11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 9 Mart 1S47 C Bugünkü Program 8 28 Açılı? ve program 8.30 Hafcerler 8 45 Müzik (Pl.) 9.15 Dinleyci istekleri (PI ) 10 00 Iıahlı muztt: llıOO Temail 11 25 Saz eserlerl 11.45 Yurddan sesler 12 30 Salon orkestrası (1. Leuschner Sevtnc seslerı, 2 Kalman: Çardaşfurstıa jporetınden Potpuri. 3. Van de Valde: Rurumun şarkısı (sererad^, 4. Taeye: Dans; 5 Amold: Ispanyol serenadı; 6 Schnelder: Vıyanadan selâm (Potpuri) 15 03 Haberl e r 13 15 Salon orkestrasmın devamı 13 CO Kapanış. ^ 17 58 Açılış ve program 18 02 Dans orkestrası 19 00 Haberler 19 15 Geçrmşte bugun 19 20 Muzik (Pl ) 19 45 Tarihî Turk ır.azigi 20 15 Pazar Gazetesi 20 30 Serbest saat 20 35 tncesaı 21.15 Konuşma 2130 Şan soloları, Sdylıyen: Halina Ocheduszıco, Fıyanoda Rone Back: ' 1 . Puççmı La Bohem operasmdan fantezi; ?. Fucık: Ru>a (Vals); 3 Oîfenbich: Bark«rol. 4 Yvaır. Kadubek operetinden parçalar; 5. Schubert Marş) 22.30 Konuştnz 22 45 Haberler 23 00 Kapanjg. • GîR(İıP, \22 NEZLE veSOĞUK ALGINLIKLARINA KarşıKuSîamlır. M AKSİM'de: H E R AKŞAM kişilik FASIL HEYÜ7Tİ Okuyucu bayanlar tarafmdan muhtelH ŞARKILARI Malatyab. COŞKUN KARDEŞLER tarafmdan muhtelif AMADOLU TÜRKÜLERİ Eşsiı ve pek s.evilnuş ZEHBA BİLİR'in prograrna ilâve ettiği hiç okunmamış HALK TÜEICÜLERİ Kıymetli ses sanatkârı M U S T A F A Ç A Ğ L A K'ın yeni repertuvarım dinliyecekslnlz, P R O G B A M A BUGÜN GÜNDÜZ t L A V E T EN Saat 14 ten 18 e kadar BULMÂCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 ',9 1 t SSHH! T. C. 9 4 İ5 6 H • • • • II M Zehra Bilir \ İçldsiz Fevkalâde AİLE Matinesi Muslafa Çağlar a «1 ZIT Aynca: KARDEŞLER T O T O S I T K I revüstt tarafından Delvet Havayolları ANKARA İSTANBUL ATİNA Sefeıleri 12/3/947 Çarşamba gı hünden itibaren başlıyor, Her hafta çarşamba günleri Ankara ve lstanbuldan hareketle ayni gün Atinaya, her hafta perşembe günleri Atinadan hareketle İstanbul ve Ankaraya varacaktır. Dövize veya dövjz permisine ihtiyac olmadan Türk parasile gi dönüş biletleri verilir. Karşılüdı olarak Ankaradan 105 llradır. Atinaya 178, İstanbuldan Atinaya '•% 1 9 CÜZELLİK MÜSABAKASI , Soldan n£a: ÇITVI 1 Kırılan ksdbl yenlden tamire çalıç1. IU1U blllvl ma (İM kelıme). 2 Çıftleftirme yolu ıle çoğaltıj, lâhza 3 Koyun etl ylyememei.(lığımıze sebeb olanlardan tlfürun başlıca ahp D O K T O «alıcısı. 4 Eskiden jruksek rütbell subaylar grupun» bbyle denilırdl (eskl dllde cemi), bır edat. 5 Aleyhte bulunarek. 6 Bir emir. edebî «anatlardan blrl. 7 Acele Idarerrriz Terkos Fabrikasuun flıtiyaa olan 17 üâ 25 Wn ton maden köhaberlerin üzerınde yuruyup gittiğl eey, fâDabDlye MSfehusm ula. 8 Çırtçiye hltab, beleg. 9 Geiore^ı mürunün Ereğli veya 2kmguldak kömür havxasından Terkosa taşınması i«i ekSirked Ankara Cad. Reşidet haa Jyl gorme ve keçfetme. siltnıeye koniJĞmujtur. (Türkiye eczanesi karçısında) îstekli olaıüann yüzde yedi buçuk geçicd teminatlarfle birlîkte tekllflerta! Yukarıdan ajağıya: 1 Muayene: 10 12 : 14 19 2 nisan 947 çarşamba günü en geç saat 11 e kadar İdare Muanjelât Daireslne 1 Kudreü kâfl gelen (fld kdirae . 2 SU veya tığ vasıtasile gevjek tekilde dc verrneleri ve bu işe aid çartnamenin on lira mukabüinda İdare Levazun Şetll• Telefon: 20595, ev. 80131 H kuyamamak. S Bir soru edatının cem i. ğindeo almabil*ceği ilân olunur. (2833) 4 Kumarda yutarak. dumamn çıktığı yerin yarısı. 5 ttalyanın takımadaiar nder, rüzgâra hltab. 6 Kızılayın fıkaraya daîıttıfc, çok fazla bayagı (iki keiimeı. T Tereddtıd içinde (eski dildeK 8 Yık'laTicaret Bakanlığınca kendilerine kamcakrr.15 g!bl iğri, saçmasapan lâkırdı. 9 Meşhur bir Arab kahramanı ve tairı, bir yonei tahsls edilmis olanlardan adre»haj van leri malum ohmyan Hasan Sanbekiroglu, oto tamlrci&l Karpia, Yanl Cıngöz. Evvelki Bulırnranın halledilraiî şekîi Atalaş Dimitri, Yuda Leon'a mektubla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tebli'gat yapılamanuştır. On be| gün zarfında çirkeümire müracaaÜe bede1 linl tedlye ederek kamyonetlerini al2 malan, bu müddet geçtürten »onra haklan iptal edileceği ilân olunuT. S t Musiki, şarkı, dans, neşe; kahkaha; 4 saat zevk. eğlenc*; Torulan • • i dimağuıızı dinlendirmek aevk ve kahkahaJara garkohnak isterâeniz ^ ^ Maksime koşunuz. Ön taraftan yer buknak istiyen muhterem UAÇÇO halkımızm erkenden teçrifleri rica olunur. rlAöoU Belediye Sular Idaresinden: HAKKI OGAN 33 kiloya kadar olan bagajlar bu fiata dahil elup her fazla kilo için bilet ücretinin yüzde biri alınır. Her tfirlü Ulgi ve bllet almak Irln UMUMÎ ACENTASI İLAN TÜRKİYE 4 5 t 7 S c "TİEİMİE L TTAI Ş" IT ! İDİAİM E • İYİA s. YİAİS [|N|B|A|K L A|N|A|R|A|K|B • A T|1|R M • İAİMİI K R|«H Z A H!A|T|« OİNİFİIİL !|K A • Cll |a|Y|A|R|A L A UİSİTİA a E|S|E Rı TUKflL . İ N T E B N A T t O N A L . Kamyonlar Acentası AZİZ tSVAN ve Ortağı Ltd. Şbketi Ankara han, 3 uncu kat, Galata BaltaUmazu Hastanesl Operatoril Dr. BAHA OSKAY Konya Belediyesi Elektrik, Su, Otobüs İşlehne Müdürlüğünden: Kemlk ve Mafsal Teremled Amellyat ve Tedavfleri Şehidmuhtar cad. No, 40 Bisturi Ap. Takrim, Telefon: 85207 SEYAHAT BUROLARI BORSA İstanbul Borsasımn 8/3/1947 fiatlan Londr» 1 Sterlin NewYcrk 10Û Dolar Parıs 100 Jransız Fr. Cenevre 100 Isviçıe Fr. Amsterdam 100 Florln Eruksel 100 Belîüca Fr. Prag 100 Çekoslovak Kr. Stockholm 100 Isveç Kr. ESRAM VE T A H V İ L A T Ankara: P. T. T. Umum Müdürlüğii karşısında, Telefon: 2437 Sirkeci: Gar civan No. 170/172, Telefon: 24220 Galata : Rıhtım Caddesi No. 41, Telefon: 40829 11.2S40 230 elektrik santralı için Düçl motgrierl fle «u türblnleri •(lzennde 2.3598 ihtisas sahibi ve tecrübeli bir santral jefi alınacaktır. 67.20 IsteidUerin durumlarile ücret vesair bakımlardan tpkiîflrriai havl btr dl105 55S5 6 3887 .ekçe Ue Işletmemiz Müdurlüğüne müracaatleri. (2732) 5 60 I 73 2T înşaat Sahiblerinin Nazan Dikkatine : I FAYANSLARIMIZ CELMİŞTÎR Etibank İstanbul Şubesînden: !ş!etmelerimizjn Oıtiyacı bulunan 206 kalem elektrik maİBemesi satın alınacakbr. Taliblerin teyıfierini kapalı zarf ile en geç 14/3/1947 akşamına kadar bankamız holündeki teküf kutusuna atmalan. Mufredat listeleri her gün SatınEİma servisinden tedarik edilefcilir. (2850) Ist Zindankapı Nalburiar Caddesl No, 369, Tel: 21333 FİKRİ T. KARDEŞ %5 FaizU DaramiycUler 1933 Ergani 23.80 1938 DcramıyeU 23^0 MılM Müdafaa 21 80 Demıryolu. ıkramiyell, JV 96 40 Demiryolu. Ucranüyell, V 97. Tasarruf bonosu . 69 6375 %1 Faizli TahvUla SıvasErzurum 1 21. SıvasErıurum 27 21. 1941 Demiryolu I 21. 1941 Demiryolu II 22. 1941 Demiryolu III 21.80 D.D. V 21 05 %6 D.D. 98 60 Milli Müdafaa I 21 M.U1 Müdafaa II 22 10 M.İ1İ Müdafaa III 20 95 Müll Müdafaa IV 2118 9t6 Kalkınma I 97 40 Anadolu Dembrolu Grupn Anadolu Demiryolu 12 103.50 Hısse senedlerl %60 52.75 Mjmessil sened 70 00 Blsse Senedlerl Merkez Bankası 138. Iş Bankası 16 50 Türk Ticaret Bankası 4.50 IstanbnJ Belediyesi Şehiı Tiyatrolan DBAM KISUI Bu akşam saat 20,30 da Otenobti re'MaktaUt Okahı 0ç aylık yeni öğretim 10 Mart 947 d» •çüacaktır. Dersler haftada 3 gün 18 » de verilir. Okul tamirhanesi, öğrencilerin Berbest zamanlarmda montaj v» tamlr islerile pratik yapmalarına her gOn «eıktır. Kayıdlar devam ediyor. AmatBr ehllyetl alacaklar her eün oğ'ıeden tonra mOraeaat edebüir. Fazla bilgi içîn prograsj lsteyinte. Bomonti Havuzlubahçe sokak, Şisli. Tel: 80259 B UÇEL Türk Anonîm Şirketinden t Şirketfanfe ortaklanniB 1947 yılı heaab v« ımıanıelelerinin inceleamesi • ç f a j adl »»«««6 içtfanaa daveti idare medisi terafmdan karar alfana aluunış ve Içtima Bamanı 31/3/1947 pazartesi günü saat 11 olarak tesbit edıknJjtir. Şirket esas BKdEavelenamesile Ticaret Kanunumm hükümlerin* göre heyeti umumlye toplantılanna ve rey itasına ijtirak* •alihiyeüi bulunan ortaklanmızm içtbna gününden « n a z t e hafta ervelin« kadar hanüli bulunduklan aksiyotıları şirket kaoasm* tevdi il« dühuUy» varakam almalan T» muayyen gua v« saatte firketi» Ayvansaravda klin Bvlgur v« Çeltik Fabrikalanl binası cbhilindeki dairei mahsusayı teçrifieri ÜAa v* rica olunur. 1 2 S 4 MÜZAKSBB KUZNAMEStj Idar* medM v* murakıb raporlarHHn okunmaat, 1948 yılı bÜaaço, kâr ve rarar h«sablannıa tetkikil« bu hysusta karar Ittüıan ve idare mecliai v« rnuraiıbm ibraa; idare medisine 1947 »enesbd* verilecek Jrueur haHrmm tayini, Murakıb intihabı v* murakıbm 1947 »enesi ucretirün tesbiti. İDARE MECLİSt Serbest Dövizle İthaline Müsaade Edilen Mallar Hakkında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: Serbest dövizle ithaline müsaade edilen mallarm w » listesi Odamısa gelmiştir. Bu lıste Odanuz tarahndan ayda bir d»fa çıkanlmakta olan (Istanfcrul Ticaret ve Sanayi Odası meemuası) nda aynen neçredilecefctir. Daha evrel görmek istivenler Odamızın 35 numaralı Tetkik&t Şubesdne muracaat «debilirler. " (2873) Size Takdim Eder: SnVat ve tasarruf, KAMYONLAR Konfor ve tmnlj et, ( 2 tonluk) * kullanışı kolay. KAMYONETLER B E R L İ N E 202 DİZEL Amerikam AKÜMÜLATÖRLERİ R E M Z 1 ve Ş E R İ K 1 En seri ve en İktisadl nakil vasıtası. Dört ldşilik 4 kapıh 3 vitesU 100 lalometrede 8 litre benzin İdrclik fıenler Çatısı açılabilir Isıtma ve hava'andırma v.s. m kişllik ( B O W E B S ) marka hususl 12 voh D t Z X L Motör akfimolatorl«ri gelmiştir. KOCA BEBEK !u>n, K O U E O İ Cerad Fehraı Baakvt Telefon; 42157 K I S M l A H M E D Takabn, Cumhuriyet meydanı No. 23 Telefon: 83054 TeL Ad. AHPAP ÎSTANBUL Umum Acentası: EMİL S. NADİR Ananiadi Han No. 9, Ist. Uray Cad. No. 43 Mersin Ankarada Satış Yeri : Tazan: Mollere TUrk^esl. benlba Saml H Semal Kttçuk Telefon; 40409 Pazar günlerl 15,30 d» mttU» Oumanesl ve carj&mba gHniert 14 * ÇOCTTK TIYATBOSO MÜRAt DCRHAH KAŞELERi GRfP NEZLE ROMATIZMA BAŞ v» DİŞ AĞRILARINA kam k J i Devlet Orman îşletmesi Merkez Müdürlüğünden: Devlet Onnan V«te»I«ri fctiyaa için saba almacak 8 tded lokomotif ve 180 çl«t tomrufc Tagomma aid teklif müddeü 31/3/1947 tarihiade aona trmeürtedir. Taljblertn Basaa dttiatlni eelbederk. (2934) ANKARA lsianbul AKDENÎZ GÜVEN Ltd. ŞİRKET! Postane caddesl No. 72 ve Trakyadan Maada Acentalık Verilir. Kilis Belediye Başkanhğından: 1 Elektrik motorunün kınlan kTank milinin tamiri açık eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Muhammen bedel 2500 lira ve muvakkat teminat 1*87.5 liradır. 3 Şartname istiyenlere bedeisiz gSnderilir. 4 lsteklilerin 13/3/1947 perşembe sünü saat 10 da %Jcriye dairesine başvurmaian ilân olunur. C2678) Çocnk Hastalıklan Mütehassıa ™ Mııayene Sabah 8 10,30, öğleden I s o n r a 3 65 a kadar. Beyoğlu Jlergun saat 10 fiâ 17 arasında Resim ve Heykel Müzeai Müdürlüğüne 6. mcı Daire yeni Mailye Şubesi muracaat edümesi ve martın on beşine kadar tlınımyan eaerlerin ayaından arkasında. Grişti Aprt No. 16/3 mesuliyet kabul edilmiyeoe^i ilân olunur. (2853) O^HBM Tel: 42400 •I Ot. Ihsaıı Saınl E /•Or. Yakub BERAHA^ VIII. Devlet Sergisine İştirak Eden Ressam ve Heykeltraşîara: DÜGÜNveÇAY ZiyafetleriYAPAGAKLARA A T L A N T Î K Müessesesîne muracaat. Birind smrf SALONLAR, CAZ, SERYİS Beyoğlu, İstiklâl caddesi 169/171. Telefon: 40457 ÖksEİryk Şarubn Oksüruk vt Nefes Darhgı, Boftsaaei ve Sızamık öksurOkleti pek tesirb Uflcdır. flerkes trullanahiltt Sohibi ce BafmukarrM: NADtB NADİ 3u niishada yazı i(I«rinl fülen idare edev CEVADFEHMİ Tiirkive Şise ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyelesfnden: Paşabahçe fabrikamızm Wr aded BUHAR KAZAOT flıtiyacı 21 ^ '947 tarihli cunaa günü saat 11 de açık eksütmeye konulmuştur. İsteklUerin şartnameyi görmek üzere Sosyetemizin Galata Persembepazarı Samur sokak İş hanuıda kâin Mubayaat Servisine. eksütmeye iştirak için de 500 liralık temlnatlarile birlîkte be'ıli gim ve saatte Paçabahçe Fabrikamız Ticaret Servisine müracaatleri ilân olunur. Ödemiş Belediyesinden: 24 telli 85 veya 110 (beher metreai 850) bulunmadığı takdirde 16 telli 85 veya 110 (beb«r metreai 650) milimerre kuturlu 400 m«tre Ingiliz mamulâtı keten hortumu ile 4 miğver (adedi 1500), 6 karabinah bel kemeri (adedi 1200), 3 bel baltası (adedi 500), 5 kurbacı anahtarı (adedi 4 0 0 ) , 7 kauçuklu pense (adedi 500) kuruş muhammen bedellerle veya açık eksiltm* ile ehnacaktır. lhalesi 17 mart 1947 pazartesi günü saat 10.30 da Belediye deiresinde yapılacaktır. tsteklilerin başkanlığa başvurmalaru (2641) î MÜTEHASSIS OPERATÖR AEAMYOR tçletmemiz Reviri için Mr m&tehasaıa OperatSr alınacaktır. Almacak operatöre ev verileceği gibi Devletin verdiği bütün haklardan istifade ettirilecektir. Talib olanların evrakı musbitelerî, fiç aded vesikahk fotograf ve taleb edeceklcri ücreti büdirir belgelenle aşağıdaki adrese muraeaatlen A D R E S : Şark Kromları İşietmesi Müdürlüğü, MADEN Cumhuriycı liatbaut
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle