E Y Y A Sinematmda « olan yabana boksdrl«r Paxartest akjafnlan Oram tiismında suıı kazanan ekipten olan John Bromyapılacak müsabakalardan w1eh ve Frark Sedgman'ı da yenerek ğunun ahsab olmasıdır. Her iki JaŞubat 1951 Pazar günü saat 14,30 da Solı akşamları Komrdi fcısinndj dır: Bu akjam, yılm unutulmıyacak şahane haftalanndan biri daha pon şehrinde de betonarme baa ttmail fki ekip seçilerek îslanbul •llmln* »tmljtl. Eıninönü Halkevi küçük salonun 62 kiloda: Kolosanti (ttalpa), M 2 muazzam film bhvîen İngiltere Kral Kııpası maçlan binalar olmakla beraber bunlann âm kampa alınacsktır. Bu seçilea da yapılac>ktır. Üj'elerin tejrifleri 1 G E N Ç L İ K A Ş K I kiloda Renato (ltarya), Vf kflod* çoğu az mukavemetll idi; banlan Sahlb ve Bafmuharrin Londra 31 (T.H.A.) Cumarte»! gürica olunur. WANDA HENDRİX CLAUDE EAÎNS Ali Amran ve Jack Tripe (Tnumı) fld trioöu teakil eden boksörltrnü yapılmıl olan İngiltere Kral kupasl ise depremlere mukavemet maksaNADİR NADİ 2 h".fta AR'da s'.k'^lanan şahessr Bu müsabakalarm en entamaıı d a »»eüecek olan ordu bok» t» maçları dördüncü rur karşılaşmaların dile yapıldığı için daha sağlamdıG ÜX DEMr fc Bu nüıhada vaz* <flerini fiflen 8n«bı» İKİ AÇIKGÖZ BOĞA GÖIEŞÇİSİ taraiı aslen Ermeni olup Vranak "1 mart «ymm İlk İMtftacın da berabere kalan takımlar bugiln tek lar. Rıyaset divanı scçimi, İdare heidart eden: NAZIM ULUSAÎ BUD ABBOTT LOU COSTELLO'nun da muvaffakıyetler kazanan Hay da 8p*v r« Serfl Sarajnnda y«pı r«r karşıla$mı;lardır. yeti raporu, Mürakabe heyeti ra Paris üzerine bir atom bombası Londrada Stamford Bridge ıtadında Kahkaha dünyası olan filmlcri rabetyan'ın boksörler aracında bo laoak «htt ATtvpa Ordulararası yapılan maçta Chelsea, üçüncü küme atılmış oisaydı, bombanın üstünde CvmhuTiytt Matbaojı ponı, İdare heyeti scçımi, Dilekler. lunmasıdır. Hayrabetyan 80 kiloda boka fsaB*iyoııaaBa istlrak edecek dcn rakibi Exeter City'yi 20 maglub patladığı yerin etrafındaki bir kiederek e'.lmlne etmiştlr. Dlğer kırjı. Frans» Üdnclsl bulunmaktadır. Bu ÜT. laşmada üçüncü kümeden Manafleld lometrelik saha, kütle halinde taküonun şampiyonu Yvel aynı zaTown. ikinci kümeden raklbl Sheffi mamile tahrib edürniş olacaktı. 1 ilâ manda Avrupa eampiyornıdur. Bu Batı Grupa Kaymk BlrincilikleTİ eld United"! 21 yenerek ellmlne tt 2 kilometrelik sahada çok âzim haUhıdağda yaptlacak bakımdan Hayrabetyan'm Udncilimlştir. sarat vuku bulacak; 2 ilâ 3 kiloği krymetli bir derecedir. Biâ"er Buraa 31 (TJÎ.A.) Bed«n Terbly««l Beslncl tur karıılasnularında Chel metrelik «aha orta derecede hasaGecel MüdürlUgil Dağcılık v» Kıı Spor. cea. Fulham İle. Maıufield Town da Fransız boksörü Jaek Trfpet ra uğrıyacak; bu bölgedeki Eiffel 1948/1949 ordu şampiyonkrından lan Fedcruyonu »ubatm 1S1617 rt Blackpool ile knrsılaşacak'.ardır. kulesi bükülecek; 3 ilâ 6 kilometDün yapılan nıekteb maçlan 13 lnda yapılacak olan Batı Grupu Kadır.yak BirlncUigl mÜ3abakalarının UluDün Şeref stadırda Liselerarası ter. relik saha hafif hasarlara marua Bu müsabakalar davet edUmİB dağda yapılmasın» kaxax verilmiştir. tib edilen maçlarda Gslatasaray Ve kalacak; daha uzaklarda camlu Bu mtlsabakaJar» Ka>sert. Yozgad. fayı (10), Satıat Okulu da T\rareU kınlacak ve 100.000 kişi ölecek veolan ve bundan evvel Audace kuAnkara. Bolu, Bursa ve îstanbul Böl. Bir"l (1.0ı rrağlub etmi=tir. Maçlan lübü takımında seyredip hayran ya yaralanacaktı. Halbuki 230 kilogesi kayak eMpleri iştirak edeçeklerdlr. Feridun Kılıc idare etmiştir. kaldığımız İtalyan boksörü De Segmetrelik idi blr bomba takriben 10 kişiyl öldürür, fakat Paris bir atom bombası hücumuna uğrarsa Süphesl» blr tek bomba atılmıyacak, onlarca bombaya maruz kaUeakür. Bu hafta yapılacak boks karşılaşmaları M M M 1 I M ., «0 1• • • 1 • III • • 11 I 5 « T 8 f Bugfinkü Program tSTANBUL I 12.57 Açıli| ve programlar 13.00 Haberler 1J.15 Öğle kotuerl (PL) | 13.45 Şarklltr . Okuyan: Afltab Kara. can: çalanlar: Hakkı Dertnan. Şerlf içLU Salâhaddln Pınar 14 20 Dans tnOzlğt (Pl.) 14.4» Progtamlar V» türkülcr (Pl.) 15.00 Kapanij. Genelkurmay Başkamıun tetkikleri Izmit 31 (Telefonla) îki gün• 17.97 Açılıı ve programlar 18.00 denberi Gölcükte bulunan GenelCanı müzl£i . Celâl İr.ce ve trkada; kurmay Başkanı Orgeneral Nuri l«rt 13.39 Konu$ma 18.40 Türkü Yamut bugün de teftiş ve tetkiklere ler . Okujan: Cemil Cankat 19.00dcvam etmiştir. Genelkurmay Ba#Haberler 19.1S Kıt» |ehir haberlerl 19.20 Darva» kuartetinden Melod.ler kanı, 12 subatta Ingiliz, Fransız ve 19.40 Şarkılar Okııyan: Müzcyyen Se Birleşik Amerika donanmaiannın nar. çalanîar: Kııbur Tekyey, Şerif tçlı, Akdenizde yapacakları büyük deŞükrtl Tunar 20.15 Radyo Gftzetecl niz harekâtma iştirak edecekleri 20.30 Akşam konserl (Pl.) 20.50 Konu5ma 21.00 İstanbul Konseıvatı:arı söylenen Yavuz harb gemimizle, Türk Kusikisl lcra Heyetl Konseri Sultanhisar, Demirhisar torpidola21.40 Küçük orkesrradan melodller rımızı ziyaret etmistir. Saan haber22.00 Tlyitro Matl 22.10 Dinleyld lere göre, Türk donanması Akdesteklcri 22.43 Haberler 23.00 Prog. ramlar ve danj rr.üziği (Pl.) 23.30 nizde yapılacak manevradan daha evvel Marmarada bir hazırlık tetKapanış. bikatı yapacaktır. Genelkurmay ANKARA 7.28 Açılıs ve program 7.31 H»flf i Başkanı yarın Gölcükten aynlaparçalar (Pl.) 7 45 Haberler 8.00 i caktır. Tokad elektrik şebekesi tamamianıyor Tokat (Husus!) Tokat Hidro Elektrik santralının, 336,332 üra keşif bedelli ıslah ve onanmı lşine aid birinci kısım Ihalenin, regüîâtör, kanal inşaatı, cebrl bonı işl ilıalesine müteallik hususat yapılmış, ikinci kısma giren ve ödeneksizlik yüzünden yapılamıyan 84,107 llralık lş için îç îîleri Bakanhğı emrindeki fondan yardım lstenilmişti. Bakanuk, Belediyenin lsteği dahilindeki 84,107 llrayı Hleı Sankasmca Beledlye emrine tahsiı ettirdiğinl telle bildirmiş bulun» maktadır. Havalartn injaata mü« said gidişi dolayısile müteahhld Işt başlarruş bulunuyor. Inşaatm bahara biteceği sanılmaktadır. IMTETSTTIOILIAIN A NIAIÜISIUILIB 'HJJ.ITIL'EIRMP İYİ11 V P İ O i S t A İAİYİEİTBİH'A'T AİÜMMİEİLİEİK RlElVlAlNLİlHiA KISA HABERLER Alom bombasımn fahribalı Grip Hastalığı ve Çeşîtli Öksüriik PEK YAKINDA VÂTÂN ve NANIK KEMAL Japon sehlrlerindeki Slümlerin sebebleri Japon »ehirlerindeki Blumlerto tebeb ve rusbetleri söyledir: Yaralardan v« tâli yanıkltrdao Menlar: Yüzde 5060; Bombanın simseğinden ölenler: Yüzde 2030; Radyoaktiv tesirlerden Blenlen Yüzde 1520. tnfflftk finındaki ölümlerin Sni olduğu anlasıhyor; bununla berubeı bombama tam üstünde patladığı bölgede vukua gelen bu ftni ölümlerin tam sebeblerini tayin etmek güçtür. Ölen insanlann tabir caizse blr kaç defa öldüklerine hükme diliyor; yani ölenler, her biri tek başına ölümü mucib olacak müteaddid darbelere maruz kalmışlardır. Gedkmig ölümlerln, yanl infi. lâktan ionraki günler ve haftalarda vuku bulan Slttflüer* büyük kısmı radyoaktiv teslrler yüıünden vukua gelmistlr. Geçen sene şehrimizde yapılan bok» müsabakalarından heyecanh blr enstantane Kadın gazsteoi LH'in maosraları: Neden bana itimad etmiyorsunuz. Profesörüm? Esrar Peşinde: 12 Çünkü benfm size karşı büyök bir hürmet v« muhabbetlm * ^Stvardır Alelade beyaz sabunta cildinizi yıkoyarok tahriş etmeniz gunahtır. Yüzünuz ve vücudünüzün bol köpükiü, nefiı kokulu kremli bir sabuna ihtiyacı vardır. Cildiniz için hususi bir formülU imal edilmif olan PURO Tuvalet Sabunu gençlik ve guzelliğinizin koruyucucudur. Oyleyse ' 4 a n ı h y o r s u n . anlatın. K i m s e n i n y a r . Yardıma d ı m l n a ihtiyacım ihşyacınız k PURO BOL KÖPÜKLÜ • NEFiS KOKULU \ TUVALET SABUNU 100 de 100 saff.r.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle