14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İS Ektm 195T CÜMHUBtTET Zevkınize uygun kumaş anyorsanız SİZ DE GÖRÜNÜZ Yeni desenlerimizi NORMAG'ın Aşağıdaki hususiyetleri çiftçi için kâfi teminatlardır 1 En mütekâmıl fıpi 2 »Yalcıt sarfıyattnın asgarî âluju 3 Sağlam yapısı, kolay kullanıjı 4 Her çeşıt arazıye uygun oluşu 5 ö n dıngılıntn çı() makaslr oluşu 6Elekirık Starfer'lı oluşu 7 Basıt gomme Enıektor pom pası 8 Şatılanmağa tcarjı terfıbatı 9 Patınaja Itarşı hususî pa'eflerı 10 Her turlu yedelc parçasınm bol oluju 11 Daımî balom iervısterl razarkaya BÜYÜK KUMAŞ HAĞAZASI Sultanhamam Va3lDstanbul RUZGÂRA KARŞI... R O Y A L Tleetway Lâstiklerinde bulabilirsiniz Uzun yollarda tam 'andıman elde etmek ıçın D o m ı n i o n Royal Fleetvvay lâstıklerını kullanıoıt Bu lâstik, hafıf ve ajır kamyonlar, şehırlerarası ve sehır ıçi sefer ya* pan otobüsler ıçin emsalsizdir. Hususı Royal ıplı^ınden mamul govde hararele karşı mukavemetı arttırır. Saglam taban altina gtç\nlraij olan kalın be7İer. bozuk lann yapacagı tahrtbatı önlcr ve lâıtigin ömrünü uzat»r. Tabanın hususi sekh, dıreksıyonu r a h a t kullanmanızı s a g l a r ve kaygan yollarda derapaja manı olur. Arabanızı Doraınion Royal Fleetvvay ile teçhiz edinız. Dominıon Royal Fleetvvay. daha fazJa kılometre yapoıak suretiyle sıze daha fazla kâr uğlar N O R M A O TAM DİESEL Alman Traktörlerı Turkiyeye münhasır ithalâtçısı hOMINIO v RUBBER MEHMET KAVALA Alman Traktorleri I Meşhur Alman Gı>rrfon Ijjneleri G«rdüftün0xîbu'RONSON modelı sporcunun cakmafrdır.^ Alevi rttzgârdan koruyan hususl bır, sıperle mucehhez OIUD, er >çır Laılık Ztrsa' makınelef Kİ" l â ü i Trtnsmısyofi toyv Oux «• V tratit ı~jyo#ı U &. iıiM voıu ILE HIZMIT ılk cakısta ve her cakıyta ya basınca yanar bırakıncatsöner PONSON 32 ılâ 85 T.L. arastnaa muhtelif modeller Amerıkada >Jn d , 3 „ ir,,,,,, DOMINION RUBBER COMPANY, Ltd. MOTOR Toktim, Ooğu Palas oltmrfo T.lefon : 84089 Telgraf: MOIİM • İSTANBUl Ankara ve Esk^ehifde: KOÇ TİCARET T. A. Ş. : United States Rubber Export Co., Ltd. LIMITED ŞTI. YOrkiyede U u Satış Yeri : mm Eli Buria ye Ortakları Galata, Istanbul. y Surat katarlan makaralı patenler, yazı makınelen... velhası) herşey, dunyaca maruf bılyelı Isveç rulmanlan ıle daha kolay ve daha suratb işler Isveç mamulâtı dakık Halda yazı makınelennın meşhur «yumuşak vuruş» unun sebeplennden bırı de bu rulmanlardır Halda yazı makınelerınde bulunan 49 bılyelı Isveç rulmanı az gayret sarfederek daha suratb yazmanıza yardım eder Bundan maada ruyete zarar vermedığı fennen sabıt olan Halda'nın cazıp neftı rengı gozlerınızı korur Bu hususıyete keskın, okunaklı harflere sahıp olmak, kolay ışlemek gıbı mezı« yetlerı de ılâve edersemz Halda yazı makmelerının daktılo bayanların dostu olmasmın ve patronların teveccuhünü kazanmasuun sebebını kolayca anlıyabılırsınız. rkıye Gtnel Satıı Yeri: AHE ÜTÜCYAN MOTÖRLU VASITALAR İÇİN M.G.7 Y A G FİLTRELERİ MODERN TEKNİĞtN BİR HARİKASIDIR. Stream llne fılters Ltd Turkiy« Umuml MümeasUi: NEYROZİN günde 4 loat oro ' 3 adet alınabilif. Boş dtş. nezle romatizma, sinir ağrılarına karş Sultanhımam Camcıbaşı han No.I 10 Posta Kuhısu: 180 I S T A N B U L mU ''I&M/Â OPERATÖR UROLOĞ V ^ çahşır vazıyette teferruatı ıle beraber satılıktır Tahblerın Uşakta Husnü Hazıroğluna muracaatıerı BİR MATBAA Kemal Sünnefçiogln Fermeneciler 143 G A L A T A Telefon: 40614 KEMAL ÇAGLAR ve Tautul Rutklıklan. (nrtldarsulık. Belgevekliğı) MÜTKHASS1S! Beyoğlu, Ra&ak Otell kar^a KartaJ So Çaiı? Ap.Tel: 41438 < TRENÇKOT PARDESÜLERDE İfçilık ve kalıte bakuıundan DAİMA BİRİNCİ OLAN *stanbulun en büyıik v e en eski Giyim Müessesesı olarak tanirmış Haıvkıns U N I V E RSAL B. K NA P P Bir Şube açacaktır Karaköyde GALATA BONMARŞESİ KEMYCVt BOYAMA ve TEMIZLEME Mueasesesi 15 Ekim 1951 tarıhınden ıtıbaren AĞAHAMAM Caddesi (Firürağa) 22 numarada 50 INGILIZ TRENÇKOTLARINI Liradan ît'baren satmaktadır PIYASADA $ATILMAKT*JHQ TÜIMCİYt tATIf DtPOÎU VÜNİB SAFffA ve 08TAKLAJH ÇIÇ£K PAZARI 40'IİTANBUL Sll C » t » t l ı r ı ı ı bıfıf (ıda o l ı r ı t YAÖ ALMHR PASTflRla SÜT TOZl HALDA 1892 DENBERİ tSVEÇTE IMAL EDÎLMEKTE OLAN BİH FACIT MAMULÂTIDIB 8fi YENİ > bırırj • suııfına KOLEJ bır j u b s ıaıe etmıstır 100 & hlı busosı kotolanU ımim tâmsts Yeıu oğrenci kabul etmektedır B»kkjW«rd«f ısnrlj fOliPAGNIE LAITIERE SIISSE " v Hnchdorf (l<vırr«) VTTAMINES NATURELLES tdrtınış bbkyağlannın butM vrtamınten. Psrtakal ve Malt nUmkri raistihzan. RADYO v t KALORIFERLI Halda ıle / ı Djnvanın , h > tarafında <r parmaklarınıza kanai takınız1 mumessıllerı ve bakım teşkılâtı vardır Meteor. Beyoğlu, SAYIN Tunel mevdanı. Tel 4İ549 Çocuklar ve Buytıkler ıçın taim t«ıi. DOKTOK VE ECZACILARA: I I Turkıye Umumi Vekılı : ERİM Istanbul j I TICARET Galata T A. O . V İ O C O P L E X Capsules VVinlhrop ( Vitamm B kompleksı, demır ve karacığer lıulâsası ıhtıva eden kapsuller.) pıyasaya çıkanlmıştır TİFAN TİCARET T. A. Ş., Istanbul. Tel: 244109 Voyvodo Cad 43225 I. Teiefon I GÂSANTİBANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle