12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Arahkl951 tTUMHUEİYEE O 1 M fI A O Ürdünün İrak ile birlesmesi Ürdun meelisbıde bazı milletvekilleri birleşme lüzumunu ileri sürdüler Londra, 20 (Nafen) Buraya gelen haberlere göre, Ürdün Başbaşkanı T. Abdül Hüda Paşa, Ürdün Meclisinin gizli bir celsesinde Irak ile birleşme hususunda malumat vermiştir. 12 aralıkta yapılan açık bir celsede bazı milletvekilleri Ürdünün ancak başka bir Arab derleti ile birleştıği takdirde yaşıyabileceginden bahsetnıişlerdi. Gizli celsenin bu demecler üzerine yapıldığı zannedılmektedir. Batı Âlmanyanın sanayi kalkınması İstihsal, 15 sene evveline nazaran yüzde 135 nisbetjnde arto Bonn, 20 (Nafen) Federal Batı Almanya hükumeti tarafmdan Almanyanın kalkınmasına dair neş redilen rapor bütün dünyayı hay retler içinde bırakmişrır. Raporda ilkönce, Batı Almanyaya yapılan mali yardımdan bahsedilmektedır. | 1948 senesindenberi Batı Almanyaı ya 625 milyon sterlin yardımda bulunulmuştur. Raporda belirtildiği gibi, son se>nelerde memleketin sanayi kalkınmuı hayret vericidir. 1948 senesinde, 1936 da imal ertiği malların yüz de 62 sini imal etmekte olan Batı Almanyanın şimdi 15 *ene evvelki istihsa! rakamlarını yüzde 135 ntabetinde artfcrdığı müşahede edilmiştir. 1949 senesindenberi ithalât iki misline çıkarılmıçtır. İhracatı da son zamanlarda artnuştır. Aynı zamanda işsizlerin sayısı da düsmektedir. İki sene evvel Batı Almanyada issiz sayısı 1.780.000 iken bu rakam şimdi 1.200.000 dir. Harbden sonra Batı Almanyaya 9 milyon mülteci gebniş olmasırta rağmett issiz sayısının bu şekilde düşmesi bilhassa nazarı dikkati celbetmistir. hgiltere, Kibrısî Yunanistana Libyanm veremez İş Bankasının şiir müsabakası Hergünkii derd.. iyasanm muaj*yen bif hastalığı vardır. Dar kadrolu toptancüar, ha valar bozunca derhal muayyen bazı şeylerin fiatlarmı yükseltirler • ' Et bunların başında gelir, arkasından süt ve terejağ koşar. Yu, murta da peşlerini bırakmaz. Bi»' memlekette verem rr.ucadelesirîdeıı! babsedenler var. Hattâ pek ciddft bir müessese olan «Veremle SavaşjDerneği» cidden nürcu;ıe olacak gayretler sarfederek bu hastalıkla dövüşüyor. Halkımızm alâkas*' dünyanm başka memleketlerinde' ki kadar obnamakla beraber ba mücadelenin şuuru hiç değilse buyük şehirler sekenesi arasında dogmuştur. Bunun gitgide daha büyük bir alâka uyandıracağı §üphesizdir. ' Lâkin bir memlekette gıda maddeleri, hastaların bilhassa bu hastahğm yerieştiği fakir tabakanın elinin yetişenıediği kadar pahalı olnrsa ona ne yapıhr? Verem hastaa, et ister, yağ ister, şeker ister, yumurta ister. Bunlarm hangisi ucuzdur? (Bu sa ali bana tariz eden Ankaralı hanun arkadaşa sormuyorum). Et 280 den 320 kuruşa çıkmıştır. Süt 70 tir. Tereyağ 840 kuruşa fikta. Yumnrta 1415 kuruştur. Vaktile Ticaret Vekili olan Atıt tnanla Gazeteciler Cetniyetinde bir münakaşamız olmuştu. Harb esnasındaki hayat panaJıhğmdan şikayet ederken tereyagm küosu 7 liraym Mtüdığmı »öylediğBn zaman Vekfl B«y banae Lüks maddehsle aMtgal olamayız! m«altnd« Mr cevab vermiştL O zaman T liraya satıldjğından ş&âyet ertiğimiz tereyağ şimdi 840 kuruşa çıkü. Buna ne buyurulur? GaEba: .«^»^ Et pahalı! diyenleres •"., Müstabsfl kaBansın. cevabını vereceğiz. Tereyağ »efcb: Hrayı geçti. Şuna bir çare? diyenlere: BDrakahm köylü kazansm! diyeceğiz. Eğer bfac bn prensipi kabul ettiysek. artık hayatın ucuzlamasınal bnkân yoktur. Çünkü bütün gıda maddeleri köylerde yetişir.. Şehirde mer'a, şehirde kümes, şehird* mandıra, sehirds ağıl yoktur. Kanaatimiz odur ki; pahalı satılan bu maddelerin yükselişinden maalesef köylü istifade etmemekte, bu köylü ve müstahsil kazancı palavrasını hep madrabazlar ve sermaye sahib leri savurmaktadırlar. Belediyemiz, Moris Şövalyeye, kemana Tibo veya Necmi Rızaya bilet narkt kesecek yerde etin, sütün, yağm pahalı satümaması çarelerini düşünse halkı eok daha fazla memnun etmiş olur. Ama hikâye malumdur. Nasreddüı Hocayj b!r gün eviain kapısı önünde bir şey ararken £<)ren komşuları sormuşlar: Hoca ne anyorsun?. Mührümü kaybettim de... Nerede kaybettin, göster de beraber arayalrm? İçeride ahırda düşürdüm.. Aman Hoca.. ahırda düşen şey kapının önünde bulunur mu? Ben de biliyomm ama orası karanlık. gö» gözü gönnüyor, burası kolayıma geldi... ccvabım vermiş... İş kolayımıza gelince kanşıyoruı galiba! •• • • • B. FELEK gunu • • • • Pazartesi günü yapılacak merasimde jctü Kral Miklâl beyannamesfad Trablusgarb, 20 (AJ».) Libya Birleşik Krallıt"ua Istiklâli, be# defa tadü edildikten sonra nihayet, kafl olarak 24 aralık feünfl ilân edilecektir. Libya, Birleşmi» Milletlerin ve»ayeti altında istiklâlin» kavuıan ilk devlet olacaktar. Geçici kabine, uçakla Bingaıiy» giderek, Kral namzedi İdris El Sünusiye istifaname«ini vereoektir. Bundan sonra Kral, btiklal beyannamesini okuyacak vt kabineyi, hür Libyanm ilk kabinesl olarak iş başına getirecektir. Seçimler 22 şubat tarihmd» yapılaeaktır; Mısır tarafından Milll Kongr» partisinin çok giddetli bir »eçim mücadelesi yapman beklenmektedir. Libya, istiklâline kavustufu g otomatik bir «urette sterling lahasına dahil oîacaktır. O gün, Birleşik Amerika, tn?iltere ve Fransa ilt anlasmalar imza edilecektir. Birle«ik Amerik» geniş Wheelus hava alanını muhafaza edecektir. Londra, 20 (Nafen) «Janes Fihting Ships» adlı dergide verilen malumata göre, Rusların |u anda ellerinde 370 denizaltı bulunmaktadır. İlâve edildiğine göre, 120 Sovyet denizaltısı da denize indirilmek üzere hazırlanmaktadır. Bu dergide kaydedıldieine göre, Sovyet donanmasmda bir de İngiliz gemisi bulunmaktadır. Verilen malumata göre, 1945 senesinde kutub yakmlarında sefer yapan bir İngiliz fregati torpillenmiş ve yac yanya batmıştı. Murmansk yakınlanndaki bu gemi harabesi işe ölenlerin gözlerinden yaramadığmdan da olduğu yerde bırakılmıştL Derginin bildirdiğine istifade göre Ruslar bu gemiyi yüzdürmüşîzmirde komünist propagan Paris, 20 (Nafen) Fransız Sıh ler ve tamir ederek Sovyet donandası yapan biri yakalandı hat Bakanlığı tarafından halka hi masına sokmuşlardır. taben yaymlanan bir tebliğde, göz İzmir, 20 (T.HA.) Bugün ameliyatlarında kullanılmak üzere Eski Mersin Belediye Reisi fehrırmzde komünistlik propagan ölenlerin, gözlerinin ahnması için Müfide llhanın beyanatı dası yapan bir şahıs yakalanmıştır. izin verilmesini ta".eb "etmektedir. Ankara, 20 (T.H.A) Mersin Belediyenin su motör dairesind» Böyle bir salâhiyetin daha önce Belediye Başkanı Müfide İlhan, çalışan Ahmed Ozdemir adında bir Bakanhğa verilmesi, göz ameliyathakkında Mersin Beledıye Meclisi şahıs kahvede orururken, Kore sa lannı kolaylaştıracakhr. Doktorlar tarafından verilen iskat karan vaşından bahsedildiği bir sırada 1953 genesi sonuna kadar mtıvafhakkında şunlan söylemiştir: kızıiların muhakkak kazanacakları fakıyetli 500 göz ameliyatı yapac Hakkımda bir çekememezlik m söyliyerek, komünirm propagan eaklannı da bildirmişlerdir. yüzünden iskat karan verilmiştir. dası yaptığından hakkında takibata Fakat bu karar, benim belediye Hayvan taklidcisi girisilmiş ve bugün tevkif edilmiş meclisi üyesi olarak kalmama mâtir. Baker öldü ni teşkil etmemiştir. KötülÜklere meydan vermemek için üyeîik vaMotör, makine okulu NewYork, 20 (Nafen) Hollystüdyoiarındnn zifesini ifa edeceğim. Mersin halkı İzmir 20 (TJî.A ) Milli Eğitim wood'un meşhur Metro Goldwyn Mayer'in sembolü beni el'an istemekte ve aynlışımBakanlığı 1952 yılı içinde İzmiıde dan üzüntü duymaktadır. Tek debir motör, cnakine okulu açmağı olan arslanın gürlerken çıkardığı receli belediye seçimi yapılacak sesi yapan Barkley Baker dün 51kararlaştırmıştır. Bir kaç ay sonolsa, tekrar belediye başkanı seçira inşaatına başlanacak olan okul müçtür. Bu adam ravvan sesleri leceğimden eminim. ni kusursuz taklid ederdi. da yıl sonuna kadar tedrisata başKaran tebellüğ etmekten kaçınlanacaktır. Bu arada bir Yapı Usta Bir Amerikah Fransadaki mış değilim.» Okulu açılması için de tetkikler yakarısım ikinci defa Pakmtanm Ankara Büyük pürr.sktadır. lerden emekliye ayrılanlar haric olmak üzere ordudan emekli v« istifa sruretile »yrılan her rütbeden subav ve muadillerine birer «Ordu Şeref Belgesi» verilmesi uygun görülmiUtür. Bu belgeler. ilk defa olarak 1951 yılı içinde ordudan ayrılmış olan üstsubay, subay ve muadillerine verilecektir. Daha bnce ordudan ayrılmış olup da, istekli bulunan lara bu belgeleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı general, amiral ve mu«dillerine de Genel Kurmay Personel Başkanlığı tanzim edip verecektir. Paris, 20 (Nafen) «Le Monde Arabe» adlı dergiye beyanatta bulunan Suriye Devlet Reisi Albay Çiçekli, son darbei hükumetin sebeblerini anlatırken şöyle demiştir: « Aha'ıi partisinin dalaveralarına son vermek maksadile son darbei hükumete girrfjilmiştir. Bu partinin bütün hedefi Suriye ile Irakm birleşmesini temin etmekti Hüsnü Z?imi katletmiş olan ikinci darbei hükumetin adamı Albay Hinnavi de bu hedefe doğru gittiğinden devrilmişti.» Emekli subaylara «ordu şeref belgesi» verilecek Suriyedeki hükumet Ankara, 20 (Tiî.A.) Tard ve ihrae kanununun E fıkrasmca ahdarbesinin sebebleri lâk noksanından ve inzibatî sebeb Sovyetlerin 370 denizaltısı varmış Ankara Üniversitesinden 4 talebe tardedildi Ankara 20 (Telefonla) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin imtihan yönetmeliğinin değiştirilmemegini protesto etmek için beyanname dağıttıklaruu ve öğrenci «rkadaşlanna derslere girmemelerini tavsiy» ettiklerini bildirmiştik. Fakülte idaresi bu mü nasebetle gereken tedbirleri almış ve beyannameyi dağıtanlar hakkında takibata geçmiştir. Öğrendiğimize göre son 1 gfin M zarfmda fakülteye devam eden talebelerin miktarı aksine çok artmıştır. Bu arada beyannameleri nağıtanlardan ve bu işi hazırlayaniprdan 4 talebe fakülteden tardedilmiştir. Bafmdkaleden devam dtmya harbfaıde, bir kat daha tatakim edilmiş ve bugün mühim bir İcfiliı denizhava Sssfl ohnnştnr. Yum Sovyet Rusya bb üçüncü dünym harbi çıkardığı takdirde, İngiltere ile müttefîki Amerika. Ortadoğvuıa ve Akdenizin müdafaasmda flstee fixam4 derecede faydalanacaklardır. Bugünkü siyasî ve stratejOc Tariyette Kıbrıs, İnglltere ve mOttefikleri için Maltadan daha mühim bir rol oyıuyacaktır. Türkiyenin müdafaası bakımından da Kıbnsın stratejik kıymeti büyüktür. Kıbrıs. bn İtibarla da Tirrkiyeyl »hemmiyetli surerte •lâkadar eder. Bizim için Kıbns, hattâ Süveyşten daha mühimdir. Onun için Kıbnsm Insrfltere gibi bliyiik ve kuvvetli bir devletin deniz ve hava nssü olarak kalmasım isteriz. Ortadojpınun müdafaası ile ilgili ohnalan dolayısiie Amerika ile Fransanın da aynı fikirde olduklarına ;üphe yoktur. Böyle olunca da Yunar.istanm Kıbnsın kendisine verilmesi yolunda iddialan, büyük mürtefîk devletlerden hiç biri tarafından desteklenmiyerektir. Biz, İngilterenm Kıbnsı Yunanistana terkermiyeceği kanaatindeyiz. Bn kanaatimîzi son Londra seyahathnizde teyid eden sözler de dinlemi; bulunuyoruz. İsminî ve mevkiini açıklamağa mezun olmadığımız bir İneiliz resrn! şahsiyeti, İngilterenin Kıbnsı Ynnanistana terketmek nlyetinde olmadığı hakkında blze teminat vermiştir. Yann neler olacağını kimsenin bümediği şu nazik zamanlarda Siiveyse benzer bir ihtilâf çıkarmamağı Yunanlı do<!tlanmiHn takdir edeceklerini ve Kıhns mesele«ıini knrcalamaktan vazgeçeceklerini ümid etmek isteriz. ABtDN DAV'ER İkinci olan Lâle Nun hediyesini alırken İş Bankası Beyoğlu şubesi Tasar miştir. İkinciliği: Dılamur ilkokul sınıf: nıf haftası münasebetil» Beyoglu ilkokul öğrencileri arasında bu 5. A dan 722 Lâle Nun kazanmıs; mevzu ile alâkalı bir şiir müsabaka ona da bir stilo hediye edihniştir, aı tertib etmiştir. 47 okulun iştirak Birici ve ikinci olan öğrencile», ettiği müsabakada birincilifi Tak şiirlerini evvelki gect Saray sinesim ilkokul sıruf: 4 A. dan Ülkü ması sahneanden bizzat okuyarak Altınbaşak kazanmıştır. Kendisine davetliler •• seyirciler tarafından Bankaca bir kol saati hediye edil alkışlanmışlardır. Ankarada büyük bir Dün gece Kurtuluşta hırsız şebekesi 3 ev yandı Dfln geceyarın Kurtuluşta Sl' yakalandı nemköyde Sabuncu gokağında 18, Ankara, 20 (Hususi) Üç senedenberi şehrimizin Kavaklıdıere, Bahçelievler, Maltepe, Cebeci, Demirlibahçe ve Atıfbey mahallesinde vuku bulan mühim hırsızlık vak'a'.annm failleri bugttn yakayı ele vermişlerdir. Bir müddettenberi tebdiH kıyafet etmiş zabıta memurlan tarafından takib edilmekte olan Sabit Erol ve Tevfik Erol adlannda iki kardeşin bugün saat 15.30 da Saimekadın semtindeki evlerde bizzat hırsızlık masası şefi Neşet Kimenin idare ettiği ekip tarafından bir bafkın yapılmıştır. Yapılan aramada 1500 parça eçya musadere olunmuştur. Bu eşya meyanında değeri yüz binlerce lira tutan zivnet eşyası, altın saatler, inci gerdanlıklar, kıymetli pırlanta taşh yüzükler vesair kıymette ev eşyalan, naftalinlenmi» bir halde bulunmuşrur. Sanıklar suçlannı tamamen ltlraf etmişler ve bu eşyalan 23 muhtelif yerden çaldıklannı söylemişlerdir. Evleri soyulanlar arasında şehrimizin maruf tacirlerinden Nizameddin Hamamcıoğlu, Ankara mil letvekili Cevdet Soydan ve kardeşi Ali Rıza Soydanın evleri, ve ayrıca avukat Ethem Ateşoğlunun Bahçelievlerdeki evi ile Amerikan yardım heyetinden bazı Amerikalılarm evleri de bulunmaktadır. 20, 22 numaralı ikisar kath uç «r yannuştır. Yangının bir sigaradan çıktıgı soylenmektedir. İtfaiyenin gayreti sayesinde büyük bir tehlike flnlenmi» ve uç ev yandtktan ateş bastınbnıştar. İ i McGheedün törenle and içti Londra 20 (BS.C.) Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Amerika Birleşik Devletleri büyük elçiüğine tayin edilen Mr. McGhee, bugün, Dı» I?leri Bakanı Dean Acheson'un dairsainde yapılan hususi bir merasimlc and içmiştir. Türkiyenin Atlantik Paktma alınması ve bir Ortadoğu paktı kurulması yolunda çalışmalann yapıldığı bir sırada vuku bulan bu tayin büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Törende Dean Acheson'un hitabesine cevab veren McGhee, Türklere karşı duyduğu derin hayranlıktan bahsetmiş ve yeni vazifesine büyük bir istekle gitmekte olduğunu söylemiştir. McGhee'nin 3 ocakta uçakla Ankaraya hareket edeceği tahmin edilnıektedir. Ehmiyet hnensufalan îçin yeni bir terfi Hsteu hazırlaruyor Ankara, 20 (Anka) Bnaaöjret İşleri Genel Müdürlüğü, kadw*uzluk yüzünden terfi •ttirüemiyen 289 polis memurunun terfi ettirflmeleri iTniftniTu temin etmi» bulunmaktadır. Bu arada müddetini dolduran «mniyet meBaablarının da terfilerl yapılacaktrr. Emniyet Genel Müdurltlğu, bu husustaki terfi lİ3tel«rini bazırlamağa başlamıştır. Naki Tezel yeni vazifesine Yeni Amerika Büyük elçisi 3 Ocakta gelecek başladı Ankara 20 (Telefonla) BasmYayın Genel müdürlüğü İe Basın müdürlüğü vazifesini yıllardanberi başan ile ifa eden Naki Tezelin terfian Maden Umvım Müdür muavin lığine tayin edildigini bildirmiştik. Naki Tezel dün gerek daire arkadaşlanna, gerek basındaki meslekdaşlanna veda etmi? v* bugün jeni vazifesiı^e başlamıştır. TEŞEKKÜR Tuğb»y tBRAHİM AKDİLLt'nin îzmir Belediyesî, ete narh koydu tzmir 20 (T.H.A.) İzmir Belediyesi et raıhlarını yükseltmiştır. Pa2artesi gununden itibaren koyun ve kuzj 240, dana 150 kuruşa satılacaktır. yaraladı Paris, 20 (T.HA.) Donald \Veber adındaki bir Amerikah denizci dört sene evvel evlendiği Fransız kansmın kendisine ihanet ettiğini öğrenince deliye döner ve kansını yaralar. Poliı tarafından yakalanan bu adam akıl doktoru tarafından tedavi edildikten sonra memleketi olan Amerikaya iade olunur. Kansmın bu hareketini btr türlü unutamıyan bedbaht koca, geçen gün tekrar Fransaya dönmüş ve bu defa karısmı ağır surette, yaralamıştır. Polis katili.şiddetle aramaktadır. Eden, Açıkalm şerefine ziyafet verdi Londra, 20 (a.a. Reuter) İngiliz Dış İşleri Bakanı Eden. bu gece West Fnd'de Dıs İşleri Bakanlığı köşkünde, Türkiye Dış İşleri Bakanlığı Umumî Kâtrbliğine tayin olunan eski Türkiye Büyük Elçisi Cevad Açıkaîm şerefine bir veda zdyafeti vermiştir. Cevad Açıkalın, bu ay içinde Londradan ayrılacaktır. Elçisinin Türkiyeye dair konferansı Bir kadın zehirlenerek öldü Galata, Necatibey caddesi 6/17 de oturan 45 yaşmdaki Rua tebaah Yarusto Semkopopoliski aduıdaki bir şahıs, dün akşam odasmdaki gaz lâmbasından zehirlenerek ölmüştür. Cesedi muayene eden adlî tabib İzzet Işcan defnine ruhsat vermiştir. Maruf otel hırsızlanndan 80 sablkalı B'jrhan Karadayı İstfflibul zabıtası tarafından yakalanmıştır. Dalma uçakla seyahat yapan ve bu şekilde polisin elınden kolay kurtulan Burhan son olarak Balıkesirde Ozenpalas oteltnde Enver Uysal adında bir bakkalın 600 lirasını çalarak İstanbula kaçmı;tır. Dün sabah yakalanan sabıkalı Adliyeye sevkedllerek tevkll edllmlştir. vefatı dolayısile gerek telgraf, mektub ve telefonla ve gerekse merhumun c . lne ve cenaze törenlne kadar gelmek ve katılmak suretile büyük «eımıza lstirak eden basta 1. Ordu Komutanı Or. general Şükrü Kanadlı olmak uzere butün akraba ve dostların Szhar bu . yurdukları tazlyete teker teker cevab vermek fazla teeasürümüz dolayısile mümkün olmadığmdan tesckkürleriml. zin iblâğına gazetenlzin tavassutunu rica edejiz. Esl. çocukları ve kayınU. raderl Alb. Fethl Tunç Milletlerarası Iktisadî İfbirliği Teşkilâtında bir tayin Ankara 20 (Telefonla) Milletlerarası İktis?dî İşbirliği teşküâtı Paris Türk heyeti müşavirliüine Selânık BanKası müdürü Şeref Cerit tavjn edılmiştir. 206 gündiir baygın yatan hasta Londra. 20 (T.H.A.) 206 gün evvel bir beyin ameliyatı geçiren Jos«ph Colbridge hâlâ kendisine gelememiştir. Akdeniz Yetiştirme merkezi kapandı Ankara. 20 (Telefonla) Kalkırma Projeleri İktisadî Tahlil Enstitüsü Akdeniz Yetiştirme Merke2inin kapanışı münasebetile bugün Eaat 17.30 da Tarih, Coğrafya Faküitesinde bir tören yapılmıştrr. Törende bir hitabede bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı, Yetişt:rme Merkezınin çalışmalarından bahsetmiş ve bazı temennilerde bulunmuştur. «Cumhurivet» in edebî tefrikası: Karaşi, 20 (T H.A.) Dört aylık iznini geçirmek üzere halen Karaşide bulunan Pakistanın Türkiye Büyük Elçisi Ekselâns Mian Beşir Ahmed, Karaşinin Beynelmilel İşler Enstitüsünde «Bugünkü Türkiye» mevzu'.u bir konferans vermiş ve Türklerin Pakistanhlara Paraşütle inecek Noel karşı olan sevgilerinden uzun uzun bahsetmi#tir. babalar Beşir Ahmed konuşmasında ezLondra 20 (Nafen) Noel gecümle demiştir ki: cesinin sabahı Avrupa göklerinden «Türkivenin garblılaştıfı ve bu sırtlarında oyuncak küfeleri buluitibarla da dininden uzaklaştiğı hak nan Noel babalar inecektir. Yüz14 bin liralık suüstimal kmdaki şayialar hep yalandır. lerce Amerikan askeri Noel baba Türkler, herhangi bir Müslüman kıyafetinde paraşütle tayyarelerden davası devlet kadar dinlerine sadık ve atlıyacaklar ve Avrupah çocuklara r Ankara 20 (T.HA.) 14 bin li bağhdır.» oyuncaklar dağıtacaklardır. ralık kimvagerler suiistimali davasma bugün Kara kuvvetleri mah kemesinde devam edilmiştir. Bu PROF. NIMBUS'UN MACERALARI: celsede sanıklar son sözlerini söylemişler ve hepsi de masum olduklannı beyanla beraetlerıni taleb etmişlerdir. Duruşma, kararın teflıimi için 27 aralık perşembe günü saat 15 e talik edilmiştir. ÎNGİLTEREDEN AVDET Oxford Üniversitesinde bulunduktan ve Enternasyonal Yaz Üniversitesi kurlanna devam ettikten sonra tetkik seyahatini tamam lıyarak avdet eden lisan mütehassısı A.Z. Bill tarafindan cTercü me metodUe PRATİK İNGILIZCE DERSLERİ» adı albnda çok faydalı bir kitab neşrolunmuştur. Bir çok Amerikan okullannın ve lisan dershanelerinin de takdirini ka zanan bu kitab, ingilizcelerini sistemli bir şekilde ilerletmek istiyenlere tavsiye edilmektedir. O kuyucular. türkçe karşılıklarile, her gün, her yerde kullanılan, komışulan cümleleri ve terimleri bu eserde toplu bir halde bulacak lar ve ingilizeeye kolayca hâkim olabileceklerdir. î^itabın gayesi okuyuculan yormadan kendi kendilerine pratik olarak ingilizce konuşrnayı öğretmek ve hatasız bir şekilde konuşmalannı temin etmektir. Kitaba ayrica anlaşılması en kolay bir usulle hazırlannuş olan telâffuz şemalan ilâve edilmiştir. İstanbul Kültür Kitabevi ve başhca kitabcılarda bulunmaktadır. SAYIN Okullarda kış tatili Ankara, 20 (Anka) Her sene olduğu gibi, bu sene de ortaokul, lise, öğretmen okullan ve kız sanat okullannda birinci kanaat dönemi münasebetile bir hafta tatil yapılaeaktır. Tatile 26 aralık çarşamba sabahı başlanacak, 2 ocak 952 çarşamba sabahı derslere yeniden devam edilecektir. 80 sabıkaü bir hırsız yakalandı ME SABAHAT VLÎD ORHON'uıı Tekel Genel Müdürlüğü kısım seflerlnden Hamdl Orhonun esl ölümünün kırkıneı günün* m\ısadll 23/12/951 pazar günü öğle naroazından sonra Şişli camllnde aziz nıhuna (Clhangir camil imam ve hatibl meviidhan Hacj Haiız Mustafa taraftndan» mevlldi şertf okunacaîından akraba» dost ve sevenlerin teşriflert rica olunur, Orhon. Tengüz, Arusan alleieri Polis karakollanna umumî telefon konacak Ankara. 20 (T.HJV.) Halkm istifade edebilmesi maksadile P.T.T. Idaresi bazı polis karakollanna u mumî telefomkoyrrağa karar vermiştir. Bu suretle gerekli çalışmalara başlanmıştır. sesi de kulağının damağında zev kini bırakmıştı; çınlayışını dinliyor, keyfini duyuyor gibıydi, hâlâ! Kulak da yutkunabiliyordu. İrena, dua saatinin geldiğini söyliyerek kalktı. Uzakta bekleşen nedimeleri arkasına takıldılar; kasra girdiler. Meryem Ana kandili önünde şimdi diz çöküp memleketinin selâmeti için •yalvaracaktı. Zaten içeriden bir «günlük» kokusu gelmeğe başlamıştı. «Günlük» ün en iyisi Toros ormanlarmda yetişır, başka diyarlara da ihrac edilirdi. Aleksi Paros prensesten ayrılma izni istedi; fakat Amora sordu: Bir işiniz mi var? Hayır; vazifeden dönmü?tüm. Sizi fazla me$gul etmij olmaktan korkuyorum. Cevabını ahnca o zamana kadar ayakta duran delikanlıya oturmasını işaret etti ve: Size benim de soracaklarım var. Dedi. Bir uşak çağırdı; tatlı şarab getirmesi emrini verdi. Barsimon deve derisi maşlahını açarak yere, yoncaların üzerine çöktü. Bılırdi ki Amora herkese, bilhassa amca kızma karşı genc bir yabancı ile başbaşa kalmamağı terc:h ederdi; müneccim vaziyeti kurtaracaktı. Zira zekı olduğundan gencierm meylini derhal sezmişti ve yıldızlarda okuduğu aşk macerasınm başladığıru anlamı§tL Usulcacık şöyle diyordu: Birbirlerine pek yaki5tılar. Bu asırda büyük Patrik, eski çağlarda sevimli Küpidon tarafından takdi* edilmeğe lâyık bir çift! Neşeden gözlerinin içi gülmüştü. Altın sarısı kıvırcık sakalı bile altmdan mercan sürüsü geçtiği sırada geceleyin Pamfiliya körfezindeki durgun koy suları gibi hazla yakamozlanmıştı. Amora dedi ki: Pontostan geldiğinizi söylediler. Trape2onteliyim, efendim, Oranın asil bir ailesinden olduğunuz belli... Teşekkür ederim. Aslmuz Korasanh imiş. Müneccim söze karıştı: Tarihçiler bu uzak Olkede Türk kavminin yaşadığını söylerler. Biz oradan çıkalı esırlar geçmiş. Genc k;z sordu: Salcık den.len millet hakkmda neler biliyorsunuz? İki yüz sene kadar önce Korasana yerleştiklerini söylerler. Padışahlarının adı Tuğrul Sonra bır cok kollara ayrxlmışlar ve çeşidli bölgelerde "hüküm 6Ürmüşler. Şimdi İkoniomu payitaht yapan Türkler de aynı soydandır. Başlarında bulunan Keykubad bu devleti büyülttükçe büyültüyor ve bizleri tehdid eden tehlike o adamdan geliyor. Genc mi, acaba? Tahta geçeli henüz Oç sene oldu. Doğrusunu bilmiyorum ama gencdir sanıyorum. Barsimon ilâve etti: Hıristiyanlık âlemine möthiş darbeyi indiren meşhur Kılıç Aslanın II. torunudur; imparator Komeneni iki defa yenmişti. Bereket sultan bir hata işledi de ölümünden önce memleketini on bir oğluna taksim ederek nüfuzun dağılmasına sebeb oldu. Fakat arkasmdan Keykubad yetişti. Bunu diyen Paros idi; sözünfi memnunlukla söylüyor tesiri yap tığından Barsimon delikanlıya şüpheli bir nazarla baktı. Fakat birdenbire gazaba gelerek sözünü: Bu sultan da elbette hata yapacakhr. Zira gözlerini hırs bürümüş bir Müslümandır; belki de kafasını Kalonoros kalesine çarparak kıracak, cezasını bulacaktır. var Yılbaşmda doğuyor... D O K T O R L Öksürüğe karşı Paracodiıt ?a h.s.f. 105 Kuruş gelmiş ve Eczanelere dağıtılmıştır. ^ ^ * SAYIN BAYANLABA YE.Nİ BİB SÜEPRİZ Bütün Jünya Bayanlan tarafından tercohan kuUanüan ve çok takdir edilen Amerikan gelmiş ve 5 model üzerine piyasaya arzedilmiştir. Her Parfümeri Mağazalannda bulabilirsiniz. Tevzi Yeri: T E Z İ Ş İTRİYAT DEPOSU Çiçekpazar Vakıf han Cad. No. 16 Te> 21192 istanbul Keykubad, vezırlermden Ertokuş ve Ayaş gibi tecrübeli devlet Edamlarını toplamış, Konyada hr divan kurmuş, Kalonoros kalesinin fethile Akdenize sağlam bır mahrec temini lüzumunu ileri sürmüştü. Divanı teşkil eden kodomanların hepsi bu f.kri tasvıb ettiklerinden harbe karar verılmışti. Sene 1222... Keykubad, ımparatorluğun mu fo'il iklimli kışlık bir payitahta ihtıyacı olduğunu da hesaba katmakta idi. Kalonoros elde ediln.esi güç kales.le, kumsalile, limanı ve bağlık bahçelik dolaylarile, hele portakal ve limon yetişetı güneşl:. sulak 'klimi ile bulunmaz bir k:ş böleesi idi. Mısır yolunu da burası açabılirdi. Gemi yapmağa elverışli ormanları ve usta ameles. sayesinde büyük bir donanma orada vücude getirilebiürdı. B.r taraftan Sınoba, öbür yakadan Kalonorsa ulaşrruş bir dgvlet artık iç Ana doluda boğulup kalmaktan kurtulacak, tabiî hududlarına kavuşacakti. Zaten Konyanm iskelesi ancak Kalonoros olabilirdi. Prens Fardm gözüne uyku girmiyordu ve Parosu da Pontoslu dostların tavsiye mektubları üzerine askerî müşav.r sıfatile yamna alması da bu sebebdendi. Amora, delikanlıyı güya belli etmeden ara sıra gözlerinin taze yeşilile tatlı tatlı süzüyordu. Zarif de giyinmişti, Pontoslu: Gergin, dar pantalonunun kumaşı neftî çuhadandı; sırtında puflalı kırmızı atlastan, kolları kabank, yakası sij'ah kadife ile çevrili bir caket, boynunda ucunda tek taş zümıud sallanan kalın bir altın zınrir vardı. Basındaki şapka da sıyah kadfedsndi, parlak abanoz renkli saçları şapkanm iki vanından bukle bukle sarkıyor, kımıldandıkça bukleler yanıp yanıp sö nüyordu. Fakat ona asıl heybeti göğsünün genişliği, bacak adâlelerinin sertliği ve savaklanmış gümüş pırıltılı ve keskin bakışh gözleri veriyordu. Amora nereden bilecekti ki bu tarihten 1270 sene kadar evvel, kendine benziyen genc bir kız, gene Parosu andıran bir delikanlıya ilk görüşte aynı muhabbeti duymuştu. Delikanlı da k*orsan reisi Parmisi ve sevgilisi Tamarayı hatırhyamazdı! İrenaya izahat verirken aklı hep Amorada idi; ona bakamıyordu ama yanmda varlığını duymaktan zevk alıyor, talâkate geliyor, kendisini beğendirecek cümleler tertibine çahşıyordu. Genc kız bir müddettir sustuğu için sesinm ahengine kavuşmak istiyor, hasretini çekmeğe başladığına hayTet ediyordu. « Dış yeri kaldı, şuramda!» Derken ne lâtıf olmuştu bu ses... Bir meyya veya şarab tadı nasü damakta kalırsa Amoi"anm TANGEE DUDAK RUJLARI r Dünya münevverlerini me^rul eden bîr sual İSA EFSANE MİDİR? İsa ve hrisrivanlığın dogıısıı hakkında bizde yazılmış tek eser hugıınden itibaren Shaset'te yayuılanıvor. Bugün SİYASET okuyunuz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle