19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EKONOM CHAMPİON MANDERBACH Otomobil Dünyanın en yüksek tekniklerine maliktirler. Kamyon Kamyonet Türkiye Umum Miimessili : ABDÜLIİTİF DEBAS 1 8t a n b u 1 u m h u r iyet KURUCUSU.YUNUS NECATİ GÜZEL AYNNLIK Tanınmış genç jairlerimızden Necati Cumalı'nın son jiirleri «Güzel Aydınlık» adı altında bir cild halinde yayınlanmıştır. 1 Lira. VARLIK YAYINEVİ Ankara Caddesi, 80/1, İstanbul 27 nci yıl sayı: 9837 Telgraf v« mektub adres!: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umum! Santral Nummrası: 24298. Yan İjleri 24299, Matbaa: 24290 Başbakanın dün verdiği demeç Adıtan Menderes, memur nakilleri davasında ileri stirtilen şikâyetleri cevablandırdı Başbakan diinkü mülâkatta malî, iktisadî durum, dıs ve iç politika vaziyetimiz hakkındaki diişüncelerini de anlattı Atîantik Paktına iştirakimiz Formalifeler ikmal ediliyor Fransız Meclisi Dış tşleri Kotnisyonu ve Kaııada Âyan Meclisi pakta alınmanuza ! dair lâyihaları kabul ettiler Paris 20 (Hususi) Fransız meclisi dış işleri komisyonu dün yaptığı toplantıda Türkiye ve Yunanistanın Atlantık Paktına davetine aid hükumet tekJifini incelemış ve sekiz komımiste karşı mevcud üyenin ittifakile ve 36 oyla kabul etmıştir. Teklif iki haftaya kadar umumi heyete sunulacaktır. Kanada Â>an Meclisinin kabulü Londra 20 (B B.C ) Kanada parlamentosu ây£u~. meclısi Turciye Yunanistanın Atlintık Paktına girmesıni istiyen lâvihayı, buıjün, kabul etmiştir. Lâyıha şımdi mebusan meclisine gıdecektir. Bu monasebetle beyanatta bulunan Kanada Dış İşleri Bakanı Pearson, bu iki memleketin pakta almmalanndaki lüzum ve faydayı belirtm:,tir. Devlet barem usulü Bunların murakabe tarzlarının ıslahı için Başbakanlığa bağlı bir heyetin teşkili düşünülüyor Ankara 20 (Telefonla) İküsadl devlet teşekküllerinin idare v« murakabe tarzlarını ıslah yolunda mühim tedbirler alınmak üzeredir. Bu mevzuda çahsmak üzere kurulan komisyon, raporunu hazırlayarak umumi heyete sunmuş bulunuyor. Raporda herşeyden evvel işletmelerin heyetı mecmuasını içına alacak bir tek kanun meydana ge« Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Cu;na2l Aralık 1951 İngiltere, Kıbrısı Yunanistana veremez ünkü gazetelerde çıkan bir habere gore Yunanlı dostlarımız, gene Kıbrıs meselesini kurcalıyarak İngilterenin, •dayı Yunanistana vermesini istemişler. Bu hususta Paristen verilen ajans haberinde aynen şöyle denilmektedir: ıPaııs, 18 Birleşmiş Milletlerdeki Yunan parlamento temsilcileri bugün, Kıbrısın İngıliz idaresinde olmasını hakh gösterecek bir sebebin mevcud olmadığıru ileri Adnan Menderet mak&mında suTnuşlerdir. İnsan Hakları Komitesinde söz alan Yunan temsılcisi Loukis Akrıtas, gerek Birleşmiş Miiletler şartımn, gerekse insan hakları beyannamesının, İngıltereyi, Kıbnsın Yunanistanla bırleşmesine mümanaat ttmemek mevkiıne koyduğunu idd a etmiştir. Yunan sözcüsü, komitede, 19S0 senesinde yapılmış olan bir plebieitte, Ada halkır.m % Ö ının, YuO nanıstanla birleşmek lehinde rey vermiş olduğu keyfiyetini hatırlatnnstır. Akntas, «bütün dünya bilir ki, Ada mıfusunun % 81 e yakın bir nisbetı Yunanhdır ve bunların medeniyet seviveleri en az bugün kenc'üenni ıd^re eden devletinkine musavidır» demiştir. Evvelki gün Büyük MilDün bu mevzuda TopSözcü. «İngılterenin, milletlerin let Meclisinde Mllll Sakapı müzesi Müdürü Tahkendılerıni idare ede^ek hükumet raylara aid eşyalar haksin Öz ve Şah İsmailin leri seçmek hu<=usundaki serbestile kında Meclit hesablarını tahtı hakkında malumat ri prensipıni Kıbrısa da tatbık et inceleme komisyonu rasahibi o'.anlarla görüjtüm. mekte gecıkmiyecekleri ümidini» porunun müzakeresi sıraTeessür içinde bulduizhar etmiştir » sında söz alan Kastamonu ğum Tahsin Oz, sozlerine Biz. Host Yunanistanın ikide bir milletvekıli Ziya Terşöyle başladı: de Kıbrısı istemesini ne Tıırk men'in Topkapı Sarayı « Bugünkü gazetelerYunan, ne İngiliz Yunan dostlu müzesinde bulunan Şah de sayın bir milletvekiliğuna ve ne de bupunkü dunya Ismailin taht taşlarının nin Şah İsmail tahtınm phvaline yaraştıramadıgımızı bir kaç çalındığmı ve bunların incilerinin değiştirilmiş ol defa yazmakla iktifa ettik. Ve bu yerine Beyoğlu kuyumduğuna dair sözlerini omesele iizerinde fazla durmağa lücularından ahnan adî taşTahsin Öz kudum. Müzelerimizdeki 7iım görmedik. Boyle yapmamızın ların kullanıldığını söylemesi di fasılasız 45 senelik mesaimin mukâ sehcblerini de şövlece izah ettik. 1 Tiirkive ile Yunanistanın ğer milletvekillerini hayrette bı fatı, hiç bir esasa dayan'mıyan boy 8^ nı kızıl tehlike karşısında sıkı bir raktığı gibi şehrimizde de fena te le bir iftira mı olacaktı?!» surptte elele vermesi lâzım geldi sirler yaratmıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 4 te ği bir zamanda iki memleket arasır.da bir ihtilâf ve munakaşa kapısı açmayı aklıselime yaraştıramıyoruz. 2 Kıbns adasının, Poju Ak denirde çok mııhim bir stratejik nıpvkii vardır. İngiltere, deniz ve hava üsleri tesis ettiği Adayı Yunanistana terkedemez ve ermiyecektir. Fakat Yunanlı dostlarımız, her ftrsat dü^tükçe veya düşmedikçe Kıbrıs meselesini kurcalamaktan geri kalmadılar ve kalmıyorlar. O\le sanıyonu ki Yunan politikaclan ve partileri, daha ziyade kendilerine dehjlî siyaset ve prestij Bir kaç gün önce Hayfa açık ğıdaki tafsilâtı vermiştir: temini bakımından Kıbrısı istiyor« Yukumüzü Hayfaya boşaltlar. Halbuki İngilterenin Ortadoğu lannda battığını bildirdiğımiz, 4500 da bir çok giiçlüklerle karşılaştığı ton'.uk «Gütümerman» şilepinin ka tık. Limandan ayrılarak istim üzebir sırada, böyle bir davayı ortaya zadan kurtulan mürettebatı dün saat rinde Maltadan gelecek hava raatnıak, Yunanistanı kizıllann ida 17 de busust bir Türk uçağile jeh porunu bekliyorduk. Hareket etmeye meydan kalmadan, müthij resine düşmekten ve Demir Perde rimize gelmişlerdir. «Gücümerman» şilepinin süvarisi bir kasırga koptu. Elimizdeki büarkasına girmekten kurtarmak için bir hayli fedakârlık eden İnçilte Btsri Gökbulut, kendisile gorüşen tun imkânları kullanmjunıza rağreye karşı, dostluğa ve siyasî ne arkadaşımıza kaza hakkında nşa Arkası Sa 5. Sü. 3 te lakete aykın bir harekettir ve İngilterenin, Akdeniz stratejisi bakımından Kıbrısa verdiği ehemnıijeti kavramamak dcmektir. Malum olduğu üzere Kıbns, İkinci Selim zamanında, Lepap.to deniz snvasında Ostnanlı donanmasımn uiradığı mağlubiyete rağtnen, 1570 de Venedikliler tarafından O<manlı İnıparatorluğuna verilmiş ve 300 jıl Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra, 1878 de Osmanlı Rus harhinde, İngilterenin Türkiyeye mÜ7aheretine mukahil. İngiliz işgal ve idaresine terkedilmişti. İngiltere, bu işgal için, her sene Osmanlı devletine 92.800 İngiliz lirası veri • >ordu. Birinci diirva harbine katılmamız üzerine Ingiltere Kıbrısı ilhak etmiş u Türkiye Cumhuriyeti de Lozan barış muahedesinde bu ilhakı tanımıştır. 1923. hattâ 1914 denberi Kıbrıs bir sbmurçe olarak İngiltere Krallıjfi tacıııa bağlı bulunmaktadır. İngilteıenin Doğu Akdenizde bir üs olarak kullandığı Kıbns, ikinci Ankara, 20 (a a.) Başbakan Adnan Menderes, bugün Bajbakanlıkta Mıllıyet gazetesi başyaıarı AIi Naci Karacanı kabul ederek memurların nakli meselesi, iç ve dı$ emniyet, memleketin iktisadî dunımu ve muhalefet mevzuları üzerinde aorduğu sualleri etraflı bir şekılde cevablandırmıştır. Yeni bütçe yılı arifesinde mem leket vaziyetınm umumi bir tanlosunu çızen bu mülâkat aşağıdadır: Sual 1 Bazı gazetelerde memurlann nakıllennden şikâyet edilmektedir. Hükumet Reısi olarak bu husustaki duşünceıerinizi öğrenebilir miyim? Cevab 1 Devlet memurlarına bulunduklan vazifelerde ve mevkilerde eski tâbiri ile lâyenazılhk, kendi arzu ve rızası olmadan baska bir vazifeye veya başka bir yere nakledilmemek hakkınm verilmesine dair olan bazı yazılan Arkası S a . 5 , Sü. lde Güvenlik Konseyi uyelıgı Yunanktan, Beyaz Rusyayı mağlub ederek üye seçildi Zıraat Bankası Ankara merkez binası «Esir listesi asla kat'î lir» Başkan Truman, gazetedlere bn şekilde izahat vefdirdi Washington 20 (Usis) BeyaM Saraydan bildirildiği veçhile, Korm komünistlerınce yayınlanan Bir« leşmif Milletler harb esırleri listesi, «asla kat'i değildir» vebu husus henüz tahkık edilmemıştir. Başkan Truman'ın basın sekreteri Joseph Short, gazetecilere verdıği beyanatta ezcumle şunlan soy lemiştir: « Başkan Truman"ın arzusu, gazetecilere her fırsatta şu noktayl izah etmem yolundadır: Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Şah Ismailin meşhur tahtı hakkındaki iddianm akisleri Alâkalılar, iddia sahibi milletvekilitıin tahtı görmediğini, müzeden birşey sormadığım, mücevherleri söküp yerine sahtelerini takmanın imkânsız olduğunu söylüyorlar Londra, (B.B.C.) Pariste topanan Birleşmiş Milletler Genel Assamblesinin bugünkü oturumunZürraa 608 miiyon kredi veren ve ayrıca tüccardan 200 da, Güvenlik Konseymde Yugotmilyon lira temin eden Banka «bu seneki mahsul bolluavyanın yerine geçecek üye memğunu sadece havaların iyi gitmesine atfetmek doğru eketi tayin için 18 defa yapılan olmaz. Bu gelişmede makinenin oynadığı rolü teslinı ieçirn ionunda Yunanıstan, lüzumetmemeye imkân yoktur» diyor lu olan, üçte iki ekserıyetle rakıbı <fi«y«z Snsyayı mağlub ederek seçilmiştır Bu seçımde Yunanistan Ziraat Bankası geçen srne 20 nın durumu hakkında malumat al39, Beyaz Rusya 19 rey almışlardır. milyon kâr temin etmişken bu sene mak uzere dün görüştuğümüz yetDört memleket çekımser kalmış, ki kârın otuz milyon lirayı bula kıli bir zat kendisine sorduğum'oz :ır. cağı tahmın edılmektedir. Banka Arkası Sa. 4. Sü. 7 de Ziraat Bankasının bu yıl 30 milyon lira Meclis bugün kararını bildirecek Ankara 20 (Telefonla) Mıllî Saravlardaki eşyalar hakkında Meclis hesablarını ineeleme komisyonu raporu üzerinde müzakerelere yarınki Mecliste devam edilecek tır. Mıllî Saraylardan kaybolan, ziyaa uğrayan kıymetli eşvaların müsebbıbleri hakkında Meclis tahkıkatı açılıp açılmaması hususu vann karara bağlanacaktır. Dığer taraftan Meclis gündeminde 8 ÎÖZlü soru ile l l kanun tasansı yer almaktadır. Kıbritin Tekelden çıkarılması ve istihlâk vergisine tâbi tutulmasma dair tasan da gündemdedır. Basın Yayın ve Turizim bütçesinin müzakeresi Dün Kontisyonda bilhassa resmî ilânlar, radyo neşriyatı ev Anadolu Ajansı üzerinde dtıruldu Ankara 20 (Telefonla) Bütçe komisyonu bu sabah saat 10 da toplanarak BasınYayın ve Turizm genel müdürluğü bütçesıni müzakere etmiştir. Saat 20 ye kadar devam eden müzakerelerde bu butçenin görüşülmesi tamamlanamamıştır. Bugünkü oturumda ileri sürülen mutalealar üç noktada top lanmış, resmî ilânlar, radyo neşriyatı, Anadolu ajansı mevzuları üzerinde durulmuştur. ileri sürülen mütalealara cevab veren Samed Ağaoğlu kanuna göresmî ilânlan dağıtma yetkisinin hükumete tanınan bir hak olduğunu, hükumetin kanunun tanıdığı bu yetkiyi istediği gibi kulanmakta serbest olduğunu söylemiştir. Muhalefet milletvekilleri lhakika kanunun hükumete sarih bir hak tanıdığını, fakat hükume Jandarıtıanııt müdahafe cttıgı dugun Adananm bir köyünde jandarma ile köylüler arasmda çıkan kavga Hayfada batan geminin mürettebatı dün geldi Bir Türk uçağı ile şehrimize gelen mürettebat, feci kazayı bütün tafsilâtile anlatıyorlar Yalovada feci bir cinayet Meyhanede çıkan kavgada bir şoför biçaklanarak öldürüldü Emine Yaşar Dün akşam saat 18,30 da Yalovada feci bir cinayet işlenmis, bir şoför, arkadaşı tarafından bıçakla Kıskanclık yüzünden meydanda Arkasi Sa. 5, Sü. 2 de dövüşen gene ve şık kadınlar dün cUrmümeşhud mahkemesine sevkedildiler Karaköyde dövüşen iki kadın Adana 20 (Telefonla) Bugün Mihmandar bucağına bağlı Sazak köyünde müessif bir hâdise olmuştur. Bu köyden Nıyazi Köymenın düğunünde asavişi temine memur edilen iki jandarma vaktın gecıktiğini ileri sürerek davulcunun da« vul çalmasma mâni olmak üzera tokmağı elinden almak istemışlertin bu hakkı kullanırken objektif dir. Iddiaya göre, bu sırada köyin ölçülerç dayanması gereKtiğini sdy muhtarı Ali Şahın jandarmanm bu lemişler, meselâ ilânlar dağıtılır hareketini durdurtm3fe istemiş ve ken gazeteîerin tirajlarınm dıkkate kendısinın de güveği gibi da^ul alınmasının miımkun olacağım ile zurna çalınmak suretile tıraş olari sürmüşlerdir. cağım söylıyerek jandarmaya bir Osman Bolükbaşı (M.P.) radyo tokat atmıştır. Bunun üzerine k^y dan bahisle, radvonun partizan bir lülerden bir knrnı jandarmanın uneşriyat yaptığını anlatmıştır. Sa zerine yürümüşler, jandarma da med Ağaoğlu, radyonun partizan tüfeğini vak'a yerine bırakarak neşriyat yaptığını reddederek, ta karakola gıdıp hâdiseyi komutanıbiatıle hukumet adamlarının söz na anlatmıştır. Bunun üzerine kölerinın ve ıcraatlarının radyoda yer ye giden jandarma ekipleri 15 kaalacağını belirterek, devlet radyo dar köylüyü karakola getirmiş, tah sunda hükumete sovülmesine mü kikata başlanuşlardır. saade etmıyeceklerıni, Meclis müJandarmanıa iddiasma gore başzakerelerinm yayınlanmasında mu ta muhtar olmak üzere. kenlısi halefet milletvekıllerine de geniş köylüler tarafından dövülmüştur. ölçüde yer verildiğıni söylemiştır. Muhtarın iddiasına göre ise. ber Ferid Melen (C. H. P.) bu izah hangi bir müessif hâdiseye mâni lara rağmen radyo neşriy&tınm olunmak üzere tüfegi elinden a Arkası Sa. 5. S u 4 t ı hnmıştır. [ Okullarda Seyrttsefer Kursları ] ADİDİN DAV ER Arkası Sa, 3, Sü. 5 te Geminin kaotanı ve mürettebat dün gazetecilere kazayı anlatırlarken Evvelki akşam saat 19 da Karaköyde Zıraat Bankası önünde ıl.i kadın arasında cadde ortasında bir kavga olmuştur. Fatih Sofular caddesi 167 aumarada oturan Emine Yaşar, »vvelce evinde kiracı bulunan Ziraat Bankası Muhasebe müdür muavıni Osman Gobelden evinin anahtanın geri almak için Zıraat Bankasına gitmiştır. O sırada sinemaya gitmek için kocasına gelen Fatih Yavuzselim caddesi 14 sayıh Bosna i.partımanında oturan Saadet Gobel, Emine Yaşan Bankanm öninde görünce iki kadın saçsaça başbaşa kavgaya tutuşmuşlardır. Bir hayli devam eden kavga polisin müdahalesile nihayetlenmiştir. Bu arada Saadetin parmağı kopmuş, Emine muhtelif yerlerinden yaralanmış, Zıraat Bankasının kapı caınlan kınlmıştır. Emniyet Altıncı Şube »eynisefer ağitim kursuru bitirenler, halka seyrıisefer halıkınJj bılıîi verGayet şık gıymmiş bu iki kadının kavgası Karaköyü heyecana ver meğe başlamışlardır. Dün ilk defa olarak başkomiser İbrahim ile diğer iki kurs mîzunu Çamlıca Kı» miştir. Kadınlar dün cürmümeşhud Lisesine gitmişler ve talebelere izahat vererek kaıde erı anlatmışlardır. Yukarıdaki resimde. Emniyet men^ublaruu talebelere seyıüsefer hakkında izahat verirken göruyorsunuz. mahkemesıne sevkedıimısierdır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle