26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 3 Arahk 1947 Evinize veba gibi bula»ıcı hastahklar tafiyabilen, kiler ve mutfağmın kirletip tahrib eden, depo ye ambarlarnuzda büyük zararlar yapan, zahire ve her türlü gıda maddelerini mahveden her cina fare ve ııçanı muhakkak öldüriir. Müessir olmıyan zehirleri kullanmamak için FAR HASAN FARE ZEHIRİ Markasına Dikkat Ediniz. ır gurur sana parlak bı veren GRIP BÂŞ DIŞ ve ROMATÎZM A AĞRILARINA KARSI RADYO f Bugünkü Program } T.» Açıüs v» program T 30 Müıli <PL) 7 « Haberler S 00 Şarkılar {Pl.) 8.» Müzik (P1) 9 00 Kapanıs 812 r947 gününde kapalı zarf usulüe saülacağı 21, 25, 3011 947^ günlerinde Cumuriyet, Tasvir ve Gecepoetası gazetelerıle neşrolunan '3570) lira muaramen b«delli 18 aded motosıkletin gorulen lüzum üzeruıe satışı ^mdılik geri bnaJalnuştır. İUn olunur. (16681) İstanbul Defterdarlığından: Bu >azı kaleminin temız, ahenkii ve parlak gostcrısı çok emekli ıscılıkle me\dana gelmiş % c en guzel ze\k seviyesine gore unâl edılmıştır. PARKER «51» duınanın "n cok istek celbeden dolma kalemidır. Ucu 14 K lık alt'.n olup ha\ava, kır \c hasara karşı korıınmuştur. \umuşak \e zahmetsız >nzar Kalemin hassas kapağı \ç bukmcdcn kapanır. kolayca HOOVEK MONOFAZE ELEKTRİK MOTÖRLERİ 1/2 1/3 1/4 . 1/6 ve 1/8 H. P. Bu motörler doğrudan doğruya eviıüzd«, dukkânınızda v« »telyeruzd«ki prizl«re takılır. Hususl tesısata ıbüyaa yokhır. Sarfettiği cer«yan utu kadardır. Kalernın kâğıda her teması ele sihirli bir zc\k vcrir Yalnı/ bu kalem hcmen kuruı/on PARKER «51* murekkebinden en mukemmcl neticeyı clde eLmek uzere imâl odılmıştır PAHKER *51»ı ısrarla ıstevınız. 1J28 Açıllf v« program 12.30 Müzik CP1) 13 00 Haberler 13 15 Muzlk (Pl) 14.00 Kapanıj. * 17 J i Açılıl ve program 18 00 Kanjık jarkıUr 18 30 Konu*ma 1 8 « MuzJc (Pl ) İJ 00 Haberler 1915 Geçmiîte bugun 19.20 Ineesaı 2015 Radyo ga»etesı 20 30 Serbest saat 20 35 Yurddan sesler 2100 Konuşma 2115 Cumhur Bagkartli&ı armoni mmkası (1. Von Blon Marj 1 Steck Valj intermezao; 3. Kreuteer Granatada b ( r gece uverturtı, 4. Velloneî Prelud ve Hınd danıl, 5 Curzon La Gıtana) 22 00 Konujma 2215 Dara muz'ği (Pl) 22 45 Haberler 23 00 Program ^ t kapamş Porker " 5 1 ": TL. 52 ve TL. 44 Porker Vocymotic • TL 32 ve TL. 8 Turkiyede Mümessılı: ELI BURLA ve Ortakları Galala, Istonbul BULMÂCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (< ELEKTROLUX,, ELEKTRİK SÜPÜRGESİ •l •' • Buı DolabUn, Kompressör, Znnpaı* Ta?ı, Tnrna. Vantilâtör, Santrifuj Tulumbalan VA T A için kuDamlıı, 110 ve 220 V. ve dakıkada 1425 ve 2850 devırlı tek ve çıft §aftlı obıak urere ber lhtiyaca uygun motörlerimlı daima mevcuddur. Toptan Satıç Yeri : Dünyanın tanınmış ve urun eeneltrdenberi yurdumuzda herkesı meranun etmış olan bu ahazların hah, muşamba, mobilya; perde; elbıse velhasıl toz tutan her eşvayı terruzlemek ıçın hususi parçaları vardır. 1 M s a • • ^ ş v« bulaşıfc yıkamaktan et«riniz daima kırmızı ve burtif uktur.^ Malbuki onlart beyaz ve yumu^ak' ttrtmak gay«t basittir: işinizi bitirtfkten aonra Vaseline C H E S E B R O U & H Galata, Taiur Han No. 1319. Tel 44995 44996 ito masaj yapımz ve bu surett* So^dcn tağü •Harlnizin «eri olmaaından kurtu> 1 Davranıp miskmlıkten kurtulmak. 2 lursunuz VaaellneCHESERBROUGHaynl Mazereti olan, bır edat 3 B.r gunün yaıısı, tersl btr çtjıd şarkıdır. 4 Memlekezamanda kesik ve dudak çatlaklatımızla bölgelerlnden blrvrun halkmdan. 5 nna bir devadır. Bebeklerinizin Avucda, blr mevsijn. 6 Uzak leskl dılde), Şişll ambarında »evcud 100tonmohtelif cins hurda demır (eski ray ve d»hl ince derilerine Vaseline C H E ldare bolumlerimızden 7 Blr eralr, lokapt» (murekkeb kelıme) S B a a yabancı ray parçaları, eski makas, eski bacdaj, eski dişll, eski yay, çelık ve saç par SEBUOUGH kııllanmalısifMZ. mueueselennde çahjan müstahderalerden, çalan, cıvtta ve tirfon parçalan vesaire) muteahhid Mustafa Şe£katı Kurak Vaaeline SECHEticaretın baslıc* sermayesi 9 Sor teskı nam ve besabına tonu 32, liradan ve Yedikule ambarında mevcud tahminen BROUGH bir çok tenmi, nota. 40, ton muhtelif d n s hurda malzeme (U demiri, köşebsnd, dekovıl rayı, •eylere kullanıYttfcarıdan cfağiya: boru, saç vesair*) müteahbid Mıgırdıç Taşıyan nam ve hesabma tonu 25, lan bir aile ilâcı1 Toprafiın lçınde yajayan bir e l n hayvan. 2 Paylamak 3 Bır Bifat ta liradan 21/11 '947 tarihinde yapılan pazarlık sonunda talibi uhdesinde kalrruştır. dır. DOnyanın en 5/12/947 tarıhıne kadar yukarıda yazıh fıatları arttırmağa talıb zuhur Mfvezelinidir. kısı, b»yagı, blr edat. 4 Bir çeşid oyun, blr renk. 5 Çevrllınce kıyı veya onun Ü2e etmedıği takdirde tabşın kesbi kat'iyet edeceği ve mevzuubahs hurdalarm rındekt köjk olar, Musanın kıymetiı topası. telibl uhdesine satüacağı 11 an olunur. (16726) H«r yerde amS CHSsteri T Tabancı (mürekkeb kellbalajh ufak va »«) S tsmi yok, meveud 9 Bır hartöı W> ve tüp ha •kunuşu, iplığın de olur insanın da. linde satılır. EvreOd bulmacarun haUedilmi? • Haşeratı öldüren her türlü ilâç ve kokulan serpmek için de hususî tertibatı haizdir. m 1 MATAŞ TİGARET T. A. Şti. Perakende Satış Fiatı... T.L 270 1. E. T. T, İşletmelerinden: \IIÎRİ\İV SESİ V A H R A M G E S A R ve O R T A K L A R ! 302, İstiklâl caddesi, Beyoğlu. Telefon: 44934 ve Ankara ALİ BAUKÇIOĞLU ve KARDEŞLERİ, Posta Cad No. 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M 0P H U S L U A T I R V Ü* S|A EN E F N A L E ED iL T AS E • M UİR EİM siölz •İA i L E A H • E V T aA N A E m RİC L l S 1 Z * i EN m B • M A K 1N • T|A Z|E' Bu akşarn saat 20 dc DRAM KISMI r ÎV. Kışı Rahat Geçirmek, Ueuz ve İyi Isınmak 1 COMMER Ağır BİR Dr. İhsan Sami Vaseline CHESEBROUGH N.1İG0MALA TÜRKİYE UMUMÎ ACENUSI Hizmet 5 İŞ yeri: Kanıyeiîiı GELMİŞTİR. İSTANBÜL BELEDİYESt ŞEHİR TİYATROLABI JOd Başlı Kartal Yazan Jean Cocteau Çevıren. Azir Hüdal Aidenur Teleîon: 42157 * KOMEDI KISMI Yazan tbnlrrefUc Ahmed Nuri Teleton 40409 Eah gar.u saat 19 da talebe temaılı. Paz*r günlen 15 te matme Cumartesa ve çarşamb» gurüeri 14 te ÇOCUK tyatrosu. İpekçi Merhum ıçtn linyit yakınız. Şımdıye kadar herkes koku venr, bacaları tokar, dıye korkar; yakmazdı. TtNAL SOBALARI, gördükleri büyuk rağbeüe, Ünyiti koku venneden, boru ve bacaları bkamadan hiç sönmeden yaktıklarmı ispat ettiler. Kok ve odunda her sobadan daha ıdareli yakarlar. SOBALARIMIZI; bu sen« muhıtlerine tanıtan beyi!«r gel«oek yıllar için devamlı ve kârlı bir i§ hazırlanuj oldular. Mevcud l'aan Bayüerimiı: Adapazan Keransettin Bsrut Afyon L ve A. Akosman ve Ort. Aüdsar Hüseyin Boyer Akşehir Yunus Çelık veresesi Amuya Selâaattin Aktin Adnan Taylan ve O r t Ankara Bahkesir Cvmaü Ahmed ve Ort Bandırma Ibrahim Bılgin Çorum Galib Enbiyaoğlu Ayhas Ticaret Evi Eskijehir, K*yseri Abdullah Uylu Zeki Satman Kütahya Hamami Biraderler Uzman Kardeşkr Ordu Samsun Tevfik Yunusoğlu Sivas Rna Çağlar Trabzon Hangeri Giray Ünye Zile Hakkı Baskan BayiitHiz olmıyan çefairler Içdn bayi istiycruz. Şartlaraııizı sorumız. B*yısiz tehirlerdeki alicıiariHurın emirlerini istanbul merkezımize bildirmelerıni nca ederiz. MEEKEZ: MUSTAFA TINAL, Çardak iskelesi 6 ^ Yemiş. Telf: 20460. Telg: MtMİTINAL, IST. Dünyanın en güç nakil işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş, sağlam ve çok ekonomik HAKIK I AÛIR TONLUK K A M Y O N L A R I N D A N SA«C£KAP( CERMANYÂ HAN U2287S] Karacabey Asliye Hukuk Yargıçhğmdan: Karacabeym Garlbce mahallesi 90 hane^lnde kayıdlı Bılgın eo>adını tasıyan Hayrl ojlu Mehmedın scyadırun (Koksal) olarak duzeltllmesıne 2 7/946 gun ve 303 esas 223 K. sayılı llâmile karar verılmis oldugu llân olunur. PARTİ Sahş DÂHÂ Taksim Tarlabaşı Cad. 72. Öksürük Şurubu Öksurük ve Nefes Darlığı, Boğmaca ve Kızamık Öksüriıkleri için pek tesirli ilâcdır. •^H Her kes kullanabilir. Kütahya AsUye Hukuk Yargıçhğından: Bursa 23 dalr* İ H No. d« kayldU olup b»len Kütahyanm servl mahaUeslnde mukiJB olü Adıl oglu Fethl Beksan tarafından Nuîus Idaresl aleyhlne «cılan »oyadı tashlhl davasının yapılan yargılaraası «onunda Davacının mensub olduğu aıle İle blrUKte soyadlan Beksan olduğu halde Nufu« Idareslnce kendısıne Tepeevlller soyadı verilmıs oldugundan tashlhi taleb ve menaub olduju rutustan alınan cevabda tashlhini Istedıgl soyadını almasında mahzur olmadığı büdırllmls ve dlnlenen tanıkların beyanlan da mahkemeye kanaat tahassul eylemlş oldugundan davaeının Tepeevlller soyadının Beksan olarak tashıhlne ve keyfiyerln Uânına 16/7/947 tarihinde karar verilmtş olduğundan kejfıyet ılân olunur TABLET yerine bir şişe REOSİL «Perdaht» Makinesi Alınacak Aksant Erkek Sanat Okulu MüdüHüğünden: ruşma sonunda Suçlumm sablt gorülen fıllındcn dolayı hareketine uyarı MılU Korunma K nun muaddel 31/7, 57 10 63. CK. 59 uncu maddelerlne tevfıkan 33 30 hra ağır para cezas.le teoiyesine ve hukraün kat'ilesfcğinde neşrine dair mezlcur mahkemeden verilen 22'8'947 tarlh ve 138'68 layıh karar kat ıleşmekle llân olunur. Cjmhurlyet gazetesı'e neşrolunacakrır. (16678) 1 Erkek Tekrdk Öğretmen okulu içia 4000 lira tasarianan bedel üzeİstanbul Millî Korunma Savcılığınrinden bir tane şerit zunparalı demir açkı «perdaht» makinesi 4470 sayılı kanun cian: (İlâm: 947 442) Sa.ısa arzettıjı etier üzerme etıket koy hukümlerine göre pazarhk suretile «derhal teslim» satın alınacaktrr. 2 Şartnamesi, her gün Tophanede 347 No da okulun bürosunda gSruTtatnak sureule Mılll Koronma Kanunnıma muhalefetten suçlu Emmönü, MısırçarsJsl 12 lebilir. sayıda kasab ve Halıcıoğlu, Çıftsalı Elvan3 İstekli olanların kanunt belgelerile ve Yüksek Okullar Saymanhğı dırek sokak, 6 sayıda oturur Ahmed oğlu 1311 doğumlu Hacıağa Uzunaksu hakkında 3005 veznesine yatıracakları 300 hralık geçici güven alıtı ile bırlıkte 5 'XII '947 cuma sayılı kanuna tevlıkan tstanbul (5) No. lı gunü saat 14,30 da yukanda adı geçen biıroda toplanacak komisyona başvurM'lli Korunma Mahkemesmde yapılan du maları. (16707) / İKİ TEZGÂHTAR \ Arancaktadır. Biri 12 Uâ 18, diğerı 16 ilâ 24 yaş arasmda olması şarttır. Fransızca bilenler tercih olunur. 23910 No ya telefonla müracaat Operatör • Ürolog BRONŞİTve I Sahib v* Başmuharnri: NADtR NADI Bu nüshs.da yazı i?lertni fiüen Idare eden CEVAP ^ FEEngİ Matbaan İzmit istasyon arkasında deniz kenarında teshm (260) m3 4 metre boyunda, 30 ılâ 70 santım kutrunda yuvar'ak ve (90) m3 10 ılâ 16 metre bojnında kaaklık gürgenler satılıktır. Talıblerın, Galata Mertebani sokak Yakud han No. 4 e muracaatleri. Gürgen Kereste Satışı SERBEST OKSURUCU KE5ER Dr. KEMAL ÇAĞLAR İdrar ve Tenasül Yollan Hastalıkları Mutehassısı Bejoğlu, Tokathyan karşısı Suter a a Kartal sokak, Çalış Aprt No. 4 • • H Saat 1 3 1 8 arast HER ECZANEDE BULUNUR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle