14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 15 Ekîm 1951 azetemizin tertib ettiğl güzellik müsabakası sona erdi. Spor ve Sergi Sarayında 5000 kişiyi bulan bir seyirci kütlesi önünde cereyan e den sonuncu seçmede, 120 küsu» fiyeden mürekkeb büyük jiiri heîlim ve tekniğia süratle ilerle yordu. Bu malzeme özelikleri üzemamızla işte o açık kapatılacak. yeti üyeleri reylerini verdiler. İsteekte olduğu bir devirde yaşıyo rinde yapılan ciddî araştırmalar eSlav ırkınuı dünya hakimiyeti Bugün başta Bradley olmak üzere tanbul altmcı noteri Hamdi Selçuruz. Ilim ve endüstrideki ilerleme lâstisite ve plâstisive adını veremeli büyük Rus edebiyatının deAnkarada toplanan demokrasi âle kun nezareti altında dört hakemhatveleri arasında bir yakınlık, bir diğimiz özeliklere aid bilgilerimizin rinliğine kadar işlemiştir. Slaviar minin askerî şefleri bu işin tatbikat den mürekkeb bir heyet tarafından muvazilik görülüyor; birindeki iler iptidaî durumda olduklan neticehem en kalabahk, hem zürriyet becihetini halledecekler. Şüphesiz yapılan tasnil neticesinde Bayan, lemeler diğerine yardım ediyor. Bu sine vardı. Bu veni malzemenin Türkiye Millî Talebe Federasyo reketi bakımından en hızh çoğalan bütün tarihimizin en büyük dönüra Günseli Başann başansı tahakkuk ilerlemeler yüzünden, evvelki ya karakteristik özeliklerinin elâstisinunun teşebbüsü üzetine yeni ırk. Zaten bulundukları ülke t'.e bir zımda (1) bildirdiğim gibi, bir ta teden zıyade plâstisite nev'inden coğrafya devi. Bu coğrafyanm iki hatalar düzeltilmeğe başlandı. Ko sağladığı en büyük nimet iki böğ günlerindeyiz. Eski Dünya Şarkla etti. Böylece zarif ve münevver bir bir komite kuruluyor raftan ilim şubeîeri arasındaki iz oldujrur.u ve metalların plâstik öböğründe en dinamik iki devlet rede yenilmiyen ve yenme kudreti ründeki iki devi kaldırmak değil Garbden ibaretti. Asırlarca biz bir genc kizunız 1951 Türkiye Güzeltekne gibi Garbı salladık ve bir kaç lik Kralicesi olarak seçildi. Gündivaclarla yeni ilimler doğduğu gi zeliklerine dayanmakta olan plâsTürkiye Millî Talebe Federasyo vardı amma, sanki onlar Ruslnta ni gösteren hür milletler orduian miydi? Şimdi Japonya ile Almanya ! asırdır Garb da bizi Sakarya kıyı seli Başarın Kahirede 17 milletin bi diğer taraftan da eskilere naza tisite teorilerinin bu malzeme için yardımla mükeüefmişler gibi, iki artık her yerde aynı kudreti faz | gene çetin birer mehabetle büyük nunun teşebbüsü üzerine altı derI larma kadar kovaladı. Şimdi dün iştirakile yapılması mukarrer Avran tamamile müstakil ilim şube kifayetsiz bulunduğu görüldü. nek müşterek bir beyanname ya ters yol tuttular. Japonya, soğuk lasile gösterecektir. Altı yıldır za devin iki böğründe yükseliyorlar. ' ya milletlerile beraber bir hizada rupa güzellik müsabakasmda Türk leri meydana geliyor. Bunlar araYirmi yedi sene evvel Birleşik yınhyarak, tMillî Genclik Komi Sibirya yerine cenubdaki sıcak ada man çarkı hep şer dünyası lehine Formozadaki yarım milyonluk Miizaten güzelliğini temsil edebilecek şartsında en mühimleri Elektronik ıle | Amerikanın Lafayette Üniversite tesi» karma yoluna gittiklehni bil lara göz dikmişti, Almanya, Fransa dönerken o çark şimdi hayır dün lî Çin ordusu da kccaman Çin kı ! yız. Tarihin ezelindenberi j büyük millettik, artık resmen de lan haiz olduğu yolunda jürinia Eeolojidir. Her iki ilim şubesi ile sinde fiziko kimya profesörü olan dirmektedirler. Müşterek beyanna ile İngiltereyi devirmek için batıj yasmın lehine dönüyor. Demir Per I zıllarının gerısinde eşrarh bir dimodem endüstri arasında sıkı bağ Bingham'ın liderliği altında top mede şöyle denilmektedir: ya saldırdı. İkinci Dünya Harbinin de gerisinin heyulâî ordu silindiri I namit korkuncluğile durmaktadır. büyük devletiz. Bugünleri gösteren ,verdiği karar, müsabaksjnızı seyI reden 5000 kişinin, alkışlarile d« lar vardır. Bu endüstrilere de mil lanmış olan kimyagerler, plâstik neticesi çok garibdir: Yenenier artık eski korkuncluğunu durma ] Topraklarımızı ikinci vatan bilen Tannya binlerle hamdolsun. «Aşağıda hnzalan bulunan, Türİstikbal ne olacak? O ki karan tasvib edilmiştir. yarlarca liralık sennayeler yatınl akış üzerindeki araştırmalara aid kendi ülkelerine dönüp yenilen Al dan kaybedip duracak. Büyük de I sevgili Von Papen Ankaradaki son lıktır, istikbale kehanet yapılmaz. rmşür. Modern endüstrinin ana di münakaşalar yapmıştı, Bu toplan kiye Kadınlar Birliği, Türkiye A manya ile Japonya pestile çevrildiGazetemiz, ı^izelUk mösabakasıvin yuttuğu peykler onun kuvveti j beyanatmda «Koreden daha mü Fakat bizim türkçede «sPerşembereği olan elektroniği başka bir ya ülardan iki, üç yıl sonra yapılan nadohı oymağı, İstanbul İşçi Sen ği halde, Hitler'le yaptığı uzlaşma olduğu kadar, onlardaki iç kaynaş him mesele Almanyanın silâhlan nin gelişi çarşambadan belli» dıye m ilk defa 1929 da tertib etmi| dikalan Birliği, Yeşilay Genclik zıya bırakarak bu makalede sadece oplantılara gelen eserlerden çoğuyüzünden, İkinci Dünya Hartinn malan yüzünden, bu hal onun avnı masıdır» dedi. Korenin sonsuz eve ilk müsabakayı Bayan Feriha Kurumu, Türk Miiliyetçiler Der bir söz var. Sıralanan çarşambaiareolojiden bahsedeceğim. nun tatbiki matematik, elâstisite en baş kundakçısı olan Rusya ise, zamanda zâfıdır da. Tito'nun dik hemmiyeti herşeyin başı oîmasın ra bakarak gelecek perşembeyi gö Tevfik kazanarak Amerikaya git neği, Türk Hemşeriler Derneği ve Fiziğin mekanik, hararet, ışık teorisi, mukavemet, hidro dinamik, Türkiye Millî Talebe Federasyonu, iki böğründeki iki devden kuılul : başlıhğı büyük devdeki tılsımı yır dan ileri geliyor. Batıda Almanva, miş ve oradaki büyük müsabakarebiliriz. Kremlin ki bütün ümidivesaire gibi bir takım bölümleri hidrolik ve genel fiziğe temas et teşekküllerinin mümessilleri olan duğu için, Büyük Okyanustan Bcr tan bir beşaret oldu. Peyklerin kı Doğuda Japonya; fakat bütün bunya iştirak etmişti. 1930 da Bayan ni a. Amerikan endüstrisinin deşarUn ve Viyanaya kadar uzanan bir bulunduğu malüm. Bunlar arasın mekte olduğu görüldü. bizler, 12 Ekim 1951 Cuma günü ı zıllan bile hep Tito'ya imrenivoriar. 1 lara imkân veren Kore oldu. Bizim jını yapacak saha kalmayınca Ken Mübeccel Namık, 1931 de bir ö ğ da cisimlerin hareketlerile ilgili oBu toplantılarda çoğunluğu teşkil Türkiye Millî Talebe Federasyo dünya devi oluvermişti. Evet, îkin l İdeoloji silâhı da dünyanın her yeKorede ksndi adedimizin on misli di üzerine yıkılarak kendi kendini retmen olan Bayan Naşide Saffet, lan bölüme (mekanik) denir. Ge eden kimyacılar, fizikçilerle mü nunun daveti üzerine toplanarak, ci Dünya Harbinin tek müsbet ese ı rinde gerilernektedir. Sovyetler ki heybetinde rol oyr.ayışımız: Bızim boğmasında» görüyordu. O kadar 1932 de Bayan Keriman Halis, 1933 nel mekanik maddi noktalann, hendislerin bu vadidekı sözlerine iki gün müdde' ? gencliğin mese ri Rusyayı dünya devi yapmasıdır. en büyük emellerini millet^erdeki kaderimizin mesud yükselişi de f heybetleşen o endüstri bir gün De de Bayan Nazire Türkiye Güzel1 tnaddi noktalar sisteminin, ricid ci pek kulak asmıyorlar, daha doğru lelerini dikkat ve ihtimamîa tet proletarjra sınjflarma başlamışlardı Koreden başhyor. mir Perdeye: «Artık yıkıl» demi lik Kralicesi seçilerek Avrupa mü«rimler (2) veya sistemlerin muva su onlann dilinden pek anlayamı kik ettikten sonra vâsıl olduğu Dünya devi zcten iriliğile kor değil mi? Bütün Amerkan işçileri *** yecek mi? İngiliz Muhafazakâr sabakalarına iştirak ettiler. Ba gücenet v« hareketlerinden bahseder. yorlardı. Bu toplantılar sonunda muz umumî neticeleri Türk efkâ kuncdu. Fakat bu irilikten daha , en gür seslerile ilân ettiler ki ken I Sovyetlere karşı çok saf.ık göa Partisinin Dış İşleri Bakanı Eden zel Türk kızlanndan Bayan KeriBu mekaniğe giren meselelerde ci (1928) malzemenin akış ve defor n umumiyesine arza karar ver korkunc bir kudreti de, sanki ağadileri plotana değil vatandaştırlar. tererek büyük aldanışlara uğravpjı harbin son yıllannda Kremlin'den man Halis. Brükselde yapılan dünBLmlere kül halinde bakilmnkta o masyonuna aid problemleri geniş dik. cm mejTa vermesi ve aymın ahlat Bütün hür ve medenî milletler kı| müteveffa Roosevelt esaslı bir ha dönerken Stalin ona «Hitler Düviik va güzellik kraliçeliğinde, 28 halup cismin rerreleri arasındaki izaâ manada anlayanlara ve etüd edeyemesi gibi, tabiî bir hâdise halinde Genclik, bundan böyle yurd içi kendi kendine meydana geldi. De zıllığı önlemek için, Amerikan mil j kikati çok açık görmüştü. O: «Buadamdı, fakat durnıa zamanını bi kemden 25 inin reyi ile Dünya Gütıareketler hesaba kaülmaz. Meselâ, cek olardara mahsus olmak üzere yarlarmın da yardımile, memleket : harb sonunda Amerika dünya mil lemedi» deyince Eden'in manah zeli seçilmişti. Beyyarderin (gezegenlerin) günes. bir cemiyet kurulmasraa karar ve ve yurd dıjı faaliyetlerinde temsi mokrasiler zaferden sonra elbette Geçen sene gazetemiz, Avrupa 1 ve istişarî bir Millî Genclik Ko ordularını terhis edip harb halin lerinde «içtimaî adaletin kurmak ! letlerinin önderlik rolünü yapacak manalı gülmesi üzerine: «Korkma1 etrafındaki hareketierinin tetkikin rildi ye bu cemiyete (Reoloji cemiyoîundadırlar. Nadir Nadinin üç, yınız, ben durma zamanını bilirim» de her r«ye maddi bir nokyetij'adı verildi. Bu art Grek filo mitesi kurma yoluna girmiştir. den sulh devrine döneceklerdi. dört gün önee okuduğumuz cDeği tır» dedi. Amerika da işte bunu en demişti. Hayır bilemez, bilemiyecek. güzellik müsabakasına iştirak etmek üzere, bir Türk güzeli seçilyüksek bir kiyasetle yapıyor. Bu ta gibi bakılır; bu seyyarenin su, roflarından Heraklitus'un (her şey Muayyen mevzularda ihtisaslaş Hürriyetine malik hiç bir millet şen bir terim» başlıklı başyazısı Çünkü Kremlin ideolojisi daima çelik yeya tereyağ veyahud reçel akıyor Panta Bei) sözünden alın mış genclik hareketlerinden mey harb istemez. Onlar zaferi hartin hür milletlerdeki bu «ictimaî ada kiyasetin en şanlı eseri büyük de tecavüzde kalmağa mecburdur. O mesi hakkında milletlerarası Avdeh yapılmış olup olmadığı düşü mıştır. Milâddan evygl beş ve al dana gelecek mezkur komite, Türk sonu, harbin sonunu *da orduıuıın let» gelişmelerini, çeşidli Avrupa ve örülen çemberin heybetindedir. ideoloji durursa donar, çekilirse rupa güzelini seçme komitesi tara^inı^i nClTİar'rln nülmez. Halbuki su akan, çelik e tmcı asıılarda TTfoc't^ vr)e4*n ıc o gencliğinin umumî davaların^ı teş sahverilmesi büciiier. Halbuki tek konferanslarındaki filî müşphedeıe Atlantik Paktile Batıdan, İzlanda çöker. O kadar tabiat harici bir fından yapılan teklifi de kabul eEfes'te yaşâmış iı lâstik, tereyağ veya reçel ise plâs* lan ve bir bakımdan metafiziğin his ve hallinde yegâne salâhiyettar sesü ve tek iradeli Rusya, haıb rine istinaden, ne etraflı bir vu yolile şimal kutbundan, Japonya Demir Perde ne devam edebilir, ne derek tertib ettiği müsabakayı bir Ankara güzeli olan Bayan Güler ve Formoza ile Büyük Okyanustan zamanmdan daha ziyade silâhlan kufla anlatıyordu. tik dsimlere birer misal teşla» e l^urucusu addediteı 'slâm filozof merci olacaktır. çevrilen çember. Çemberin genişli kendi kendine kalkabilir. Onu an Arıman kazanmıştı. Bu sene a>~nı Demokratik gelişmemiz ve me mağa hız verdi. Rusya yalnız dünder. Hasılı bir seyyare, neden mü fattnın Herk,ilt adile andıklan*** ği devin büyüklüğile denk. Ne ça cak gittikçe heybetleşen hür dünteklif karşîsında kalan gazetemiz, rekkeb olursa oteun, fizjksel özel Heraklit bir natüralistti. Kâinat denî hamlelerimize müvazi olarak, ya devi değil,. bütün dünyanın aAsıl kader değişikliği şunda: reki bu çemberin cenubu açık kal yanın kudreti kaldıracak. İnşallah İzmirde Yeni Asır, Ankarada Hür likleri seyyare harreketlerine aid yapısı için esas ceyherin ateş pl genclik yeni bir. çalışma sistemine yakta kalan tek ordusu olmuştu. büyük günler göreceğiz. Ses refiklerimizin de yardımı ile kanunlan de^iştirmez. Fakat cisim duğunu k'abul eden, Seraklit (Rtıh' c;irmektedir. İnsan Haklan Beyan Eu ordu harekete geçiverse Av'.as İkinci Cihan Harbinin Rusyaya mışü. Bizim Atlantik Paktına alındaha genlş ölçüde bir müsabaka lerin muhtelif parçalarının izaS ha da dahil olduğu halde) her şeyüfc namesi ve*Birleşmiş Milletler ideali Okyanufina ve Hind denizine katertib ermiştir. Böylece 1951 Türteketlerl hesaba katıhn^a iş degi ateş, su, buhar ve ğene ateş yolile bu çalışmalarımızda bizler için en dar bütün ülkeler silindire râm kiye çi'zeli seçilen Bayan fiünsell olan şose taşları misali eziliverecekjir; bu sefer defo masyona u * mütemadî transformasyon'devreleri kjymetll rehber olacaktır.> Basar 7 nci Güzellik Kralicesi ollerdi. Evet Rusva dünya üzerinde ciaimler mekaniği karşîsında \ıu geçirdiğine' kaildi. O kâinaön mümuştur. tekbaş.na heyulâî bir silindir oilunuruz. temadî bir tahavvül içinde bulun; muştu. Bu münasehetle güzellik müsa^ bildiği gibi cisijnler duğuna inanıyordu; işte . bundan !*1 bakalan tertibine nıııanı olduğunu kuvvetlerin tesiri altmdâ şekil veya dolayı (her şey^akıyor) ıııııııııılMillHiiiliııililMlllllllllllllllllliHİIİİITıı 6on za duyduğumuz bazı kimselere şunu hacimweya her ikisini değiştisebi ''^»yeni ilim 6on zamanlarda büÖyleyse bu silindir neye yürüBulgar Konsoîoslu gj soförlerinden j^. terakki adımlam atan sentetik hatırlatmak isteriz ki, Atatürk In•lir. Muayyetı kuvvet tesiri altmda mez? Ne diye yürüsün? Rusyanın kimyadaki>tekâmül j H bir Nlkola Giibof'un be;lnci kol olarak çakılâbma rağmen, hâlâ erkeklerimiy > i bir cismin şekil veya hacim lıstı^ı tesbit •edllmlş. yakalanprrk Ad elinde ordusundan da tehlikeli bir zi fesli, yataganh ve salvarh, kıztirmesi (yanî' ilmî tabirle defor denbire inkişai eft've bu yuzdtffc liyeye se^tedilmiştlr. Vak'a şudur: ideoloji silâhı var. Mademki en larımızı ve kaduılanmızı da hâlâ masyonui m u f yen hale varyrsa bu yeni yeni end^striler meydana geİNlkolanın son ırünlerde Beyo^lunda zengin milletlerde bile yoksullar neyi değişmeye (elâstik değişme) di. Makine v^ inşaat mühendisleri kalabalık topluluklar araçır.a girsrek varlıklılardan fazladır, her yerde peçcli, çarşaflı umacılar saran Badenir. Meselâ, bir utru tesbit edil artık problemlerini klâsik *ıuka Bu'.garist.indaki kızıl rejimin lehlnde büyük kütleler o ideoloji cazibesine tı dünyasına Türk kızlarmm v« konusmalar yaptığı Birtnd Şube memiş olan bir çelik $ubuğun * diğer vemet teorilfrine göre değil, me muraln tarafından görüIrr.üsHir.. Ev\plk: şikâr olabilirdi. Ordu denen si'âh kadınlarının da diğer medenl hemucuna büyijk bjı> kuvvet tatbik et tâllann akış ve, onlann tabirile, gece Taksimdekl bir ırahaüebici dükkâ maddidir, gövdedir, göze batar, ürşirelerinden farksız olduklarmı isHer gün kadın ve erkek bir çok lestrine» maddesinin aranması bir da nisbî bir düzelme müşahede emekle çubuk uzar. Bu uzama rau "Sümme'ye yani batı akışa göre nına giden Gl:bof burada tanıstıîı üç perti verir; halbuki ideoloji silâhı pat eden güzellik kraliçelerimlzin vaktile dilir. Son zamanlarda ipertansi bizi dünyaya tanırmak yolunda ayyen miktan geçmemiŞ iken kuv tetkike başladdar. Maddenin öze Turk genclne Ttirkiycdek! Idarenin ve gövdesiz, göze görünmez, milletleri insanlar tansiyonlarını öiçtürmek '/!k]r verebilir. Bunlar rejimin kHtü oldugunu siKlemeye basiçin korku ve endişe ile hastane Ppokrat'm «Demevî *= Kan'.ı» de yon oluşunda bilhassa böbrekleri vet kaldmhrsa çubuk eski boyunu likierinden viskosite hususî itibar laymca kendislni takib eden sivll m« kendi içleıinden avlar. ikinci Dünbüyük hizmetleri olduğunu söylebir takke gibi saran «Suzzenal» mek isteriz. Onlann bu hizınetinl 'alır. Bir futrjola ayağımızla vurdu kazandı. Alman profesörlerinden muTlar tarafından suçüîtü yaka^onmış ya Harbi biter bitmez bu silâh bir" lere ve hekim kabinelerine başvu diği mizaç tipleridir. rurlar; ve herkeste görülebilen oönem verilmektedir. takdir etmek hususunda Büyük ğumuz zaman şekil ve hacmini de Ewad'm 1928 yılmda yaymlamış ol tır. S^çlu nöberçl mahkeme kararile kaç yıl içinde yüz milyonluk fütuYüksek tansiyon oluşunda Ha guddelere lağan günlük mizacsızlıklan bile zırlayıcı olmak üzere bazı ateşli Çünkü bu guddeler aid eserinin tevltff ediirniçtir. ğiştirir, ayağımızı çekince eski şe duğu' 'müfeavWmete damarlann AtaUirkün hepimize önderlik et hat yaptı. Onlara opeyk devietler» buna bağlarlar. Genel bir hastahk hastalıklar da itham edilmiştiı. Lâ gerginlikierini sağhyan ve bunlan kil ve hacmini alır. Işte bu defor (sulblerin mekanik yapısı) bölüdeniyor. Nerenin peyki? Onlar hütiğini de hatırlatmak yerinde olur. Esnaf Sarayı kuruluyor heyülâsı olarak insanîan tamanıma?yonlara (elâstik deformasyon) münün üç sene sonra yapılan invasıtasile büzen 1932 de Bayan Keriman Halis düntstabul Esnaf Demekleri Birltği, bir cum edilmeksizin içten alınan ka mızda bu derece korkutan ve er kin daha ziyade damarîarı bozan Lempati siniri deriz. Diğer taraftan kuvvetlerin gilizce tercümesinde fiziğin bu ko e«naf sarayının teslsi etrafmda teseb leler gibi düştüler. Dünya deviııin romatizma ve frengi gibi eski ve adrenalin maddesini ifzar ederîer. ya güzeli seçilriıği zaman, o vakit tesiri altında deformasyona uğra lundaki seri terakkiden dolayı bö büse geçmistir. Tesisl düşünülen esnaf silindiri altında hepsinin kemıkleri keklere nazaran çok daha az içki srnsi intanlar bahis konusu ola Bilhassa başka bir sebeb buiunmı Başvekil olan Ismct Inonü, «bu işi yan hamur veya kil gibi bir cisim lumde mühim degişiklikler yaparak s&rayı İstanlnılun merkeıl vazlyette çatırdayıp durmaktadır. Coğrafî ve tütün içtikleri halde kadınlar bilir. Toksik maddeler arasında yan bazı genclerde zaman zaman ile Cumhuriyet gazetesi bir daha olan bir semtînde ve en kalabalık lş dejı kuvvetlerin kaldmlmasüe ye a d u u (sulblerin atomik bakımın sahalarına yakın bir yerd lnşa edile vaziyetleri icabı peykleşemiyen da da fazlasile görülen yüksek da içki ile tütünün rolü önemlidir. yüksek tansiyon artmalan bu me millî bir muzafferiyete » nıiştir» e ni şeklini muhafaza ettiği görülür. d a n y**"*1* n e Çevırmıştı. Fransadaki son seçimlerde bile ve mar basıncının ana sebebleri ne Fizyolojistlerin, gigorta kumnanyası kanizma ile izah edilmiştir; fakat dediği gibi Hariciye, Dahili>e ve cekür. rüen reylerin yüzde kırkı bolşevik lerdir?.. Bütün perhizlerine ve pi hekimlerinin ve klinikçi doktorla kanda bu önemli cevherin ölçül Maarif Vekilleri, bir çok güzide Bu nevi deformasyona da (plâstik | Toprak beton vesairenin sünmeSarayın zemin katına, tstanbul Esnaf klâsik ilâclara rağmen rın yapmış olduklan çeşidli tec mesi sıhhatle yapılamadığı için budeformasyon) deriz. Tabiatta ne sine aid problemler üzerinde büyük KooperatlfleTlnin idar* merkezlerl ve lere aiddi. İtalyada da vaziyet ona yasadaki muharrirlerimiz, Brüksel elçimiı tam elâstik ve ne de tam plâstik \ mikyasta çalışmalar başladı. Bu satıj yerleri; üst katlarına da esnaf yakın gibi bir şey. Evet, dünya de tansiyonları yirmiden aşağı düş rübeler tütünün terkibindekl «ni nun hakkında kat'î bir hüküm ve ve Almanyanın Ankara Büyük Elderneklerinin lokalleri yer alacaktır. cisim yoktur. Çelik veya fildişi tam ; çahşmalann sonunda (teorik reo Sarayın lnşası İçin gerekli paranın vinin elinde ordusundan da kormiyen vatandaşlardan bazıları ü 'cotine» zehirinin kalb damarları rilemez; ancak bazı yüksek tansi çisi Nadolni, Kcriraan Halisi tebzüntü İçinde ju yolda konuşur için birinci elâstik, tereyağ ve kil gibi cisim ! 1°İO ye yol actı. Bu vadide çalışan b!r kısmı: eski Esnaf Odasıdan müs kunc bir ideoloji silâhı var. derecede zararlı bir yonlularda bu cevheri ksmçıhyan rik elmişlerdi. Atatiirk de t.ıPrıirlar: «Ne içki ve ne de sigara içi madde olduğunu meydana çıkar Lempati sinir urlan bulunmuş ve *** lar yüksek matematiğin derin prob takil paradan teır.in edilmiçtir. Temin ler de tam plâstiğe yakın olan cilerini şu güzel sözlerile izhar yorum; akşamları sade meyva ve mıştır. Nitekim bu maddeyi ihtiva bunlann ahnmasile de tansiyon etmişti: simlerdir. Cisim muayyen kuvvet lemlerinden istifade ettil;r. Ameri çdllen bu paranın miktjrı 43 bhı liradır. Bu miktarı Uıeri Türkiye Em'âk Ya Amerikanın atom bombalan? haftada yalnız öğleleri üç defa et eden bir mahlul bir tecrübe hay düşmüştür. En yeni araştırmalara lerin tesiri altında akarsa şekil de kada Binfham'ın kurduğu cemiyeti Kredl Bankasından açılacak kredl İle «Turk ırkmın neclb gtlzelUtlnln dalRusya bunu düşünmez mi? Fvet yiyorum; intizamh bir hayat yaşı vanının damanna şınnga edildiği göre adrenaline'in bile ancak bir ğiştirme mütemadi surette cereyan Ingilterede Andrade'ın kurduğu ce taraan^lanacaktır. Birlik; sarayın proma mahfuz olduğunu gösteren dünya dünya çaplı Churchill bile «Sov yorum. Babam yetmiş yaşında öleder. Bir cismin şekil değiştirmesi miyet takib etti ve diğer memle Je»l için bir müsabaka açacaktır. Mütakdirde kalb damarlannda göğüs kısım devamlı ipertansiyonlann hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerinyetleri yerlerinde rahat oturtan müştür; anam da hemen aynı yaşveya akması halinde moleküllerini ketlerde benzer cemiyetler kurul sabakayı kazanacak mlmara; tstanbul anjini ifadesi olan daralma ve bü oluşunda rolü vardır. Ona karşılık deki hUktlmlerinden memnunuz. Fakat Amerikadaki atom bombalandır» ta sıhhatli olarak Demekleri Birlitlnin idare yaşamaktadır. zülme müşahede edilir. Muhtelif bunu ifraz eden aynı böbreküstü Keriman Ece (bu ljmi soyadı olarak ihtiva eden tabakalardan birinin du. Başlangıçta bu çalısmalar ince Eınaf tayln edeceğl bir lkramlye heyeBayan Keriman Hal ise Atamız vermijti). tinln veri demişti. Fakat Kremlin'deki kıırd Halbuki ben kırk yafimdanberi bu diğer tabakanın kaymasına veya lemelerin neticesi raporlar halinde lecektlr. cemiyetlerde kadınlarda da tütün guddenin diğer bir takım hormon hepimizin ijittlîimiz gibi loylemlştir kl lann baş kurdu Roosevelt gibi bir tansiyonla uğraşıyorum..» yayınlanıyordu. Bunlar arasında o bütün Türk kızlarının en güzeli ol akmasuıa karşı gösterdiği bir muiptilâsınm artmasmdan sonra kalb lan bilhassa böbrek, kalb, beyin, idealıstin sonsuz saflığını yakından Radyoda esnaf saati Erginlik çağındaki bir çok inkavemet vardır, ki buna viskosite Amsterdam İlim Akademisinin plâs gözdibi damarlanna musallat olan mak Iddiasında değildir. Bu güzcl Türk tanıdı, Stalin bihnez mi ki insanlı sanlarda çeşidli ıztırablar veren ve hastalıklan ile yüksek tansiyonun kızımız, ırkmın kendi mevcudiyetinde t«t»nbul Esnaf Demekleri Birliği: İs(iç mukavemet) deriz. Meselâ şu tisine ve diskositeye aid "ki mühim onlarda da o nisbette çoğald'ğı gö esas tansiyonlann mekanizmaların Uhii olarak tecelli ettlrdigi gürelliHnl raporu başta geliyordu. Bu konu tanbul Radyosunda esnaf derdlerl ve ğın bayraktarhğını yapan Amerikan bilhassa ana organlardan kalb ile rülmektedir. Bilhassa Lempati de da önemli bir rol oynarlar. rub reçelden daha kolay akar, çündünyaya, dünya hakemlerinin tasdikile milleti artık şehirlere atom atmak beyin damarlannı erkenden tehtanıttırmış olmakla elbette kendtni kü reçelin viskositesi daha yük ile endüstri lâboratuarları arasın meslekî mevzuları etrafmda konuşmadiğimiz heyecan siniri kamçı!ı olar bazırlamaktadır. Bu konuşmalp.rı; gibi bir vahşilik yapamaz. Truman Bilhassa bu gudde kabugunun memnun ve bahtiyar addetmekte hakdid eden ve bugüne kadar tıpkı lanlarda tütünün sektir. Suyun viskositesini bir ola daki yakın münasebeti göstermek Blrliğe bağîı 267 meâlek ziimresinin başmarazî tesiri (cortex) ana hormonu olan (De lldır. bile açıkladı ki iki Japon şehrine hakkmda çeşidli teoriler ileri sürak alırsak bu mikyasa göre çeli üzere bir misal vereceğim. Bu va kanları yapacaktır. Badyodan yapıîicak (Nicotinisme) daha aşikârdır. Aliki atom atılmasma emir vermcsi• Türk milleti, bu (rtizel eocuâuno ğinki milyon milyon milyon kat ve dide en mühim eserler verenler Bu konuşma'.arda İstanbul esnafının rülmüş olan ipertansiyon oluş kolün de damarları sertleştirmekte soxycosterone» bir çok lâboTatuar şüphesiz samimiyet'e tebrik eder. Cum nin sebebi sırf harbin beyhude yere mühür mumu veya buzunki mil den biri olan ScottBlair İngiltere gelenekleri: tarlhl; meslekl hlkâyelerl mekanizmalan bakımından çok öki rolü ötedenberi bilinmektedir. ve klinik denemelerinde tansiyonu huriyet gazetesi bu meselede Türk ıruzayıp iki taraftan kat kat fazla teyon milyon katıdır. Eskîden fizikte nin maruf (Millî sütçülük araştır de anlatılacaktır. nemlidir; ve sebebleri de çok kom Bir çok yüksek tansiyonlu insan yükseltici bir eevher olduğu anla kının difer dünya milletleri içinde lefata meydan v.ermemek içindir. sulb cisim addedilen cam, mühür ma enstitüsü) nde çalısmakta idi. 6 İtalyan tayfa kaçakçılık plekstir. Çok defa da bir insanda larda bir alkol düşkünlüğü de göşılmıstır. Nitekim ileri derece tan mümtaz olan asil früzelliglni gö;termek O atomlardan onlan yiyen Japonlar siyon yüksekliği ve gene çiddetîi tesebbüsunti t«kib etmi) ve bunu dünmumu, zift ve hattâ çelik gibi d yaparken yakalandılar Şimdi dünyanın muhtelif yerlebile fayda gördü. Evet yalan değil, bunlardan ikisi veya üçü birleşe rülmektedir. Zaten alkolün da bir yorgunluk hali ile vasıfh olan ya luzırında muvaflakıyetle Intaç eysimler yeni fizikte viskositeleri pek rinde bu konuya aid bir çok eser Llrr.anımıza gelen İtalyan vapurlannharbi kaybettiklerini anhyan Ja rek marazî tesirlerini yaparlar. Bir marlara dokunmasmın en objektif bu guddenin Addison adlı hasta lemistir. Ondan dolıyı bittabi bu ve yüksek olan sıva (mayi) lardır. lerin yayınlandığmı görüyoruz. dan lkislnln 6 tayfası İtalyadan getlr ponlar sırf askerî şerefleri için so kere bazı esas yüksek tansiyon delili bir çoklannın dalgalı kır lığı bu hormon zerkleri veya deri sile İle de takdir ve tebrikleriınize hak kazanmıgtır. Filhakika bir çubuğu suya daldı 1948 yılmda Londrada toplanmış diklerl külliyetU miktarda kadın çorabı nuna kadar harbe devam edip gi larda irsiyetin rolü vardır. Roma mızı yüzleridir. Bu ufak damar içi aşılan ile düzelir. Haj\anlarda «Sunu da llâve edeylm ki Türk ı r rabiliriz; yüksek tazyik altında da olan (beynelmilel tatbikî mekanik) ve bazı lüks esyayı satarlarken kaçaktizmalı veya sinirli aileler gibi cıkların bj bozukluğudur. Eski aldeceklerdi, fakat iki şehirde o iki (yapılan tecriibelerin verdiği so kının dünyanın en trüzel ırkı olduirnbir çeliği zımbalayabiliriz. Gılâsye kongresinde bu konuya aid mühim çılık bürosu memurlan tarafından yakalanmıslardır. Nöbetçl mahkemeye ve atom patlayınca, hani yaşlı ba'.ığın «ipertansiyonlu» aileler de az dekoliklerde damar kanamalan da nuçlara göre uzun zaman vüksek nu tarihi olarak bildiğim için, Türk kızlarından blrlnln dünya güzeli intihab lerde üstteki buz tabakalannın a ' eserler görüldü. Bir vakitler İstan rllen 6 İtalyan evvelki gün tevkif edll genc balıklara nasihat ederken t a ğildir. Bunlarda aynı şekilde ve ha çoktur. miktarlarile kullanılan bu hormon edilmls olmasını çok tabil buldum. Fağırlığı altında alttaki buz tabaka bul Üniversitesinde mekanik pro mişlerdir. şma geldiği misillu, «gökten inme» yaşta beyin kanamaları görülebiİpertansiyonun eski klâsik teo normal insanlarda bile mu'.ediî bir kat Türk genclerine bu münasebetle sulan kayar. Altı kilometre derinli fesörü ve şimdi Amerikanın Brawn Fındık piyasası hararetlendi o belâ karşısmda pes diyerek as lir. Lâkin bunu bir trajedi şekipertansiyon yaratır; ona karşılık nu da tahaltur ettirmeği lüzunüu gö rurüm : Üniversitesi profesörlerinden ve bu Fiyasaya gelen haberlere göre geçen kerî serefini kurtardı. Evet, o iki linde de büyütmemelidir. Zira aile rilerinden biri de bazı böbrek. boğindeki kaya tuzu üstteki kayalaesasında yüksek tansiyonlan olan• Müftehlr olduŞıımnı tabli gtizelliğlnn ağırlığı altında çatlak bulunca konu üzerinde mühim bir otorite hafta içinde fındık piyasası oldukça ha atom vahşet değil hayır olmuştu. uzuvlarmda hlç bir yüksek tan zukluklan ile bajlıhğıdır. Böbrek larda daha az miktarlan daha kısa niri fennl tarzda muhafaza etmesinl biolan Prager'in o kongrede vermiş raretli geçrnistlr. 9092 kuru; arasında Amerika gibi bir millet bir daha o siyonlu olmıyan ve ancak kendi lerin anatomik bozukluklan lle sızar. v« bu devam eden satıslar son günlerde 100vasıflı olan uzun süreli albümin bir müddet zarfında damar basınç lü>ix mütemadiyolda uyınık bir tekâmülün tabakkukunu ihmal et Akışa aid problemlerde cisimle olduğu konferansı kongre üyeleri 104 kurusa kadar çıkmıs ve bu flatlar vahseti tekrar edemez. İdealist A leri bunu gösteren hastalar mevlarını yükseltir. fazlahklan yüksek tansiyonda bir meyiniz. Bummla beraber asıl uğraşrin kül halindeki hareketlerile de nin dikkat ve alâkasmı çekmişti. da külliyetU mikdarda borsa satııUrl merikalılann insanhğuıı iyi bildi cruddur. Ona karşılık babalannda sebeb olabilir. Yoksa çok görülen Piyasada tansiyon yükseltici müs maya merhıır olduğunuz şey, anaları ğil, onlan teşkil eden zerrelerin Gelecek yıl İstanbulda toplanacak olmujtur. Ay sonuna kadar fiaüarın ay ği içindir ki Kremlin atomdan kork ve amcalannda esas lperUnsiyon ve atalarınızııi olduklan gibl yüknı rüksekliği muhafaza edecegi tahmin masa gerek. rcevcud olduğu halde kendileri ta «lagen albüminurd'ler bahis ko tahzarlan bulunan bu cCortico nmnkülürde ve yüksek fazilette dünhareketlerile ilgiliyiz. Reoloji de olan bu kongre programında Reo edllmektedir. sek mamile normal olan insanlaT da nusu değildir. Bazı böbrek i'tihab suz renal* hormonun damar ba ya birincilipini turmaktır.o lojiye de yer verilmiştir. O kongremaddenin akış ve deformasyonunDiğer taraftan 6grendigbnize göre son *** vardır. larının bertaraf olmasile ipertan smcına tesirleri muhakkak olmakla de bu konuya aid yeni ve entere bir buçuk ay zarfında Ordudan İstandan bahseden bir ilim şubesidir. Gazetemizin güzellik müsabakaPeki, ya Amerikanın o akıllara san eserler göreceğimizi ümid eds bula v* Avrupaya yuz ton kadar fındık Gıda lartlannm ve çeşidlerinin siyonun da düzeldiği görülür. Bu beraber mekanizmalan tam aydm lan tertib etmekle ifa ettiği hizmeŞimdi reolojinin müstakil bir ilim levkedllmistlr. hayret veren endüstri heybeti? Henunla beraber bu teori bir çok tan lanmıs değildir. Bunun doğrudan ti anlamak ve anlatmak için Ataşubesi olarak nasıl meydana geldi rek Heraklit (Panta Rei) sözile Alıcı piyasaların baamda Almanya sablara göre Amerika Rusyadan en bir çok insanlarda uygun roma siyonlan izah edememektedir. dogruy» bir damar büzücü tesiri türkün yüksek takdirlerine hiç bir makaleye son veriyorum. tizma zemini gibi erken damar boğine bir bakalım. Yakın zamanlara olmak üzere Hollanda, İsveç, İngHtere az yedi sekiz defa daha zengin.niş. zukluğu ve bilhassa damar katıSon zamanlarda bazı ipertansl yokrur. Böbrek âfetleri ile de izah şey ilâvesine lüzum yoktur. ve Belçlka bulunmaktadır. gelinciye kadar teknolojistler isle(1) Cumhuriyet, 4 ekim. Endüstri kudreti ise bu zenginliğin lığı (arteriosclerose) yaratmakta yonlarla iç salgı bezlerinin çıkar •dllmez. Zira böbrekleri çıkanlmıs rinde kuüandıklan meselâ keresde kat kat üstündedir. Japon bas tesirleri muhakkaktır; ve biıhassa dıklan hormonlar arasında yakın olan bir köpekte de bu hormonla (2) Hangi şartlar altında bulute veya taş gibi malzemeyi tabi{ KÜÇÜK HABERLER kınile Amerika harbe girdiği zaattan ahrlardı; yahud, binlerce se nursa bulunsun zerreleri aralarınkıymalı ve peynirli börekleri ve bir münasebet olduğu meydana çı tecrübe ipertansiyonu görüimekdaki uzakhklar değişmiş cisimlere man Roosevelt: cDüşmanlanmızın hamur tatlılan, bol yağlı etll ye kanbnıştır. Ba« müelllfler blr dl tedîr. Bununla bcraber bu hormon nelerdenberi görüldüğü veçhile, de* BAKTRKÖYDE Kerestecl Hakkı Plâkalann tahdidi meselesi mir ve diğer metallarda olduğu gi ricid cisim denir ki bu da tamamen sokağında 48 numarada oturan Rıza çıkaracağımız silâhlara karşı koya mekleri ile söhretli olan mutfa mağ guddesi olan tîpofizı • aidher halde yakın bir tarihte bu farazî bir cisimdir. Plâkaların tahdldl içta tstanbul moSedda admda bir şahıs dün soför thstn bilmesi jöyle dursun bu silâhlann ğımızın da bir rolü olsa gerekür. arkt kısmı yüksek tansiyon me soıyal hattalıgın olusunu aydınlabi, işleyerek meydana getirirlerdi. «Wü Kar» Nafcll Vasıtalan Sahiblert idareslndek! 3777 plâkalı kamyon Ue dehşetini onların hayalleri bile kav Vücudün günlük ve nihayet ye kanizmalannda mübalâğa ile itham Ucaktır. Sun'î maddeler sayısı pek azdı; Dernegl ve Şorfirler Cemlyeü tarafından Bakırköye giderken kamyonun devrile nyamıyacak» demişti. Şimdi TruBerberler Derneğinm bunlardan, meselâ, cam gibi oazı Bütün araştırmalara rağmen tan « lüsillk bir beyet Ankaraya gidecekdek ihtiyaçlan ile yakabildiâi gı etmijlerdir; zira bir çok ipofizer ceglni zannederek kendini asağı atmış man devrinde ise bu kudret Rooseyılhk kongresi maddeler ds bir tesadüf eseri olatipli insanlarda tansiyon normaldir. siyonlanna organik bir sebeb bulun tlr. Heyet Basbakan ve Başbakan yardalar üstünde zengin kalorili yetır. Bajından ağır gurette yaralanan velt zamanını fersah fersah asmış meklerle beslenme bitıassa otu Bir sürat guddesi sayılan boyun maraif olan blr çok hastalann t i dırocıın nezdlertnüe teşebbüslerde burak keşfedümiştir. Buna göre malİstanbul Umura Berberler Demeğinln Rıza hastaneye kaldınlmıştır. bulunuyor, İyi amma Kremlin'in rarak bir hayat yaşıyanlarda za ortasındaki zemenin mekanik özelikleri tabiat yıihk kongresi dün Esnaf Cemlyetinde •• ÎSTANBUL, Nakliyat İşçileri Sen* (Tiroit) guddesinin sab! ipertansiyon» Isnndan bah lunar&k plâkalann tahdid edilmesi tedikasınm senellk kongresi 27 ekim eu bu sonsuz servetle müthis «ndüs rarlıdır; nitekim lâboratuar muı Bazedow hastalığında olduğu gibi sedilir. Hekimin kabinesinde 20 mennlalnde bulunaeaktır. veya şansın lutfuna kalmış olu yapılmıştır. Cemiyet başkanı tarafından okunan raartesi günü aaat 15 te Tekel Nakli triye karsı da büyük bir tMellisi yordu. Fakat yakın zamanlarda boyeneleri ile bunlann kanlannd* lempatik sinir sistamlni kamçüa twbit edilen bu tansiyon bir saatedilmesini rr.üteakıb dl yat subesinde yapılacaktır. larda Lempati smir muvazenesi var. Bu teselliyi eski Amerika ya, plâstikler, seramik, makine yağ raporun tasvîb feçllmlîtlr. Söz alan berlekier faslına * STOKLAH1N tükenmeıl netlee Cumhur Reislerinden biri Stalini* bu kStfl hücrc yanmalannın ifa majı meşhurdur. Bu guddenln asın llk bir kontroldan sonra 15 bulu bozuktur. Ufak bir şok ile yüzleri lan, selloz, lâstik vesaire gîbi bazı berler ba?ı meslekdajlarır.ın pazar giin. slnde yerll fabrikalar pamuklu men«udelerl olan bîr takım cevherler derecede ifraz edilen hormonlan nur. Bilhassa bütün gün bir tanrrnlzeme ile ilgili olan endüstride leri çalıştıklnnndan şikâyet etmişler ve cat fiatlarına yüzde dört beş nisbetinde yaptığı çok ustaca bir mülâkatta (Cholstrine, asid örik gibi..) nor heyecan sinirinin çeşidli gerginlik siyon obsesion'u ile meşgu. olan kızarır, nabızlan hızlanır, ei'.eri titrer, kalbleri sıkılır. En kötiısü de mühim terakkiler kendini göste meçal müddetir.in 8 saate indirümesl yeni bir fiat zammı yapmışlardır. Sa bizzat Rus diktatörüne itiraf ettirdi. mal hududlar üstünde bulunur. belirtileri (kalb hızlanması ve el heyecanlı insanlarda bu müli'ndir. Renc yaşlarındanberi bazı hekimrince muayyen mekanilî özeliklere :çin teşebbüse geçilmesinl lstemişlerdir. tışlar halen bu flatlar üzerinden ya Meğer bu sonsuz endüstrinin sonu Diiek'orden sonra yeni yönetim kurulu pılmaktadır. Genel gıda oburluğu yanında et ti^remeleri gibi) arasında çok defa Bunlar yürürken, sinemaya pider lerin haşin telkinleri ve pıyasanm sahib oln.ası beklenen bir taxım seçiminü geçtlmiştir. enflasyona gidermiş. Hani 1930 daki * DEMOKRAT Partl Çengelköy lere ve pilâva ve bSreklere karjı bir tansiyon yüksekllği de vardır ken, otomobile binerken ve yemek bütün ilâçlan içinde tansiyon nevyeni yeni ve hususî tipten malzeocak kongresi 27/10/951 cumartesl gü küçük mikyaslı enflasyon bile A kısml oburluklarda ya bir takım ve bu hastalığın köksal tedavisile yerken bu korkunun tesiri altında ropatlan oîmuşlardır. meye liizam hasıl oldu. Bugün plâs merikayı uçurumun kıyısına gönü saat 20 de tcplanacaktır. bunun da dtistüğü görülür. Matbnatta Damplnk dır. Bütün genis yürekli insanlar Âs»bf ipertansiyon hakikatte tik endüstr:sinin ne halde olduğutürmedi miydi? İstikbal igte onun tok»lk maddeler y»ratmak ••yaAybaşı bozukluğunun vt bilhas gibi hunır içinde bir hayat yasa müstakil bir hastalık değil, bir sihud sinir muvazeneslnl bozmak nu hepiüiz bilirsiniz. Çarşıda, paEKİM 15 MUHARREM 13 daha büyüğüne gebedir. mazlar; daima beyin felci endişesuretile ipertansiyon hazırlığı ya sa kırk yaslartndan sonra kadınlarnir bozukluğunun bir çeşid belirzarda satılan düğmeler, tara!;!ar, *#* parlar. Bunlarda karaciğer ve böb da ve erkeklerde cinsel hormon sile hekimlere koşarlar Bunlar çe tisidir. Bununla beraber organik kutuîar, ta'r^k'..nian, radyo dolabBuraya kadar hep büyük devin rek kan suyundakl toksik mad yıkmtısının da damar bozuk'ııkları sidli ruhl sarsmtılar ve heyecanlarla ipertansiyonlarda bile ruhî âmillarından tutıınuz da yakında otolehinde gürünen cihetlere işaret etdeleri yeter derecede orgarüzma ve bu arada ipertansiyon ile ilgileri sinir;eri kamçı.anan ve oynak tan lerin rolü önemlidir. Bu derece mobile müşahid olacnğız. tik. Fakat Koredenberi bütün ka16 s=.hife renkli 10 kuruş daa »tamaz. Bu gibi insanlara klinik müsahedelerdendir. Nitekim siyon gösteren tVücud ruh» has kompleks sebebli olan bir hastahV. | 6.11'12.00 15.05 17.30 19.02 4,33 derler değişmiyen demokrasilerin : Bu ma'zemeye aid islemler başSob h!: Mu:^mmer Karacr (arthritique yapmalı» 4a derler. bu hormonal buhranh safhanın du talarıdır. Bunlarda bir «tansiyon gm tedavisi de o nisbette mühimSovyetlere karsı harb içiyle harb E. J12.39: 6.30 9.35 12.00 1,31 Il7o2 langıçta kimyacılara inhisar edi• Pek yakmda çıkıyor. • Bu gibi sahultrda kanda cCho nırmasınrifln sonra bu tmnsiyonlsr nükrözü» bahis konusudur. Bun»onunda yaptaklan büyük büyük Seiıir= Yeni ilim şubelerinden =haberleri REOLOJİ ILIM ve ENDUSTRI I r V ^ ^ P ^ ^ P ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ » «v w w • Ankaradaki askerî toplantı vesilesile NALfNA MIHINA Güzellik müsabakası Yazan: Ord, Prof. Salih Morad Uzdilek "Milli Genclik Koınitesi» Devin çemberlenişi Ismail Habib Sevük Bulgar konsolosluğu şoförü fevkif edildi TIISBI BAHİSLER Yüksek tansiyon kompleksi Yazan: Prof, Dr. Rasim Adasal r SON DERECE Gazetesl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle