16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 Mart 1947 ( Bugünkii Program j HOBART 7 28 Açılış ve program 7 30 Muzilc (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Muzık ( P l ) 8 30 Kapanıj. 12 28 Açılış ve program 12 30 Muzik (Pl ) 13 00 Haberler 13.15 Muzık 13 30 Kapanış. * 17 58 Açılış ve program 18 02 Dans orkestrası 18 30 Konuşma 18 45 Şarkılar (PI ) 19 00 Kaberler 19 15 Geçmışte bugun 19 20 Koşma ve turkuler 19 30 Konusma 19 45 Incesaz 20 15 Hadyo Gazetesı 20 30 Serbest saat 20 35 Tarihl Turk muzığı 2120 Mandolın Bırlıği 21 50 Salon orkestrası (1 Verdl Zafer Martı. 2 Raff Kavatın 3 Ketelbey: Çıçeklerın jarkısı, 4 Eobrecht Hercaı nıhlar, 5 Demaret: Sabah şarkısı; 6 Piercy Çıgan ldlli (suıtl 22 30 Muzik (Pl ) 22 45 Haberler 23 00 Kapamş Evet ama, biri cam diğeri kristaldır. Radyolarda tıpkı buna benzer, zahiren aynı görünür fakat hakikatte hiçde bir değildir. Bir AGABALTIC dinteyin, kristal gibi parlak sedasından ne mal olduğunu hemen anlarsınız. 2OO Amperlik Tra n sf ormatörl ü KAYNAK MAKİNESİ BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 » 1 1 1 •1 1 • II 1 m a m 200,300 ve 4OO Amperlik Elektrik Kaynak MAKİNELERI Soldan sağa: 1 Yan taraftakı en yakın hane (ikl kelime). 2 Hglli. S Batı Anadolu tle Guney Anadolu arasında sınır teşkıl eden ırmak. 4 Pek cuz'i (ikl kelime). dans etme. 5 Ayagı ile vurup ıterek 6 Bir emır. bir hareketı baska bir kareketle yok etıne. 7 Ünivers.te profesörlerine yakışır dunım 8 Bjr harfin okunuşu. yedıklerimızden, bir edatın kısaltılmıjı. 9 Kara!cter, yıkıntı artıkları. Yukarıdan ajağıya: 1 Bir yemişın usaresl (lki kelime). 2 TJmumi efkâra bildırrne. kalburdan geçırir. 3 Bir erkek adı. 4 Tetikte bulunmaya davet hareketi (ıki kelime). 5 Emevîlerin vaktile merkez yapmı; oldukları sehir. bır çesid tatlı. 6 Ekonomı ve başarı İle çevirme esaslarma uygun. 7 Aldanarak 8 Kahraman yığıt, çevırırseniı eskl dılde «birbirinden ayırmaı manasına gelır, nota 9 T7e kadar kullanırsan kullan hıçbır şey olmaz. • 1 • HOBART • "AGA" RADYOLAfelRADYOLARIN AĞASI'DIR Devlet Orman Işletmesi Merkez Müdürlüğünden: Devlet Orman Işletmeleri ihtiyaa içm satın alınacak 8 aded lokomotif ve 180 çıft tomruk vagonuna aid teklif müddeti 31/3/1947 tarihinde sona ermefctedır. Taliblerin naran dikkatini eelbederiz. (2984) O P E B A I Ö B RIZA UNVER Ooğunt ve kadıo hastabklan miilehauıst Cajaloğlu Nuruosmaniy* eaddes) No. 22 Mavi yafn. Tel: 22683. DİZEL m oto rI u 4OO Amperlik KAYNAK MAKİNESİ Her t ü r l ü elektrod ve diğer Kaynak malzemesi Evrelkl BulntRcantn halledihniş çekb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OlYİA|irŞ|L|E|M|E Z|A|P|T|«|E|M|I|Ş A|N|BİA|S|T|A|R|B YİO|S|M|A|B|A|K|I AİLİBİİ |T|«İT|U|G P|A|N|N|1İK|«|L|A A|N|I1«|ŞİA|K|U|L N|a|S|l|BİP|l|»İAİ BAYANLARA MAHSUS Gayet şık ve zarif yeni modellerde 18 âyar altın Lâborant Alınacak Yozgad Devlet Hastanesi Baştabibliğinden: ASANSORLERİMİZ Ingiliz MARRYAT and GELDİ Mamulâtı SCOTT BORSA Îstanbul Borsasuun 10/3/1947 fiatlan Lonira NewYork Parıs Cenevre Amsterdam Bruksel Stockholm Prag Stockholm 1 Sterlin 100 Dolar 100 Fransız Fr. 100 Isvıçre Fr. 100 Flortn 100 Belçıka Kr 100 Çekoslovak Kr 100 Isveç Kr. 100 Isveç Kr. 11 3968 282 SO 2 3743 67 87 106 611S 6 4525 5 65bJ 78 27 78 27 Hastanemiz için 1 00 lira ücretli dahiliye lâboratuarında çalışmak üzere bir lâborant alınacaktrr. Talib olanlann aşağıda yazılı vesika302, IsUklâl caddesi Beyoğlu. Telefon: 44934 larla birlikte Hastane Baştabibliğine müracaatleri. 1 Çalıştığı yerlerden almı; olduğu bonservisler, 2 Niifus tezkeresi sureti (tasdikli), 3 Doğruluk kâğıdı, 4 Dilekçe, Manyas Belediyesi taraftndan 2000 lira yardım yapılmak suretile bir eczacı 5 1 aded fotograf. * (3O!2) ihtiyacı vardır. Taliblerin müracaatleri ilân olunur. (2901) SAHİBİNİN SESİ ECZACI ARANIYOR BİLEZİKU SAATLERİMİZİ GÖRÜNÜZ. EMÎNÖNÜ N 0 . 8 \ ı r> r n c J. KM « ' Saat Magazası S iINGER • • • 1 ^ ^ Her cevi mf'cevherat siparişleri kabul olunur. Kamyon Montajı Yaptırılacaktır Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden. Yolda bulunan ve geldiğinde montajı yaptırılacak olan 76 aded 5 ve 2 tonluk Bedford kamyonlaruun şartnamesine göre gümrükte montajlarının yaptınlması 1 mart 1947 güniınden itibaren 15 gün müddetie eksıltmeye çıkarılmiftır. Teklif zarflarının 15 mart 1947 cumartesi günü saat 11 e kadar Ofis Muamelât Müdürlüğüne imza mukabilinde tevdii ilân olunur. (2578) ESHAM VE TAITVTLAT %5 Faizli Ikıamıjeliler 1933 Ergani ' 23 60 1938 Ikramıyeli 23J0 Mıllî Mudafaa 21 80 Demırjolu. ıkramiyeli. IV ^ 9 6 40 Demıryolu. ikranuyeh. V s 97. Tasarruf bonosu ' • 69 6375 %7 FaizU Tıhvüler SıvasErzurum 1 SıvasErzurum 27 1941 Demıryolu I 1941 Demıryolu II 1941 Demıryolu m D D. V %6 D D. Mılll Mudafaa I Mıllî Mudafaa II Mılıi Mudafaa m MılU Mudafaa IV %i Kalkınma I Anadolu Deıniryolu Grupn Ansdolu Demıryolu 12 Hısse ^enedleri %60 Mjmessıl sened Hisse SenedlcH Merkez Banlcası IS Bankası Türk Tıcaret Bankası 103 50 52 75 70.00 138. 16 50 4 50 21^21. 21 22. 21 80 21 05 97 10 21 20 22 30 20 95 21. 97.45 GRİPBAŞDİŞ eROMATİZMA AĞRILARINA KARŞI İMAK TÜRKİYE Belediye Sular İdaresinden: Bakırköy Çörekçiçayın Ue Edirnekapı havuzu arasmda döşeneeek 600 milimetrelik boru hendeğinin açjlması işi kapalı mektubla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe aid şartname her gün öğleye kadar İdare İsale Servisinden alınacağından isteklilerin buna benzer işleri muvaffakıyetle başardığına dair müdürlükten alacakları ehliyet vesikalan ve 5000 liralık maktu teminatla birlikte tekliflerini 26 mart 1947 çarşamba günü saat on bire kadar İdare Muamelât dairesine venneleri ve üıaleyi yapıp yapmamakta idarenin serbest olduğu ilân olunur. KURULUŞ TARtHl: 1928 Tamamen ödenmiş «ermayesi: 1.000.000 İhtiyat akçesi : 366.756 T. L. T. L. Istanbul Belediyesi Şehü Tiyatrolan Bu OSAM KIBMI &k«aııı saat 2 0 ^ 0 ^a KOCA BEBEK Tazan. Cevad Fehmı Telefon; 42157 K O M E D J B I S M 1 MÜRA) Tazaa Moılere Etibank Îstanbul Şubesinden: r "* İnşaat Sahiblerinin Nazan Dikkatine : FAYANSLARIMIZ GELNÎŞTİR tstanbul, Yenipostane arkan, Aşîrefendl Caddesi, bnat han No 35 37 Telgraf adresi: İSTANBUL İMAR Telefon: 24527 24528. Her Hirlü banka mnameleleri yapar, demlryoln, «ose, köprü, binalat insaa için sirketler knrar, Inçaai müteahhidlerini Gnanse eder. Ticari muamelelerde bulunur. Mevduata Tasarrnl mevduatına: verilen % 3 1/2 yıllık faizler: Diğer mevduata: %3 îst Zindankapı Nalburlar Caddesi No, 369, Tel: 21333 Tüıkcesl; öeniba Ssml M Kem&l KOçOk Teıefon; 404) >9 Pazaı günlert 15,İO da matlnt AMERIKAN MUSTAMZARI ieo BVI RIOftOfiETANt f Işletmelerimizrn üıtiyacı bulunan 206 kalem elektrîk malzemesi satın alınacaktır. Tahblerin tekliflerini kapalı zari ile en geç 14/3;1947 akşamına kadar bankamız holündeki teklif kutusuna atmaları. Mufredat listeleri her gün Satmalma servisinden tedarik edilebilir. (2850) Denizli lli Daimî Komisyonundan: Sağlık v e Sosyal Yardım Bakanlığı Reffik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden: Müessesemiz Tifüs Şubesi üıtiyacı için 1/4/1947 tarihinden aralık 1947 sonuna kadar 100000 aded günlük civcivli yumurta açık eksiltme suretile satın alınacaktır. ' Muhammen bedel 15000, geçid teminat 1125 lira olup eksiltme 24/3/1947 pazartesi günü saat 15 te Müessesede toplanacak Satınalma Komisyonunda yapüacak^ır. Şartnamesi her gün müessesede görülebilir. Taliblerin geçici terainatı yatırmak üzere bir gün evvel gelerek birer irsaliye almalan ve eksiltmeye girmek için belli gün ve saatte Müessesede hazır bulunmalan. (2846) REYNOLDS METALS COMPANY'nin HER T E R D E D i g e r Eksiltmeye çıkarılmış olan «15526» lira «29» kuruş keşifli Denizli Memleket Hastanesi Nisaiye paviyonu kalorifer tesisatı ihalesine iştirak eden olmadığuıdan eksiltme müddeti on gün uzaülmıstır. İkinci ihale 16 mart 947 pazartesi günü şaat 15 te Daimî Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin <1165» liralık geçicl teminat ve ehliyet belgelerile birlikte müracaatleri ilân olunur. (2995) Me«hur Oltıklu ALÜMİNYOM Levhaları A R A T I N I Z t . M a m u l â t BÛTÜN HAŞARATA KARŞI ORİJİNAL JİŞELERDf TAKLiTLERlNDEN SAKININIZ ETiKETıNE OıKKAT Alfiminyom: K ü 1ç e . Vatak. Tel, B o r n . Muhtelif t o z l a r . TÜRKİVE GENEL SATIŞ A 15 m i n y om : Mntiak takımlan, İ n ş a a t malzemesi, İ z o l a s y o n maddeleri, Fıçı, v es ai r e .... ACENTASI: i M R A L I Y E N 1 C E Z A E Vİ N İ N SA TIŞ Mide, barsak ve vucutta bîrikmiş yağlara. gazlara, toksinlere karşı kullanılır. M L Ğ A Z ASI ve  T L A N T İ K Ticaret ve Mümessillik T. A. Ş. Pincancıîar 50, Amerikan Han 10/11. Îstanbul Telefon: 23485 KARAKÖY ZİYA BOYER CCZANESt Sahib ve Basmuharrirl: NADİB NADI Bu niUhada yazı ijîerint fiilen idare eden Ahmed İHSAN Cumhuriyet Matbaa»% 1 İSTANBUL BÜROSU A ÇIL DI Mısırçarşîsı No. 86
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle