12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET Aralıkl951 luyük tUktrikll rodyolor gibi rondımon vtr»npilll bir fodyo,(Bumodtlinc»ryan lo «olıjon lipi dt vardır) Tip:BX200B avf» Tip:BCH300U Radyo ntfriyattnı colı ' güıtl v* berrok dinl*» Jtn 3 dalgalı 5 lombolı fcü(Ck bir radyo. (25 v« 30 mttra dalgolar* bandsprtodli). Bir hedlyenin makbule geçmesl için' gllzet olduğu kadaf* faydatr otması lâzımdır. Radyo yalnız eğlence vasıtası değH aynı zamanda kliltUre hlzmet «d«n faydalı bir cihazdır, fakat radyodan lâyıklle faydalanmak Içlrt kullanılan cihazın en iyi ve en mlikemmeli olması şdrttır. Daima en mükemmel cihazları imal etmeklo meşhur PHILIPS fabrikaları, altmışıncı yıldönümil mUnasebetile fevkfilade "Altın Seri" radyolarını takdim etmektedir. Muhtelif boyda ve fiatta bir çok cihazların mevcud olduğu bu serinin içinden seçilecek bir radyo, gUzeliik bakımından eşsiz bir zerafette olduğu kadar, randıman, ses ve alış kablliyeti itibarile de baska radyolarla mukayeso edilmiyecek kadar UstUnlUk arz etmektedir. •Altın Seri1 PHILIPS radyolarından daha ideal bir hediye tasavvur edilemez. Tip: NX 593 V fvradyolan kadar mü« ^ lcemmel netiee vcrcn 3 * dalgalı 6 lombalı oto» ± ınobil radyosu. WlHBIm mmgm Tip: BX 400 A Br» radyadan b*kt*n*n bülün «vtafı fıoit, toğlom, tobii tt»li «• gifttl goıttri^li tm« «ol»u blf rodyo. S lombak R A D Y O L A R I O Tip: BX 410 A 6 lombalı bir tüptr • radyo. (25 ve 30 melrtlık dalgalar bandtpreadli) Tip: BX 510 A ı M t miı»toı1ıa|»ırmtt'bnhat»o W > h 6 tambatt. Tip: FX 714 A tükt lalontarın jhtifamınl ertıracak güıet* llktt, gaytt labiî tttli olomatik pikaplı radyogramofon. 9 lambalı. REKLAM BÜROSU EN SON GFJ.F.N AYRUPA OYUNGAKURINI ancak Elma Ihracatçılarına Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğii İhracat Başkontrolörlüğünden: KAYIB Zonguldak Emnı> et Âm:rli£inden alrai| oldujum ıkamet tezkereml layl ettım. Yenisinl »lacağımdmn eskl^lnln hukmü yoktıtr. Alman uynıklu Jo«ef Becker BEYOĞLU BONMARSESİNDE BULABİLİRSİNİZ. Noel ağacınızı levkle ıfislemek iatencnh ^nnTi riyaret edinlz. BEYOCLU BONMARŞESİ ERKEK En iyi Yılbajı hediyesi Siparişlerde KAYIB T C. Merkez Bankuı U. tanbul Şub«tl Müdurlüjünden aldığım 6'9/1951 Urihll ve 25209 layılı 2 041 226. Fransız franklık es*9 im. rariyenin «on kısmını teşkil eden Elma ihracatının denetlenmesine dair tüzüğün 13 üncü maddesi 674 626 Fransız franklık bakiyesını gereğince, 1951 1952 yıllannda ihraç olunacak elmalann en büyük kaybettim. Yenisinl alacağımdan eskisl. nin hukmu yoktur. boylan tesbit olunmuştur. MARMARA Bilgi iatiyen ilgüiler Ba}kontrolörlüğüm0z« müracaat edebilir Çorap ve Dokuma T Ltd. ler. (19846) Ortaklığı Soğuk Algınlığı ve Nezleye Karşı GRıPİN Kuüanınız İÇİN İNCE YÜN gömleklerdir. acele ediniz. Ismarlama Götnlek Salonu Eminönü Cad. Selâmet han II A k k I Senelerce Amenkada « Best Seller» mevkuni muhafaza eden ve meşhur psikoioe J. Loth Liebman'ın eseri SOFİ HURİ'nin güzel v e akıcı üslubu ile dilimize çevrılmiş olduğunu okuyucularımıza müjdeleriz. Kitabcılardan isteyiniz. Fiatı 150 kuruş KALB HUZURU «• •» nt Baş, dis adate, sînir ağnlannı teskın eder • Sıyatik. lumbago ve romatızma ağnlarına karşı başarılıdır. • Fazla yorgunluktardan mütevellıt uykusuzluklardafaydalıdır [* Mıdeyı bozmaz. kalbı ve bobreklerı yormazi GAYEMIZ KÜLTÜRÜNÜZE HÎZMETTİR ı KAYIB 1951 1952 den yılın* tld St. Jozet Llseainden ılmif oldugum tramvay pasomu kaybettiın. Yenisinl alaoğımdan esklslnin hütanü yoktUT. St. Jozef Llsesi No. 325 Orhan Tuncel Kulturunüze hizmet edecek herhangi bir kitabı size cüî't bir ücret karşıhğı okutarak iadenızi istiyor ve Müessesemize v°receğınız ısim için reylerinizi bekliyonız. En çok rey verilen ısım, Muessesenin adj olacak ve bu ismi seçenler arasında çekilecek kur'ada kazananlardan bırinciye 100, ikincive 50. üçüncüye 25 ve yuzuncüve kadar murtelıf hediyeler verilecektir. Hitabırruz bütün Turkiyey^ şamı dır. KİNİNLİ H. İNÂLTEKİN =taşı Caddesi No. 47, Kumkapı istanbul Acele Satılık Arsa Suadiye, Turşucu deresinde, 900 M2. Müracaat: C u martesi öğleden sonra ve pazar günleri. Suadiye. Cami şokak No. 31. Mehmed Fırat. KAYIB Hopa nufus memurlujun, dan aldıfım nufus huviyet cuzdanımı kaybsttım Yenisinl çıkaracagımdan eskisinın hutanu yoktur. Mehmgd Şevki kııı Hatlce Surlye umc Fiatı: 260 Lirc 35 Lira Peşin 25 Llra Ayda GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 tane almabilir. SANITİZOR Elektrik Süpürgelerinin Kralıdır. f SATIUK ECZANE 1 İstanbula çok yakın bir vilâyet merkezinde işlek bir eczane satıhktır. Müracaat: Tahtakale, Cömeul Türk sokak No. 16 da Yenı Ecza deposu İstanbul. \ 42 TUŞLU TÜRKÇEKLAVYE BLOKAİ TERTİBATI KÂĞIT MESNETLERl KİLİTLİ ZARİF ÇANTA ALMAN JUR F1HDIK MAKİNALARI GELMEKTEDİR Motörle ve motörsüz evsafı haizdir. 1.) Fındıklan kırar 2.) Fındıklan tasnif eder. 3.) Saatte 250 kilo hndık işler IAI md;inc!er âtideki TECRÜBEÜ MUHASİB ARANIYOR. İthalât ve ıhracat muhasebesine lâvıkile vâkıf tecrubeli ve müstakılen çalışabilecek bir muhasib aranmaktadır. P.K. 774 e müracaatleri. Eİİ B u r l a ve Ortakları Goloto, Hezaren Caddesi İSTANBUL Telefon ; 40870 4.) Kabili nakil olduklanndan ister fındık hasad yerle rinde ve ister daimî bir yerde çalışabiliıler. Sıpariş ve tamaml /,ıcı tsfsılât icm İstanbulda Galata KO çuk Balıklı hanında 10 numarada CEZMİ SERDAROĞLUNA müracaat edılmesi. Telefon: 429S9. Telgraf: CEZMİSER İstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle