13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CIIMHURİYET 8 Mart 1947 OkuUararası biıinci recko Beyoğluttda K u Teknik Oğretim Enstitnîeri daimt galerisfaıd» açüdı. Bunun birınei sergi oluşuodan gelecek »entlerBojfarafı 7 Inei sahıh'dı Jtiyatro bİTiasınin aJtında Sü saîon va de de devam edeceği anlaşılıyor. Okuîlararaîi sergiyi hergün yuıleroe dü'ftnfflmüşse de harbln mftnl olduğu , mlm&k'Plıs. Bunlann bıri tniteik salonu, bUhassa güreşctferinüz Avnıpad* nu, ötem de res::n CÎ^İEI olacalctır. Ay kişi geziyor. Rağbst bakımından }üp gamp'yerduk kazandıktan sonra bu ln noa kapalı >por saionunu da ısteatgimla hesiz büyük bır muvarfakryet «ld« • tlyacm yenlden belirdîglnı aftyledıkten z.anjîuı çok büyuk konserler İçin müzik dtmişttr. Fak«t ben, şahsan okul seraul rau olarak kuilaaabUecegiz. eoııra şu lzaJıatı verrelştlr: gilerinkı halka açılmasindan n« netıoe Maçkada inşası yaı^.m kalmış olan beklerıilditjiri pek ksvnyamadiiB. Eğer « Sergievml ve spor saionunu lnşa etrr.ek İçin, Şeîılr Umuml Mecllsınden îtaljan aelarethaneslnl de saiıa. aüyo böyle bir sergi pedagojik endijelerîe ikl bucuk milyon llralık blr lstikraz mu ruz Bu bınaji konser.'atuar üalme ge yapılıyorse... Amı bu başka bir meselesasdesi aldı>c. Bu istikrazı g«rçe.:leştir tirecegiz. Eurada da, tabiatlle blr mü dir, biz sergirün kendisile alâkadar ozX sajcmu bulunacrlîtır. B'jndan b^şka, lalını. mek için lüzumlu teşebbıislere aynl binada res^n ve heykel tsçhirîne Yakındı temin edeaefimizı Sergîye daha girerken dış kısımda urrdugiımuz bu istıkraaı başardîktan ınaîısus blr sergi salonu daiıa vücude cr.meîıânlara konultnuj nrohtalif kiî oonra .çifte maksadlı bin.anıri Inşasına EeurecejHz.» j esstitülerine »id işlerle karşılasıyorsuiKtaen baslıyacağız. Binayı 1948 yazina Valimiz, bundars soni'a yol yapılması , nuz. Sonra, içeriye giririz ve sa» tarafı kadar bltirecefiınizl umuyoruz. Açilma et.3îmdikl çalişmalar hakkvr.^a uzun i takib ederok gezmeğe başlavraır. Aktcrenjnl blr sergi ile yapmagı dilşünCİ jizahat vertnl^, bu yol'ardajı müîıim blr feHir OrtaokiiItındaTi Güzm AlpteHnin yoruz. | >ısm:nın asîalt ölmak lnşa edliecejinl cGöçmenler gelirken> istaıli blr karaBinarjn plârüanm sergi ve epor sa |söyledıkten sonra denıişttr kl: kaiemi derhal hareketile dikkatiniîe îomı olacalc şelrilde hazırlatıyoruz. Bu ı < Cerrsuhpaşada yaptırdıgimıs 200 çajTacaktrr. Sonra, Afyon liseslnden gibi sergüer .yazm açıl'r ve bir ay. ni yaıaklı verem hasroneslnln Inşaatı blt Tîehmed Yörükün <Tutum haftası> isünhayet kırk gun devam eder. SaJonlar. |mlştir. Mefruşatı eksıitrneye çık£.rümai li resmi, telâhki bakımından sizi alâkabom aergide e?ya teşhti, beın de spor | üzeredlr. Y<»nl hastane önümüKİçjd. yaz dar edeoektir. mttsa&akalan için kUanıla.bi]ecek bir' ayian içince faallyete geçeoeklir. Ha J Ankara Ortaokuîlanna tahaia «sdilen çeklld* yapılaoaittBr. Burada. senenin İkl seVrioe''.U yani çocuS pavlyonunun bi 1 pa^oda 3 lir.cü OrtaoVuldan GOT«TI »yınos, «çık havada. spor yapılan tem rtac. îcsım inraatı bıLmLşür. Beyojiu Göktonin çdni mürekkebli desenil» Ormue ve ağu/rtos aylarında »ergl kurula hastanesiîM' liâve edlkn kitm lnsaab han Erenderîn a&i, 4 uncü Ortaokulcak ,kelan on ayda da blna başta güreş. tîe kalorifer, 1 eiektrik vesaire tesisatı da dan Nureddtn Yafçınkayarnn tCumhuboks, basketbo! ve bua •DaeriEde pattoaj iicınal oIuTinı Jştur. riyet bayramı> isimli macuncusu, Ecvet ve holcey ohn&k üzsre, her türKJ kapalı Geçer. sene lhale edilen büyük öyatro Üçerin mamarası, Süleyman Uzunun satan Bporlann» Te müsabakalarına blı\a5imn ilk kısmı mayısta bltecektlr. fınnı bu gendertn flkh, bulus ve critoıhsıa •düecektir. Bta&mn İkl rnais3diı Açıklıava tffatros'jn^ın Inşaatı da dejinal'îk bakımlarmdan kıymeüerini g5solarak tullanıim»£* elverisld blr şefcll vam edlycr. Tıyatro bu yaz hal'^a oçılateriyor. Ba Inşası talr mimarlık mese'ecMir kl O u ca&tır Antalya li»esîl« Tlcaret Uselerinin aou d» mütehaasıslar haUetmlşlerdir. Kurbagahdereain temizlermıeal gereİki boçak, Cg mllyoo Itraya çıkacak o ken 695 metre ozunlugundaJîl lasmm fbleri de var. BurJarda oriiinalllk «klan bu btrmdaa yılde 400 bin lira blr dan 600 metreslnln temfaleıımeaı bit seriya adaptasyon Ü« blrleşmaktedir. Bursa OrtaoVulundan Ferhan Erkag"eltr eld9 cd©Wleceâlîniö ve böylcce .ni^tir. Şimdlye fcadar 95 bin mctre kw» bir BamAn içfoKte inşa masranarmı mifcub! çamur çikaniıniştır. Temlzleme nın mezarlık r/ıanzarası bir ortaokul talşlne deram olunmaktadır. Azaml blr lebesfciıı imkâTilarmı çok aşmaktadrr. »mortl edeceSlmljl de hesabUdık. O derece muvaffakıyçtii ve güzel bb buçuk aya kadar blt«cektlr.> bıça edlhnekte olan tser. Bursa Kıı Oğretmen Okulundan Lâtü» Tunusun yolculuğu da guzel. Erzurum Iisesinden Necmeddm De1mirlerin bir bag manzarası gösteren gravürü çok irrtalıklı, i n d S A Y I S I Ç I K T I YenlKkler: Edîmekapı Ortaokulundan Bülend Edebiyat sahffesmds Hatlde Nusret Zorlotunanın en jeni şiiri Erbaşann tuluboya Kariy« camii güıel. Cemal Nadire ald yşnlar ve füzel karikatiirler Erenköy Kız Lisesi öğrencüeri diğ«r tstifçl romannun devamı okullara benıemlyor. Yani çunu demek llâve Patron ve başka meraklı yazılar. istiyorum H, diğer okulların ekseriyetiıîde, öğrer.cilere muhtellf aekfflfrta yardım •dilml? hissi varken btt ofculdakiler kendi haîlerine, kendi imkânlanna bırakılmış gibd görüküyor. Bunu R, Özsören'in Cebir Lise L 2 noi kitabı çıkü soylemek+en mak3adım çudur: Bir çok deia, sergide teşhir edilen re3İmlerin Teknik Kitablar Yayınevi, Ankara Caddesi birer kopya olduğunu gördüm. Vakıâ kopya, restmde, bir tablcnıun aslmdan yapilmak şartilfl fena brr çe? değildir •^B Edirne LLsesinden Yeüşenler Cemiyetinin Tertiblediğj Lâkin mecmualarda çıkan renkli resımIer3en kopya fena netieekr verir. Meselâ Ceyhan Ortaokuln he% resün te?hir edlyor. Ben bualarm hepsnin ayTOKATL1YAN (KONAK) Salonîartnda ni CSrenci tarahndan yapudıgını zanBV AKŞAM »aat 22 den sabah» kadar ! netm'iştim. Fakat dikkat edinoe, resimKıymetü ssnatkâr | ler al'anda ayn tyn üç imıa ! 3u ögrencüerin öğr«tmen tarafmdan Iseçİlrni» r«productkmlan» kopyalannı yEptıklarmı gösteriyor. Menüoa OrtaY* ARKADAŞLARJ okulu da kop>alar gosteriyot. Şehrimizm tarnntmç ses ve saz sanatkârlan Bu kopyalara mukabil doğrudan doğtarafırıdan Runıeli farkıları ve türküleri ruya S*rencilerin muhayyü Husus! sıırette getirtilen ekipler taraimdan çıkmıs, cesareüe, safiyetle icra edilmi) zurna CEmia Tıuunnııs) ve Nakkare reiakatile resimler de vardır. Btınlana basında mahalll Rumeli oyunlan. Köy Enstitüleri geliyor. Savaçtep», Yıl CAZ vo S Ü K P B İ Z L E B dızeli, Düriçi, Kepirtepe Enstitul«rirıis Davetijeîer: 1 Sirkeci Rıdvan ümay, 2 Pangaltı İnci Sineması, resimlerinde bir renk tufanı vardrr. İn3 Türk Eğitirn Dernegi Be>a2ad Erkek TsUebe Yurdu, 4 Kadıköy sana tazelü hisal veriyor v« burdar Rifat Muhtar Eczanesi, 5 Hssan Beser Mücevberatçı Kapalıçarşıdan k3ylerm hemen bütün faallyetini aktemin edilebiHr. • • ^ ^ • i B ^ l ^ ^ ^ ^ ^ settİTinektedir. I>erede yıkanan çocuklar, Mevlud, Yarar, Düğün; Geîin karMağrur kaîblere baş eğdiren büyük bir ask romanı, ateçli mhlan I şılaması; , „ teshir edeu en güzel blr kahramanlık örneği Bunlann vsnıbaşında Turgudlu OrB O G Ü N Itaokulunda dlnlenen kashn. oturan çoTÜBKÇESİ İffGİLİZCESt cuk, natürmortlar, dikkattif. Samsım Lbeateta •ahfldeki kayıklan şadırvanı gflzel. MÜAa Ortaokulundâ deve föreşi, Torgud G«çg*ria «Sokafı mız>tefarliresmi iyi. Maras okulundan cGENTLBMAN JİM» Mehmed Yenerin ckahve» d de pek hos Bu sergdnbı «n musbet tarafı, BğrenERROL FLYNN cilerirı cyasıyan gaoat» Ü* temaa* f t ALEXİS SMİTHMn çirflmiş olmasmdan duyduğufnirx sıerommiyetrlr. Millî eğittm baknnından bu BötOn dünyaca alkıslanan « gfizel flhnlerlServeti, re&hı, gurura btr kazançtır. «?ka feda edenlerin laieridir, İstanbulda yapılacak ı spor saıonu }RESM Okıülararası resim sergisi Millî Piyaıtgo dün cekildi Büyük aoamiye Gölköy ve İzmire isabet etti M£Q! PiyaEgonun 7 m*rt 1947 çeklllşi dün Ankarada vapılnuşür. Bu çekilîşt'e fkramiy* kezanan numaralan ajağıya yazryarur: 60.000 Un kaaanan numaro 175341 40.000 lira kczcnan nvmara. S67S47 10.000 Hro kozanan nutnarfl 397428 TOMO Bra kcuanan rtumaraİAr 009305 016099 027720 088476 100713 140234 154718 175C44 241679 254016 5.000 lira kaxa.na.n numaraUr 015719 109323 130498 149011 159449 184451 211076 215007 217646 240102 244928 258305 320313 327916 351385 365593 37C828 384979 387519 389444 2JÛ00 lira, huanan numaralcr 000578 009245 012306 022671 040579 0509S3 075929 079840 101673 13280Ç 132929 168867 175695 179049 188100 188974 193092 202057 210165 218604 234468 234532 243731 257185 272445 273710 278792 279074 291242 298622 327803 329809 332394 335955 343808 348498 353380 355142 361577 881323 1.000 lira fcamnan numaralı 005563 008838 010649 016199 017529 018069 021770 028118 041064 043903 044888 045988 057444 058481 061359 067018 070279 077471 0836S4 091125 098788 099901 103493 104597 122921 124633 124755 125820 136720 147525 147842 151453 154315 İ600011 161726 162122 180982 181308 185791 192933 196788 Ö8761 204369 209259 211126 216149 218912 229087 238885 239996 240641 250093 254201 257536 267192 281507 287130 295845 237595 298712 318643 321627 801359 301443 313409 33S665 343623 329091 337209 337906 353235 356779 347259 S50778 352761 369824 375708 3835S2 385294 887042 100 Uro Oeramiy kazaMn n%maralar Son üç rakamı (590, 878) fle nfharet bulan 800 bü«t 10 lira Ü<r&m¥yt kazarum numaralar Son ud rakanu (19,44) ile nihayet bulan 8000 bflet 4 Hro ifcroTniy* kazanan numaralar Son rakamı (2, 7) ile nfiıayet bulao 80.000 bilet îkramiy» alırîar. Bu çektlişin 60.000 liralık buyflk ikramiyesini karaıan 175341 numaralı bileün bir parçaaı Gölköyd», ddğer parçan Izmirde sablniLçtiT. 40.000 lira ikramiy* kazanaa bfletbı bir parçaa Safranboluda, diggt parçasj Ankarada. 20.000 lira fcramiye kaaenan biletin bdr parçatı Burhaniyed», diâex parças: Istarvbulda aatılmıçtır, 10.000 «r lira ikrmmiy* kazanan blletleria S taneM trmirde, ikVr tanad îstar.bul v« Eskişthird», diğer parçalan da Ahkarm, Antakva, Maraş, Konya; Zonguldak; Giregun, Niğd«, Buldsn, G5meç ve Fatsada aatıbnısür. Merbum Ferffc HU mX Paşa, yartoay MemleketimiEin en «eçkin saz ve ses sanatkârları Yahya, S«4b ve Bursalı fabrikatfir Mehmed Balaca torunu ve topçu binbajı Hll ml Erbaydoğan fcm Nerlman Erbaydofsn ve 15 kişiHk muazram SAZ Heyett on blr gfürıdenberl te Görülır.emiş Varyeteler Saz Caz d*rt edllmekta olP A Z A B Günleri dn$u Srenköy 8&İSMAİL D Ü M B Ü L L tTnfln natoryocnurıd» gös. tertlen bütün Ihtlmamlar» rağmea 9 iştirakile bütün pxogra»la, İ Ç K İ S İ Z AİLE M A T İ N E S İ mart 947 çarşamba günü yîrnılncl bahar heyatınd* Tannnm rainoeCİDe k&vuşmuş ve 6 mart 847 per?embe günü Srerıköy Kaaadcer camttnde ttama» fcu lınarak Salara.yicedld mezarlıgrmd» hAsrlanan ebedî istirahatgahına tevdi edllnılçtlr .Tann acısın. Dedesi Mehmed, anne aıme«i Plkrtye Balaca. babaa HUmi, anneal Hurlye Serbest dövizle ithaîine müsaade edilen mallann son Hstesl Odamıza Erbaydoğan, dayısı Beçıud Balaca, gelmişur. Bu lıste Odami2 taraîmdan ayda bir defa çıkarılmakta olan (Istaneniştesi üstegmen İdrls, kardeşl Pe bful T.caret ve Sanayi Odası mecmua3i) nda aynen neşredilecefetir. Daha evvel rihan Göd« v© Turlıan Erbaydoğaaı görmek istijenler OdaTnıym 35 numarah TeÖtikat Şubesine mür»CBa* «debiÜrler. , (2873) *** Bayan Limia Savsuç, eczası Belkls Derm«.n 3>. Vedla Hız'ın validelert n Dr. Galîax Ba^guç, •oEf.cı Hasan Derın»nj Dr. JKıtalıîıar Hız'ıa kayııiTaltdelerl, Bayan ÖMÜRLÜ SETGTJÇ kn« blr hasralığı müteakıb Tannıun rah. m«tlne kavuşmııştur. Csn&aeel 83947 cumartesl grtlnü Takslm SıraaelvUar 87 No. lı Yenl Hayat apartımanınd&ıı eaat H,3O da kaaüırüar«.fc öğle samazı Teşv!klys camtode fcılırdıttan sonm Asrt meTürk Anonîm Şirketînden : * zarlıktAkl ebedl medfenlne tev<ll edlle. ÖLÜM Taksim KRISTÂL'de Her Akşan MENŞURE T U N A Y AYDA SÖNMEZ SULE Serbest Dövizîe İthaîine Müsaade Edilen Malîar Hakkında lsfa§!S.ııl Tîcaret ve Saaayi OdasEadan: «B U N T A Ş» HEYET 1ÇTİMAINA DAVET Bursa Urnumî Nakliyat CfktİT UMUMÎ KADIN GAlETESt'ıtin LİSE I ÖĞRENCİLERİHE: I Te] TRAKYA MERİÇ GECESİ EEkl Baturn msb'usu Mehmed Aklf Beyln oğlu, Izmlr OBÜ Savcl muavlnl ve tstanbul Barosu a.ruKatlanndaa MEHMED ŞEVKİ StNEB Tefftt etrüştlr. Cenaı«sl 83947 cramar tesl günü Pransız hastacesinden kaldınlarauc 6ğl» nam&zı Beyaaıd camllnd» kHın dıfetın Bdnra Mfiezefendi ka drfnedlıecektlr. *** Bursa P.T.T. MüdtirlOâünden emekll MUSTAFA HASD.VL uıun zamandönberl çektiji hastalıktan lcur ti'Iamıyarak 7'3'347 cuma günQ Hakkm rslv met'.ne kav•JŞT^uşt^ır. Cenazesi bueün öğleyln Kuzguncuk Nakka? yokuşu 41 numaralı h« ncden kaldırılarak Nakkas canıilnde kıl'ndıktan BOTJS Babanakkaj kabrlstanınn defnedllecekUr. Tann rahmet eyl«7*. * ** Kadlköyünde kabzınıal r« mOteahhid Bay SdleymDH Berkelın annesl. kabıım«l Mehmed Fuadın kayınvaltdesi Bayan YASEMfN BEBKKL vefat ttmlştir. Cenartsl 8 mart 94T tarDüııe rastlayan cumarterl günü ssat 1130 da Mod: Ruşonaga >okak No. 16 dan kaldırıîarak oğl namszı KndıkSy Osmana£a a»mll jerlftod küutıdıktan torvra Karacaabm«<ldekl ail makeberesişe ddncdllecektlr. Vaslyotl rlnt çelenk fönderl.'metne»! rlsa olunur. * * # Bay v« Bayan Vahran Gesar ve «vlâdl«rı Bay ve Bayan Haçlk Alyanakvan, Bayan ÖJenl Arsenyan, kendl annelerl, büyükan nelerl. kızkcırdeeler! ve kayınvalideUrl olan Bayan VERKİX H. KiVANOZYAN'ın vefat ettigiıü teessürle bUdlrirler. Cenaze merasiml yarınkl penr günü » mart 1S4 saat 14.30 da Beyogln Ba!ıkpa2arı Of Horon Ermeni kilisesinde İcra olunacaijl llân olu nur. Ijbu ilân huıual 4av9üy« yerlne katra dJr. * * * Şirketimizin 1946 senesine aid alelâde umuml heyet içümaı 31 mart 1947 tarUüae tesadüf eden pazartesi günü saat 16,20 da Şirkeün Tütüngüınruk Karakol sokak 1012 numaralı mahalde kâin İdare Merkezinde vaM olacaktır. Asaleten veya vekâleten şirket bissesine sahib olan hlssedarlann Içtim» gününden en aşağı 10 giin evvel hisselerini çirket vezneine t^lim ederek duhuliye varakası almaîan ilân olunurt G Ü N DE M : 1 1946 senesî idare meclisi ve murakıb rtçorlarımn okunması, 2 1946 senesi bilânço, kâr ve zarar hesablannm tetkik ve tesdikîle Har» meclisi aza!axının ve murakıbınm ibrası, 8 1946 seneel temettüünun şekil ve sureti tesvlyesinîn kararlaştırılınası, 4 1947 sen«si için murakıb tayinile ücretirıin tescıti. Devlet Orman îşletmesi Inegöl Müdürlüğünden: 1 lşîermemizin Hayriye bölgeâ emvalindten Inegöl «on depoaunun 3. 35, 36, 39, 40, 41 ve 44 numarah istiflerde mevcud 51.550 M3 kaym talpa açık arttırma suretile. satılacaktır. 2 Aıttırm 19/3/1947 çarjamba günü a&at 16 da Insgtil Devlet Orman fşlermesrf meTkezindo yapılacaktır. 3 Bu emvalin beher m«trekübö 105 Kra 36 kuruşrur. 4 Geçicd güvenlik parası % 7 . 5 hesabila 407 Iira 35 kuruştur. 5 Arttrrmaya aid şartneme kâğıdı Ankara Orman Genel Müdiîrlüğtînde, Bursa, Bilecik, Eskişehir lşlertrne Miidürlüklerinde, aynca Uzunbans, Hayriye» Yenişelık ve I z n i Bölge Şeflrklerrnde her gün göriilebilir. 6 Ist^klîlerin beîirli gCn ve saatte komisyonumuza milracaatleri v« arttırmaya içtiret için geçici güvenlik akçesini yatırmalan. Cenaze Levazımatı Beddyan (2900) MÜZEYYE* IŞIL KÜÇÜK GAZETE Denerne için bir nüsha alınız, blr daha vazgeçmezsinü SİYASET EDEBÎYAT İLİM SANAT TekeS Genel Müdürlîiğü İSânları Malzeme Alım Şubesinden: 1 35 ton bel lpi pazarlıkla satm slınacaktır. 2 Pazarlık 14/3/1947 cuma günu »aat 10 da Kabateşta Genel Müdürlüik Malzeme Alın» Şubesindeki komisyonda yapüacaktır. 3 Şartlaşma hergun sözü geçen şufoedeın aknabllir. 4 Istokliterin belrrli gün ve ssatte 7875 lirahk güveame parası makbuılarile mezlrur komisyona şelmeleri Jân olunur. 5 Idare kısmen veya taraamen ihalede serbesttir. (2643) Yakında Çıkıyor. Ankara Caddesi. 115 Telefon: 20595 Çalışma Bakanlığından: LÂLE BOKS KRALI A R 'da 1 î*çi slforteîan haktandakl 4TTZ sayıh kanunun ban maddelerini değîştıren 5019 sayıb. kanun gereğince sigortah kadma v* sigortalı erkeğin sigortah olmıyan karısına verilecek gebelii, doğum, ve emzirme ödenekleri Sağkk ve Kartahn Soğanhk ve Hamam sokaklapnın îltisakında mulkiycti 5lü Ahmed Sosy«l Yardım Bakanlığilt müştereken açağıdaki «elrild. tesbit edilmiştir. varlsleril» Şaheste Cengize aid ve haritasına nazaran 90 metre murabbaından ibarct bulunan arsanm 3710 sayılı kanuna göre nmıımt menfaatler adına istimLdra lâki tekarrur etmiş ve bu karar usulü daireslnde kat'iyet kesbetmiştir. Aym O«b«tlk vardsm maktu olmrak ıo kanun hökmune göre Şaheste Cengizin arsasuun beher metre mur:.bbama 6 ve Doğum > a > 59 8H1 Ahmed varislerinden arsanm beher metre murabbaına da 4 lira kıymet Emzirm» > * > JO ^ ^ alabllmek tçin dogumun hekta. veya ebe raporlle vey takdlr edîlnüstir. Keyfiyet Istimlâk kanununun 10 uncu maddesi goreğince adresleri biünmiyen 61ü Ahmed varislerine tebliğ makamına kaim olmak Vzere llân kaydll. b.lgelentnesi y e t « görultcek, ba»k«« masral evrafa istenllmHe ceJrar. olum». (2737) ^ „ f T J G k b * « l « ort * 1 J k*dır«, tmljçmanıak v» gfljjdelik almamak farydil «Jmdlyt kadar veritoekte olaa ödeneğin verilmesirie devam edUecektir. • Aym kanun geregince ölun» hallerinde cena» masraflarma ' olarak T»ilen öd«n«k 30 Uradan «1U Hray» çıkanlmı^tır. lş$ Kartal Beîediyesînden: Maliye Bakanhğm^an: CINSİ Mîktan Nljast» kolaâ 600 Kilo Marangos tırtkaa 600 » BOT« işlerind» kiıllanıîan kara boya 600 > Beşiktaşta Devlet kâğıd depoeu atölyesl ihtiyacı için yukarıda cins ve mflrtarı yazüı malx«ı» satın alınacaktır. lsteklilerin Cat teklif mektublarile nünsutoelerini 15 mart 1947 cumartesd gtett saat 12 ye kadar mezkur depoya vermeleri. • (2687) Fikret ADlL fcM «JZ Sigortasî Kurumu Şubelerine veym B61g« Çalıjmt Müdürluklerin. baçvur ° ^ " l lft «"?, e<Hnmek bti ™ *KÜ«i™teta v J^renlertolzm MELEK SİNENASINDA STEWARD GRANGER PHYLUS CALVERT tarafmdan eadz bir tarrd* yaraülan v« Y E H U D İ M E N U H Î N ' İ n «üdrH yaylle canlandmİMi Mevlud sansH »trtn I Hafıa Emüı K. nla rubim» 93947 figl* aun&ont mfltmkıb LAlatl Merlldl e«rtf «knaaoaktır. OiTanı İttmmbvl M. Kemalpaşa Belediyesinden: t r . aW t*f •o.ğiid* «100.000» paıfc. ta«nm ımal v« ocekta te»W kapalı zarf tMuIila eiailtmey, konrnu9tar. 2 MuhMnn^n bedoU .13000 Hr* hesabltoan imal taahhödfinto ffeçid tetnin^j «975» KraAr. İhal. fl. ketânlefen bedei uz«rm dn yürd« 15 ^ p e d n d * ket't taninat y*bnlma«ı raecburfdir. 3 Bu b^ust^d tartoam* fahfOM *MıÜ*ri içind* ohnak y « a i«loıt «kbeaiad* gröülejbflfa. 4 Ekrikm. m . | | mart 1947 ta tadkrn* raaâ&yan aaH günfi Halfl t»c«tar« tarafuıdBB lod yanırula I numuadm tafs Morgü a!«yhlne »çtığı zarar ılyan davaıında <!»v» nmhal furetinla daralı Mtutaf* Mofgilta (Dstoilan *dr«taB «ıkarak adraslnin maçbol oMntu O/VMİ tarOÜ DİKKAT... KAHKAHA DALGASI YAKLAŞIYOR. teblij m u t a t u ı terhind BU PAZABTESİ Matlnelerfndt» îtibarem vad TekJMnlo tklebl Gzcrüsa ojulön. 141 r* matcakıb maddolerl abkânuoa t«vfljfan mo 15teBoredîy» dth^indm yvpuavktu. malleyhB dav> arzuhal rjretlntt» btr «7 d«a« llân«n tebliğin» E/7/M6 t«riWp<*i kab n n ı temin&t rar vtrümJt v* rukanda ) i t i Kahkaha Krallan: BUD ABOTT v» LOU COSTKIJX)'nun bhUcte dcsÖtme rm^tinden $0 dakika Sac* Stıynıanlıga deriloı d*T« «rnıhaHnhı posta •ııajıılııtıaa nazaran mıtmAüejtün adrnlnln meçlud •Ubıen son yararhHan mx«tfi* «kaihmeye tjtirakleci {Ifta etmmr. (2606) bahlsle btUtsblli t*4« «di]ml« «Mubo kcra kandMna imttyai* 4* tebHglna U/1I/Mİ tarBıtnd* karar verlhnlf n dunıfma »ünO elarak taytn «Mİld gaatllk neşe ve eğlenee filmi baçhyor. len 1S,!,'94T panrtol fOnS w«t U ta taratlar duruîmsym B«!meöflaBrlıı*en Ç.U.M.IC nun 409'jııcu nuddari mudblne* dATa r»T i Mfleasoe* K«yT*nknnm yomi Jhtiyaa Içfa 15 ton yulaf nilenlndye kadar doaranıa muameledcn kaleksiltme «ıretile M.tm alınacaktır. d:rıknas:n* U/I/KT tarfiıiod* kanr VWÜ<nl( v* 3/I/MT terlhln<l« drvaoı T«Wn tnO2 Ytzlafa beJıer kHo»una 17 ktrrrjş taKnrlrt edîlmfjtlr. neaat «derek raoUem* amhaU w«r<k güa taTİnted kteealf !>• daragma «îtaü olar»k S Tajfblerin 200 lir» muvatiat teminatlarile birliltte kurâm 11/VM7 euma nutt 14 tayia •d!totl| ol<taSundan bu kcre kendJjtaM jrnUam» arruha raüdÜTİfigüne mflracaatleri x* 17/3/1947 pazarteti gunü umt 15 te linln «• Mr «y mQ<ia«ae lUnca teblljln» TekrrdaJ Veteriner Müdürlüğünde K*nr buIuntBalan Üâa ohmar. Meza/î pusulası Sıkletl Krvmeö Çinsl eşya karar •Mrilmlf oldueııidaa d ı r a n ı günu num^rası Kilo Gram Lira Kunif olaıı ll,/.t,/947 mat 14 te mahkememizde hasır (2628) 239 î 2661 00 19000 000 Astan Jpekll mCstamel palto bulurunak Czera Ilan oroanr. (2899) 1 Yukarıda gösterılen eçra yurd dışum çıkarılmak şartüe 28 mart 947 cuma gttnü saat 14 te limanda açık arttırma suretile «atıîacaktır. KaıtaJ nfifa Beanrlnğiındaıü 2 Alıcı ihraca müteallik foımalitderi yapma'da beraber gıraç lisanPeallk ^şn« soka» ıo 8ayılı enJe » • sını da thale tarihirıtîen iöbarm verileoefc müddet zarfmda temîn* aıecturao re Pend* 2/11789 •ayıh f ttsebtırdur. X M R flç««infta ehfctrrk teatsati, aantral Unan ve Dizel motör «rup3 Bu suretle talîb olaıJar e?ya bymetinİTi % 7$ gu nfsbetlnde twni rln« attfna klitOgiîıyJa kayıdlı bulunaa an ve |«bek« tesid kapalı «arfia eksÜtmeye kt*mlmuptur. Abüuliaü ve efnuh alleainin aoy adlon rat akçesini satıştan evvel gurraruk vctmesine yatırmRİan Cân oİTmur. 2 YspJacak Için k«şif bedeU 163478 üradır. tözyazıcı» oldugTi held« Kadıköy ssüye 8 feale 14 mart 1947 cuma guafi saat 15 te Fatsa belediye blnasaıdo bnlrak yapgıÇÜgıaH» lfl/11/Mfl g t o v» 970,633 sayıh kararil« Abdullah ve ço leledive komisyonunca yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 9424 llradır. cuklan nalU, ŞÜkrü, Lutflye ve Aytenln 5 EksiJiıneye girebümek İçin 2490 sayıh kanundakl vasJlardan m«a<îa aoy axüan <Yazidoğlu> olwak değlştlmls olduğnısdKn keyflye* mederj k& şinvdiy» kadar en az 100 bin liralık bir «lektrik teasatmı muvaifakıyetle yapnunon httMmlerine tevfflnuı ilan olu Uğına ve muvakkat kabulunun vapıldığına dair restnî evrakın esıl veya noterDemegimizin olaganusffl genel kurulu aşagıda yazıh gttademl görüşmek den musaddak Smeığinl Fataa Belediyeaine vererek Üıaleden bir gfln evveline fizere 22 mart 1947 cumartesi gütıü saat 14 te Tekel Genel Müdflrlüğü blna nup. (2561) kadar bu işin eksiltmesine girebileceğine dair vesika alması lâzmı. sındaki mahsus jaahallimde toplanacaktır. 8 İsteklüerin 3 üncü maddedeki ihal« saatinden btr saat evveline kaif vcvsiminde vapılacak yepâne spor ÜyeîerİTtıizia toplaatoya be'H gun ve saatte geİTnelerin! rica ederte. dar 2490 sayılı kanunun tarifatı dahiltnde hazırlıyacaklan teklif zarflannı ko D A N S T I R mhyorv başkatılığma makbuz mukabilinde vermeleri şarttır. Yöri'îtira Kurulu G ÜN D EM : Esaslı ;ı n.n .(srid olarak ötrcamfk te. f Postada vuku bulacak »eâkme sayılmaz. T&nler BeyoglTi Istl'tîSı cad. Anadoln hanı 22/2/1947 tarihli genel kuıul toplantısında verilen karar gere^ince tüzük gecldJ »rkası Allyon eoS»k Vo 19 Pazaı. 8 Bu işe aid proje ve keşif evrakı her gün Fatsa Beîediyesînde g5rflM yapılaoak değişiklikler. 12876) l»n D u d t 2>tr g t a £ , 12254) Mustesna v» fevkalftde fllrn için matfn* ve Buarelerde yerlermfaJ •vvelden aldrrmız. SİHİRLİ KEMAN Xargı«b(t4«/lM) Maden Direği Nakil Işi Ereğli Kömürleri İşletmesinden: Devlet Omaa lsletmelerinden satın alınarak işlebnemiıee Karabük, Bartm bölgelerinin muhtelii Istil mahallerinde depo edilen ve edilecek olan tahminen 15000 metre küp maden direğinin Bartm iskelesine ve istaayonlara aakli lsi müteahhide verilecektir. 1 TaHblerin, fartnameîerindekl esaslar dalresinde muvakkat temmat mektub veya aksesini, Tlcaret Odası vesikasuu ve evvelce bu mevzuda yapbklan içlere aid nakliyat kâğıdlarını, teklif mektublarile bipllkta tevdi etmeleri. 3 Bu içe ald «artname Ankarada Etibank Genel MüdurlOğu, Zonguldakta İşletmemlz Direk ve İstanbulda Etibank Şubeleriaden alınabilir. 3 TeklU mektublarinın 26 mart 1947 çarşamba gönü saat 15 e kadar laletmemiı Baskâtibliğine kapah olarak verilmesl lâzımdır. 4 Müddet bittikten sonra verilecek tekli£er kabul edilmiyeceği gibi postada vukubulacak teahhürler de nazan rtibara almmıyacakür, 5 Isletme İdaresi ihaîeyi kısmen veya tamamen dilediğine icrada •erbesttlr. * (2S79) SÜHER Sinemasmda İKİ AÇIKGÖZ İŞ ADANI Iskencîerun Gümrüklerî Inanlı Âygır Deposu MGdürlOğöuden: Başmüdürlüğünden: Mudanya Belediye Başkanlığmdan: 1 Mudanyada Iskelebaşmda, sahilde bütün esbabı istirahati i oîarak yeniden inşa edilen modern gazino, büfe ve bahçesüe birÜkte ihale tarihinden 31 aralık 1949 tarihine kadar iki sene dokuz ay müddetle kiraya verilecektir. 2 Bu surenin tahmin olunan kira bedeli 14500 liradır. 3 Buna aid şartname yazı igleri kalsminden parasız vcrüir. 4 Arttuma 25 mart 1947 sah günü saat 15 te Belediye Enciimeninde yapılacaktır. 5 lhale açık arttırma usulile yapılscaktır. 6 Geçici güvenlik akçesi 1087 Üra 50 kuruşrur. 7 Arttırmaya katılacak isteklilcrin evvelce bu şribi gazino, okanta ve salonlan işlettiğini iapat edcn vesika ile Ticaret Odasında kayıdlı olduğuna dair belgeyi göstereceklerdir. Istoklilerin muayyen olan gün ve saatte Encümende bulunmalar: Fatsa Belediye Başkanlığmdan: Tekeî Genel 'Müdürîüğü Menstıblan Yardım Derneği Yönetîm Kurulundan: an t (2866)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle