16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ruksek kalıte, Gayet hassas, ve a r t ı s t i k KAOIN ve ERKEK • • lr>' «llın Saalleri qelmı$tır y«rl; Emlnonu meydaru umhuri IttlRUCUSUrYUNUS NADİ & k § ^ \ Amerikan tekniğine 4 gbre hazırlanan ve / bütün dünyada ka < pışılarak kullanılan V m en modern bir ^ 1 defter tipıdır «. ^ •ZgSğf^ f ** I MAOAZASlJ nkara Konferansı Dün Sona Erdi Neşredilen tebliğde bir Ortadoğu Komutanlığı tesisi lüzumu belirtildi 27 nci yıl sayı : 9770 Telgraf T« m«lrtub adrati: Cumhurlyat, lstanbol Posta Kuturo istanbul No. 248 TalefonJır. ümuml Santral Vmnaxaau 24288. Yaa 'İfleri 24299, Ifatbaa: 24290 Pazartesi 15 Ekim 1851 Kntasiyeufefden anymı/ Toptan s.iiıs P K 1?? VArt •'!.' Bir Türk generali derhal VVashington'a gidecek Omar Bradley Mısıra gitmiyecek. Bugiin Parise dönüyor. Görüsmelerde Tiirldye ve Yunanistanın Atlantik Paktına girmeleri muamelesinin ı biran evvel tekemmül ettirilmesi için mutabakate vanldı Cumhur Başkanı Celâl Bavar, Ingiliz, Amerikan' ve FraMz •nrma'y BaşkanlarUfr bîr argfda «•*• ^ Ortadoğunun müdafaası ve Mısır imal Atlantik Paktı, Şimal Buz Okyanusundan başlayarak Atlas Ok\anusunun Avrupa ve Atnorika kı.Mİarındaki bütun memleketlcri ve adalan, Akdenizde de Fransamn Şiraal Afıikadaki arazi»ini. Ital>ayı çevıesi içine »lmıştır. Tıirkiye ve Yunanistan «*smen Pakta firince Paktın müdafaa edeceği sahanın hududu genişliyerek bu iki devletin anraisini de Içine aiacaktır. Böylece Pakt, Ege denicine, Karadeuize. Kafkasyaya, Türkivenin şark ve eenub hududlarına kadar nzanarak Ortadoğuya da çatnil bir müdafaa andlaşması mfchlyetini alacaktır. Fakat Ortadoğu, yalnra Turkiyeden ibaret değildir. Bu eoğrafi tabirin Içinde, tran, Irak. Suriye, Liibnan, Ürdün, îsra«1. Arabistan yarımadası, Mısır da dahildir. Şimal Atlantik Paktı na»ıl Batı Avrupanm müdafaa çevregine, îtalyayı ve Fransanm Şimal Afrika topraklanıu hhal ederek Pakta dahil Avrupa devletlerinl bir bütün addermişs*, Türklye He Yunanistannı iltihakından tonra, Balkanlan ve Ortadoğuyo da stratefl bakmundan bir bütün telâkld ettnek zonındadır. Iste ba aebebledir ki Ankaradakl toplantıda Ortadoğunun müdafaası tabiatile bahis konusa obnaktadır. Türkiy» ile Yunanistanın Pakta almmalan, mevzuu etrafında evvelce vuku bulan siyad tesebbüsler sırasmda, Şimal Atlantlk Paktından ayn fakat onun tamamlayıcısı olarak bir Ortadoğu paktı vücude getirmek lüzumu üzerinde de duıulmustu. Fakat Ortadoğudaki devletleri bir araya toplamanın imkânsızhğı karşısında Ortadoğu paktı fikrinden vazseçilmişti. Filvaki, Iran ve Mısır ile In^iltere arasmda büyük ihtilâflar olduju gibi, Arab devletleri de Israel ile mücadele, hattâ harb halinde idiler. Aynca Arab devietleri arasındaki birlik de yalnız lâfta kalan bir birlikti. Bu çesidli ihtilâflan ortadan kaldınp bütün Ortadoğu devletlerini, büyük devletlerle beraber yeni bir paktın çerçevesi içine almak mümkün olamayınca Turkiyeden sonra, bu çevrenin en büyük devleti olan ve Süveyş kanalı yüzünden stratejik ehemmiyeti aşikâr bulunan Mısın, Ortadoğu müdafaasına iştirak ettirmek fikri ele alındı. Türkiye, Amerika, înifiHere ve Fransa, bu maksadla Mısır hükumetine jeni bir teküfte bulundular. Ameıikan heyeti müzakereler eanasında Ankara 14 (Telefonla) Bu sa ilgili konulan da aynca gözden sebah saat 10 da Bajbakan Adnaıı çirmiş ve raühim mevzularda gorüş Menderesin nyasetinde üçüncü top birliğıne varmıştır. Daha once aört lantısını yapan Ankara konfervnsı devlet (Türkiye, Amerika, Ingiltesaat 13,30 da çalışmalanna «on ver re, Fransa) arasmda yapılan temas di. Konferans Ortarieğu empiyenîe Arkan Sa. 3', Süi 2 de Resmî tebliğ Yeni tefrikannz 2000 Yıhn Sevgiüsi Üstad Refik Halid gazetemiz için hazırladığı romanı anlatıyor Ankara, 14 (a.a.) Resml tebliğ«Türkiyenin Atlantik Paktma e;it haklar ve vecıbelerle iltıhakı resmen tahakkuk ettıkten sonra, mevzuubahs olacak tatbikata müteallık, çeşidli meseleleri ve bunlara zamimeten Orta Doğu emniyeti işini de gozden geçırmek üzere 12 ekim cuma giınü Ankaraya gelmış olan Amerika Birleşik Devietleri Müşterek Kurmay Başkanları Komitesı Reisi General Omar Bradley, Ingiltere İmparatorluk Genelkurmay Başkanı Marejal Sır Wıliiam Slim ve Fransa Genelai ^ „ . kurmay BaşîcanlaSı Komitesı îkin TrârTBaşbakanl bugiin topfanacak ci Reisi Orgeneral Charle* Lo olan Güvenlik Konseyinde yenl cheres ile 13 ve 14 ekim tarihlerın İngiliz teklifini cevablandıracak de Başbakanhkta, Başbakan Adnan Menderesin riyasetınde, Dıj NewYork, 14 (a.a ) (Lps): 1İşleri Bakanı Prof. Fuad Koprülü ran Başbakanı Musaddık, hastanenün, Amerıka Büyuk Elçısı Mr. den çıkmıştır. Bıîdirildığine göre, Arfcosı Sa. 3. Sü. 6 da sıhhati yerindedir. Musaddık, petrol ıhtilâfına daır İngıltere tarafmdan yapılan tâdıl edılmis karar suretmi, Güvenlik Konsey.nın yarınkı toplantısında cevablandıracaktır. Konseyın, yann bır karara varması beklenmektedir. İngıiız tek lifınin gereken yedı oyu tcplıyamıyacağı, toplasa dahı Rus vetosu Dün yola çıkan birliğimiz* meıısub bir subay yavrusile vedalajırken Ankara 14 (Telefonla) Kore ikinci grup yarın (ehrimizden ayile kar=ı'aşacağı zannedılmektcdir. üçüncü değiştirme birliğinin 900 nlacaktır. mevcudlu ilk kafilesi bu sabah AnTokyo, 14 (a.a.) (Reuter): Ortadoğu savunması ile ilcili kara garında büyuk bir kalabalık Munsan'dan bıldirildiğine göre, atarafından uğurlandı. 900 kişilik Arkan Sa. 3. Su. 3 t« dörtlü teklifi görüşen Mısır kabinesinin türatle bir karara varması, cevabın menfi elacağı kanaatini kuvvetlendirdi Koreye gidecek biıpiır ilk kafilesi harekef etti Dr. Musaddık hastaneden dün çtktı IM. ^ . Değiştirme birliğimizin^ 900 . de bugiin ın«n#sebetl»,. p «Adnan M*rifîe«Js .bîrAuyna'yapacak• ..'• ' Anka a.l4 £ V. Tst * l i n *. . M"saat onOa Bu>Tİk •nel Idare fcfilu aSına Parti Başkarn Adnan'Mendereiirl tır kçnujrijar* sile açılacaktir. 131^kışijın ^ulu . ^arağı kongrenin butun tiyileri '. hemen Jlemell Ankaraya gelmıs* buluauyor* Şimdıfei halde havanın •makaftîetinden yola" $£amfyan ' Hakkâri delegelerınden maada butün delegeler Ankaraya gelmiş bulunmaktadırlar. r Mısır bugiin cevabını Çiftçiye daba fazla kredi açılacak Bu sene riraî kredi miktan 615 milj on liraya çıkanhj or Ziraat Bankası Umum Müdürü Mıthat Dulge dun Taksıra Belediye gazınosunda bir basın toplantısı yapmıştır. Umum mudur gazetecı» lere aşağıdakı beyanatta bulunmuştur « Geçen iki sene zarfında kuraklık sebebıle 949/950 kampanyasmda 90 mılyon ve 950 951 kampanyasında da 95 mılyon raddesındokı çıftçi borcunun Bankamızca tecıl edılmış olması muvacehesmde ağır bır kulfet karşısında kalan Turk çiftç'.sının bu sene bereketli bir mahsul almak suretıle sevınmış olmasını ve Bankamıza olan borclarını odemek hususunda geniş ;mkânlara sahıb bulunmasını yalnız tesadufe ve tabıi hâdiselere atfetmemehyız. Arkast Sa. 3. Sü. 5 te bildirecek Paris 14 (R.) Kahireden bu akşam gelen habere göre, Mısır kabinesi bugünkü toplantısı esna«ında dörtlü teklifi incelemıjtir. Türkiye, Amerika, Ingiltere ve Fransa tarafından yapılmış olan bu tekhf, Mısırı, eşıt haklarla Orta Doğu savunmasına ıştirake davet etmektedır. l'stad Kefık Halid, muharıirimi/le goiu>ıııken Bu gece basma beyanatta buluÜstad Refik Halid Karay okuyu Elımde onun romanından parçalar cularımıza 2000 yılın sevgihsıni var... Daha gormediniz! Görseniz nan Nahas Paşa, dörtlü teklif hakhazxrlıyor. «Bir içim su» nun ma cazıbesinden kurtulamıyacaksmız! kında bır karar almdığını ve buruf müellifi 2000 yıhn sevgilisınde 2000 yılın sevgilisinde yaşatılan nun, yarın sabah Türk, Amerikan, bambaşka bir Refik Halid olmus.. Arkası Sa. 3. Sü. lde Arkas% Sa. 4. Su. 6 da Askerî heyetimiz Almanyadan döndü Oıgeneral Şükrü Kanadlı, Amerikan birliklerinin manevralanndan iyi neticeler almdığını ve kendıleri için istifadeli olduğunu söylüyor Güzellik Kraliçesi, Kahire seyahatine hazırlanıyor Kraliçe dünkü Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazanan takıma halkm muazzâm tezahüratı arasmda Gazeteciler Cemiyetinitt kupasım verdi İran Başbakanının NewYork'iaki bastanede çekilen son resmi (Radyo Foto) D.D.Y. personelina verilecek kilometre lazminatı Ankara 14 (Anka) Devlet Demıryolları personeline verılmekte olan kilometre tazmjmatınjri arttırıl mastna daır tuzük tasarısı son şeklını almış ve Bakan'ar kuruiuniın ^asvibine sunulmuştur. Buna gore ekspreslerde ve bu mahıyettski motörlu tren ve vagon servıslerında çalışan gardifrenlere ve yağcüara kilmetre başına 36 para, konduktorlere 39, tren şeflerine 42, ateşçılere 48, yardımcı makinistlere 55, makinistlere 65, yolcu ve karma katarlarda ve bu mahiyetteki motörlü servıslerde çalışan gardifrenlefe ve yagcılara 30, kondüktörlero 32. tren şeflerıre 34, ateşçilere 40, yardımcı makmıstlere 45, makjııstlere 50, banhyö ve yuk katarlarmda gardıfren ve \a5flara 30, makinıstlere 45. para kilometre başına prım verılecekt.r Bu teklif hakkında ajanslann verdikleri malumata göre, Birleşik Amerika, Büyük Britanya, Fransa ve Türkiye, Mısırdan bir Ortadoğu puvenlik gnıpunun kurucu üyelerinden biri olmasını istemişlerdir. Ineiüz milletleri camiasından Avustral>a, Yeni Zelanda, Cenub Afrika dominynnlan da Ortadoğu bolgesinüı mudafaasile hayatî derecede ilfili olduklanndan onlar da, bu grupa dahil olacaklardır. Aynı zamanda bir taşla iki kuş vurmak maksadile Ingiltere ile Mısır arasındaki Suveyş Kanalı ve Sudan ihtilâfının halli için de bir fpsviye sureti ileri sıırulmuştur. Suveyş Kanalı bolçesinde bulunan Ingilb bırlfkleri çekilecek: Kanalın müdafaası için >apılmıs, olan Ingiliz usleri \e tesisleri Mısıra devir ve teslim edilecek; Ingiliz kıt'alan jerine Ortadoğu müdafaa grupona dahil devletlenn muşterek kuvvetleri ikame edilecektir. Mısır, bu teklifi kabul edecek mi? İlk gelen lıaberlere gore Mısır L»ış İfleri Bakanı, • StnUn i^gal »Itında kalılığı muddetce dorllıı lek lifi kabul edtnıe^z» demistir. Bakanm bu so7iıııden anla,ılı\or ki Mısır, Suveyş kanalı hakkında ya Traman'ın Kremlin'e ihtarı Başkan, Rus liderlerine hitab ederek, tecavüı plânlarına son vermelerini istedi Winston 14 (a.a) (United Press) Bugün burada verdiği nutukta, Başkan Truman, Rus liderlerin» hıtab ederek, tecavüz plânlanna ve soğuk harb programlanna «on vermelerini ve bansa varmak için yeni bir gayret sarfederek hur dünyaya katılmalannı istemiftir. Dün Almanyadan dönm askerî heyetimiz Yeşilköy hava alanında Batı Almanyadaki Amerikan zırh 18.50 de uçakla şehrimıze dönmüşh ve motörlü birliklerinin müştere tür. Korgeneral Kanatlı ve heyet aken yaptıklan manevrada bulunan Korgeneral Şukrü Kanatlının baş zalan uçak alanında Korgene.al Arkası Sa. 4, Su. 1de kanhğmdaki askerî heyet dün saat Mikrob harbi Londra 14 (Nafen) İngilter* İç İşleri Bakanhğı tarafından ne$redilen bir bultende mikrob harbınin imkân dahilinde olduğu kaydedümekte ve ona göre sivıl müdafaa teşküâtı üyekrınin hazırlanmalan istenılmektedır. Pasıf müdafaa etrafında iz.nhat veren bültende, harb çıktığı takdırde milyonlarca mıkrobun etrafı kaplayabileceğıne ışaretle, İKrna karşı alınması kaptanına verirken gerekh bivolojık savunma tedbır3 üncü tahi/emirdej leri kajdeddmektedir. ABIDİN DAV'EE Arkas% 5a. 3, SiL i tt ikinci ve usüacıi (luellerle bir ar&da kupaj'i BÖYLEDİR « ¥A BÖYLE...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle