19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
C'JfVlHURÎVKT İ947 7,2ö Açılış ve program 7,30 Müzü ÇP\) 7,45 Haberler 8.00 Muzli (Pi.) 8,30 Kapanış. c Bugünkü Program s 12 2S Açılış ve program 12 30 M u z l i (Fl ) 13 0 0 Haberier 13.15 S a . riî k şarkılar ]3.50 Cunihur Başkanlığı arrmnl mızıkası Cl Turine: Marş 2 Fetras Operet revusü 3 Goidjnark; Saba M^likesl operasından marş 4 Holzmann Intermezzo) 14,30 Kapanış, 16.57 Açüış Te program 17.00 kn!jtJ l*/ıO Kısa haberler 1?,U2 Dars muzığl fPl ) 19.00 Haberler 19 15 Geçrnlşte bjgün 19 20 Yurdden sesler Vc< 45 Konu5ına 20.0u Muzii fPl ) 2 0 1 5 Radyo gazetesl 20.30 Serbest saat 20 ?5 Ince saz 21.15 Konuşma 21.30 Şarkılar ve turküler 22 Oıj SJoa o^iestrası (\ Yvam Du. dat'arın operetınden fantezl 2 MullerKuçufe serenat 3 Lincke Bana danlma 4 STauss; Ey güzel bahar 5 Mendelssobn Sozsuz romans 6 Dryer. Ba lirlna) 22.45 Haberler 23.00 Dana muzlğl (Fl ) 23.30 Kapanış. • GRIPBASDIS Yüksek Kiymetli ve ROMATIZMA FERAH HER Ağrılarına Karsı Ipek sineması karşısında ^ ^ ^ ^ • • • ^ • • ^ Memleketü 3 büyük yüdızı bir Mütercim Aranıyor Haftanın muayyen 3 gününde 2 ilâ 3 saat çahşmak üzere türkçe ve ineilizce karşüıklı tercümeye hakkile muktedir birisine ihtiyac vardır. Arzu edenler mektubla, Taksim, Cumhurıyet Meydanı Kristal han No. 14 te Bay A%TU Başîrgarun yazıhanesine bildırmeleri. Eeyoğlunda A K Ş A M : SAZ SALONUNDA arada 1 2 3 4 6 7 8 a 1 ıV l 1 K \3 4 '5 « X a 1 •• II Kayıb 1252 sicil No. lı şoför ehlıyefclmi kaybettıın. Yenlsjıi alacagıaıdaa esiisınin hükmü yoktur. Raslm Berli 1 ^ AÇIK ARTTIRMA •« 1 8 9 • • • • Losfilcte Em n i y e t Edilecelc bir "A R Ş t M İ D İ S Mor ko Soldan gaga: 1 Blnanın üstü ve dayandıfa mrçalardan blrı (lkl kelime). 2 Devam ettlrme (cskl dllde). bazı dto saliklerinın olüler için tuttukları. 3 Kur'anda bir sure, us. * .Yâdederek. 5 Ok (esld dllde), Hatayda bir ova. 6 Etrafü tafsilât. 7 Blr dılzineden lkl eksJc küçuk sandal (lkı kellme). 8 Bir sıfat takısı, bir emir. 9 Yanında bırçok kalfa ve çırak bulunan adam, yıllarca çahjılıp ortaya konulan jey. Yukarıdan ajağıya: 1 Sahne Işlerıle ujraşan. 2 Alçaklar (eski dllde ceml). Fransız Rlv^yerasjnda blr jehır. 3 Harcedilen paralar (esjfi dllde cemO. 4 Büyuğün küçage verdiğı, karanlığı kaçıran kuvvet. S Asyada bir ırmak. hoş ve mukemmel. 6 Müslüman bir devletın bajkenü. 7 Bazı falcılar otaya bakıp ahkâra çıkanrlar, lkl parmakla doğraır.a ışaretı yapılarak ifade edilebilen âlet. 8 Surata lnen darbenm sesi, kakıstır rnanasıia bir emır 9 Kurutulmaya muhtscdır sırtm yansı. Evvelki Bulrrscanın halledilmiş sekfl 1 2 3 4 5 8 7 8 9 M Ü E S SE S E S t „ OTOMOBİL MALZEMESİ TtCARETl T A Ş 1 * * iıtanbul. B« totlu Ifillı lâı Caddesl. No. 30.34 TfL«ro«ı. 4479O B Maliye Bakanlığmdan: Beşiktaşta Devlet Kâğıd Deposunun 1947 senesine aid depo ile iskeleler arası taşıma v« aktarma işleri için teklif edilen fiatlar lâyık hadde görülmediğinden pazarlıkla ihale edilecektir. lsteklilerin 300 lira geçici teminat ile birlikte 10 mart 1947 pazartesi günü saat 14 te mezkur depoda hazır bulunmalan. (2330) !UİY|U|K|L|AİMfA|K Ş|E|R|A|I|T|B|S A|R|S|B|R AİVİO K İ E İ D İ İ |B|K|A|R O|MJA|L| I •İRİ» D|E|H|l|R • IY|A A İ M İ I İ Y İ A N|E|B SİE • İ E İ N İ I İ T İ A ıl|K AlTlsa SİEİN AVRUPADAN YENİ GELEN Pijamakk ve çizgili düz 1 • E K, Ş GömleklLk düz ve çizgili Bluz ve Plâj elbiseleri için Zarif desenli Her renkte çama?ıruk Her ende Perde ve döçemelik Fransu FANELA POPLİN ZEFİR PİKE LAMBRİK HASSE Kretonları fiat Biblo meraklılarına büyük farsat 9 ve 16 mart pazar gunlerı 10 da Beyoğhı Taksim Sıraselvıler caddes. 58 numaralı Şetvan Bey apartımanınm 3 unca No. da tanmmış bir aı2eye aıd kiymetli eşyalar satılacağı ılân olunur. Ingilız sistemi modern yeni halde ceviz kaplamalı bufe, vitrin, otomatık kare masa ve 6 sandalyeden ıbaret yemek oda takımı, çay masası, biblo ıçın vıtrjı, kadıfeli divan ve koltuk, yazıhane orta masa, 2 etajer, 1 ayna, 1 paravan, 2 sandalye ve bir koltuktan ibarel eski Arabesk takımı, tuvalet ve orta masa meypli, aynalı dolablar, karyolalar, tonet portmanto, Avrupa elektrık avizeJeri, meşhur bir ressamın imzalı bir büyuk kadro ve> resımleri, ehşi tul perdeler t kadife perdeler, çay örtüler ve peçeteler, taban halılar ve seccadeler, 60 aded Saven markalı tabak takımı, Ven«xiık İngi Rigo et Kompani fabrıkasına ısmarlarmış 12 kahve f:ncanları, Kristofl ve maden çay takımlan, 26 aded halıs Japon takımı, krista lsu, şamponya bardaklar, semaver, gaz ocajı A.E G, yer.i halı fırçası, Gale, Rozental, Saks ^ ^ Bısküi vazolar ve heykeller. I MUALL GOKÇAY NEFHARET Yddırım ^Dikkal: Bn SAFIYE AYLA Keman üstadı N O B A B T E K Y A Y idaresinde muazzam F A S I L H E Y E T İ tam 19 da baslar. Keman NOBAR TEKYAY, PıyanoFEYZİ ASLANGIL, Klarnet HAMDI TOKAY, Ut Selânikli ABDI, Tambur FUAD, Kanun ZIYA, Cümbüş HASAN, Hanendeler YAHYA, Selânikli ABDİ ve MAH1IUD CELÂLEDDIN it b n f r dan Her Pazar İçkisfz AİEe Matinesi Otobüs Güzergâhları I. E. T. T. üffium Belediye emrile 10/3/1947 pazartesi sabahmdan itibaren yeni emre kadar Nişantaşı Beyazıd otobüsleri, Tarlabaşı yolundan geçmiyerefc gidis v« gelişlerinde istiklâl eaddesi yolunu takıb edeceklerdır. (2888) AÇIK ARTTIRMA İLE HARİKULÂDE SATIŞ Emsalsiz eşya, gümüş takımlan, kiymetli tablolar 9 mart 1947 pazar gunü saat 10 da, Beyoğîunda, Nışantaşında Teşvikiyede polia karakoıu yar.mda Teşvık yepalas aFartımanının 1 numaralı dairesinde bulunan nadide stil eşya, gumüş takımlan, emsalsiz tablolar, yatak ve keten çarşarf takımlan açık arttırma ile satılacaktır. Şimdiye kadar emsaline az tcsaduf olur.ur Avrupanm en buyük fabrikasmda yapılmış tekmili cjma 12 parçadan ibaret mirhteşem Louıs XV yatak oda takımı, Viennanın tanmmış satolardan toplanmıj gayet eski v© epok oymalı salon takımı, salon etajerleri ve rönesans kütübhane, A'/rupa malı Lake ve Lyon kumaş kaplı salon ve aynca lüks Louıs XVII buduar takımı, Italya malı tekmil fıldışi işlenaus floranten zengm bir yazıhane, masif gumüs sofra takımlan, güraüş balık, dondurnva ve servis takımları, lunoj havıland tabak takımı, bronz motifli güzel bir salon masası, €pok MariTerez kiymetli İH elbıse dolabı, oymalı Avrupa malı mmıster yazıhsne, gayet zengin bronz işlemeli yazı takımları, masif <xv\z bir portmanto, portua et Fika mamulâü emsalsiz tekmili oyma ağaç ayaklı laba ve avızeler, keten çarşaflar, yeni halde Lyon kıinaş perdeler, dsntel Brüksel aplıkasionlu harikulâde tül perdeler, ipekli yorganlar, kuştüyü portatıf yolcu yataklan, rengin narraz seccadeleri, keten sofra takımları, dantel dör Brüksel işlemeler, işlenmiş ve kuştüyü zarif yastıklar, Louis X^^ lake salon takımı, tanınmış büj'ük ressamların garsntili orijinal tablolan, maden çay ve servis takımlan, kompostoluklar, likdr kadehleri, gravürler, Avrupa malı harikulâde 'debara do'.ab, 3 tarte tabsn halısı 4 eded Hamedan kenaresi, mutfak takımları, çamaşır dolablan, karyolalar vesaire. Fazla tafsilât almak lçin Antikacı Rizay* Tel: 23397 ve Y. Portakala müracaat, Tel: 42738 Kayıb Beycjlu Tatancı As'ierllk fubeslnden aldığım terhls tszkeremlo Görele nüfus memurlugundan sldığım hüvlyet cüzdanımı kaybettlm. Tenlierlnl alacagımdan. eskllerlnln hükümlerl yoktur. Hasan oğlu 317 doğumlu Tusuf Perldua O P E R A T Ö B V M E ı; ISVIÇRE SAATLERI Satış yeri: B0RSA Istanbul Borsasının 7/3/947 fiatlan Locdra l Sterlla 11,3958 New.York 100 Dolar 280, Parls 100 Fransız Fr. 2,3743 Cenevre lOO Isvlçre Fr. 67,87 Amsterdsm 100 n o n n 106,6118 Eruisei 100 BelçiSa rr, 6.4525 ÎTa? iıx> çekoslovak Kr. 6,6560 StocUjolm IOO Isveo Kr. 78^7 ESHAM VE TAHVÎLAT % 5 faizli ikramiyeliJer RIZ UNVER Doğum ve kadın bastalıklan mütehassıst Cağaloğlu Nuruosmaaiye caddesi No 22 Mavl yapı. Tel: 22683. DİYAMANŞTAYN İstiklâl Cad. No, 375 Mümessillik: Sermed Han 1214 Galata Tel: 40432 Her zaman: lyi kalite, zengin çeşid, ucuz ATALAR MÜESSESÂTI T. A. Ş. B A H Ç E K A P I 55 Kayıb Taksim nüfus memurlufundan aldığım 13/7'936 tarih ve 984083 No. lı nüfus cüzdanımı kaybettlm. Yenislnl çı karacagımtian esliislnin hükmü yoktur. Hüseyin Pehlivanoğlu ^OKSURENLEREI HAKKI KATRAN I ÖKSÜRÜK PASTİLLERİ Eskişehir Belediyesi Elekfrik Işlefmesinden: İşletmemiz şebekesinde kullanılmak üzere 3X10, 3X16, 3X25 m'm 2 kesitll 6000 volt yeralü kablosu almacaktır. lsteklilerin 20'3/1947 gününe kadar miktar, evsaf, teslimi müddeti ve yeri ile fiatmı gösterir tekliflerinl İşletmemiz adına göndermelerl ilân olunur. (2627) Bando ÖğretmenJ Almacak Yalova Halkevi Başkanlığından: 1933 Brganl 23,60 193S ttramlyesl 23,80 MiUl Müdafaa 21^80 Halkevimiz müzik kolu bando öğretmenli|i açıkbr. Bu işe ehliyetli D. Yolu liramlyesl IV 96,25 D, Yolu lkramlyesl V 97, olanlar hergiin Yalova Halkevi başkanlığtna müracaatleri rica olunur. (2625) Tasarruf bonosu bü.0375 % 7 faizU tahviDet Sıvas . Erzuıum l 21, Bıvas • Erzurum 27 21, 1941 Demlryolu I 1941 Demlryolu Ct 22,45 1941 Demlryolu m 21,80 D O T %6 D D. 96,60 Miul MOdafaa I 21, Mllll Müdafaa n tsviçreli blr müdür idaresinde 22.10 Mllll Müdafaa m 20 95 Mılıl Müdafaa TV 21,18 %6 Kafcnma I 97,40 Şehrin merkezinde kâindir. Anadoln Demlryoin Grupn Anadn u nemlryolu ı2 103.50 Kibar Türk müşterileri bulunan otel, Kahirede lâtlf ve rahat blr flcamet Hlss« senedlert %60 62.76 için bütün vefaidi takdim eder. Nefls ve mukemmel yemekler Husust Mümesslj aened 70.00 • ^ ^ • • • • B banyolu odalar Bütün odalarda akar sjı • • • • ^ • ^ • B Hisse Senedleri Merfee2 Bsnsaa 138. £ Bankaal 16,50 T ricarM Bankaaı 4,50 T Deniz Hastanesi Cerrahf Şefl MEMUR ALINAGAK Telefon santraknda çalısmış blr bayan memura ihtiyac vardır. Arzu edenlerin Galata Billur sokak Günes han Marşa T. A. Şirketine müracaatleri ^ ^ H Dr.SALÂH SUN Beyoğlu Tepebası No. 147 (Şebir Tiyatrosu karşısı) Telefon: 43667 Ev Tel: 41858 = W HOTEL VVINDSOR Hareket Münasebetile Mecburî Satış Gayet SevimH Eçya ve Biblo Kolekslyonu Satısı Restoran ve Bar 9 Elfibey sokak Kahire Telefon: 50352 AÇIK ARTTIRMA İLE BÜYÜK SATIŞ 9 mart 1947 pazar günü saat 10 da, Ayazpaşa Park Otell ittisalindeki Hariciyekonağı sokağmda 15 numaralı Gürekyan apartımanmın 7 numaralı dairesinde mevcud ve Madam Blum'a aid haHkaten sevimll Avrupa eşya ve biblo açık arttırma ile satılacakür. Hakikî Vienna mamulâtı tekmil marketeri islenmis gayet sevimli 8 parçadan mürekkeb 2 M karyola 4 kapılj muazzam dolabh fevkalâde biı yatak oda takımı, masif maundan mamui hakikî Ingdliz mah güzel bir büfe ve onun yemek masası, 6 parçadan mürekkeb gayet temiz pistole boyalı mukemmel bir kütübhane ve yazı odası takımı, masif zneşeden mamul yanlan ve içi hakikî kalın kristal ve ayna ile döşenmis son meseden mamul muhteşem bir vitrin, 6 aded V"»HVt İngiliz, maroken kaph yemek oda sandalyeleri, »til kombme Louis XIV ve gotik, Form Paı.ıye, oymah masif ağaç üzerinde yaldızlı 7 parçadan mürekkeb, Paria malı gayet orijinal ve sevimll bir salon takımı ve ayni maldan aynası ve saati, en eski Saka markalı tabaklar, gayet güzel eski ve hakikî Sevr, jardinyer, Gale Rosental, Kluazone, eski kantoo eski Saçuma (Japon), Kütahya esH KPM (Kayserin porselen fabrikası) Majolıka vesair yeni ve «Bki en meşhur markalan ha\i jardinyerler, vazolar ve duvar tabaklan ve çay takımları, meşhur beykeltras Pradier'nin bir bronz heykeli (Napoleon) en meşhur lessamlardan Boucherol'un Joffe'nin, La Bejune'un, Petroffun vesair yağlıboya nefîs tablolan, kristal bakara hayli vazo vesaire meshur Gobelin fabrikasının 1 pano tablosu, Galle, 1 kolon, tekmıiı hakikî Ingıiız \e Fransız gumuşü çatal, bıçak; yemişlik; tabak, şekerlik vfi, Yunkers et Ruff havagazl fırını, Isparta, Ferhan vesair halj ve seccadeler, Fazla tafsilât için A. Babikyana müracaat Sakızağaç 191, Tel: 41221. IstanbuJ Belediyesi Şehir Tiyatroları DRAM KlBiD Bu aksam taat 2u,30 OM Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü MüdürIüğünden: M Ü T T E H 1D "™^™^\ KOCA BEBEK îazan. Cevad Febm] Başkut Teleftm; 42167 K O 1! F D ! K I S U I Kapalı zarf usulile eksiltmesi ilân edilen «50> ton arpanm 12 mart 947 günü lstanbulda Yüksek Okullar Saymanlığında yapıkcak olan ihaleei görülen lüzum üzerine geri bırakılmıştır. (2869) Pilotlarımızı tanıyınız Pek yakmda Hava yolculugu yaparken pdlotlanmm tanı. yacaksınız. Fakat bunlann hepsini tanımanız imkânı bulunmadığından tnüaaade edersenu biz «ize tanıtalım. Pilotlarımız büyük gruptur. Daha inühimmi, bunlann her birl tam tecrubell 45 mılpilottur. Harbin evveHnden beri çalısan pilotlann hepsi hartı6stüvHnın 16 kere uzunlugunda mesafe uçmuş pilotlardır pilotumu» bir milyon mılden fazla ve dort tanesi de iki Fazan Moılere Tü;fe(,esı. b\ıtn» 8am1 M Kemal Telefon; 40409 Pazir gC"ieri 15,30 da matln» Baltalimanı Hastanesi Operatörü MÜRAJ ERMİS EMHİYET KARTAL Konserve Fabrikalan Türk Anonim Şirketinden: Ticarat Kanununun 361 inci ve çirketimlz esas mukavelenamesinln 22 nci maddesi mucibince hissedarlar 27 mart 1947 perşembe günü saat 10.30 da, Galata Voyvoda caddesi Agobyan han birind kat 8 numaralı odada suren adıj'ede yapılacak toplantıya davet olunurlar. MÜZAKERE B U Z N A M E S İ : 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarının okunması, 2 1946 Benesi bilânçosu ve kâru zarar hesablarının tasdiki ve İdare meclisi âzssının ibrası, 3 Müddetleri hitam bulan âzalann yertae mtihabat lcrası, 4 Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelerine tevfıkan idare meclisi âzasına sirketle muamelei ticariyede bulunmak üzere mezuniyet verilmesi, 5 Bir bina satışı hakkında karar alınması, 6 İdare meclisi âzasına verilecek huzur hakkının tesbiti, 7 1947 senesi için murakıb tayinl ve ücretinin tesbiti ve mazereti halinde vazife görmek üzere ikinci murakıbın intihabı. Esas mukavelenamemizin 23 ve 25 inci maddeleri ahkâmma tevfikan en az 50 hisse Benedi sahiblerinden asaleten veya vekâleten toplantıda bulunm3yı istiyanler, hisse senetlerini toplanü günunden bir hafta ewe] Şırketin Ayvansaraydaki fabrikasının veznesine tevdi veyahud hisse seredlennı bankalardan bırıne tevdı ederek alınan makbuz ılmuhaberlerını çirketin veznesine ita etmeleri icab eder. İdare Meclisi Ör. BAHA OSKAY Kenıik ve MafsaJ Veremleri Ameliyat ve Tedavileri Şehıdmuhtar cad. No, 40 Bısturi Ap. Taksim, Telefon: 85207 •I yon milden faîla uçmuşrur. B O. A. C.'nın geleceği ve bunUnla teraber tivil havacıhğm büyük bir kısmı bu adamların ellennde btılunmaktadır Bu iş için de bunlardan daha emin el butunamaz. ••• DOK T OR SÂİM SOLEYJ Odunpazan I m Beyoğlu Terkosçıkmazı sokağmda İstiklâl caddesi üzerinde 463^ metre murabbaı arsayı havi (eski Terkos) hanı namlle maruf ve her türlü kullanışa elverişli büyük bina, mağazalar ve dükkânlarile birlikte bütün müştemilâtile şuyuun izalesi zımmında Beyoğlu Sulh Mahkemesi Baskâübliğince satışı yapılacaktır. 1 inci açık arttırması 19/3/947 çarşamba günü saat 16 dadır. Saüş numarası 946/34. lsteklilerin bu büyük fırsatı kaçırmamalan. BÜYÜK FIRSAT Çankm ^ t I.T.Ü. Inşaaf Fakiiltesi Safınalma Komisyotıundan: Inşaat Fakiiltesi için 3 aded şartnamesi mucibince «8925> lira kıymetinde teodolit almacaktır. llk teminat 670 liradır. Eksilrme kapalı zarf usulile 11/3/1947 günü 11.30 da yapılacaktır. Fazla malumat için Dekanlığa müracaat. (2607) ORTA ŞARK MERKEZt No. 48ua£«hte^ BELLfBAŞLI İSTAS\ON OFİSLERl : Calro . Luxor Khancum • Jtdda Porı Sudan Asma/a ^ AOcn Addis Aojb» • Jerusalcm Damascut . Bagdad Basrs * T e b c r a o Itusbul .ArJ;ara SohiW ve Btu,mvharriri; NADER NAD1 Su nüshada yazt SçleriıH fiıîen tdare edev CEVAD FEHM1 Cvmhvriyel Matbcuui Her şehirde acentelerimîz vardır. & OVEKSEAS ~A1RWAYS'CORPORAT1OH AND ASSÜC1ATED*COMPANIES
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle