16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r PEYNIR MAYALARI ALAKADAR OLANLARA : Mandıracılara mahsus ekstra ŞAKK markalı 12 »« 24 şişelik sandık fiata 65 T. L. küçük müstahsıllere mahsus ekstra ŞARK marka 48 şişelık sandık 48 T. L. ve her boydan Rekabet markah mayalana sandığı 20 T.L. toptan alanlara tenzilât yapılır. ORTAKÖY MAYA FABRİKASI TELEFON : S4141 23 üncü yılSayı: 8102 u mh u riyet Telgraf ve mektub adresi: Cunihuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstaribul No. 246 Telefonlar: Umural Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290. en büyük Türk filrai KIÇ1L IRMAK KOYUN) YÖRtf EFSANESİ P t KA Y AKINDA D o ğ a a KURUCUSU: YUNUS NADt Cumartesi 8 Mart 1947 İPEK'te F i l m Celâl Bayar ise dün Üsküdar Dün Beyaz Sarayda Truman'm başkanlığmdâ yapılan toplantıda Demokratlarile yaptığı yardım meselesi görüştildü hasbıhalde iddialarını tekrarladı Başkan Truman hâdiselerin son günlerdeki seyri dolayisüe Receb Peker: «Muhtar seçimlerinde baskı yagnldığı sozleri hakikate uymıyan iddialardır. Bu sözler vaıife sahibleri bakktnda bir iftira, oy kullanan vatandaşlar aleyhine de bir saygısızlıktır» diyor Karaib denizinde yapacağı seyahati tehir etti Bayarın Türkiye vı demecine cevab Yunanislana yardımı V.. Başbakan P.«oeb Peker, Ankara eiksı uhtar seçimlerine dair De^rssîne bağlanan husust vagonla dün i mokrat Parti Başkanı Cesabah saat 9,10 da şehrimize gelmlş ve J lâl Bayarın demecini gaze»arda Vali ve Beledlye başkanı Dr. Lu'fl Ankara 7 (Telefonla) NewYork telerde üzulcrek okuduk. Uzüntüroımin Kırdar, Ordu müfettişi Orgeneral Nurl radyosu tarafmdan verilaa, Bulgari=tabashca sebebi, partiler arasında bir Yamut, generaTler, Emniyet müdürü, nm hududlarını kapadığına dair habar yıldanberi sürüp giden mıieadelenin Parti erkânı ve dostları tarafmdan karuzerine muracaat ettiğım Bulgar elçılamanla bir çıkmaza gitdicini. adeta sılanır.ıştır. liği bu haberi tekzib etmemekle bsraçörülmesi imkânsız bir kordıığüm haRpceb Peker, dogrjca evine gltmlş, ber, hududlann kapanmasma siyasî hir line geldiğini yakından gorraenrizdir. bir müdiet Istirahatten sonra ban husebcbin âmil olmadığını bslirtti. Elcilık, Gerçekten, kısa bir zaman içinde mems ı^I geKİntiler yaptnış. Bu arada VilaBulgaristanda yeni para ve bonolar teleketimiz arka arka>a bir kaç seçım yete uğrıyarak gar.etecller toplant^ıada .Arkas» Sa. 3, Sü. 3 te Başkan Truman bir tatü seyahati esnasında gazetccilerle görüşürken gcçirdi. Bu seçimlerden her biri hakbu'unan Vail ve Beledlye relsi Lutfl kında, Demokrat Partinin sayın BaşKirdara kart bıratanıştır. Ba?bakan bir NevvYork 7 (Rsdyo) Cunahur Baş vermiştir. Bundan başka Cumhur Başkam. derin bir ıstırabm ifadesi olan hafta kadar şehrlmizde istirahat etti'v kanı Mr. Truman Meksika gezisinden kanı, pazartesiye yapılacak bu: toplansozler söylcdi. Halkın baskı altında tuten sonra Trakya ve Ege bölgelerine gi geri doner dönmez kabinesıle Yunanis tıya Cumhurıyetçi ve Demokrat Parti tulduğunu. vazifeleri icabı tarafsıı davdecektır. tan meselesini gorüîmüTtur. Haber \'eril lıderlerirun, işürakini ist^mj«}ir. AnlaşBaşbakanın şehrimize gclişindcn bir intıba: Receb Peker Hajdarpajfi ranmaları lâzım gelen hükumet adamBcşftafcanTleceb Feier ,bu sabah ken dığine göre Cı mhur Başkanı, Karrib'ler lan Yunanıstana yapılacak yardıma aid ganııda treodra tedikten sonra ~ * Arkası Sa. 3, Sü. 2 de lannm particilik yaptıgım, bu da yetdlsinl Haydarpaşada karşuıyan gazste de yapacağı geziyi geciktirmeğe karar mediği laman sahtekîrlıga başvurolarak cılere şunlan söylemlştir: reyler iuetinde tahrifat yapıldığroı « Muhtar seçtmlerinde zor kuHamlCelâl Bayar her vesile ile tekrarladı. dığı veva baskı yapıliığı hakkındakı Biz çahsan, memlekette yapılan cesözler her kim tarafmdan soylenırse söylensln., hakikate uj'mıyan iddiaŞİ61İ secimleri teker teket kontrol edıp bükün» vermek imkânlanndan mahıu Arktm Sa. 3, Sü. 6 da muı. Nerede, ne *aman ve ne sekilde aksaUıklar oldngunu hilemeyiz. Ban yerlerde arasıra bir takım kanunsuıluklara rastlanmasını da olağan sayabiliriz. Vak'alar istisna olarak kaldıkça, umumî ahenk bozulmıyacagı itfn buniardan ötürü şikâyete pek yer olmasa gerfktir. Fakat sayın Bayar, secimlcıın Rirtı1" hakkında hize na7aran kıyas kabııl etmiyecek devccede bilgi sabibi olmak d.k. Hububat, kömür, tomruk Ankara, 7 (Telefonla) mevkiindedir. Eski bir politika adamı ol Demokrat Parti Genel Başkanı Oâl sinde görülen bütün aksaklıklarla sodirek ve tuz gibi esaslı madBugun Izmire hareket eden mak sifatile, o. kanunsuz hareketlerden iayar, yanında Adnan Menderes de nuna kadar mücade'e etmek azminde d««lerle bütün istihsal madUlaştırma Bakanı Şukrü Kodoğan aksamalara ne kadar pay ayır lulunduğu halde dün Üsküdardakı D olduğunu bildırmıştir. dclerinin nakil iş'eri İ6tan çak, şılep nakliyatını düzeltrr.ak gerekeceğini herhalde bbden iyi P. ilçe merkezini nyaret etmişür. DeCelâl Bayardan başka Adnan Menbulda Dev'.ct Denizyollan bimek için bır müddettenberi bilir O halde iki ihtimalle knr"i karsı mokratlar tarafmdan daha vapur iske deres de bir konuşma yapmış ve H. P. nasmda ve Denizjollan Ge devnm eden görüşmeîer hakyayız demektir: Ya Demokrat Parti bir lesinden itibaren büyük tezahüratla ile D. P. arasındaki farkların izahmı isnel Müdürlüğünün murakakmda şu demeçte buiunmuşpolitika manevTa^ı olarak ban ufak U sarşılanan Celâl Bayar, Parti binasmda hyen bir vatandaşa cevabla, iki parti besinde bir komitenin hazırlırur: fîk hâdiseleri olduğıından fazla biivn ır de konuşma yapmıştır. Genel Baş arasmdaki farkların akla kara arasınyacağı bir seyrüsefer plânı•üjordur. yahııd rfa vatandas hünivet can muhtar &eçimleri etrafmda, dün daki farklar kauar senış olduğunu söy« Deniz nakliyatımızın düna gore düzen'enecektir. Bu lerini basİo altında tutmak istcyen îaze'emizde çıkan beyanatmdaki hu=us lemiştu. Adnan Menderes, her şeyden zenli ve verimli bır tarzda Filistine çıkarılan yeni suretfı» bütün maddelerin tei mernleket çapında sabiri bir faali>et arı tekrarlıyarak, vatandaşa serbest rey evvel D. P. nin çok partili bir rejıme işliyebümesi, posta hatlarmın İngiliz kuvvetleri tarife üzerinden taşmmaları vardır.. yanı başmda şilep hatiarırnıakkı tanınmadığından çıkâyet etmiş taraftar olduaunu, C. H. P. nin ise tek v ibtiyaç goruldukçe armazm da kuru'rnasma ve bir Ulaştırm ı Bakaıu t * Londra 7 (a.a.) Uçaklarla destekAtatürkün son Basvekili Celâl Bavu ir. Celâl Bayar, hükumetin faahyetle parti zıhnijetfte hareket ettiğmi ilerı 5r 1 genülerinin Denizyolları lenen 23 bin asker Filistuıde tethısgıkre elden idaresine bağhdır. Şi Şükru Koçak ra karşı sayçımi7 büyüktür. Onnn. ne ini de şiddetle tenkid ederek, memle sürmüştür. tarafmdan kiralanarak işletil karşı geniş ınıkyasta harekâta geçmiştır. lep nakliyatı bugüne kadar parti ve ne de memleket hesabına hiç ket meseleleri etrafmda konuşmuştur. m€si prensipi kabul edilerek, armatör Araştırmalara şafakla beraber başlannış geçici tedbirlerle, günlük üıtiyacı lor Sa. 3, Sü. 5 te Genel Başkan, D. P. nin, devlet idaıebir müsbet tesiri olmıyacak bir takım ukla karşılıyabiliyordu. Bu yüıden is lerin taşıtlanndan geniş ölçude fayda ve Rohavth'tan Hayfaya kadar her taıai basit oyunlara tenezzül edeceğine akaranmıştır. Dün bir ingiliz askerî ka'ıtihsal maddelerimizin, istihlâk DÖlge lanmak itnkânları bulunmuştur. lımız ermez. lerine gönderilmesi veya ihracı etrafmİstanbulda kurulacak komite, yakm pırun lıucuma uğramış oldu*u HaderaO halde, şöyle diisünmekte elbette Arkası Sa. 3, Su. 6 da da bir çok sikmtı ve şıkâyetlerle kar da çalışmalanna başlıyacaktır.> baklıyızdrr: Sayın Bayar. seçimler jılaşıyorduk. Bu zorlukları ortadan kalhakkındaki kanaatini vesikaiara ve müdırmak ve halkm sıkmülarını önlemek eahet'elere dayanarak edindiğine göre, için Devlet Denizyollarının sileplerıle hunlan nicin açıkça neşretmrî? Mcsearmatörlerin deniz taşıtlannı memlVtet lâ, binlerce köyde muhtar secimi yapılr.akliyat hacmın« uygun olarak tonajdı. Hak^nlığa uğıayan, kannn^uzluğa lara göre âyarlıyarak bir elden idare etkurban giden yerlerden Demokrat Parti mek ve intizamlı bir şekilde şilep sersube ve merkeılerine bir siirü şikâvst visi kurmak gerekivordu. Bu gayeye rhektuhları, yahud telîiatlan Relmiş varrrak için Ankarada armatörler temolacaktır. Aynca blr cok ycrlerde de sücilerile bir toplantı yaptık Bu topherhalde pifabî mttr^caatler yapılmıstır. Kemal Gedeleç lantıda Ekonomi, Ticaret ve Tekel BaBunlan rmıhtasar da oha bir li'te Izmir 7 (Telefonla) Cumhur Bay kanları arkadaşlanmla Denizyollan GehMinde balk ef.ârına sunmak. eereki.=e kanlığı Genel Sekreteri Kemal Gedeleç nel Müdürü de hazır bulundular. haksrzhMirın Hrrcce ve siİTnılünü K•bugun Bahkesire gitnüş, Vali, Vali mubat etmek kabil değil midir? avmi ve ordu komutanı tarafmdan kar Görüşmelerin sonunda günün ihtiyaçHoş, bnn'ar yapıl'a da sanki fayda^ı şılanarak Vali Konağına mısafir edü larını karşüıyacak, hem de armatirlerm ol<r mu? dive dü^nrınlebilir. Fakat hiç miştir. Evvelce Bahkesir Mutasamflığı faydalarını sağlıyarak bir karara varnima7«a o zaman fiilî va»ivet avdınlî>n Ankara 7 (Telefonla) Mesken olan yapmış olan Kemal Gedeleçin Halk Parveya olmıyan gayrimeniullerin kiralanmıs, icinıle bulıındusıınvi7u îdHia ettitisince açık bulunan Balıkesir milltevena yapılan zam tasansında bahls mevğimİ2 Ueri demokra^inin tnalıiyeti açık zuu su paralarınm ne suretle hesablanakilliğin« namzed gösterileceği kuvvetl1 ça orlaya konmus olnr. söylenmektedir. cağina öalr kararname, Ticaret BakanHalk Parti«inin Demokratlara karşı lığınca hazırlanmış ve Bakanlar Kunıaman=ıı bir tnücEc'clcye eİTİ<=tiuini çös luna sunulmuştur. teren işaret'ere bakarak ^iz bıı sonııcÖğTendigimlze göre, su parası, klra ların a7un'=ana'nıyacak bir varlık teskil bedellerine dahil bınalarda gayrımenkul rtti!<!''Tİnp hükmc!İi\ornz. Gecen sene ınuhaiiflcrin bic bir basnrı ka7anama sahibl tarafmdan, su saati konmuşsa İlk tecrübede yirmî bin öıSını. halk ara^ında kat'uyen rağbet mesken olan veya olmıyan gayrimenkuG yılı su garfıvatı, Su idaresinin görmediğini yaran partili gazeteler, lun 19 4 Yahudi imha edilmiş çimdi hai';m kütlc halinde nemokrat makbuzlanna göre hesablanaca.ktır. Bulımart mlktar, 1939 yılı su tarlleslne göPartidsn istifa etti«>ni Ueri «ürerken NewYork 7 (A.P.) Bir zamanlar füphesiz hahı şrüç bir terad içintledir re kıymetlendirilecektir. Adlî takibat yapılmıyor. ÜniHimır.ler'in şahsî hekimliğini yapmış Bu suretle elde olunan yıllık su parası ler. Halk, kurııldııgu zaman ilçilenmeversitedeki komite tonlandı, olan Fmlandiyalı Dr. FelıJC Kerstein, diri bir oartiien bir yil sonra nasıl mUıtannın on ıljıde bıri, gayrinıenkulün «Dr. Felix Kerstein'm hatıraları» adı 24 Saat gazetesi eıkmıjor 1 oda adedine bolünecektir. Boylece meykütle halinde istifa edcr" Herbalde ya altında yayınladığı kitabmda, harb sıdarja, çikacak olan bir odarun aylık saro zamanki ya simdiki iddialarda, yahud rasmda Almanlar tarafmdan sözde biı Ankara 7 (Telefonla) Ankara Üda her ikisinde gerçeğe nymıyan taraf fiyatı, kiralanan dalrenin oda adedile rtom bombası ile yapılan ve 20.000Yatılversıiesi talebeleri tarafmdan dün ya.çarpılıp, dairenln ayhk sarfiyaü bulular bulnnacaktır. Ticaret Bakanı Atıf İnan pılan nümaviş ve mitinğler etralınd hudi ile meskun bir köyün tahriblnde nacak ve bu mlktar kira bedellnden düCelâl Bayarın <:S7İerlnde bl?J şürulecektır Geriye kalan mlfefar, klra cak klra zamrmnm tutanna sonradan Ankara Emniyet müdürlügü tarafmdan kulînnılan tecrubeyi anlatmaktadır.Finbir nokta da, bıı halin hivle nereye vaa'.rıca Kömür zammı da eiîlenpcektir. hazîrlanan rapor, adll rnakamlara verll landıyalı doktora gore Hımmler kendıracaçıdır Her yerde parti savaşlan ve beaelınln aslı olacagın<lan, gayrînıenku Mese'iâ kırası 100 lira olan bır gayrl mishr Bu makamlardan yaptığımız so. çıne şunlan söylemıştir: Vali dunku toplantıda gazetecilere izahat verirken seçim miicarfslelcri olur Biitün bunlar îıln cinsine göre zatnma tâbl tutulacak tnenkulıın zammı, bu fıat uzerlnden ne ruşturmaîara gore, hâdısenin mahiye <V.l ile V.2 bombalarımız tesir'.i giznormal bir hayata ulasabilmek icin tır. Bundan baska, kanuna gdre, kalo sabianacak, fakat komür zammı olarak tınde bır suç unsuru bulunmadığı lçin, Vali, şehrln senelerdenbert bir sergl Vali ve Beîedıye relsl Lutfl Kırdar harcanan gayretlerdir. DernokTasiler rl(erU binalarda yapılacak zarnnun iıe kararname İle kabul edilen yüzde 10, Adîıyece her hangl blr tahk'ıkata lüzum ü silâhlardır. Fakat, elımizde buiunan dün aylık gazeteciler toplantısını yap ve spor salonuna malik bulunmadıgıru. asıl gizli sılâhın tesarini hiç kircse musabmda, bir teırarnajne İle kabul edilen NADtR NADt hayyelesıne sığdıramaz. Bir veya ifc aıi5 ve sehrln çejıdli işleri etrafmda bu saloılların daha enrveloe yaptırılmaa yüzde 10 kömür aarnmı dikkate alınmı. gene esklsl glbi 100 lira üzerıaden alı Arkası So. 3, Sfi. 5 U iaaiı»t yermlçür. glnaoıa getOlne göre, yapüa Arkas\ Sa. 3, Sü. 5te P. Arhu* S*. 3, Su. 4 tm , Muhtar secimleri ve demokratlar Dün şehrimize gelen Başbakan bir hafla kadar kalacak Bulgaristanın aldığı tedbirler Yeni para tedavüle çıkarı&dığından hudud yolculara kapatılmış »•. Celâl Bayarın Üsküdar demokratlarile hasbıhali Yeniden şilep Filistimle harekât başladı i (D, P.) Getıel Başkamndaıt sonra Adnan Menderes de komıştu ve halka (C.H.P.) ile (D.P.) arasmdaki farkları anlattı Milletvekili namzedleri Kental Gedeleçin Bahkesirden namzed gösterileceği söyleniyor Ulaştırma Bakanı; nakjiyatın tek elden idaresi kararınm faydalarını izah etti Binalarda su parası ve kalorifer zamları Kiralara yapılan zamlar karşısında bu paralarm nasıl hesaplanacağına dair bir kararname hazırlandı İstanbulda yapılacak spor salonu Ankaraâaki nlimayiş tahkikatı Almaülar harb içittde atom bombasî yapmışlar Dün Viîayette yapılan gazefedkr toplanttsında Vali bu hususîa izahat veıâ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle