11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r}jr;<Jr1*mt • KT MILLI REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Şirketimizin 1946 yılı alelade ortaklar genel fcurulu, aşağıda yacı'ı maddeler hakkında görümek ve karar vermek ürere 26 mart 1947 tarihine rashyan çarşamba günü saat 11 de Ankarada Türkiya Iş Bankası Umum :CüdürIjğü binasmda toplanacaktır. Şirket statüsü mucibinee genel kurula ıştirak edeeek oian ortaklann asaleten ve vekSleten hâmil bulundukları hisse senedlerini veya bunu müsbit evrA ve ves:kalan toplantıdan Hr hafta evvel Ankarada TUrkiye Iş B*r.kası Umum Müdürlüğüne veya Istanbulda Yenipostane arkasırda Türk:ye Hanmda kâin şirket merkerind tevdi ederek mukabütede giriş kartlan aîmaiarı lâzımdır. Ortaklann muayyen gün ve saatte Ankarada bulunmalan ilân olunur. . GÖRÜŞME GÜKDEMÎ: 1 194S yılı islerir.e aid yonetim kurulu ve denetçiler raporlarile bilânço ve kâr ve zarar hesablarının okunması ve bunlarm inoelenmesi ve temettüün tevzii hakkında nvazakerat icrasile karar irtıhazı ve jonetım kurulu üyeleriie deretçilerin ve müdürler kurulunun ibrar., 3 Njhad Belimolaoğlundan inhilil eden yönetim kurulu üyellğine seçilen Salih Kırdarın intihab keyfîye+Inin tasdiki, 3 Yönetim kurulunda müddetleri hıtam bulanlar için seçlm yapıbnası, 4 Denetçilerin seçilmesi, 5 Ticaret karumnun 323 ve 324 üncü maddelsrir.e tevfLkan yöre'jn kurulu üyelerinin gcrek kendi adlanr.a, gerek başka çirketlerin yönetlm ku rulu üyesi veya müdüru sıfaüle îirketimizle iş yapabilmelenne müsaade ! verUtnesi. timontmızogeten) ve giden VAPURÎ, AR SVENSKA OFÎENT LÎNİEN GOTHENBURG İTTİHADI MİLIİ Türk Sigorta Şirketînden: Ittihadı Millî Türk Sigcta Şirketin!'», esas nîzamnamesi ırar h "f» ve j Ticaret kanununun 361 inci maddesine tevfikan, ortaklar genîl kurulu 31 mart ı 1947 tsrihine duçen pazartesi günü saat 11 d° Çrketin GalatTİ. Ü^yon harîiîHaki idare Merkczinde sdi olarak topîanacT";ındarı bu toplantıya i^tiıak etmek içîn en az on hisse senedine sahib olan o^aklann hisse senedleıini Ticaret 3inrni'nun 371 inei maddesine göre topîantı pününt'en en az bir hafta evvel Şirkcrin Irîare Msrkezine tevdi ederek mukabilinde d'ibülye varaka»ı aln.n'Ti rici olur'jr. Bankaların makbuzları dahi hisse ssaedatı gibi kabul edüecekiir. GÜND EMt 1 Yönetim kurulu ve denetçi raporlarile bilânço ve kâr ve zarar hesablarının okunması ve bunlarm tasvib ve kabulila yöretim kurulu üyelerinin îbra<n. 2 Temettüün dağıtıhnası hakkınd? !.ar=r verî'ırcile dağıtma tinhinin tesbiti 3 Mıiddetleri sona ererek çıkan üç yönetim kurulu üyesinin yertıe yenidaı üye seçilmesi, 4 Yönetim kurulu üye'erinin tahsi«ahnın onanlpnması, 5 Şirkctle muamele yapmak için ydnetim kurulu üyelerine mezuniyet veritmesi, 6 İki denetçi tayini ile bunlara aid tahsisstm onsrHrnası. i ! 0 A LH E M VVpuru 10 marta dogru limanımiT.ia bsyennektcdir. Eşyayl ticariye Eİarak Ccpe.ıhag, Gottenbuıg ve İskandlııavya limanlan için hareket edecektir. Tafsilât için Galatada Tahlr hanmda 3 üncü katta SCANDI.VA\ İAN NE.\R EAST AGENCY Acentabğıra müracsat. Tel: 44C?3 2 1 Y"etîi iiaresi, zJyare:çilerinin her rürlü arzularını tatmin ve rahatlarını temın etmek için mutfak, servis ve diğer tesisstİ2n yenilediğinı bıldirmekle mübabidır Uludağ Oîelin !e teîetonla oda ayırtmak kabıMir. ( Telcfon : 0,3 ten Lludağ ) Devlet Orman İşletmesi Çanakkale Müdürlüğünden: AMERtCAN EXPORT LİNFS INCORÎORATED N E W T O R K ÜSKÜDAR KAOÜCÖY ve HAVAÜSİ HALK T R A M Y A Y L A 8 I Türk Anonim Şnketi Hissetîarlar genel kurulu 23 mart 1947 cuma günü ssat 10 da Şi'rerm Üskü • darda Ba|İ3rbaşmdaki Merkszinde adi svrette toplanacaktır. Ess mukav Ie^a '' mpye göre en az beş hissesi bulunanljrın hisse seredlerini topkntı gününd3n bır hafta evvelme kadar Şirket veznesne yatırmaları ve dühuliye varakası I filmaları ilân olunur. • ' İDARE GÖRÜŞÜLECEK İŞLER: 1 2 3 4 Hare kurulu ve denetçi raporlarının okunması, > Bilâr.çonun tetkiki ve idare kurulunun ibrası, Esas mukavelenamenin otuz dörduncü maddesine göre S9çim yapılmsn, Denetçiler intihabı ve 3659 sayıh kanun hükmime tevfikan Bakanhkça takdir olunan aylık ücret itası. MECLİPİ ] . a ^ İ R A VİGTÖRY Vapunı 10 martta ljmanımız.ia beklenmeVte'iir. H^ırn^esini boşâlttıktan sonra HAYFA, İSKEMDEKİYF. CFKOVA, MAKSİLYA ve NEWYORK icin esyayi ticar'ye alarak hRreket edecktir. Fnzla tafsilât için Galsta T^hir han 3 üncü kstta H A y P. İ, A R A B O Ğ L U ve ŞsL na nıiraraat. Tcîefon: 44993 2 1 Satı'.ecak mal: Kömür Mahal ve mevkü: Çenakkale Crman I§!etmesi Müdürlügü Çardak bb]<jesinin Kirazlı s^hil Tampasmda. Mıktar ve cinai: 2390 kental kömür be§ parti halindle 478 er kental. Muhammen bedeli: 875 kumş. İlk teminatı: 314 iiradır. Müddeti: 15 gün. Ih'.le şek1!: Açık arttırma. X ÖNET İ M KURULD İhale tarihi: 19/3 947. l^ı?.le yeri:'Çanakkale Orman İşletmesi bmasında. 1 Yukanda cinsi yazılı 2390 kental kömür satılacaktır. 2 Buna aid jartname Orman Genel Müdürlüğünde Büyük» Gerze kasabası elektrik tesisatı kapah zarf usuîile teçhizat, nak dere, Eiga, Bayramiç ve Balıkesir lşletme müdürlüklerind* ve Çar» dak bölge.şefliğinde göralebilir. liye ve montaj işleri eksiltmeyex konulmuştur. 3 Taliblerin ihale gününde evrakı mö«bhe Te ilk tetrünatîa1 Teçhizat ve montFJ işîerinin kejif bsdeli 77545 lira 50 rile komiîyona müracaatîeri. (2929) kunıştur. Geçici teminatı 5128 liradır. 2 Eksiltme 10 nisan 1947 gününe rastlayan perşembe günü saat 15 te Be'ediye Encümfni huzururda yapiiac^ktır. 3 lstsdcliler, proje, çartname vesaireyi her gün için Be^ediyede ve eksiltme şartnamesile fennî şartnamesini de lstanbulda Va^Şir!:etinin «enelik genel heyet toplanhti: iskelesi Çardak caddesi No. 44 Ismail Şerefo^lu ticaretlıanesi^e miiracaatle görebilirler. Esas mukavelemizin 24 uncu maddeshae tevfikan genel heyet toplantanı» 4 Istırklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saat 23/3/947 tarihinde öğleden evvel saat 10 da Ankprada Türk Yüksek Mühendtslerl ten bir saat öncesir.e krdar Relediye Daînî EncÜPıenine m?kbuz mu Bırlıği binasmda yapılacaktrr. Azalarımızın gehnelerl rica ohınur. kabilinde vermeleri lâzımdır. Poatadaki gscikmeler kabul edilmez. G Ü N D E M : (2673) uerze Belediye iaskanEığından: Ankara Arı Yapı Kooperatifi Adana Belediye B&şkanfoğından: 1 Belediyenin Çafcmak eadde*i üzerindeki Yeni Otel alütıdaki lokanta ve bitişiğindeki e=re ve ger.e bu <f>da otelin kdzeymde buljr.an 10X10=100 metre eb'admda arsa ve tuhafiye dükkânının mülkiyeti kapah zarf usuhle satıjscaktır. 2 Otel, lokanta ve eçzane birlikte muhammen bedeli «193000i lira olup muvakkat teminatı <10900> liradır. 3 Arsa ve tuhafiye dükkânının muhammen bedeli c25000» lira olup muvakkat teminatı 1875 liradır. 4 Ihaleleri 947 yılı marhnın 21 inc; cuma günü saat 16 da Belediye Daireslnde, Beîediye Encümeninde yapılacaktır. 5 Istekillerin ayni gunde yatırmış olduklan teminat makbuzla'ile kanunun tarifaU dairesinde tanzim edecekleri tekhf mektublannı üıale saatınden bir saat evvel Belediye ba§kaalığına vermeleri lâzımdır. 6 Bu babdaki şartnamelerin hergün Belediye muhasebasinde görülebileceği gibi istiyenlere tirer Srneğinin de gönderilebileceği ilân olunur. (20S0) Kulak Boğar Rurun Müteha<=sr>ı Beyogkı Parmpkkapı, YjJdır Sin ması k^rşısı No. 50. Tel: 423^ EN GÜZEL HHDIYE Su Ustası Ahıtacak Tfırkçc kadr^.'ı Î.Tnbilyalı İrgiliz Gelibolu Beîedive Başkanhğından: Driremiz Için su işler'^.den snkr ehl'yet'.ı su volu ustası alınacakt'r Taliblerin vesaödle beTaber Eelediye Başkanl'ğına müra'aatlerL (2881) 1 2 3 4 5 6 Kongre reis ve kfitJblerinin intflıabı, îrlare meclisi raporunun okunmasL Kontrol heyeti raporunun okunması, I^are meclısnin ibrası, İdare meclisi ve kontrol heyeti seçimi, Dilcklerin konuşulması. BAROMETRELERİ Devîet Orman işletmesi ! • • Karabük Iskarta kereste Satılacak mal Ulupmar FabrikRsı M\hal ve mevkü 134,929 M3 ktknar Miktar ve cinsi 40. Lira Muhamırpn bedeli 404.79 Lıra İlk teminab 30 giın Müddert Açık artturme İhale şekli 19/3/947 İhale tarihi KaraKik tşletme binan İhale veri Yukarida dnsi yazıu lakarta kereste açık aıtfrma suretile satılıga çıka rıbnıştır. Buca aid şartname Orman Genel MüdürlüŞü, Bartın Işletmeai ve mlzde görulebilir. Talibl=rin ihale gününde evrakı Tiü?Wt» ve ilk teminatîarile müricaatleri. (2763) Bayramiç Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 1 îşletmemizin Etili bölgerfnm Ağıdağı orman maktalannda buîunan ve Etili deposur,a nisan 947 sonuna kadar peyderpey taçmacak y« üç parti haiir.de teslim odilmek şartiie 691377 M3. çam tomruğu açdc arttırnuya kon^ muştur. * 2 Miktan 230 MS 230 M3 234^77 M3 3 Beher metreküpü 52 Kra 15 kuruçtur. 4 Tenuoat akçeia % 7.5 hesabile 899 lira 59 kuruş 230 M3 ^ 899 lira 59 kurus 230 M3. 916 lira 71 kunif 234377 M3. 5 Arttırma 19 mart 1947 çarşamba günü saat 15 te 6 Açık aıttırma çatr.ame=i Orman Genel Müdürlüğünde, Biga, Çanakkale İşİPtme MiidüriükleriTİe ve İşletmemirde gSrülebilir. 7 IstekliİOTra ihale gününde teminatlarüe birlikte satif komisyonumuza müracaatleri. (2532) | ı j Ilçesi Istanbul Defterdariığmdan: Mahallesl gelmıjtir. G Ö Z L İ İ K ve S A A T Ticaretiıanelerir'Jen arayınız. Kapı Kıymeü Hissesi Teminatı Sokagı No. Cind 26 Eminönü Şeyhgeylanî Bahçekapı Bdrekci 18.003 240/144 1350 Hayriefendi fırın» caddesi Eminönü Şeyhgeylanl Bahçekapı 26/1 Müfrez 3.600 270 Hayriefendi dükkân caddesi Emlnönü Maliye Şubesine borçlu Yorgi ve Dimitrinhı 144/240 his«eîinin sahibi bulunduğu yukarı<fe evsafı yazılı emlâkleri 4'3/1947 den 24/3 1817 pazartesi günü saat 15 te birinci mü=ayedesi ve 3/4/1947 j>erşemba günü s^at ' 15 te kafî ihalesi yapf.aoağından teliblerin pey alîçelerini Emfcönü I.Ialmüdürlüğüne yatırarak makbuzlarile birlikte Eminönü ıiçesi idare heyetina mürapaatleri üân olunur. (2913) Kadm HastahUlan, Takslm Sıraselviler Almaıı Ilsstanesi karşısı Hocazade sokak No. 15,3, Tcl: 41881 I Dr. SAİM SUNBUZ Türk Petroî ve Madenî T. A. ŞİRKETİNDEN: Yağlar Isıtiarlamaeı Terzîler Ksoperatifinden: Yaînız kooperaüfimlzde kaydı bulunan ortaklara 10/3/947 pasartesi gününden itibaren Hind malı kaput bezi tevzi edileceğinden Yenipostane caddesi Mısırlıoğlu hanı 11 numaradaki Kooperatif Merkezine müracaatleri ilân olunur. D E M A S Demir Çekme ve Makîns Saıtayii Anonim Şirkefinden: Şirketimizin yıllık umuml heyet toplantısı 31 mart 1947 pazartesi günü saat 15 te Şirket merkezinln bulunduğu, İstanbul Halıcıoğlu 139/1 No.lı fabrika binasmda olacağmdan hissedarîarın mezkur gün ve saatte bulunmalan ilân olunur. GÜNDEH: ~ yılı idare meclisi ve ımırakıb raporlarının okunması, yılı bilânçosu, kâr ve zarar hesablarının tasdiki, idare meclisi azalarile murakıbm ibrası, 3 Murakıb ücretinin tayinL 1 1946 2 1946 Hususl veya taksi olarak az kuîlanılmış bır otomobil satılıktır. Öğleden sonraları İstanbul Ankara Cad. 15 No. da çofcr Ismete müracaat edilmesi. Şirketimidn ortaklan genel kumlu, a"=ağıda'yr,"ii pindc7"^eki jferî ^örü<?mek ve karara 'bagîamak üzere adi surette 31 mai t 1947 pazart»si saat 14,30 da Şirket Merkezin.Ti bulunduğu Gal'a Voyvoda ceddesı Asrikürazioni Geoeralı han 4 üncü kattaki hususî d.iresindo toplanacaktr. MezkOr toplanbda hazır bulunmak btîyen ortaklarm gerek asalsten, gerekse vekâletsn taşıdıklan hisse senedlerim veya bunu müsbit vesikalan topHntı güniınden bir hafta önce Şirket MerVozHe vererek mukaHlinde giri? kâğıdı almalan ve muayyen gün ve saatte top'antı yeriade ha=ır bulunmalan ilân olunur. 1 2 3 4 5 6 G Ü N D E M : 1945 yıU Isleri ve hesabîan hakfandaki yöretim ktsrulu ve denîtçl raporlanrun incelenmesi, 1946 yık bilânço ve kâr ve zarar hesablarmın incelenme ve onanlanması, Ydnetın kur.ılu ve deiîet;Jiin zımraetleriııir 194S senedine sid işlerien dolayı ibra edilmel'sri, ' Ana sözleşmenin 25 ir.ci maddesl muclbmee fadem itfbarfle çıkacak yönetim kurulu âzası yerine yeniden fiza seçihnesi; YSnetim kurulu Szalarına sö'.bşmsn;n 39 uncu maddesî mucibinee huzur hakkı olarak verilecek ücrrtin tayini, Süresi biten denetçîrdn yerir.e 1947 senesi için yenlden denetçi seçihnesi ve Ocretinîn tesbiti; Kârın paylaşma tarzmın tayini. Seyhan Paınek Deceme, Isfafı ve Ürefme Çiftliği Müdürlüğünden: Cinsi Kilosu Benzin 25,000 Gaz • 30,000 Mazut 50,000 Vakura yağı ,10.000 1 inci kalite Greayajjı 1500 » > Valvalin 3000 » > 1 Kurumumuzun 947 yılı ihtiyacı olan yukarida cins ve miktan ya7ilı benzin. gaz, mazot ve yağlara bu defa da talib çıkmadı^.ndan bir ay içerisinde pazarlık suretile ihalesi yapılacaktır. 2 Uıale, 3/4/947 peışembe günü saat 15 te şehİT bürosunda y?.pıîacaktır. 3 Şartnamesi Ktırum Hesab Işleri Şefliğinde görülebilir. 4 Talibîcrin muayyen gün ve eaatte şehir bürosunda teşek"kül edecek komisyona müracaatleri üân olunur. (2902) D İ Ş T A B İ B İ Siird Belediyesinden: 1 Siird Bdediyesine aid Yenişehirde 5 aded nümune evleröe LutSpaşa caddecindeki eski makEl binası açık arthrmaya çıkanlmıştır. 2 İhrle 14 mart 1947 cuma günü saat 9 da Siird Belediyesinde yapılacaktır. 3 Muhamır.en bedeUori aşağıda gösterildiği gibidir. 4 Şartname her gün Belediye Saymanlığında görülebilir. 5 Tahblerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminat mabuzlarile Beledij*de teşekkül edecek olan komisyona müracaatleri ÜSn olunur. Halen içinde oturmakta Yeri rapu Muhamen bedell No. Lira Krj. olan kira'cı 27 Eski mahfîl binası Tümen ambarı ıoooo 00 29 5000 00 Nümune evi Yab. Ahmed Yetki 30 5000 00 > > Sağbk Müd. Fahri Özdemh31 5000 00 » > Bnb. N«şet 32 5000 00 > » Mektupçu Hulusl ÖzeOçi 65 10COO 00 Vali konağı altında Kur. Baş. Salâbaddin ve Yzb. İbraîıim. (2731) Pudras • KULLANIYORUM 7 Devlet Demiryolları İşletmb U. M. den: EKMEK ALINACAK TABLST Ormara Fakültesi Alım Satım Komîsyonundan: NV.ART1 Cinsi Muhammen fîatı Kuruj 135 70 60 75 65 60 98 95 12 80 60 55 75 «0 > 250 100 250 50 Muh. 7C00 3000 23O0 1VK) 1000 400 5C0 300 1000 50 500 1500 20Ö 5C0 20 20 150 Kg/ » » » 2C0 Nohud • Makaraa S. Mercimek Kırmızı mercimek Kuru üzüm Pırinç unu Tuz Sarmısak Bulgur Un Şehriy* Irmik Çara fıstık Kuş ürümü Ceviz içi Buğday Pirinç K. Faralye Lira Krş. 9450 00 2100 00 1200 00 1125 00 650 00 240 00 490 00 285 00 120 00 40 00 300 00 825 00 150 00 400 00 50 00 20 00 875 00 100 00 tutari ALI.A TROUSETSKOY Eşhafnm \aniaâyor\ o. Mttn Ise»' Prensos D. D. Yollan Alalatya tsletme Komf»y»nandan: 1 Aşağıda mahalleri ve alınacak ekmek miktarlan yasdı servislerimlzm 31 aralık 1947 gününe kadar olan ekmek ihtiyaclan kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedel ve geçici insnea hlzalannda gösterilrpişttr. 3 Bu lse aid şartname ve sSzleşme tasarılan Malatya 5 incl Işletm? Müdür lüğünden, Diyarbakır ve Elâzığ garlanndan p^rası? tpmin edilebilir. 4 Eksütma 17 mart 1947 pazartesi günü S3at 15 te Malatyada 5 i«ci tşİPtme binasındaki komisyonda yapılaca§mdan îsteklilerta kanunun ahkŞmı ve i fartname tarifatl deireslnde hazırlayacaklaıı teklif zarflarını o gıiıı en geç •^*> «aat 14 e kadar makbuz karşıhgı komisyona vermeleri veyahud vaktindea )" evvel komisyonda bulunabilecek tarzda ladeli taahhüdlü olarak posta ile göndermeleri. Almacak ekmeğin takribi miktan Muhammen bcüeli Geçict inanca Servis mahalleri Lira K. Beheri 900 gram Lira K. 1298 70 60125 17316 00 Malatya 426 67 18963 resf* 90 Eâng 733 19 32586 9775 80 Diyarbakır BOYE FERİD ARGAN Beycğlu ttiklâl Cad. No. 364/2 Tel: 42144 (Lebon pastanesi karşısmda Satıhk VİLL Caddebostan tskele yolu Demhağ sokak 3/2 Noiı Villft satüıkta. Taliblerin yukarıki adrese müracaatieri. SOCUK ALCINL!CİN[4 EC2ANELERDE BULUNUR VE Beyoğlu Üçüncü Noterliğine: thtar talebinde bjlunan: Kına Stavropu o, Galata Karamustafa caddesinde 79 No. İLtar olunacak taraf: Zeki Aksoyek, muddema Gslata eski Gümrük sokağmda , o~ 40 numaralı Emek hanının J uncu k3tında mukjn iken elyevm ftametgâhı mechuı. Ihtarın msvzuu: Beyoğlu Beşlnci No*e7.iğinden rousaddak 24 eylul 1916 tarih ve 118'î sajılı bir kıta kjntura'o jle Zeki Ak;oyeke 1/9/948 tarihınden jtibaraı 16 ay m'jdSetU ve aylıgı 125 liradan kıraladığm PF ^oğlu Galata eski Gumruk sokagında i' 40 savılı Emek haıurun 3 uneu katmı 112/ "lSiö tarihlnden ıtıbaren işlenıış uç aylık bedeli olan 375 lira ıîe peşlnen verılmesı mtşjt bulunan ve 1 mart 1947 taiıhinda altı aylık K anın tutari bu.unan 750 Lra ki cetı an dokuz aylık lr'rası bulunan 1125 lira>) ts''.; e eylomediginden işbu ihtiamimenın Keşıdcine meeburiyet hasıl olmuştur. Şövıe hl iŞbu ıhtarnamenın tarihi teblığınden ıtıbaren kiracınm tediyeye mecbur bulunduğu 1125 lırayı 30 5ün içinde tediye etmesıni '1tar eyledigmi vs aksi takdırde tcra ve tflis Kanunur.ur 269 uncu VÎ anı takıb eden maddeleri ile Borclar Kanununun 260 ıneı madd ı ahk^mına gore rıukavelenam»yi feshe^^c"imi ve mecurun tahlı>esıni taicb edecej'mı vs; bu babda bılcjrnie nasarıfi muhakew ve avu'.ailık 'if, et'ri kendisfne tahıuıl ^aecegünl. malüırm olmak uzere üç nushadan ıb£ct buı'ir. m isbu iMarnatıenln Mr : •"1ın te'jliğirıi vc h ı r surrtinin daire^e h ' i ı î e uçüneü T '"îsının badettasdık t a n îiT.a IaüO3İrıl diiîrüu. Kuhn*3\ n persk tllcarettane ve gere* ıkaın^ıgâhının merhul bu'und'iju anlişılı u i n . 1 jıacn tsbll» makamına kaım olraak üiffie bereyı nejrü ilân Cumhuriyet gazetesıne gonder.ldl. (2934) OçiL.u Noteri R»5İd Konok Tekel Genel Müdârlttiü IlânSan MALZEME ALÎM SUBESİNDEN: Ihale tarihi ve günu Malzemenin dnad Güvenrae p^r^sı Miktan 9.C>00 l i r a 8 nisan 1917 salı 119 750 kilo Çivi &2'"H) » 8 •nJsan 19 İ7 salı 17.500 000 aded Bira jişesi kapsülu 2CX)00 » S uisan 1947 SEJI 520.000 tabaka Selefon kâgıdi tabaka 3H6U » 28 m a r t 1947 euına 40 000 küo Fıçı cemberi 9.450 > 4 nisan 1947 cuma 150.000 kilo Kolorat dö potaa 12 000 000 Rakı şişesi mantan 20.000 > 8 nisan 1947 s a h 5 000.000 aded ) Şarab şişesi Karbon di oksid cihazı 8 nisan 1947 s a h 2.500 > 300 aded (Yangm söndürme âleti) 8 nisan 1947 s a h GOO > 3 000 >ılo Çinko oksidi 3.000 > 1 7*50 küo 8 n b a n 1947 sah Şerid haünde çelik saç 2 m a y s 1947 cuma 7 560 » 3^.000 kllo Parşömen kâğıdı 1 Yukarida cins, miktar, güvenme paralarile üıale günleri ya/ıiı malzetıe, pazarlıkJa sr.t):ı ahnaciktır. 2 Pazarlık, Kabataşta, Tekel Ger.el Müdurl/'tu bmasında M.tcmc Alım Şubısr.Ueki komi:ywr.da yapılacaktır. 3 ŞaTtnameler, hergün tö\l geçon subeden plıiiabilİT. 4 Isteklüerin beUrli günlerde saat 9 30 < 3 a güvenme paralaıile terlikte mezkur komisjona müracctatleri ilân olunur. 5 idare, kismen veya tamarnen ihalede serVesttir. (2SJS) Çun*a mayan Krema tardır^ 0 Yagrr.orlu., rta«ArIıTh*| «ayara8m«n" Yenl.Tİ* kaisa Pudr&sı, tenlai dalnst 4 t*ru, tazs noaüa» f a«a' eder.'. •. Emlnim • lü^her t a« ^ Da« hasına olursa olsiü) bundan'dahallyl'.blr pudrf bulmaS |im&4n.ı yottur, b(Q. Mr ?po<Jr»dt 17920 00 Inale şekli : Kap^lı zarf Ihale günü : 13'3/1947 perşembe saat 15.30 da Ilk teminat : 1344 liradır. Buyükdere Bahçeköyünde bulunan Orman FakülteM lçin vukanda dns ve miktarları, fiat ve tutar bedelleri ve teminat miktarı yazılı bulunan 18 kaltm yıyecek maddc=jnln resmî Ackara, Cumhuriyet ve Izmirde Yeniasır gazetelerCe yap;lan ilân üzerine 17/2/1947 gününde kapalı zarf usulile yapılan ihaledne istekli çıkmadığmdan 2490 sayüı kanun gereğinoe yeniden kapalı «arfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme, Malıye Bakanlığı Yüksek OkullaT Saymanlıgı dairesinde Fakülte Alım Satım Komisyonunca yapılacaktır. Isteklikrin 2490 sayüı kanunun tarif ne göre kapalı teklif mektublannı Üıaleden en az bdı saat evvel komisyona vsrmeleri ve çartnaTieyi görmek istiyenlerin de adı geçen »aymanlıga <2079) veya Orman Fakültesine başvurmalan.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle