19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Aralıkl951 CUMHURÎYCT Başbakanın dün verdiği demeç Hayfada batan geminin müreHebalı dün geldi Şah İsmailin tahtı hakkındaki iddianın a k i s l e r i f HEDİYELERİN EN KIYMETLİSİ Ba$taraft I Inri «ahifede sözlerin çok Basfaraft 1 inci ganifede kında sarfedilecek Bastarfm 1 inci sahifede olur? Arzu etmediklerl yerlere ?'6n men gemi «üratle 14000 tonluk bir Sonra taht hakkında izahata ge düşünülerek söylenmesi icab eder.. ben de gördüm. Galiba İstanbul derilen yeri değiştirilmekten şikâ vapur leşinin üzerine sürüklenmeMüteakıben, eserlerta çalınması Emniyet 2 nci Şube MOdürünün yetçi olan memur sayısı ile yerle ye başladı ve tam saat 1 de enka çen Tahsin Öz dedi ki: • Topkapı Müzesi Milll Saray ve sahtelerile d»ğiştirilmesinden Mersin Emniyet Müdürlüğüne ta rinin değişmesinden şikâyeti olmı zm üzerine düşerek sancak tarayini böyle bir kampanyamn anî o yan, yahud yerlerini muhafaza e fından büyük bir yara aldı. Bu lar camiasma girmez. Müdürlüğü bahseden Müze Müdürü sözlerini larak açılmasına sebeb teşkil etti. den memur sayısı arasındaki nisbet çarpmadan sonra 45 dakika imdad nü yapüğım müze, Millî Eğitim şöyle bitirdi: « Müze eşyalan milletlerarası teşkilâtına bağhdır. Böyle bir tayin meselesi ortaya muazzamdır. Vaziyet böyle olunca icareti verdiğimiz ve roket attığı Bakanlığının Miliî Saraylar, T. B. M. Meclisi em şöhrete sahib varlıklardır. Bunçıkmamış olsa idi belki de âdeta yerlerini muhafaza eden veya bu mız halde limandan kurtarmak için rinde olup her sene milletvekille ların tahrifî, değijtirilmesi herkemühim bir dava halinde gösteril hususta hiç bir şikâyeti olmıyan ve memur mevcudu içindeki nisbiti hiç bir vasıta gelmedi. Bundan baş rinden seçilen bir idare heyetinin sin nazan dikkatini celbedip meymek istenilen bir memur meselesi, ka fasılasız düdük caldık. Gemi kontrolu altındadır. Bu bakımdan dana çıkacağından değiştirme imdevlet memuruna teminat meselesi belki de yüzde dok^an dokuzu öulan büyük kütleyi âmme efkân ö sancak tarafına yatmağa başlayınca o komisyonda müzemizin isminin kânı yoktur. Sirkatler derhal tes j diye bir mesele ortaya çıkmazdı. nür.de huluskârlık ve âmıvl^rin terk emrini verdik. Bir taraftan geçmesi tuhaftır. bit edilebilir. Memurların rahat ve huzur ve rllmeden oradan oraya atıldıklsn keyfine göre hartket gibi ağır şa fırtına, diğer taraftan geminin vaMüze eşyalart bahk kılıcına Şah İsmail tahtı on dördüncü asra ve yerlerinde durabilen memuna ibe ve ithamlar alt'nda bulundur ziyeti tahliye sandallanndan isti aid Hind Türk sanat eseridir. benzer, bunlann mahafazasına nn ise riyakârlıkla, dalkavuklukla, mağa as!a hakkımız yoktur. tşte fade etmemizi son derece gücleş Çsldıran harbinde ganaim olarak hayatlarını vakfetmiş müzecilerin; bu bir kaç gündenberi politika bor tirdi. Arkadaşlar gemiden sandalâmirlerinin keyii ve heveslertoe sasını meşgul edon memur mese'esi lara binmeğe çalışırlarken, büyük alınmıştır. Tahtın, şekil ve Hind değil, haricden bakmış insanlann göre hareket etmek suretile mevj mineciliği yönlerinden büyük hit dahi boğazından geçmez.» nin mahiyeti budur. bir dsl^ra onlan filikalarmdan avırkilerini muhafaza ettikleri ileri kıymeti vardır. Ayrıca, üzeri inriMüze Müdüründen sonra konuş | Bilgiye, tetkikç, pmek sarfına dı. Mürettebitın ısran Ü7erine var sürülmektedir. Halbuki devlet meler ve yakutlarla bezenmiştir. Bu tuğum alâkalı bir zat da bu mevmurlarmın tayinleri, nakilleri. ter bağlı bulunan bir çok memlekct me dım çağırmsk için altı arkadsşla taht Osmanh hükümdarlan tara zuda şunlan söyledi: fileri, icabında haklannda tatbik seleleri mevcuddur. Fakat VNUTU birlikte diger sandala binerek, bin fından hiç kullanılmamıştır. O ta « Şah İsmail tahtanm meşhur olunaeak inzibat! hükümler vey» ve kolayı arandığı, hele iktidan bir öliİTn teh^ke'si atlatt'ktan sonra rihtenberi hazinede mahfuz kalmış, incilerini söküp yerine hakikî in1 1 mükâfatlandınlmalan, nihayet me kötülemek maksadı güdüldüğü tak S;) " !? V P « 1 oMiıV Cumhuriyet devrinde de umumun cileri andıran sahtelerini bulmak dirde en elverislisi bu beyanatıraa ınuriyetten çıkanlmalan veya eO esnada geçmekte olan otomo ziyaretine arzedilmiştir. Yalnız, ve yuvalanna onlan orurtabilmek mevzu teşkil eden neviden olamar: mekliye aynlmalan mevcud kaV>il h'7i a l s r ' k lirnn T«'' *'n«> ••ö İkinci Dünya Harbi strasmda iç A için sarfedilecek elpmeginin karnunların hükümleri dairesinde ce dır. türdü Bir rnmorkör ve iki motör nadoluya gönderilmiş, son zaman şılığı hakikilerin satımile elde ediBiz bunları bir intikal devrinin reyan etmektedir. temin edilerek diâıer mürettpbatı larda yeniden tanzim edÜen hazine lecek paradan pek farklı olmasa Bir memurun vazife ve mevkii gayritabiilikleri, olarak müsahede almağa gittik. Dalsalar üzerinden binasında teşhir için konulmuşgerektir. Sonra böyle bir ameliye ne bir nevi mülkiyet hakkile sahib etmekteviz. Ancak hu halin deva aşarken kıç taraftan denize dökü tur.» uzun zaman ister. Duyulmamasına mında faide mülâhaza edilemez. olması esasmı müdafaa etmek bulenleri toplamaea başladık ve böy;; ı Aksine, verimsiz çekişmeler, karşıTeessür iç'nde dahi m " nin imkân yoktur.» günkti devlet ve hukuk anlayışılece yedi arkadaşı kurtardık. Ikinbkh prensip ve program münakaDiğer bir esld müzeci de, tahci kaptan yaşh olması sebebile kur propagandasını düşünen müdür, mıza ve mevruatrmıza aykındır. şalanna başlamamızı. vapıcı mücatın incilerinin âdilerile değiştiril ! tulamadı. Topladığımız arkadaş şöyle bir nükte yaptı: Başka memleketlerin hukuk ve dele devrine girmemizi geciktireo'.| larla birlikte sahile döndük. Ma • Savın milletvekilinin sözleri mesi etrafında şunları anlattıdevlet telâkkileri ile kanunlannda lir. « Değil bütün hakikî incderin atteessüf beş kişi öldü ve bunlar benim gibi bütün müzecileri herda mese!3 teminatlı hftkimlerin vaSual 2 İç ve dış emniyet du dan Davud A^lanın cesedi buluna halde müteessir etmistir; maama sökülüp de yerlerine Beyoğlu taşziyeti gibi nadir istisnalar dışında, rumumuî hakkmda malumat 'ra madı. Olenlerin dint merasimi ya fih bu sözlerin halk nazarmda u lannm konmasını, yuvasmdan düdevlet memuru ile işgal ettigi vaedtbilir miyim? pılırken uçakla Havfadan aynl yandıracaeı tepki dolayısile bize şen hakikî bir inciyi dahi eskisinzife mevkii arasında bir mülkiyet Cevab 2 İç ve dı? politika va dık.» bir çok zivaretçi kazandıracağı da den farksır bir şekilde yerine yerrabıtası tarunmış olduğunu da bilziyetimizi en kısa olarak şöyle ifaieştirecek bir sanatkâr usta bugün miyoruz. «Gücümerman» ı son olarak ter inkâr edüemez. de edeyim: Devlet memurunun ne şartlar Taht umumun ziyaretine açıhnca mevcud değildir.» keden mürettebattan Semo San İç politikada reiim münakaşalaBütün bu sözleri dinledikten altında vazife göreceği önceden on binlerce zivaretçi bu tarihî eserını artık aeride VV'TS oHıi"î" ise şunlan söylemiştir: İSTANBUL SATIŞ YERLERt: kendisince malumdur. Bu itibarla « Dalgalarla mücadele ederken ri görerek hükmünü verecsktir. sonra «şu tahb bir görsem» diye muzu kabul etmek bir zaruret'ir devletle kendisi arasında, memuSaym milletvekili Topkapı müze öüşündüm. Tahsin Özün yanından Vatandaş hak ve hürriyetlerin<1en kuvvetli bir su tazyiki beni dibe Eminönii Meydanı 4 « TEVFİK AYÛİN riyeti zamanında ne şartlar altm emuıdir ve masuniyetlerimizin te götürdü. Büyük bir hamle ile am sine gelip tahtı görmemiş, ilpili ayrüırken, «merak ettim, görebilir İstiklal Caddesl 391 da çalışacağı hususuMa, bir mu minat altında huhın''n«\ında kim bar kapağını yakalıyarak. sıkıca olanlardan izahat da almamıştır. miyim?» dedim. Nazik müdür, tiDLVMANDSTAYN (Yakup Dinmen) kavple m°vcud degildir. İstiklal Caddesi 2t5 tutundum. Bu esnada süvarinin ai Bu gibi müzeler milli olmakla be tizlendi, «bir kaç gün aahredin, FRANGULİ senin tereddüdü olamaz. Bu mukavelenin tek taraflı omidi attığını gördüm. Çok şükür, raber milletlerarası bir hüviyet herkesle beraber eörürsünüz,» ceİstiklal Caddesi 328 İTİMAT (Şevket Poıcu ve Ort.) Dış Politikaya eelince: Dış emlarak devletçe tesbit edilmiş bulun niyetimiz bir taraftan artmakta e bu şekilde kurtulabildim. Nuyan YİftİT Arka taşırlar. Binaenaelyh müzeler hak vabını verdi. Karaköy Köprü Caddesi 7 PANCİRİS ve SAVAİDIS ması devletle memur arasuıdaki lan kendl kuvvetirimize istinad tt daşlardan Aslan son takatini sarKaraköy ttamvay durağı VASİLYADİS ve SVOLAKİS münasebetin mukavelevl olmak ma tiği gibi diğer taraftan hürriyet ve federek yüze yüze sahile geldi. hiyetini değiştirmet. Çünkü memu ist'klâllerini müdafaa azmile ıttifak Fakat ne çare ki kuvveti bitmiş Bahçekapı ÜÇ KARDEŞLER (T. ve S. Bayman Kardeşler) run devletçe kanun ve nizamlarla etmiş milletler arasında ehemmi olacak. Kendisini kurtarmamıza H. AREVYAN Sirkeci Hamidiye Caddesi 40 ilân edilmiş olan şartlan bilerek yetli yerimizl almak suretile bugün vakit kalmadan büyük bir dalga ALFONS BAROÇÇİ Sultanhamam Havuzlu han kaı^sı devlet hizmetine talib olması da için ne kadar mümkünse o dersce tarafından alınıp götürüldü. Sonra BnstaraH 1 inci tahHe'ie Kadıköy Muvakkjthane Caddesi 49 AHMET ÖZGÜL. cesedini bile bulamadık.» şartlann kabul edilmesi demektir takviye edilmektedir. Harb esirleri listesi asla kat'î deki buna hukuk lisanında statülü Pendik Gazipaşa Caddesi 63 HAMİT ÖZGÜL göre, geminin Başbakan bundan sonra mal! ve Oğrendiğimize ğildir. Hakikatin açıklanmasına Ba''"'''jft J İTIH ta vaziyet denir. Pangalti, Halâskârgazi Caddeti 134 LEVON ODAER mürettebaü sigortalı değildir. Olen iktisadî durumumuzun da günden mabıf gayretleri takdirle karşılaBu vaziyete nazaran devlet ile güne tekâmüle doğru gjittiğinden l«rin aileleri, Hayfadan, nâşlann nartizan olduğunu iddia ettiklprini yan Başkan Truman'ın kanaati, Kapalıçarşı Afa sokak 58 BOZACIYAN BİRADERLER bildirmiş, âmme vazifesi gören memur arasında karşılıkb hak ve bahsetmiş ve sözlerini şöyle bitir istanbula naklini istemektedirler. radvonun büt'in vatan^aşlann nıa daha da muazzam gayretler sarfetvfcibeler Snceden tesbit ve ilân e miştir: Bir Danimarka gemisi yandı lı olduğunu tek taraflı konısan menin elzem olduğu merkezindedilen o devlet hizmetine telib olan Devlet maliyesi emniyet verici San Francisco 20 (a.a.) (Uni radvo için vergi ödedikler'ni bildi dir. tarafından da kabul edilmi} oluyor esaslara dayanmaktadır. Devlet ha ted Press) Columbia nehrinde AsBirleşik Amerika hükumeti. bu demektir. zinesi gün geçtikçe ferahbğa ka toria yakınlannda bir yerde yan rerek. devlet bütrpsindpn tek taraflı listenin doğru veya yanhş, hakikî neşriyat yapan radyoya tah«îisat Bir valinin, bir kaymakamm, bir vusmaktadır. makta olan Danimarka bandırah avnhnasmın doğru olmıy?'>ağını veya sahte, tamam veya eksik olup nüfus müdürünun, bir ziraat meErrica yük gemisindeki yolcular ifade etmiş VP bu hususta bir de olmadığuıı tesbit edeeek durumda murunun vazifell bulunduklan yer ve mürettebat gemiyi terke çalış öpprge vermiştir. değildir. Maamafih, evlâdlarından lerden başka yerlere nakillerini maktadırlar. Nehrin ağzmdaki sahil Samed Ağaoğlu bu teklifi gayri haber alamıyan ailelerin bu listehükumet ve idare için gayrimümmuhafaza teşkilâb alevlerin bir kaç ciddî olarak vasıflan^ırmış ve bi leri şüphe ile karşılamalan icab !kün kıtmak ne bugünkü devlet mil uzaktan görülebileceğinl, yan raz evvelki İ7aha*"ü tekrarlamıştır. eder.» ve âmme hizmeti telâkkilerimize, Bojtaraft 1 inci «ahifede gın sebebinin henüz bilinmediğini TpVlif reddedilm *tir. Esirlerfaı mübadelesi ne de demokratik esaslara uymaz, narak öldürülmüştür. G«ç vakit alsöylemiştir. Bundan sonra Anadolu Ajansınm zira devletin hizmet yerleri kimse dığımu malumata göre, hâdise «u 8 inci ordu karargâhı 20 (a.a.) 1951 senesi teslim edilmek üzere sıraya kontnuş olan kırmızı renkli bu\Tuklardan KAMY0N1A Sahil muhafaza merkezinden son hususî durumu üzerinde de dunıl (United Press) 8 inci ordu geiçin eedik teşkil edemez. çekilde cereyan etmistir: yapılacak KARA sevkiyabna müteallik olanlan 1 Ocak 1952 sabahından itibarsn. MOTÖRLE yapımus. Fethi Celikb":. Emin Kalafat. nel karargâhmdan bildirildiğine göre Mevzuun esasını bu suretle göı Yalovanın Bendbafi sokağmda gelen haberlere göre, pemideki lacak DENİZ sevkıyaüna müteallik olanlan 9 Ocak 1952 sabahından itibaren, muteber olmıyacakhükumetin geçen bütçe müzakereden geçirdikten sonra, âdeta gu oturan joför Rüaeyin Yalçın ile Ya. yolcu ve mürettebattan 27 kişi ka lerinde Anfîoin A""<îina hukukî harb esırlerinin mübadele şekli helanndan, el>rinde bu buyruklar bulunan saym müşterilerimizin mezkur tarihlere kadar çekmemiş nüz kararlaştmlmamış olduğu halnün meselesi haline konan tayin lovab Emin oğlu Muharrem Kara yıbdır. olacaklan çimentolar için 1952 senesine yeniden sıra almak üzere en geç OCAK ayının nihayetine bir veçhe vereceSini batirlatmısHr de komünistler tarafından serbest kevfivetine gelelim: Bir ttaiyan gp»"''1! W * ı kadar Galatada, Şirket TİCAFET Servisine müracaat etmeleri lüıumu ilân olunur. duman dün aksam Bursa caddesin ve bunun biran evvel yapılmasını bırakılacak bütün Birleşmiş Millet Herhan?i bir emniyet memuru u dekl Vlte* meyhanesine girip i ç . İskenderive 20 (A.P.> 600 ton istemislerdir. Ferid"" FrV; haricn ler personeli normal askerî yollarzun müddet vazife görmekte oldu meğe baslamiftlardır. Bu iki arka luk «Elizabeth» isimli İta'ian ge de memlekçtin pripüiganda^ının ; fhı Ankaradan İstanbula naklolunu das daha evvelden bir mesele yfl. misi, bugün, İSVPTI;'«':"> 1 • > : a tam manasile yapılmadığını, biüns la ve mümkün olduğu kadar çabuk • nn 1 yor. İstanbulda sekiz ay hizmet zünden münakaşa etmis bulunduk sığmmak isterken, liman a6zmda sa Amerikada bu işe önem veril Japonyaya nakedileceklerdir. Bütün personel teşhis edildikten songördükten sonra müstakil bir em lanndan içM nraaında bu müna. batmıştır. Kaptan ve on kisilik rr.ü mesini istemis, bu is icin bütçeye niyet müdürlüğünde daha ziyade kaaalannj kavgaya dökmüçler ve rettebat, Mısır sahil muhafaza teş 2 milvon 800 bin liralık bir ödenek ra ihzarî bir sıhhî muayaneye tâbi tutulacak ve kendilerine yeni giyim muvaffak olacagı kanaati hasıl o meyhanede birbirlerine ağır ağır kilâtı tarafından kurtanlmışlardır. ilâvesini istemiştir. eşyası dağıtılacaktır. Serbest bıralarak Mersin gibi mühim bir vi küfürler tavurmaya baslamı?lardır. Gemi 30,000 dol=>r kıymetinde Başbakan Yardımcısı bu teklifi kılan müttefik esirler Japonyaya lâvefimize Eiıniyet Müdürü göneavet verinde bularak üzerinde tet gelmeden evvel sorguya çekilmiyeIste bu sırada, Hüseyin Yalçın ham demir yüklü idi. deriliyor. Bir vazifeliyi bir vilâ birdenbire Muharremin üzerine doğ kikle'de btılunulması icin müsavle ceklerdir. yetin sube müdürlüğünden diğer ru yürümüs ve bıçağını çekerek istemiştir. Vakit geciktiği için otubir vilâyetin emniyet müdürlüğü saldırmaya başlamıştır. Komünistler tarafından verilmiş ruma nihavet verihniştir. Müzakane tavin etmek, tayin olunan için reiere yann (bugün) devam edils olan esir listesi tetkik ve tahlil eB^rafta bulunanlar bu an! höcum dilmeden müttefikler mübadele bir mağduriyet midir? Bir ceza cektir. 1 3000 Kg. 6 mm2 lik masif sert çekilmiş elektrolitik bakır tel karşısında müdahaleye imkân bu. mevzuunda görüşmelere devamı mıdır? 10 mm kutrunda üçer metrelik parçalar halinde elektrolitik baku n. lamamışlar. Muharrem öldürüleoe Baştarafı I inci aahifedı reddettiklerinden esirlerin Noele Memurivet haklan elinden mi a ğinl anlıyarak yakaladığı bir sansert çekilmiş 900 metre yuvarlsk bakır çubuk tekhf isteme usulü Ua kadar serbest bırakılması şüpheli lmmıştır? Millî hudud dışına mı dalyeyi Hüseyin Yalçmın kafasma tirilmesl ve işletmeye müteallik büsatın alınacaktır. görülmektedir. tün hükümlerin bu kanuna konmaçıkanlmıştır? Bu kadar basit, hat atmıs ve bu arada bıçağını çekmek 2 Dahilî piyasadan teklif vcreceklerin birer miktar nümune sı istenmektedir. Filhakika iktisadî tâ memurun lehine bir vazivetin Cephelerde harekât fırsatını da buknuştur. göndenelen lâzımdır. mahivetteki işletmeler, idare ve bir devlet memurlugu meselesi çıTokyo 20 (a.a.) (Afp) 8 inci Bursa 20 (TJî A.) Yüze yakm İşte bundan sonra hâdisenln en murakabe itibarile bugün birbirini 3 Alâkahlaın fi*t ve teslim müddetini bildiren fekliflerini kpnnak, tnevzuu kendi tabiî hufeci safhası başlamış, iki arkadaş hiç tutmıyan çeşidli usullere tâbi sokak köpeği dün gece Muradiye ordu tebliğinde bildirildiğine göre, 7 Ocak 1952 gunü akşamına kadar Müessese Umum Müdürlüğüne verdudunun çok ötesine götürmek osokaklanm bir sava$ meydanı ha çarşamba günü öğleden sonra gebirbirini öldürmek üzere bıçaklari dir. Meselâ Sümerbank, Etibank meleri ilân olunur. » (19663) lur le yekdiğerine saldırmışlar ve bu eibi teşekküllpr vüksek murakabe line getirmişlerdir. Bütün mahalle ceyansma kadar Kore cephesinde Bu suretle zerek ha'k arasında, arada Muharrem, bıçağını Hüseyin hevetinin ve umumî hevetin mu halkını bir saat meşgul eden bu tam bir sükunet hüküm sürmüşeer«k mpmurla'imızın vicdanmdi Yalçının kalbine saplamıştır. rakabesine tâbi olduğu halde Dev hâdise. şehrimizde ikinci defa vu tür. yanhş bir zehab husulüne yol aç Kalbinden yara alan Hüsevin let Demiryoltan. Hava Yollan, Pos ku bulmaktadır. Kavsanm cereyan Buna mukabil müttefik uçaklan manın m?bzurlan üzernde durmı derhal ölmüş, etraftan gelen polis ta Telçraf gibi bir takım işletmeler ettiŞi Kayabaşı sokağmdan geç Sinanju ve Changju ayırma garlayacagım. Ancak hak ve salâhivet ler arkadaş katili Muharreml yaka mülhak bütçelerle id»re olunur ve mek istiyenler köpeklerin bu müt rını bombalamışlardır. lerüıi millî iradeden alan. bütün lamıçlardır. Savıstay kontroluna tâbidir. Orman hiş kavgasmdan ürkerek başka Ote yandan deniz kuvvetleri de sokaklardan evlerine dolaşmışlarhareketleri gene millî irad°nin ifa Muharrem. suçüstü kanununa u Umuiı müdürlügü veva Tekel gibi dır. Yolculann bazılan da köpek doğu sahılinde Wonsan, Hungsam, desini teskil eden kanunlara göre yularak mahkemeye sevkedilmiş islermelerde döner sermaye usuii' Songjüı ve bab sahilinde de China ayarlanmış, icraatı her an milletin tir. ile dieerlerinden farklı bir idsre VP lerden korkarak evlerine gireme ve Chingamp'ı bombalamışlardır. mişlerdir. Bu kavgaya, bilhassa murakabe rejimf altıridadır. Bu fiç yeeâne ve hakikî mümessiü BüAmerikalılarm uyiatı tipin dışında Maden Tetkik Ara Muradiyede depo olarak kullanılan yük Meclisin murakabesi altmda bir binanın bahçesinde beslenen ma Enstitüsü, E'.ektrik Işleri Etüd Washington 20 (TJÎA.) Mılll bulunan hükumet ve idareye karşı dairesi pibi miiesl=p=e'» hususî yjrba ve saldına bir dişi köpek Müdafaa Bürosundan bildirüdiSıne esaslı bir tetkike girisilmeden bir Tunceli 20 (a.a.) Bir müddet kanunlarile gösterilen muame'pje sebeb olmaktadır. göre, Koredeki Amerikan zayıatı devlet ve memur meselesi ihdas Usküdar Amerikan Kız tenberi fırtına halinde yağmakta tâbidir. Seker şirketi, Ankara Çi102.576 yı bulmuştur. Geçen hafta etmek dojrru olmaj, sanınm. olan kar, ilimizin çevresile olan mento şirketi gibi işletmeler de var bu rakam 888 kişi daha azdı. Hukuk ve kanun muvacehesinLisesinden Yetişenler Pan American Son haftadaki 888 kişilik zayiatde vaziyet bu olduğuna göre geri münakale irtibattnı tamamen kes dır ki hem 3460 numaralı kanuna, Cemiyeti tan 159 kişi hareket esnasında ölye bir mesele kahyor: Acaba hü miştir. Yollarda kalan araba ve hem ticaret kanununa göre muraile uçunuz ! müş, 676 kişi yaralanmış ve 53 kişi kumet. memur mevzuunda, kanun yolcular imdad ekipleri vası'asile kabe edilir. İlk umumî heyet toplantısı 22 yakm köylere ve il merkezine ıakAnkara 20 (a.a.) Ankarada ti de kaybolmuştur. lann kendisine verdiği salâhiveti Bunlann dışında Cumhuriyet kötüye mi kullanmaktadır? Ortaya ledilmektedirler. Posta münakalâb Merkez Bankası, Emlâk Banlt»sı caret müzakfireleri yapmakta olan 3 üncü kafile pazartesi geliyor Arahk 1951 Cumartesi günü saat 15 te okul bin^smda toplanacaktır. Abnan heyetl başkanı Doktor Hans da durmuştur. Kar fasıla ile yağatılan iddialardan çıkan mâna devgibi kendl hususî kanunlanna tâbi Strack akşam Almanyaya müteİzmir 20 (TH.A.) Üçüncü KoCemiyet Reisi Seniye Pakalın let hayatmda yapılan bütün me maktadır. anonim şirketler ve nihayet son veccihen hareket etmiştir. re kafilesi pazartesi günü limanıKemaliye 20 (a.a.) Üç günmur tayin ve nakillerinin kanunt G ÜNDEM: zamanlarda kurulan Deniz Baikpsı Bir aydanberi cereyan etmeîrte mıza gelecektir. 100 subay. 80 astsalâhiyetlerin kötüve kullanılması denberi tit>i halinde fasılasız ya vardır. Devlet teşkilâtında bir İşletsubay ve 800 erden mürelckeb olan 1 Tüzüğün okunması. şeklinde vukua geldiği kanaatini ğan kar, BağUtan Kemaliye yo meler Bakanhğı bulunduğu halde olan müzakereler neticesinde bir ti kafilenin karsılanması için şehritelkin edeeek mahiyettedir. Bu de lunu kapamıştır. Kann kalınlığı 80 bu teşekküller ayn ayn mercileıe caret ve tediye anlasması hazırlan mizde geniş hazırlıklar yapılmak 2 Faal üye seçimi mış ve metinleri üzerinde mutaba3 Üye kaydı, rece iddialı olarak ortava çıkabil santimetreyi hulmuştur. bağhdır. Üstelik aralannda teknık, tadır. kat hasıl olmuştur. Hatayda bi> taraftan a&açlar 4 Sizlerin yapacağınız teklifler mek için hiç olmazsa misaller gösmall veya idarî bakımlardan veyaKeza Türk heyetıle Alman heyi» termek, malumat vermek ve esash meyva verirkcn bir taraftan da hud memleket istihsaline. veya piti, Reich Almanyası ile Türkiye kar yağıyor • Constellation tipi lüks Clipper jçaklan, delillere davanmak icab eder. Meyasa şartlanna göre çalışmalar"U arasındaki tiearet», ikamete, onselâ yeni iktidar zamanında meBeyruta seri ve sık seferler yapmaktadır.... Antakya 20 (Anka) Daha üç ayarlama veya sair hususlarda ko solosluk işlerine, iadei mücri.nine mur kadrosundakl hareketier eski gün önce civar bahçelerde vetişen ordine bir faalivetleri yoktur. NiOradan Karaşi, Delhi, Kalküta, Bangkok, ve adlî muzaherete müteallik eski vıllara nazaran artmıs mıdır? Art ebna, erik ve dut burada elden ele havet bütün işletmeler baremin çok Hongkok... Tokyo veya Manila istikametinde anltşmalan, Almanya ile nihaî Londra (LPS ve Radyo) İnmış ise bunun sebebleri nelerdir? dolaşırken, hava birdenbire box zararh baskısı idaH ve siyasf c.aH»>*u8İde az kullanılmış yolunuza devam edersiniz. îki katlı, 4 mosulh akdedilinceye kadar muvak giltere Dış İsleri Bakanile Mısır Baska memleketlere nazaran me muş ve mevsimin ilk kan, Kızıl ritenin tesiri altındadır. Her bakan katen tekrar mer*iyete koymak hutorlu «Strato» Clipper'ler Tokyo veya ManiDış İşleri Bakanı arasında Pariste 49 model Şevrole kendi telâkkisine VP r"V?~na gö"Tiur kadrosundaki hareketler bizde da6a düsmüştür susunda mutabık kalmışlardır. ladan sizi alır, Pasifik uzerinden Amerikayapılan görüşmeler hakkında Ijon•"Hkkati çekecek bir avnhk arzeder Hataylılar, kar yılmı daima var re işletmelere müdahale etmekteMüracaat: Alman heyeti başkanı iki mera drada yayınlanan tek reetn! yorumya ulaştınr! dir. ni? BSyle bir hal varsa içinde bu yılı savdıklanndan, kısm bu yıl ŞEVROLE Servii İstasyonu leketten ihrac edilecek mal liste da, bu görüşmelerin samiml bir unduğumuz şartlann do&urdu&u erken gelişinden de önümüzdeki Raporda bütün bu mahzurİRnn lerine dair bazı noktalar hakkmda görüş teatisi imkânını sağladığı beUçuş esnasında yolculara nefis içki ve yeŞ t ŞLî 15 htiyaç ve zaruretlerin ne dereceye mahsul vılınm bereketli ola'' ^' ne izalesi için doğruca Başbakankğa tamamlayıa talimat almak üzere ^•1 Telefon: 80968 H H İ mekler ikram edilir! Servis mükemmeldir... lirtilmekte ve çok faydalı olacağı 9 •adar ifadesidir Zanppdivorum ki ticesi bağh idarî ve mall muhtariyete ia memleketine gitmektedir. ümidi izhar edilmektedir. Her şey mahır ve işinin ehli kimselere tevdi "U hususlar tptkike tSbî tutıılmahib yüksek bir ihtısas heyetinin Müzakerelerin önümüzdeki ocak Diğer taraftan NewYork Times edilmiştir. En yakm seyahat acentesine ve^an böyle mî'hîrn bir me'Pİpnin Şili Elçisi itimadnamesini teşKÜi teklif edilmiştir. ayının ilk haftasmda tekrar başla gazetesi muhabirinin bildirdiğine ya Pan American Havayolîarı bürosuna mübu derece n"' V t le ortava atılmaMuhtelif daire ve bpkanlıklarda ması mukarrerdir. göre, İngiltere ve Mısır Dış İşleri 1 verdi r; aat e' rıiz: ması icab edorr * bulunan salâhiyetler bu heyete Bakanlan 1936 anlasması üzerinde Ankara, 20 (a.a.) İtimadname devredilecektir. Hnsusî sermayenin Rusyaya Amerikan cssus yeni müzakerelere karar vermijA RA NI ¥ O R Ancak huli*s>â1ık vnnatı. Sm'.rin İSTANBULDA : Galatojoray. Yeni Çar»ı 20. Almanca ve tiirkçeyi 1yi ve idarenin keyif VP heve«ine fö sinı takdime gelen Şili Elçisi Ek de iştiraki ve hattâ tamamen onmra ları indirildiği haberi lerdir. Muhabir tngillzlerin, SüT«l. : 4121940522, P. K.: 2074 bilen daktilo alınacakbr. İnr° hareket eden memurlarn b'ilun selâns Jorge Barriga Errazuriz'i devri mürokün oian devlet işletemeyeyşte sükunet tetnin «41101181 ve ANKARAOA • Ankara Polas Oteli. T.l ; 13681 yalanlanth ^uklan yerlerde kaipbildikleri, fa Cumhur Başkanımız bugün saat 16 lerinin bir an evvel «ermsve şirgilizce bilenler tercih edilir İngilizlere karşı tecavüzklr nareketleri haline kalbi de z»"irî ^öWashington, 20 (s.a.) fLps): ketler olmadığı takdirde, müıaksnt düriist ve haysiyetli memur^aıın J da Çankava köskünde kabul buAdreit Motör Limited Şirketi ülmektedir. Paoorda devlet Iş'et B< eşik Amerika Dış İsleri Bakan relere taraftardırlar. Mısır elçUi ise bir yerden öte 'ere ovnatHıkUn yurmuşlardır. Taksim, Cumhuriyet Cad. Bu merasımde Dış İsleri Bakan meciliftinde bugün son derecede hğı, Amerikalılarm Rusyaya para bu mülâkab hükumeüne bildiri'Miası umutıî efkârd» ve hilhassn Doğu Palas altında verimsiz ve zararlı neticeler verdi şütle iki casus indirdikleri yolun miştir. Karar katileştiği takdirde memurlanmız tarafından hak'^at lığı Umumî Kâtib binnci muavinı DÜNYANIN HER TARAFINA SEFER V A M I Telefon: 82696 zannile kabul edildiğini bir an için i birinci sınıf orta elçi Muharrero ği tecrübelerle sabit olan barem u daki Rus kaynakU haberlerl yt görüpntl» Kahindt y»pUâCâktof. sulünün kaldınlması istenmistir. farzedeUm. İdare dhazmın hali nej Nuri Birgi hazır buluzımuftur. lanlamis.br. MOVADO SAATLAR1 LÜKS ve HASSAS Yavın ve büffesinin müzakeresl f lisfesi asia kat'î değildir» Türk Çimentosu ve Kireci İ ŞİRKETİNDEN: FABRİKASISDAN ZEYTİNBVRNU Yalovada feci bir cinayel B?ıkir Tel ve Yuvarlak Ba ^ f Çubıık Sıtm Alınacaktır Ankara Elektrik, Hava^aıi ve Ctchüs İşîatîre ^'i Devlet iş barem o$t<<<i kalkıyor Köpeklerin meydan muharebesi Yurdda karakıs Türkfllman ticaret anlasması Beyruta Pakistan ve Hindistana Uzak Şarka Dünyanın Her Tarafına İngiltere ile Mısır arasında göriişmeler SATILIK ( . DAKTİÎ.O .
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle