16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Elrfm 1931 RADYO ( Bugünkü Progrun İSTANBUL Yeni tefrikamız j Ankaradan Osman Ençetln Imzafle aldığımız blr mektubdan: fİ^tanbulduı Ankaraya flderken yolda bazı yiilc kamyonlarının bos olsun doln olsun iki otobüsün ancak geçebilecefi kadar dar olan yollarımızda yolcn otobüslerile yarıj ettiklerinl gör• Bajtarfaı I inci snhîfede Aı çok fanteri katrr.akla beraber, diim. Pek tabii ki böyle yarışlar ekse17.57 Açılı? ve programlar 18.00 aşk, hiç bir devirde yoktur. Hey«riya büyuk kazalara sebeb olu.vor. Dan» müziği {Pl i 18 29 Fasıl heyeti canına bürünmemiş, yoktur. Teshir tarihi vak'alar tahmin ediyorum ki Adapazarı 76 plaka numaralı kamyanasıllrrına mutabıkor. Zaten gerek larından btri blzim otobüsle Adapa(Hlcaz faslı) 19 00 Haberler 19.15 İskenderiye 13 (Arkadaşımız Cem Celâl bıcc ve arkada;Iarından danı mü edici ve büyüleyici olmamıştır. Yeudin kmnds, gerek Nilgünde ol zan Diizcc yolunda alablldijine yaAtabeyoğlu bildiriyor) Akdenz zfjl 19.45 Akçam konseri (Pl.) Bu değerli edible karşı karşıya duğu gibi bu kabil romanlar mu rıj ediyordu. Nihayet çarpifmak İçin olimpiyadlannın Greko Rom«?n 20.10 Kısa sehlr haberleri 20.15 Radyo yız. Oteden beriden ve bilhassa haçok az bir mesafe kalmıstı. harrire epeyce araştırma, okuyup Gene bazı kamyonlar keskln Ttrajgüreş müsabakalaruıa iştirak etme Gazetett 20.30 Şarklar Okuyan: zırladığı roman üzerinde konujuyonot tuirr.a, sonra da sindirme kül ları hie klâkson çalmadan bflrHn hizdiğimiz için bu maçlar denk kuv Necml Hız* Ahıskan; çalanlar: Fahire ruz. Diyor ki: Fersan. Cevdet Çagla. Izzeddln Ökte; feti yüklüyor. Bilmediklerimi öğre ları tle dönüyorlar bazı Beledljeler vetler arasında cereyan etti. Bugün Yorgo Baouıoa 21.00 Bağlama ile şehir içinde klâksomı yasak «tmiştir. Kimi İstanbulu, kimi Lâle müsabakalar sona erdiği için j u oyun havaJarı 21.15 Radyo haftası devrini severmiş! Ben de türkçeyi niyorum Öğrendiklerimi de yaşa Böyle tehlikeli yollarda klak*on ealmak Gazetecüer Cemiyeti tarafindan rasını katiyetle söyliyebiliriz ki; bu Konufan: Miimtu Falk Fer.ik 21.30 seviyorum. Ben türkçenin cümie mışcasma anlatmaya çalışıyorum.» elzemdlr. orsanize edilen dörtler futbo.1 turVilâyet Te kazaların hadndları dahlRefik Halid Karay bundsn sonra müsabakalara iştirak etmemekle Piyano aoloları 21.45 Spor hasbıhal lerüe cynarken, onlara renk ve îfik lindrki «ehirleri biri hirine batlıyın !ert . Konuçan: Esref Şefik nuvası dün Dolmabahçe stadmda benim Hîndistana yaptığım seyahat i$lek kara yollarınm bir kaç yerine teyTürk güresçileri asgarî 67 birinci Şarkılar (Pl.) Okuyan: Snbite 22.00 verirken zevk duyuyorum. Tur: yapılan Fenerbahçe Besiktas malikten mahrum olmuşlardır. Gönül, çalanlar: Hakkı Derman: Şerlf Içll; Sai rüsefeı slkâyet kutuları kovmall, Myla «2000 yıhn sevgilisi» nde g5ı» ten bahsederek dedi ki: çı ile sona erdi. Greko Romen güreşlerde dünya llh Orak 22.30 Lale Anderson ve Pe ceksiniz. Bu kitabda öyle tasvirler « Siz Hindistanı gördünüz Ben, v a r ! S e d e n kamyon veya otobü» foförGazeteciler Cemiyetinin crUya şarkılar (Pl.) ikinciliği pâyesine malik bulunan ter Ard^rsen'den görmedim. Fakat Nilgünün Hindis l e r i n i n f e h i r v e p I â k a 22.45 Haberler 23 00 Prorramlar ve var ki, limonata, şurub içermis gikoyduğu kupayı Istanbul şampiyoTürk millî takımmı Akdeniz oyuntana aid kısjmlannda sanıyorum ki malı. Kamyon hanjrl vilayete aldse • bi olacaksmız...» dans müzlji (Pl.) 23.30 Kapamj. nu Beşiktas takımı, Feneıbahçeyi lannda da alkışlamamızı isterdi Refik Halid türkçenin güzel ke bu ülkeyi uzun zaman gezmi; do vilâyetin beledlycsine »öndenn«M MrU ANKARA 3 0 yenmek suretile tulübünün doğrusu. laşmıjım gibi az çok muvaffak ol şoförlerden para cezası keımalL Bv suretle yalr.ız fehlr içinde dettt, |<hlı 7.28 Açıll} v» propam 7.31 Mü limelerine yalnız renk değil, konusmüzesine götürdü. Şimdi bu müsabakalann umumî Tlk (Pl.) 7.45 Haberler 8 00 Mü masile shenk de verdiğini gösteri dum.> hariclnde de teyTOsefer lntbama fo*#* zlk (PI.j 8.25 Günün prngrajnı 8.30 yordu. Saatlcrce beraber kaldıgıÜstad bunları anlatırken Nilgün knlmuj OIDT. Kara yoIlaTUuala »tyabir bilânçosunu yapalım: Dün yapılan maç, yağraur altınMülik (Pl.) 9.00 Kapan.j. mız halde ayrılmak istemiyor, hep den bir pasaj hatınma geldi. Bom hat eden vatandaflarıraıı daha «•ntt< 52 kilo: yetl* scyahat etmls «lnrlar.» ca oynanmasına rağmen ytadyom onu dinliyordum. bayda Taç Mahal otelini anlatmışBu sıklete Yunanlı Arcoudeas, * kalabalıktı. Evvelâ Beşiktaş, sonDemokratik eğitim! 12 15 Memleketten selSm 12 20 ftalyan Fabra, Lübnanh Sidani, Bu roman üyük bir aşk hikâye ü. Aynı otelde uzun zaman kaldıra da Fenerbahçe sahaya geldl. Killsten Mustafa Kayatürk yaziTor: Suriyeli El Sassy, Mısırlı Essavi Menılekete selAm 12 30 Ordudnn hü sidir! Birbirini göıür görme* âşık ğım için bu yszılan okurken Refik Mutad merasimden sonra saat 15.05 berler 12 45 Afker ijteklerlle kan• İki sene evvcl toplanaa MaarU Mkatıldılar. Neticede: 5ik »arkılar 13.15 Melodiler (Pl.) olan bir genc kızla, dinc bir deli Halldi Bombayı görmüş z?nnedi rası ricmokratik ejitimln okuUanmızda öe oyurıs başlangıç vuruşunu 1951kanlının sevişmesi tasvir edilmiş yordum. Fabra (İtalya) 13.30 Öğle Garetest 1.1.45 Şen parça£ercekle;tlrllmesi İÇİn kartl almıstı. 1 52 yılı Türkiye güzellik müsabaka lar (Pl.) 14.00 Kapanıs. tir. 2 Essavi (Mısır) Halbuld o Bombaya hiç ujrama O fündenberi demokrattk ağltladen sında ikinciliği kazanan İffet Seçal 3 El Sassy (Suriye) Kitabda eski Roma devrini yajı mıstı. Oteli okuduğ\ına gore tssvir bahsedip durumz. OTS» U yaıdumuyaptı. zun bazı böl(elerlnd« demokratik e|lAçıliî ve pr^Bram 18.00 DaP5 yacak, çırçıp'.ak. hizmetçiiere kadar 57 kilo: Kölgesl hile yok. Oyuna Beşikta* takımı beçladı. mibijri (Pl ) 11.15 Kciyün saati (Yurd çıplak insanlan, esir pazarlannı etmıs ve öylesine muvaffak olmuş timin KiÜK ortaokulu. tjt« dxa Mr •*• Yunanlı Gheroudis, İta'.yan Coctu ki. hanrladıkca hâlâ ha>Tet ede nek: ^an »e^ler fstlrakilei 19.00 HaHe^Eu mevsim (iyi, k3tü, oraaı bize aid co, I.übnanlı Şehab, Suriyeli Lah ler 19.15 Tarihten bir yapralc 19.20 gorecek, güzel ka ıın şehri olarak Bu oknlda bütün Sgreneilef •babalan rım. Üstad devam ediyordu: defil), bir takım deferii oyundefter. kitap aatanlar bll« gerdıen hame, Mısırlı Mahmud Hassan ka Şarkılar 19.35 Konujma 19.45 Kü tanınan Side'yi ve onun âlemlerini c 2000 yılın sevrilisinde d e ( a . malzemeyi okul kooperatlflnd alauk culannı kayb«tmİ9 olan Fenerbahçe, tıldılar. Neticede: me faslı (erkıkler topîulujhı) 20.15 yaşıyacaksınız! Bu roman İskende7onındadırlar. Tabll bu ınatİB bir Iftlr; takıromm taraftarlan dSrtgÖT1* kuRadyo Gazetesl 20 30 Radyo ser.fonl ıundan başlıyan bir tren hikâyfsi biatile yaşamama imkân olmıyan iki fakat «mmm rar: 1 Daha laea def1 Mahmud Hassan (Mısır) lübün yeni oyunculannı bekiiyordu. nıkestrası 21.15 Radyo haftası (Mün riir. Yataklı vsgonları dahi harab, eski devrin havasını kendim tenef ter ve kalemlnl tenün «tatlf «laa »t2 Cocco (İtalya) taz Falk Fenlk) 2130 Şarkılar 22 00 Yeni bir takımla bötun bir rtevsim tozlu vc kirli olan bir tren... Bütün füs etmijçesine vermcğe çalışüm Ne rencller, bu malıemeyi knllaaamayıp 3 Şehab (Lübnan) Konujma 22.15 Dan^ mü7!JH (PI.) maçlarını gözt alan Fenerbakça tatice müsbet midir, değil midir bi yenisini almak zomndadır. 2 Okal hikâye bu trenin içinde geçer... 62 kilo: 22.45 Haberler 23.00 Program ve kakoopeTarifinln rayed lyl T kırnı, dün biran parladı. Tektök yaİtalyan Randi, Lübnanh Bayonne, panıj. İskenderundan Haydarpaşaya ka lemem! Bildiğim şudur ki; güzel satıp ötrencllere yararlı «baak kaladığı fırsatlar arasında Beşiktatürkçemizin tasvirler yapmak husu halde ba oknldı kaUted dHjtt defter Suriyell Ahmed El Zole, Mısırlı dar 32 saatiık bir hikâyedir bu... fa mukavemet etti. ve kalem. lyisinden %2t kadal fazlanKandü i«tirak ettiler. Neücede: Bu roman 1950 ssnesinin romanı sundaki esnekliğini ve tatlı akışıru na satılmaktadır. Demokratlk •f4Hw^tw Beşiktasın hücumlan devmm edereserimde gene isbat fttıek bahsinde ana prensiplerinden biri ora» S|nacl1 Randi (İtalyan) dır. ken yağmur da kendini gösterdL 2 Kandil (Mısır) iki genc kahramaru da trende rauvaffakıyefsizliğe uğramadım. 2000 nin fikri alınmaz. ŞikâyeUer ktr etsM. Oyun da Beşlktasın sağh, JOUU hübvran blr 3 Bayonne (Lübnan) tanıyacağız. Fakat aynı zamanda o yılın sevgilisi okuyucularımı maziye însan hayret ediyor doğrura:rlcareOıane külrür yuva^ı mıdır yoksa cumlan karsısında Fenerbahçe da1 2 3 4 5 6 7 8 67 kilo: trende, biri 20, diğeri 8 asır evveiki eğilerek hayallere daldırmak ve ya mi? Zavallı drmnkratik efltlın, acnİB ğır.ık olnıamakla beraber hep mü Yunanlı Petmezas, Lübnanh Dadekorlarile tarihin iki ayrı c'.evrini samakta oldukbn devirlerin üziin ne fena tecellin Tarmıs!..» dafaada idi. Bejiktaf karııamda bümaj, İtalyan Trippa, Suriyeli Moyaşıyacağız! Tekrar 1950 senesine tüsünü eksiltmek maksadile yazılSuadiye TaUrcık cokak No. ( daa yük vartalar atlatan Fe&«rbahç«, 33 j Salâhaddin Karayel yazıyor: hamed El Zole, Mısırlı Kamel Beldöneceğiz. Son kısım İstanbulda mışür. t inci dakikadan tonra rahat nefes alOkuyucuhr ar^sıra zenpinlik hul ' ; s * ' " ' l e " ' e " l « r i rtraf.rmzdaM Mtto baa katıldılar. Neticede: geçecek .. ^ ""* yolların Umlr ve yenldea yapılman dığı için birdenbire oyuna hâkim ' V' , 1 Kamel Belbaa (Mısır) Refik Halid sözlerine jöyle ds yaşına dalmak isterler. Kendinde haltâ Şenuettln Giinaltay'ın evlne ftden oldu. İlk hın geçen iki taraf da yapolmıyanları romanda, filmde gör rıkmaz sokıjfın asfalt olufu, I seaa ara Türkiye Güzellik Müsabakasında İkinciliği kazanan İffet Seçal, 2 Şerif Damaj (Lübnan) vam etti: !t p tağı gayretlere rağmen devr» (00) dünkü maçta Uk vurugu yaparken 3 Trippa (İtalya) c Eser, içtimaî bir tahlil ve mek isterler. îşte ben bu eserimde île 2 nci defa tamtr (E^r^n yollar aTtik 1 sabrımızı tükettl. biterken Besikta} Şevkejin çtktigi V C 73 kilo: kaıakter etüdü clmaktan ziyacle, onlara istediklerini vermege çalıçBiz bir evden 5 ki$l yol parası Tar« gıkı jütle büyük bir ftrsat kaçırdı. Saml, Receb, Şevket, HÜMyia Fa GUnsell Bajar, Garetecfler Cemly»Yunanh Klostidis, Lübnanh Ha o eski çağların manzara ve hâdiseie tım. di^intiz hatdc a^ıı<:to^ ayında cadda artlnin kupasını kazanan Beşiktaş taıC Devr» Beşiktaşın telâılı hücumlan r u k . : evvelâ tasınrta meydana relcn bflynk m Mrllil Taha, Suriyeli Şakir Halabl, Mırini gözönünde canlandıran ve ye B:r romanın yazılması F«nerbahç«: Salfthaddin Müj kımı kaptanı HUseyine kupayı tes sırh Abdül Mustafa ictirak ettiler. » •rasında (00) bitti. t nisi ile kıyaslayan bir tasvir roma düsünmekie baslar. iki av düsü kintisinden nermek için tandala flıttya* |L var. Öjle ki joftire ayrıca fark Tertldad, Orhan Nedim, Kâmil, M. Ali llm etti. tkincl derrc r.urum. Sonra yazanm. Neticede: nıdır.» ınediği zamnn otnnıohilden fölaa ba* m Fikret, Burhan, Fahir, Akgüa, AbÖmer Beslm Eski usul romanlar artık Ritmi ?;nda indirlyor. En az 38 spnede*ıbert 1 Abdül Mustafa (Mısır) Fenerbahçt, oyuna ustün bir şeRefik Halid Karay anlatırkcaı dullah.. Dtinkü maç<n <;c> irci ve 2 Halil Taba (Lübnan) Soldan tağa: merak içindeydik... Bir yanda İs yor. Modern olmalıyız. lcinde biraz j lamir dahi lormiyen yolunnzon blr kilde başladı. Fenerbahçenia tağ hasılât rekoru Hakem: Feridun Kılıç. 1 Deniz tajımâ vasıtalarında vazl kenderun İstanbul treni, diğer ta zabıtimsı sey olacak. Bu romanda , " n c e > r «P I l m «'nı rica edriz.. 3 Halabi (Suriye) dan yaptığı inişler, Beşikta» kalesi fe gören lnjanlardan. 2 Herhangi bir rafta Roma devri. Aynı romanm Dün Do'.mabahçe stadında oyna Dün yapılan maçta Fenerbahçe İyi Neşretmedifrimiz mc.'ttublar 79 kilo: için tehlikeli oluyordu. Maneviyan kurulda aza olma durumu. 3 ÇevrlBen üslubumun yasjdığma kaniim. Yunanlı Kayanls, ttalyan Çerro lince Napoll clvarındaki tabi! atej kay içine bunlar nasıl girecekti?!. ReBalat K.T.vikçıl.ır Esnsfl Veli Karaya tanv< nen yükselmis olan Fanerbah oynadı. Daha usU bir takım olan nan Beşiktaş Fenerbahçe rr.açını Büvük'erimizin takdir edemiyeceği Mademki haklarınız meydana çıkaçe, Beşiktası ambale eden bir oyu Beşiktaf da maçı (30) Kazandı. (12,957) kişi seyrermiş ve ^25,680) ni, Lübnanh Assad Eid, Suriyeli nağı meydana çlkar. bir fiilln kısaltıl fik Halid gülümscdi... lira hasılât elde edilmiştir. Mohamed Hajn, Mısırh Mohamed mıjı. 4 Tenlne köylü »donak» der. <ı Romanın enteresan tarafı da hafifikte de yn^am romanlarunın rılrr.ış ve korunmuştTir. Mektubunuzun na başladı. Beşiktasın 15 incl daki Maçtan »onra da Türkiye Güzeli nevine lüzıım k^lmsmi^tır. Hassan Mustafa ljtirak ettiler. Ne duygu. 5 Taşınması yasak tilâh:ar burada», dedi. ve hikâyeyi jöyle yaşst^ığ'.na eminim... kada »ağdan yaptığı bir Sücumda Peh'i'. r.köyluler namına Kmnal bndan. 6 Yapılmasında hiç bir mahİkinci Akdeniz olimpiyaid Italyadaki futbolcularımızın ticede: Işie 2000 yılm sevgilisi de hem 7alı mektubu yazana Pehlivanköyü Recebin çektiği güzel şütte top Fezur bulunmıyan (iki kelimel. 7 Ken bağladı: ilkok'jlu hakkındaki çikâyeiinlzi nesret« Tarihî vakaların Reçtiği yer mevzu, h»m üslub, hem de türkçe dju'.nden küçuk İdare bölümümüzün nerbahçe kalesinin sağmdan dısan 1, Cerroni (İtalya) lan Barselon'da yapılacak muvaffakıyetleri iTiivnnır. Çiinkü mek'ıubunıızda soyadl bakımından zçvkle işlenmiştir. olan bir İdare gitti. Oyunun bu heyecanlı ânı için2 M. Hassan Mustafa (Mısır) yarıaıİçin vasıta olan. •bolümü. bir l^ln lcr bizim Anadolumıızdur. 20 j yok. adres yok, lmza yok. Bundan sonha!li Ora:ılama. Roma 14 (T.H.A.) Bugün deİskenderiye, 14 (a.a.) (Afp): Bu romanda cümlolere renk, ışık ı :a da baştan asaKi şarısiyat dolu. Boyl» evvelki vakanm yeri Alanya de Sami 17 nci dakikada Hüseyin3 Assad Eid (Lübnan) Yukarıdan aşağıya: CK'unlan vara edilen İtalya lig maçlarımn Antalya arasında bııgün bir haıa, verdim. Başladığı zaman göreceksi hir.. fikâyet mektu^unu blıe değil: do|den aldığı pasla Beşiktaşın ilk go Akdeniz MUletlerarası 87 kilo: l PoJtacılık lflerlnde kullanılan niz!.» r\ıdan doğruya K.rklarell Milli Egium yaptığı İlk ' toplanbda, 6 nci hafta "karşılaşmalarında Türk lünü sıkı bir şütle yapü. Feoerbah Komitesi, Yunanlı Grillos, İtalyan Silves bir hayr»n. 2 tatanbulda bir ı m t . beden ibaret kalan, lâkin vaktile Üstadın sözlerine ilâve edec"k Müdürlügan» veya Bakanhga yazmnnıı çe işi enerjiye döken Beşiktaş kar gelecek Akdeniz oyunlarının Bar futbolculan büyük muvaffakıyetler tri, Lübnanh Skaff, Hasan vc Hüseynln babasl. S İçk'. küçük Asyanın en mamur ve daha doinı olur. Şunyeli El bir şey bulam^dım. şısında görülür bir incelikle oynu selon'da yaplknasını karar'.aitırmış göstermişlerdir. Balah, Mısırlı İbrahim Orahi ka sofrasını «üsleyecek şeyler satan. 4 gin şehirlerinden biri olan Side, Adana Havacilık Kulübü Onümde hazırhdıâj kitabın sahiBiı emlr. Dicl» ırmaimın kollarından. şimdiki ismile Selimiyedir. Romada 27,000 seyirci önünde 5» tıldılar. Neticede: yor ve topu netice alamamakla be tır. Oyunların tarihi henüz tesbit prysngosu ne oldu? 5 Bir daha tekrar edllince bir lıaypılan maçta Lazio, Lucchese'yi 30 İkinci hikâye Rum Selçukları fcleri uçuşuyor. Içir.r'c bazı cürnieraber daha güzel sevk ve Idare t edilmemiştir. 1 Siivestri (İtalya), v»n yavrupu meydana çıkar. Türk t\ıBandırmadan çorapçı Lutfl Örgec • • • Olimpiyad oyunlan tarihine çok mağlub etmiş ve Lazio'nun golledevrinin büyük hükümdan Key ler var. diyordu. Müdafaada rorluk çeken 2 Orabî (Mısır), gayının ja.nlı zaferler kazandıfı yer. Tckıarlıyor tekrarlıyor ve k a m ruyor: veya Beşiktaş ani olarak yaptıgı hücum yakın olması dolajnsile 1953 senesi rinden birini Şükrü yspmıştır. 6 Tetlkte bulunmaya davet harek» kubat zamamnda Alanyada 3 Skaff (Lübnan). •Adana Havaeılar Kulfibii yararına tlnln yansı, «icimln tohum» kaçmışı. eski isimlerile Korokesyon ve Haç mıyorum... Gazete süturları arası çıkarılan efya plyugo^u 34/8/951 da larda muvaffak oldu. Fırsat bulduk üzerindt durulmamıştır. MilletlerPalermo sehrinde 23,000 seyirciAğır sıklet: 7 Tersl «ta? gibl cansız ve hareket lılar çağındaki adile Kalonoros'ta, na eeçtiği gün haksız olrradığımı çekildl. Neticeyl SğTenemedlk. Netice. arası Atletizm Federasyonunun ta« nin seyrettiği PalermoComo r.iaçı ça her inişte rahat rehat hücum yaYunanlı Georgoulis, İtalyan Fan alz« demektir. 8 Birdenbire zanneteslim edecîksiniz! yi oîrencmczsek hakkımız ne olacak?» sonra Kayseride geçmektedir. pan Beşiktaş sağ açığ: Sami, yeni vibint 1954 ienesi sunulacaktır. Palermo'nun 41 lehine bitmiş'.ir. toni, Suriyeli Bağdsdî, Mısırlı El diş (iki kellmeı. Fanık Fcnik Bu oyunlar bundan son.» her Ancak bu eski zaman vakalan aRobert Koleje giden dolmuşlar yakpladığı bir fırsatla 32 nci dakiFerrara sehrinde, Spal, Novara'yı zaim katıldılar. Neticede: Evvelki bulmaıanm hotled(/m(5 «ckll: rasma daima halihazıruı hâdise ve 1 2 3 4 5 6 7 8 kada Beşiktaşa ikinci sayıyı kazan dört sened» bir yapılacaktır. 21 mağlub etmiştir. Bu rr.açta için bir dilck 1 Fantoni (İtalya), şahısları karışmaktadır. Zaten üç dırdı. Gerüerden ortalanan topu yaSpal'ın ikinci golünü Bülend Esel Robert Kolej talebeslnden lmrasi mah2 Georgoulis (Yunan), Ispanya, basketbolda devirde kahramanların hepsi c'e EİSİTİEİTİÎİKM fuz birirün dileği: yapmıştır. kshyan Receb, iki müdafii atlayıp, 3 Bağdadî (Suriye). aynı şahıslardır. Yüz hatlarmı vü• Biz kolejliler mektehinl^ u/ik «!• Suriyeyi yendi kalecinin çıkmasma rağmen topu Firenze'de Lefter'in takımı KioBu müsabakalarda diğer fcir enz'lAİİİRfŞlUİH dnfu için karlı yalhnurlu kı; rvinlcrincud teşekküllerini ve karakterlpriaşırdı ve iki dakika fonra Fener rentona, Udonese ile 33 ber.ıbjre teresan taraf da; 40 küsur müsaİskenderiy», 14 (A.P.) Bas Bastarafı J i n n 'nhife^f de yoku;u dolmusla cıkmak merburN ni muhafaza eden ancak yaşadıklan ALLİZİAİRJPİRİA bahçe, üçüncü golü kaydetti. Maç ketbol tumuvasınm favorisl olan kalnuştır. yetlndeyiz. Fakıt Drbek Kolej dolbakanın 35 tanesini (8 i final olAbdülkadir Seven, Korgeneral Naz mns fiatlürının diâor dclmuş hatlarlla çağlar değişmiş insanlardır. da bu netice ile sona erdi. mak üzere) Türk hakemi Ahmed m i Atac İspanya takımı nisbeten kuvvetsiî EİT 1İMİEİSİAİR Meselâ genc kız, 950 vılmda Gül | KorRenerEİ vSuad Kuyeş, mutoyrsc rdilirsp mk fazla olduiSu ıtöBugünkü atıcılık Dünkü maça takımlar sahaya ş5y olan rakibl Suriyeyi 6044 yenmiıYenerin idare etmesidir. G»nc haraliir. Dcbrktcn Kolcjc dnlmı; fiatt 4 .1 dal isimli bir Türk kızıdır. 1222 de \ M^rkez Komutanı Tuğgeneral Re senedenbcri 35 kııruştur. Halbuki BeRHİAİİİDHJBİA le çıktılar: kemimiz Ahmed, orta hakemliğini tir. müsabakalan şid Erkmen ve dicer yüksek rüt bektcn koleiirı (pp.si 3 az,mi 4 dakika Amorfiya admı taşıyan bir AkdeBeşiktaş: Mehmed Kârril, K e Birinei devre 3316 İspanyanın yaptığı 35 müsabakada da güzel LİEİBİLİEİBİİM sürer. Bcşiktaştan Takimc 2S rtknruja Ankara 14 (Anka) Bugün a idaresile gerek idarecilerin, gerek nizlidir ki, sonradan Zerrin Taç is beli subaylar kayşılamışlardu. mal Eşref, Ali İhsan, Nusret I '.ehine neticelenmişti. Korgenc.al Şülc.ü Kanatlı, ken .îidiK.ken bn kadar kısa bir rr ^afcye yakta, çökerek, ve yatarak yapılan güreşçilerin ve gerekse seyircilerin mini alıyor. E İ L I E f t •Vl'İ '•İ5 kurıış ödcmek tpVhcler irin çok fız» atıcılık müsabakalarında elde ediMilâddan önce ise kendisini 1a disüe gprürcn bir muharririniize ladır. Bu şikâ.vrtimin alik.Tla: makamhaklı takdirlerine mazhar olmuşTİAİS.İAİBN.LEİM mara olarak tanıyacaksınız! şunlan sov;cm:;:tır: len neticeler şunlardır: lar tarafından inrrîrnip hiç olıra'« 23 tur. Bu bakımdan kendisini bilhasB r t l Refik Halid romanının izah <?der i «~ Almanyadaki Amerikan k^ınışa indirilmcsini t^mîn elmlrrin! Ayakta: 1 Abduüah Tezcan sa tebrik ederiz. ljen. I zırhlı ve moîörlü bivliklerle 7 ıci i'ica cf?orm.» TEŞEKKÜR (332 sayı), 2 İhrahim Semiral Neticed» İtalya. 8 sıkletten 5 in«Merakh cihetlerî var değil mi? ı kara ve 8 inci hava orduların>n Al!e reislmiz Samsun emekll landarHakkı Yılnıaz (330), 3 İsmail Yeşilyurd (325) de birinei gelerek grekorom^n bimanevralannrla bulundun. Tlanevma müfettişi. Albay diye soruyor ve sonra: Çökerek: 1 Abdullah Tezcan rincisi olmustur. imzalı o!;uj ucuya ra 3 ekirr.de başladı ve 10 ekim güNACİ AZAT'uı .Bunlar nasıl oîacak? diye merak 357 sayı), 2 İbrahim Semiral B:?e üç yazı gönJermi^iniz: ne imCem Atabeyoğlu vefatt dolayıtile (erek cenaz» meraıinü sona erdi. Zırhlı ve motöriü zanız, ne de adresimz var. Tam adreedersiniz. Ve ne gibi bir ilmî esasa (342), Hakkı Polat (340). : mliM lftlrak lutufkarlığında bulunan istinad ediyor? diye hatınnıza bir birlikîcrile hr.va b vli5inin manev sinizi tazmadığınız için bunları n~ret Yatarak: 1 Hakkı Polat '375) v« gerekse bizleri cardan alakaiarll* raları muvaffakıyetle sona erdi. İyi demiyoruz. Lütfen adresinizi büîariniı İsmail Yeşilyurd (372), 3 İbra G.Saray • Genclerbirliği ile te«*LUy« kosan cayın komutan, akraba seyler gelebiür! dedikten sonra ilâ neticeler alındı, bizim için istifadeli de şikA.vetlerinizi yazaîım. him Semiral da (370) Myı almış•n doctlanrrjza tcfekkür vt mlnnet ve ediyor: tİste romanın merakh ve berabere kaldı duyful*1111111111 duyurulmanru »ayın hattâ eğlenceli diyebileceğim ciheti oldu.t lardır. B a Şükran Ozerin Anadolu , , , , , , , , , . , .. , ' Avrupa işsal birlikleri koAnkarm 14 (Telefonla) Gala gazetenlzdtn rica ederiz. Annesi: Salma; de budur. Eserde kadın, erkek, tabıı m u t a m A m e r i k a l [ Orgeneral HrnFransa (B) milK takımı, tasaray Genclerbirliği »rasıntla seyahati OJullan J. Yzb. Nihad ve Fuad manzaralar ve dekorlann tasvirine | ordusu komuianı bugün yapılan maç, 00 beraberlikKıymetll ses sanatkârlarımızdan Şük Yunanistanı yendi çok ehemmiyet verdim. İstedim ki General Edi Yüzme müsabakalan, Birinei Ak bu derecelerden çok daha kuvvetli diğer AmerıKaiı ran Özer, Kevzad Ekmekçi. Saim Özsoy. le neticelenmiştir. bunlar iyice canlansın! Yakından ş;eneral ve subaylar tarafından, bp Ah^ıed Yatman, Kadri Şençalar bazı ÖLÜM deniz Olimpiyadlannm en entere derecelere malik elemanlar mevMarsilya 14 (T.H.A.) Bugün tanıdığımız insanlara ve içinde ömür kı kendi ordumuzda olduğu gibi, vilâyetlerlmizde kon.serier vermçk üzere san turnuvalanndan biri olacaktır. cuddur. Emekll Kurmay Tuğbay burada 5 bin seyirci önünde yapı Fransa, Isviçreyi 21 yendi (Fon Nihad lâkabile onılan) Dünyanm, büyükHik bakımından sürdüğümüz hayata benzesin! Oku iyi karşılandık. Herşeyi tetkik t t bugün sehrimzden hareket etr.ıi5İerdir. lan millî futbol maçında Fransa B Cenevre, 14 (A.P.) Bugün buFransanm maruf şampiyonu Elex ikir.ri veya üçüncülüeünü kazanan MEHMED NİHAD BÜRİAN yucularıma sempatik görünsünler. mek imkân ve fırsatını bulduk.» Jany 57.6/10; Mısırlı Taha 57.9/10; millî takımı Yunanistanı 10 mağ rada kargılasan Fransa ve Lsviçre tedavi görmekte olduğu Alman hastaBirinei Fuad stadmm muhteşem pilub etmiştir. millî futbol takımlan maçı Fransasini. bir hafta müddetle büyük he | İtalycn Pedersoli 59.7/10 luk ele Şiddetli yağmur altında ve çok nm 21 galebesi ile neticelenmiştir. neslnde 14/10/951 fünü vefat etoıljtir. YENİ F.SERLER rr.anlardır. Cenaze namazı lS/10/951 «ünü Beyazıd yecanlara sahne olacaktır. kötü sahada oynanan bu maçın ye Birinei devr* Fransa 20 galib eamll jerlfmde lklndi namazını muteaBa bakımdan çok sıkj bir 100 gâne golü 18 inci dakikada oimuş durumdaydı. Birinei Akdeniz Olimpivadlarına Müzik Görüşleri kıb eda edilerek merkezefendl kabrtt I SACOLOWELL en modcm pamuk ipliği ve kamgarn Avrupanın hemen hemen în maruf metre finali beklenilebilir. Bu va tur. Fransızar her iki devrede de tarnna defnedilecektlr. Mevlâ rahmet • makineleri D R A F K B otomatik dokuma te/sâhlan Değerli sanackârl.irımjzdan Mlthat Avusturya B takımı da eyllya. yüzücüleri katı!m?ktadır. Bu mü ziyet diğer bütün branşlarda da ayru birer gol atmışlarsa da hakem bu Fenmen tarafından Ankarada muntaza*** sabakalara büyük bir hizla çalışan şekildedir Bu yüzden Akdeniz olim golleri ofsayd diye kabul etmemisman çıkarılan Müzik Cöriijleri dergin galib Hatlce Erhanın eşi. Dr Suha Erhan, son gayii.le üçüncü yılına ginnistir. maruf yüzücüler, daha antren piyadmın yüzme müsabakalarında tir. Batı ınüziği sisteminl yurdumiiada yayViyana 14 (AJ.) Prater stadın avukat Reha Erhan ve Özcan Erhanın manlarda rekorlar tesisine başla çok heyecanlı yanşlar ve çok kıyTiiıkiye T'mum MiimessiH: muk ve milli sanalımızı modern teda o>nanan Avusturya B Saar millî babuı Sümerbank Memurin Müdürlümışlardır. Nitekim ispanyanın metli dereceler haklı olarak bekleAvusturya, Belçikayı meller üzerinde geliştirmek arn«eını Eünden emekli takımlan maçını Avusturyalüar 41 4x100 bayrak ekipi bu çalışmalar nilmektedir. guden. bu ujurda hem piyanosu İle ishMÜNİR ERHAN 81 yendi kazanmışlardır. nede, hem geniş bilglsile Konsenratuarda yeni bir rekor tesis etmiş ve 12/10 "951 currut «abah saat 10 da Alîahın da ve hem de nıecrrmasile aydınlar Sutopu müsabakalarmdaki kuv4,04. 9,10 l'jk ispanya rekorunu Brüksel 14 (A.P.) Burada Heyrahmetine kavujmustıır. Fanl, hayatında Babaeskide dün arasında yorulmadan çalışan ticğerli Galata Ahen Münih han. Telefon: No. 41861 3.57. 6'10 a indirmiştir. Takımı teş vetli takımlar, seyircilere büyük he sel stadyomunda 60 bin seyirci önün blr fazüet ve ahlâk timsall olan mer.•Eiıatkârırr.ızı. tükentnez başanlar dlleyapılan maç huma Allah rahmet eylesin. ki! eden elempnlann 100 metre de yecanlar yaşatacak klâstadırlar. Yüz de yapılan millî maçta Avusturya riz. Mensucat Sanayii İçin Mümessil Aranıyor me ve sutopu müsabakalarına Fran millî futbol takımı kuvvetli rakibini rece'eri şu çeküdedir: Doktor. mirnar. avukat gibi bekleme Küçükpazar Sakary» Genclik B U B S A Guerra 59. 9/10: Queralt 58. 5/10; sız, İspanyol ve Mısırhlann büyük 81 gibi açık bir sayı farkile mağlub Kulübü ile futbol takımı dün BaMensucat makineleri ve teferrüatını imâl eden bir İngiliz firması, s.ilonunda okunpcak bir kaç dergive, da:ma ihtiyacı o!an nydmlaTimıza MüAlheriche 59. 9 10; Conde 59. 3/10. iddialarla iştirakleri ayrı bir zevk etmeğe muvaffak olmuşturpamuk, ipek ve sun'î ipek (reyon) imalâthaneleriîe iyi münase'îctier baeskiye giderek, Babaeski futbol Dr. NAKİ TEZ zik Görjşlerine de abone olrnayı haraMaamafih olimpiyadlarda 100 verecektir kanaatindeyiz. tesi* etmiş olan bir firmayı rulman yatak iç parcalan, rulman yatakh retle tavsiye ederiz. Memleket kültürüBirinei devre 21 Avusturyanın takımile bir maç yapmı» ve 22 beO P E B A T Ö R mctreye girecek yüzücüler arasında iğler, ipek büküm tezgâhlan v« sargı makineleri yedek aksamı. porne hlzrret etrriş p!url=r. Cem ATABEYOĞH7 lehine bitmişti. rabere kalmısür. Basur, fistül, elektrik ve kapselen iplik kılavuzlan vs. satısı için münhasariyet esasına müstenid hca tedavileri. Tel: 1176. EFESOS KILAVUZU olmak üzere bir mümessil tayin etmek arzusundadır. Sözü geçen In Ç F. L İ K F A L A S M Milli EğL.ira Bakanlığ; E=ki Eserl»r giliz firmasınuı müdürlerinden biri pek yakında Türkiyeyi ziyaret ede ve Müzeler Genel Müdiirluğü yayınları 11.16 cektir. Bahis mevzuu imalâthanelerle iyi münasebetler tesis etmiş ol arasır.da r'kRr. bu değerli eser, Bat: AKÜCÜK mak bakımından istenüen evsafı haiz Türk firmalannın aşağıdaki ad nacolunun en önemü Ar.tik sehirl;•:«Ekim Blaise artist Jane'i gölüıdükten den biri olan (Efesos Ayafluğ) hakEvel «rkâdâjı Bir yenn ml rese tahriren müracaatleri rica oîunur. KANLI DÜĞÜN sonra Lil iki haydudla kanı / kında dllimizde çıkan blrıc:k etraîU nııın yumrugu incindi, Johnson and Hartiey Ltd., kılavtızdur. kmnıy DRAM hakikaten yMncak 0 k a r t a r , e h l i k e | i şekerim? Albion Works, Mottvam St. Stockportx ENGLAMD. B u O Yü^lerce resim. plân ve harlta i'e süsÇar}ambadan başka pek sertmis !0 olan bu d = ğçr!i eser, 200 kıınıs f.at. kalbimde yara armasından korka Hadi. Max. her aksam taat la bütün kitapçılarda 6?.tılrraklachr. ıtıl da nm. •zizim bu tam 21 de elinden şu hiç şakası Cuma, pazar matine tehlikeli o tyoklur! eşiktaş, Fenerbahçeyi dün S0 ma etti İskenderiyede GrekoRomen müsabakalan 12.57 Açllıj ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Kansık hafif müzlk (PI.) 13.45 Şarkılar Okuyan: Ekrem Kongar; çalanlar: Sadl Ijılay, Yorgo Bacanos, Fikret Kutluğ 14.20 Darj ve caz müT.lJi (Pl.) 14.45 Programlar ve Türküler (PJ.) 15.00 Kapanıs. 2000 Yıhn ScvgilisS Üstad Refik Halid gazetemiz için hazırladığı romanı anîatıyor Kamyonlarla oiobiislerin lehlikeli yansı Gazeteciler Cemiyetinin kupasını Güzellik Kraliçesi Günseli Başar Beşiktaş kaptanma verdi BULMÂCA u M Tici?rw MMKM • A E TBfrT i \S . •KİAİM^ , zjc|L İM[/}J g|£ir« İ.N'I f • Askerî heyetim.z Almanyadan döndü Mısırda yapılacak ytizmc müsabakalan Sürat ve su topu yarışları çok iddialı cereyan edecek m Mensucat Fabrikası Kuracaklara: M % 56 AYDA TESLİM EDİLfR. L: NAZIM SADIKOĞLU Kadsn gazeteei LÜ'in maceraları: X Teskilâtı yunrağı al s a a t t a m 1 7 d e Basan T* yayao 1 Cumhuriyet Matbaacılık «* Cazetedlik Türk AnOTiim Şirkttt Cağaloğlu Halketrt sokak No. 30/41 2 Sahlbler! VÂZİME NADI ve ÇOCUKI.AR1 3 Yazı tfterini fi'len iuar» eden Mes'nl M'id.iT Ankara Elektrik, Havagazi ve Otobüs İşletme Müessesesinden: • "s KAZ1M Ş«hir trolleybüs sebekesi direklerine il*n asma işi teklif verme usulile arttırmaya çıkarılmıştır. Bu husustakl sartname, Müessese Ticaret jşleri Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. Taliblerin 22 Ekim 1951 tarihine rasthyan Pazartsi günü saat 17 ye kadar teküflerini Müessese Umum Müdürlüğüne vermelen. (16111) f.... , . S a t ı l ı k •«" KÜÇÜK OTOBÜS I yosu ile bir kaptıkaçtı satı• hktır. Müracaat: Park Garajı I Te!efon: 27770. I MEHMFT TANYELİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle