12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
M USI K I YENİ ESERLER Matomatik, Fîrfk ve Kanyada Metod dfaıt«n&tSfe, Flslk T » •KtajaOm «ÎUe yaruılarL&n tru wert lla« old'jgu k i u t u tJnlTersltenln f«jwC« bölümü otUTUOularuıı da Hgtl8E.dlrme4rt«llr. i l a t » matüüe flzlk ve ktmyanın m«todolo]lsinıdeD. t n h s e â c n b u klt&bda müelllf bu bahlslere tOd Tn.n*ıv problenU«TlDl a y n ajn IncnllyoT Şlmdly» kadar mantık kltabiarmda 7ar alan ve adata kULsrUüeşrolf olan bir çak yanlışlan âuzeltlyor, her kısımda Ulmlsr tarüılnüon « ' " " " ; mlsallsr Tertror# T a l n u b u derslarl okuyan ögrencller lçln ber aydın lçln faydalı olan b u eserl okvıyuculanmıza t»"slye edeıla, Uraumî tevzl yerl Ecbal Kltabevl olaâ b u eser 1 0 ( J kurus flatla satılmaktadır. r CUMHURÎYET 11 Mart 1947 Manuel de Falla ile bir görüşme Bir şubat sonu, Arjanün'de •bulunu geçtiğini söyledi; ona eserlerüü gdsteryorduk. Henüz biraz sıcak olmakla be mcğe gelen genc aıusikişinaslar fazla raber, güzel havadan istifade etmek ü sabırsız insanlarmış. Gayretieri neücezere kocamla berabeT Alta Gracia'ya siz, eserleri sönük, parlak olunca da gitmiştim. Arjantin'de mevsimler ter ruhsuz ve muhteviyatsızmıs. Bestelereinedir, orarnn şubat sonu, bizim eylül deki tecanüs eksikliğinden ve herkesin 6cnumın atmosferini taşır. «Yüksek iu sapmak iste'diği ckolay yoldan» şikâ tüf» manasına gelen Alta Gracia, Cor jret ettL Daha ziyade ruhun derinliğine doba adlı cazib şehrin yanıbGşmda, 18 inmeierini, daha çok salışmalannı, heı Lncı asırdan kalma hatıralaria dolu, ka şoye yeni baştan başlamalarını istiyordu» Bu ö'ğütü verdiği gencleT, bir dalabalık, şirin bir köydür. Mamıel de Falla'nın, Alta Gracia'ds ha semtine uğramamışlardı. oturduğunu bildiğim için, telefon ol madığından, han sahibirjn delâletilc kendisine haber göndererek teroara geçtim ve ertesi gün üstadla görüşmek imkârını buldum. SEVEN NE YAPMAZ ^ 1947m Elf BUYUK TÛRK FİİMİDİR! Şeker fiatında indirme yapılalı iki ayı geçtigi halde birçok şekerli maddelerin fiatlarında hiç bir değişiklik olmadı HALK1N DitiNDEN Ö L Ü M Hattat HamM Aytaç ve Kadrl Aytaçın raildelerl RAHtLE AYTAÇ ştmlgraf Halkalı glbl d v a r köylere gltmek Olcuyucu2«rımjzdajı aldıŞunıs bir çok mek raköy : tufclarüa günlerdenberl aynl mevzuua t e lçln e n kısa ve düz yoldur Te bıttabt TeT T » n q edlldlglnl görüyoruz. 'Cınuınlyetle <ÇÖ şllköye m e n b ü t ü n clvar köylülerln geçtiğl ker flatmda yapılan lndlrümenlıı lkl aydır caddedlr. 2 Ylrmiden fazla evi İle bir ukokulu eksert şefcerll maddel«rtn flatına h i ç ttr tesır yapm«d!Sırwlan» çlkAyet edtllyor, b u olan bir yoldur Şlmdiye kadar tamlr edümlş yollann hurueta miıhaîleblcllerln, tatlıcUarın şerbetçi:ertn şekerlemecllertn pastacüarın vo ehemmlyetl Ise blzlmklnden çok farklıdır. a&faltla döşenmlş Cyls satr esnafm ı v u r ö u m duymaz» l ı i t u de Hattâ u a l a n n d a ram ettliîleri' mlsaî olarak gSsteıT.lyor. G e r . yollar vardır ü oralarda ancak bir veya l k l çekt«n okuyuculunmız b u şUtâyetlertnd'e ov b u l u u m a i t a d l r . O n u n l ç ! n y o l u m u n ı n haklKlırlar. O maddelertn fiatlarında büyük tamlrl b u s u s u n d a Beledîys alâkadar I M U bir tobeddul olmadıgını blz de blrer m ü s kamlarının tekrar dikkatlnl çekmenlzl rtca telıllk olmamız dolayıslle pek lyl farkedlyoruz. Ve ş u satırlan yazarken bllb&ssa bir nokta üzerlnde durmat lhtiyacını d u y u ycruz Şeker flatlannda tebeddül oldüğu anı tafeîb eden llk günlerde An<tara Bele dlycsl derhal faaliyete geçerek şekerli m a d delerin flatını yeniden tesblt ettl Te esnafın bu eeas üzerinden satış yapmasını s a g ladı, Belodljemlzln de aynı hızla barekete goçmeflnl beklerdlk Çünkü herbangl bİT İFtidaî rcaddede ufacık bir yüSselrae g ö rüIdUğü a c d a sanlye kaybetmeden m a m ı ü . lerin Hatlar:r.ı arttıran e s n a l m ş e i e r flatl a n n d a t l tenezzül netlcesl mamullerlnln flatlannı kendUerlnden düşürnıelerlnl befe. lemek biraz safdlllık olur. Onun İçin D a Iml EncOtcenln, flat murakabe heyettnln boş l n t l z a n bıra&ıp ecer]lk tedbîrlerle h a l kınmnn zaranna devam edegelmekte o'.an variyetln iılr a n evvel önüne geçmesıal dl lerla. * * * * * * İnsan onun Arjantlnde az çok mesud olduğumı hissedjyor. siyasî h^berlerder. hoşîandıgııu farkediyordu. Ellerl hâlâ kıısursıızdu. Bıınlar küçük ve kudretUydller Bir yandan Scarlatt* İle hayret verici bir benzerlik. diger yandan İsparu Ustadın, bir Arjantinli dostu tara Sıvas Polls Müdürlüeunden mtitekatd yol folklorile içli dışlı olmuş bir miifridan ıkameüne tahsis edilen evi. bü vazeneli rausdki anlayışmın tercöman: Rizeli merhum Türütoğlu Mustafa Şev ! golf saha&ına bakıyordu; daha ötede, kl 8e\oesi, deniz Binba$ıs Amlr Tijrüt olaa eller... Cordoba tepelerinin yumuşak, kurşunî ile gümrük muayene memuru AbdülKecdlsine çalışıp çalışmadıgını aorhatlarıodan bmşka gözü oyaiıyan biç biı menn.an Türütün anneleri dvım. Stüdyosunun »çık k&pısına doğnı şey yoktu. (TATMA TÜRCT) baktı ve cher gün, gece geç vakitlere Fslla'nın küçük evi bir siırü kaktüs, kadar çah^ıyonını» dedl. Kızkardeşi, lftdiln gece rahmeti ratmuma kavuşmuşbir kaç selvi ve eter çiçeklerile bezen(mı kesü; onun çok geç, ancak geoe on tur. Cenassesi bugOn ögleden evvel Beya^ mış bir bahçenin ortasında bulunuyordan sonra çaJışmaga başladığını anlatb zıd Soganaga mahaHesiadeki evındon du. Yavaşça çjngırağı çaldık. Reyaz re bir el hareketlle bu çalışmanın, bü kaldınlarak Beyaad camünde öğle nadan çok KjaVJenli, on altı yaşlarmda, tün gece boyunca sürdüfeOnü lfade «ttl maaıa tntttealab cenaae oamazı kılınedalı bir genç kız kapıyı açtı. Evin haFalla gultimseyerek <Atlanüd> e çalış dıktan sonra Edirnekapı Şehidliğine nııru ve üstadın altmış yaşındaki kıztıgını söyledi ve heyecan dolu Sasa cüm defneailecektir. Mevlâ r&hmet eyllye. Jcardeşi, bize hoş geldiıüz, dedi. Küçük lelerle bazan fransızca, bazan ispanyolve hiç de güzel olmıyan bir salonda, biı ca, yeıü eserinden bahsetti. Onu dinkae daMka beHedik. lerken lnsan, Atlaatik Okyaousunun Üstad, seri, sert adımlarla yurüyen. burşunl sularmı, tspanya kıyısının açıkıss boylu, öksürüklü bir adam.. AdetE gmda cenlae gömülen şehri görür gibi maddesiı bir vücudü, parlak gözleri, oluyor. Bir delikanh buradan yeni bu keskin bakışları; genlş ve yüksek bh dünyaya bakıyor! Bu hayalet jekil, kaelnı; ince ve mavi damarlarmın görün hb ve madde kazanıyor. Kristof Ko » düğü narin, çok narin sokakları var. loırbun üç yelkenlisl deniz* açüıyor. El sıkışında bir çekingenlik seziliyor. Konuşmamız sürüp gidiyordu. IhtiHer halinde büyük bir dostiuk ve biyaçlarının mahdud oîdugu, Ihtlrasınin, raz da tecessüs edası var. ejer tükenmemlşse raptü rapt altına Oturup uzun boylu konuştuk; İspan alınmıj, tamamen flklr hallne gelmls yaüan, ahbablarından, gazetelerden, bh buluııdugu farkedlUyordu. Küçük balkolamanlar mühim bir devlet adamı olar. nu açık pencereden, selvılerle çevrili dostu Cambo'nun anlattıklarına naza Alta Gracia görünüyordu. Birdenbire ran, sürgündeki İspanyollann neler dü gök sanki yaklaşü, rüzgftr dindi, bütün şunduklerinden bahsettik. gölgcler ağırlaştı, yüdızlar yükseMi. Kızkardeşi bir orta boy şişe Jerez şa Defterime birkaç satır yazmasını rirabı fetirdi De Falia biraz aldı tekra: ca ettim. Tereddüd etti, sonra defteriml öksürdü. Kendisine neden Buenos Ai~ alıp yalıuz başma, beş dakik» kadaı . reso gelmedi*mi sorunca, şehirlerd* çalışma odasında kaldj. Onun ayağa yaşıyamıyacağını, hattâ Oordoba Üni kalktıgını gördiik, defter büyük piya versitesindeki dostlarını bile görmek is» nonun kenannda duruyordu, güzel biı temediğini söyledi. Acaba İspanyaya nt iki cümle yazmıştı. zaman dönecekti? Uzun bir sükuttar, Bana defteri, özür diliyen bxjş biı sonra tEvet, dedi, gitsem mi, gitmesem eda üe geri verdi. Üstaddan sekizde aymi diye düîür.üyonım.> rıldık, bize holün kspısını açtı, fakat Bir «mekteb» kurmak fikrinden vazdı^an çıknuyarak. Lady K. P8zar günü saat 18 de Beyazıd Taisün arasında 34 numaraJı otobüste para çantamı düşürdüm. Bulan Altıncıdaire. Aybastı sokak 20 numarada Meiımede getlrdigi taidirde 100 lira verllecektir. müptelâ oldufcu kaib hastalığından kvırtuiamıyarak velat etaalştlr. Cenazesi 11/ 3/947 salı gilnü saat 11 de Ç&rşakapıdakl evinden kaldmlarak namaza Tevkıye camiinde taltndıkten sonra Periköyündeki aile mezarlıgına devnedlleoektir. AUah raJımet eyksin. *** ORHON ARIBURNU MÖNİR NURETTİN NADİR NURETTİN SAFİYE AYLA i ?APA*t KAMİL Beş çocuklu asker aflesi yardım bekliyor BakırkSye bağlı BüyOk Halkalı Köyflo. Patma Aydın yazıyor : «Eşlm Süieyman Aydın bundan yedl ay evvel askerllk vazifeslnl lfaya glttl. Ben, en büyuğU 1 4 yasında, e n küçuğU de satlz, dokuz a y i ı i beş çocuğumla h i ç bir gellr koynağım olmadan kaldım. Asker allelerlne yapılmam İcab eden yardundan f a y d a l a n . mamın sağlanması İçin köy lhtlyar heyetine müracaat ettlm, Fakat h i ç bir m u n t a . zam yardım görmedim. Icab eden yardunm bir an evvel yapılması İçin b u m e k t u b u m u n gareteniıln dllekl«r s ü t u n u o d a nçşrlnl <Ulerim.» ien T A K S1M NOT: Mersin HALKEVİ, Bahkesir ŞEHİB, Sinemasmda çok yakında EsHşehîr LÂLE, Adapazar S.'VRAY Sinemalarında. Büyüklüğttne yaraşan görulmetniş ragbet ve takdirle devam ediyor. Seanslar her gün: 1 2,30 4,30 6,30 gece 9,15. Pazar 11 de başlar. 10 martta Ankarada PARK ve SÜS, *** ^^••••••••İ^^BHm Beyoğlunda çıkan şaheserleri Ü S E Ü D A S'da jalnız g ö s t e r i l e c e k t i r . Sinemasmda gorebilirsiniZi Bu akçamdan HÂLE Yeşflköydeki Çekmece caddesi acaba öteld sokaklardan daha önemsiz bir yol rm'dur? Heybeliadada sokak köpekleri günden «üne çoğalıyor Heybeliadada Gemlclkaynagı sokağında numarada oturan okuyucumuz B. BaybUdlrlyor : «Son gilnlerde adamızdakl baçıboe sokak köpekleri bflyuk bir rahatsızUk ve tehllka | kaynağı oldular. Havlaınalaruıdan, u l u m a , I larından sabahlara kadar uyuymıyoruz. GündTİzlerl de çoluk çocugumus, tavufe v e saire glbl ebil nayvanlarunıs orüarın korkunc saldırışlanndan zarar görüyorlar, A dalar Belcdıyeölnin bir a n evvel hareketa geçmetlnl bekllyoruz^ üç kal itibaren ' Sanat, kudret ve kabiüyetin yüce eseri, Şark filmciliğinin âbidesi GÜNAH Baç rollerde: ÇOCUĞU ve FATMA RÜŞTÜ BORCU Sergü^tfilmL Memlekethnlzde en çok sevilen Şarkın iki büyük artisti YUSUF VEHBÎ T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü ŞAKK ve GARB MUSİKİLİ 24 kişilik saz heyetleri, korolar, Şark ye Garb danslan, solo şarkılar. HAMİYET YÜCESES LtJTFİ ve KEM.\L GÜRSES hâveten: MERDLIK Persemhe skşamı \ m u l OOMBÜLLÜ îemsilleri ISMAIL DUMBULLU ve ARKADASLARI Teşillcöyde «Çekmeee oaddesl satlnlerl» lmzaslle s u m e k t u b u a l d ı i : <Gazetcnizd9 vaktlle ae$redllmls bir mektubumuza cevaben istanbul Pen Işlerl MOdurlüğÜE On göndermls oldugu yazısmda Bokagımıcn tamlrlnln 9 4 6 scnesl proştramına dab.ll bulvmmaması haeeblle b u Işin ancafc 9 4 7 Eeneal programı müzakerelert escasîr.da görüşül«blleceğl blldlrillyordu, Mezkur yazıöa bir d e tamlr lslnde t a mlre m u h t a c yolların ehemmlyetlne göre * * * nsreket edlldlgl llâve edlllyordu. Erdekte tsmetpaşa mahaliesi PeS g ü ı e l v e lsabeül bir hatt'ı hareket! Fakat bugüne kadar gerek esaslı tamlr No. 62 de AH Yılmaza görmü;. gerekse &sfa}t!a döşenmlş Yeşllköy Mefctubunuzda bansettlglnlz küçUk H u . yollarının büyük eksertyetl blzlerln otur harrem Üretenln IsUnbuIa göoderlllp ÜnL. duju Çekmeco caddcslnln eherr.miyetlnl verslte üroloji kllnlğlnde t e d a n edllmesinl halz olmasa gerek. ÇtlnkO yolumuz : sajlamaktan başka cars yoktur, Faklr çooıu. 1 Köyümüzün yüregl ve merkezl olan ğun seyahatlne aid kUçük masrafı, uaertna nahiye müdürlüğü. polls merkezl, lttalye, terettüb eden vazlfelerden blrl olmast dopazar ve llrnaa yorlerlnden Florya^ Kall layısile Beledlyenln temtn edeoeglndea tarya köyü Küçük Çekmece ( Ambariı > S a f . emlniz Taksim Her KRİSTAL Safonunda Çarşamba ve Cumartesi günleri Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez Müdürlügünden: işletme MüdCrlüğümüzde gorülecek numune avataya göre 32 bin aded somun, açık eksiltme ile y.>ptınlacrk'tır. 1 Somunun beher adedinin fiatı altı kuruş olup tamammm tı<arı <192O> liradır. 2 Eksiltmeye girebilmek içm isrteklilerin €İ44> lira geçtei teminat yatırmalan çartür. 3 Eksiltme 24'3/947 günune musadif pazartesi günü saat 15 te Merİşletme Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacakUr. 4 Istekhterin muayjen günde geçici teminat akçelerae birlikte komisyona başvumıalan ve yaptırılacak somunlara aid nümunelerin Morkez i ş letme Müdürlüğü ile istanbul Liman Han Orman Başmuhendish'ğinde göriilebileceği ilân olunur. (3009) kez Saat 15 te Tenzilâflı Halk Matîneleri. Duhuliye 50 kuruştur. 100 lira mükâfat İstanbul Teknik Üniversitesi **" Makine Fakültesi Dekanhğından: Fakültemiz fizik kürsüsünde bir asistanlık açıktır. İstekli olan adaylarm 20 mart 1947 tarihine kadar Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. (2997) SARAY Sinemasında 13 Mart Perşembe saat 1 8 3 da PİYANO RESİTALİ ÖMER REFİK Mİ KUÇUK GÂZETE Yskmda çıkacaktır ADRES: Ankara caddesi 115 Telefon: 20595 Gayrimenku! Satış İlânı İslanbal Emniyel Sandsğı Müdürlügünden: Ismaîl Hakkı Manço Y. A. 1801 hesab numarasüe Sandığımızdan aldıjı borca karşı Göztepede eski Merdivenköy, yeni Eğe sokağında eski 78/2, yeni 1 kapı, 6 oda 9 parsel nurraralı müfrez arsa ile gcne ayni eemt ve mahallede eski Merdivenköy, yeni Tarıkbey sokağında eski 78/2, yeni 7 kapı 6 ada 10 parsel nurcaralı müfrez, diğer bir arsayı birinci dereoede ipotek etmişti. Dosyada mevcud ve kadastronun son teabitine müstenid tapu kaydı suretinde işbu gayrimenlcjlleı^en birinin Kadıköyünda «yni mahalle ve Tarıkbey ve Eğeyolu sokaklannda eski 78/2, yeni 1 kapı, 506 ada; 13 parsel numaralı 1116 metr« murabbaı miktaruıda. mülk arsa olduğu ve diğerinln de ayni semt ve mahallede Tarıkbey sokağıoda eski 78'2, yeni 7 kapı, 50e ada, 14 parsel numaralı 1510 metre murabbaı miktarmda (Mihrimah vakfından) arsa olduğu, 13 parsal numaraîı arsanm hududunun ?ark 14 parsel numaralı Hakkı arsası, şimal Tarıkbey sokağı, garb Eğ« sokağı, oenub 12; 14 parsel numaralı Nahide ve Hakkı arsalarile ve 14 parsel numaraiı arsanrn hududunun da şark T. S. 738 paısel 15 nuirnaralı Sideridis vesaire arsası ganal Tankbey sokağı T. S. 738 numaralı garb 13 ve 12 parsel numarah mahaller, eanub sekiz parsel numaralı Ertuğrul arsasile mahdud olduğu ve her iki arsanın (7000) liraya karşı Azİ2 Şaiıin namma ikinci derecede ipotek edüdiği beyan edilmiştir. Bu ikinci dereoede ipotek Sandık ve müşteriierin hukukıma müessir değildir. Ikraza esas olan muhammin tesbltine göre 14 parsel numaralı kadastro teebitin« göre 13 parsel «Satıjta «ffl kadastro tesbiti. ol»n raporu muciblnce eski 10 ve son kadastro arsanın mesahası 1510 ve es!ü 9 ye son numaralı arsanın mesahası 1135 metredir. 1116 metre muteberdir.» Ş Ü K R A N B A HOLLYWOOD DÜNYASI ÇIKTI Programda: Beethoven Chopin Debussy Liszt Fiatlar: 120180240300360 K ON TİYA ve H İ C E İ Y Ü C E L 10/3/947 Nişanlandılar. 115 faıci sayıda İngrid Bergman, Shirley Temple Artistler pazar günlerini nasıl geçiriyorlar? Artistlerin karakterleri nasıl anlaşılır? Artist olmak kolay değil Marüne Carol kimdir? Yarının sanatkârlan Kötü Şöhret (roman) Bizbize (film tenkidleri) Tablolar Devlet Orman İşletmesi Çanakkale Müdürlügünden: Satılacak mal: Kömür Mahal ve mevkii: Çanakkale Orman İşletmesi Müdüılüğü Çardak bölgesinin Kirazh sahil rampasmda. Miktar ve cinsi: 2390 kental kömür bes parti halind'e 478 er kental. Muhammen bedelî: 875 kuruş. llk teminatı: 314 liradır. Miiddeti: 1 5 gün. İhale çekli: Açık arttirma. İhale tarihi: 19/3/947. İhale yeri: Çanakkale Orman İşletmesi binasında. • • Yukanda cinsi yazılı 2390 kental kömür satıîacaktır. 2 Buna aid jartname Orman Genel Müdürlüğünde Büyükdere, Biga, BayTamiç ve Bahkesir işletme müdürlüklerinde ve Çardak bölge şefliğinde görülebiür. 3 Taliblerin îhale gününd« evrakı müsbite ve ilk teminatîaril« komisyona müracaatleri. (29 7<)) Meşhur Ispanyol Violonselisti Gaspar GASSADO'nun 19 mart Çarşamba akşamı 21 de BÜYÜK GÜNLÜK SABAH GAZETESİ S A R A Y 8İnemasında vereeeği resital için blletler bugünden itibaren satılmaktadır. Fiatlar: 1 2 0 3 6 0 4 0 0 5 0 0 Kr. K O N T İ Î A ÇIKIYOR İstanbul Ankara Caddesl No. 102 Su Borusu Alınacaktır . Devlet Orman İşletmesi Büyükdere Müdürlügünden: Işletmemlzm Bahçeköy Bölge Fîdanlığmda su tesisi işlerinde kullanılmak uxere kutru, tulü ve evsafı a?ağıda yazılı su borusn almacaktrr. Ellerinde istenilen evsafta boru olup da veyahud yakında siparişi bulunup da teslim etmeği taahhüd edeceklerin en nihayet 21/3/1947 cuma saat" 17 ye kadar k&pah zarfla malm teslim tarihinl de ihüva eden içinde teklil mektublarını İşletmemlse taza mukabiltnde vermeleri lâzundır. Flanjh * font t boru > 80 100 60 60 m/m m/m m/m m/m 20 40 40 1750 BALOSU 22 mart Cumartesi gönu akçamı Taksün BELEDİYE Gazmonmda verilecektir. Daveöyeler, Ankara Cad. tstanbul Gareteciler Cemiyetinden tedarik edilir. BASIN tçi dışı katranlannuş ambuvatvanlı 10 atmosfer işletme tazyıkma mütehammil font veya içi dışı galvanizli çelik boru Içi dı«ı galvanizli çelik boru » veya pik su borusu 75 m/m 1250 50 m/m 1000 130 m/m . 100 <2707 TEHASUL SİRİABI Dr. George Ryley Scotfun bu eseri tenasüli hayatın bOtün «jrlannı çözmektedir. Fl: 150 BÜTÜN KİTABEVt Belediye Sular îdaresinden : HMTWIN 135.000 aded 390 metre küp Çakıl S75 » » Kum 30 Perdah. kumu 150 s » Taç (Boğaz taaı evsafmda mavl kaîker) Yukanda cins ve miktan yaslı malzeme, tuğla bir kalemde çakü üe kum ve perdah kumu bir kalemde, taç da bir kalemde olmak üzere ayrı ayn eksiltmeye konulmuştur. Vermeğe istekll olanknn tekliflerinin yuzde yedi bucuk teminatlarfle birlikte 26 mart 1947 çarşamba günü »aat on bfre kadar lîare Muamelât dairesine vermeleri ve bu işe aid şartnamesinin her gün îdare Fen Heyetinden alınabileceği ilân olunur. (3028) Vadesinde borcun Terilmemesinden dolayı yapılan taktb fizerine 820! numaralı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre iki şartname ilc v» ayn ayrı satüman icab eden yukarıda evsaf vesairesi ya züı iki müfrez arsanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satı?, tEpu ajcil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek isüyen eski 10, «on kadastro tesbitinde 14 parsel nupıaralı arsa için (377) ve eski 9 parsel «on kadastro tesbitinde 13 parsel numaralı arsa için de (354) lira pey akçesl verecektir. MilH bankaJarımızdaîi birmin teminat aıektubu da kabul olunur. Birikmiç butün vergüerle beiediye resimleri, vakıf icar«si V» taviz tutarile •tellâliye resimleri borçluya aiddir. Arttırma şartna»meoi 14/8/1947 tBrihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İjlerl Servisdtıde açık buîuEdurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da fartnamede v« takîb dosyasrnda vardır. Arttırmıya girmiş olanlar, bunlaiı tetkik edereik «ablığa eıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi 6ğrenf ad ve telâkki olunur. Birinci arltırma 5/5/1947 tarihine tesjdüf eden Haîkapınar suyunn Karşryakaya gStürmek üzere Karr.bükten temin etüğipazartesd günü Cağaloğlunda kâin Sandığnnızda saat 10 dan 12 ye kadaı miz borularm Karabükten almıp keşif ve şartnamesine uygun olarak döşeınsyapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için tekliî edilecek bedelhı tercilıan sile 600 M3 lük su deposunun inşası ve bağlanması işleri 24/3/947 tarihine kaalmmaa iceb eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen dar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. g ç m i ı olması farttır. Aksd takdirde son arttıranın taahhüdü baH kalmak Keşif bedeli 252,40772, muvakkat teminatı 13846,31 lirpdır, îsteklüerin şartÜ« 20/5/1947 tarihin« müsadii salı günü ayri maîıalde ve ayni saatte son eksfltme günü saat 14 e kadar Umum Müdürlüğümüze tekliflerini'yapınaiar! ve arttmnası yapılacaktır. Bu arttırrnada gayrknenkul en çok artüramn üstünde eksiltmeye girebilmek için Umum Müdiirlüğümüzden bir belge almalan liâc bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit ohnıyan alâkadarlar v« irtifak olunur. hakkı sahiblerinin bu haklarmı ve nususüe faiz ve masarife dair iddialannı Proje ve şartnameler 20 lira mukabilinde Umum Müdürlüsümüzden veilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber Sandığı riHr (2877) mıza bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklaruu bildirmemiş olanlarla hakları tapu slcillerîle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, Dafam fada malumat ahnak istiyenlerm 946/221 dosya numarasile Sandığımız Hukuk Ieleri Servisine müracaat etmeleri Kzuırıu ilân olunur. D Î K K A T 1 Eksiltmeye konulan iş, Bilecik Şehir Elektrik Santral ve Kmniyet Saııdığı: Sandı&tan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek fetiyenlere fen heyetimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 ını tecavüz etmemei. şebekesi işi olup ke§i£ bedeli (61079) lira ( 9 5 ) kuruştan ibarettir. üzare ihale bedelinin yarısına kadar fcorç verm»k suretile kolaylık göster2 Bu işin muvakkat teminatı (4304) liradır. Bu teminat mektedir. «018) îzmir Belediyesi Eshot • Umum Müdürlügünden: Bilecik Belediyesinden: O S M A N L I B A N K A S I Bterlln 8 P. 6 10 10 10 4 7 7 3 5.000.000 8.783 411 10 15.350.000 1.348.126 18 B.146.657 13 16.083.964 2 ».306.486 15 S.lOe.523 S 2fS.933 12 353.761 8 1SG.793 1 «7.929.663 11 3 0 Eylul Nüsabaka İle Nennr Ahnacak Karacabey Harası Müdürlügünden: 1 Kurumumuz muhasebe serviai içrn 3656 sayılı kanun gereğince bİT memur almacaktır. 2 Talrblerm liae mezunu ve askeriik ödevini yepmış oiması şaTttır. 3 lmtihanı kazanana 25 liraya kadar aslî maaş verlieoektir. 4 Müsabaka imtihanı 17 mart 947 günü hara merkezinde »aat 15 te yapılacaktır. 5 lstttklilerin diploma, hövfyet vartkası, hüsnürıal kâğıdı. mevcadşa bonservislerile hara müdürlüğüne müracaatleri. A K T t F Hlsse senedlerbün ödenmesi lstenmemlç olan kısmı Kasada v e bankalarda bulunan paralar Kıaa vadell avsnslar v e roporlar TürkJye v e Inglltere hükumetlerl Hazlne Bonolarl . Tghsll olunacak Benefller COzdanda buJunan Jcıymetlv Borclu carl hesablar Rehln mukabıllnde avan3lar Kabul yolu İle borclular Oavrimenkul mallar v e mobllya Müteferrlk 1946 tarihindeki p A s 1 r vaziyet Sterlin Ş. P. 10.000.000 1.250.000 155.395 14 9 794 497 53 273.058 1.492.809 256.9^8 706.962 16 1 13 11 İS 2 12 10 4 s Sarraaye Statü muciblnce avrılan ihtiyat akçcsi Teda\Ti!da bulunîuı bantncllar aörUlduğunde ödeneceK senedler v e vadeii Eznedler Alacaklı cari hesablar Vadell bonolar ve cari hesablar Kabuller Müteierrik tST.329.t*ia 11 3 Knynda movafık oldngıı tasdOc ohram. Umumî Muhasebe Şef muavinl ŞeJ A. A. Hayer G. Dclla Sudda Türkiye Umum Müdürı Pb. GarelU Belediye veznesine ihaleden evvel yatırılmış olacaktn. 3 Eksiltme 27/3/947 perşembe günü saat 16 da Bilecik Beledfye Başkanlığında toplanacak encümende kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi. keşif, fennî şartname, mukavelename, hususî şartname, proje ve buna aid diğer evrak Bilecik Belediye başkanlığında görülebilir. 5 Bu işe girmek istiyenlerin müteahhid, yüksek mühendis, mühendis olması veya bu gibi bir fen adamile iştirak etmesi ve Ticaret Odasına kayıdlı bulunması ve bunları tevsik edecek vesika ibraz ederek ihaleden ( 3 ) gün evvel (tatil günleri haric) Belediye Başkanlığma yazı ile müracaat ederek yeterlik belgesi alması ve bunu teklif mektubuna eklemesi şarttır. 6 lsteklilerin belli günde saat 14 e kadar 2490 sayılı kanunun 32 nci madd«si gereğince tanzim edecekleri teklif mektublarını Belediye Enciimenine makbuz muk?bili vermeleri lâzımdır. Postada vaki olacak geçikrne kabul edürn€z4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle