18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
' \*. POKERPIAV FAZOff B^DE POKER bıçağı kullanan, öfke bilmez hiç bir zaman... 23 üncO yıl Sayı: 8105 umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290. ZIL IRMAK ARA KOYUN) :.ŞKMBE akşamı 9 da en büyük Türk f ilmi K EFSANESİ E K'te D oğ an F i l m Salı 11 Mart 1947 Moskova Konferansının Ilk Dörtler, Konferansın gündemini hazırladılar Sovyetler, Çin meselesini ortaya attı, Amerika, bu işin Çin murahhasmın da Truman, yarm kongreye sunacağı huzürile konuşulmasını kabul etti mesajda Türkiyeye 150 milyon dolarlık kredi açılmasını istiyecek NewYork 10 (Radyo) Başkan Truman, çarşamba günü öğleyin âyan ve mümessiller meclislerinin müşterek bir toplantısında bir d«meç verere'k Yunanistana ve Yakınşarka, bilhassa Türkiyeye yapılacak yardım hakkında yinni dakika sürecek söz soylıyeoektir. Cumhuriyetçi âyan üyelerinden dış polhika encümeni şefi Wandenberg, Beyaz Sarayda 80 dakika 8Üren bir görüşmeden sonra gaaetecilere cBaşkan, Yunanistana yapılacak yardım hakkında bizhnle büyük bir samimiyetle görüşmüştür» Fakat Mr. Truman'ın kongr«y» Tereoeği meaaj yalruz Yunanistana aid olmıyacaktır ve Başkan Truman, bilhassa Türkiyeden de bahsedeoektir. Zaten Dıj Işleri Bakanı GL Marshall, bu koruıya temas ederken: «Yunanistanm Amerikadan yardım görmesi, Türkiy«nin otomatik bir surette yardım görmesi demektir> demiştir. Oırun için bazı gai**eler, Yunanistanla Türkiyeye yapılacak yardımın miktarını tasrih edecek de Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Amerikşnın Türkiye ve Yunanistana yardımı unu Yargıtay Başsavcılığı, idam kararının altı noktadan bozulmasını istedi Konferansm toplandıgı Moskovadan bir görünüş: Yukanda Marshall ve Bevin, ayağıda Bidauh ve Molotov Ankara cinayeti Evvelâ Dörtler arasında sulh üyiik Dörtler, dünden itibaren yeniden toplanmağa ve konuşmağa başladılar. Maksadlan, Avrupa banşmı bütiinlemek için Almanya ve Avusturya meselelerini de halletmek, bu sayede Avrupanın huzura kavuşmastnı sağlamaktır. Fakat maksadın bu şekilde Ifadesi. ancak dış görüniışe göredir. Hakikatte ise Büyük Dörtler, Almanya meselesini, yahud Avusturya meselesini halletmeden önce. kendi aralannda bir anlaşma ve bir barış yapmak üzere toplanmışlardır. Şimdiye kadar nice nice defalar toplanarak bu enlaşma ve banşı yapmağa uğraşan, arasıra da bıınu başarmağa muvaffak olmuş görünen Dörtler, kâh nazariyatta. kâh tatbikatta başgösteren aksakhklar yüzünden aynı konuya tekrar dönmek zorunda kalmışlar, en nihayet geçen NewYork toplantılarında Mihverin eski ortaklarına aid barış andlaşmalannı tamamlıyarak bunlan imzalamışlar ve Avrupanuı en büyük meselelerini, Moskova toplantısuıa bırakmışlardı. Fakat geçen yılın sonlanndan bu martuı başlanna kadar geçen müddet esnasında iki taraf arasındaki anlaşmazhk yeniden kendini göstermiş ve her tarafuı ayn bir dava, ayn bir gaye, ayn bir hedef peşinde koştuğu göze çarptığuıdan, Moskova konferansının asıl vazifesine başlamadan yani Almanya ve Avusturya meselelerini ele almasmdan cvvel, Dörtler arasında bir banş kurmakla meşgul olması icab etmiştir. Çünkü ancak bu banş kurulabildiği takdirde, eldeki meseleleri halletmeğe imkân elverecek, yoksa Dörtler arasındaki aynlıklar ve anlaşmazbklar, barışsızlık buhranlaruun daha keskin bir mahiyet almasına sebeb olacaktır. Dörtlerln evvelâ kendi aralannda bir banş kurmak işile meşgul olacaklarmı anlamak için Dış İşleri Bakanlannuı demeçlerini gezden geçirmek kâfidir. Amerika Birleşik Cumhuriyetleri Dış İşleri Bakanı General Marshall, Moskovaya vardıktan sonra (iört devlet arasmda bir pakt imzalannıası üzerinde ısrar edeceğini söylemekle, ilk ihtiyacm galibler arasında bir barış imzası oldıığunu açıklamıştır. Zaten General MarchaU'ın selefi olan Mr. Byrnes de aynı fikirde idi ve anlaşılan İngiltere de a3"nı fikri desteklemektedir. * * * •w Arkan Sa 3, Sü. 4 U I Trieste meselesi de gündeme alındı, en nazik iş Almanyanın istikbalidir Moskova 10 (Radyo) Sovyetler teşekkür etmlş ve bu konferansm ehemBulığı Amerika Birleşik Devletleri, İn miyetlne lşaret ettıiten sonra, Dış İşlegiltere ve Pransa Dış İşleri Bakanları ve ri Baksrian Konferansının bu defa diger murahhasların iştlraKile Moskova toplacdıgı memleketın mümessill sıfaKuıJ'erEnsı bugün açılmıştır. tıle Molotov'dan başkanlık mevkıim işİlk toplantıyı açan Molotov, kısa bir gal etrr.esl ricasında bulunmuştur. Bunutuk soylemiş ve konferansa iştirak e . na Birleşik Amerika ve Pransa murahden Bakanlan ve muavinlerı, gerek hasları da iştirak etmişlerdlr. hukumetl, gerek kendi adına. selâmlaMolotov, yapıbn bu teklife teşekkür tnıştır. îngiltere Dış İşleri Bakanı Mr. etmiş. bundan sonra da Diş İşleri B a . Bevın, kendılerine gösterilen iyl kabul kanlarının sıra ile başkanhk mevkiini den dolayı Sovyetler Blrlıği hükumetlne ArJcast Sa. 3, Sü. 2 de Miicadele çelin olacak Ankara 10 (Telefonla) Ankara d haMnn<i»hi Bol» aa*bk«m«8i kararaun bozulmasını istiyen Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesinde asağıdakı noktalar serdedibnektedir. 1 Dr. Fahri Ecevitin telefonu Gzerine hâdise mahalline ilk olarak gelen polis memurlarmuı te^)iti ile dinlenilmesi, 2 Hldise mahallind* kayboHugu Iddia edilen patlamamıs bir aded mertniye aid dava dosyasile esas dava dosyasınm birleştirilmesi, 3 Katilin asansörîe çıkan şahıs plup olmadığının kabul edilebilmesi için evvelemirde Çacuk Esirgeme Kurumu Apartnnanında oturanların dinleniîmesile vasıflan bildirilen şahsm o gün o raatte bu dairelerden herhangi birine gidip gitmediğinin tespit ediknesi, 4 Sultan, avukat Suad Berkin evtnde hizmetcilik ederken katilin Reşid Mercan olduğunda ısrar ettiğinin avukat Suad Berkin ifadesinden anlaşüdı Arkas\ Sa. 3, Sü. 1 de Büyük sanayi kalkınma programı Hükumetin hazırladığı proje, Bakanlar Kurulunda görüşüldü Ankara 10 (Telefonla) Ssnayi kalkınma plânîmızın ana hatlannı lhtiva eden projeler Bakanlar Kurulunun soa toplantısında lncelenmiştır. YcraUi serveüerimizın daha verimll blr h a t getırilmesl için 10, mensucat ve diger işlerle ilgill sanayl için 5 yıllık bir müddet kabul edilmesi muhtemeldir. Sümerbank ve Etibankla birlıkte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklan bu konuda üzerîerine önemll vazifeler alacai Arkası Sa. 3, Sü. 5 fe İdam mahkumu Haçmet Orbay Ingilterede muhalefet Muhafazakâr parti hiikumefe güvensizlik lakriri verdi Hububat ihracı scrbcst bırakılmıyor Dün Ticaret Bakanhğı tarafından bir tebliğ neşredildi, evvelce verilen karar değişmiyor Rusyada zorlnklar Londra 10 (a.a.) <Observw» in özel muhabiri şunları yazıyor: Sovyet hükumeti tarafından 1947 deki fetisadî durum hakkında verilen izahatta, Sevyet iktisadî hayatınm geçirmekte olduğu harb scnrası buhranı büyüfe bir r samimîlikle açığa \ urulmuştur. Sovyet harb sanayiinin barış icablarına uydurulmasmda karçüaşılan güçlukler artma Arkas\ Sa. 3. Sü. 5 te Universiteliler Celâl Bayarı ziyaret ettiler Genclerle hasbıhalde bulunan Celâl Bayar? memlekette demokrasinin derhal yerlesmesi lüzumu üzerinde durdu Ankara 10 (Telefonla) Bugün Ti içinde Toprak Mahsulîeri Ofısinin köycaret Bakanlığı tarafından neşredilen bir lüden aldığı hububat ve bakliyatın yeBir gazete: «Hükumet tebliğde, son zamanlarda mısır, arpa, yu kunu 850 bin tona yaklaşmış ve müs laf, çavdar gibi çeşidli hububatın doğru tahsile bu suretle 16,500,000 lira ödenyorgun ve bitkin bir dan^ioğruya tacirler tarafııvdan ihracma miştir. Bu müddet zarfında alman afmüsaade edilmesi için muhtelif bölgeler yon miktarı 172 tonu buimuş ve dört avuç adamdan müteden Bakanlığa başvurulduğu bildiril milyon lira tutmuştur. şekkildir» diyor mekte ve şöyle denümektedir: Hububat ihracının m«mleket ihtiyacıLondra 10 (a.a.) Geçen hafta hükuna göre ayarlanmak suretile Ofisçe yamet tarafından yayınlanan ekonomik pılması hususundaki hükumet kararmda tasarılar hakkında bugün Avam Kamaherhangi bir değişiklik icrası bahis rasında başlıyan müzakereler münasemevzuu değildir. betile muhafazakâr parti bir güvensizlik Esasen Ofis, teşkilâtına. arzedilen. bu Arkan Sa. 3, Sü. 4 te nevi hububatı belirli ahm fiatlarile mubayaaya devam ettiğinden, bu gibi maddelerin satışında bir zorluk da mevcud değüdir. Binaenaleyh, h«rhangi bir Ihrac tbnidile hububat üzerine yapılabilecek muamelelerin mııhtemel zararlarından tacirleri koruyabilmek için, serbest ihrac imkânnun mevcud olmadığuu Bakanlık tekrar hatırlatmayı faydalı görmüştür. Ankara, 10 (Telefonla) 1946 yüı Filistinde tedhiş Bakanların tetkik gezileri Sıkıyönetim bölgesinde tedhişçi grupu yaylım ateş açtı. 5 ölü, 20 yaralı var Maliye Bakanı Antalyada mühim bir demecde bulundu Balatta eiııayet Bir Yahudi genci, kaympederini öldürdü Antalya 10 (a.a.) Maliye ve Bayındırlıîc BakarJan bugün Antalyada kalarak sehir içınde başlamış ve başhyacak olan imar ve bayındırlık me\"zularını ve civardaki ziraî ve iktisadî tesis ve mevruları jrerinde incelemişlerdir. Akşam Bakanlar şerefine Belediye ve Celâl Bayar, Üniversiteli genclerle görüşürken halk mümessillerinin i?tirakile bir zivaÜniversitelilerin, gencler hakkında D. fet verilmiştir. Ziyafetten sonra Halkeîstanbul Üniversıtesi genclerinder. Balatta fecl bir cinayet işlenmiş, DaPartinin ne düşündüğü hakkındaki su vinde .toplanan Antalyalılarla mürekkeb 25 kişilik bir grııp dün öğMaliye vid acıında bir Musevl genci kayınpeKaçak Yabudi muhacırlarının burnnduğu bir gemi Hayfa limanında leden sonra D. P. Başkanı Celâl Bayar: alıne Celâl Bayar, muhtelif konuşma Bakanı Halid Nazmi Keşmir bir musa derlni öldürmüştür. İngiliz kuvvetleri tarafından tevkif edildikten sonra İstanbul II Parti merkezinde ziyaret «t larda bu noktanm anlaşıldığını ızah habede bulunmuştur Bakan, bu hasbıBalatta oruran David adindaki bu mişler ve hasbıhalde bulimuşlardır. ettıkten sonra gencleri olgım bir vazı halınde Turk cemıyetinin Cumhuriyet genc, üç sene evvel Refka adında bir Telâviv 10 (AP.) KüçüK bir tetmen tahmm edıldiğıne gore bu grup en Görüşme, hayli uzun sürmüş, bu arads yetto gördüğünü, bundan da büyük ten evvelki devrine k:sa bir işaretten kızla nikâhlanmıştır.. Nikâhtan sonra hişçi grupu Telâvıv'in Sıkıyönetim bol fazla 15 kişiden müteşekkildi. Silâh ses6onra Cumhuriyetin başarılarma geçmiş gerdege bıle girmeden kaçıp giden da gesinde yaylım ateşi açmış ve neticede lerini duyan şehir halkı tethişçilerle genclcrin sorduklan sualleri D. P. başbir haz duyduğunu ilâve etmiştir. Arkast Sa. 3, Siu 5 te Sa 3, Sü. 6 da kanı cevablandırrmştır. Arkatı Sa. 3, Sü, 5 te Arfcası Sa, 3, Su. 6 da 5 kişi ölmüs, 20 kişi yaralanmıştır. Res
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle