18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Mart 1947 CUMHUFIYET ÖN ıı j Gânı azizi için! j Isiüyornz ki toptancı kasablar ko{ jun kesmeğe başlamıslar ama etieri j on, on beş kuıuş fazlasına veriyorlar, İ sadece faturayı hileli dolduruyorlar[ mıs. : Bn, onlann yaphklan yeni bir hfl: ner değüdir. Insan yalan yazmaya, : yalan söylemeye karar verdikten son: ra, gül gibi geçinir. Iş o mertebeye : varmakta, ticaret serefini rafa koyİ maya alışmaktadır. : Lâkin, asıl fena tarafı, halktan da : banlarmın «cânı azizleri için» bn ka: raborsayı beslemekte oluşlandır. Şu : zıkkınu, daha iki gün yemezsek kı! yamet nri kopar ki, bütün bir şehir İ halkmı zarara sokacak kaçak hareİ ketlcri teşvik ediyonu? İ Ba gibilcri, hele fazla para ile et • alan ve ihtikân teşvik eden lokanİ talan teşhir ermek bir medent vmzife • olacak galiha! J(hasi/c4Kul Amerikanın Türkîye ve Yunanistana yardımı Moskovada ne yapılacak? Ceîâl Bayarm Üsküdar Cemal Nadlfin demckratîarüe hasbıhalî hastahğı • Baştarafı 1 inci Demokrat Partiye gelen şikâyetler Ankara, 7 (Telefonla) Bir iayli tartışmalara yol açan muhtar seçimleri bütün memlekette yakm bir alSka ile takib edümiştir. Seçimlerin sona ermesi ve netioelerin ilân edilnüş olmasına rağmen hâlâ, D. P. merkezine yurdun mulıtelif taraflarından seçimlerin ka mınsuz yapıldığı, bir çok yolsuzluklarm meveud olduğunu bildiren şikâyetleı gelmektedir. Bu arada, Kırşehirden gelen bir telgrafta, muhtar seçimlerinin bazı köylerde hâlâ yapılmadığı ve merkez bucağır.a bağlı Örcün köyünde 710 seçmenden 460 mın Demokrat, gerisinin Halkçı olduğu ve idare makamlarının cebirlerinde muvaifek olamadıklarım bildirmekbe ve hâdisenin noter vasıt»sik Vali nezdinde protesto edildiğj haber verilmektedir. Mıraşta da, D. P. tarafından janderma konıutanına noter vasıtasile protesto gönderilmiştir. Çorum Talislnin tavrihl Çorum Demokrat Parti başkanımn, muhtar seçimlerinde idart tazyik yapıldığı iddialan üzerine, Çorum Valisi Halis Bilâloğlu gazetemiz* yazdığı bir mektıjbda, hiçbir taıyikin yapılmadığını bildlmıektedir. îzmİT, 7 (Telefonla) D. P. Izmir Asansör Ocağı baskanı Servet Ozsümer imzasile Halil Menteşenin açık ınektubu münasebetile Inönüye bir telgraf gönderrilmiştir. neydi? (Doklorlarındaıı Gevad Genceli yazıyor) Merhum Cemal Nadirin ölümü herkesin yureğini hakh oiarak aızlattı. Hakikaten de bu çapta bir sanatkârın genc yaşta, daha kendisiaden birçok sanat saheserleri beklendiği bir sırada vefat etmesi bizim için büyük bir kayıbdır. Bıınu en çok hissedenler, merhumun hastalığı esnasında bir an bile yamadan ayrıfani} an hessas ve yüksek vicdanlı refikası, içli ve büyük ruhlu kıa ve hemşiı°esinden sonra, tedavi eden doktorlar olmuştur diyehilirim. Türk ulusunun; eskiden tanıdığun, çok sevdiğim ve başıucunda hayatımın çok acı günlerinl geçirdiğim bu dâhi arkadaşuı hastalığı ve olüm sebebile yakından ilgilenddğiııi bildiğim için bu hususta biraz malümat vermeyi kendim için bir vazife addettim. Cemal Nadir, evinde"ğeçirdiği 17 günl ü i titreme ve yüksek ateşle müteraf Je bir rahatsızhk devresinden sonra 13 1/. 947 günü hastaneye yatırıldı. Haetaneye geldiği zaman çektiği »iddetli ıstırab,' yuzünden okunuyordu. Takatsiz bir halde idi. Muayeneyi müteakıb işin ciddiyeti anlaşıl<k. Hemen, kültürü yapılmafc üzere kan almarak Mikrobiyoloji Enstitüsüııe gönderildi. Geien cevabda hiç^ bir mikrobun üremediği bildiriliyordj^ Daha birçok defalar ve muhtelif zaman' larda bu kan muayenesi tekrarlandı, alw' nan kan başka başka lâboratuarlara gön/. <J»rildi, seroreaksiyonlar yapıldı. Faial! netice hep aym: Kültürde m&rob üre»'* miyordu, seroreaksiyonlar menÖ i d $ | | Hastanın hiçbir urvunda lokalizasyod!| yoktu. Bütön bunlara rağmen blr » e p « | tiseml vak'asile karşı karsıya bulundu^»* ğumua şüphesizdi. Fakat bir türlü göz* görünmiyen bu menhus mikrobun ne«' reden gellp nasü vücude girdi ğini; ekjSj seriya olduğu gibi Cemal Nadirde d « | | tayin etmek kabil olmuyordu. Hemeıv^ bu gibd vak'alarda bugünkü tıbbın eır müessir Uâcı olan Sulfamid ve Penicülla' tatbikına baslandı. ÎJc Penicillin serîsi; 1929 da PenldlUnij bulan Alexandre Flemming'in ımın de» nemelerden »onra şimdi tavsiye usule göre her 8 saatte blr olmak üzere' 300.000 ünite gibi yüksek dozlar halind« verildl Bu şekilde hem sık s& iğne yapılrnıyor, hem de kandaki konsantrasyon yüksek tutalarak mikroblarıa ilfica karsı mukavkn hale gelmesine mâ • nl olunuyordu. Bilindlğl gibi, blr rmSddet evvel Penicilliıı 2 saatte veyahud 3 saatte W*ıî olmak üzere 2025 bin ünite olarak v e J rilirdl. Bu usul bugün dahi bazı lerde tatbik ediliyorsa da ekseri vak"a' larda miktarın az oluşu kendisinJen t beklenen neticenin ak«ini verebiliyrr. Flemming yüksek doz Penicillin'i her 8 saatte bir 3 00.000 ünite clmak üzere üç defada, hattâ her 12 saatte bir 500 000 ünite olmak üzere iki defada vermeyi teklif ediyor ve hakh olarak ufak dozlardan fena 8,kıbetlerin doğabileceğml ?öylüyor (The Jaurnal of the American Medical Association, sayı 14). Bu hususlara dikkat edildi. Her ihtimale karş» «ıtma tedavisi yapıldı. Yapıldı: her %ey,' her şey yapıldı, tıb âlemimizin en mümtaz simalan memleketin bu biaicik gözbebeöini kurtarrr.ak için kaç defa bir araya geldikr, kaç kere onu muayen« ettiler. Fakat netice?.. Maalesef '""''" hem de pek hazin oldu. Son ümid olarak. Penicillln'in tesil. etmediği bir takım mikroblara tesir Streptomycin kulalnıldı. Baska bir v e ' sile Ce yurdutnuza geltniş bulunan Streptomycin ona verildi. Bir yandan da eldeki miktarı tamamlamak üzere Arrerikadan tayyare ile ilâc setirtildi. Fakal çok muhtemel olarak hastalıgın (külturlerin dfiima menfl kalışma Uzuvlarda lokalizasyon buiunmayısın»' bakarak) filtrabl bir virüstü ve bütüa^ Uâclara mukavemet ediyordu. > Cemal Nadir, artık batmak üzere olaıl blr güneş sibiydi. Bir daha ufkumuzd^ görCnmemek tteere batîm bîr günes. ZavaOı Cemal Nadir! Birbirimizi bilere» veyRhiKİ bilmiyerefc boe yer» ne kada^j avutmuştuk. iyi olduktan »onra ölnıe* resimlerile canlanHıracak ne kadar mevJ ru toplanustı hastane muhitinde. Bir ı ona birçok srkadaşlar gibi soyadımn den Güîer olduğunu sorduğum «Her şeye ıri^üp Reçriğim için> demiftt! Bunun ürerine, «Hayyanıvâri bir oevabj! dedim. Dudnklannda hafif bir tebessünn beHrdi ve çöyle devam etti: «Hayat bcn< fllozof yapü, Amcabeyl ryi tetkik sen görürsün ki ?ünün hâdiselerinl rfkatürize eden beyBğı bir reshn o ber •eyi bir filozof gözü ile gorür, he^ hâdiseyl felsefe «üzgecinden geçirir bit| tipür.> Evet, • gene fakat böyük ressam, * büyök ve yaşlı filorof, on eaatlfk bifl koma devre'î'nd^n sonra Wr acahi btra» kendine gelir gi'oi olmuş, «ATlah» diy« bir tek kelime söylemis, ismi çağınlıncaf da haflf bir tebessttmie cevab vermişHJ Bu. son güluşu idi onun. Ulu Tann, ontt bizden d?ha çok se^yormuş. I Dr. Cevad GENCELÎ ' Baçtarajt 1 tnci sahifede bugünku eete harbi Yunanistana bütçe U kinci Di^iya Harbinia en önetnli plân haarlanmıştır. gelirlerinin tamamını sarfettirecek kadar teplantda nndan birini Moskovada. pahalıya mal olmaitadır. Beyaz Saray sozcüsünün demed ynpan Diırtler (ki o zaıuan yalna Çeteler aleyhindeki askerl hareketler Washingtcm 7 (a.a.) (Reuter) Beiıçlerdi)M İkinci Dünya Harbi sullıunun yaz Saray Basm Sekreteri Ross, bugün hükumetin para ve teçhizaüm kemiren nıühjtn toplantısını da Moskovada yaptığı bir demeçte Başkan Truman'ın mekte ve şehirlerle kasabalar arasmdaki yapmak üzere bulunuyorlar. Bugun, Bakanlarla Yimanistan hakkmda ve di normal mübadele münasebetlerinin tayann bütüuVmuraiılıas üeyetler Mosko ğer meseleler üzerinde bir buçuk saat mamile ortadan kaikmasına sebeb olvaya varnuşVTe ayın onunda çabşmak kadar görüştüğünü ve Başkanın hâdi maktadır. imkânmı ^ ; olacaklardtr. 1947 yılı içinde Yunanistanın ylyecek selerin son günlerdeki seyri dolayısile Birinci Moskova konferansı, harbin Karaib denizuıde yapmak tasavvurunda ithalâtı tetnin edebilmesi için en az yiiz kazanılmasuıa \yardım eden kararların bulund'uğu tatil seyahatini tehir etmiş müyon dolara muhtac olacağı söylenverAmesine ve bu kararlann elbirligi ile bulunduğunu bildinniştir. mektedir. tatbik edilmesute imkân verdiği gibi Gazeteciierin kendisinden, bahsettiği Bir Âyan azasmın sözleri acaba ikinci Mosfcova konferansı da snL. hâdis«lerin dahill mi veya haric! mi olWashington 7 (AJ1,) Dün basın hnnJkazanüınasına yardım eden karar duğunu sormalan üzerine Ross, sadece, muhabirlerine beyanatta bulunan Birlann tverUmesinej! ve bn kararların el «hâdiseler> demiş, ve hiçbir şey ilâve leşik Amerika Ayan Meclisi demokret birligl' İle tatbik İedilnıesine imkân ve etmemistir. üyelerinden Alben Barkley ezcümle şunrespk mi? Yoksa^harb baskılanmn orBeklenibniyen bu haber Amerikan lan söylemiştir: tad&ı kalkmasile \başgösteren elbirligi başkentinin yetkili mahfillerinde < Ayan Meclisl demokrat üyeleri, grevffklflderi bu dafa busbütün kendini bir alâka ile karşılanmıştrr. Bu mahfilYunanistana kredi meselesini destekleyösterı'oek ve netiaede Muttefikler, el lerin fikrine göre Başkan, seyahatini Yuroeğe hazc görünmektedirler. Bu konu birliğjle^sulh yapmaktan vazgeçerek her nanistana ve belki de Türkiyeye yapılahakkındaki hissiyatuna ne olursa olsun birl ayrı başının çaresine mi ba cak yardnn bahainde alınacak iarar et şimdiki şarÛar altında yapılacak yegâne kacak? rafmda kabin* üyelerile ve kongrenin şey de budur.> " Bugiinden göae çarpan bir hakikat, başlıca üyelerile istişarede bulunmak Atina 7 (AJ.) Askerl kaynaJdarın Müttefikle r .elbLrliğile sulh yapmaitan üzere tehir etmiştir. Bu karann Ingiliz bugün bildirdıklerine göre çetelere karşı âcu kaUbkim takdirde ber birinin ayn mal! senesi sonundan, yani 31 mart 947 yapıtanasl kararlaştırrlan geniş ölçüdeki ayrı, yahnd" lçlerinde anUşabüenlerin d«n evvel alınması gerektiğine işaret harekâtm hazırlıklan süratle ilerletnek Ba.fmak.ale3.en devam elbirli&ile nareket edecekleri ve elbirligi edilmektedir. tedir. muayyen taman fasılalan içinde böyls çerçeresi dışında kalanlan istedikierini Çete harbi Ytmanistana pahahya Batı Trakyada Rsanti'nin takriben 15 sinirli ve beyecanlı bir devre geçirnıeğe yapmak üzen; yalnız bırakacaklanndamil loızey baüsında ordu birlikleri ve mecburdurlar. Fakat bu sinirlilik hamal oldu dır. Ba takdirde elbirliği çerçevesi dıAttna 7 (a.a.) Iyi haber alan Lı çeteler arasmda bir çarpısma vukua gel vasınm bir türln sona ernıediği yerlerfinda kalaofcır, ihtiyar ettikleri duru î^'giliz kaynaklarmdan öğrenildiğine göre mis ve 50 çeteci öldurülmuştür. de de demokrasiden bahsetmek ne demon büfün ^mesfuliyetini yiiklenecekler ıııııı.raıııiımıııılllüniîlll'111'nilll'tülllllllHIIIIIIIIIIIIINiııııi'iıııımıııı receye kadar mümkündür, doğTusn ve yaraa Tavaş. imivaya çekilerek yalnız kesüreraiyoruz. Demokrat Partinin taya?amanın' bütün vebalini çekecckler. yın Ba<ikanı Cclâ] Bayar, bagiin blzde üstelik bütıin dünyamn süpbesini üzerbir hiirriyet rejiml krrrulamadtığından lerinde topliyarak, daima bn şüphenin şikâyet ediyor. Göriinü'fe bakılırsa o dikkati ve uyanıkblığı önünde yaşamak aym sikâverl daha pek çok defalar tek Baştarafı 1 tnci sdhifede rarlayacakür. aornnda kalacvklardır. davüle çıkarıldığı içln, bu kararin BaBB fCkilde yaşamak hlç de ho« bir şey Peki. bunun sonn ne olacak? ömrfikanlar Kurulu tarafından, para kaçakelmadığı, bilâkistl bir aıab teşldl ettiğl nrira boyunca mütemadiyen hürriyet çılığma mâni olunmak üzere verildiğini Içln hiç bir kimsînin buna göze alnuyaAfyon 7 (a.a.) Ilimiz merkez behasreti içinde ml yanıp tutınacafız? cağtnı söylemek her halde yanhş bir lediyesinin son yapılan seçimi Damş büdirdL MilH davalanmızin çörtilmesi nğruna Sivilingrad trenl boş gidip geliyor tatamin teakü etmess. Gerçi bir laman tayca bozulmuş ve bozma karan ValiBulgaristana giden Sivilingrad treni perçek ve sağlam bir tarüsma rejimini lar Amerika, tnd\» içinde yasayabili Uğe gelmiş ve bugün belediyeye tebliğ bir kaç gündenberi boş işlemektedir. ne zaman benimseyecejrîz. Her türlü yordu, çnnkn Amerilıa, başlıbaşına bir edilmiştir. Yeni seçim yapılmcıya kaşünhe ve tereddüd buluttanndan kurâJem teskll ediyorduJjFakat bngün o da, dar belediye başkanlığı, vali muavini Nitekim dün akşam 20,20 de kalkan tularak müsbet ve yapıcı fikirler etratnutad tren de, tamamile boş olarak başhbaşma bir âlemVteşkil etmeğe de tarafından yapılacaktır. fmda serbestçe konuşacağımız giinlere hareket etmiştir. Tam etmtkle beraber *tek başma yaşane zaman kavusarağız? Yakında seçân hanrlıklaruıa başlamağa tegebbüs etmenin artdc manasız Bulgaristanda moratorjom Arasıra tekrarlanan şikâyet nntııklainanmakta ve dünyanın ozak nacaktır. Sofya 7 (ajı.) Anadolu Ajansının rile bn isin başan1amı>aca^ına Inanözel muhabiri bildiriyor: yalon her bölgesile alâftalanmakta, yardiğını bildiğimiz icin» saym Celâl BaBakanlar Kurulunun bu sabah aldığı dım törmege ve desbeklenmefe lâyık yann yııkarıH sualler hakkında ne dübir karar gereğince, tedavülde bulunan olan her nıemlekeün jnrdınuna koşmayı fündüğünü aynca merak ediyonrz. 200, 250, 500 ve 5,000 levalık bütün bir vazifc gaymakta, velhasıl tam maNADİR NADl banknotlarla hazine bonoları 11 mart nasile bir büyük dünya kuvveti stfatile Londra 7 ta.a.) Amerikan hüku akşanuna kadar kanunî tediye vasıtası hareket ederek bu şekilde hareketle evvelâ snlhn teraclleştirmek, sonra dünya meü, Türkiye bahriyesine 8 mayin ge ile kullanılacak ve 16 mart akçamına nın ücüncü bir dıiııya narblle karşılaş misi satmıştır. Bunlairdan 7 si çimdi Ply kadar değiştirilmi? olaoaktır. Memlemouth'da bulunmaktadır. kette bulunan kordiplomatik üyeleri, tna&ına engel olmak ve böylece dünyayı elçilikler, yabancı heyetler ve ticaret iktısadî refaha kavuşturmak sayesinde Nevyork Türkiye Suriye mümeasilleri ellerinde bulunan banknot iiırekli barışj daimjleştirmek peşinde v« bonolan bir defada olmak üaere Irak . Karaşi hava seferleri bugün koşmaitadır. 7 mart saat 18 e kadar değiştiBevin, dün Rus arazi. Daha bir kaç rd erreUne kadar inzlva Washington 7 (a.a.) NewYork receklerdir. İçinde yaşamayı ve dünyanın derdlerine Türkiye Suriye Irak Karaşi arasında Yabancı ordular mensublan ellerinsine girdi, Marshall iki mldın; etmemeyi payei emel sayan Ame PanAmerican şirketi «eferlere başladeki banknot ve bonoları yarınki 8 mart rikanın bogün bütün dünya işlerine ba mıştır. gün Berlinde kalacak günü saat 12 ye kadar değişürebilecekderece dalmasıntn sebebi, dünya şartYeni tanzim edilen prograrna gör«, bu lerdir. laruun tamamile değişmiş olması ve A seferlere başlıyacak Hindistana gideoek 10 marttan itibaren yenl bir Iş'ara Londra 7 (B3.O.) Moslcovaya gitmeıikanm bnna hemen kavrıyarak dn olan llk PanAmerican uçağı, 9 mart pakadsr bonolarin geri almması yasaktır. mekte olan Mr. Bevin bugün Sovyet ramnnn ona göre ayarlamış oJmasıdır. zar günü Istanbuldan hareket ederak 7 mart ile 31 mart arasında ödenmesi hududunu geçnüş ve tren deglştirmişclr. Bn böyle oldugn halde ber hangi bü. hiçbir yere ugramadan Karaşi'ye gidegereken bütün Istikraı ve esham için Kendisl Moskovaya dogru en son meryük devletin anlaşmazbk yuzünden tek cektir. moratorium ilân edilmiştir. halededlr. rar inzfvaya çekilmek tecrübesinl deBu itibarla, 11 mart akşammdan itiFransa Dış Bakanı Varşovaya varmıs Arnavudlukta bir suikasd nemeğc kalkışnıası ber halde iyi bir nebaren eski banknot ve bonolar tediye ve harebeye dönön »ehri doiaşmıştır. tice vermes. Bilâkis bu inziva. temayiimeydana çıkarıldı vasıtası olmaktan çıkacak ve kıymetle Alman esirlerl jehri k&plıyaa fcarları lü, perde arkasmda bir snikasd hazırrini kaybedeceklerdir. temizlemekle meşguldu. Ohopln'ln kalRocna 7 (a.a.) Corriere della Nalama alâmeti sayıhr ve herkes oua göDiğer taraftan Ticaret Bakanlığı da binln medfun oldugu kiliseyı de Eİyaret âone gazetesinin bildirdiğine göxe Tire vaıiyet aUr. ran'da Arnavudluk Basbakanı Enver Ho yayınladığı bir kaıarname ile tüccar eden M. Bidau'.t daha sonra gazeteciZaman, anlaşma ve elbirligi yapma ca reiimi aleyhinde bir suikasd keşfe ları, mağszalarını açık: bulundurmağa lerl kebui etnuş ve Polonj'anm hududu dcvrldir ve Moskovada bu zihııiyetin ga dihniştir. Arnavudluk başkentinde mü ve tlcaretlerine devam etmeğe davet hakkıııda sorulan suale cevab vennelebe çalması beklenlyor. Aksi lakdirde teaddid tevkifler yapılmışür. Aralann etmektedir. mlçtir. yeni inıiralar, yenl toplanmalaca sebeb da üç İtalyaıı bulunan birçok yabancıBundan başka, Milll Banka, değiştlAmerika Dıs Bakanı Oeneral Marshall olacak ve bn toplanmaların rüecek banknot ve bonoların takriben bugün Berlıne varnuj ve Templehol lar tevkif olunmuçtur. •olh dhniyetini lorbyacaktcr. 70 milyar levayı bulduğunu v« bu d« hava Istasyonunda inmif, daha aonra Moskoranın hangi neticeye sahne ola Babasını öldürmekten sanık ğlşürmeden makaadm, hükumeta ta AlmanyadaÜ Amerikalı riealle görüşeagmı önümüzdeki giınler belirtccektir. sarlanan büyük iktisadî ve malî ıslahatı müçtür. G«neral MarshaU'ın Berllnde bir genç, beraet etti tahakkuk ettirmek imkânmı vermek gün k&lması muhtemeldlr. ömer Rıza DUĞRUL Ankara 7 (Telefonla) Bugün An oldugtınu söylemistir. Moskovada İngiliz sijaseti kara Agırceza mahkemestode, babasını Londr» 7 (Â.P.) Ingıl1«r«nln dört öldl)nnekten sanık bir gencin beraetlne DLŞ I&leri Bakanlan ionleransmda takarar verilmlştir. Sanık Ahmed Aybar edecegi bir &na gaye mevcuddur. bundan lfc". ay evvel Yenldojan malıalKendl öz güveoliginl korumak. tnglltere leslndeki evlne gelm]& k&pıyı açan ba bunu, Almanyayı tamamile «Üâhsız bir basuıın o an ölmesi üzerine katil suhalde muhafaca etmek için bir dört çundan maitkemeye verilmlşti, Adll taLondra 7 (a*.) Ticaret Bakanlığı devlet anclaşması kunnak suretlle yapÇangırı, 7 (Hususî) Büyük sanat kib mporunda ihtiyann kalb Bektesintarafından yaymlanan son rakamlardan tetemektedlr. Bu dört devlet andkâr Cemal Nadir için bugün HEİkevvn den öldüfü bildirildiği gibi, dınlenilen anlaşıldığına göre, Ingilterenin 1946 da laşması, gelecektekl Alman nükumeUde bdr ihtifal yapılmıştır. Mülkî. askerî şahJdler de sanık lelılnde çaiıadette buTürkiyeye yapmıj oldugu lhracatın ye nln *deml merkezlyetiııl garantl edecek erkân ve güzide bir dinleyici kütlesinbı lunduklanndan Ahmed Aybaam bera kunu 6^33.809 Ingiliı lirasına vannıs ve böytece kudret, Uerids mütecaviz olahaar bulunduğu ihtıfalde, açış sözü eüne karar verllmiştir. tlr. 1945 te Ingütere 3.887.379 Ingiliz bllecek bir azmlığm elinde topl&nmamif ve ihtiram sükutundan sonra, şehrimizUralJt, 1938 de d« 2.475.867 IngUiz 11 olacaitır. Bundan başka. İngiltere, AlTrablusşamda hâdiseler de bulunan muharrir Nusıet Safa C'jşmanyanm ekonomik »eviyesini yükBeltralık ikracat yapmıştır. fcun tarafından bir saat süren ve alâka devam ediyor İngiltere Türkiyeden 1946 da 4 436 509 mek Istemektedlr. Bundan gaye, halkın ile dinlenen bir konuşma yapılmıştır. Paris 7 (a.a.) Kuzey Lübnan me Ingiliz liralık 1945 te 3.670.250 Ingüh memnunsuzlagundan dolayı yeniden IaYurd gezisine çıkan talebeler busu Muhammed Ahoud, Fevzi Ka liralık ve 1938 d« de 968.839 liralık it giTmin dogm&smı onl€mektir. Ankara 7 (Tekfonla) ikinci ka vukçu nezdin« gidreken el mitralyöz halât yapmıçtır. Erenköy Lisesinin lâğvedinaat dönemi tatili münasebetile ş^hri lerile yapılan bir hücuma maruz kalStassen Moskovaya gitti mizdeki bazı okullar gruplar haünde mıştır. Bu suikasd Trablussemda vukuleceği haberi asılsız Roma 7 (a.a.) Atinadan Romay» yurd gezisine çıkmışlardtr. Bu arada, bulan hâdiselerle ilgilidir. Burada bütün lokantalar, köıv«ler, gelen Cumhuriyetçi Partdnin üyelerinden Ismetpaşa Kız Enstitüsü taleHesinden 50 Ankara 7 (Telefonla) Baa gazetekişilik bir gnıp İstanbııla hareket et EJnemalar v« tiyatrolar aksam saat 19 Rarold Stassen Moskovaya hareket *t lerde Erenköy Kn Lisesinm ttfvedilece. miştir. dan 6 ya kadar kapalı kalacaklardır. ğine dair çıkan haberl«r asılszBdır. miştir. D Demokratlann Inönüye telgraflan Muhtar seçimleri ve demokratlar Sovyetler ve Nacaristan İngiltere de Rusyayı protesto ediyor Londra 7 (AP.) Diplomatlk kaynaklann bugün bUdlrdılderine gdre, İngllter« de Birleşik Amerikaya ilünak ederek Rusyaîim Macarlstan daiıüî islerlne müdahalesini protesto edecektir. Diğer taraltan Dış İşleri Baianlıgına mensub bir sozcü Amerikan protesto notaaının tetkik edilmeito olduğunu, he nüz lEgilterenln takınacağı durumu tamamile blkilrecei vaziyette olmadıgını söylemiş, fakat şunlan İlâve etmiştir: «tngüt«re, Blrleşlk Amerika hükumotinln Stovyrt müdahalesl konusu haikınca btesettlgl endiseyi pajlaşmaktadır.> Başbakan, Gelâl Bayarm demeeîne cevab verdi BaştaraU 2 mci sohifede Afyonda yeıtiden belediye seçimi yapılıyor Bulgarisfanın aldığı ledbirler Almanlar harb içinde afom bombası yapmışlar Filislinde harekâl başladı Baştarafı 1 {TICİ sahifed* lardır. Bu sözler vazlfe sahlbVri hakkında blr ifttra olduktan başka, hür tasanlar olarak oy kuüanan vatanda?lar aleyntae de blr saygısızUktiT. SeçSmlerde her zaman her yerde vaM olan sürbüşoeler mlkyası dışmda hlç blr yolsuzluk yoktur. Vatandas vlcdaninın. ve kanaatlnta masunlufeu aleyhindekl iddîalan, bunu temln İle mükellef olan mes'ul hükumetin baçınd* bir adam sıfatlle reddederimj Maliye ve Bayındırhk Bakanlannın tetkikleri Antalya 7 (»A.) Maliye Bakanı Halld Nazmi Keşmlr ve BaymdiThk Bakanı Cerdet Kertm tncedayı. dıun saat 17 de Antalyaya gelmlşlerdlr. Derîıal vazife lnoelemelerlne baçlıyan Bakanlar, Halkevinde memlefeetin bü;ün mealek temsilcUerlnin de iştîraklle verilen akjam yemeginde hasar bulunnıuslardır. Amerikadan S mayin gemisi satın aldık Dörtler toplantısi endaht ve NewYork veya Londra gibi şehirler sadece yeryüzünden kaybolacaktır. Müttefik hava kuvvetleri bunun imali için elzem bir çok fabrikalan tahrib ettiler. Bunun için geç kaldlk. Fakat, bir iki aya kadar bu konudaki haberleri gazetelerde okursunuz.» Himmler, bu sözleri 1945 martmda söylemiş, daha sonra tecrübe yapılmış; 20.000 Yahudi 6000 derecei hararet ne§reden bomba ile imha ediimiştir. Boytaraft I inri «ahifede Bugün, dün nümayiş yapan talebelein muaralamın bir toplantı yaparak, muıcabll blr nümayls tertlb etmek İçin hamrlanmıs olduklan söylentileri domıss» da, bunun asılsız oMugn anasılmaktadır. Dünkü hâdisenin tahkildni üeziren alan ve Ankara Ünlversitesl senatosu arafmdan seçilen be? klşillk komite bugün iki. toplantı yapmıştır. Dtinkü nümayişin »ebeblerinden biriru teşldl eden «24 saat> gazetesl bugiin çıkmamıştır. Bu gazeteyi basan Sakarya matfcaası, dünkü hfidiseler üzerine, ga aeteyi baîmaktan lmtlna etmi^ür. Maam&îih «24 saat> gazetesl aarar etmekte oldugundan, saten bıçUn veya yaruı neşriyatuu tatile karar vermesi beldeniyordu. Gaaete, kâgıdJannı başka bir gazeteye devretmlşttr. Ankaradaki nümayiş fahkikatı da keşfedileo blr adlâh deposunda alev makineleri, mayinler ve makineli tabancalar ele geçirilmiştir. Üç süpheli sahu tevkif edilmiştir. Rehovoth'da iki emndyet bölgesi hücuma uğramjs ve burada şüphelilerle askerler arasında birbirlerine ateş açılmıştır. Bu çehirde sekir şüpheli şahıs tevkif edilmiştir. Nathanys'de birkaç bln Yahudi sorguya çekilmi? ve neticede yinni kisi tevkif edilmistir. 25 tethlşçl tevkif edildl Londra 7 (a.^.) PiHstbıln süayönetün ilân edümls olan bölgeleriıvle yapın aıastırmalardan sonra tamnmıa 25 ten faela tethlşçl twkll edilmisür. Bir tngiliz subayı ve eri öldü Kudüs 7 (a.a.) Bu sa.balı Hajrfa İle Teîaviv arasında genel kurmaylığa aid blr otomobilln blr maytne çarpması ne tlcfsJnde blr tngiiig subeyı ve bir er ölmüştür. Baştarafı 1 İTÎCİ sahifede Moskova 7 (AP.) SovyeÜer Birliği Tarım Bakanı A. Andreyev, Komünlst Partisi merkez komitesine verdiği raporda şunlan belirtmektedir: <Geçen yaz hüküm sürmüş olan kuraklık neticeslnde memleketin bazı bölgelerinde vukua gelen kıtiık ancak kollektif tarım sdsteml sayesinde giderilebilmiştir.> Rusyada kıilık Marmara havzasî tütün piyasası hararetlendi Izmit, 7 (HususJ muhabLrimizden) 28 şubatta açüanj olan Marmara havzaB tütün piyasasında hararetli satıjlar olmaktadır. Bu sene İzmitta 1,5 milyon kilo, Hendek ve Dttroe bölgesir.de de 5 milyon kilo tütün vardır. KocaeÜ b51geadnin yeni jil rekoltesi 7 milyon Mlodur. Izmitte fîatlar 230 300, Düzce* de ise 250 S80 arasmda tebalüf etmektedir. Piyesada 25 alıcı vardır. Alıcılaı arasında ysbancı flrmaların da bulunoaası oörraı çok ümid* dOftSrmOstSr. Geoen sene mabsultt para etraedlftj içkı büyük nrar gSren Kocatli müstftbdli bu •enekl aatışlardan ceemnuB gorfinmektedlr. 7 eylul kararlannın bn meıanuııluğn do»urdugu söylenmekt» dir. Koca«Ü Tekei )O«N«İ «ürraa gfind« 20 den fazla nakllye tezkeresi rermedlo. t&a, Irmlt» mahsui az gelmekte ve bn hal müstahsiile tüccarlar tarafından şikayeti mucîb olmaktadır. Diğer tanftaa tOıtüa tCccarlan Tekel İdaresinin Düzce bölgesiad* flatLan yükselttiğinden bahsile «ikayette buluamuşlardır. Piyasa, gün geçtikç* haraT retlenaaektedh. Cemal Nadir için Çankırıda bir ihtifal yapıldı Kahiredeki resim sergisine iştirak edilmiyecek Ankara 7 (Telefonla) Kahirede açılacafc olan resim sergisine, sergi 9 martta açılacağmdan, e tarihe kadar eserlerimiz retiştirilemlyeceği içln iştirak edilmryeoektir. Türk İngiliz ticareti arttı Türk Yunan Birliğinin • ziyafeti Atlna 7 (a.a.) Anadolu Ajansının özel muhabiri bildiriyor: Türk Yunan Birliği, mezunen Attn«da bulunan Yunanistanın Ankara büyük elçisi M. Skeferis şereflne bugün bir kabul Tesmi tertib etmistir. Bn kabul resmlnde, basta Sophocl* Venlzeloa T« Türkrye büyük elçisi Rus«n Bşref Ünaydın olduğu halde AünadaM siyasl çahsiyetler ye Türidye büyük elçillği erkânı hazır bulunmustur. Kabul resml çoik «amiml blr hava İçinde devam etmistir. Kuş gibi hafif, dedi. Ama, kabahat de kendisinde. ne diye bu kadar üzülür, her şeyi derd eder, bilmem ki! Ustelik bir haftadır yemek yemiyor... Zayıflamgz da ne olur? Turgud Beyi, hödüklüğünden hiç beklemediğim itinalarla, incitmeden, sarsmadan götürdü, yatağına uzattı. İşte, şimdi rahat eder, dedi. Bir parça eter koklatalım, arkasmdan da bir sıcak çorba içirebilirsek, zannederım kaldırıp attığımız bütün ilâclardan fazla faydası dokunur. Murtazanm bu ümid verici sözleri beni sevindirdL Koş, Murtaza, dedim. Süt eetir, şarab getir, etsuyu getir, ne bulursan getir, adamcağızı kurtaralım. Murtaza kcştu. gitti. O gelinciye kadar ben hastayı bü?bütün tedavisiz bırakmamak için. odasında buHueum ruvalet ispirtopüe şakaklarını u^jşturmağa başladım. XX Burada hikâyeme nihayet veriyorum. Taşkonaktaki harab kucde. Turgud Beyin hastabakıcıhğını >apaıken, upuzun gunlerin can sıkıntısını gıd«rm'k için yazdığım hatua defıcrinin ba7J parçalan bundan sonrjki hâdiseleri daha ijn anlatacaktır. 8 temmuzTurgud Bey, ni'nayet, yas'.ıklannm üzerinde kül gibi benzile, dinleniyor. Murtaza onu baMan aşağı soydu, yatırdı. Feci ilâ saat geçi'dim. Yatağına doğru eğilmiş, kaşığı dışkrınin arasma güçlükle sokup ağzır.a akıttığim birk^ç yudum romun yapacağı tesiri bekliyordum. Yüzü sapsarı, tannımıyacak halde UYANINCA Tefrika: 27 idi. Olü gibi kaskatı uzanmış, yatıyordu. Bir aralık, âciz ellerimin arasmda ÖİOverecek sandım, Lâkin, yavaş yavaş kendine geldi, yanakları hafifçe pembeleşti, nefesl daha kuvvetli çıkmağa başladı. Fakat baygınlığı geçtikçe, titremesi artıyordu. Şimdi eayıklıyor; gözleri, yuvalarmda fırıl fırıl donüyor; eğildim, yüzüae baktım. Beni tarumadı. Susadım: dedi. Demindenberi verdiğim bu dordüncü bardak limonaia. Başka bir şey vereyim diyorum ama, korkuyorum. Süt versem, acaba nüdesine ağır gelmez mi?.. Minimini bebeklerin midesi bile sütü kaldırıyor ama... Evet, vereceğım... Hattâ belki biraz kinin bile verebilirim... Sörler Mektebinde hastalandığım zaraan bana da kinin vermişlerdi de, çok iyi. gelmişti. Konakta vardır, zannederim. Murtazayı gönderip istetmeli... Neresinden zoru olduğu bilinmijen bir hastayı tedavi etmek ne kadar güçmüş tneğer!» Aym gün, akşam Hararet artıyor... Geceyi Turgud Beyin başıucunda peçirmeğe hazırlandım. Bir battaniye ile bir de koltuk bana yetisir. Nakleden: Hamdi Varoğlu Mevsim yaz olmasına ragm«n, geoeleri hava serin. Oğleyin o kadar telâs ve endişe İçinde idim ki, yemek yemeyi unutmuştumj onun için Murtazanın getirdiği yemekleri çok iştahla yedim. Murtazaya, geceleyin kuleden ayrılmamasını tenbih ettim. Merdivenin alt başında, bir oi minderde yatacak. Lâzım olursa çağıracağun. 9 temmuz öyle zannediyorum kl Turgud Beyin kendine malik olmayısı daha hayırlı, Ne verirsem içiyor; Murtazanua dediğine bakılırsa, eğer böyle dalgm olmasaydı, dişlerinin arasmdan bir damla bir çey akıtmak mümkün ohruyacaktı. Bir haftadanıberi ne bir lokma çey yemiş, ne bir yudum su içmiş... Acaba hasta olduğu için mi yemıyordu, yoksa yemediği için mi hasta oldu? Bu mesele zihnimi kurcalıyor. Evet, evet, muhakkak ki baygın yatısı, hakkında daha hayırh. Istedıfi kadar sayıklasın. Bir haftadır kursağma bir yudum mayi gitm'emiş bir insanın bayılmasma değil, kırk derece hararetle yatmasına değil, ölmemesine şaşılır. 10 temnvu» Naki Bey yeğenini görmeğe geldi. Fakat, Turgud Beyin, kendisini tanı mıyacağma deir ü«tüste temlnat verm«aei.dim, odaya kat'iyen ginniyecektl. Bu ziyarette bulunması için bir'parça ısrar ediskoin sebebi vardı. Merak ediyordum; yeğenini hasta ve bitkrn bir halde görünoe ecaba ne yapacaktı? Onu gcrmek istiyordum. Merak etmekte hakh imisim. Nadir görülür bir manzara karsısında kfiJdnn. Nadir förülür de degil, hattâ hiç görülmemiş bir hal diyebihıim. Naki Bey, ravallı gencin karsısında üzüntülü bir tavır takınacağı yerde, onu bu halde görünce âdeta memnun oldu. Gözleri parıl panl yaruyor, dudağmm kenarmda hain bir tebessüm peyda oluyordu. Artık, Gâvur Enistenin, hastaya karsı Mn besîediğine çüphem kaltnadı. Yalnız, aniıyamadığım bir nokta var. Turgud Beyin ölmemesine, yaşamasına niçin bu kadar ehemmiyet veriyor? Acaba, yaşadığı müddetç» ona zulmedip daiıa fazla z«vk dujrmak için mi? Çektiği iskenceyi kâfl görmüyor da, daha başka azablar mı icad edecek? Yoksa bir menfaat endişesile mi boyle hareket ediyor? Belki de böyledir. Miras meselekrine hiç ak'.ım ermez. Hele bu memelketteki mıras işleri nasıl halledilir, bilmiyorum. Onun için, eğer Naki Beyin, yeğenine karsı aldıŞı vaziyet böy^e bir iğrenc para ve menfaat kasdına baelıysa, kabil değil, hüküm veremiyeceğim. Turgud Beyin mektubundaki şu cümleyi hatırlıyorucn: «Cezasız kalacağına emin olup ba^kasmm paralarını rabat rahat kullananlann kulağına, o paranuı sesi ne kadar güzel gelir!>.'Arfcaat var) Roma Büyük Elçknizln ziyafeti Boma T (aju) Büyük elçi Sellm Sarper tarafından bir akşam tiyEfeti verilmiş ve bu ılyafette Italya Dı$ Islerl Bakanı Kont fartza, Birle?Ik Amerika Devletleri büyük elçisi ve refikalan, kordiplomatik 7e Italy&n Dıs Içl«ri Bakanlığı 1leri gelenleri haztr bulunmuşlardır. Adat»asan T (ajL) Şehrbnlzde bu gece aaat 2220 de çok kısa süren bir deprem olnnıstur. Deprem Geyvede daha »iddetle Adapazari ve Geyvede zelzele Yeıtt Mallar Pazarlarmın son mağazalan T«TB Mellar Paz&rlarmın »on magazalaruun tasflyed için verilen mflhlet bu ay lühayettnde taraam olmaktadır. Sl ıpart «k;amı Bahçekapı. Beyoglu, Ank»r« ya lnnir Fransız tayyaresi P*ransa ile TÜTkiye arasmda açılacak hava hattmın tecrübe uç/uşımu yaparak şehrimize gelen Fransız tayyaresi dün sabah Ankaraya hareket etmiştir. Muntazam seferler, rdsan başında başhyaoaktır. Ttk«ard«ın Ali Rıza tbrfthünoglu eşl ' NAZMÎYE IBB<\H1MOGLUNUN vefatmın 40 mcı gi'nüne musadlf 93* Doğum 917 pazar gv.nü, Beyazıd camii çerifind* Bartın hükuaıet tabibl Enver TTla"nın ogle namazını müteafeb ruiıuna Kur'anlı bir erkek evlâ.dı dünyaya gelmiştir. A Kerim ve Mevlidi Nebevt kıraat oluna' ileyl tebrtJc eder, yavruya uzun ve ba cağından ihvanı dtain taşrifleri rica olu* şanh Mr ömür oileriz. nur. Aüeel |{ Mevlud SAYIN ECZÂCILARA: OHjinal K N O L L Müstahzarları Gelmiştir, Kıymetli siparişleıinizi bekleria, Cardiazol Iiq 10 gr. Cardiazol 6 amp. 1 c c Cardiazol . Ephedrin liq 10 gr. Cardiazol Dicodid liq 10 gr. Cardiazol . Chinin Dragees 20 Veritol îiq 10 gr. Veritol 5 amp 1 cc. Veriazol liq 10 gr. Veriazol 5 amp 1 cc. Türkiye Eczacıian Dcposu T. A, Şti, Bromural 20 tablet Octinum llq 10 gr. Oci'mun 5 amp. Oki>ron I:q 10 gr. Cal'.um Durtin 20 tablet Jod Cakium Diuretin 20 tatîet Kîimakton 20 Dragees Tannalbin Poudre Cardiazol 10 amp. 5 cc. Kimya Te Ecza Maddelerl T, LtC Ş,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle