14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OUMHURÎY1T x i SON Ankara tebliği Amerikatııtı Tito'ya askerî yardımı 5 d fündenberi Ankarada yapılGnl. Collins'in Belgradda bu yardımla ilgili II makta olan görüşmeler düq temaslar yapacağı bildiriliyor U akşam sona ermiş ve bir tebliğ neşredilmiştir. Amerikan, İngiliz. Fransız askerî şefleri ve BüBelgrad 14 (a.a.) (Afp) Ame nin kuzey Italyada yapmif olduğu yük Hçileri ile üç toplantı yapıl rika Genelkurmay Başkanlanndan teftiş tumesmden bir kaç hafta ve dığını bildiren tebliğ, bilhassa şu General Collms bugün Paristen bu Akdenizdeki Ingıliz deniz kııvvetüri mesel« üzerinde ehemmiyetle raya gehniştir. len eski başkomutanı Amiral Sir durulduğuna işaret etmektedir General Lawton Collins, Yugos John Edelston'un Split'e yaptığı zi 1 Türkiyenin, Kuzey Atlantik lavyaya yaptığı s«yahati her ne ka yaretten bir ay sonra vuku buldar sırf dostane bir riyaret olarak ması kayda değer. Paktındaki yerini süratle alması, mü^ahidlerin 2 Türkiyenin. Knzey Atlantik vasıflandırnuşsa da Bu leyahat aynı zamanda, Geneekserisi buna daha sarih bir mana Paktı bunyesi dahilinde hangi koral Bradley, Feld Mare«al Slım ve mutanlığa bağlanmasının munasib vertnektedirler. General Lecheres'in Türkiy» v« Sanıldığına göre, bu ziyaretten olacağı. Yunanıstana yaptıklan seyahat takısa bir müddet sonra, Yugoslav Ankara konferansında kat'î ka ordusuna verilecek askerî malze rihine tesadüf etmektedir. Bu »urarlar ahnmıy acagı evvelden bildi menin kat'i ve mufassal listeleri retle, Batılı çe\Teler, guney doğu rilmişti. Fakat dun gece yayınla nin tesbit ve tanzımi içm Yugos Avrupada Yugoslav> anın her hannan tebliğ, bu iki miihim meselede lavyaya bir askerî heyetin geleceği gi bir pakta gırmesini istihdai etde tam bir gorüş birliği husule gel sanılmaktadır. miyen uzun bir müdafaa sistemi diğini, böylelikle dört devlet araDığer taraftan G«neral Collins'in j tesıs etmek niyetınde olduklannı sutdaki sağlam dostluğun da tak seyahatının Mareşal Montgomery teyıd etmek istedıkleri asıkârdır. viye edilmlş olduğunu göstermişBHIItllllllllltllimıımıı tir. Amerika, İngiltere ve Fransa askerî şefleri, Türkiyenin Atlantik Paktına iştiraki ile ilgili muamelenin bir an evvel tekemmıil etti Baştarafı 1 inci tahifedt ma cereyan etmistir: rilmesi lüzumunu kabul etmişler ve görüşmelerle bazı meseleierin Omar Bradley, basın toplantıdir. Pakta dahil 12 devletin parla askerf şahsıyetlerın d* iştırakıle sına sızin vereceğiniz tebliğin mâni mentolarında Ottama karannm tas toplu halde ıncelenmesinin lüzumlu olduğunu söyledi. Ne dersiniz? diki beklenmeden harekete geçil göruldüğü şimdi anlaşılmaktadır. « Konuşmalar Türkıyede olmesi, şimdiden Washington'a bir Bu meselelerden bırı Mısor hü muştur. Boyle bir tebliğ yayınlamak Türk Keneralinin gonderilmesi hu kumetının 1936 İngihz Mısır mu Türk hükumetinin vazifesidir. Tebsusunda mutabakat hasıl olmaştur. ahedesini bozan karandır. Türkiye liğde istediğiniz malumatı bulacakBa generalimiz, Atlantik Paktının nin Atlantik Paktına iltihakı ka sınız.» dahnî grupu ile temasa geçecek ve rarlaştıktan sonra, Arab devletle Kâğıdlara sual sorulmaz ki .. Pakta iltihakımız resmen tahakkuk rin de katılacağı bir Ortadoğu Biz, Generale, iki yıl önce Ameriettikten hemen sonra da «Kuzey sa\'unma sıstemı tasa.vur edılmek ka savunma hattına neden TürkiAtlantik Paktı askerî temsilciler te ıken, bırdenbire ota\a çıkan ıh yenin dahil edılmediğıni soracaktık. komitesi» nde Turkiyeyi temsilen tılâf, işin acele bir hal ruretme « O zamandanberi, tabakatülbağlanmasını zarurî kıbnıştır. An arz gibi üstüste çok hâdıseler olyerini işgal edecektir. karadaki siyasf askert toplantıla du.» Aynı 7amanda Batılı temsilciler, nn arıfesinde mesele Türkiyenin Nikbin misiniz? Orta Doğuyu hedef tutan bir te de iştırakile ele alınmış ve Mısır « Daima nikbinım. Türkiy* her cavüz hareketini bertaraf etmenin hukumetıne muşterek bir nota veve bu bölgenin sulh ve emniyetini rılmiştir. Nota suretlen Arab Bir gün biraz daha iyiy» doğnı gidikorumamn umumî menfaat iktiza liğıne dahil dığer devletlere de yor.» Bradley, konuşmalann Istişarl smdan olduğunu teslim etmişlerdir. sunulmuştur. Bılhassa kanahn müşBa hedefe varaıak için de, Türki terek müdafaasına dair teklif üze olduğunu ve son karan parlamenyenin de tasvibi ile, bir Orta Do nnde görüşmelerde bulunmak üzere tolann vereceğini »Syledi. « Elbette... Zaten bunu evvele» ğu komutanhğinm kurnlmasının el General Ornar Bradley'n Mısıra gıde söyledik.» zem olduğuna işaret etmişlerdir. deceğine dair şayialar bu münaseFuad KöuriSlüye de Dış tşleri Böylelikle Ankara konferansının betle çıkarılmıştır. Bizzat General Bakanı sıfatile, görüşmele'den tiz fayet kısa bir zaman içinde ele al bugün Başbakanlıktan çıkarkn de nikbin misiniz, diye sorulmuş, dığı iki mühim mesele de müsbet kendisinı merdıvenlerde karşılayan Bakan, «Elbette .. daima ve dainetieelere ulaştığı eörulmuştür. gazetecılere, doğruea Parise gide ma...» dıyerek Mendereein cevabıBunlan ;u şekilde hulâsa etmek ceğıni söyledi. Omar Bradley'ın bu na iştirak etmistir. sozu, bilhassa yabancı basın mahmümkundur: fıllerinde, Mısır hükumetinin no Ortadofcu teşkilâtina Amerikanın a Bir Türk fenerali derhal yardımı taya red cevabı vermesi ihtimalıne Washin|fton'a giderek ve Atlantik hamledılmıjtır. Washington 14 (a a.) (Afp) Paktı daimi grupu ile temasa geBazı diplomatik çevrelere göre, çecektir. Bılhassa Ortaşarkta birbirini iür Ortadoğu savunma teşkilatına Ab Orta Doğu komutanlığınm atle takıb eden endışe verıcı olay merika silâh ve teçhızat olarak ökurulması ve Türkiyenin bana bağ lar üzerınde Ankara konferansmın nemli bir yardımda bulunmağa halanraası takarrur ermistir. dıkkatle durduğu sezılıyor. Bu s« zırdır. Bu yardımın genişlık dereKuzey Atlantik Paktına dahil 12 bebledir ki, gerek sıyasî. gerek t ı cesı ve bu özel durumda alacağı devlet parlamentolannm Ottawa ker! şahsıyetler bir Ortadogu ko kat'î şekıl ha^en bılinmemekl» bekarannı tasdik etmeleri ile birinei mutanlığı kurulması yolundaki raber başkentteki diplomatik mahmiihim mesele kendfliğinden halle Türkiye teklifini ittifakla j'erinde fillerde, Amerikanın yabancı memdilmiş olacak, evvelıJen gereken bulmuşlardır. Fakat bu zarurçtin leketlere iktisadî ve askerî yardıbütün tedbirler alır.mış olaeağm daha uzun zaman muşterek temen mı için kabul edilmiş veya yakında dolardan dan da Atlantik Paktı dahilinde nıler halınde kalmaması içın fortna edilecek olan 3 mılyar çahşmamız derhal başlıyabilecek litelenn süratle tekemmülü iıt«n fazlaya balığ olan kredilerden tir. Orta Doğn komntanhğı ile mij. hattâ Türkiyenin askerî tem 396,250,006 dolarının Ortadoğuya ilgili davanın hedefine ulasması cilciler komitesinde şimdiden tem ayrılacağına işaret edılmektedir. Bundan başka kanunun Başkan ise, yeni görüşmelere ihtiyaç gös sıli dahı lüzumlu sayılmıştır. terecektir. Başkomutanın kim olaToplantı sonunda bir basın kon Trumana' tahsisatlarda münakale eağı, hava ve kara kuvvetlerine feransı yapılacağı bugün gazeteci yapmak yetkisi verdiğmi ve boylekimin getirileceği hususunda kat'î lere Amerikan Haberler Bürosun c» Ortadoğunun savunması için bibir karara vanlıp vanhnadığı bi dan bıldırılmiştı. Yerlı, yabancı 50 dayette derpiş edilenden daha fazla linmemektedir. Kara knvvetleri ko den fazla basın mensubu bu haber kredinin tahsisi mümkün olabıleımıtanlığına bir generaliraizin, ha uzerıne Başbakanlığa gitmişs» de, ceğı de hatırlatılmaktadır. va kuvvetleri komutanlığma bir sadece resml bır tebliığn nesri ile Amerikan Büyük Elçisüıin Amerikan generalinin, başkomu iktıfa olunacağı, iki saat lürea bir kokte> 1 partisi tanlığa da bir tngilizin getirileeeği intızardan sonra öğrenilmiştir. BuAnkara 14 (a.a ) Ikı gündenmüteaddid vesflelerle söylenmiş, na rağmen gazetecıler, merdivenle beri şehrimizde misafır bulunan fakat teyid edilmemiştir. Dün ak rin etrafını sararak içtimadan cı Burleşık Amerika Muşterek Kurşam basma verdiği beyanatta «Baş kanlarla görüşmeği denemişlerdır. may heyetlerı Başkanı General Oka hir yere uğramamız bahls mer Toplantıdan ilk defa Ingıliz heyeti mar Bradley, Buyuk Brıtanya Gezuu değildir» diyen General Brad aynlmış, bir müddet sonra bunu nelkurmay Başkanı Feld Mareşal lejrin Kahire yoltrnu rtıtmıyacafı Fransızlar takib etni!ştir. Slım ve Fransız Muşterek Kurmay Gazeteciler, görüşebildıkleri şah heyetleri Başkanı vekıli Hava Geve doğruea Parise ıriderek bn ko«iyetlere bazı sualler tevcih etmiş nerali Charles Françoıs Lecheres mntanhklar me«elesni General |Eİ9enhower IW görtişeeeği aanıl lerse de, hepsi de, beyanatta bu şerefine bugun saat 18 de Çankatnaktadır. Tebliğde işaret edilme lunmanın baskana aıd olduğunu yadaki Amerikan Büvuk Elçisinin nekle beraber, hükumetimizin bu söylıyerek, etraflar'nı saranlardan ikametgâhmda Büyuk Elçı Mr. husustaki görüşlerini Batılı askerî kurtulmuşlardır. Fakat General O Wadsworth tarafından bir kokteyl (heveto arzermiş olmast da kuv mar Bradley daha sıkı muhasara e verılmiştır. dildiğmden, suailen ayak üstünde vetle muhtemeldir. ve mumkiın olduğu kadar cevabÖmer Sami COŞAR sız bırakmamağa çalıştı. Gazeteciler ilk olarak kendisi adma basın toplantısına çağınldıklarmdan ve iki saat bekletildıklerinden bahisle, bunun yapılmaraa«ından çıkâyet etmişlerdır. General Omar Bradley Konferans başkanı Bastarfaı 1 incı sahiiede Bastarafı 1 inei tahiiede • tarafından resmî bır tebhğ verile teş kes müzakere'eri bugün Panceğmi beyanla bunun kâfi geleceİngiliz ve Fransız büyük elçilerine muıon'da yen den başladığı sırada bıldırileceğini soylemiştir. Aym za ğıni belirtmiştir. Bu nrada Gene bazı terakki'.er kaydedilmişhr. İrrale şöyle bir «ual sorulmuştur: manda parlamentonun yannki top«Bu tebliğ aynı zamanda sizin be tibat gruplan, mütareke müzakelanöanda bu mesele hakkında Bai yanatınız mahiyetinda Myılabilir relerine yeniden başlamak üzere bakanın bir konuşma yapacağı da mi?» Omar Bradley: «Şuphesiz» yann yeniden toplanmayı kararkaydedilmiştir. demiş v» mözakerelerin karşılıkh laştırmışlardır. Diğer taraftan General Ridgway, Mısır kabmesinin bu teklif hak rikir teatisinden ibaret olduğunu tekrarlamıştır. General diğer bir cuma günü Kaesong'takı tarafsız kında bu kadar süratle bir karara bölgede vukua gelen hâdiselerden varmssı. cevabın menfi olduğu hak suale eevaben: «Harb hazırlığı içın değıl, «uüıu koruma yolunda ted Birleşmış Mılletlenn mesul oldukkındaki kanaati kuvvetlendirmiştir. birler düşunülduğünü» belırtmif, lannı kabul etmistir. Parlamentonun. yann torjlandığı va Mısıra gidıp gitmıyeceği sorusunu kit, 1936 ve 1899 İngihz Mısır şöyle karşılamıştır: «Doğruea Palzmir Halkevinin durumu endla'malarını feshetmesı beklen rise gıdeceğim * İzmir, 14 (THA.) İzmır Halkmektedır. Bir basın konferann yapılmamıs evinin hazineya intikal muamelesi elsa da General Omar Bradley, pa tamamlanmış ve devir işi hazırlanzar güaünün iki saatini aynı bina mıştır. Bına sımdilık bo# durmakÖLÜM da gazetecilerle beraber geçırmis tadır. Sabık raılletvekıü Carld Ekinin hem olmaktan mütevelhd memnuniyetıTurkiye Millî Talebe Fedsrasyopresl, Mardln milletvekill KemaJ Turk ni de ıhsas etmistir. nuna bağh olan İzmır Yuksek Eoğlımun teyzes' Mekki Said ESEK konomı ve Ticaret Oiculu Talebe HURİYE EKİN Başbakanla gazetecilerin Derneği, boşaltılan Izmir Halkevı dttn »kçam Hakkm rahmetıne kavrıjgöriışmesi binasının Talebe Lokali halıne gemustur Cerazesı bugun ikındl namazıAnkara 14 (Anka) Bugün tırılmesını ıstemektedır. rı muteakıb Göztepe c»mıınd»n kaldı Başbakanlıkta yapılan görüşmelerDernek başkanlığı, bu hususta rıİArak ebedt makbereslne defnedile den çıkarken, Menederesle bir kaç alâkalı makamlara müracaat etmişcektir Mevlâ rahmet eyleye. gazeteci arasında aşağıdaki konuş tır. Polonya ordusunda temizlik Londra, 14 (Nafen) Polonya ordusu subaylan arasında kanlı bir temizlik yapıldığı bildirlmektedlir. Varsovada «ordu günü* kutlandığı sırada söz alan Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı, Sovyet al»yhtan bütün subay gruplannm vazifelerinden alınmif olduklarmı, bunlann yerine yeai yetişmelerin getirildiklerıni açıklamıştır. Marefal Rokosovsky'nim Polonyah muavini, temizlenen subaylann doğrudan doğruya Gomulka hâdise«i ile alâkalı bulunduklaruu da söylemi», Gumulka tesirmin kaybolmakt* o'duğundan bahsetmijtir. Gomulka, Polonya komünist partisinin eski genel sekreteridir ve bundan bır müddet evvel mılliyetçi olduğu 1leri •ürülerek azledilmiştir. Gomulka'ya yapılan bu y»ni hflcum, Rajk v» Kostov gibi onun da komedyayı andıran bir muhakeme sonunda idam edilecefi kanaatini kuvvetlendirmiştir. Bir müddetten beri Gomulka'dan hiç bahsedllmeraekteydi. Ankara konferansı dün sona erdi Basmakaleden devam pılan teklifl kabal edecekse d«, Sudanuı ilhakı hakkındaki kararımn tasdikını da şart koşmaktadır. 1882 de nüfusu 7 milyon olan Mısır şimdi 29 milyon niifuslu çok kalabalık bir devlet olmuştur. Bu nüfusun büyük kısnu, yüz olçusii 36 bin kilometrc kare olan Nil deltasında yaşamaktadır. Bu arazi çok mıimbit olmasına rağmen, Mısını gittikçe artan nufusunu besliyemiyecek bir hale gelmiştir. Bu itibarla Mısır, Sudanı ilhak etmek istemektedir. l'nın yıllardanberi bütün coğrafay kitablarında ve haritalarında «İngiliz Mısır Sudanı» diye göstsrilmekte olan Sudanı Mısırın ilhak etmesine İngiltere razı olacak mıdır? Bu memlekette, Sudanuı Mısıra ilhakına taraftar olan partiler bulunduğu gibi istiklâlini istiyen parti de vardır. Mısır İngiltere ihtilâfınm h?lli ile Mısınn Ortadoğu müdafaasına iştiraki. bn müdafaamn kuv\ellenmesi bakunından lüzumlu ve iaydaltdır. Boyle bir anlaşma ve andlaşmanm tahakkuk ermesini dileriz. Ortadoğunun mudafaasî ve Mısır Resml tebliğ George "VVadsTvorth, Fransa Büyük Hçisi M. Jean Lescuyer, İngiltere Büyük Elçisi Sir Noel Charles, Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yamutun ve tarafların yardımcılannın iştırakile üç toplantı yapılmıştır. Gorüşmeler 4 devlet arasındaki münasebetlerin farikasmı teşkil eden sağlam dostluğu aksettıncı bir samimıyet havası ve açjksozlülük içinde cereyan etmistir. Atlantik Paktı Teşkılâtının bünyesi ve işleyiş tarzı, Türk:yenin bu bünye içindeki rolü ve Turkiyenm hangi komutanhğa bağlanmasmın münasib olacağı Pıhetleri gözdçn geçinlmiştir. Temaslar sırf ihzarî bir fikir teat'Sİ mahiyetinde olduğu cihetle tetkika mevzu meseleier hakkuıda herhangi bir karar alınmasını icab ettirmemekle beraber, aşağıdaki hususlar üzerınde şimdiden tarafların görüs birliğine sahib bulunduklan müşahede edilmiştir: 1 Türkiye ve Yunanistanın Atlantik Paktma girmeleri muamelesının bir an evvel tekemmül ettirilmesi lâzımıdr. Atlantik Paktı Daimî Grupu ile şimdiden temasa geçmek ve Türkiyenin Pakta iltihakı tahakkuk ettikten sonra Paktm askerî temsileiler komitesinde temelli üye olarak kalmak fizere, Washinşton'a bir Türk generali gönderilecektir. Baştarafı 1 inci sahifede 2 Orta Doğuyu hedef tutan bir tecavüz hareketini bertaraf etmek ve bu bölgenın sulh ve emniyetini korumak umumî menfaat iktizasındandır. Bu maksadis bir Orta Doğu komutanhğının tesısi lüzumlu görülmuştür. Esasen böyle bır komutanlığın kurulmasmdaki faydayı, prensip itibarile, hükumetimiz daha evvel teslim tnniş ve bu görüşünü ilgili devletlere bildirm.ş bulunmaktadır. Bu temaslar memleketimizın Atlantik camıasında kendıleri ile işbirliği yapacağı dost ve müttefik devlet'erın salâhiyetlı askerî erkânı ile daha yakından tanışma't ve tarafların düşüncelerini birbırierine doğrudan doğruya anlatmaianna imkân vermek bakımlanndan da bilhassa faydalı olmuş ve memleketimız.n Atlantik Paktına gırişinden mutevellid tatbikat meselelerinin halli mevzuunda çok ileri terakkiler kaydedilmiştir.» Hep Demokratız ama neden acaba? ize, yani basma meofaat düşkünüdür, diyorlar. Ben de yüz t^mHıfc Demokrata bakıyorum. Kimisi vaktinden evvel tekaüd» sevkedilmiş olmasından dolayı geçen hükumete kırgındır. Kimisi seçim listesine giremediğinden dolayı küskündur. Kimisi elinde bulunan bir ormaa veya madeni devlet aldığmdan dolayı kızgmdır. Kimisi oğlunn hapsettiklerinden dolayı üzgündür. Kimisi kendini mahkemeye vordiklerinden dolayı bezgindir. Kimisi toprağını köyliiye dağıttıklanndan dolayı, Kimisi fazla vergi kesildiğinde* dolayı: Kimisi varlık vergisine çarpıldı» ğmdan dolayı; Kimisi emlâld istbnlâk edildiğin» den dolayı. Kimisi Partidekl mevkiini kaybettiğinden dolayı, Kimisi kızını Demokrata verdiğinden dolayı, Kimisi millî korunma kanunundan dolayı, Kimisi külâh kapma sevdasından dolayı, Kimisi şu işinden, kimisi bu işinden dolayı, haklı haksız ve yainız yüzde beşi memlcketin idaresini beğemneyip hiir bir tenkid rejiml tesisini liizumlu bnlduğundan dolayı Demokrat olmuş, muhalif olmuş, bayrak açmıştır. Dediğimde hilâf gorenler .şöyle soruştursunlar, infial aebeblerini oğreniverirler. Ben bunlan bir ayıbdır, bir k»» surdur diye ortaya atmıyorunv Dünyanın her yerinde bu işler, yani siyasî dediğüniz aynlıklar menfaat esası üzerine biner; lâkin ba menfaatler umumî veya zümrevidir. Şahsî değildir. Bizd« bu Lşe yeni başladığımn için gayrimemnunlarm hepsi bir araya gelip muhaefet yaptüar ve günüa birinde iktidara geçtiler. Amerika Hava Bakanı Avrupaya geliyor Washıngton, 14 (a.a.) (Afp): Hava Bakanı Thomas Finletter, Kuzey Afnkada inşa edilmekte olan hava alanlannı teftiş etmek fizere bugün uçakla Avrupaya hareket edecektir. Hükumet mahfillerinde Bakanı aynı zamanda Türkiye ve Yunanistanı da ziyaTet edip etmiyeceği hususunda bir sey söylenmem iştir. ABİDİN DAV'ER Avrupada devalüacyon tehilketi Brüksel 14 (AP.) Muhafazakâr katolık partisinın gazetesi olan «La Libre Belgiqu*> de bugün intışar eden makalesinde Belçikarun en meşhur iktisadcüanndan Profesör Fernand Baudhuin funlan yazmaktadır: «Bir devalüasyon dalgası Avrupayı kaplayacağa benziyor. Bununla beraber bu dalgadan Isviçre, Italya, Almanya, Portekiz v» Belçikanıa kurrulacağı sanılmaktadır. Her |eye rağmen bu seneki devaluasyonlar 1949 dakiler »iddetine varamıyacaktır. Bu »eneki d«valfiasyonlann yüzde 10 ilâ 15 arasında olması muhtemeldir. Bu devalüasyonlar da Ingiliz genel seçimlerinin yapılacağı 25 ekimden evvel vukua gelmesi ihtımali yoktur.» Çifiçiye daha fazla kredi açılacak Baştarafı 1 inei sahifede Umumiyetle memleketimizde mah sulün idraki «ylul başına rastlar. Bu sena yalnız eylul ayı zarfında çiftçilerin Bankamıza yaürdıklan borc 250 milyon liraya baliğ olmakta ve bu ise bütün borclarının yansını teşkil etmektedir. Filhakika geçen 950951 kampanyası içm ban kaca tesbit edilen plâsman programma göre 400 milyon lira raddesindeki ziral kredi yardımı senenin son günlerinde Bankanın kaynaklarındaki inkişaf feyTİni takiben mütemadiyen artmakta olan ziral kredi taleblerini karsılamak fizere 500 milyon lıraya ulasmiftır. Bu yıl Türk çiftçisinin v» halkımızın bankamıza olan teveccuh ve itimadının büyük bir tezahürü olarak mevduat miktannm geçen seneye nazaran 140 milyon liralık bir artış kaydederek 383 milyon liradan 524 milyon lıraya ulaşmif plduğunu jükranla kaydederım. Bu tevdiat artışı karşısmda Bankanın ajnı suıetle çıftçiye olan yardunlarını da genişletmesi ve art ürması pek tabıidir. Bu sebeble bu seneki faaliyet programına nazaran ziral kredi mıktan geçen senenin programında tesbit olunan 400 milyon liraya mukabıl 615 milyon lıraya çıkarılmış bulunrnaktsdır. Hepinizin malumudur ki hububat, üziim, incır, pamuk, yağlı tohumlar v» fındık gibi belli başlı ihrae mahsullerımiz bugünlerde idrak edilmij ve müstahsilm eline geçmış bulunmaktadır. Bu neticeve vâsıl olabilmek için çiftçi elindeki butün imkânlan kullanarak feragatle çalışmıştır. Bugün bu mahsullerini hakiki değerile satmak suretile mesaisınin semeresini elde etmek istemektedir. Bu değer, mahsullerimize dış pivasalann sağladıklan fiat seviyesile ölçülmelidir Bunun tahakkuku için hükumetimızce şimdıye kadar alınmış olan ve almmakta devam olunan tedbirlere muvazi olarak bankamızla mahs\ıl fiatlarımn müstahsile hakikî değerini sağlayacak bır sevivede olmasını garantı edecek tedbırleri almıştır. Bu maksadla bütün şube ve ajanslarına gerekli munzam plâsman tahsisleri yapnuştır. Bınaenaleyh herhangi bır spekülâtorün tazyikı altında çiftçinin elindeki mahsulü değerınden düşük fiatla satmaması için onun terhını mukabilind« bankamızdan ve kooperattflerimizden avans almalan sağ'.anmıştır. Bu sayede çiftçimizın bazı kotu niyetli spekül&törlere âlet olmasına asla fırsat verılmivecektir » Güzellik Kraliçesi Kahire seyahatine hazırlanıyor Dün hemen bütün İstanbulun konuştuğu tek mevzu, güzellerdi. Vapurda, tramvayda, trende, sinemada, maçta her yerde aynı mevzu. Seçım bıttı ama, dedikodusu bitmedi. Günseli Başar evinden çıkmaya görsün! Arkasında derhal merakk bir seyirci grupu peyda oluyor. Güzel olmak da ne zorlaşta .. Günseli dıyor ki: « Vapura binemiyorum. Evvelâ gazete müvezzileri gelıyorlar. Resminızi gördünüz mü bayan? Sizın içm ne güzel jeyler yazıyorlar, okumaz mısrnız?» dıyorlar. Anide etrafımda bır kalabalık toplanıyor. Herkes bir şey söylüyor. O kadar heyecanlanıyorum ki... İmkin olsa da evden çıkmasam. Yann da Akademiye gideceğim.» Kendisi ile konuşmaya devam ediyoruz: Kaçıncı sınıftasuuz? Daha iki senem var. Fakat bu seneden şüpheliyim. Bu vaziyet dahilinde pek sınıf geçemem .. Kr&lıçe olmanız hayatmızdb bir değişiklik yaptı mı? Evde hayır! Sokakta evetl Ne gibi? Baksanıza; sokakta herkes etrafımı sanyor. Ne yapacağımı şaşınyorum. Eskiden hıç böyl« seyler olmuyordu. Evde eskısi gibiyim. Yalnız arkadaşlanm «Kraliçemız!» diye şakalaşıyorlar. İşte o kadar . Kahirey» hazırlanıyor musunuz? Kazanacağımdan emin olmadığım içın şimdıye kadar hiç bir hazırlık yapmamıştım. Şimdiden sonra hazırlanacağım... *** Günseli ile saat 2.30 da buluşup maça gidecektik. Gazeteciler Cenüyetının tertıblediği Fener Beşiktaş maçuıda ilk vuruşu yeni Kralıçemız yapacaktı. Biraz gecikti. Fakat ikınci güzel imdala yetiştı. İffet Seçalla beraber stadyoma gıttik. Hem yürüyor, hem konuşuyorduk: Spor yapar mısuuz? Ankarada yürüyüj yapıyorum. Ne işle meşgulsünüz? İsmet Paşa Kız Enstitüsünde, olgunlaşma kısmına devam ediyorum. Hangi kulübdensiniz? Galatasaraydan... Maçın başlamasına bir kaç dakika var: Muazzam tezahürat arasında ikinci güzel sahaya çıktı, topa ilk vuruşu yapü ve maç ba§ladı. * * * Güzeller naziı olurlarmış! Gunseli Basarla, Hilmlye Sülün biraz geç geldiler: « Kusura bakmayuuzl diyorr. Dün akşamki yorgunluk'» Güzellerin kusuruna kim bakmış ki, biz bakalım!... Hilmiye Sülün: «Biliyorsunuz! diyor. Hastaydım. lik seçmeye iştirak edememiştim. Muhterem jüri mazeretimi kabul ederek bana müsabakaya girme hakkını bahşetti. Bir yandan sevinç, bir yandan heyecan halkın huzuruna nasıl çıktığınu bilemiyorum. Dudaklanm uçukladı. Bu hiç bır şeye benzemiyor. tmtihan bile bunun yanında hafif kalır. Nasıl kazandığınu hatırlayamıyorum! Bu bana bir rüya ibi geîdi. Bazan kendi kendime, «rüya mı görüyorum'ı diye sorduğum zamanlar bile oluyor. Gümriik resminden muaf hıtulan ziraat âletleri Ankara, 14 (THA.) Giımrük'1 resminden muaf tutulan baıı ziraat âletleri memleketımizde imâl edıldiği Ukdirde vergi muafiyeti kalkmaktadır. Bu meyanda her çeşid biçer bağlar iplerinin yerlı fabrikalarda imâl edilmesi üzenne biçer bağlar ipler hakkındaki muafıyetin kaldırılmasına Bakanlar Ku rulunca karar verılmiştır. Kral Faruk bugün tporcularımızı kabul edecek tskenderıye, 14 (a a.) (Özel mu habırımizden) Kral Faruk, Ha.ıl Zıraman, Akın Aitıok, Tevfık Yüce, Bektaş Can ve Mehmed Ali Yalımdan murekkeb beş kişüık sporcu heyetımizı yarın saat 14 30 da Muntazah sarayında kabul edecektir. Bugün yapılan eskrim ve flore müsabakalarında Italya, Mısm 115 yenmiştır. Okullarda kahramanlık günleri Ankara, 14 (Anka) Memleketimizin yetiştırdıği Türk buyüklerıni bğrencilere tanıtmak makeadıle geçen yıl okullarda muhtelif tarıhlerde yapılan (Kahramanlık günleri) nın bu yıl bütün okullarda yılda iki defa yapılması kararlaştmlmıştır. Millî Eğitım Bakanhğı, bugünlerd* aynca yıldönümleri tes'id edilen bütün Türk büyüklerinın öğrencılere tanıtılmasını ve bunların büyükluğ'onü temın eden olayların anlatılmasmı onümüzdeki günierde okullara bıldırecektir. Şimdi artık vatan millet lâkmhlan, bu memleketin selâmeti, ^ıiletin emniyeti, kansız ihtilâl, vatanın âli menfaatleri gibi edebiyaö azla kullanmağa mahal yok! Ilangi ağızlann hangi sakızlan çiğnediğini otuz senedir içinde buluııduğumuz bu matbuat locasmdan sey» redip durduğumuz için biliriz. Hani susamış bir koyliınün şerbet diye kendisine sunulan kösele suyunn içtikten sonra kunduraeı*** : Bana bak hemşeri! Enayi yeMaç bitti... Kraliçe maçı kazanan Beşiktas takımına kupa ^eıe rine koyma, şerbetin şekeri az gel: dediği gibi biz de artık tnutcek. İçimde bir merak var. Acaba hangi kulübü tutuyor? Dayanama tasıl hürri\et, demokrasi, vatan, millet dersi veren zevata bunu hadım, sordum: tırlatmağa mecburiyet hissettik. Siz nerelisiniz? Enayi yerine koymasmlar, şerbetin Galatasaraylı... Hayret!... Hem kraliçe, hem de şekeri az geldiğinin, yani demokraikinci Galatasarayh... idi. Üçüncüye si aşkının ne gibi sebeblerden doğduğunun farkmdayız. Asıl konuşyaklasarak: ması lâzım gelenlerin çoğu susar« Ya siz Sülün Hanım?» deken iktisadî ve şahsî scbeblerle dim. konuşanlann derdleri ve endişeleGülümsedi. Güldüğü zaman Gün ri, hattâ vazifeleri ne olduğu an biseli kadar gaznze göstermıyordu liyoruz ve işin çok iyi tarafı yalnıı amma, onun da kendine göre ^uzel biz değil, müşahede kabiliyeti olan gamzeleri vardı. her vatandaş biliyor. Onun için Ben, dedi, Beşiktaşlıyun. memleket içinde daimî bir heyecan Yani galib takımdansııuz? dihavası yaşatmak ve bununla hikyecek oldum. meti vücudlerini pekleştinnek isti Hajnr! diye ısrar etti. Maglub yenlere bu satırlan bir kuçuk veya galib her zaman Beşiktaşh «müsekkin» olarak sunuyoruz. yım!. Anladık ağalar. Ama şu vatan Günseli Başar Beşiktas takımına millet lâfını israf etmeyin! Çüokü? kupayı verirken baktım, BeşiktoşNasreddin Hocaya sormuşlar: lılar kadar Hilmiye Sülün de heye Kıyamet ne zaman kopacak? eanlanıyordu... Kanm öldüğü laman küçük *** kıyamet, ben ölünce büyük kıya» Maçtan çıkıp güzelleri evlerine met kopacak! cevabım vecmiş. Bütün bu şamatalarda herkesin bırakacaktık. Stadyomun önünü mahşerî bir kalabaük tutmuştu kendi kıyametmden korktuğunu «Güzelleri istiyoruz!» diye tezahürat sezip dururken vâıs kürsüsündea yapıyorlardı. Nerede ise bindiğimiz «ukbadan yankılar» dinlemeğe can dayanmıyor! B. FELEK otomobili havaya kaldıracaklardı. Allahtan bir polis kuvveti imdadımıza yetiştı de o mahşerî kalabalığm içinden sıyrılabildik. Güzellerden ikisi Kadıköyünde oturuyorlarmış! Vapura geldiğimiz zaman Gunselinin etrafını evvelâ müvezziler, sonra halk çevirdı. Onlan gene kendi âlemlerine ve hayranlaruun gıpta dolu bakışlarına terkederek ayrıldık. Mısır bugün cevabını bildirecek Koreye gidecek birliğin ilk kafilesi hareket etti lzmir limanmda bir şilep mendireğe çarptı İzmir 14 (Telefonla) Norveç bandıralı Ferngsose şilepi dun geceyarısına doğru limanımızdan aynlırken kılavu» kaptan tarafından verilen mane\Ta işaretini serdümeninin yanli) anlamast yüzünden Pasaport Lskelesi önündeki mendirek fenerine çarpnuştır. Bu yüzden mendırekte bir yarık husule gelmış ve fener muhim suret+e hasara uğramıştır Burun kısmı biraz zedelenen şılep mendirek dışmda demırlemiştir. Bugün Liman Mudürlüğünden bir ehli vukuf kaza yerine giderek hâdıseyi krokilerle tesbit etmistir. Şilep 16 saat teaihurla ancak bugun hareket edebılmiştir. Beyrutta bir cinayet Beyrut 14 (a a > (afp) Müslüman Genclık Bırliği başkanı Sadeddın Paşa Şatıla bu sabah kendi ahır uşağı İbrahım Sıdani tarafından rövolverle öldürülmüştür. Cinayet sebebının sıyasi olmadığı sanılmaktadır. Buradakl ticarl mehafll* g«len ba» berlere göre dunya kahva piyasalarmda bujuk bir fiat gerllemesi başlamıştır.' Bu fiat d'Jîrcesl. Istar.bul piyasasına dmteslr etmıj bıüı ınmnVtadır. Üç ve be«j numaralı kahveler bir mtlddet evvel 725730 kurustan muamel* gocmekte İdi. Bugun Istanbul piyasaeınd» ba flatlar 20 kuruş gerUemifftır. Mpny' memleketlerdeo bugün venlen bır rr.alumata •• nazaran tstanbul llmaruna. teeliza fiatları, 410 sterlınden 375 sterUnc döşmuşGüzellik Balosu kahv« Güzellik Balosu onümüzdeki cu tür. Btr h»ft» zarfında mense*nerllnpiyasalannda ton basında 3540 martesi günü Taksim Belediye Ga lık bir gertlem* kaydedllmektedir. Kahve fiatlannda başladı zinosunda verilecektir Konyada akaryakıt buhranı Konya 14 (Hususî) Şehirde petrol, mazut ve benzin sıkmtısı artmıştır. Ekim mevsımı doUvısile traktorlere yakıt bulunamamaktadır. Halk da petrol sıkmtısı çekmektedır. Elektrık fabrıkasının ancak üç gunluk mazutu kalmıştır. Buhranın vagon temin edılememesi yüzünden husule geldığı alâkadarlarca soylenmektedır. PBOF. NİMBUS'UN MACERALARI: Turkiye Güzellik Müsabakasuun finaline kalan 4 guzelle KraUeenİB müsabaka fecesi çekilen resimleri. Soldan sağa dosru Bezzan Sakabası. Sülün (üçüncü), İffet Secal (ikinci). Günseli Başar (Kraliçe) ve Nurten İzcr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle