19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mart 1947 CUMHURİYET Moskova konferansınm \ | İtalyada yeni bir parti ilk günli adyo haberlerine göre İtalya, Baştaraft 1 inci sahijeâe harb sonunun yeni bir mahfcalacaklarl e t m e suiü ile karşılaşmakta ve bu; üfpjjini etmişür. memlekette, yeni bir parti kurulmaktaToplantırun gündeml dır. Yeni parti, «herkesin» partisidir. Konferans bundan sonra bir sıra usul Yani halk kütlesinin partisidir. Halk j m e " s e fe," e r ^ 1 ' hlmetmVve~topîanünffi gün kütlesi, sıkmtiyı ceken çeken. her feda feda d o m m e g e ç i l l n j ş t i r . i n g ü Ü ! n ü kumetinin kütlesi her srfuntiy kârlığı yüklenen, her vazifeyi başaran, ricPsı üzerine Dış Işteri Bakanlan Konclhasıl hoşnudsuzluk namına, ıstırab fevansın gündemlue serbest Triest^? namına her ne varsa hepsini sineye çe bttlgestnln maU durumunun tetkikini de ken kiitle degil mi? İtalyada. da Cohi ii"ha! etmişleriitr. Konferans, bundan rd namında, az çok Mussolini'yi hatırla Bonra Di§ İşleri Bakan yardımcüaıırun tan bir adam çıkmış ve bu kütlenin par Almanya ve Avusturya meseleleri haktisini kurmak istemiş. Onun bu «Her. kiiKia Londrada ya.ptıklan göriişınelere kesin Partisi» adını verdiği parti faşist Moskovada devam etmeleri hususunda dcrilmiş. komünist de değilmiş, fakat mııtabik kalnuş ve gerek Almanya ve memnun olnuyan her unsuru toplayan ger<?ks° A\usturya talî komisyonları için bir parti imiş. Dış İşîer; Bakan yardımcılarından müMeselâ İtalyada, Kralcıbk taraftarlan vardv, Kralcıhğın kaldınlması yüzünden hoşnudsuzluk duyanlar, menfaaileri bozulanlar vardır. Bunlar bu partiye baglanarak bu hoşnudsuzluklarnu Uadeyt imkân bulnyorlarmış. Hele İtalyada fasizmin ortadan kaldınlması muhakkak ki faşizm sayesinde geçinen yigin yığın insanların menîaatlerini altust etmiş ve bunlann yaşama îmkânlarını ortadan kaldırmıştır. Bu parti, bunlann da ıstırablarıru ifade edebilmeleri için imkân hazırlamış. Bu son günlerde bu parti kendini bir hayli gostermiş, ve «herkes» ona katılarak derdini anlıtmak çaresini bulmak yüzünden büyük bir hoşnudluk his~ sctmefe başlamış. Hele bu partinin şefi olan zat. Mussolini gibi imiş, onun gibi söz söylemeyi bilir .yaa yazmayı bilnıniş, kütleleri toplamak ilmine âşina bir adam olması partinin süratle gelişmeiine ve üyelerinin çoğalmasina imkân veriyormnş. Zaten bu partinin daha şimdiden 33 mebusu da varmiş ve bu otuz üç mebus, meclisteki tavn ve hareketlprile dikkati çekerek teşkilâilannı genişletmek için çahşıyor ve muvaffak oluyorlarmış. Şimdiye kadar anlasıldığina göre bu partinin en çok sakmdıgı şey, komiınistlik rengi almakmış. bütün dilegi «'Millî birlik» miş: Fakat nıillî biık'kten ne gözettiği de belli degilmiş Onun için faşistligi hortlatmasından da endişe ediliyormuş.. Fakat yeni parti, bu yolda bcslenen şüpheleri henüz haklı göstereccfk hiç bir ipucu veraıemiş. Onsn için herkes işin ilerisini bekliyormus ve hükmünü vermek için durumun açıklanmasina lüzum görüyormuş... Ba yeni partinin, yani «Herkes» Partisinin kongresi yakınlarda toplanacağı İçin ba toplantııun hakiki durumu beIlrtmesi umuluyor ve bu sayede İtalyada bir parti sinesinde toplanajı hoşnudsuzluklariD lıakikî mahiyetini ifşa e t . mesi bekleniyormuşAlmanyada bir takım nazist çetelerin Mütteflkleri meşgul ettigi sırada İtalyada faşistligi hatırlatan partilerin kurnlmasını âdeta tabiî görmek icab eder. Alman milleti nazizmi yeniden silâhh miicadeleye sokarken İtalyan milleti de silâhsu miicadeleye girismiş oluyor. Çünkü demokrasi ve sulh sayesinde kurtuuEayı bekleyen milletler kurtul»? yerine en agır esarete ugradıklan için mücadele kuvvetlerinl harekete geçiriyor ve nazizm ile faşizm demokrasi ve sulh ile istihza ederek yeniden başgösteriyorlar. reikeb Iki komisson seçilmişür. Çin meselesi Eunoan sonra Sovyetler Birliği Dış İşleri Ba\anı Molotov, Çin hakiında kl beyanat*a bulunmuştur: < S3\7etler Birligl murahhas heyeti tiplantınan gündemine datr bir beyanatt?. bulunmak arzusundadır. Bilindigi iizere, 1945 yıU aralik aymda Moskovada yapılan Dış İşleri Bakanları toplantısuıda Amerika, tngiltere, Sovyet Rusya Dış İşleri BakarJarı, Çinin, milll hükumetin idaresi altında birleştirilmeâ ve dcmokratlaştırılması; her organa demokratik unsurların alınması ve iç harbe nihayet verllmesi. Amerîkanın en kısa bir zamanda ordusunu Çinden geri çekmesi, Çin işlerlne hlç bir suretle müdahale edilmemesi hakkmda bir karara varılnuştı. HalbuÜ 1945 yılı Moskova Konferansındanberi Çinde vaziyet hiç bir suretle degişmemiştir. Binaenaleyh. bu meselerJn de tetkikinin Konferans güüdemine ajinmas'.nı rica ederim.> Marshall'm mukabelesi Amerika murahhası Marshall, bu meselenin Moskova da görüşülmesine raz; oiduğunu, fakat hazırlanması için kendislne miihlet verilmesi gercküğini söyiemiştir. Ayrıca, Çinin durumu bahis olduŞuna göre, b\ı bir Çin murahhasının da iştiraki lüzumıına i^aret etmişiir. Molotov 1945 teki konferansta ilk kararlar verilirken Çin murahhesı buIur.madığma göre bu defaki toplantıdr. da bulunmaması lâzım geldiği fikrindt oiduğunu söylemiştir. Nihayet bu meselenin tanüki gelece'k tcplantıya bırakılmıştır. Avrupudaki işgal ordulan meselesi General Marshall. ayrıca bundan sonraki toplantıda Avrupadaki ifgaî crdulannın tahdidi meselesinin de göriişülmesini istemiştir. Almanya meselesi Bütün bualardan sorra, Almanys meselesine geçilmiş ve Almanyayı ilgilendiren mesekler birer birer nrtays atıîrrıştır. Amerika, İngiltere ve Pransa mural\hasları bu meselelerm fevkalâde uzun bir mevzu teşkil ettiğini, Almanyayı ilgilendiren bazı konulanr. tâli komisyonlara bırakılabileceğini soylemişlerdir. Molotov, bu mütalealar: tasdik etmekle beraber Almanya işinir. ehemmiyetine bilhassa dikkati çekmek lüzumımu hissettiğini söylemiftir. Bundan sotıra bugünkü toplartıya sor, verilmiştir. Bakanlar yarın (bugün) tekrar tiplaracaklardır. man bildireceğini söylemiştir. 6 Nihayet gündeın balıis mevzuu olunca yarın sabah toplanacak olan Dış işleri Bakan yardımcılarının Berlin raporunu incelemeleri ve Dış işleri Bakanları tarafından inoelemnesi icab eden ehemmiyetli meseleleri işaret etmeleri karar altına alınmırtır. Moskova 10 (A.P.) Alman ve Avusturya muahedelerinin hazırlannasında Rusya ile batı devletleri ara5inda cetin bir mücadelenin cereyan edeceei şimdiden anlabdmaktadır. Anlaşıldığma göre aylarca ve hattâ yülarca sürecek münakaşalar olmaksızın sulh yapmak mümkün olarr.ıyacaktır. Bir taraftan Eevin, Marshall ve Bidault konferansın ergeç muvaffak olacağını iddia ederlerken öbür tarafta umumiyetle So\>Tet Dış Içleri BakanlıŞının nasiri efkârı addadüen Yeni Zamanlar dergisi Almanya ve Avusturyadaki tngiliz ve Amerikan işgal siyasetine ^iddetle hücum etmekte ve General Marshall ile masavirlerini tenkid etmektedir. Diplomatlarm şalısî kanaatlerine göre muaiıedelerin tamamlanacaklan pek şüphelidir. Gerek Batı ve gerekse Doğu birbirlerinden deîıaetli şüphe etmekte ve diğer tarafm Alrr.Bnyayı kontrol etmek icin manevralar çe\drdiğini sanmaktadırlar. Bugün konferansta General Marshall, Sovyet Dış İşleri Bakanı Molotov'la ilk defa olarak tanı?acaktır. Aîmanyada komünistlor ikilik yaratrraya başladıîar Frankfurt 10 (a.a.) 'Hcs^e böiennde Komünist Partlsi konffresi tarafndnn tertiblenen miünpde, bntı iş^al böHclerinue farliycti yasak edilen Alrrar «Sosy3İUt BirÜği» Pcrtisi lid?rl°rinden Wühelm Pieck, batt bölg€İerinf'eki Alman sosyal demokratlarınm başkanı Dr. Kurt Schumacher'i şiddetli bir !i*an1a tenkid etmiş. Sosj'ol Demolurat Parti mensııblarını br.şkanlar: aleyhinde harekete geçmeğe davetle Sosyalbt Birliği Partisile işbirliği yapmaŞa cağırmışt.r. Pieck, Schumacher'i «itiraf edikmiyecek kadar karanlık makssdhr» takib etmek. le itham etmiştir. T Bir kere de bize uğrardı.. Ünivefsiteliler Celâl Bayarı ziyaret eîtikr BagtaraU 1 inci sahifede Celâl Bayar, bundan sonra, D. P. nin ge"ncliği siyasî kapri«lerine dayanarak I avlıyacak durumda olmadığmı, Atatürk İ gencliğinin ehliyeÜi ve liyakatli oldu j ğunu, memleket meselesi üzerinde isa| betii görüşleri olabileceğini bildirmiştir. Genclsrin politilıa işlerine girip girrcemeîeri hakkındaki sualine de Celâ' Bayar şöyle demiştir: < Üniversiteye girmek hayata gir mektir. Memleket meselelerinde suursuz kalmamalıdır. Şu halde bu meselelere lâkayd kabnız, siyasetle alâkadar olmayınız diyeır.eyiz. Yalnız politika nın ihtirasa dayanan kötü tarafı vardır. Biz, bunu istemediğimiz gibi sizin de ba yolu takib etmiyeceğinizc errdniz.» Bundan sonra gencler Celâl Bayara şu suali tevcih etmişlerdir: Demokrasi bizde tedricen mi, yoksa birdenbire mi yerleşmelidir? Bunu Üçüncü Selimdenberi aynı şekilde düşünüyoruz. Fakat bundan sonra düşünmeğe valıit yoktur. Ne olsa acele olmahdır. Millet demokrasinin tam manasile mern'ekette tatbikıru hazmedebi!e:ek olgunluktadır. Zamanı geçirmek, kendimize güvenimiz olmadığının bir delıli sayılabilir.> C. H. P. r.in bazı yüksek tahsil talebe birliklerini desteklediğine işaret eden genclere, Celâl Bayar, D. P. nin de gencliğin bütün faydalı olan teşebbüslerile yakmdan alâkadar oiduğunu, ancak bazı sebebler dolayısils pasif kaldıâmı, iktidar partisinin zengin oiduğunu söy]ledikten sonra şimdilik gencliğin bugünkü zor durumuna fikir mücadelesile cevab verebileceğini ilâve etmiştir. Gencler Celâl Bayara teşekkür etmişler ve Kenan Onerle de bir konuşma yapmışlardır. Yeni bir açık mektub Ankara 10 (Telefonla) D. P. Izmir Altıntaş ocağı başkanı tarafmdan Halil Mer.teşenin açık mektubunu teyiden. Cumhur Başkanına bir teîgraf çekilmiştir. «Atatürk devrinde Hürriyet ÎVIisakı mı vardı?» Ankara 10 (Telefonla) Hikmet Bayur, «Kuweı> gazetesinde neşreddiği «C. H. P işlerimizi neJen düzeltemez?» başlıilı makaleslnde <İst«*r siyasal, ister ekonomik öade olsun 6 7 yıldır C. H. P. nin yapüklarını iyi göstermeğe ve cvmeğç kaUoşanlann çok güç bir durumda olduklannı ve bu ytizden kapalı isnaclarâa bulunmaTjtan başka çare bularnadıklarmı> ıleri sürmektedir. fîikmet Bayur, son yıllarda işlerin bozuk gittiğinl ve bu bozulmanm son i!d Başbekanın zamamnda genişlediğinl, yurdumuzda îşbaşmda ve yurd çapmda denermJc bir tek iktisadcının bulundujurıu, onur. da. Atatürkün ölürken hükumeti eluıc bıraktıgı Celâl Bayar o!duğunu bu bozuk işlerin ancak hürriyet misakmm gerçaklesmesile düzeltileceginl sbyleyerek yazısım şöyle bıtirmekte.dir: «Gene b a a zarif düşünceliler çıkıp «Atatürk zamamnda hürriyet misakı mı vaıdı? diyeceklerdir. Evet, bu mteak yoktu ama, Atatürk vardı ve yüzyınara sığdınlan Lnkılâblar zinciri gelişmekteydi.> Hidısekr/lrastnd* Kimler kazanabilir? ir kütlenin ne gibi meyillef gösterecegini, meselâ bir seçjmde kunlere rey verecegini evvelden seımek her zaman kolay bir iş dc;ildir. Son uraumi seçimde başta Demokratlar olduğu halde meselâ: İstanbul intihabatının buffünkü neüce>1 vereceğini kimse tahmin etmemiştL Bizim memîeket gibi fikirleri yoklamak veya sezinmek imkân ve vasıtalan jok denecek kadar kıt bir yerde bu neticeleri kestirebilmek keramete bağlıdır. O kerameti gosterecek «şeyh» de henüz dognıuş dcgildir ki eteğine yapışaüm. Bunu bir kalem çırpıştırdıktan sonra, şimdi geçen seçimlerden ve arada akıp gitmiş olan ramandan mümkün mertebe hisse alarak bazı «endikasyon» lar ayuıp gostermek istiyeceğim. Herkes müttefiktir ki geçen seçimlerdcki netice karısinın: Kiıne görüneyim, kime görünmijeyim? suaüne Hocanm: Bana görüııme de kime göriinürseıı görijn! demesi kabilinden oldu. Yani halk sprilenleri seçmek için değil, seçilmiyenleri seçmemek intihabına iştirak etti. Kazananlann ve kaybedenlerin t>» noktayı asla gözonünden ayırmamalan flerideki hareket hatlarmi iyi çizebUmeleıinin esaslı şartıdır. I.âkin o zamandan bugüne kadar aynı hi«ler devam etmiş midir? Tam bir vueuh ve tarafsızlıkla gormege çalıssak bile buyuk kütlenin meyillerini evveldea kesfeüebilmek kabil değildir. ¥almz hâdise şudur: Bir seçimde. bizim memleket gibi halkımn pek büyük bir lusmı hiç bir partiye mensub olmıyan yerlerde inti» habı parti mensublarının reyleri kazandırmaz Yani İstanbulun 400 bine yaJun seçme.nlerinin meselâ yarısı kendine kayıdlı bir parti mevcud olsa onun için ortaya atacaği nameıdin halk tarafından tutulup tutulmaması bahis mevztm olamaz. Tarti kanallanndan geçip namkabul edilmiş herkes. kendini ço« » gvvenerek namzed gösterebi, lir. Ama eger elinde ekseriyet yoksa, kendi nanııedini halka beğendirmefc zorundsdır. İşte bugün bizde partiler bu vaJTİyettedir. Hiç biri kendi rey hactnine govenemez. Mutlaka halkın reyinl çpkfvrk namzed koymaga, yani mahn» begendirmeğe mecbnrdur. Geçen sefes biliyoruz ki, iki taraf da Uste başlanna. bir listeyi aürükleyecegi tahmin edilen bazı isimler koymuşlardı. Bunun tesiri olmadı değil. Zaten propagandalar d» hep bu şekilde yapıldı. Ama bu sefer öyle olur mu? . Çetin bir mücadele bekleniyor | Hocaya: | Haremin sokak sokafe geriyor, | diye haber vermişler. j Zannetmem, demiş, gczseydi bir | kere de bize uğrardı. ! Gazeteler: Bakanlar, mületvekilleri teUsik ' seyahatine çıkmtş, diyorlar . Zaruıetmiyoruz. Öyle olsaydı, bn kadar derin derdleri olan İstanbula da nğrarlar, halkın sıkıntı ve şi'ı.âyctlerile yakından meşgııl olurlardı. Böriler arasında sulh Başmakaleden devam Moskova gazeteleri hiJcurna devam ediyorlar Londra 10 (a.a.) Moskova gazeteleri şimdiye kadar konferans hakkmda hiçbir yorumda bul'inmamış ve şu son günlerde Almanya ve Avusturya meset lelerini bahis ırevzuu etTemi?lerdir. Bu hususta ilk yazı dün «Yeni Zamar.lar» derg;?inde çıkmıştır. Rus dcrgisi. Vnilletlerarası meselelerde hiJîikî bir terakkinin an?ak müttefikler ^li işbirliğini kuvvetlerdi r T.ck ve bu işbirliğinin düşmanlarım bertaraf etmek suretile mümkün olabileceğini yar.naktadır. «Yeni Zamanlar», bundan sonra İŞtirak edenler arasmda müsavat esaama dayanan miilctlerara<:ı namuslu bir Hbirliğini ihlâl etmek istediKerini ücri sürdüğü bazı Amerikan ve Inai'ıiz nüf J7.1u ma'.iamlarına hCcum etmekte, Almanysdak: InTİlizAmerikan bölselerinin birleştirilmesinin Potsdam anlaşmasının ihlâl edilmesi demek oiduğunu söylemektedir. . Bence bn sefer tstanbulda seçileceh beş, altı ismi halkın birer birer tetkik etmesi ihtimali çoktur. Yani liste başına bakarak topuna bhden rey verenlpıın sayısı, gecen seferkine nazaran çok daba az olacak ve halk listelcrde adam seçecektir. Onun için halisane tavsiyemiı odur ki başa kuvvetli bir lo komotif koyduk diye arkasına bir takım harekeUiz vagonlar takmak, trenin durNewYork'tan I^ondra'ya verilen masıııa, hattâ bağlanan vagonlann hnberîer ataletine göre belki de geri gitmesine Londra 10 (a.a.) Daily Telsgraph'ın sebeb olabillr. ^"•T;.shington mvıhabirinin bildirdiğine İmdi bu sefer Uste baslanna güvenip, göre Vr'ashington'da, Ingilterenin pek çilek sepeti doldurur gibi mostrası gü'yakmda Amerikaya resmen müi'acaat zel, altı mıcır bir tertib almak kin» ederek T jrkiyeye mslî yardımda bjlunalırsa al?m mutlaka seçimin kaybıru masmı ve silâh vermesini tstiyeceğı zanlntac eder. Binaenaleyh her şeyden ev Bsştarajı 1 inci sa.HıJede nedi'mektedir. Şirr.diye kadar Amerika vel dikkat edilecek nokta şu veya ba Münir Hayri Egeli hakkmda takriri vermiştir. Diğer taraftan muha ile İngiltere arasında tesü edilen notasebeble sa veya bu zamanda iyi veya fazakâr gazetsler de liap birden, hüku larda Türkiyeden özel oîarak bah?edilkötü icraya veya teşrie kanşmiş isim.karar verildi İik toplantınuı k a r a r l a n m.Pte hücumlarmda devam etmektedir memiştir. Fakat Bcyaz Sarayda ve Dış lerden ziyade yeni, dîri ve kanaatinl J Ankara, 10 (Tetefcnla) Müniı ler. [şleri Bnkanl'ğmda cereyan e .en mÜ7aMoskova 10 (a.a.) Dört Dış işleri her şeyin fevUnde tutan, partDerin aDemokrasi ile sulh. gercekleşmedikçe Bakaniarmın ilk toplantisı esnasmda a HajTİ Egeli, bazı yerlerde kendisine po | Daily Mail aazetesi başyazıstna şöyle kerelcrde. Inrilterenin, Türkiye hükudamlan değil, adamlann partileri tesia bu çe$id bortlamalarla karşılaşmaktan lis müfettişi sıisü verdiği hakkmdaki başlamak'adır: meüne yeni bir yardımda bulunmasi"r. şağıdaki kararlar ahnmıştır: ve idare edeceŞtne inanan ve kendi kenbaşka ne beklenebilir? ihbar üzerine mahkemeye verilmişa. «Hükumet itham karşısmdadır.> Yazar, muhtemelen pek yakmda imkânsız bir 1 Bevin'in talebi üzerine Triestsnin dine ayakta duran adamlarm namzed Ancak demokrasi ile sulhun tahakka. malî vaziyetiııin incelenmesi gündeme Bu husustaki dava bugün sona eTmiş, bundan sonra, millî selâmet namına, mü hale golec«ii acıkça bslirtilmişür. Amegösterilmesidir. Bu suretledir ki partiler ku, dunyayi nazizm ile faşizmden kur konulacaktır. mahkeme, kararmı bıldırmiştir. zakerelerin parti mülâhazalan üzerinde rikada hâkhn olan umumî kanaate göre, daha doğrusu namzedler hıOfcm reytarabüir. Ycksa tarilı tekerrür eder. 2 Bidault'nun talebi üzerine Dış Mahkeme, bu ihbarlardan bir kısnıı cereyan etmesini istemekte ve hükumeti Amerika Türkiyeye 25 nülyon I^liz Baftarafı l inci sahifede lerini kendi lchlerine toplayablleceklerB. FELEK Ömer Rıza DOĞRUL îşleri Bakan yardımcıları, Almanya ile r.ı suç mahiyetinde görmemiş ve Müniı muhalefetle işbirliğine davet ederek ya Lirası borc vermeği tasarlamaktadır. ve son harb yıllarında Türk milletinin «"• Zanr.edildiğLne göre, Yunanistana veyapılacak barış muahedesinde taKİb edi Hayriye ceza tayin etmemistir. Yalnız, zıstna son vermekteair. Cumhuriyet hükumetlerinin isabetli kaDrüy Graphiç gazotesi ife daha sarih rilmesi tasarlanan borc takriben 70 mil rarları etrafında insanla toplanmaları lecek usulün incelenmesine derhal baş suçltmun. bundan" üç sene evvel ArMevlÛd hvacaklardır. Halbuki NewYorkta ha navudköyündeki Raşid Rıza Tiyatrosu bir ifade ile millî birlik esasına dönül yon İngiliz lirası kadardır. Bunun ya sayesinde millî savunmanın ne suretle Dalıa on dört ya | iısı Yunan parasım desteklemek, yarısı ; jı l inci salnjede zıılanan gündemde bu nokta mevcud de nun bir temsili esnasında, tiyatronun mefini istemekte ve bir millî birlik kada silâh mübayaası için kullanılacsktır. başanldığına, Türk şeref ve itibarmın şına yeni basmışta. j \ " ğildi. binesi lürjmuna içaretle şunları yazbı'ıetçisile oraya girmek istiyen iazibat ğma göre her ikisinin yib'.eştirılmesi ve nasıl korunduğuna, ciharun girmek üzeO kadar güzeldi H, Washingtoıı'daki ingiliz mahfillerımn 3 Bevin'in talebi üzerine Avusturya erleri arasında çıkan bir hâdiseoe, vazi maktadır: re olduğu yeni sulh devTesinde her sakeza Sultana telefon edilmesi bahsinde «Bugünkü hükumet yapacağını yap beürttiklerine göıe, İngUiz ve Amerıkcn hada büyük hamlelerle, yeni başar:lax GÖÎTÜ1. dedl^inıaamuahedesi, konferansin sonunda değil, feli bıılunan poHs Bürhar.eddini çağıraNad Uluerle ;,"Ü2leştirilraesi, içim dolar, başmda incelenecektir. Zira bu huçusta rak kendisir.e yüksek sesle emirler ver mıştır. Bu hükumet yorgun ve bitkin bir 1ükumeÜeri arasmda teati edilen nota için devletin iktisadî ve malî bakimlarr man 5 Kapıcı Izzet. katil ka^arken aparkendi mden geçerlarda, Yunanistandaki İngiliz kuvvetlebir neüceye varamamak tehlikesi baş diği ve «Ben Emniyet mensvbu ve mü avuc adamdan mütefekkildir.» " n .asü mücchhez bulunduğuna geniş tıjnaa holünde herhanşi bir k'mpe buLiberal parti de bir takrir vererek hü rinin orada bırakılması veya geri alm ve doyurucu mütalealarla işaret etmiş dım. Şimdi on yedi gösterecekür. fettişiyim, seni berbad ederim» dediği lunmadjğını söylediğine, sonraclan meyyaşında bir gelindl. ması resmen bahis konusu olmatnıştır. 4 lîolotov, 1945 aralık aymda Mos ve polisi, bunları karakola götürmeğe kumeti tenkid edecektir. Nitekim, UTnutir." Bakan, bundan sonra Cumhuriyet Düğiınü dsna çıkan Kifat Akkaşlı ise İzzeti göryapmat Muhabir şunları ilâve etmektedir: kovada yapılan anlaşmaya imzasmı koy sevkettiği sabit olmuştur. Bu hareketi. Imiyetle hükumete müzahir olan News düğiinü v^e onv.nla konuştuğunu ifnde «Amerika Harbiye Bakanlıfı, Yuna hükumetinin isabetini v« programının degil mevludunu omuş olan 3 büyük devletin Çindeki si vazife halir.de bulunan resmî bir polis Chronîcle de bugün bazı tenkidlerde buetm«sine göre bu cih=tler üzerinde dunistanuı, bilhassa hafif silâhlar, uçak ve tahakkuk kabiliyetini maddelere daya kutmakmış talihim. yaset hakkmda izahat vermelerini, Çin memuruna müdahale ve emir mahiye lunmaktadır. top bahsir.de ihtiyaclan hakiın<la bir narak izah etmiştir. kararda, sonr?dan mejdana Benöen aynldıgı 12 işlerine müdahale etmemelerine dair ta ü j ı d e s a y l ı d l ğ ı n t j a n üç ay hapsine, fakat rapoT vermeğe hazır bulunmaktadır.> Bu münasebetle demokrasi tecrübesiçıkan Rifatın ifadesine dayanılması, !ki kisinin katili yakalandı mart çarşamha güahhüdlerini venilemelerini istediğınden j s a b l i a s l o ı m a dığm<Jan bu cezanın tecinin Türk milletinin muazzam ekseriye6 T Katlin sebeb ve saiki iyice araş dolayı bu mesele. yarın tekrar gözden nü ögle namazını müteafctb onun da Ankara, 10 (Telefonla) Muharriı tinin şuur ve olgunluğu sayesinde tehtınldıktan ve işaret edilen ncksanlar t;\ geçirilccektir. Bunun yarın nıüzakere îine karar verilmiştir. dinlryebileceği Heybeliadada, caınida Salih Oranın annesi Fatma Alacalı ik likesiz bir seyir takib etmekte oiduğuTuna taştı mamlandiktan sonra e'de edilecek neti edilmesini Marshall teklif etmiştir. mevlud okunacaktır. Sevenlerin gelmebabası Abdürrahman Alacalıyı Urla ci Ba4tara.]\ 1 inci sahi',edt nu, bugün dahi raevcud bulunan millî sini yalvannm. Vapur: 10,35 celer, delâil ve karir.cler tartıçıldıktan Prag 10 (a.a.) Tuna nehri Bratisla vannda Kabalakta öldürdükten sonrs 5 Marshall, Avrupadaki iş^al kuvt sopra bir karara varılraası gerekirken vetlerinin tahdidi meselesinin pıogTama va civarında taşmış ve bazi yerleri sular Vaçan Urlalı Ahmed Ak, Istanbulda ya devam etmektedir. Sovyet hükumeti birliğin bu yeni kalkınmada en büyük Annesi: Suad ' mesnedimiz olduğunu belirtmiştir. nin, şimdi Sovyet sanayi ve tarımında karar verümiş olıns^ıdır. ithal edilmesini istediğinden dolayı Mo altında bırakarak büyük zararlar ol seyyar tatiıcılık yaparken, Izmirden Bakanlar yamı Korkudeli, Hmalı ve rastlanılan ve iktisadî kalkmmamn baDavanm mürafaasma 15 güne kadar lotov, bu husustaki noktai nazarmı, muştur. gönderilen sivil jandarmalar tarafmdar; TEŞEKKÜR sarümasile Rusyada nisbî bir refaha ka Finike feölgelerinde tetJdklerine devam Yargıtay Birinci Ceza Dairesinde başla Marshall Çin meselesi hakkındaki nokNehrin sulan iki metre kadar yüksel yakalanmış, buraya getirilmiş ve UrBayan VEBKİN H. KAVANOZYANnn vuşulmasını geciktiren üunaliârlıktan edeceklerdir. nacaktır. , tai nazarını formül haline koyduğu za miştir. laya gönderilmiftir. ziyaı münaaebetile gerek cenaae îaerasiendişe duyulmakta oiduğunu gösteren Ulaşhrma Bakanı Izmirde mine lştdrak, gerei: blzzat gellg beyarn İzmir 10 (Telefonla) Şehrlmizde belirtiler bulurtmaktadrr. le düşman oluyorum ki! Bugün dünyada pek naJir görülen min Sovyet hükumeti sanayi buhranı bak bulunan Ulaştırma Bakanı şüfcrü Ko tazlyet etmeik ve gerekse meütub veya nettarlık duyşusu, bu kara ruhlu adaAkşam kındaki demecinde, geçen senenin istih çak, bugtm Karşıyaka tersanesini, De telgrafla ve çeleni: göndermek suretila mın yüreğinde nasıl yer edebilijor? Çılgin muhayyilem, zaman zarcan, salât programınm tatbik edilemediğini tıizyollan Müdürlügünü sdyaret ederek elem ve kederimize işUrai eylemek lut18 temmuz beni ne acayib ufuklarda gezdiriyor! iacelemeler yapnuş, bühassa tzmir H. funda bulunan muhterem dost ve aira Kâh, hasta benmişim, mahpus olan belirtmektedir. Diğer taraftan Sovyet taBîtişik odadaki kitab raflpuna gö3 manıriin İhtiyaclan etrafında malumat baianmıza şüfcran borcumuzrm suırulnmuıın makine ve traktöre âcü ihtiyacı benmişim gibi bir hulyaya dalıyorum. ge^dirdim. almış, liman vasıta noksanlarının en masna gazetenizin tavassutunu ricai O zaman, Turgud Bey gene, yakışıkh, bulunmaktadu. Fakat bunlar henüz teÇsrarengiz hastama aid herseyi öğrenkısa zamanda temininl ye talunü taiı ederiz. min edilememeMedir. Harb yüzünden merd bir erkek oluyor, masallardaki pemek istiyorum. Okudu&u kitablarm nev'i, Tefrika : 30 Nakleden: Hamdi Varoğlu Gesar, Alyanafeyan ve Arseman liye lşlerinin süratle yoluna, konulmasını ri padişahmrn oğlu gibi, gelip beni bu tahrib edilmiş olan demiryollan cer vaonu bana belki daha iyi tanıtacüi. aileleri muvafıls görmü^bür. sıtalannı ikmal edememekte, izabe fıuzun zindan hayatından kurtarıyor. Kitablan bir bir elden geçirdım. Ço «yok olacak. Ne mükemmel çey! Aç kal dadığını görüyorum. Bakan yarın ve öbür gün Posta, Telnnlarını afc sık tamir etmek gerekjŞu felsere kitabı. Icîerinde fi'ansızca, in »mak, açlıktan ölmek o kadar zor bir iş Bu şule ruhuma kuvvet veriyor. Hakikatle hayal arasında neden bu mekte, mesken inşaatı programı tatbik graf ve Telefon Müdürlüğünde. Devlet mi?...» gi'.izce olanlar da var. Bir an için söndüğünü zannettiğim bu kadar büyük fark var? edilmemekte ve meskensiz kalnuş mil DemJryollan İdaresinde meşgul olarak Kitabları karıştırırkon. rraroken cildTurgud Bey bu satırları, beni uçuru ümid nuru, Turgud Beyi kurtarmak için 20 temmuz yonlarca Ukraynah ve Rus, kışı çanrur ihtiyaçlan tesbit edecek, perşembe a li bir kücük dîfter gözüme ilişti. mun kenarında riolaşırken gördüğü gün verdiğim kararda muvaffak olacağunı Eğer Murtaza yanılmadıysa, pteşin ya dan kulübeler içinde geçirmektedir. samı Aydm yolile Ankaraya dönecek ve Açtım, baktım. Kur^unka!eml= yazıl yaznıış olacak. Bahsetliği ağlıyan bes bana müjdeliyor. Yakmda çıkıyor I rın düşmesi lâzım. Allah büyüktür. İnbu esnada hat üzerindeki çalışmalan ve I Bu güçlüklere bir de 1946 yılında fed nsış bazı notlar. Felsefe notları. Anladı belli benim. Defteri kapadım, yerine koydum, Fa şallah Murtazanın tahmini doğru çıkar. faaUyeti gözden geçirecektir. bir kuraklık inzımaın etmiştir. Bunun ğım şeyler değil. Bu jaii, Turgud Beyin, benim şahsı kat o sahifeyi kopardım. Yakın bir geç21 temmnı, sabah gıda maddeleri istihsalâtı üzerindeki neYalnız, sahifelerden b H mürekkeble ma karşı bilhassa kin beslemediğini mişte beni ağlatan mektubla beraber, oAcaba aldanıyor muyum? Hayal mi ticeîerini tahmin etmek kolaydır. BunSAYIN DOKTORLARA yazilmış. Merak edip okudum. O';uduk göstoriyor. Onun. etrafmda, yaşadığmı, nu da koynuma sakladım. rtörüyorum, yoksa hakikatle mi karşı tan sonra da orın müddet düşündüm. teneffus ettiğini gördüğü her varlık hak19 temır.uz karşıyayım? İnsan, gerçekleştigini gör dan başka, koUektif çiftlftlerde ciddî bir çöküntünün izleri sezilmektedir. Okuduğum o satırları aynen burava kında beslediği nefrete, ben de dahilim. Turgud Beyin sıhhî durumu dünkü mek istediği şeye ne çabuk inanıyor! Büni ağlajtığı için memnun. Aır\p bunu geririyorum: nün tıpkısı. Galiba, Murtaza haklı çıkacak. Belki Hep, bir parra salâh beklemekteyim. tesadüf; olsun. Tahmininde yamlmasın «Mektubuınu okudu, bir da'^a okıdu, hatrlamak ona azab veriyor. Kalbiniz, iyi öuygulara, göründüğü Hastalığm tabiî bir seyir takib ettiğini da, tesadüfe de razıyım. «sonra s^ladı. Denıek ki ben df bir ka«dmı ağlatabilivorınusurr.! Mesudum; kadar, daha doğrusu görünmek istediği görmek teselllsinden büe mahrumum; Ne var ki, çok sürekli bir korku geçünkü, ne hastalığm mahiyetini biliyo«tekmil b=şerijetin ıstırib cekliğini, ağ kadar yabancı değil, Turgud Bey! çirdiğim için, bu ümide fezla bel bağrum, ne de hangi safhalardan geçmesi «layıp sızladığmı jrörebi'^em! Faknt bu Bnhunuzun gizli bir köşesinde, mer Baytarafı I Inci sahifede hyamıyorum. • Ya aldanıyorsam! Ya «rfiemnuniyti'n tom dejil... Bu ağlst*t lsnıçt, solgun da olsa, titrek de olsa, icab ettiğini. lardır. Bakanlar Kurulu önümttodeM mevsimsiz seviniyorsam! «ğırn inssnı ke?ki hic gijrmese^'dim. O gene bir ışık saçıyor... Turgud Beyin karyolasmm yanından gelmiştir. Öğle toplantılannda incelemelere devam ede• nun gözlerini yaşartmak saadetini hiç Bu ısıâı parlatmağa çalışacağım ve mümkün mertebe az ayrılıyorum. Yacektir. Kalkınma plânı kısa bir müddet T < Hayır. hayal görmemişim! «t?+ ra îaydın!... O^f! Bcni çileden n rçnc bir insanın ruhunda saklı saf duy nında buluriduğum zamanlar hoşnudsuzsonra daha geniş bir mahlyet alacaktır. Ateş düşmeğe başlıyor; nabız eskisi Hü^umsc. enerji santrallannın kur «ka'tan bıı hilırayı kaf'tmf an ?öküp ata gularla, çi.'detli fedakârlık hislerini hor luk «etirmediğim sezer gibi oldum. «bilsem! Hatırlpdıkça i^kence çektil'iın rtirınçmek gerektiğini size itiraf ettireEli elimde, saatlerce başı ucunda, kı kadar hafif değil; ter de azaldı. Bu sa masına büyük bir önem vermektedlr. Bu «daha başka ceyleri de 7İhr.imden uzak eeaim. mıidamadan oturuyorum. Bazan, kolumu lâhı ne büyük bir sevincle karşılıyorum! santrallar memleket sanayünde olduŞimdiye kadar en yüksek ses yıldızlprını tanır.dırmakla Akşam ğu kadar içtimai sahada da büyük hlz•lajtırmak kabil oha! D'işvnce clcnilen Hahikati göreceksiniz. Yureğinize omuzlarından dolaştırıj'orum, ateşler şShret bulan «şeyden bende zeiTe kalraasa, varlığım •.rjercilik duygul?n dolsrken, intiharm içinde yanan başı, benim başıma yaslaTurctud Bey şimdi sakin bir uykuya metler sağlayacaktu. Bir müddet evvel daldı/ «can herf?yi. maziyi de, hali de, istikbali bir kahpelik, bir delilik, ilâhî kudreü nıyor. Çatalaganda inşaatına baslanan ve ilk «de yok edebilsem!.. Bu neticeyi ölümde hor görmek oiduğunu anlıyacaksmız. Sükut içinde geçen bu uzun dakikalar Öyle sakin, öyle tabi! bir uyku ki agızda 20 bin kllovat er.erji verecek olan »arasam ne olur sanki? Ben öliip yok oÇatalağîi santralımn inşaatı 1948 senesl Gecenin koyu karanlıklarında ışılda zarfında, beynimde öyle fikirler kayna bakmakla doyamıyorum... Müdiriyeti büyük fedakâıhklarla Ankaradan getireceği «lunca bütün bunlar da berıimle beraber yan bir yıldız gibi, ümid şulesinin prrıl şıyor, Naki Beye öyle diş biliyorum, öyyazında sona ereceitlr. (.Arkan var) yeni bir yıldıza pek yakinda takdim edeçekür. Konferansin iş başarabilmesi ve bir neticeye vannası için galibler arasında bir barışın kurulmasına lüzum bulunduğu şüphe götürmez. Çünkü galitîer arasındaki çatışmalar ve çeşid çeşid tartıjmalar devam edip giderse bunun doğuracağı netice dünyanuı daha vahim bulıranlara yürümesi, ve bunun daha felâketii akıbetlet hazırlarnasıdır. Gerçi durıur>.ın bu mahiyeti almssı yüzünden faydaîanmayı gözeten ve buîıranlar sayesinde serbestliğe kavuşan ifratlarm istismrnnı barışı kunnağa üslün tutan bir talum taraflnr buîunduğu göze çarpmaktadır. Fakat dünyanın mukaddcratını da buıılaıiiı clinc bırakmak, ve diinyamn isiikbaiini körletnıck, her hakîj reva dcğildir. Onun için her şeydeıı önce Dörller arasında bir barış kurmak ve halledihiıesi istenen meseleleri bu barışın sağladığı anlaşma ve güven zihııiyeti içiııde halleimek en doq;'ju harekcttir, vc General ÜVÎarshall'ın bu csa^ üzerinde ısrar edcceğini söylemes;, bu noktai na.n:;ı Amerikaca ' i r e^us olarak kabul edilmi; o'duğunu aıılaür. Ihtimal ki Moskova konferansınuı bir iş başarıp başarmıyacağı bu Döıtİpr paktıı:m im.:a'anıp imzaîo.nrr!anıasile anlasılacak ve bu sayede sulhun kurulup kurulnuyacağı da s<iz götürmez bir açıkhkla nıey.îana çıkacakür. Gslib devle.'er arasında banş vc gr.veıı kîuviîcîuinı takdirc'e tlünyumn suiha kavuşması elbette ki kola>laşır. î'akot jaübler, birbirlerile didişmeğe ve birbirleraıin yaptıkîaıını bczmağa devam ederlerse bu anarşiye son vermek için herhalde d;ıha barka bir çareye başvunnak icab eder. Moskova konfcransının safbalan bu çareyi belirtecektir. *** Baştaritı 1 tnci sahııede trgiliz askerîeri arasmda büyujt bir çarpısma başludığma hükmetmişlerdir. Diğer taraftan, Nathanya civarında biı otomobilir.e otomatık silâhlarla hüoum edilmişti». Lotıdra 10 (R.) Kaçak yahudi muhaciri g:tiren gemilere karşı Filistin sularmda sıkı bir kontrol hareketine geçilmiîtir. Diğer taraftan, sahillerde de kaçak şekilde karaya çıkmağa teşebbüs edecek yahudilere karşı sıkı t^dbirler ahnm"=t]T. Filisfinde tedhiş ); 1 inci sahijede rereie ileri gitmişlerdir. Türliiyeye 150 rr.üyon dolarlık kredi açüacak Londra 10 fBB.C.) Washinşton'un yctkili mahüllerinden alman habeTİere före. Ba;kan Truman çarşamba günü Kongr?ve sunacağı mc»ajda Türkiye için 150 miİyon dolarlık bir kredi açılmasır.ı istiyscektir. Türk!?fe ve yard.mı y İnglÜerede 1 tnci saiıifede madın bu vaziyeti karşısmda kayınpederi Bohor ile yegeni (Refkamn karc'eşl) Izak, müteadddd defalar kendisiae giderek bu halden vazgeçmesini söylemişlerdJ. Pakat Davidi karısinın yanına ööniürmek nıümsün olamamıştır. Nihayet paaar günü Davld, yanında Sara adlı bir kadınla Balatta dolaşırken karısı Refka ile karşüaşmıştır. Kadm. kocasım yabancı bir kadınla görünce kendisine çıkışmağa başlamıştır. David, bu vaziyet karşısında olanca kuvvetile karısinın çenesine bir yumruk atmış ve bu da yetmfyormuş gibi kadını bir hayli de dovmüştür. Refka'nın kardeşi İzak, hâdise yerine gelmiş ve a,blasını eniştesinin eiicden kurtarmıştır. David Ue İzak, yol ortasmda uzun müddet münalcaşa ettikten sonra ayrılmışlaıdır. Cokakta \ukua gelen bu hâciseyi mütaakıb David. yanında bulunan Sarayı p vine bırakmış ve o civarda bdr meyhaneye giderek akşam geç vakte kadar lçmişoir. David, adamaJnlU sarhoş olduktan sonra kansının evlne gltmiş ve kapıyı acan kByınpederi Bohor'a, İzakl sormuştur. İhtiyardan «evde yo'i> cevabım alan saıhoş, etrafa ^saldırarai evin c&mını, çarçevesini kınnata başla^ mıştır. Bohor, damadına mâni olmalt istejince David, cebinden ince uzun bir kama çıkiirmış ve olanca tuvvetüe kayinpedsrinin kalbîne saplamıştır. Bolior, aJdıgı yaranın tesirile derhal bimüş, David de kaçmıştır. Geçeyi Ortaköyde bir kahvede g~çiren katil, sabaînıeyin pollse tesllm olmuştur. Cinajetin taiıkikatîna el koyan nöfcetçi savcı yard'mcısı Şevket Arbak katilin sorgusımu yapıp nezarethaneye gonderrciştir. Da'/ldln bugün Suçüstü. Kanunlan gereğince Ağırceza rnahkenıesine verilmesi kuvvetle rr.uhtemeldir. BalaSta cinayet Bakanların tetkik gezileri Ankara cinayeü Rusyada zorluklar UYANİNCA i j ÇOCUK SESİ1 Büyük sanayi kalkınma programı CARDİAZOL DİCODİD CÂRDİAZOL CHİNİN CARDİAZOL EPHEDRİN DİKKAT! K R I S T A L
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle