16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTJMHURİYET H Afhk İMI Yaoılacak milli maçlar Futbol fedarasyonu 1952 de yapılacak millî ve temsi'i maçlan tesbit ettı Rapid takımmın • Istanbul maçlan Bu karsılaşmayı da hakem MusBu sabah şehrimize ge'.ecek olan Eapi futbol takımı, Galatasaray, tafa Güventürk iciare edectktir. Layrsmenler Mufahham ve MuzafAnkara, 20 (a.a.1 Futbol Fe Fenerbahçe, Beşiktaş ve muhtem«r fer Aleştir. iderasyonu 18 ve 19 arahk lftöl olarak bir muhtelitle 4 maç yapacaktır. 29 aralık cumarteşi maçının hantarihlerinde Ulvi Yenalın başkangi takunla yapılacağı henüz ma lığında Ankarada top'anmış ve gün Avıısturyalılar, Orta Avrupada en lum değildir. Bu karşılaşmanın bir demde bulunan konulan incele kuvvetli futbole sahib rr.emleketlemuhtelitle olması ihtimali vardu1. nr's'ir. rin barinda gelirler. Avusturya m ^ " 30 aralık pazar günü: Beşiktaş 1) Muhtelif federasvonlarm millî li takımma da en fazla futbolcuyu Rapid. ve terr^il? maç teklifleri: Hapidüler verir. Bu son miisabakayı Reşad Nayır s İsvicre Federasyonu ile iki Futbolda esas olan kaide, haamu idare edecek, kendisine Suad Kes^m 1 r ' î maç hususunda yanlı ve %i nı yenmek o'.makla beraber, seyirile Muzaffer Türün laynsmen olafoM tem's'sr yap il rnıstı. ci, goz dokiuran, sevri kendisine Bu defa İsviere Federasyonu, ilk zevk veren ahenkli futbolu oyna rak yardım edeceklerdir. Dört aydır hiç durmadan müsatrT'in 1352 yılı mart ayı ortasında yan takımlan tutar. Avusturyalı bakalar yapan takımiarıtnız form Türkiyede oynanmasmı teküf etların oynadığı futbola «Viyana val tutmuşlardır. 5 ocakta başlamasına jn'ş ve rr.a1' şartlsınnı bildirmiştir. si» divenler. hak=ız değildir. karar verilen profesyonel ligden PV İtalya ve Yunanistan .federasyonRapid'in bir Viyana takımı olu vel boyle değerli bir hasımla karIsnle 24, ?9 şubat ve 2 mart 1952 •»Tİhlerin.de yapılması takarrtir et çu. 28 kasımda Londrada İngiliz şılaşmaları takımlanmız için butirümiş bulunan milll ve temsilî lerle 2 2 berabere kalan Avus lunmaz hir fırsathr. Rapid'le ya temaslara ilâvetrn b\j maç da ka turya millî takımında bes Rapid'li pscağımi7. rriısabakalarda ek.seriya bul ediMiai takdi'de yurd içi faa futbolcunun bulunır.ası, bu takıma olduğu eibi her ne pahasma o Üyetin uzun müddet sekteye uşn ayn bir hususiyet ve şöhret ver lursa olsun. gelen yabancı takımı yenelim dive saçma sapan oyun y« yecaj*ı ?öz"iünH? turularak tek'if mektediı. İşın daha mükemmel ta rine. açık, temiz ve tam bir oyun elunan tarihin kabulüne imkân olmadıjh neticesine vanlmışür. B\l rah Rapid'liler burava tam kadro gö.=termemiz verinde o!ur. »ebeble Türkiyedeki maçın 1952 yılı larile gelmeleri ve miilî takıma ver Takıınlarımıza muvaffakıyet < M kasıra ayı içinde, İsviçredeki maçın dikleri dokuz oyuncuyu da bera İ€r, hakemlerimizden de bu maç1953 ilkbahannda oynanmasının ber getirmeleridir. Kaleci 21«jnan, larda biraz dikkat rica ederiz. tekllfi ile bildirilen mali şartlann sol bek Happel, santrhaf Hanappi: N H. kabulfine, sol aç:k Körner n ve takımm her b İspanya Federasyonu tara yerinde oynayan Gernhard gibi son Oyunculanle mukavele fmdan evvelce 1952 hariranmın flk millî maçta İngi'lzlerle karşılaşmış haftamnda Türkivede bir millt maç futbolculan burada doya doya seyyapan kulübler eynanman teklif edilmis ve ikinei redeceğiz. 5 ocak 1952 de başlıyacak promaçın Tspanyada yapılacagı bildiDört aydır muhtelif milletlere fesvonel lig maclarına hazırhk olmensub çeaidli yabancı takunlar mak üzere. bu lige dahil bulunan Meıkur Federasyondan, bu deh getiren, bundan sonra da kendi a sekiz ku'.üb, profesyonellik taümat pelen yazıdan millî takımımızın şubat 1952 sorvunda Madride davet ralarmda hususl <ı\açlar tertib eden namesi hükümlerine giire Oyuncuedildiği ve mal! şartlanmızın ka üç büyük kulübümüzün, 5 ocakta larüe mukaveleler yapmaktadırlar. Bu cümleden olarak, İstanbul lig feul edildiği anlaşırmıştır. Şarkl başlıyacak olan İstanbul birinci liAkdeniz kupası müsabakalarından ginden evvel boç kalan iki haftayı fampiyonu Beşiktaşîılar, kadrolattalya ve Yunanistan fle yapılacak Rapid gibi maruf bir Viyana takı rında bulunan ve milli takımlarda noterden maçlar bu tarihlere tesadüf etti mı ile kapatması, şimdiye kadar yer alan futbolcularile j&inden ilk teklifleri *eçhile birinci yaptakları isin «n hay«lı ve akıllıaı tasdikli mukaveleler yapmış'ard\r. On futbolcu ile yapılan mukavekarşılaşmanm 1 hartran 1952 de olmuştur. le, ileride on altıya iblâğ edilecek.Ankarada oynanabileeeğinin bildlHalkımu, ötedenberi Avuıturya tir. rümerine, futbolunu pek beğ*nir ve Viyana Ga'ata?sray. Fenerbahçe ve diğer c Atin» futbol birlijinln, tıtakımlannı hayıanlıkla »fyreder. kuîübler de bugünlerde futbolcutanbtıl, Madrid, Pari», Roma, KahlBu ltibarla, muafirlerimizin bura larile mukavelelerini tamamhyacak re ve Atina karma takımlan »rada yapacaklan dört maç alikayı lardır. «ında bir turnuva tertib edllerek çekecektir. her yıl ayn şehirde oynanman blTürk Elen boks maçlan Rapid takımı ile yapılacak maç•înei turnuvanm (Atina kupası) Galatasaray kulübünün tertiblenamı altmda 15 haziran 1952 den 5 ların programı »öyledir diği Türk Elen boks karşılaşmaiatemmuz 1952 ye kadar devam et22 aralık cumarteşi jfünü; Oan 22 aralık gecesi Spor ve Sergi mesi hakkmdaki teklifi incelene latasaray Rapid. Sarayında yapılacakür. rek, haziran 1952 ayı İçinde (TürBu maçı Feridun Kılic idare e E. Lambodis, Vilabopulos ve Mikiye kupası) maçlan yapılacağmdecek, Eçrtf ile Muvahhid Layns hal Lambidis; Ayhan, Garbis ve dan bu yıl için tekllf edilen tarflımen duracaklardır. Vural ile karşılaşacaklarcVr. lerde Atina t u m u v a n » iştiraki23 aralık pazar günQ: FenerbahYunanh baksörler bugün }eh • mizin kabil o'.madığı gorülmüjtttr. Se Rapid. mizde beklenilmektedir. Prensip itibarile bByle bir tumuvaya katılmağa hazır bulunduğumuztın, ancak, slâkalı federasyonlar mümessilleri davet olunarak mümasil organizasyonlarda olduğu gibi tumuvanın malt ve ldarl şartlarının bir protokola bağlanmasın<n lüzumlu bulunduğunun mezkur birliğe yazılmasına karar verilmiştir. Yann Akşamdan İtibarcn Fatih dersi.mlarıncian ASsekill m«r. hum hoca Mahmu4 Kf«ntiinin küçült kerimesi. Temyiz azasından cmekii Kemal Öğen ve Temyiz azasından Burhaneddin Öğen ve Sıhhat Bakanlı|ı sıhhat »vsavlri Dr. Şevhet Öie» karBugünkü program de$i. Ikanly** Sandıjı memurlarmdan Bir Fransız trupu, bir müddet Ahmed Rasim Alperen •»! lalihatı nis Baştarafı l Jnci sahif*4e İstanbuia eeımiş bulunan Umurtl tenberi «Küçük Sahne» de temsil vandan Müdür Mithat Dülge, bu hususa İSTANBUL suallere şu cevaMan vermiştir: ADVİYi; AlfEREN ler *eriyor.. Üç. komedi oynadılar. 12.57 Açıhş ve prosranılar 1300 «^s Bankanın durumunun ve fa tesbit etmeJc üzere ithalstçı firCena. Şimdiki Fransız komedilerinde ar Hakkın rahmetin* kavuşmuştur. nama. Habeıier 13.15 Percy Faith orkesmalarla yarın sa^at 15 de bir gözesi 21/12/1951 Cuma günü ögle ajiy«tinin ne kadar iyi olduğunu tiste pek fazia yük yok. Sanatkâ zı Üsküdar Doğancılar camiinde eda trasından hafif muzik (Pi ) 13 4£ rüşme yapacaktır. Şaı;kUax ' Okuyan: M '*" Gürıer!; ça geçen sentdenberi yüzde elli nisrın hakikf değeri ancsk piyes ve edildikîen sonra aile kabıistar.ımız o. lanlar: Hakkı Derman. Ş'rif İçH. FikArr.evikanm Türkiyeye yaptığı betinde artan kârım'.z beliğ bir şedramlarda ölçülebiliyor anlaşılan. lan Karacaahmeddeki istirahatgâhına yet Kutluğ 14.15 Prr.f.amiar v« daıu dahilî finansman hep bu parararı defneiileccyUr. Mevlâ rahmet eyleye. müziği (Pl.) 14.10 T,:k,:ler IP1.) kilde göstermektedir. «Üç Aitı Dokuz», «Adele'in Öğen ve Al^cıen aileleri efradı li.&O temin edilmektedir. Hibe suretıie Kvvelâ geçen senelerden kalma kerarneti», »Küçük kulübe» deıeverilen traktörler ve yedek parça* * * köyîünün beş yüz oruz altı milyon ce derece his kırıntılan, nükte ve lan 1952 temmuzuna kadar kârr.ıMa»rtf Nazırı Ahmed Zühtü Paşa 17.57 Açılış vc ı ;>iİ5r 18.00 liraya yyksolen borcn vardı. Kaç . zekâ pır ıv.ian ihtiva eden eserler kerimeal B*yan Zehra Giriniıı darr.Hdı. len tevzi edilmiş Dans müjiği (Pl. 1 lü 2« Konusma 8eiml: di. He'ie A. Rossin'in (Kan Koca Zübeyde Arşahn eşi. Zahld Orahn ye Konuşan: O:d. Tı.t. Salih Mnrad Uz yıldır tecil edilen bu paranm dörtte i ücü yani 374 milyon lirası tahsil °l?caktır. Aşık) masellesini çırılçıplak ince ğenlnin kocail, Agah Perin 11« Ankara dilek 18.30 Piyano kur.rteUnd«n a«j Bu sens zürraa 608 miîyon fcrrliyen dört kişilik komecîisi, bu Osmanh Bankası Müdürü Cevad Girl yüm'i parçalar (Pl.) 18.45 Colom eçlilrr.iştir. profssör i di verdik. Ayrıca tüccara da 200 mevzuda söylenebilecek her şeyi nln v» doktor ordtnaryüs ve Bur bia kıviser orkestıaîindan melodiler R Kurt SebcriB b»c»na|l. Kem«l ( P l ) 1900 Haberler 19.15 Radyo Anadoiu çiftçisi M rsn3İl pianm mi K on lira para temin ettik. söylüyor. han Kılıcoilunun kardes'eri. İstanbul senfoni orketası İdare eden: Ce dan kendisine vevi'.en krctlileri de Mem^ekette ziraatin m»l Re$i(( Rey 20 0« Şarkılar OLâkin biz, onlan asıl «Gizli cel Erkek Lisesl jlmnastik öğretnenl kuyarüar: Gi'isaren Sevimli, Mürjlde gayet rnuntazam bir şekilde öde mesi büyük bir feyiz yaratroışt.r. MUZAFFEB AKŞAL se» ile «S3V21İJ yosma» da gördük. Ekim ayı sonunda 9G | ] Sener; çalanl?.r: Sadi Işılay, İzzed3i:i mektedir. bolluğu «adece havalaDoğrusu. vak'ı Amerikada geçtiğ: arr.ansız hjr hastahktan kurtıılamıy» Ökte, Yorgo Bacanos 20.15 Radyo milyon lir^ya yükselen bu kredi i gitmesine atfetmek da? halde, «Say^ıh yosma» tam Fran rak 19/12/951 günü vefat etmlîtir. Gazetui 20.3» Kısa ;«hlr habcrleri den 27 milyan lira tahsil ediîmiştir. Cer.azesl 21/12 951 (Bugün) tarihinde 20.35 Radyo ince saz heyail (Pl.) ru olmaz. Geçen seneler zaman za•BEvarî oynandı. Yani, söyiemek Kadıköy Moda Yusuf Kamıl Pasa soBunıın karşılfı tr^ktördür. Bedelhaddim değilse de ker.ümi alarru kak 10 No lı «vlnden <aat 11 de alı (Ra.tı 21.10 Piyano sololan Ç* leri 30 senede ödenecek olan bu man haricden buğday ithal etmek lan NtclA Tarcan 21.30 Şarkılar yorum, müellif biraz feda edildi n»Fak Kızıltcprak Zühtünaja camiin Okuyan: Ekr«m Kongar: çalanlar: Sadi trakt'r! r gürnrüğ? geldigi zamar; mevkiine düşerken bu sene yedi , e . . . , ı ı ı vüz kusur bın ton hububat lhrac aibi geliyor bana. Buna da sebeb, de nam%2i kılınarak öğle n&mazını Işılay. Yorga Bacanos, Fikret Kutlıığ !• . .. . ., , uu... sanatkârlann daha çok komedi sr miiteakıb Karacaahmeddeki »ile mak 22 00 Şehirden şehre 22.10 Saz e^er nrm?lar vu^de on karşıhklann! beresine tevdi edilecektir. AHah rah lerl Çalan)ar: C«vd«t Ç«Jla (viyo)») ,. ," , , , ,' ... ! olunacak. BuUın ıstıhsal ve bılhastisti olmalarıydı. Buna mukabil rnet cyl«y« tedıv'e p'erek c<kmektecl'rler Ba ' M « u d Ceınil (tambur), SiUcyraan Kra m u k r e k o l t e ? i «gizli celse» yi oynıyanlar eserı tahminlerm fev*** giin«r (^ay) 22.30 Haftanın i.lm kivesi Zîaat B»nka5i taraf.ndan i •"' P Merkez B?nkasına ödenmektedir kine çıkmıjtır. Bu Sartre'a lâyık bir kuvvetle ternsıl gelışmelerde Beşiktajta Murtcl: e mahalle^inin yılriızı ( P l ) 2? 45 Haberler 23.00 ettiler. mühim rolü Şalr Nîıım aokağında 8 numtralı rv Progrsmlar ve dans müziğl (Pl.) ^ Sonra bu traktbr'er, yüzde yirmi makinen'n oynadığı im'^ân y«ktur. teslim etmemeğe ?3 30 Kapanış. sini tediye eden köylüye satılmak Programda derpiş edilen traktfcr «Gizli celse» cehennemde bu de oturan «mekU doktor Albay İsrr.ail Hakka Battyok «51, dokıor Bıntadır. Geri kalan kısmı çiftçi taluşan üç gün?hkârın azabını tasvir bajı ferruh Batıyok ve Feriha T>oANKARA vesair âletlerin hcosi ge'diği zaman • bef sene zarfır.da itfa hu bo"'':Şun bir k.>t dsha artacaeder. Lâkin cehennem, bir çok «na ğuselln anneleri. doktor Nasıb» B»7.30 AıIı; ve program 7.35 Kur'anı file» eşyavla .süslenmiş küçük bir tıyok v* eczacı Hamdi Do^'iuel'.n ^:a K e ı i n 7.45 HaberUr 8.00 Şar ecîilmektedir. s.na muhakkak n..zarile bakıl»biodadır: Zil düğmesi çalrr.az; oer yınvalldeleri. rFaik Batıyokun yenge kılar Tür«üler (Pl.) 1.25 Günün Fakat bunun haricinde bir do si salihatı nis\ andan programı 8 30 Sabah melodileri çeve var, aynası yoktur; perdelerin Avrvpadjn seı^est olarak ithal eMazha» KUNT (Pl.) 900 Kaparış. arkasınrta pencere yok, duvar ö EMİNE MÜZEYYEN BATIYOK dilen trn'<örler v?rdır. Bunl^rm 20 aralık 1951 de rahn.eti rahmar.a T • rülmüştür; heykel yerine tesbit o kavujmuştur. Cenazes! 21 arahk 1951 tam berle!' ^• '>vkez B^nkTim ••?*Reethavcn'in 125 inci öliim 12 15 Memleketten sel»m 12 30 lunmustur, elektıik sönmeden ya cuma günü öğle namazını miitpakıb maktadır. Çiftçi yüzde yiımi oâsyıldöniimiı ve Konsenatuar M«mi«ket« seiâm 12.3» sarnar: ilâh... Böylece itibart kıy Tatvikiye camlinden kaldınlarak Fer; kılar I3«o Hab»rl«r KavıtıkHsvai rnek ?v r*' l ^ Vıırıl^ra .srhib nhrMr 1315 Ludv.ig Won Beeıhovan'in ölümünüa metlerin vazifelerini kaybedmce ne köy kahristanına dtfnedilccsktlr. M»v müıikUrl (Pl.) 1330 Öğle Gaze ve gene geri kalan para için kenrti 125 inci yıldbnumü münasebetil» OT tesi 13.45 Sinema orgu ile melodiler kadar nafile bir azab vesilesi ola la rahmet eyley». sine beş sene vr.,le veriüvor. Ban mart 1952 tarihinde fehrlmlzde kon« * * * iPl.) 14.00 Kapanış. serler veril'cektlr. Vall ve Belediy» bileceğini eösteren müellif, ikl kak;;rnızın b\ı. kredil rc'.»n aldığı faiz R'si büyük sanatkârın yıldönümll» Kars mlHetvekill H'^oyin Cahici Yaldınla bir erkeği bu dekor ortauna çının har«mi rriktarı yüie üct'ir. Bu, he£TÎ;d<ın alâV.nciar olarak aıasll bir prograr» getirmekle birbirine zebanilik de 17.58 Açılı; ve pıogram 1S.00 Şar(MEVSUME YALÇIN) hazırlanmiuını Kons«rvatuar MüdUrlü^ kusr 18.15 Köyun saati (Yurid»n alacağımız 65 milyon liraya, yükettiriyor. Andre Valtier'nin cOehen jür.den Istemiçtir. Eldeki lrnklnlarl Hanımefendi s«s:«r istirakile) 19 oe Haberltr se)mektedir. nem mi? Meeer bu, tek b?şına nazaran şehir orkestrasile genij kad. v«f»t «tmiştir. CsnazMİ 21 12 »Sl cu 1» 15 Tarihtan bjr yaparak 1»29 İnolmayış'rrtzmış!» feryad'.nı kim ma günü ö|le ntmazını müt«akıb Şl;lt c« u ı (R»st f ü h ı 20.(0 Kanuf Şimdiye k?dar memlekefe eelen rolu bir koro heyett Beethoven'in iiçüncü orktttr» unutabilir? camünd«n kaldjrılarak Ferikoy mt m» 2005 Viclonsel sololan (Pl.) veya yolda bıı' • i n 22000 trak'.ör so!o ve ve beşirci senfonilerile «Mrltrinl ; koro için yaıılmıs Radyo 20 30 Müzik Bu bir perdelik piyeste Sartre, zar!ı|mdakl atle kabristanına dtfne 20.15 210©Gazetesi 21.15 Şe~t vardır. Halbuki Türki>«"> n ük rr.er çalaeaktır. Kar.serlerin çok fenl} hir (Pl.) Konusma halede 30000 tıaktöre ihCyacı ol ç zaman zarmn şahıslara suçîannı düecektir. Vevlâ rahrr.cr eyleîin. par^alar (Pl.) 21 30 Haftanın turijm h.alk topluluğu tarsfından düitu tesbit ediîm : l ir. naklettlrerek, onlan birbirine düçkcınuşnıaii 21 40 Mü7ik (Pl.) mesi İçin Spor ve Sergl Sarayında v«MEVL ÎİT man ed°rek azab vesilesi haline 22.00 KoMsma 22 15 D*nj müzijl Çift7İye p'nrypkıt krrK^i nmı rilmesl düşUr.'ümüşse de burasl >«• Bah'rctli eşi'iı (Pl ) 22.45 Haberler 23.00 Ka aiiında da 8.425.000 liraya koyar. Svıçlu da güzeldir: Erkek, baüğ bikınuırtjn uygun göailmemil ve panı?. LKTAFET BlIKAĞILI'nın Beledye Gazinosund» karısma ızV.rab çektirmiştir. «Çünnlan hir sene vadeü kredi acılmi1; konsj'.crin icrası uygun görülmııjtür. kü» divor koca «Ko^aydı bu... Ko azlz ruhurıa "ithaf olunmak üzere 23 tır. E^kiden rnpvkf.e dan'şmadan 12 951 pazar günü Aksaray Valid« caTeneke konipıij»m için müracaat lay olduğu için zevk duyarak üz mtind* lkindl namazını miıteakıb bes. plfı yüz lirarlan f"la rnrç nadüm onu1» netice: Cehennemde bi mevlldl şcrif okunacaktır. Akraba. nıiiddeti biıti ra veremiyen şubeleri şimdi beş bin le yalnız marîdî aşk. bir dereceve hamıehn v» cemiytt arkadaılarırnula i TeneVe Vnrtenjanı için konservtdler tiraya kadar kredi açrrıak salâlıiyekadar et ve deriyi tutuşturacak; arm t df|i din kardeşlerimlzin tejri''eH .^rannda Tirıvet Baksnl.ğı Urafından tini h^izdirler. Yirmi bin lira akar açılgn i& günlük nıuıvraat müddetl rica olunur. üst tarafı lâfii süzaf; m^nevl kıvIşl: Hiidal B.ıkaîılı y?'':t kredisi alan çiftrüer vardır. dün hii.inı bulrıi'iîtur.. Müracaat eden. ! 3 4 5 67 8 metler. ıztırab haric, iflâsa mahiçrin 10000 ton ten»k» istediklcrl tah. M M:ws'\all yard'mının bir de hiVs Tiin ••iilmaktpdir. Halbuki tvvtlce bu kum. Bence S?rtre'm en büyük hu eile arkadaşlanndan ayrılıyorlar. | 1 kısmı var. B"4 h e ' f ' ^ " bu sc.ıe ıhtiyac s e n e i s 4îO0 ton kai.iriı. susiyeti, bağh olduğu düşünce sis Fransız «anatkârlan mimikten xiyPDiIn sir~"i" dnlfii' Hıçuk miltemine eserinin tam m^na^ile ter yade hareketlerile sahneyi doldurNeticel«r Ticaret B,a^ ılığına bHdirl. 'ecîk ve Bakanlık iMivaclan tetkik t t . yon dolan bu'maktadır cüman olmssıncîadır. Hem gayet mak, süratli bir tempo tutturmak, co likterı sonra on.i gö' E siparij verilme muvazeneli bir surette. • teferruat endişesini ihmal etmemek Hibe fsslından .celon trpl:!" 'er * Josse'ine Gael. bilhassa bu tem gibi meziyetlerile tpbarüz ediyorburadaki fırmalar tarafın'lsn ithal J silde bıitün hiinerini eösterdi. O iar. Memleketlerine dönmeden evedilir. Şirrdiye kadar firmalar bıın Çatalca İcra Mcnıur)uğu,n.dan: ; ve A. Valtier hakikî birer kıymı>t vel. iki hafta zarfında iki komen ların yüzde on beriellerini Merkez 951 174 a> ••' 1 Di&«r lanatkârlardan J. Moranae daha temsil edecek olan Gael UuBankasına öderler ve geri kalan Çatalca S'''h ünki'k Yargurlıjının puna batarılar dileriz. telâffuz güzelliğile. Mme Rolande para için ZTaat Bpnkp^'na borcla 11/8 950 tarih v» 94' 442 esas ve »59/ Garrlet ise komedilerdeki üstünlünırîardı. Ziraat Bank = sı da traktör 135 karar sayı'ı üâm'arı gercgince Gİ'VEMIİ 00 !eri a l n çift;iden tab^itât yaptık i u l t l |üyu ve açık artlırma suratlle kar.ir verilen Çatakanın ça ithaiâiçı firmalar'.n borclarından satılnıasına köyünrt»':i g.T.vrimenkuH»" Soidan sn>ja: Ahmediye Tiyatro: ÖLÜM Fransızlar C RADYO Ziraat Bankasınm kân ^ bu yıl 10 milyon lira! 1 1 : BULMACA 1 ' TT ~rr m I 1 1 1 rr I 1 1 Iı m I ar I f1 \ I m 1I I I 1 i1 I 1. l»l !• I : pr 1 ' • TEPEBAŞI KIŞLIK GAZİHOSU Yeni bir şckilde tefrij edilerek büyük zenginliklerle sayın raüşterilerim izin emrine açılıyor. Basketbol turnuvaaına Yugeslavlar da iştirak "edecek Galatasaray ve Beyoğluıpor kulüblerinin müştereken tertibledikleri basketbol tumuvasına İtalyadan bfska Yugoslavya da iştirak edecer:tir. 23 arahkta yapılacak olan bu mü sabıkaya Yugoslavyanm şampiyon t a k m ı Partison katılacaktır. 1 l.^ari bu.iklfrln htst* Mhlbi dvı^erdi. FirrnKİara yüzde yirm< b*Ş üyeleri (çoğul) 2 Bhı 'tn usume hakâr bırakılırdı ama bıjnların muhvale cdip yükleıne. bir edat. 3 Boş vt faydasu yer«. 4 Üzuntü ve ke telif masraflan yüzde yirmiye yakderler (e*ki usul çoğul), çevrilince en laştığ'.nrlan hakika't? yüzde beş gel teşkU edn arazi parçalarından kadar bir menfaat t?min ederlerdi olur. 5 Tersi ga^etelerln her gun Şimcli bıı^'prın yüzde yüz beokuyuculrı.ıa; laz« taı« yeüştirmeğe çahşîık^.v r;ı;. 6 Unutkamn sık sık j rîeli Merkez Bar.k<isma yatması i'an yapt'.ğı h?r»'x?tlerflea. 7 Parmak | ettiğinden ithalâtçı firmalar bu kalar (* v:i unıl t^julı. I O b.cerenin j dar parayı bulamamakta ve bu kılıc da kuşanamndu, §.mdı ılık lıaviiaden gümrüğe gelen traktörleri Vilı bir r.av.su s«^.rl. 1 Tanzimat dtvrinden »onraki lığ'nı ed«blerinıİ2d*n biri. 2 Me;\ı!eXetltri dcüduıan hakk iıelabalığı. her erkak ve katiının bir tane arayıp bulmak r.yrunda olduğu. 3 Böyîe yumurtanın hazmı kclay olur. 4 Çevrilince bir kilorr.etrecien fazla v t İngilizlerin danlz otçasünden ekiik bir ölçü nneydana çıkar (müreikeb kelime). S Onun merhemi oİ5a kerdi basına sürer, iîî^rimirien blri. 6 Bir cins beı. 7 Alaturka musik ct«ki bir makamın yarısı. tersi «kadın tann« dır. 8 Toplj:ıtılarda bas tedır» g€^ır!len. 1 2 . 3 4 5 ( 5 7 8 rin acık arttırma iliııı Cumhuriyet t*. zetes'nin 18 kaMm »31 U n h ve 9804 H yılı nü^haıının bc^ia>'i sahife^inin 5 v« t neı sütunlarır.da intijar eden »atl| iîânının 4 ü i c ü madUesinde tapunun 85 v« M numaralarında kayıcilı hsne. arsa ve bahçcnin mvihamnıen kıymetl ceman 6230 Ura iken »«yven 6150 lira oljrak gösterl!nıi'jf;r. 6250 lira olarak tashihi ve gene ikincl açık arttırma gür.ii olarsk t?vin olunan 3 ocak W2 pazartesi günü yanlı; olııp 1 ncak »S2 pazirtesi günü s\*\ 10.12 clarak dü;e!tilmi5 bulur.duğu ügiiiler» Uin olunur. (197971» Yukarı.'lan a;ağıya: çekememrktedirler. Bunun karşıda Banka temin edecektir. akşamdan 2 hüyük Baş RoHe : film itibaren ^ W ^ ^ M ^ B ^ )irden l Kadıköy 0 P E R \ Sinamasında (Tyrkçe Sözlü) RI Ş1 CLAUPÇTTE COLBERT l KAHRAMAN KADIN 2 Ö L Ba; Rolde: BORSA İst. Borsasımn 20/12 1951 flatları Aç;lış Kapanı; 1 Sterlin JS8 787. 100 Dolar 280 50 2S0 J O 100 Fransız frangl 0 80 0 S0 100 Llret 44 80 44 80 10U Tsviçre frangı 61 iıj 6403 100 Florin TS.6S 10 73.68.40 100 Belçika frangı 5.60 5 60 100 Drahmi 1.876 1.876 100 Çekoslovak Kur. 560 560 100 İsvec Kur. 54.12 50 54.12 Mi KSH;\>I î ve TAHVILAT TAHVILLER 2i t>u 24.60 23.74 24.76 • 24.30 • 24.00* 24.60 24.25 • 23.55 ÜM ( Uncler Y A My Skin ) J O H N G A R F İ K I, O S'A'HİT I >o E'B'A'Ş Norverin Haüs Taze 0'D'AÜIÇİİİPA F'AİRİKİE'D'E'N T'Ö!*A!KİXİR!H w İA!T!A]N|fiY"A!Ş'' • L!E Y ^ İ K ' E İ Z ' A B A L I K Y AĞ 100 ve 4 kilnluk bidonlarla 1 2 ve 1 kiloluk şişelrrrle gel miştir. Toptan fiatına İstpnhulda Yenipostane Cad. Ananyadi Han No. 11 ZAMAN ECZA DEFOSUNDA ?atılm>.ktadır. j^K4^K4^K4^K4^^^^HHH«nppyq^^^^^Bj^^^Bı^^^^^^ i i!şl HTHTJIJP Sıvas Eızurum i Sıvas Erzurum 2.7 1941 Demiryolu I 1941 Demiryolu II 1941 Demiryolu III Mıili Müdafaa I Milli Müdafaa II Milli Müdafaa III Milli M ıdafaa IV 6 FAI/.İ.I 1341 D e m i u ü l u VI Kalkınma I Kalkınm» II Kalkınma III 1948 istikrazı I 1948 isr.krazı II 1340 istlkrazı I < ••> f •;kTr]K'E!MiırLi IST\NHL ; L BELEOİYESI Şchir Tiyatrqlan Saat 21 de İstanbul Toprak ve İskân Niıduriugısnden: 1 AHVILLI li 113.60 • 11U.50* 110.50* 113.40 113..» 1K.50 • AIZLI TAHV ILLKK ii 90 £4.38 Ik.3mi ve'i 194S 24.00 Iürsmivell M. Müdsfaa » !??:• niryoîu 1 11550 • [ Deniryniu \' 111.50 •AIZLI r.AHV İI.I.KK ıüi» tshv. VK HISSKLEKI •>\y~> ru\ • • (•6.00 İ.İOO 7'rnEt BsnK . 11ft35 Zıraat Hank 11 ai.OO Iş Bank \ is Bank H r. oo " ;rk T::n;et B. B.50 S \r.KAKLAKO \ ALTIN Tü:k lirası Gulden Rer!in Ecsad K ;'r .... 40 :t 20 4S.15 4: ..io P\Kı> HıRSASI ALTIN K1AH (1) kılo akır. 566.000 Fr. (11 dolar 420 Fr. Senelerdenberi halkımızın Almanyanın takdirlerine mazhar olan gazinomuz«n 16 kişilik kıymetli sanatkârlardan müteşekkil FASIL HEYETİ hazırlanan SERBF.ST PIYASAUA DÖVİZLER Sterlin «ek Sterlin efektif Dolar U. V. Dolar efektif Isvlçre Fr. Saat 16 cia tesbit edildi. 910.920 »10920 400401 39019S 9292 meşhur REVÜ rejisörlerinden COPEOGRAPH MADAM MAGDA AIBES tarafından aylardar.Vıeri Alman, Arn°rikan ve İspanyol Atraksiyon artistlerinin işilrakile 30 kişilik I 1 B İ J Y Ü K H E R R E V Ü (•) Yamnda yıldız işareti buluuanlar muamılt eörmü; olan. Senelerdrrıben kıymetli müşterilerimizin *akdir ettikleri nefis ycmrk ve tenuz servlsiedmh. P A Z A R tam programla saat 2.30 da İ Ç K İ S İ Z A 1 L E M A T I N E S I Tel: D I K K A T ; Bütün masalarıuuz nuı^aralıdu. Evvelden augajo edilmefi ric§ olunıu. 1 îstanbul ili dnhilinde Metris. Karlıyaknohı vj Ks'aghmedH adı ile maruf mevkiierde yapilöcak olsn köy tipi göçmen evleri açık eksiltme ile müteahhidine ihale edilecektir. 2 Evler 200, 300 ve 600 olarak cem'an (1180) göçmcn evi olup FEHMl BAJKUT üç müstakîl köy olarak inşa edilecektir. Bu evler köy itibarile 200. 300 Tel«Jon: 42157 vç 600 olarak ayn ayn verilecek veyahud 200 er evlik parçalar haljnde ih?le edilecektir. DİMYAT4 GİPEHKEN 3 Beher evin keşif bedeli (2300) iki bin üç yüz liradır. Yazan' D. H. Piatl'O 4 Bu işe »id şartlaşma ve diğer ihale evrakı her gün mejai Turkç*r: Nizım Dersan saat'eri dahilir.de İstanbul Sirkeci Mithatpaşa han 1 inci kattaki TopTtlefan: 49409 rak ve İskân Müdürlüğü Fen Bürosunda görülebilir. 5 Bu işe aid eksiltme 27 12 19il tarihine rsstljyan Perşembe KÜCÜJ< KARIŞIK İŞ günü saat (16) da Toprak ve İskâa Müdürlüğündt kurulacak korr.is yonda yapılacaktır. Komedi 3 pernc 6 Bu iş için yapılan Uâa bedelıle tellâliye V€ her türlü vergi ler muieahhide aid olacaktır. Çarjarnbadan başk* her ak5»m saat 7 İsteklilerin daha evvel bu öneınde bir işin inşasını lâyıkı tam 21.15 te ile fesşardıklanna dair ibraz edecekleri vesaike müstenic'tGn Istanbul Cuma Pazar mattne Baymdırlık Jflüdürlüğü veya Belediye Fen Müdürlüğünden ihale tarihinden en geç üç gün evveline kadar yeterlik belgesi almaları lâzımdır. u*t tam 14.30 da T«lefon: 4021» 8 Taliblerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre yatıracakları teminata aid makbuz, yeterlik helgesi ve 951 yılında Ticaret Odasına kayıdh bulunduklarına dair vesaikle birlikte belirtilen gün ve saatte MUAMMER KARACA Opeıreti komisyonda hazır bulunmaları. teminatını yatırmıvanlar eksiltmeye işBu ak;am u ı t 21 d* tirak ettirilmiyeceklerinden taliblerin makbuz veya banka mektublann» M A K S I M 'd« komisyona ibraz etmeieri iâzımdır. (19382) Cumartesl, p%i4r İS d* matinc ve çarşamba 16 Tekel Genel Müdürlüğü Mensublan Yardım da tenztlîth matint. SORMAGİR Demeği Yönetim Kurulu Baskanlığından: Çarkıh tuluat oyun Demeğimizin Ocak vc Mart l&ol aylarır\ia yapılan toplantıP«rt«mbe ak;araı il« cumürtesl matlne lannın dcvamı olr.ıak ye aşağıd?ki günrfem gtirüşülmek üsere, tal«b«ye UnıilJthdır. Tfl: 43134 aenel kunılun 5 Ocak 19"ı2 Curpartesi av.nü saat 13.30 da Kabataştaki Lokalimizde içtimaa d«.veti kmuhınuzca 12/12 1951 tariBaaan T» hinde kruariaştırılmıştır. lf(ltba««tlth «c G Ü N D E M : Ga«t€Cİlile T«rk Anonim Şuketi 1 Tctkik heyerinin raporuna aid hukuk heyeti mütaleanameCağalafl* Halkevi lokak Ha. 39/i\ sinin müzakeresi ve karara bağlanması. Sahlbleıi 2 Eski idare heyetinin ibrası, NÂZtME NADİ ve ÇOCUKI^\RI 3 Tüzi'ık tadilâ*; hakk!nr'=ki tekliflerin müzakeresi ve k a n Ton Itlerini fiitn idart eden DRAM KISMI S O X G V N Yazan: CEVAD CEVAD FEHMl BAŞKUT Mej'ul Müdür
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle