12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 VİTAMİNLİ yegâne kuvvet eiDASI 23 UncU yıl Sayı: 8103 umhuri Telgraf ve nıektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası; 24298. Yan İşlerl: 24299. Matbaa: 24290. B0STAN Şeyh Sadil Şirazij* JSÜîsIi Rüat Tanesi 150 kuruş Şarkın ölmez ikT «fc CVLİSTAN Şeyh Sadii Şirazi 100 kurus. KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Pazar 9 Mart 1947 AHMED HALİD Kitabevi Celâl dün cevab verdi I f Muhtar seçimlerindeki aid dokumanlar elimizdedir,, Rusyanm konferansta takib etejji siyaset golsuzlukldra Türkiye ve Amerika Celâl Bayar, bir vatandaş hakkını arıyorsa buıtu saygısızlık olarak tavsife kimseniıı lıakkı yoktıır, diyor Sovyetler Almanya ile barış yapmak niyetinde değilmişler Dün Moskovaya varan Bevin: «Gelecekte her fcangi bir tecavüzn önliyecek bir barış yapnağa çalışacağu» diyor Vıchınaky, iendisine: cMoskovaya hoş geldinlz> demiş ve Bevin'in trende bol bol uyumak fırsatını buldugu ümi'iini izhar ederek funlan ilâve etmiştir: « Zira 10 marttan sonra uyumağ» vakit bulacağıruza emin değilim > Birleşik Amerika Dıs Işleri Bakanı Marsfaairin yarm ve Fransa Dış Işleri Bakanı Bidault'nun bu gece geç vakit veya yarm »abah gelecekleri ümid edilmektedir. Sovyet sijaseti Paris 8 (AP.) Yabancı diplomalik heyete mensub yüksek bir şahsiyet dün beyanatta bulunaraJc, Rusyanın Moskcva konferansmda bir Alman barif andlasması yapmak niyetinde bulunmadığını, ve buna mukabil Avusturya üzerina dikkat nazarını çekmsğe uğraşacağıru ileri sürmüştür. Kaynak, eaümle çunları soylemiştir: « Avusturya barış andlaşması kon Arkası Sa.. 3, Sü. 2 de * Moskova 8 (AP.) Dört devlet Dış Işieri Bakanlarmdan ilk olarak Bevin bu «abah Greenvvich saatile 9 da Moskovaya gelmiştir. Kendisini istasyonda Sovyetler Birliği Dıs Işleri Bakan muavini Vichinsky, Bakanlığm ileri gelen şahsiyetleri, Ingiliz Elçiliğl erkânı ve Birleşik Amerika Elçısi karşılamışlardır. ID O n sküdarü demokratlarla yapMr. Bevin trenden inince kısa bir hitığı bir konuşma sırasıntabede bulunarak çunlan söyleırdçtir: da, Adnan Menderese, bir « Önümttedeki günleri, gelecekte her genc bcnden bahsetmiş: «Nadir Nadi, hangi bır tecavüzü önliyecek ve dünyayı güvenlik içinde yaşatacak bir barış yapHalk Partisile Demokrat Parti aramağa çalı^makla geçirecegiz. Tekrar suıda fark yok diye bir başmakale Moskovaya gelişimden fazlasile memyazdı. Bu makale genclik üzcrinde nunum. Ingiliz milletinden Bus milletiInüal uyaııdırmıştır. Sizin fikrinizi ne selâm getirdim.> bğrcnmck isteriz» dcnıiş. Adnan Bevin ile Vichinsky arfsında Menderesin gcnce verdiği cevab şuBundan sonra Ingiltere Dıs Işleri Badur: «Nadir Nadi, Demokrat Parti kanı, Vichinsky ile görüşmeğe başlamış progranurun birinci maddesini okuve yorgun gorunmesine rağmen: saydı bu yazıyı yazmanıış olurdu. < Çok güzel ve rahat bir yolculuk Nadir Nadi hâdiseleri tek cepheden yaptık. Tren pek konforlu idi> demiştir. Washington 8 (a.a.) (Reııter) Amegormektedir. Bu görüş tamamen şahrikan başkentinin siyasî mahfillerinde belirtildiğin* göre, Başkan Truman, Drmokrat Partije aid bir toplanhTürkiyeye yardımda bulunmak ve dünyanm diğer memleketlerinde Ingiltere da geçen yukanki kiiçük konuşmajı Celâl Bayar dün Kadıköyünde Demokratlara hitab cderkeu tarafından yüklerilmiş olan taahhüdlerin incelij cbilmek için saym gencden ve Şehvimizde bulunan Demokrat Parti bir şekilde seytr ve tecelll etsln ve bîz Birleşik Amerikaca deruhde edilmesine sayın Mendercsteıı demokrasi adına imkân v«rmek için kongreden tahsisat miısaade rica ediyorum. Bir defa. iki Genel Başkam Celâl Bayar tetkiklerine de mi leSin diğer hayatî mesele eııle isteyip istemiyeccğl hususunda bir kaparti arasuıda fark olmadığina dair devam etmektedir. Celâl Bayar dün ya meşgul olalım. Esefle kaydedıyoıuz ki rar vermek zorundadır. nında Adnan Menderes, Kenan Oner ve henüz srzu fd len o raddeje ge'.ıne>azd;ğTm yazııun genclik uzerinde inBununla beraber şu cihete işaret edilDemokrat Partıli bazı m:!lctvekilleri ol medi. Şuna kani olmak lâzımdır ki fial uyandırdıjpnı o Üsküdarlı genc duğu halde Kadıköy ilçe merkezinde bundan sonra, bundan önce olduğu gibi mektedir ki, .Truman'ın parlamento ve neye dayanarak iddia ediyor? Bu fikri •bir ha'bıhal yapmıştır. Celâl Bryar Ka Demokrat Partiye düşen a'il vazife, âyan müşavirieri, îagil+erenin diğeı ilk defa ortaya atmış d^ğilfan; Halk dıltoy Iskeleslnde Demokratlar tarafm dürüst ve emniyet verici bır seç'min dünya memleketlerinde deruhde ettiği ve bundan böyle idamesine imkân bulPartisi ile Demokrat Parti arasında dan tezahiıratla karşılanmıştır. teme'linl atmak^r. madığı taahhüd'.eri Am?rikanın üzerine Kadıköy ilçe başkanı Sani yaverin kosiyasî programlan itibarile büyük bir Dört seçim almasını istemek suretil* Yuranistana a\rılık obnadığuu bir yıl içinde bir nuşmssmı müteakıb söz flan D. P. Genel Bu husustakı cJıadmıız devam <t ve mııhterrelen Türkiyeye yard'mı mürn Başkanı Celâl Bayar, Başbakan Receb kaç defa burada belirtmiştim. Bunmektedir, devam edecektir. de. Bu kün kı'acak kanunlarm kon^rece kabuldan ötürü hiçbir gencin infial duy Pekerin evvelki gün basma verdiği de yıl içinde 4 seçimle karşılaşmış bulu lerini tehlıkeye koymamaiı için Mr. Trumece cevab olarak şunları soylemiştir: duğunu görnıedim. Tam tersinc, ko« Demokrat Parti kurulduğu andatı nuyoruz. Belediye seçimlerinde tama man' tazyik etmektedirler. nuştuğıun genclerin binük bir kıs itibaren millete karşı açır ve şerefiı bir men bir komplo ile karşı karşıya bulu Arlat\ Sa. 3. Sfl. 4 te B?rlın 8 fA.P.) Buffun basm mumı benimle aynı fikirde olduklannı va»ı"e deruhde etmfştir. Çok arzu edi nuyorduk. Mii!ehrekili seçimi isc her haoırlerine beyanatta bulunan Birleşik Amerika Dış I^leri Bakanı Jeorge Marmulıtelif vesilelerle bana bildirmiş lirdi kı, memleketin sıyasî hayatı öneır.U , Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 te shall Ahnanyaya karfi yapılacak bir lerdir. Bunlar fikrimi pajlaşmı? arak dirt devlet güvenlik paktmın en büyük başka türlü konuşmuş olsalardı bile, bir önemi haiz olduğunu soylemiştir. Üsküdarlı gencin dünkü sözleri doğMarshall, 40 yil müddeüe muteber olarusu hürriyet prensiplerinc tamamile cak böyle bir paktın Müttefikîer arasmaykındır. Ne ben, ne de o genc büdaki bir çok güçlükleri bertaraf edeoetün Tvırk gencliğini tanımak ve temğini beyan etmıstir. Dış Işleri Bakanı. sesil etmek iddiasmda bulunabiliriz. lefi Mr. Bjnmes'ün geçen yıl teklif etmiş olduğu böyle bir andlaşmayı, «Birleşik Her bahiste, her meselcde kendi düAmerikanın Avrupa isleri sorumluluğuşüncemize memleket çapında bir innu kabulü arzus\mun dünyaya ilânı>, bisar mahiyeti vermeğe kalkar>ak, şeklinde vasıflandırmıştır. bürriyetçiliğimizi nasıl müdafaa edeMarshall, güvenlik paktının, Birleşik biHriz? * Amerika terasılci heyetinin konieransta Fakat yukanki kiiçük konuşmada takib edeceği başlıca gaye olduğunu begöze çarpacak dcrecede kuvvetli bir lirtmiştir. * > 4 7 tezad da var. Genc vatandaş, hem be Ankara 8 (a a ) Sümerbsnk tsra terekküb eden bir hevet. 18 mırt 1 Siyasî ve askerl müşVnidler musavver paktın 3 esas gayejı gözönünde tutnim yazımdaki fikirlerin hiilün genc f ndan Amerika ve Japonyadan ithal salı sabahı İstanbuldan kalkacak olan edılecek iplık ve kaputbezi ışi ?eniş öl PanAmerican uçağı'e ev\«lâ An, ı \ i tuğtınu işaret etmişlerdir: lik tarafından reddedildiğini so.\luçüde onem kesbetmistir. Memleketin ip ya gidecektir. Heyet Amerikadî te^el.kıil 1 Almanyayı en BZ bir nesil için yor, hem de bu hususta Adnan Men lik ve ham bez ihtiyacı bakımndan fe etmiş olan U S C.C. (Unlted States Com silâhsız bir halde muhafaza etmek. deresin fikrini soruyor. Eğer o genc, rahlık yaratacak olan bu ithalâtın ma mercial Company) şirketıle t>a ıtha'.rfta 2 Birleşik Amerikanın Avrapadasiyasî prcgramian itibarile iki parti hallinöe sevk ve idaresini sağlamaK öde aid mukaveleleri iınza ederok Amsrika Arkast Sa. 3, Sü. 3 te arasınfla büyük farklar bulıınduğunn \ile S'imerbank Genel Müdür muavirü dan Japonyaya hareketle mallan tes°linanıjorsa, aynca sayın Menderesî Nazif Inanın başkanlığında ve Ekonomi lüm ve Türkiyeye sevklerinl lkmal edesorguya çekmek ihtiyacım neden Bakanlığı danısmanı Cevdet bipahiden cektir. Bir konuşmayı inccliyorum Dün Kadıköy Demokrat Parti ilçe kongresinde yapılan toplantıda Adnan Menderes de bir hitabede bulundu Yardmiın şekli hakkında Truman'ın kararı bekleniyor Bevin'in tayyareden inerken alınmış resmi Âlmanyaya karşı güvenlik paktı Asistanlara devam buriyeti Edebiyat Fakültesinde böyle bir karar verilmesi, asistanlan memnun etmedj Edebiyat Fakültesi Yönetim kurulu, yeni Universiteler kanununun, tedris heyeti azalarının da dığer devlet mamurlan gibi mesai saatlerinde vazifeîeri başmda bulunmalarını emreden maddeBİne dayanarak, yalnız asistanlar icia devam mecburiyeti koymuştur. Uni\er« sitemizin bugünkü bina yoksulluğu, t?âris heyeti azalarının gerekli ılmî ça^smalarına mâni olduğu için. bu ma:He şimdiye kadar tatbik edilmemekteydi. Nitekim Edebiyat fakültesi yonetim k u rulu, profesör ve doçentleri istisna ecerek yalnız asistanlara devam mecburiyeti tahmil etmiştir. Bundan sonra asistanlar, hsrgün yoklamaya tâbi tutulacaklardır. Bu karar, fakülte asisfenları arasında hoşnudstızluk uyandırmış ve bazı asistanlar istıfava karar vermişlerdir. Marshal! dörtler arasında yapılatak böyle bir paktın Müttefiklerarast güçlükleri bertaraE edeceğini söylnyor ve Japonyaciaıt ithal edileeek Cemal Nadiri anma îöreni Eminönü Halkevmde bugünkü tören iSümerbank Genel Müdür muavininin başkanlığında bir heyet Amerikaya gidiyor General Marshall Kmlayın Rumanya ve Yunanislana yiyecek yardımlan Ankara 8 (Telefonla) Kızılay ku« nrmu, geç«ıl«rcle Bumanyaya gönderdlği 15 ton buğda.ya ilâve olarak bu defa Trartsilvanya vapurile yeniden 5 *r.a buğday, 10 ton çavdar ve 6 ton şeker gönderrniştir. Kızılayın Yunan çocuklarına he<5iy« ettigi ftt ton şeker Atitıa büyüi eJçimizin eşi tarafından dagıtıltnıstır. Bu müTrasebetle Yuna.n Kralı namına KMPİaya bir teeşkkür telgrai» gönderilmlştir. d'iymuştur? Adnan Menderesin kendisine «Evet, Nadir Nadi haklıdır» Partimiz birçok noktalarda Halk Partisince çizilen esaslan kabul etmiştir. Başhca prensiplerimizi biz de alti okla ifade ediyoruz» demiyeceğini bildiğine göre, bizim genc, demek yüreğini burkan bir şüphenin baskısı sltında kendini tutamamış olacalıtır. Gence verilen cevabda da bir iki noktaya dokunacağun. Sajın Menderes görüşümün tamamen şahsî ve tek cepheli olduğunu söylüyor. Yazılanmı kimseden direktif alarak yazmadığıma göre görüşlerim de elbette bana aid, bu itibarla da tamamen şahsidir. Fakat bu görüşleri benimle paylaşan başka vatandaşlar acaba yok mudur? Hiçbir partiye bağh olmadıkJan halde Demokratlarla Halkçılar arasında a y n parti kurmayı gerektirecek bir program farkı göremcdiğini saklamıyan pek çok kimselerle ben karşılaşmışımdır. Sayın Menderes böyle bir müşahedeye ursat bulamadıysa, gence verdiği cevabda gene biraz daha hürriyetçi davrannıak lüzumımu duymalı ve benim görüşiimü «şahsî» olduğu için değil, belki yanlış olduğu için tenkid etmeli değil miydi? Şahsî bir düşüncenin mutlaka gerçeğe aykın sayılamıyacağı en basit bir mantık kaidegidir. Bunu böylece kabul ettiğindendir ki, demokrasi rcjimi. şahsî diişünceye serbestçe gelisme imkânını sağlaımşhr. Görüçlerimin tek cepheiiliği hakkındaki iddiayı da haksız bulduğumu NADİR NADİ Arkati Sa. 3, Sü. 4 te Ankara Universitesi talebesinin nümayişi Fuad Köprülü gerek Rektörlüğün, gerekse Ankara Valiliğinin tebliğlerini hayretle lcarşıiadiğını; her iki tebliğin basit ve makus bir mahiyet taşıdıklarını yazıyor Ankara, 8 (Telcfonla) Prof. Fuad Köprülü bugünkü «Kuvvetı gazetesinde «Universite gençliğine açık mektub> başlığüe yazdığı makalesir.de genclere, memleketin siyasî hayatında vazife almış bir adanı sıfatile değil, 30 yıl Üniversite gencbğinin hizmetinde bulun muş emekli ve teerübeli bir arkada^lan eıfatile yazdı&ını, aralarından bir müddettenberi ayrılmış olmasına rağmen. kendisini daima gencliğin saflarında saydığını, bir hocanın ister faaliyette bulunsun, ister emekLye ayrılsın, ölünciye kadar talefeelıkten ki.ırhıimamaya rnahkum bir adam olduğunu belırttik ten sonra, Üniversitenin mahiyeti hakkındaki görüşlerini belirten Fuad Köprülü 6 mart perşembe sabahı Ankara Üniversit«Tsinde cereyan edcn hâdıselere temasla, DılTarih, Cografya Fakfiltesinde vukua gelen olaylardan haberdar olduğumı, yıllarca İstanbul Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptığı için aşırı solcu eereyanların yüksek tahsil Arkan Sa. 3, Sü. 2 d* İzmirdeki maç İzmir Ankara mnhtelitleri karşılaştılar, Ankara muhteliti mağlub oldn Kahjnetli arkadaşıınız büyuk sanatkâr Cemal Nadir Eminönü Halkevi Dil Bdeblyat fubesi gencleri eşaiz Türk misah sanatkân merhum Cemal Nadir için bugün saat O5 30) da bir anma törenl tertiblemislerdir. Evin Dil Edebiyat şubesi ba?kanı Dr. Tarık Zafer Tunayanın açış sözüncien sonra Nadir Nadi, Cihad Baban, Burhan Felek, Elif Naci, Ahmed Ihsan, Cemal Yener ve Şevket Evliyagil söz alarak merhumun hayatını ve sanat hayatıru ar.acaklardır. Bu münasebetle sanatkarm segpıe karikaîüTİerlnl ve onun İçin yazıîan yazıları iht.va eden bir bro>ür de ya\ınlaaıacattır. Bllâhare merhumun karikatürlerinden nürekkeb bir jseri proj'eksiyonla gösterllecektir. Nacarlstanda Rus mudahalesi Ingılizler de Sovyetlere bir nota verdiler Budapeşte, 8 (a.a.) Amprikan notasma benziven Iigiliz'n^tası, b'i^ıin neşrolunacaktır. Sovyetlerin cevabı Budapeşte, 8 (a a.) Amerikan notasma karşı çok şiddetli bir lisanla kalerne alınmış olan Sovjet notası bugün Budapesteye g«lrfliştir. îznıtr 8 (Arkadapmıa Eşref Şeflk te ka Içinde yalmz îzmlrliler oynadı, <îe' Artvinin kurtuluşu lefonla bildiriyor) Bahara çoktan ka nileblllr. Bu on sekiz dakika earfmda vuşmuş, agflclan tamaınen çiçeUenmlş, tzmtrln üç gttzel Inlşi karşuanda Ankara Artvin 8 (a.*.) Artvinin kurtulnlzmiT<Je ılit blr hava İçinde Aniara kaîecisinln isabetli üç müdahalesini gör junun 26 nci yıü sevtoç ve coşlcunlule Arkan Sa. 3, Sü. 7 de İçinde kutlanmiçtır. İzmlr muhtellt takımlannın Tnaçını seyrettlm. Alsancafe saiıası çok kalabalıktı. Bu maç İçin tstanbuldan tayin edllen hakemi, son dakikaya kadar hava postaslle bekledik. Anali beş daklkada blr habem'.n tayyare ile nasü gelecegtaden haberdar ediliyordu. Hakem, tayyareden çıkmadıgı için bu Amerikanvari gellşi de merasimle tes'id edllemedi. İstanbul hakeml çıkmayınca, iki takımın mutab?katlle Gülb&hann hakemligl ile maç başladı. Ök on bes daMkada, kalltesi çok yükseic denilen Ankara takımının, beraberliğinde bir fevkalâdelils görmediğimlz gibl, ferdl kabüiyetinde de rakibinden UstUn göremedlk. BJlâkis tanirliler rahat paslaşmada, topu takibde daha. beceıikli ve uygun çalıştılar. Ük 18 daki ( Selcuk Kız Sanat EnstiHisB defilesi Cemai Hüsnü miUetvekili namzedi Ankara 8 (Telefonla) Roma büyük elçilığinden rrerkfze alman Cemal Hüsnü Taraym C. H P. tar?fmdan istanbul miiletveküliklerınden bin için a day gösterileceği şayialan dolaşmaktaciır. Dun, Selçuk Kız Sanat E ^ t ı t u a ,ekâmül atolyesı çok güzel bir deMe tertıb etmiştir. Şc'hrım.zm bır çok tanramış jah^iyetlerinin, diğer sanat enstıtuleri öğretmen kadrosunun. ve tekâmul atolyesi daimî müşterilerinia davetlı bLİurdukkrı bu defilede, ato.y« oğrencılerı tarafndan dıkılen zarif tay» yörler, pardesuler, roblar, balo tuvaletieri, canlı mankenlerle teşhır olunmjj ve çok beğenilmiştir. Resmimiz, bu canlı maokenleri göstermektedir . Fuad Koprulu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle