12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mart 1917 CUMHURÎYET E R 6 Ö H Ltd. I Çmar Han, Galata Merkez Bank karşısı • 1 BEKLENİLMÎYEN M Ü J D İ ! 0.0,8^0.10^ HESAB UZMANI NUAVINLIGI MÜSABAKA İNTİHANI MALİYE BAKANLIĞINDAN: I 35 Ura maaşlı hesab uzmanı muavinliği için 24/4/1947 perşembe müsabaka imtihanı yapılacaktrr. Aranan şartlar şunlardır: a) Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, b) 1947 yıh ocak aymm başmda 35 yaşmı doldurmamış bulunmak, c) Yüksek İktısad ve Ticaret Okulu ile İktısad veya Hukuk Fakültelerinden birini, Siyasal Bilgiler Okulunu veya bunlara eşidliği Millî Eğitim BakanLğınca kabul olunan yabancı bir okulu bitirmiş olmak, d) Yapılacak soruşturma neticesinde hesab uzmanhğının gerektirdiği nitelikte bulunduğu anlaşıhnak, e) Yolculuk zahmetlerine katlanmağa sağlık durumlan elverişli bulunmak. II imtihana talib olanlar 15 nisan 1947 akşamına kadar Maliye Bakanlığı Hesab Uzmanlan Kurulu Başkanlığına dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Bu dilekçeye şu kâğıdlar bağlanacaktır: a) Nüfus cüzdanının aslı veya noterlikçe onanmış sureti, b) Kendi el yazısile hal tercümesi özeti, açık iş ve ev adresi, c) Fiilî askerliğini yaptığuıa veya müeccel olduğuna dair resmî' belge veya noterlikçe onanmış sureti, d) Okul şahadetnamesi veya tasdiknamesinin aslı veya noterlikçe onanmış sureti. e) Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduğuna d=ıir fotografh resmî rapor. m Taliblerden aranılan şartları haiz olanlar ya7ilı ve sözlü olmak j üzere iki imtihana tâbi rutulacaklardır. Yazılı imtihan Ankarada Hesab UzI manlan Kurulu Başkanhğında ve İstanbulda Hesab Uzmanlan Bürosunda ve j bunda muvaffak olanların sözlü imtihanı Ankarada Hesab Uzmanları Kurulu ', Başkanlığmda yapılacaktır. j IV Yazılı ve sözlü imtihanlar aşağıda yazılı ders gnıplarına giren i mevzulardan yapıhr. , 1 MALtYE : j a) Maliye ilmi, i b) Türkiyede başhca veTgi kanunlan. | 2 İKTISAD : a) Nazarî ve tatbikî iktısad, b) İşletme iktısadi, ç) Mal bilgisi (Teknoloji) j 3 MUHASEBE: Teorisi ve tafbikah. j 4 MALÎ VE TICARİ HESAB: . Basit ve mürekkeb faiz, iskonto, faizli cari hesablar. malî cebır. hendesede satıh ve hacim ölçüleri. 5 HUKUK: Ticaret hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, İcra ve İflâs kanunu. 6 ECNEBİ LİSANI: Fransızca, almanca ve ingilizce Iisanlaırndan biri. (Millî Eğitim Bakanhğı tarafmd?.n her sene açılmakta olan llsan iratihanlarına şirmek suretile belge almış olanlar bu imtihana tabi turulmazlar.) V imtihan neticesinde hesab uzmanı muavinligine ahnan'ar üç sene sonra yapılacak yeterlik imtihanında muvaffak olurlarsa hesab uzmanhğına taj'in edileceklerdir. VI Durumlan 365S sayılı Teadül Kanununa göre 35 lira maaş aimağa müsaid bulunmıyanlara mezkur kanun hiikümleri dairesinde alabilecekleri maaş verilecektir. VII İmtihana girebilmek için ikinci maddede yazılı belgelerin 15 nisan 1947 tarihine kadar eksîksiz gönderilmis olması şaıttır. İmtihana girme şartlarını haiz olaulara yazı ile tebligat yapılır. (2080) TELEFON: 44087 Avustralya tspanyadan Kimya Mensncat Merinos Makineleri maddeleri Çeşidü Yünleri ve Malzemesi Mensucat Tarak telleri v.s. Sayın ahcılarm emirlerini ecnebi mümessillerine geçirir. TRÂEf OE NÂKIN1STI A R A N1Y O Izmir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Geneî Müdürlüğünden: Birliğimize bağh kooperatifler tarafından işletilecek Fordson ve Fiat markah traktörleri kullanmak için, bu işlerde başarı ile çahşmış tecrübeli, gayretli ve iyi ahlâkh makinistler arıyoruz. Kendilerine durumlarile mütenasib aylık ücret verilecek VP vazifelerinde muvaffak olanîar daünî memur kadromuza alınacaktır. Talib o'anlardan ancak yukandaki vasıfian olanların, 16/3/1947 tarihine kadar. tercümeihal ve vesikalarile Alsancaktaki Merkezimıze bizzat veva vazile müracaat etmeleri rica olunur. Müracaatlerin mahremiyefine dikkat edilecektir. • TEL:42295 HER YERDE BULUNUR Meşhur CLÎPPEE uçaklarmda derhal yer temin edilebilir. ANONİM ŞİRKETİ DEHİZ TİCARETİ YÖNETÎM KURULUNDAN : Şirketimiz ortakları gene! kurulu aşağıda yazıh gündemdeki işleri görüşmek ve karara bağlamak üzere sureti adiyede 29 mart 1947 cumartesi günü saat 11 de Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbulda Sirkecide Antalya hanındaki dairerinde toplanacaktır. Ortakların sahib olduklan hisse senedlerinî veya bımu müsbit vesaiki j toplantı gününden bir hafta önce şirkete tevdi ederek giriş kâğıdı almaları ve ' belli gün ve saatte asaleten veya vekâleten toplantı yerinde hazır bulunmaları rica ve esas mukavelename hühümlerine göre on hisseye malik ortaklarm oya katılabilecekleri ve hisse adedi her ne olursa olsun (10) ondan ziyade oyu olamıyacağt llân olunur. G ÜN D E M : 1 1946 yıh muamelât ve hesabatına aîd yönetim kurulu ve denetçi raporla ! rının okunması; | 2 1S46 yıh bilânço, kâr ve zarar he«blarının tetkik ve tasdikile yönetim kurulu ve denetçilerin ibraları; 3 1947 yıh için yeniden denetçilor seçilmesi ve ücretlerinin tesbiü, 4 Esas mukavelenamenin 46 ve Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri mucibince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi. İstanbul'dan Nazilli Belediye Başkanlığmdan: 1 Eksiltmeye konulan iş: Proje mucibince Nazilji kasabasında yeni yapılacak yiiksek tevettür elektrik tesisatı ve şefcir şebekesi. 2 Eksiltme kapah zarf usulile 4/4/947 tarihine rastlayan cuma günü saat 1 5 te Nazilli Belediyesi salonunda Encümen huzurile yapılacaktır. 3 Keşif tutan 183522 lira 23 kunış, muvakkat teminat «10426» lira «II» kuruştur. 4 lsteklilerin elektrik mühendisi olması veya bir elektrik mühendisile işbirliğinde bulunm?sı ve ikisinden birinin en az yüz bin liralık yüksek tevettür tesisatı ve şehir şebekesi yapmış olması şarttır. 5 Kanunî vesikalarla, teklif mektubunu ihtiva edecek zarflann ihale günü saat 1 4 e kadar makbuz mukabilinde Belediye Riyasetine tevdi edilmiş bulunması lâzımdır. Postadaki gecikmeler mazeret sayılmaz. 6 Belediye Encümeni sonuca göre ihale yapıp yapmamakta serbesttir. 7 Bu i»e aid dosyadaki evraklar: A) Esbabı mucibe raporu, B) Sukutu tevettür, direk, yüksek tevettür kablosu hesabları, C) Yüksek tevettür teçhizatı fennî şartnamesi, D) Alçak tevettür teçhizatı fennî şartr>»mesi, E) Yüksek tevettür teçhizatı keşfi, F) Alçak tevettür teçhizatı keşfi, G) Keşif hulâsa cetveli, H) İhale projesi, K) Sözleşme, L) Dört parça plân. 8 Istekliler bu işe aid dosyayı «9» lira «18» kunış fcedelle Belediye Mutem«dliğinden alabilirler. (2602) LONDRA ve HENDİSTAN'a dünyanın en tecrübeli hava h?.ttı ile rahat ve emin bir seyahat. Fiat ve yer temini için en yakın seyahat acentasma müracaat. MEMUR ARANIYOR . HALK SiGORTA T. A. Ş. den: Şirketimizin hayat kıîmında çahşbrılmak üzere: 1 Lise mezunu, askerlığmi yapmış ve matemaük bilgisi liee bir memur, 2 Serî ve doğru yazan bir daktüo alınacaktır. Evvelce sigorta şirketlerinde ve bilhassa hayat servisinde olanlar tercih edilir. Talibîerin 13 mart 1947 perşembe akşsmına kadar Istiklâl 4 mımarah Yeni Han (Astaş Mağazası üstü) 4243 numarada mizin Hayat kısmma müracaatleri. kuvvetçalışmış Caddesi şirketi PÂN AMERİCAN WORLD AIRWAYS The system of the Flyinc CMppers Müteahhid, Mühendis ve Topograflara Nivo ve Takeometerier gelmiş müsaid fiatla satışa başlanmıştır. Acele Galata Ahcn Münih han kat 3 No. 5 müracaat ediniz. Tel: 42260 Çifteler Harası Müdürlüğünden: ' Hara yetiştirmelerinden koşulara ve halk damızhğma elverişli 943 doğumlu saf kan Arab 1 baş kısrakla 944 doğumlu 1 baş erkek tay Mahmudiyede Harada 24/3/1947 pazartesi günü saat 1 5 te eyn ayrı pazarlıkla satılacak ve «atışı müteakıb gatış bedeli derhal Hara veznesine Ödenerek hayvanlar aynı günde teslim edilecektir. 2 Beher hayvanm muhammen be,deli 750 şer lira olup her ikisinin tanıinatı 225 liradır. 3 Satışa aid ilân vesaire gibi masraflar alıcrya aiddir. 4 Bu hususta fazla malumat almak ve hayvanları görmek istîyenlerin her gün çah§ma saatlerinde Hara müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (2924) j taşlarını .düjüren. sfncılaçim jçeŞ m r bundaiî böjle keW Lüleburgaz Malmüdürlüğünden: Aşağıda numara ve markalan ile muhammen kıymetleri yazılı dört aded gayrifaal kamyon, 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde açık arttırma suretile 4/3/1947 tarihinden 20/3/1947 tarihine kadar satılığa çıkarılmıştır. Kat'î ihale 20/3/1947 gününde saat lOdadır. Taliblerin yüzde 75 teminat akçelerile belli olan günde Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatleri ilân olunur. ' Muhammen Numarası Markası kıymeti Depozito akçesi 4124026 937 Doç 2000 150 Gayrifaal 3915432 Şevrole 1500 112.50 1434999 1000 75 1458117 938 800 60 (2821) SÜMERBANK KÜTAHYA KERAMİK FABRİKASI Müteahhid ve inçaat sahiblerinin istihsalimizin evsaf ve kaüte ü?lünlüğüe takdirlerini kazanan fabrikamız : . . . Yeni yıl için KIREMITLERIN tam ve zamanında inşaat yerierınde bulunmasını temin etmek üzere şirr.diden sipariş kabulüne başladığmı sayın müşterilerimze bildirm€*le şeref duyar. Her türlü tafsilât ve nümune fabrikadan iistenibilir. (2445) D O K I üR • • Enşaat Yapacaklara Kelepir Biiyiik ARSA » ^ Çok havadar, Marmaraya fevkalâde nezareti olan ve yeni imar plânına göre önünden seksen metrelik bir cadde geçen kabili taksim 7000 metrelik arsa satılıktir. Görmek için Cerrahpaşa caddesi Isakapısı bakkal Bekire müracaat Tel: 23426 Cerr;ıhpa?n hastanesi Iç Elastalıklan Müfelınssıs» Saat 3.5 1 ye kadar Bevoğlu Avrtıp^ pasaiı karşısmds No. 19 Küçük Parma H. daire 1 Telefnn: 42529 Telefon Kütahya 15 Teig. Keramik Kütahya Maliye Bakanhğmdan: CINSİ Miitan Nişasta kolasi 600 Kilo Maraneoz tutkaîı 600 > * Boya işlerinde kullanılan kara boya 600 » Beşiktaşta Devlet kâğıd deposu atölyesi ihtiyacı için yukanda d n s ve miktarı yazılı malzeme sattn alınacaktır. İsteklilerin fiat teklif mektublarile nürr.unelerini 15 mart 1947 cumartesi günü saat 12 ye kadar mezkur depoya vermeleri. (268T7) D O KT O B w ^ m Sedad Kumbaracılar Idrar yollan ve tenasül haslalıklan mütehassısı Ademi iktidar, belgevşekliği tedavisi Sirkeci Ankara caddesi 147 Telefon: 22533 Türk Okııtma Kurumundan: ~ Kurumun 15/31947 cumartesi günü saat 14 te Darüşşafakada yapacağı yılhk kongresine ve müessis merhum Yusuf Ziya Paşa hakkmdaki törene iştirak buyrulmak üzere okulu şereflendinnelerini saym üyelerden rica ederiz. GÖRÜŞÜLECEK İŞLEB: 1 " Yönetim kurulu raporu, 2 946 yıh kesin hesabı, 3 946 yıluıa aid murakıb raporu, hesablarm tetkild ve yönetlm kurulunun ibrası, 4 Kurum ve okulun 947 yıh bütçesl, 5 Yönetim kurulunda açık bulunan üyelerin seçimi, 6 Hesab murakıblarmm seçimi. AMBALÂJ İŞLERİNDE çalısmak üzere 2 küçük işçiye ihtiyac vardır. Bu işten anhyanlarm Beyoğlu İstiklâl Cad. Galatasaray Eczanesine müracaatleri. 1 Belediyenin Çakmak caddesi üzeıindeki Yeni Otel altındaki lokanta ve bitişiğindeki eczar.e ve ger.e bu sırada otolirı kuTeyiTide bulunan 10X10^100 metre eb'adında arsa ve tuhafiye dükkânının mülkiyeti kapah zarf usuliie satılacaktır. 2 Otel, lokanta ve eczane birlikte muhamınen bedeli «193000» lira olup muvakkat teminatı «10900» liradır. 3 Arsa ve tuhafiye dük"kânımn muhammen bedeli «25000» lira olup muvakkat teminatı 1875 liradır. 4 Ihaleleri 947 yıh martmın 21 inci cuma srünü saat 16 da Beledıyc Dairesinde, Belediye Encümeninde yapılacsktır. 5 Istekillerin ayni günde yatırmış olduklan teminat makbuzlarile kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Belediye başkanlığına vermeleri lâzımdır. 6 Bu babdaki şartnamelerin herşün Belediye muhasebesinde görülebileceği gibi isüyenlere birer örneğinin de gönderilebileceği ilân olunur. (2980) T. C. Ziraat Bankası Adana Belediye Başkanlığmdan: Keşan Ajansindan: Depolarım'zda mevcud azamî t300» ton hububatın Uzunköpru lstasyonuna kadar nakli aç;k rks:ltmeye konulmuştur ihale 17 maıt 1947 pazartesi günü saat 15 te bankamız binasmda yapılaahtır. Şartname her gün bankamızda, İstanbuî T. M. Ofisi Bölge Müdürlüğünde ve îstanbul, Edirn«, Tekirdağ; Uzunköpru, Malkara, Gelibolu Ziraat Bankalarında görülebilir. . lsteklilerin «300> Ura muvakkat teminatlariie bankamıza muracaatlerı ilan , (2712) olvnur. Maden Direği Nakil İşi Ereğli Kömürleri İşletmesinden: Devlet Orman İşletmelerinden satm ahnarak işletmemizcc. Karabük, Bartın bölgelerinin muhteUi istif mahallerinde depo edilen ve edilecek olan t?hminen 15000 metre küp maden direğinin Bartın iskelesine ve istasyonlara nakli işi müteahhide verilecektir. 1 Taliblerin, şartnameîerindeki esaslar dairesinde muvakkat teminat mektub veya akçesini, Ticaret Odası vesikasuu ve evvelce bu mevzuda yaptıklan işlere aid nakliyat kâğıdlaruu, teklif mektublarile birlikte tevdi etmeleri. 2 Bu işe aid şartname Ankarada Etibank Genel Müdürlüğu, Zonguldakta İşletmemiz Direk ve İstanbulda Etibank Şubelerinden alınabiür. 3 Teklif mektublannın 26 mart 1947 çarşamba günü saat 15 e kadar İşletmemiz BaşkâriMiğine kapah olarak verilmesi lâzımdır. 4 Müddst biltikten sonra verilecek teklifler kabul edilmiyeceği gibi postada vukubulacak teahhürler de nazarı itibara almmıyacaktır, 5 İşletme İdaresi ihaleyi kısmen veya tamamen dilediğine icrada serbesttir. (2879) F Göz Hekimi Fehmi Ayberk Orman Genel Müdürlüğünden: Devlet Orman Işlrtmesi Merkez Müdürlüğu SSğüdözü fidanlığı için a§ağıda evsafı. yazılı bir aded motopomp satm ahnacaktu 1 . 1 Motopomp, bir santrifüj pomp ve bir de muharrîk motörden mürekkeb olacaktır. 2 Santrfüj pompanm mecmu debisi 1215 litre saniye v e manometrik irtifaı 75 metre civarında olacaktır. 3 Pompa ve motörle beraber lüzumlu yedek malzeme ve takımlar. da verilmekle beraber Ankarada monte edildikten sonra yapılacak tecrübede ştraiti haiz bulunduğu garanti edilmiş bulunrr.ası şarttır. 4 Montopompaya aid açık ve izahh şartname Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez Müdürlüğünde ve istanbulda laman hanında Orman başmühendisliğinde görülebilir. Muhammen fiat «15.000> liradır. 5 Eksiltme 2/4/1947 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Ankara Orman Genel Müdürlüğu binasmda teşekkül edecek komisyonca tekliflerin kabul ediîeceği ve bugünden bir gün önce % 7,5 geçici teminatların yatırılmıs bulunmaa lâzım geldiği hususu ilân olunur. (3007) Belediye emekli ve öksüzlerinin 947/1 inci 3 aylık zam farkları «ö=teri!en günlerde Ziraat Bankasından veriliyor. 1579 1L/3/1947 Sah 580 1032 12'3/1947 Çarşamba 1033 1452 13/3/1947 Perşembe 1453 1556 14/3/1947 Cuma aşağıda (3021) • Haydarpaşa Nümune hastanes) I Göî Miitehassı» • tstanbu) Be'ediyesi karşısrnds « • • H M Telefon: 23212. ÜKOLOG • OPEKATÖR Prot Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden 17 mart 1947 tarihincîe esiltmesi yapılacağı evvelce ilân edilmiş olan, Zonguldakta Çaydamar mevkiindeki 500 kişilik yatakhane ve yemekhane inşaatının şirndilik geri bırakılmış olduğu ve bu işe aid cksi'tme evrak ve şartnamesi almış bulunanlann, bunları iade edebiiecekleri ilân olunur. (2878^ 3?haeddin Lutfi Vamalr Böbrek. Mesane. tdrar ve renasfi) Sfollan Hastalıklan Mütehasstsı. Beyoğlu, İs Bankası karsıaı ErnirNevTuz sokak No. 10. Panaiya Aprt Na 2. Telefon: «2203. Kilis Belediye Başkanlığmdan: 1 Elektrik motörünün kînlan krank milinin tamiri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedel 2500 lira ve muvakkat teminat 187.5 liradır. 3 . Şartname istiyenlere bedelsiz gönderilir. 4 lsteklilerin 13/3/1947 perşembe günü saat 10 da Beleriye dairesine başvurmalan ilân olunur. (2678) Dr. HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKİM DAHİLİYE MÜTEHASSIS1 Divanyolu 104 Muayene saatleri 2,55. Tel: 22398 j Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden: tskarta kereste Satılacak mal Ulupınar Fabrikası Mahal ve mevkü 13ÎP29 M3 köknar Miktar ve cinsi 40, Lira Muhammen bsdeli 401.79 T.ira İlk teminatı 30 gün Müddetı • Açık a>türma İhale şekli 19 3 '947 İhale tarihi Karabük İslefme binası İhale veri Yukanda cinsi yazılı ısk?rta kereste açık arttırma suretile sahlıga çıkarıhnıştır. Buna aid sartname Orman Genel Müdürlüğü, Bartm işletmesi ve IşiPlmemizds görülebilir. Taliblerin iha,le gününde evrakı müsbite ve ilk teminatlariie komisvona müracaatleıi. (2763) Ankara Beîediyesi İmar Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Ankara şehri imar plânı çerçevesi içindeki Çar.V.?.ya, Kvçükosat ve Etlik seyran bağlan bolgelcTİnin halihazır haritasiİ€ imar parselâsyon plânlarının düzenlenmesi ve aplıkasyopudur. Keşif tutarı 67950 liradır. 2 ihale, 21 mart 1947 cuma günü saat 16,30 da Vilâyet KonağrndaH toplantı salonunda imar Yönttim Kurulu önünde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğı €ar üç lira 40 ktıruş mukabilinde Irr.ar Müdürlüğünden almalıilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: a) Iifeklilerin usuline göre 4647 lira 50 kuruş gc^ici teminat vermeleri ve bir defada en az 400 hektaılık halihazır haritası işini iyi bir surette başardığmı veya idare ve denetlediğini ispata yarar vesikalarile birlikte ihak gününden en az tatil günleri hariç üç gün önce imar Müdürlüğüne başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgeleri almaları lâzımdır. . b) 1947 yıhnda bir Ticaret Odasuıa kayıdlı bulunmak, c) 243" sayılı kanunun aradığı diğer vasıfları aiz olmaktır. 5 I.M^Îilerin t?khf mcktublarını ek^iltrue günü c!:.n 21 '3,1947 cuma günü saat 15,30 a kadar almdı karşıhğında İmar Yönetim Kurulu başkanlığına verm^'cri lâzımdır. Post3daki gscikmeler kabul edilmez, • f2795) Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Ankara şehri imar plânı çerçevesi içindeki Altundağ, Yenidoğan, Atıfbey, Telsiz ve Çukurambar bölgelerinin halihazii haritasile imar parselâsyon plânlarırun düzenlenmesi ve aplikasyonudur. Keşif tutan: 38200 liradır. 2 Bıale, 21 mart 1947 cuma günü saat 16,30 da Vilâyet Konağmdaki toplantı salonunda imar Yönetira Kurulu önünde kapah zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartiaşması ve buna bağh kâğıdlar bir lira 91 kuru$ rmıkabilinde imar Müdürlüğünden almabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) Isteklilerin usulüne göre 2865 Ura geçici teminat vermeleri ve biı defada en az 300 hektarhk halihazır haritası işini iyi bir surette başardığmı veya idare ve denetlediğini ispata yarar vesikalarıle birukte iha'.e gününden en az tatil günleri hariç üç gün önce Ircar Müdürlüğüne başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgeleri almaları lâzıradır. b) 1947 yıhnda bir Ticaret Odastna kayıdlı bulunmak; c) 2490 sayılı kanunun aradığı diğer vasıflan haiz olmaktır. 5 Istekliierin teklif mektutrlarmı eksiltme günü olan 213'1P47 cuma günü saat 15,30 a kadar almdı karşıhgmda İmar Yönetim Kurulu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada gecikmelcr kabu] edilmes. , (2796) Etibank İstanbuî Şubesinden: Eankamız ihtiyacı olaıı 1 5 ton beyaz sabun açık paiarlıkla satın alınacaktır. Taliblerin en geç 14/3/1947 günü saat 14 e kadar muvakkat pey akçesi olarak TL. 1968.75 sını şubemiz veznesine yatırmaları ve alacaklan makbuzla aynı gün saat 14.30 da satınalma komisyonunıuzda hazır bulunmaları. Sabunlann nizamnamede kayıdlı evsafta olması garttır. Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (2951) Kırnuzı Avrupa glayöl çtçeği 100 taneük ambalâjlı kutu içinde 10 Ura. Posla tediyeü kabul edilir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle