19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET ıiutmr YENİ BSERLBR Mnaikl Awdkl»pedisi H T M «ıkü. Mııııl»ııl1ıııl*ı «a dajaril knzaUn. 40ny*om «ş bÛyOfc mtamuü «nılklopedlsL KaraıjEn T* Nfeılı, O n u a tulk tttrkuİKİ DotjOarı. okul jartaj» uruıUn. Bacta Davla'ln A*k Toloulan fflmtnln noteaı. KocMrratoar Mfldur& Ivuul tly» Demlrd. Adnan Sajeıa. EL Schechan, Vasa Prthoda. W"<" C*n3an«n. Çadan Cardar, Bıırhsn Arpadın jranları. Bu •0»! m«cmuariın &atx 13 kuruftur. Çecuk Baknm tıtanbol Ünivanltaai Tıb Fakülteal Çocuk Cerrahl«l v« Ortop«<n ICUnlJl Proiesürü Dr. Mütıir Ahm«d S»rpy«n«rla kandl «raftırm»lirila haıırlıdıfı blr muiir. Bu kitab, balkm •ajlığa urgun btr ber»b«r. çoculc bakınu y&hmdald blrçok yanlı« ltlTBdları da kSkOndflC sîküp atmaktadır. Inkılâb Kltaberl tararından bu kJt»b 100 Ituruîtur. Afiyet Gftıetesi CBKli. doüctoru) çok fayiılı razıltrll* gmzeteslnln (3) un?ü »a. yı« çıktı. Taksîm KRISTAL'de Her Akşam \ Mamlekrtüntrfn «a aeçUa * M v* M « MBatklrlan I MîüKÂEAifl (Blr heyetln ıeçt$81 bn y&jalar ınOlcifa;» namıjeâdlrter. Btiyük JOrt u«r muk&ti» yılı sonunda bunlarüan b!r taneelnl »ymr ve 1OX) JlraJ* mük&fat on» verUlr. Eu sUtttnd» neşrolunan yası «aiübleri aynea 10 lü» ücret alırlar.) MENŞURE T U N A Y AYDA SÖKMEZ SÜLE Tt 15 kîrfRk muazram SAZ HeyeH G6rülmemlş Varyeteler Saz Cax r A Z A B Gönleri tSMAİL D Ü M B Ü L L t>nün işttrakil* butiln programla, İÇKİStZ AİLK Matlnes!. Çarşamba ve cumartesi günleri İsaaü DümbtiUü v« bütün programla Halk Maünasi 50 Kr. Türk mezarlarının acıklı manzarass... Yazan: Şahin Özgör 28 r ELHAMRA Sinemasmda Bugünı Vatanınm Istilt tehl Ved karfuında tUâha «anlan genc bir kadm.. Haftanın En Büyük Filml ; CENK KIZI HALİNE TÜRKÇE SÖZLÜ, Ş A R K I L I Ostad: Ş E B t F t Ç L İ ' r ü n besteledlü ı şarkılan okuduğu v« aynca SADÎYK tÇIJ LÜTFİ GÜNKRİ'nin Sevglll babacıa yOSsek okudukları şarkılar ve seçktn Türk musikİ£İ sanatkârlarının Iştirakfie merhum Haydar EmrenJu olümürLÛn HepinrİT. biliyoruz M hex canlı mah rürsünüz. Mezarlar; dağıujk, bakrmsız ülnoı yüdönümüne musadlf 10/3/9*7 güalenmi» aüper filmi görünuz. Bugün matine saat 11 de. 10 k doğar, büyür, yaşar ve ölür. DoJ ve intizMnsmdır. Hattâ birçoklannm du pazsırteal akşsını yata namazını mtttem=îk ve ölmek tabiatin değisroez ka vatrları, kapıîan ve bekçüerl blle yok &'üb Taîîjlın Doju Palasta ruhuna ithaf nunJandor. Hayaün ilk durağı beçik ise, tur. Mezarlar yanyîına, omuz omza ve edUecek Mevlldl Şertfe merhumun ikKOCAMÜSTAFAPAŞA son durağı da ınezardır. llezar, ölünün üstüste geiişigüzel sıralannuîlardır. Bun raba ve dosttenmn teçriflerlnl rica <"istirahat ettiği yerdir. Her öhınün blr lar o derece kanşık dizllmlşleTdir ki in derlz. mezan olduğa gibi, her atez&rda da blr sanm nereden geçeceği, neterafadöOgııUan: Ortıan, aelim. ve fsnî yatmaktadır. Doğum ne kadar «e necegi ve nasıl bir yoldan gideceği düŞinasl Emre vindiricitoe,SKlm de o kadar aa, ürü fünüleoek çeylerdlr. Bundan bi?ka mezarbMarnnızda görüeii ve keder veriddir. TEŞEKKÜR Bir oocuk dünyaya geltrken hanrhk len en acı noktalardtuı blri d«, bir 6H1TÜKSÇE tazun Bı*etln LaxynxTarihe mal olan bu harbin lar yapıkr, herkesm yürü güler; <kı* nün üzerindeı bir sene geçmediğl hald» Büyük bir aşkın BU, oğlan mı?> diye sorulur ve hsdi1 bir baş^casımn oray« gömfilmesidir. Çün nln «ol pll vocalia^nde yaygm bdr !tütl« yeler gonderilir. Faiat oiüm bdyle mi kü kesln blr müddet tayin edllmenüştir. haiin<Je bulunması dolayıaila çıkanlnıası Erich Von Stroheim Errol Flynn olan Paplllaaı kfttlealnl büyuk blr dir? Ölü olan yerdt yüzler guiiT.ez, se Çünkü yer dadır. Şehir kalabnliktır. hazafertle çıkararai oocugım hay&tınj vmc görülmez. Matem havaıa bütün «vi, Yerü yapılmış bsçkt blr nvezarbfc da bütün aileyi sarmiftır. Ağlıyanlar, tae yoktur. Şu hald« blr ölü mezard* bü« ve sestri kazand'ran bn gOç ve nadlr lıvanlar, «Tann rahmet eylesin!» yahud rahat degüdir. Fakir blr lnsanm alümün arrveliyat^ büyuk bir hozaJc&tle başaran <Başmıı sağ ol»un!> diyenler v» gftz d«n bir sen« ?ibl kua bir zaman g«oer faymetü hooam profeoör Dr. Efcrem | t T L M mes bunun yerine diger blr olünün Behçot Beyefeııdiye, aalstirilann*, hem t ya5i dokerek mahzun *» fr' uıı dolaşan1 Bakanlıgımırca kftgıd ve diğer maJzemeal Bakanlıktan verilerçk T« hastatrabcılanna gaoeteniaie konulması hatrr» gelebllaıektodtr. He (lr« lar görttlür. bastmlacak olan 85 X 50 eb'adınd* 10900 v» 26 X 35 eb'admda 3000 defterin ! Olümden Snce konusulan feyler en 2 kmrA'erl blle çftzülmemlf, dağılma candan tefefckOrierimi snnanıru basılması eksiltmey» konulmuftnr. Dr. Mlttaat Martl çc hasta, hastahk, doktor, ilâe vc r«bir ölüyu yerinden kaldrrmak dog2 Ekailtm* kapalı zarfladır. cete giU sözkrdir. Olümden »onra lse ra olur nnı, oknaz mı? Bunlan arcyan 3 Ekaütme 17/8/134T parart«l gttnfl ıaat 15tetç İşleri Bakanlığı Mnadaha rlyade cenaza, tabut, kefenlik, me ve soran yoktcr. MBzarcılar srasmda çok ÖLÜM 1 Eksfltm«y« konulan fj, Biledk Jehlı daktrik Saotral •• •&da Lcvazım dairesinde yapıucakür. «ar ve mezareı gibl sözler konufulur. yi kalbll tnaanlar vardır. Takat blr def« SOnkâr hraou hafideat, merhum t s 4 Tahmln edllen bası ücreti 9000 liradn. aebekeai ij£ olup keşif bcdeli ( 6 1 0 7 9 ) lira ( 9 5 ) karuftam Ibuvttir. Daha sıjnra cenaae törenleri, çelenkler, olsun bunlan kontroi *d«n KSrülmüf mail trfan Bey hareml ro Scllm Den!x« Geçid teminaü 675 llradır. 2 Bu isin nauvakkat teminatı ( 4 3 0 4 ) Irradır. B« Uminat «iyaretler v« ölüm yıld&rümleri gelir. müdür? Içte bunlan kimee bfleııv92. Bü t«Unle yOksek ktmya mubendiai Nedtm • Bu ife aid şartaame Ankmrada Bakanlık Levazım Müdürlüğund» Bolodry» vezneân* ihaledeo evvel yatinlnıif olaeaktsr. Cenazeler ekseriyetle omuılar üzerin tün bu mîseleler, mezarcılarm bısai, Denü*eStnln acneleri Istanbul h Daire Müdürlüğünde gorülebilir. d<? eötürüîür. Zaman olur ki el üstünde merhamet ve viodanma bırafalnm ş«yÇERİF8 FATMA NtîZHKT j 7 TekHf mektublarının ekiüaneden blr aaat evveiine kadar komisyona 3 Eksiltra« 2 7 / 3 / 9 4 7 perjombe günü ı u t 16 da Bfleclk taşımr. Bazan bir Sünün arkasından lerdlr. HammeTendl Hakkın rahmetlno fcavu? , verilmeei gerekür. kü (2495) Boîtediy* BaçLanlıgıoda toplanecak cncâmende kapalı KMIİ oşulü tt« binleroe insan, bir sel gibl taşar. Blr Şimdl daha etraflı clu?ttn«bOirU: Fa muîtuT. » m*rt 947 paaar günu BRAt yapılacaJrtır. matem havası kalbleri sarsar. Bu ktla kir msar.larm mezarlm «nezarlarına 11 d« Ycnlköfllctcki «tfm&m kaJdınlar&k bslık, bu çelenkler ve bu matem havası taa dlkllıneırJş, yapbrılmamı» diye bn Beylerbay! c&mtmdo oenaae n a m a s eda 4 Eksfltrae yartnames!, kejlf, fennt fartnema, mutaTrfen»pek muhteşemdir. Bazan cenaze al bay kadar kıaa bir zaman içtndt ortada» eolldUrtCTi sonra NafckB^taJü «lle kabm», huru«i şartname, proje va buna aid digor evrak Bilecik Belediy* raklara bürünür ve görümüzün 3nün kaybolup gidecek mldlr? rlstanma defncâUecdctir. AJlaiı rahmat baakanlıgında görülebilir. 6en blr nur gibi sürfllür. Bazan ÖIÜ5İİ Atatürkün blr aözu vardır: «HakÖrati «yley». 5 Ba ije girmek istiyenlerrn miHeehhid, yÜksek mflhandU, kaiduacEik üç bes insan bile bulunmaz. konuşmaktan korkmayınız!» d«mi?lerdir. *•* Zira fakîrtn hem dostu, hem de parası Içte biz de o buyuk »lunün büyük »6zümühendis olmaat veya bu gibi bhr fen adamile iydrak etznesi ve TkaBay re Bt&Ka Vafcram Oeaar ve eryoktur. nü elimiîde blr meşale ı^ibl tutarafc be lâdlan, B»y ve Bayan Haçtt Alyanakret Odasına kay.dk bulur.ması v e bunl&n tevsîk edlacek vesika. îbraa *** lediyeleTİnizden sorabllir miyiz? yan, Bayan ÖJenl Araenyan,fcendlanederek ihaleden ( 3 ) gün evvel (taiH gönîeri haric) Belediy* Tarihln her çeğında ve dunyanm her 1 1931 temmuz 1 tarih v« 11410 sa nelerl, bttyttt: annel«rl> tukardeçleri ve kanlığırm yazı ile nmracaat «derek yeterlik belgorf alma« T » Scö'esinde ölüiere saygı gosterilmis+ir. yılı kcramame U« TnararUklar talimat kayınvalideleri o!an EsM Mısırlılar, Asurl ve GeldanDer, FV namesl vürürlüğe glrmlştlr. Fakat nlçln Bayan VKRKtN H. KAVANOZYAN*m teklif mektubuna ekicmesi sarttır. nikeliler, eskl Yunanlılar ve Romalıîar bu talimatname kapalı dolafclarda duru veîat etüglıH teessürlo bikUrirler. Oe6 Utekiilerin belli günde «A*t 14 « kadar 2490 aayib kanobunlara birer örnektlr. Onlar ölüleri yor da, Hglli makamlar tara&ndan btr naze merasiml bugürJrtl paaar gtoü 9 ntsı 32 n d maddesi geregine* tanzim edeeeikleri tekHf mektoblanm için mumyslar yapmışlar. ehramlar kur defa olsun okunmuyor ve tatbik edilml mart 1947 saat 14^0 da Bcroglu Balıktnuslar ve anıtlar dikmijlerdlr. Bolediye Enctimenine makbuz muk&biH vermftlen lâznndnL yor? |p3aan Üç Horan Ermenl kffiseslndo toTıirklere ffeÜnce: TürMer de bütün 2 Neden ölen basanlnrm kim oiduk ra olunacagı Uân ounur. î^)u Ü4n huPostada vakl olacak gecikme kabul edilm«z. (2708) Eksi!troey« konulan 1$: tarih bojnjnca öiülerine karsı derln bir larmı. hangl ya?ta, ne »eb«bl« ve hangl susl daT«tiy« yerine kalmdlr. 1 DaâzH Sarayköy ovası «ol sahfl iulama kanalınd* yapılacak beton toa sayfi RÖ=termişkrdir Onlar ldn savay tarihte Sldüğflnü ve kaç numaralı mezaOez&ne Levaaunitı Beddjan ifidir. mıMar. kan dölcmüşler ve hstıralsnnı ra gchnüldüjünü easteren blr defter tu42 n d sayıda aıerhum Cernaî Nadir* aid karikatürler Kayıb bir k n aranıycr S Ipin tahmln edflen ke?if tutan <106498> lira <7» kuruçtur. yaşatmışlardır. Atalanmızdan kalan tür tulmamaktaöır? Bu resml ve muntaıam v« realînlarle Nlzameddîn Nazlfin kara rülük ve Ahmed Vural. bundan «n acna «rval kay8 Ekslltme 17/3/947 tarihine raatlayjm pa2art«si günü safit 16 da Aydm beler ve ır.ezarlaT crasında bıuılann en defteri tutmak belediyelerimlzln vazifekötü Sermed Muhtar Alusun eskl mtrasyedl bolau. Erzuruın'ün Tortum kftzasında Ho^kD Su Ial«ri Dördüncü Şube Müdürlüğü binası içlnd* kapalı n r f usı:lile yapılaÇIKTI guzel ömeklerini görebillrir. Bu türbe lcrl amsında değü midir? Mezarhklara kffyünden kızkardafi An T* Ruhn<ul k i « beyler Zenrflerln zaferi Bir maçm lnbbalan caktır. lerle merarlar, Türk büyCklerir.l ya bakan m«murlar n«r«<î«dir? Hatlc«yl anmaktadır. BUa&lerln Karsköe»Aleapo&e Roman Spor Hlkly* Earakter tahliH Ban 4 iBtekliler aozle«me projesi .«kailta» farinamesl, Baymdırlık ganel («rtşatan aMdelerdir. Türbsler vardır ki bn J Her buyük »ehriıı hnar pMmmda d* Eskert posta 140T3 «dncto* UMbmelcrl düfunüj'orum Başbasa DSnen dünya. tarih giMdir. Mezarlar vardn: ki blrer blr «a«r!> memrlık duşünülmuş mud\5r? T < olunnr. k??"* 0 * ö l e l ieaDİ »ortnam* ve projekri Aydm Su t»leri Dördüncü Şub« destandır. îşte Yeşil Türbeler, Muradl Oralarda duvarh, parmaklıklı, kapıh, Mudurüğüade görebilirler. yeler, Sııltan Osman ve Orhan Garl tür bekçül, muntaıara, temlz genla v« çiçek5 EkaÜtaıeve girefcilmek için totwklilertn «6G74» Hra *S0> k u n ^ g ^ i d belori!. Işte sayısız mezarlanmız ve me ler içlnde birer .a*rt» meıarhSa ihtiyac t«oıinal vermesüe yüksek mühendl» veya mühendls olmalan vvyabud su ialezar ta?larımız'.. Bunların herblri ba?]ı yok ınTidurt rinde buna benıer tekıük ei>«mmiyett« diSer bir 1 * 1 muvaffakıj*tl« bi»ardıManyas Belediyesi tarafandan 2000 Hra yardım yapılmak surctile blr eccacı basma birer sanat eseri degll mldirî ğma d*ir be]geleril« birl&te Jhal« gönünden an az (tatil günl«rt harie) üç gün 4 Ban m«TarlıHard« d« tavufclann, ihtiyacı vardır. Talibierln müıacaatlerl ilân olunur. . (2901) Bu sanat eserlerimiz o kadar çoktur kedl v« kSpeklertn *>l«»tıkl»n, çocukla•w«l yan üe Aydın Bayındırhk Müdürlvl?ün« başvurarak bu içln •kriltmeslna ki hepsi bir araya genrilse rengin gir«bllm*k için ycterlik belgeei almalan lâzundır. Bu «Ore içind» yeterlik belna futbol oynadıilan görulüyor. Nlçln tübhaneler Jrurulabilir ve büyük mü mezarlanmızla mezarcalanıni2 bn deregeei ist»ğinde buhmnuyanlar «kslltroey* giremezler. Yazan: Çeviren: aeler açılabilir. Bu gürel cnezar taslan oed» baçıbpB bırakılnru»lardtr? • Iste&ffitriB tekltf tnektublarmı üçüncü maddede yanlı sactben Mr M. Tinayr* Mazhar Kunt ve türbeler, yurdun bemen her köşeaooeslaa kadar Aydın Su laleri Dördflnoü Şub» MfldurlOfüiM maMn» 5 Ekseri blrer sanat, kültur v tarih Genc bir kızm hfasiyatnn aniatan sinde, »uraya buraya serpllmljlerdir. En merkexleri olan büyük çehirlertmlzde m» İmda v«nnel«ri lanmdır. bu romanı okuyunus. güzel türbelerimlz, mezarlarıma ve na« tarlara rm «îüler* karp gosterllen bn P ^ d olan gecfinneler kabu! edBm««. FUtı 115 Krş. zar taşlanmız; daha zlyade Istanbulda, saygıeızlık nedirT Daha n« utroaoa k»Bursada, Edlmede, Adana, Srvas ve dar devam «deoektir? 1 Kâgıd ve kartonu ldarece verihnek utere «12000» tana Ankara Telefo» UĞUR KİTABEV1 Konya gibi yeTİerdeoHr. rehberinln bastınlaaaaı i$i kapalı zarf usulile ekailtmeya koamuştur. Yukanda bahsettlgiml» talimatnameTiirkiyenln Myük mezarlıklarına ge nln 9, 10, 11 ve Sl tnd maddelerini tatbik 2 Muhammen bedeli c7000» liradır. llnce: Turkiyenin en büyük, en esiki ederek olülerirfz» «ayg» göetennek blr I Bu i*e aid jfirtnameler Ankara Telefon Müdürîüğünden almabfflr. meşhur mez.irhğı Istanbulda, Usküdar din, ahlâk, vlcdan v* lajanl* boro« d«4 Eksiltme 20/3/947 per*«mbe günü saat 15teAnkara Teltfon Mttaurda «Karacaahmed> mezarhgıdır. <Eyüb> gil mldîr?. «,,*>«j*»ı • ; 1 Karuroumujı muka»«b« worrid için 3656 »^yıh k«nan f« MJÖnd* yapılacaktır. mezarlığı da mefhurlaB^andır. Builar Bun«: Kıs ofi'eteMB okuln i Geçid teminat tS25> ltradn*. ca bir memar cJmacaktv. edebtyatınnza blle geomiş tarmsel kabI Eksiltmeye glreceklerin geçid temlnafa ald makTjudarne kanun! v«al« ristanlanmmkr. Birçok sairlerimiz», 2 Talrfelerin hm mtctmu TB aAerlik SdeTİnl y«pmı« kalanaı teklil mektublarile beraber eksiltme tarihi olaa 20/3/M7 aaat 14^0 a Şehin ÖZGÜR ediblerimize ve ressamlarımıza konu olkadar Jtokarada Telefon Müdürlügüne v«rmeleri ilân olunur. ((2591) muşlardır. Bu kabristanlarda ve dlğer3 < Invdfcam itacanuM. 25 lîra.y» kadsr aaîî maae lerinde nioe büyüklerimiz yatmaktadır. 4 M6«.b*k» kntSıaaı J7 n u t 947 göni h*m meıtezinde Hepsi ayrı ayrı bu toprakiarda ya?amışlar, bu toprağın bav&mn teneffüs 15 U Günlük Siyaaî, îktisadî etmişler ve bu topraklar için Ciddt nearirab, günliÖc fiatlarcan venrlîlerdlr. 1 Hara yetiîtirmelerinden kojulara ve haBt damalıjma elveflt bonrri>I&ri1e bsım nsÜTacaetlori. (2684) Her lnsanm, her aile De eemryetin v« dakî doğruluğu, piyaaa haberlerî Dr. GMTgv RyUr ieott'ta ba rijB 943 d o p m l u saf kan Arab 1 ba? kı»rakla 944 doğumlu 1 baş Bailletln bir matem günü olahOecefl gl •e «ksÖtm» Kstelerindeid hat^rfeceri tenasflH hayatm bütün «rkek tajr Mahmudiyede Harada 2 4 / 3 / 1 9 4 7 pazaıteâ günü saat bi, Türklertn de en büyük matem günfl; yeti ile 4 yıldrr ticaret âleanlnin •rlannı çBımaktedtr. 15 te eyn ayn pazarlıkla satıîacak ve satıjı möteakıb satış bedeli 10 kasım 1938 tarmldîr. Çünkü en bü takdirinl kazanmîftiT. H : 15» Krm. derha] Hara vwen«»in« ödenerek hay\anlax aym günde tesüm edüeyük Türi, Atatflrk, bu fanl hayata 4 •« 6 »ahife olarak ç*»r. H « BÜTÜM KtTABlVİ lerinl o gün kapamıştır. Atarttrkün ölüm oektir. yıldönümleri de, her yıl aynı hararet gün heT b adamının «radıjı her Targ\»Ha yefanoa MJ50090f480 Km. «rasında 2 Beher hayvanm muhammen bedeli 750 $er llra olup her ve heyecanla yaşanmaktadTT. Blnlero» havadisi muhakkak yazaı. 1980 M. M k «a«sh onarns» M y mOtrferrtei» »,855 U n «8 kuruflvfr keçlf ildsinin tanıinato 225 liradır. Ankaralı, o gün, muvakkat kabri önün Abone olunus. Nümunelik gazete isrtylb*d«U flHrind«n W f t a mfc3d«tl» «çık «ksfitmer* komıkmıştur. den saygı lle geçmektedir. Her sehir ve nlr. İstanbul posta kutusa 29. Tel: 20720 3 Satıja aid ilân vesarre gîbi masraflar alteıya aiddir. Bv * • Bİd kefit «at tüaömt. mtroH^i, btuttft, rcnsl tartlaşroa; grafft; iasabada onun heykeli veya büstü onü»4 Bu hueusta fazla malumat almak ve hayvanlan gormek «fcsflfrı» şmeÛMşumm im rfVnnn t a m b o i r , latebbtil, Aokara Bade saygı geçidleri yapılmakta ve m«jaDtnem* İçin btr nüafaa almım, utiyenlerin h«T gün çalışma aaatlerinde Hara müdüTİüğüne müracaleler yakılmaktadır. Salonlarda ls« onun btr daha vaxg*çnt«Btıdı. atleri ilan olonur. (2924) resmi önünde Mtabeler sSylenmekte v» StTASEI EDEBtTAT IMm! hatıralan tazelenmektedir. Bütün bunİ L İ M 8ANAX lar, Türk milletlnm büyük Blüye İSM Hra 18 fcoBÜYÜK OÜNLÜK gösterdi&l saygı ve sevgl içaretîerl değil Yakında Çrinyor. tmrâa* asdtboı reya DMtktuiblaa, MT y A Tfearat Odaaı vwita&dk midir? Aynca, onun için Ankarada 10 SABAH GAZETE3Î Ankara Caddvt, 115 Tvterlflc beige* ytslansda eMufto hald* fhtüento yapılacağı milyon lira sarfedllerek yapolmakta olan Telefon: 10595 Ajagîdi mıroara ve markalan ile muhammen kıymetlsri yazılı S Datod Koenisyorjmr» ba?vunnalan Sân olunur. (2637) <AnıtKabir» d« Türklüğü kurtarana yakısır bir çekilde Aniara ufuklannı dört aded gayrifaal kamyon, 2490 sayıh kanumm hükümleri dairesüsliyecektir. Hiç eüphe yoktur ki ba •inde açık arttırma suretile 4/3/1947 tarihinden 20/3/1947 tarihine abide; şimdlye kadar yapılmı^ abldelekadar aatıiığa çıkarılm:jtır. rin en büyüğü ve en güzeli olacak ve Mevlud Eşsia »es «uıatkârı MÜZEYYEN SENAR IŞIL'm İSTANBUL SİNEMASI LİZBON MATAHARİSİ BUHMA SAVÂŞ! İç İşleri Bakanhğmdan: VUGUDUH KOMURUDUfi Bilecik Belediyesinden: Aydm Su İşleri Dördüncü Şube Müdürîüğünden: UFUK AŞKTAN ECZACI ARANIYOR Ankara Telefon Müdürîüğünden: EKÛNOMİ GAZETESİ HÂVÂTItilZlH TMfflL Nfisabaka İle Memur A!ınacak Karacabey Harası Müdürîüğünden: Çifteler Harasj Müdürîüğünden: Şosa Tamir Ettirilecek tzmir İ H Daîmî Komisyonundan: KÜÇUK GAZETE Lüleburgaz Malmüdürlüğünden: bir kahranoanlıkla saygı sembolu halinde yükselecektlr... *** Turkiyenin h«r büyük şehrlnde oîdtığu gibl, Bursamızda da oldukça büyük ve meşhur mezarlıklanmız vards. Emir Sultan mezarhgı ile Pmarba«ı zarlıkian bunlardandır. Bu yerlerd* de btiyüklerimizin ve t«T"T""if khnselerin, ailelerin mezarlan bulunmaktadır. Eski ve yenl yanlarile, oyraa ve kabartma eekillerile bu meEarlar v« mtraı taglan, başlıbasına blrer Türk sanat » e r i olarak kalacaklar ve yasayacaklardır. Bütün bu güzeUikler arasında aeaba çlrkinlikler de hiç yok mudur? Atalarunız, Slülerine derln bir saygı göstermislerdir. Evet, fakat ne yazık Id simdl bu saygıdan «ser kalmaouştn*. Mezarlartmu bugün aemacak haldedir. Hangi kabrlstana baksanız blr perisanlık gö ÇIKIYOR 2000 Aded Kitab Bastırılacaktsr. Devlet Orman İşletmesi Büyükdere Müdürîüğünden: İstanbul Ankara Caddesl No. 109 KAYIB Totografb aOfus cüsdammı kaybebtim. Bulan Boyoglımda Ayımlıçeşmede Attema sokagınd* avaa apajtnnamaın İJ No. h datrestr» getirmeslnl rica eder rt <m* gOr« Mbmetîol ödeyecığiml vadcdertm. Aisi ttttdtnie ycrüsinl ç i a r a . oa^ımdan mlrtaİTiin bükmn yoktur. Antimoa Pol&ronİMtls Kat'î ihale 2 0 / 3 / 1 9 4 7 gününde saat lOdadir. Taliblerirt yüzd« 75 teminat akçelerile belli olan günde Malmüdürlüğünde müteşekkJl koınMjona müracaatleri ilân olunur. Numaraaî 4124026 3915432 1434999 1458117 Markaa Muhammen kıymeti Depozito akçesi 2000 150 Gayrifaa 1500 112.50 > 1000 75 > ÇOCUK SESİ Yakında çıkıyor BALOSU 22 mart Curr.artesi günü «TryiTTiı T a k s i m BASIN ArAÜolud* Botaıük | « & » r ) «<% khabdaa iki bm Mİ«d kitab btMtmlaoaJttrr. .1, KMbtn bwk»ı Jçh» MhMm!rj kftğtd îjfatmemfe tarafindan v^fleoekttr. 2 KJtab •« hn içe aid fartlaşırm ifletmemiz müdiİTİÜğünde gBrüiebfiir. 3 irtekfflerin 19/3/1947 tarih çerfKnba gOnfl *aat 14,30 da tsletm« mfidürlüğümüzde toplanac*k komnyona % 7,5 h«sabiU 1 12.50 Km inanç akçalerile miİTacaatleri iltn olunur. (2706) 937 » 938 Doç Şevroîe > > 800 60 > (2821) Etibank İstanbul Şubesinden: Banktmtz ihtiyaci olan 13 ton Beyaz aabun açık pazarlıkla satın alınacaktrr. Taliblerin en geç 14/3/1947 gOnü saat 14 e kadar muvakkat pey akçeai olarak TL. 1968.75 sını şubemiz veznesine yatırmalan ve alacaklan makbuzla aynı gün saat 14.30 da 0atınalma komİ3yonumuzda hazır buluTimftlan. Sabunlann nizamr.amede kayıdlı evsafta olması şarttır. Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (2951) BELEDİYE Gazinosunds Terilecekür. Davetlyeler, Ankara Cad. tstsnbul Gazetedler Cemiyetlnden tedarik edilir T. C. Ziraat Bankası Keşan Aîansindan: Depolarımıaîa m«vctıd s a m l «300>tonhuıbubatm Uzunköprfl letasyonuna kadar nakli açık ek=i!uTeye konulınuçttır. Ihaîe 17 mart 1947 pazart»si güntl saat 15 te bankanuz blnasında yapılacafctır. Şartnpme her gün bankamnda, tstanbul T. M. Oflsî B6l^e MüdTırlügfinde ve Ist^.ibul, Edirne, To'iirdağ; UzurskSprü, Malkara, Gelibolu Ziraat Bankalannda göriilebıiır. IsteklılerİTi «300» lira muvakkat teminatlanie bankamıza müracaaUerl ilSn olunrur. (2712) İstanbul Suîar îdaresinden: MuhteÖf tfc'adda ktrrçun boru «srm ahnacaktır. Bu !çe aid şartname. a daireslnden ahnaıbiür. Istek'ilerin tekliflerlni 24'3/1917 pazarte^i 12 y» kadar Beyoğln İetiklâl caddesi idare merkeılnde muıamelât
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle