12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Mart 1947 CUMHURİYET GÜVEN TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESİ Sosyetemizin ortaklar genel kurulu yıllık adi toplantosmı Sl/3/1947 pazartesi günü saat 14 te yapılacağından Ticaret Kanunu v ana sözleşme hükümleri gereğince, asaleten veya vekâleten hisseye sahib ortakların adı geçen gün ve saatte Galatada Bankalar caddesinde Sümerbank binasmda Sosyete Muamelât Merkezine gelmeleri ve toplantı gününden en geç bir hafta önee sahib oldukları hisse senedlerinl Sosyete veya Sümerbank veya Türkiye Emlâk Kredi Bankası Anonim Ortakhğı îstanbul Şubelerine tevdi ederek alacakları makbuzlan Sosyeteye ibraz ve karşıhğmda giriş kartı almaları rica olunur, GÖRÜŞ5IE GÜNDEMİ: 1 1946 yılı işlem ve hesabları hakkında yönetim kurulu ve denetçfler raporlarcnın okunması, 2 1946 bilânço ve kâr ve zarar hesablarının okunarak incelenmesi ve onanması ve yönetim kurulu üyelerile denetçilerinin ibrası, 3 Kârın bölümü ve dapıtım gününün belirtilmesi, Ana sözleşmenin 23 üncü maddesi gereğince Bay Faruk Gönelin 4 yönetim kurulu üyeliğine geçici olarpk seçiminin onanması, Seçim sürelerim dolduran yönetim kurulu üyelerinin seçiml ve 5 üeretlerinin belirtüraesi, Seçim sürelerini dolduran denetçilerin seçiml ve ücretlerinln 6 belirtilmesi, Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri gereğince yönetim 7 kuruîu üyelerinin gerek kendi adlarına, gerek başka ortaklıklann yönetim kurulu üyesi veya müdürü sıfatiyle sosyete ile işlem yapmalarına izinli kılınması, Gesidli Yiyecek Maddeleri Alınacak P. T. T. Meslek Okulu Müdürlüğünden : Grup No. Cinsi 1 Ekmek 2 Koyun eü Kuzu eÜ Sığır eti Böbrek yağı Sadeyağ Zeytinyağı Zeytin Beyaz sabun Yeşil sabun Toz sabun Beyaz peynir Kaşar peyniri Miktar Kilo A<led 48000 12000 500 300 200 Fiatı Llra Kr. 30 2 Muhammen Grup bedel yekunu Lira Kr. Lira Kr. 14400 14400 00 30000 1200 585 460 Bütün iptidaî maddeleri rikadan o 2 40 1 95 2 30 50 32245 00 3000 1500 1000 1500 500 250 1000 600 40 90 30 85 45 40 80 3 60 95 50 50 50 45 30 35 30 30 60 50 90 60 50 35 9 11 65 65 65 30 10 60 50 30 65 35 25 35 40 40 25 30 40 20 30 50 50 7 5 5 5 55 60 50 70 35 65 95 00 70 5 4 15 40 25 25 50 12 75 45 50 35 16200 4350 1300 2775 725 350 1800 2160 2375 350 60 500 7250 2100 1050 65 325 320 450 180 240 1000 70 135 2200 1300 65 65 O S M A N L I 29660 00 B A N K A S I Stîrlln ş. P. 3 11 Ağustos 1346 tarihindeki P A S I P vaziyet p. Karadeniz Orman İşletme v Türk Anonim Şirketinden : Şirketimizin ortaklan genel kurulu adi toplantısının 29 mart 947 cumartesi günü saat 11 de Şirket Merkezinde yapılması mukarrer bulunduğundan iç tüzüğün 24 üncü maddesi gereğince en az 4 hisseye sahib olup da toplanüda bulunmak istiyen ortaklarm mezkur gün ve saatte İstanbulda 4 üncü Vakıf Han 4 ünrü kat 3638 No. lardaki Şirket merkezinde hazır bulunmalp.rı veya bir vekJ göndermeiert ve lç tüzüğün 26 ncı maddesine tevfikan hisse senedlerini toplantı gününe tekaddüm eden on gün zarnnda şirket veznesine tevdi ile duhuliye almaları lüzumu ilân olunur, YÖNETİM GENEL KURULU GÜNDEMÎ: j Yönetim kurulu raporunun okunması. 2 Denetçiler raporunun okunması, Kuru fasulye 2500 Yeşil mercimek 700 Kırmızı mercimek 100 Nohud 1000 Pirino 5000 Patates 7000 Kuru soğan 3000 Sarmısak 50 Pirinc unu 250 Tahin 200 Tahin helvası 300 Pekmez 200 Salça 400 Un 2000 Sirke . 200 Tuz 1500 Yumurta Makama 2000 Tel şehriye 100 Arpa şehriye 100 Çamaşır sodası 1000 Kuru üzüm 500 Kuru kayısı 500 Palamut balığı Uskumru balığı Taze fasulye Kereviz Havuc Kabak DonMtes Patlıcan Lahana Semizotu Taze iç bezely* Pırasa Ispanak Bamya Dolmalık biber Limon Maydanoz Dereotu Nane Taze yaprak Bakla Tazo üzüm E!ma Ayva Armud Şeftali Kavun Karpuz Taze soğan Yeşil salata Marul Enginar Hıyar Helvacı kabağı Çilek Portakal Kayısı Vişne Kiraz Erik 500 1000 2000 1000 500 2000 2000 4000 2000 500 500 2000 4000 500 500 A K T I T Hissa Benellerinln Bienmesl Istenmem'ş olan kismı Kasad» ve bankalarda bulunan paralar Kısa VEdell avanslar ve röporlar Türkiye ve Ingliter» hükümetlerl hazine bonoları TahsU olunacai senedleT Cüzdanda bulunan kıymetaer Borclu carl hesablar Behln mukabllinde avan«Iar Kabul yolüe borclu'ar Gayrlrrenkui mailar Te mobUya Mütcferrilc 5,000 OO^ 1O.972.S21 8 15.350.O>J 8.S03.S69 17 3.937.450 16.135.027 * 13.332.248 2 3.1S3.188 13 266.435 10 356,999 18 26S.597 9 77.060.719 6 R 9 « 2 8 2 5 4 11 7 Sterlln 9. Ssrmaye 10.<XK).000 S^tü mucismce ayrılan lhtlyat akçesl 1.250.000 Tedavuldî bulunan banXnotlar 337.208 15 Görüldüğünde Sdenecek senedJer Te vadell senedler 821.545 15 Alacailı carl hesablar 61.991.858 e Vadell bonolar ve carl hesablar 1.808.535 e Kabuller 266.485 10 Müteferrlk 685JO34 9 7 0 5 5 & 77.060.718 e i r. Kuyuda muvafık oldııfu t&sdlk ilunur. er Umuml muhasebe fef muaylni A, A, 0el G. DeUa Sudda Türkiye Umum MüdürO PH 20000 limanımızagelen ide 22250 00 ™ 550 1300 750 1300 1300 350 125 750 soo VAPURLAR Resmî Dairelerin, İnşaat Miiteahhidlerinin ve Fabrikatörlerin Dikkat Nazarına : • Dünypca maruf .Landis et Gyr S. A.» tsviçre firması mamulâtından KURULU DEN NORSKE MİDDELHAVSL1NJE O SLO Limanımuda bulunan İNDUCTA markalı bir merkezden idare olunan ELEKTRİKLİ MEBANÎ SAATLERt re ARAMA ÇAĞIRMA CİHAZLARI GELMİŞT1R Katalok ve izahat için muracaat yeri: Türkiye Umum! Mümessili: 1946 senesine aid bilânço, kâr ve zarar hesablarının tetkik ve tasdikile, yönetım kurulunun ibrası, Müddetleri hitam bulan denetçilerin intihablaruun yenilenmesi ve ücret4 lerinin tayini, Muddetleri hitam bulan yönetim kurulunun dört üyesinin yerine yenile5 rinin seçilmesi. 3 8(10 1600 500 150 200 400 1200 250 250 420 75 5 5 55 720 1000 1050 520 475 1500 560 50 40 150 200 250 75 500 120 375 90 200 21 BRUNUNES Vapuru İSKENDERIYE, HAYFA, BF.YRUT ve SAMAJUSTA için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Fazla tafsılât için Galata Hüdavendigâr Han W. F, HENTIY VAN DER ZEE et Co, N, V, Muracaat, Telefon: 44214 43904 A. ELEKTROMEKANİK Naki Erenyol Eshamlı Komandit Ortaklığı Galata, Karaköy Palas kat 4, No. 1, İstanbul Ereğli Kömürleri Işletmesi Genel Müdüriüğünâen 17 mart 1947 tarihinde esiltmesi yapılacağı evvelce ilân edilmiş olan, Zonguldakta Çaydamar mevkiindeki 500 kişilik yatakhane ve yemekhane inşaatımn şimdilik geri bırakılmış olduğu ve bu işe aid eksiltme evrak ve şartnamesi almış bulunanların, bunları iade edebilecekleri ilân olunur. (2878) 6000 1590 100 100 ASLAN ve ESKİHİSAR Müttehid Çimento ve Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi HİSSEDARLARINA İLÂN Ticaret kanununun 361 inci maddesi ve şirket esas mukavelenamesi ahkâmma tevfikan Aslan ve Eskihisar Müttehid Çimento ve Su Klreci Febrikalan Anonim Şirketi hissedarları, 26 mart 1947 tarihine rashyan çarsamba günü, sabah saat 10 da, Beyoğlunda, Perapalas Oteli salonlarında in'ikad edecek adl y hissedarlar unıumî heyeti toplantısına davet olunurlar. GÖRÜŞÜLECEK İŞLER: 1 İdare meclisi raporile denetçi raporunun okınıması, 2 1946 senesi m•J^m«'lât!^.a aid hessbların kabulü ve idare meclisi üyelerinin ibrası ve mezkur sene sonuçlarına dair idare meclisinin teklifi, 3 İdare meclisi üyelerine verilecek huzur ücretinin tayinile beraber Şirket uraurunım idaresine mahsus surette memur edilecek üye aidatınm tesbiti, 4 İdare mec'isindpn çıkan üyelerin yerine yenilerinin seçilmesii. 5 1947 senesi için bir denetçi seçilmesi ile aidatmm tesbiti ve denetçinin mazereti halinde vazife ifa eylemek üzere yedek denetçi seçilmesi. Lâakal 25 hisse senedine malik olup da bu toplanbda hazır bulunmak istiyen zevat, Ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan, toplantı taribinden itibaren bir hafta e\r%'el hisse'.prinl şirket merkezine te\rdi etmelidirler. Bankalar? tevdi edilecek hı==e seredlerı mukabılinde alınacak mektublar, şirket merkezine tevdiat mahiyetinde olarak kabul edilecektir. İDARE M E C L İ S t NOT: Tezjidi sermaye muamelesine iştirak etmiş olan hissedarlar dahi urr.unı! toplantıya girebileceklerdir. Arzu edenlerin, duhuliye varakası almak üzere ellerir.deki makbuzlarile Şirket Merkezine müracaatleri lüzumu ilâve olunur. İstanbul, 5 Mart 1947 100 1200 2000 1500 800 800 SVENSKA OR1ENT, LtNtEN GOTTENBOIIKG 280 SOO 1500 SKOGALAND Vapuru 8 martta limanımıza gelecek ve hamulesini boşalttıktan sonra eçyayi ticariye alarak IIAYFA. ISKENDEHİYE ve GOTTENBURG Hmanlarma hareket edecektir. Not: Bütün vapurlar soğuk hava ve nebatî yağlar nakline mahsus hususî sarruçîar tesisatile mücehhezdir. SCAVDİNAVİ.iVN NEAR EAST AGENCÎ Galata, Tahir han 3 üncü kat, ^ Telefon: 44993 2 1 • • 800 K U R I Ş Ticaret ve Sanayi T. A. Ş. Idare Medisinden: 21 mart 194T tsrihinde adiyen Şirket Merkezinde toplanacak olan umuml heyetinin ruznamesinde esas mukavelenamenin 45 inci maddesi mucibince sermayei şirkeitn % 10 undan fazlasına malik hissedarların talebleri üzerine aşağıdaki tarjilnt yapılmıştır. 1000 1000 1000 500 1000 300 200 500 200 400 60 1000 18C61 00 R U Z N AM E : ESKt ŞEKLİ 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarımn okunması, Bilânço ve kâr ve zarar hesablanmn okunması ve idare mecüsinin ibrası, TT5NÎ ŞEKLİ 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarının okunması, 2 Bilânço, kâr ve zarar hesablarının okunması ve idare meclisinin ibrası, 3 İdare meclisinin' azledilip azledilmemesi, 4 5 kişilik bir idare meclisinin intihab edilmesi, 5 Ddnci bir murakıbuı lntihabı. İdare Meclisl Reisi Aza Aza Ankara Sıtma Savaş Başkanlığından: 1 Kapalı zarf usulile 130 ton n.azot almacaktır. 2 Tahmin edilen bede! 42705 kırk iH bin yedi yüz beş liradır. 3 Muvakkat teminatı 3202 üç bin iki yüz iki lira seksen yedi kurustur Ihalesi 24 mart 1947 günü saat 14 te teşkilâtımız başkanlığında toplanacak komisyonda yapılacaktır. ŞartnaT.esi başkanlıktan parasız olarak verilir. Isteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanunınvun 32 nci maddesine uygun şekilde yapp.caklan teklif mektubile teminat makbuzu veya mektubb r ı m mubtevi zarfı ihale saatinden bir saat evvel komisyoa başkanlığına verrrvpleri ilân olur.ur. Postadaki gecikmeler mıvteber değildir. (2798) 4200 70 6000 Süt 3200 80 4000 Yoğurt 320 40 50 Tereyağı 8170 00 450 00 75 Kaymak Eksiltmenin:' Geçici Muhammen bedel .rrup teminat Lira Kr. Tarflıl Saati NevH Lira Kr. No. 14400 00 10/3/947 11 Kapalı sarf 1080 00 1 32245 00 10/3/947 15 Kapalı zarf 2418 07 2 29660 00 11/3/947 11 Kapalı zarf 2224 50 3 22250 00 12'3/947 11 Kapalı zarf 1668 75 4 18661 00 12/3'947 15 Kapalı zarf 1399 57 5 8170 00 12/3/947 16 Açık eksiltme 612 75 6 Okulumus 194T yılı lçin cins ve miktarlan yukarıda yanlı altı grup yiyecek maddelerinden «Itacı grupu açık, diger gruplar kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 1 Eksiltme gruplar hizalarmdakl gün ve saatlerde Îstanbul Meydancık Postane karşısında Valide han Üdnd katta P. T. T. Ayniyat Depo Muhasibliği odasmda toplanacak komisyon tarafından yapüacaktır. 2 Her grupa aid geçici teminat hlzalannda ymnlıdır. Bu maddeler gruplar halinde öıale edîlecekttr. 3 İH ve üçuncfl gruplann »artnamelerl 161 ve 148 kuruş mukabüinde ve diğer gruplann şartnameleri bedelaiz olarak Kumkapıda Okul Müdürlüğünden almabilir. 4 îsteklilerin 2490 sayılj kanunun bellrttigi belgelerle geçici teminat makbuzlarını ve teklü mektublarını eksiltme saatlerinden bir saat evvellne kadar komisyon başkanlığına vermis olmalan lâzımdır. İstekliler altıncı grup için eksiltme gününe kadar geçici teminatlarını rererek belll aaatte komsiyonda hazn bulunmalan ilân olunur. (2026) . CAFER ERK, Dahiliye Mütehass'ııı Ankara Cad. 11 (îstanbul Vilâyeti karşısmda) Tel: 21942 | Muayene saati: 3 6 arası \ ^TARLAN DİŞ MACUNU Diş etlerinl, disleri hastahk ve thtilâtlarından korur. Kanınj keser. Dis etlerinin çekilmesini önler. Dişleri sağlamca yerinde tutar. Daha parlak dişlere, daha' sağhkb bir ağıza sahib oimak için TARLAN DtŞ MACUNU kullanınız. ECZACI ARANIYOR Manyas Belediyesi tarafından 2000 lira yardım yapılmak suretile bir eczacı ihtij'acı vardır. Taliblerin müracaatleri ilân olunur. (2901) f 1 " " OPERATÖR DOKTOB ^ M Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ERTUĞRUL SALTUK 1 Ankara Bölgesi Müdürlüğünden: Haric! Hastalıklar Mütehassısı I I KapaSı Snor Salonu İnşaatı Proje Niisabakası 4 Sultanahmed, Tophane Erkek Sanat Moin Memduh Tayanş Enstitülerile Yapî Enstitüsü Müdürlüğünden: Nev'i Sığır eti SıŞır eti S:ğır eti Koyun eti Koyun eti oyvn eti Kuzu eti Kuru crzak Kuru erzak Kuru erzak Ekmek Ekmek Ekmek Kilo Miktarı Ad. 5000 2000 10000 3000 3000 4400 3000 •Muhammen fiatı Lira Krs. 2 00 Gecld teminat Lira Kr?. Teslim olunâeagı yer Sultanahmed E. 8. Enstitusu 750 00 300 00 150 00 Toph&n* E. S. Enstirttrt îhale şekli Kapalı Ihale tarihl •• saati 21/3/947 cuma •aat 10 2 40 . 2 25 muhtelif cins 540 00 540 00 792 00 5R2 50 3634 50 Yapı Enstitüsü Sultanahmed E. S. Enstitu«fl Toptane E. S. Bnstrrusu Yapı Enstitüsü Stıltanahnıed E. S. Enstitüsll Sultanahmed E. S. EnaÜtusu TophaTie B. S. EnstitusO Yapı Enstitüstt Sultanahratd E. S. Enstitüsü Tophan« E. S. Enstitüsü Yapı Enstitüsü Sultanahmed E. S. Enstitüsü Tophane E. S. Eastitüsu Yapı Enstitüsü Sultanahmed K 3. Enstitüstt Yapı Enstitüsü Sultanahmed E. S. Enstitüsü Tophane E. S. Enstitüsü Yapı Enstitüsü Sultanahmed E. S. Enstitüstt Yapı Enstitüsü Kapah 21/8/947 cuma ca&t 11 1 Ankara 19 Mayıs stadvomunda yapılacak kapalı spor salonu tnşaatı rrJmarî pmjesinin tanzimi işi Türk yük«€ik mimar ve yüksek mühendİsleri Cağaloğlu Kızıaly Cad. 13 hergün I arasında müsabakaya konulmuştur. 2 Müsabaka müddeti 11 '4 '1947 günü saat 17 d« sona erecek ve hiç bir sebeble k^t'iyen UYatılmıyacaktır. Projelerin 11/4/1947 günü saat 17 ya • ^ ^ D O K I O B kadar Aakara Beden Terbiyesi b'5lgesine bir makbuz mukabüinde teslim edilmiş ve hariçten gönderilen projelerüı de Ryni gün ve saate kadar Ankara bölgesine vâsıl ohnus olması şarttır. Cerrahpaşa hastanesi 3 Jüri, en geç bir hafta zarfında toplanarak mcelemesini yapacak ve tç Hastalıklan Mütehassısj vereceği karara göre : Birinci gelecek proje sahfbine 3500 lira Saat 3 ^ T ye kadar Hdncd gelecek proje sahibine 1500 > Beyoğlu Avrupa pasajı karçısında Na 19 Küçük Parma B. dairv 1 Üçüncü gelecek proje sahibine 1000 » Birinci gelecek mansiyon sahibine 500 > Telefon: 42529 îkinci gelecek mansiyon sahibine 500 » Üçüncü gelecek mansiyon sahibine 500 > Hall hazırda isUyen verilecekttr. 4 Ffizla tafsilât almak istiyenkrin bir dilekçe ile Ankara 19 Mayıs stadyomunda bulunan böçe merkezina müracaat ederek şartnameyi almaîan ilân olunur. '260S> SATILIK ECZANE 21 ,1866 15 719 83 Düzcenln Cedidiye mah^llesinde Sakarya sokağında No' 12 ye müracaat, Eîektrik Dizel Grupu Almacak Kasfamonu Belediys 1 Şehrimk eılektrik santralı için bir Dızel eîektrik grupu alınacakhr. Motörün takati 840 metrpde 300 beygir olacaktır. 2 Muhsmmen bedel, şartnamesi gereğince Kastamonuda yerine montaj dahil 120.000 <yüz yirmi bin> liradır Geçioi teminat akçesi 7250 «yedi bin iki yüz elli> Irradır. 3 Grupun işler dururr.da teslim n.üddeti mukavele tarihinden itibsren 90 gundür. 4 Ihale 14 mart 1947 entna günü saat 15 te Kastamonu Belediye Baçkanlığı odasında. Daimî Koınisyon huzurile yapılacaktır. 5 Buna aid özel ve fennî şartnameler Ankara, istanbul ve Kastamonu belediyelerinde görülebıloceğl gibl isteyenlere parasız olarak verilebilir. (2256) 1491 75 4077 73 50000 24410 65000 30 1125 571 1452 3153 Kapalı 21/3/947 euma saat 12 Dr, FÂHRI CELÂL Slnlr Kekemelik ve Söyleme Kusurlan Tedavis] Cağaloğlu, Hilâliahmer caddesl No. 13. Telefon: 20785 Beyaz sabun Beyaz sabun Beyaz sabun Yeşil sabun Yeşil sabun Zeviinvağı Zeytinyağı Zeytinyağı Soda Soda 750 600 750 750 750 1 80 1 55 2 75 ıooo 500 1400 1000 600 36 101 81 101 87 87 206 109 288 27 00 00 00 19 19 25 12 75 00 16 20 Kapalı 21/3/947 cuma saat 14,30 Dr. NUREDDtN • Böbrek, mesatıe, prostat, idraı vollan ve tenasül hastahklan mütehassısı. Adres: Beyoğlu, İstikJâl caddesi. Suriye Çarşısı No. 348/1 • Hprsür. 1220. 'Tel: 421G0 • MEHMED BAŞAK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Sa^dam Msrkez Hıfz^sıhha Müessesesinden: Mücssrsemiz Tifüs Şubosi ihtiyacı için 1/4/1947 tarlhindsn arahk 1947 sonuna kadar 100000 adod günlük civcivli yumurta açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Muhammen bedel 15000. geçici teminat 1125 lira olup eksiltme 24/3/1947 pazartesi günü saat 15 te Müessesede toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şarmarr.eci her gün müessesede görülebilir. Taliblerin geçici teminatı yatırmrk üzere bir gün e^r\el g?!erek birer irsaliye almaları ve eksiltmeye girmek için belli gün ve saatte Müessesede hazır bulunmalan. (2846) 1104 70 1 Sultanahmed Erkel: Sanat Erstitüsü ile Tophane Erkek Sanat Ens titüsü ve Yapı Enstitüsü 1947 akçalı yılı ihtiyacı bulunan yıjkarıda cins ve miktarlan yazılı yiyecekler ek^ıltmeye çıkarılmıştır. Ihaleleîeri yukarıda gös terilen gün ve saatlerde Cağaloğlunda Yüksek Okullar Saymanlığında toplanan komisyanda yapılacaktır. , 2 Kapalı zarf'a olarılar için 2490 ssvılı kanunun tarifi veçhile hazırh yacaklan teklif mektublarını flıale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilir.de komisyon başkar.'ıgma vermeleri şarttır. Posta ile gönderilecek teklif mektubl^n da gene ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş fcultmması lâzımdır. Pc=tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3 istekliler. Ticaret Or'asınm 1°47 yılı ve grup venkasırı, muvnkkat temiiat makbuzu y?rına koyacaktır. & Şartaameyi görm?k istiyenler Jıergün calışma saatlerinde Şjıltanah medde Erkeit gguat Enstitiisune muracaat edebilirler. (2851) U Y U Z ve D E R 3 Hastahklarını DERMOLİV H H G E Ç İ H İ R
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle