16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Mart 1947 CUMHURTfET O IV L E Bnşu"i'ı / • • • ! sahifed* dOi. Orta haî müsî^sna, yan hafları ve söyliyeceğim. Benim kalemimden çıiçl«rüe lyl anlaşan tzmir markra muv. Boştarafı 1 inci iohxjp.de anlamıstır, lktidar mevkiini her ne pa aaclml 31 İnci dakf.cada soldan aldığı kan yazılar birer keramettir gibi bir böbürlenme duygusundan daima batundan binm için bir emrivâkl ol hasına olursa olsun terketmemek ka pası İyi kullanarak Ankara müdalaaiiTn du. Teşkilâtımızı tanıamen kurmanıış rarında olan blr parti ile karşı karsrya ?eçd ve bırmci golü yaptı. 42 ncl daklBaftarnft 1 inci tdhiftdt üe bıduçacak ve aonradan Mos uzak kahnak isterim. Fakat tek cep olmamıaa ragmen seçlme lşttraJd mllll bulunduğunu jrörmektedir. Demokrat kada İznür sag açığınin şahsî bir yürümerikanın Yunanistana feransın ravaiıhinl kurtaraeakür.» kovaya <teel uçsıgı İle hareke* edecekto. heli kalmamaya, hâdiseleri her za bir vazlfe addetük. Muhtar seçimlerl İse Partiye: cMücerred hürriyet davası ne yüşle tamamen haz:rla<i]ğı vaziypıt) ge . Yakınşark memlejcetlerine Yulardanberi Rus işlerinde Ihbsas kesAmerikan basmının müt&leası man çeşidli taraflarmdan yakaJama doğrudan doğruya köylüyü alâkalandı oluyor? Müsbet meselelerle meşgul cla ae nıerVez muiıac'.ml son daklkada golle yardım etraeğe verdiği ehem betmiş ve Kremlin liderlerinden birçoWashington 8 (a.a.) 10 martta ya çalışmak, millî davalann çöziil ran btr vazifedir. lım» diyorlar. Demokrat Parti kovalan net'eîendirdl. 3iruvi dçvresi 2 0 kamiyet, günden güne göze çarpmakta ve ğunu yakından tanıyan âiplomat şun MoslcoTada açılacak olan Dış İşlerl Ba mesine eiimden geldiği kadar yardım maktan, tazyik edilmekten, fu'îat bul pajıan maçta, Anliara tai'nnnın lyl bir bunun bilhassa Yakınşaık memlekctle «Dokümanlar elimizdedir» lan ilâve etmistir: kanlan konferanslan Amenksm bas etmek şimdiye kadar azımsamadığım rini ntifnz bölgesi siyastüne ve daha Seçiııı. kanuna rağmen tazj'iklere ma dııkça bu meselelerle yakından meşgul oyurıuııu göremetıiK. c Almanyanm geleceği hakkında A nıoda uzun yorumlara mavzu teşMl etbaşka tecavüz emellerine kurbaD gitbh Tazifedir, sanıyorum. Gayretle ruz fcalmıştır. BJz lddla ediyor ve olmaktadır ve bu mesaisi devam edecek Ankara hücunı hattar.ın üç ortamerikan ve Rus görüşleri arasındaki an mekt&dir. mekten konunayı gözettijH vtttuhla Lsİzmlr müdafaasının sürati karşı . rimde biraz başan kazandığtm yahud edeceğiz ki bu yolsuzluklar mevcuddur tir., laşmazlık fazlasile derindir. Rus llderNeyYorJc Times gazeteal bu hususta Bundan sonra Adnan Menderes iktidar smda yarıcıügı kafl geleıniyen elemanlirmektedir. ve bunlan tevsik eden dokümanlar elikazanamadığım söylenebüir ama parleri esaslardan herhangi biri hakkında mizdedir. Seçimlerin cereyan şekline partisindeki zihniyete temas eierek ko lar hallr.de idi. Açıklar da aldıklan topHrind Dünya Harbinin bitmesinden geriliyemiyeceklerini hissctmektedirler. çunlan yaayar: «Dış tşleri Bakanı Mfti^aJl'm vazife tkilik hırsile ortahğı tek cepheden Demokrat Parti hiçbir suretle ifüra et nuşmasm» şöyle devam etmiştir: larla çc* oyalandiklan için tesir yapaberi, bütim Avrupayı tek bir devletin Bu itibarla işl gelecek hasada kadar süj seyrettiğim iddiası hak ve insaf sı ıniş defildir. Demokrat Parti şerefli bir « Kanuülar ne kadar iyi ol'jrsa ol rruyoılardı. Bu yüzden îzmır müdaîaası tahakkümüne ve onun yaşattığı mutla rüneemede bırakacaldardır. O zaman sl Rusya ile bata. arasında mevcud çıktıırlarma girer mi? müessese olarak kinıseye iftira etmez, sun, tatbik eden eller ne kadır kifayetli blr hlzada durdu&u halde Ankaratiçorkıyetin istibdaduıa boyun eğdirmek üze Rusyanın dahilen daha kuvvetli olaca mazı açmak ve Almanya etarafıoda dünyayı buhranh btr durumdan kurtaracai ıre alabildiğine ortahğı kaplıyan eereyan, ğun üroid ediyorlar.> Demokrat Partmin programııu ferd olarak da bu gibi şeylerden bulunursa bulunsun yüksek sevk ve tasını rahat tutabilcll. bir barış yaratmaktar. Banşın fcurultamamen münezzehiz. Demokrnt Par idareyi elinde tutan zihniyet, tahakküm bir arahk son dereee tehlikeli bir mahiİklncl devrenln son dakikasında AnYabancı diplomat, Birlesik Amerika maa işine başlamak İçin lkl »enelik vaktile dikkatle okumuştum. Zaten tlnin dddiyet ve vakan lîttraya mft ve vasilik iddiasına sahibse r.eH'v elyet almış ise de, çok »ükür ki Avrupa karalı Naclnln müdafaadan ileri ^eldiğl' iki parti arasındaki siyasî, iktisadî ve Dıs Işleri Bakanı Jeorge Marshall'ın Almülılet vahim netteeler doâ^ınnuştur. said değildir. Bir vatandaş haJtkmı bette k; sıîır olur. Yüksek serk ve ldamedeniyetinin bir kaç yerde gösterdiği içtimaî görüş farklarının yok denecek arayorsa, şikâyet ediyorsa bunu say re zümiyeti bugünürı şartlarına uymak, sırada lcafiyyen tasdl oimıyan sakatladayanıklık, hem üçüncü bir dünya har manya hakktnda bir neticeye varmakta Bu vazlyet karşısında daha acele etmek Uadar azhğuu da e zaman anlamış gısızbk olarak tavrife kimsenin hak ve millcttn arz^jsuna râm olmak mec jim Ankara leiılııde blr penaltı hallnde binin kopmasına, hem tahnkküm siyase ısrar etÜği tekdirde konferansnı hiç bir lüîiunu üzerinde ısrar etnıek Amerikakabul etsek dahi Ankara takımının tinin biitiin Avrupa medeniyetiııi yık netioeye varamıyacağı kanaatini belirt nın ha&kıdır. Eğer lçler tadl edilemezse tım. Sayın Menderesin ikazı iizerine, kı yoktur. Hailunı arayan yahud 5ayl burijetincedir mağlubiyetlni şu ve bu sebebe atfed«rek Ahmed Tahtakılıcm hltabest masına karşı nelmiş bulunuyor. Avrupa miş ve bu takdirde Avusturya banş and banjı, tlcaretl ve bu ga.yretlere katılan Demokrat Parti progranunın birinci ettiğlnl sanan muztarib lnsanlara karşı tevü fcabil degüdlr. laşmasmda bile bir anlaşmaya varmanm bütün mllletler arasındaki karçüıklı maddcsini okumak maksadile, dün lâkayd! göstenKüerin saygısızük yaptığı Adnan Menderesten sonra soz alan medeniyetinin dayanıklık gösterdiği en Yann lüncl ınaçını oynıyacak Anyardım zlnnlyetlnl yenld«n teşkilâ,tla.a : meşgul oldum. Partinin Ayaspaşadaki aşikardır.> Kütahya millervekili Ahmed Tahtaküıç kara takımı, Naclyl İleri almazsa ve üç tnübim bölgelerin yeıi Yakınşarkttr. va mümkün olamıyacağını söylemiştir. dırmak hususunda ba^ka blr sîyaset taDiplomat, Almanya hakkındaki Amedaha açıkçası, Türkiye ile Yunaııistan[ merkezine başvurarak bu maddeyi Celâl Bayarın hltabesl hazır bulunan C.H.P. tahakküm zihniyetini belirtmiş ortsdan bırinden blrtnl daha serl bir dır. Türkiye, evvelâ faşizm hamlesinin rikan ve Rus fikirlerinin çu noktalarda klblne çalışmak gene Blrleşlk Ameri'sa telefonla okumalarmı bir arkadaşım lann şiddetli aHaslarüe sıS sık kes'.l ve sözü Başbakan Reoeb Pekerin beya elemanla de#i4tlrmezse netlcenln kendlnatına intikal ettirerek demiştir ki: bütün şiddetile karşıiaşmiş olduğu halde esaslı surette ayrıldığını lfade etmiştir: nın hafekıdır. Almanyadail İngillz ve rica etti Telefonda cevab veren zat mlçtir . lerl içiıı müsald olacağını tahmin etml1 Aİman hükumetinin gelecekte a Amerikan lşgal •bölgelerinln btrlfştlrilmetancti vs mukavemeti sayasir.de bn < Henüz posta irtibatı oimıyan kırk yorum. Bugünkü maçm bllânçosu bera. Atatürkün blr sözü birinci maddeyi unutmuş; bir müddet mesi bu yolda atilmış ilk adımdır.> felâketi atlatmı?, daha sonra dünyayı acağı şekil, bin köyün seçim ımıanıelelerini tele berlllî oyunu bakımmdan dahi kulül» programı aradıysa da parti merkezin Celâl Bayar bundan sonra Atatürkün fonla dahi tetkik etmeğe imkân yok takımlanm çok zayıî zannettiğlınlz İz2 Harb tazmlnatile Aİman endüatchdid eden ikinci tehlike karşısında ayGazete şunlan llâve etmektedlr: Bnrsada söyleml^ olduğu edd bir nunı metanet ve mnkavemeti göstererek trisinin seviyesi, «Marahall'ın İlk vaaifesi Almanyanm de bulanıadı. Nihayet kütiibhanemlzi ken resml Mr şaiıslyetln pervasızca her mtr muhteMtl lehindedlr. 3 Naziliği temizleme meselesi, ona karsı da daima tetikte hnlunmak, blr üçüncü dünya harbl çıkarmasma altüst ederek, gazete koleksiyonlan tukt» geo«n blr vak'ayı tekrarlıyarak meselenln yolunda glttlglnl İleri sürere'k Eşref Şefik ve tam hazırhk ve nyanıkiık içinde ya4 Aİman hududlan. mânl olacai ve dlğer taraftan bu mem arasında biz Demokratlann siyasî dendsür M: şikâyeüeri iftira diye vasıflandır < EsKden padişahiann zuhnuna ması güzel bir harekei; olarak mütalea Bugün yapılacak maçlar samak zarnretini hissetmiş, ba zaruretin leketin Avrupayı ve bütün dünyayı zeprogramını bulduk. Birinci maddeyi Toplanü beş hafta sürecek karşı meraslmlerde: tllağrur olma paFenerbahçe stadı: gereğine göre hareket etmiş ve bu nğurhlrllyece'k manevt blr yara halln* gelViyana 8 (AJ>.) Bugün Moskova memesini sağlıyacak bir barıs kıjrmak okudum ve açıkça itiraf edejdm ki dlşahım senden büyük Allalı var> d»rllemea.> Beylerbeyi Sarıyer, saat 11,30, A. Hlda hiç bir fedakârhktan çekinmemiştir. Demokrat Parti ile Halk Partisi ara lermiş. ı gitmek üzere Viyana^an ucr>k!a ha tar.» Bundan »onra sBz alan Kenan Öner sar Denüıspor, saat 13,30, FenerbahTiirk milletinin bn şekjlcle hareket etsındaki farla gene anhyamadun. BiAtfltürk ef«r bir gün millete karşı de muhtar seçimlerinde görüler. yol Beykoz, saat 15,30. mesinin ilk saiki. kendi varlığmı ve ken reket eden Genenü Mark Clark hare Bevin hareketinden evvel büyük ketinden evvel beyanatta bulunarak D19 rinci madde. siyasî partilerin birbiri mağrur olacak biri çıkarsa millet: «Mag suzluklara temas etmiş ve: «Hak bizde Gaiatasaray stadı: di bürünlüğünü korumak ise de onun bu » elçimizle göriiştü ne saygı göstermesi ve memlekette rur olma efendi senden büyük miliet dir> demistir. Karagümrük Unkapanı, saa.t 11.30. çekilde hareketi bütün bir nıedeniyet tşlerl Bakanlan konseyinln Avusturya Londra 8 (a.a.) Anadolu ajanarun ileri ve genis bir demokrasi anlayı vardır diyecektlr) demlşti. Demokratlann şikâyetleri Bogezlçl Kurtulus, saat 13.30, Galataâlemini knriimağa yarrtim etifîş ve yeni wrış andlaşmasını netlcelendlreceklerl Ankara, 8 (Te!efonla) Gümüşane sara,y . Beyoğluspor, saat 15,30. tehükenin istilâ edilecek yeni bir âlem tanaatlnl IZhar etrruş ve toplantının 4 Sızel muhaMrl bUdlrlyor: şının gerçekleşmesi lüzumondan Adnan Menderesin sözleri reya 5 haftadan fazla uzamıyacagını ç tleri Bakanı Bevin, Moskovaya bahsediyordn. D P. bajkanı Lutfullah Kantek, Oü bıılmasına imkân verroemlştir. Şeıel stadı: A Bundan sonra Adnan Menderesin söz tahmln etMglnl blldirmlştlr. General, hareketln^en ervel Türkiye büyük elçlsl tn'jşane Vdisi Rifat Şahinbaşa bir mekElektrik Raml. saat 11.30, t. Spro söylemesl istenmls ve MendeTes demiştir Onun için medeniyet âleminin ve bil îerlinde Dış İsleri Bakanı George Cevad Açıkalını kabul etmlîtlr. E peki, aynı şeyleri Ulus gazetesi ki: «Demokrat Parti bir çok müşkül tub göndererek muhtar seçimleri d o Emnlyet. saat 13.30, Beşiiîtas Süleyhassa Ingiltere ve Amevikanm Yakmher gün başmakalelerinde tekrarlayıp safhalardan geçtikten sonra şimdi çok layısüe yapmış oldukları şikâyetlsrin maniya, saat 1530. işark bölgesini ve dolayısile daha çok büdurmuyor mu, sajin Menderes? '*• cevablandmknadığını bildinms ve ida Vefa stadı: nazik bir duruma girmiştir. Çünkü çiyük bir muhiti istilâdan koruyan bn iki NADİR NADİ kâyet mercilerinin ortadan kalktığını ve rt tazjikten yenid«n şikâyette bulun Anadolu Taşkızak, saat 1150, Damemlekete en geniş öTçüde yardım etvudpaşa Sümerspor, saat 13,30. Vefa kanun yollannın tamamen kapatıldığını muştur. mek lüzmnunu dnhn faıla hîs«ederek bn Kaampaşa, saat 15.30. vBzifevi ifa için tedbir almalaruu büyük Haydarpasa sahası: ı Maliye ve Bayındırlık İngilterede kar fırtınası bir memnunlukla karşılamak, ve nnlajıl Bojtaro/ı 1 ind tahifedt Baftarafı 1 inci sahi/ede Adalet Çatalca, saat 1330, Ortaköyması gerekleşen büyük bir hahikatin Baftaraft 1 inci sdhifede Bakanları tekrar başladı Halic, eaat 1530. r gibi artık anlasılmış olduğuna hüknıetuıek encliği arasında nasıl çalıştLklanm çok ki tnesuliyetlerini bugün olduğu Doğu Akdeniz meseleleri Barutgücü: bildiğuü, Ankara Üniversite Rekyann da tamznak ve üzerin* almak niAlanya 8 (a.a.) Dün sabah AntaîLondra 8 (a.a.) Dün Ingilter«de ye'icab eder. Washington 8 (A.P.) Bugün Dıs İş ni bir kar fırtınası kara ve demiryolu yadan hareket eden Maliye v« BayınDerlzgtıcü Barutsücü, saat 13,30, rlüğüııün ve Valiliğiritı hâdise hak yeti haJdandaki bütün güphelerl or Amerikanın bn sırada lıilhassa Yuna kmda resml tebliğlerini hayretie kar tadan ksldırmak. leri Bakanlığında buluşan Ingiliz elçisi nak'.iyatını tekrar lnkıtaa •uğratmıştır. dırlık Bakanlan Serik ve Manavgat 11 Topkapı Taksim, saat 15.30. nistana yardım bahsile nıeşçul olmasına ladığmı, her iki tebliğin de basit ve 3 Almanya ile yapılacak barif Lord Inverchapel ve Birlesik Amerika Binlerce kilometrelik yol karÎR tıkan çekrinde halk ve ilgUilerle temas ederek İstanbul kır koşusu birinciliti gelince bunun bir çok miilıun sebebiere akua bir mahiyet arzettiklerini kay andlaşınasının »yasî çerçevesini hazır Dış Işleri Bakan vekili Yunanistan me mıstır. Şimdiye kadar görülenlerin en incelemelerde bulur.duktan sonra akşam 194748 yılı istanbul kır koşusu birindayandığı asikârdır. selesini müzakere etmişlerdir. Toplantı =iddetlisi olan bu kıs mevsiminde, yol üstü Alar.yaya dönmüşlerdir. ledea Fuad Köprülü, yazrsmı şöyle lamak. clliği bueün Mecidiyeköyünde üç çeşid Bir kere Yunnnistan, daMH Mr harb dan sonra Lord înverchapel basın mu lan açmak için bu ana kadar 3 milyon itimrektedir: mesafe iizerinden yapüaca'rtır. Kızlar Dıa Işleri Bakanı bugün Berlinde batçindedir ve bu dahilî harb. nıetnleketin habirlerine beyanatta bulunarak Ache İneiliz lirası sarfedilmiş olduğu tahmin Meşhur kemancı Yehudi'nin 2000, ortalar 5000, büyükler arasındald « Sevgili genc arkadaslar! SizJer, sın muhabirlerile blr toplanü yaparak biitiin kaynaklannı sömürnıektcdir. Yııson'a herhangi bir nota vermediğini bil edilmektedir. müsabaka da 10.000 metre olarak yapıkonserleri namstanir» bu dahitt harb amilleriuî or aıen ve mlllet duygusunu, hürriyet ve bu mülâhazalara esas teşkil eden beya dirmiçür. Diçer taraftan Başkan Trulacaktır. ük müsabakaya saat 10 da Ganatta bulunmuştur. Basın toplantısmtlklâl astenı bütün tarih bojıınca en tadan kaldtrmssı için, büyük eayrcfler Kırmızı yağmur Londra 8 (a.a.) Meşhur kemancı man'm pazartesi günü kongre liderl«rile iatasaray stadmdan başlanacaktır. sarfetnıesi ve büyük fedakârlıkları gi',7e üksek dereced* g"5stermifl fedakfir blr dan sonra Marshall, Almanyadakl ileri yapacağı toplantıda Türkiye dahil, Doğu Roma 8 (a.a.) Dün Cenova şehrl Yehudi Memıhin 22 martta Ne\vYork 1948 Olimpiyadına iştirak ediyoruz gelen Amerikan askerî ve siyasî şah^iulLletin çocuklansınız. Hepinlzln alle alması icab etmektedir. Yunanistan ise tan Ingiltereya hareket edecekdr. Meyetierile görüşmüştür. Dış Işleri Ba Akdeniz memleketlerine dair diğer me üzerinde kırmızı buluüar gözükmüş ve Beden Terbiyesi Genel müdürlüğü ı'anelerlnde, uzak, yakın bir çok şeâcil ve gpniş yardunlar gouuedikçe bu nuhin, İngiltere ve Avrupada yapacağı seleler de gözden geçirilecektir. ondan sonra kırmıza yaŞmur yagrr.ısür. merkez istişare heyeti yarın cğleden Sşln alündan kalkamıyacak durumda'ır. ıMl«rln azh hatıralan yajar. Türlü tür kanı yann sabah uçakla Moskovaya Âlımler bu hfidtseye Etna yanardagımn tumede yirmi konser verecekfir. Eonra Ankarada toplanacaktu. Bu top ' Esasen faşimı ve narizm taıafından is ü scbeblerle, Avnıp» medenlyeü kerva hareket edecektir. lndifaından gelen tozlann ssbeb oldulantıda 1948 oivmpiyadına iştiraldmia Bir inek 6 buzağı birden tilâya nğrayarak fena halde hırpalannn ma çak geç katılmak meoburlyetlnda Bir Yunan vapuru Manş g^jnu bıldlrme'itedlrler. Aradaö mesafe için karar veritecektir. ve faşizm istilâsuıdan kurtrılur kurtiıl ta!ar> mlltetlmlızl bdr an evvel lnsanlık Almanyadaki Aroerikan 750 kllometıedlr. doğurdu mas haricde hazırlnnarak b'r ekalliyetin anılası lçüıd« kaaanmaya lâyık olduŞu denizinde ikiye bölündü Roma 8 (AP.) Ansa îtalyan Haber Su borulannın döşenmesine başanldı işgal bölgesinde büyük btr çoğunhığa tahakküra etmesinl refll mevkle ulaştınnak vazifesl, «Izin Paris banka memurlarınm Deal (İnglltere) 8 (AP.) Yunan Sular tcîaresır.in r.akırkoyüade açrr.akta ler Ajansonın dün gec« bildirdiğlne gögözetleyen bn fplâketle karşıiaşmnk ı« inç omıızlannısa yüklenmlş bulunuyor. Berlln 8 (a,a.) Amerikan Isgal böl bayrağı altmda ilk defa Atlantiği geçen grevi runda kalan YnnRnistan, çok güç blr u kutst ve jerefli vaztfeyi başarabil gesl askerî komutanı Gen«ral Mac Narre, kuzey Italyada, Laghı kasabasında oMu^ıı erterlyen kuyu'arından almâcak sueski tLiberty> gemilerinden Ira bu eaları İstanbul tev2l btırularına llâv» etmclc dummda buhınnyordu. Onun buna rağ tnek Içln muhtac oldugTimuz 9onsuz kud ney'ln yerine getlrilen Gen^ral Luclus Paris 8 (a.a.) Paris bankalaruıda ya bir inek bir batında 6 buzağı biıden do tlzere Fıaıısaya sipaıı^ edibııij u\3{\ boru ' bah Mans denizinde Goodwin kumsalmen haricde beslenen, cîhaılanan ve etl ancak mllll ideallmizden alacaksı Clay'ın şahsl otsomoblll, bea özel aiışğurmuştur. lardan 500 lon kadarı gelrnişur. M'itebskjrl lıklarma oturarai ağîr surette hasara pılan iş tatili, bu sabah eyaletlere de sid« yola çıkî>rı]rliğın(ian bu borularnı ttöharicden her yardımı gören çetelere kar uz. Şu son harb yıllarında komiinizm verişlerde buiundugnı sırada çalınmıştrr. Uğramıştır. Sarsıntıyı müteakıb geminin rayet etmiştir. Marsilya, Limoges., La 5en.Tiesuıe hemen baslanalcaktır. uj£er ta» \ şı büyük bir varhk göstennesi, hattâ prenaiplerinl bayat» tatblk •ttiklerinl Otomobll, Amarlkalı bajkomutanın çahiazanlan patlamış ve tekn« ikiye ay Rochelle gibi birçoi şehirlerd?n gelen r?Itan Bemilerden Kâğıdbaııedeil tersllı habunlann hakkmdarı gelmesi. biiyhk bir ilân eden memleketlerde hile mılliyet sına mahsua zırhlı ve kursun geçme» vuzJarına kadar yapılacak ildnci Ka'?rinln rılnuştır. 34 kişiden mürekkeb Yunanh haberler, pek az müessese müstesna olişti ve bunun takdir olunınMnasnıa inı çiilk hlslertnln na«l blr kuvvet kazan camlarla yapümış bulunuyordu. AmeIthalât tadrlerinln verec»Weri «lparfj)«rln y«riil tulacak bhı nülin'.etrclik bnjolardaa mürettebatnı çoğu yaralı bir halde bir mak ÜTere malt mflesaoseler bu sabab kân yoktu. dıfiını elbette blllrsinla. akredltll açılmadan yayıta»*1111 temin «den blr kısmı evvelce llıale edibnistl. Ikincl tir rikan polisi Berllndeki lsgai bölg^slnde İnglHz tahlisiye gemisi tarafmdan kurta ç alışm amışlardır. hülrumettn yeni karan plya»d« büyük btr kuım İçin üç fimıanm tekllferi ao.lmış vo Bu, böyle iken vatan ve milllyet dııy bütün otomoblllsrl gözden geçirmekfce rıhıuçtır. Kurtarma ameliyeslni ldar« Amerikanın bu durunul takdir edcrek memnunlukla karjUanmıstır. Stmdlr» kadar dün toplanan Idaze meclisl tarafından lnceHindistanda yangıniar, 40 Yunanistnna en luijük blçürle yardım guîarı, aüe ve mülkiyet mefhumlan olduğu glhl Mütteflk poüs !darel«rin« eoenlerin anlattıklanna göre, Yunanlı yapıian lthal&t slparislertadon beıütalar va leıınüîtlr. Bu borular da en uygım teklifte sıtuil* akredltlf açtırılarak hem Uciıın bulunan flrroaya lhale edilecektlr. tayfalar arasmda mütiıiş bir panik olİçin tedbir alnıağa basiaraası, muhakkak gibi Türk halkmın mukaddes tanıdığı de malunMit verilmlç bulunmaitadır. bin kişi evsiz kaldı raühlm bir Mrmay«3ini baglamakta. hem da muş ve tahllsiye g«misin« kendiVrini H, Yakmşaıkı tchdid eden tclılikeleri. meflıumları ilim ve serbeat tefekkür Yeni Delhi 8 (A.P.) Bugün Puncap son xamıdarda müt«na<iJ^'«n temdld »aruTurfanda sebzeler önliyecek ve bu tehlikelevin temamile ma.=kesi sltaıda y i m a k istiyenlerin tel Yunanistanda çetelere karşı Btarken kurtarma gemisi nrürettebatın eyaletinden dönen «Statesman> gazete retl olan akredltll masrafları lthsl nnalının Son ft\n!err> Sebze Hâllne mevjlın «ebdan Öd İngilM rterek denize yuvarla sinin muhablri E. B. Brook'un ileri sür maUyetlni mütemadlyen kabartmakta ldl. »eleri fazla gelmeğe bajlamıçtır. Bu vaziyet bertaral olmasına İmkân verecektir. kinlerini nefretle redd«deceğinize *üpmücade'e şiddetlendi sebzeleri piyasasını yavaş yavas duşurmtşlardır. Bu sayede bu bölgcnin svlhu ve enıni h« yokhır. üeri fikirler dlje ad takılamüs olduŞu blr tahmin» göre, Muslü Yetü vaıiyett» alıcı U» aatıcı arasıçda mu kıj tabakat himl olduju takdlrd* akredltif v« tr.ektedir. Yalnız. gelen mevsım Hbzeleri da Atiı» 8 (**.) Aaayıa Bakanı Zeryeti sağlayacağı jf«bi, diinja snllııı da rak adeta bir moda hallne getirilm«k isffiım ve Hindu camialan arasında yeni slkası yerln» mahalll Kajnblyo MüdürHlklerl flat Hfbarile paiıalı oldu^undan. yalnız zenBursada tütün satışları büyük bir felâkctten kıırtıılacaktır. O tenilen totaliter ve hürriyet düçmanı vas basına yaptıgı demeçte hükumetln çarpışmalara merkez olan Amritsar şeh blr vesıka verebllee«kler<iir. gln tabakanm ylyec»>ği halinde kali5.3ktadır. nnn için Amerikanın gösterdifei bii^ük telâkkiler karşısında Türk genclnin ha çetelere kar* girtştlgl mücadeleyi oraSor. gıjmierde bakiaUan »onra sı^anî beBursa 8 (Hususî) Tütün piyaca rlnde vukua gelen yangıniar neticesinde Dün btrçok Khalâtçılar bu çok jnühlm fırlnsanlığı şükranla kaısılanıak icab edsr. ••eketeiz kalmaması tabiidir. Esasen bi terda ve daglarda, n«rede olursa olsua sında canlı v« hararetli bir faaliyrt go 40 bin lnsan evsiz, barksız kalmıştır. sattan lctUado lçta teşebbüse eeçml|!erdlr. ze'.ja d« çok gelraektedir. Halde toctan fiİtlıalâîçılar lıahat almak lçüı dila Kamblyo atı 10^110 k'arujtuı. Cerıub vliİYStlerinden ömer Riza DOGRUL zim milliyot ayrılışımız, ırkçılıktan, husust meSkenlere kadar teşmll erfece ze çarpıyor. Ufaktefek alıca gruplar isSelmekta olan engıııarların tanesi Halde £5 , MüdürlCJune bajvunnakta idller. Ankara Kız Liseleri emperyaliznıden, başka milletlere kar?ı glnl söylenug v» devletin bu İşl baçar tisna •dilhse, basta Tekel olm«tk üzere Son fünlerde «n çok flk&yet mevrun olan kuruşla 40 kuruj arasında utılmaktadır. mak maksadlle hükumet taraftan teMichigan Universitesindeki dii=manlık hi=leri yaratmaktan tamamll« çekküller kurmftt Jhtryacrad» buİTm bellîbaçb. 20 ye yakın firma, piyasaya talebeleri Adanada akredltlf ma^raflan tearindan kalknıiı blr SebreclleTde 40SO kurujtur. uzak, gerek yurd dısmda, gerek y.iTİ ltfaalat partirt bugOnkunden çck ucuza mal katılnua bu^unmaktadır. Blr hafta için«Gujruk» hnkkmda bir açıklama Adana, 8 («A.) tkinai kanaat döTürk talebesinin gazetemize içrnd* insanî ve asil hüviyetind nrnha madıgını da llâve eylemiçtlr. Hukuk Fa>cait««l Talebe Oemegl, y«kında d« 800 bin kiio tüvanün satı«ı yapıl rveml totiüerinden faydalanarak güney olabi;«c«kttr. Biz tspanyel vtyolonsel üstadı geliyer çıkacajı bıldiriltn cUugukı adlı mecmua faza eden bir milliyetçüiktir. Sizler ister hakkında Rektör Şevket Aziz Kansu mıçtır. Satışa ayni hararttl* Getnlik d« bir Mklk gezisi^e çıkan ve aralayolladjkları telgraf Dünyaca tanınmıj Ispaoyol vi>oloıuel Oı İle, Duoek tarEİir.dan ors yıldanberl neşmuhafazakâr, ister sosyalist olunuz; bu te d« devam ediliyor. Nefas«t bakınrm rmd» Cumhur Başfcammnm da kızları ban« funları söyledl: tadı Gajparo Cassado, Ankara T* lıtanbulda redilen «üuguk» un hiibir alâkajı olmadı* Chicago'dan Kemal Bayson I geniş ve İnsanî milllyetçilikten asla aydan, özel bir degerl oldağu söylenen buİTinan Ankara Kıı Llsesind«n bir koCBerlar vennek uzcra bu hafta lçlcd* mem 2ım aîiklamaktadır î < Beş kişilik komlte, dün yıptağı gönderilen ır.ahud bevar.nr.me haVkm rılamazsiEiz. Çünku bu müstakfl vataGemlik tütünleri, alıa araaında dâdt lekaMmla* Erzurum Lisesinde yetişenlerin da, Michigan Üniversiteai Tıirk Talebe nın evlâdlan, bu fedakâr milletin çocuk iki toplanhdan acmra çalı?malarım bi bir rekabet uyandırmıstiT. Ba tutfunler, grup btjgün Adanaya gelmlstir. ŞehlrciHk mfltehaasısmın tokOOeri toplantısı tirmis v« raponınu senatoya vermiçtir. Birliği idar« heyeti adına Demir Tan Iari3inız. Köylüye sebze fideti piyasa üstü bir farkla «blmaktadır. S«h3rclUk ıcütehajnst, fehir yoUanıu Errurumun JCUILUIUJU yıldönümü münaserıöver, Mimir Artun ve Necati Arnas Türk Ünlversitesinln hlç bh kürsü ÜniveTsitemiz Sematoeunun, umum ef Muatahsil, durumdaa çok m«mnündur. daha ılyad* tuneilerta *«™<T»IM taniy* «ttHe 12 nıart çarjaınba gecesi Erzurum Lldağıtılacak imzalı ştı telfhi aldık: sünde bu mııkaddes mefhuma aykın, kfira mınduğu tebliğ çerçevesl tçind* ralfttr. Emln8nund«n Şljli?* a«ılac%k tünel seslndcn Yttlgerlrr CetılyeM tnrafından TakAniara I (Telefonla) Anfcara. Ta :çln 80 müyon llra tnja kejfl Tapılmiftır. *lm Oaıinosunrla b'r toplantı tertlb ed>l«Chicago'dan göndfrilen mahud be meş'um telkinler yapılamax Buna oesa inoel«mey« devam •taıekteyfa.» Ankara Devlet Operasmm nm nrudürlügil kflylOye parssts olarak Bu parssın temial kabU olamaıjıjından mljtir. Toplantı «abaha kadar devam edeG«n« bu mssele münasebetil« Millî yannameyi, bugiin gelen «Cumhuriyet» ret edenleri, kanunun demir perdesl cektlr. dOrt yfiı bto Mbae fldeel d*grtm«4* ka ş!mdlllk tatbüuna gecUamtyK«ktlr. K«za «ahne tesisleri t© esefle okuduk. Gazetenizin, bu heze derhal yakalar. Hak ve hakikat yolunda Türk Talebe BirUğinin Ankarsdaki arBojazıu İki nhlml Mrbtrtn» bajtlamak İçin rar vermlçtlr, yaıüarı münferid bİT hareket olarak ilerlerken fikre, fikirle mukabele «t kada;laruM çekükleri telgrafa eevaben da kSprü yrrtn» tttnd £n»a»l tekllf e<JUm!5tlr. Aniara 8 (Telefonla) Ankara Devgöstermesine teşekkür ederiz. Memleke mek ve kanunıı her jeyin üstünde tut bugün Ankara Htıkuk Fakülteel ögren lot Operaantn «aivae teflatori tgln tekKlâsik srarb musikui timizdeki demofcrasi gehşmelerini dai mak lâzim geldlğini, asla unutmayıntt.> ol Dern«ği, pu telgrafı çekmlftir: tilt* buhır.Mi btr fc&lyma flrrrmwmn plâklarî Üniversitedeki tahkikat tÜniversita gencliğimiz, g6sterdi|l müîıezufls Dr. Alvur* ve mühendla OÜ ma alâka ve sevgi ile takib eden BirAnkara 8 (Telefonla) Ankar» Ü nis samiml hassasiyet», »evgl dolu t«Jiğimizin, hükumet'mizin mezkur beAnkar* t (Telefonî») Tlcar«t Bayarmamede ter.kid edi'en tedbirl«rini niversitesi talebeleri tarafından yapılan jefcküllerle mukabele eder. Kalblerimi bsrl şehrlmiade buhmmaktadır. Mü kanlıjı lubsSt g&rb tmuBüat. pliklaruun bu fcocamm gömleklerlhürmeüe karşıladığııu beltrtmenlzl rl nümayiş etra&nda tahkikatla görevlen Eİn ulvl hislerle çarpifinda, her an giz messtnerle nifthvia.r'la.r arasmda tema» sartMSt dörlato «JıaKn* mteaadt nln hall ns otecak? dirilen beş kişilik komit«nin çalısmalan leri yanınusda bulmakla 8Vünüyonıs.> lar devam etnektedlr. ca ederiz.> ttr. Ne olsun, ylizlerce, hattâ Mnlerca Uraiilt goıniei parasım veriyor. Hiç blBeyin, kartfMyanao, «atolt bfckışh Bu cümle, kulaklarımda ısrarla çın Hlç bir güröltü duymadm mı? ıjslnden de ınamnun degıldir. Kiıniain terlnl h&la görüyor giblydlm. fakat o Lyor. Muamnıanın ansJıtarı, muhakkak Durmsthm». Z*ten uykum aftırdtr. yaiaai dar ve pot pot toplanıyor, klmibaiişUrctan soar» nel«r olup blttlğinl ki bu cumlede. D*mek ki beni sezlongun üstüne yanin ielu iîsa, dlgerleriain de ya bedeul bfttulaauyorum. Bayüınia mıydım aca tıras, Murtaza değUmlf. Tahmind* yaAh, yezid altm! Insanlar ftzerittd» ne dar, yahud da boylan kısa, bıktüc uba? Birlsl imdadima. mı koşmuştu? Ko» nilniTşiTn.., Oaliba uyku Mneml, kendi korkunc bir caziben var, senin yüzüntnuşsa bu ktondlt TOTpıd Bey miydi? den ne cinayetler jşieniyor!^ ksodtoM gelip yatmışan, ooua içJn hiç Kababat slade, Ba fareziye saçoM kM. Turgud Bey bir şey hatrrlamıyorum. Geceyansı Bvsât mi? Felâket! Bu uzun geoeyi tekbasune Tefrika: 28 Nakleden: Hamdi Varoğlu beni yerlmden ialdtnp bu odaya fetire Haüra d«fterimde, Turjud B«y« atfe TahU alzde. geçuebiiecek mijim acaba? mlyeoet kadar aayıf, ffMcalsledi. d«rek yazxhğim sözlerden dt pek «min Çünkü GtTLNÎHAIi mağaaasmda Dogruldu! O«t«ndekl Torganı ftrlatt». Ağ'amağa başladı. Hastanın hali korkunc! Bir suru ineaa Bu çok uzak ibtîmal fcklım* g«llnet, deSllim. Aoaba bunları tahld«n o nıa kocana ve bütün akrabelarım görr.lsi OOzlerim kararıyor. Blr slı orta«m.<l» Istirabını dindinnek içüı elimd«n hiçüstüne çullannuş gibi çırpınıp duruyor. Turgud Beyl d«rb.al gfirntek istiedlm, o soyledl, yokaa onlar da mı hayalden dTtttrtrler ve daün* memnun kalnuşlarKaryolasmda sıçrıyor, vücudü boyuna bir şey gelmiyor. Ne kadar fed vaıiyet! giblylm. ' dMinft girdlm.. ftaret? dır. Esasen GÜlıNİHAL magazas g&msarsuıtılar geçiriyor. Gozleri yuvalann11 tanmnı Bana öyle gcliyor ki, onu kollanmm Uyuyordu. Oldrıkca m ü n bdr uykuya Bu sayıklamaların, fazla yorgun dlmalek huausunda şöhret kaBp.nımştor. dan fırlamı;; zğıı çarpılryor. TesMn et arasına alabüsem, başını omzuma daDün geoe ae oklu acaba,? ualnu?tL Fakat yüztt harab blr aa&e ML gnnm îcM ett%l jsyler oimadıSı De GÜIJKİHAL, Borsa karşmnda (3126) meğe çalışınca, beni şiddetl* itiyor. yayıp kulağma ümid ve teselli sözleri Galiba b&yal gördüm. İki güa m g«Yatagı altüst oLmıtjtu. BattanİTesile Dudaklarından, birbirini tutmaz sözler fısüdıyabilsem daha sakinîeşecek. Fakat ce devam eden uykusuzlui beynlmi yor yorgajıı kannaiansıktı, yastıklannd&s saat alb döküliiyor. Bu sczler güçlüile anlaşıll cesaret edemiyorum. Beni görünce he du da, bayynlığa benzar blr bal geçir trtrl <3e yerd«kl halının ürtüne dfl«nıüştü. Turgud Bey, bugünü daha halsiz geyor. Dikkatle kulak veriyorum. «I?te zeyanı artar gibi oluyor; biraz evvel, dlm Bannederlm. Blr akçam evvel flB«rlnda oturdugum flrdl. görmüyor musunuz? Onu tetdid edi bana «katil!> diye bağırdı, kollannı ileri Muhakkak olan btr şey varaa, ayu sandalye, h&lâ odantn blr koseslnde, Binblr muskülltla, bb iki yudum ıhyor!» Oof! Yakıcı zehir, öldürücü zehir, u^atb, beni yakalamağa uğraştı. muşum. Uyandıgım zamaa çafak sflkü küçük masamn önÜDde duruyordu. Deflamur içirebildim. mahvedioi zehir. AUaihaşkına şunu tuA! Turgud Bey blrdenbire sustu. Artıîc yordu. terlm de maaanm •ttstutKJeydl, yapraktun!.. Fervadlarını işitmiyor m\ısrunuz?.. ir.lemiyor, sajtkiamıyor. Gözierinl açö. Bana yardım «d«n Murtaaa, btraz ••Turgud Beyin odasma bitlşli odadft, !an açıkü. Gülüyor! Ah, alçak! Senin kalbini ateş Bana baktı. Aman Yarabbl, koıîoıyo gezlonga raannııştım. Kül rengl yün vel, benlml* îöyle konuştu: Beyas «ahtffaıln ttstOnt düşen, nou Herkasin okuyabilecegl nefis bir te kızdırıîmış kerpetenlerle sökecegim; ruin! battaslye somsıkı firtülmUs, bastırJmı mürekkeb dolu kalem, orada. slmslyaiı Bakıyorum da, küçükfaanun,Tur«il« romanı, 470 «ahife, 350 kuruş. kafanı duvarlara çarpıp parçalıyacağ.m, gud Bey çok mecalsls AAeta Wr atnir Yiizü <îe$iştl. Çehre hatlan öfke re sım. blr l^ke bırakmıştJL. Berinln diğer romanlan: aıurdar leşini ağac dalına asacağım, karTJyanınca, hayretls etraftma bakınUyktrya daktgtm nra<la kalem eUm buhram geçirmis, yahud çok fazla htdgalara korkuluk olsun! Onun öcünü dehşet ilade ediyor. Gozleri büyüyor. AJ A N E E T R E detlenmîj gibi bir âali var. alacağım. Evet, evet, muhakkak alaca caba yataktan fırlayıp beni yakalamak dım. Çünkü dün gece uyfcuya yattıgımi öen düşmüs olabüirdi. Büyük aşk romanı. 300 kuruş. Bir gece evvel, belki gerçekten, belÜ niyetlnde mi? Beni öldürmegl mi tuh at ırlamı yor am. Rüya gönnttsthn, besbelH blr şeydL ğım! Ona ettîğîi işkencenin aynını ben hayalen şaMdi olduğum korkunc sahneÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOK? ruyor? Sonra, rüya gormedigime rylce emln Eana yapac'.ğım > En fazla hayret ettlglnı şey, kftbus Ispanya harbine ait macera ve Bu odadan çıiap ötekl odaya kepan olmat için gözlertml uğııştıırduın. Uya esnasmda hlasetüklerlml uykuda yazmış yl bana hatrrlatan bu sözlerl tçtünoe, Turgud Bsy habiz kaldı. Şimdl sesi ask romanı. 250 kuruş. mağı taFarlıyorum; fakat bu işl yapmak tnk olduğumu anladıktan sonra başııni Dİmam. Uyandığım zoman, btitün bu sayrHhtiyarl sarardım. daha yavaş çıkıyor. Sözleri de âeğişü. Fazla ateşli hastalarda bftyk halALLAHIN BAHÇESİ düşünmege bıhnelerl .gerçekten yaşamışım gibi îçin karyolanm yanından geçmek lâzım. cllerlmin arasına aldlaa, Tehdid etmiycr artık, yalvarıyor: «Her sizlikler olur, dedim. Hls romanı. 300 kuruş. Bıır.a da imkan yok. Yer öyle dar ki, ba?ladım. hafızamda aynen buluyorum. Ne gartt) şey mahvoKîu!.. Işte vapyalnızını!.. BuSonra, zihnimi kurcalayan bir gtudl Düşücmege dejerdl. Çünkü, rüya gey! YAŞAMAR HASRETİ gün de yahıizım, yatm da yalnızım, T'.UTU<1 Bey elinl uzatsa beni yakalayasormaHan kendimi alamadım. billr. gönreâimse mutlaka dell olmuştum. Murtazay: çagırıp sormaktan kendlml Bugünkü cemiyetin romanı. 300 ebediyen yalnızım'.. Allah?sk:na merba Sen Turgud Beyi büiyorsnn Muralamadım. Deli olmak da zaten lşten degildl. kuruş. Her kitabcıda bulunur. Tltrlyorum. met edin! Tıkanıyorum, boğuluyorom, G?cek! sahne gözümün önuncen git Murtaza, gece sen bu odaya glrdln taza, dedim. Sık sık sayıkladıgı, hayal ı Korkudan, dehşetten, çenelertm taÇıkaran: Türkiye Yaymevi, beni kurtarm! Hafızaraı yok edin, hagördüğü olur mu? MECMUASI miyorau; geçirdiğün korku, en küçUk ml? Ankara caddesi No. 36 yat.mı elimâen alın! Olüme razıyım, tek kırdıyorl Hayır, haTiıınefendl. (Arfcası var) • Siziıı için çıkacak. Turgud Eey yatağında dogruluyorl telenüatına ka4ax ailımda İdi; Turgud bu işkenoeyi oekndy«yim!> Bajmakaledtn devam Yakınşarka yardım Rusyanın konferansta takib edeceği sîyaset Bir konuşmayı inceliyorum dün cevab verdi İzsnirdeki maç Ankara Üniversitesi talebesinin niimayişi Almanyaya karşı güvenlik paklı Türkiye ve Amerika İthalât taeirleri memnnn I LY/TD77 İki Şık Bayan Sosyetede Konuşuyorlar UYANINCA BÂYANLAR! Sizin için
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle