24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Arahfc 1947 BÎR DAKÎKA birleşmiş gibidir. 35 ler, her hangi bir listeye dahil olmıyacaklardır. Hazırlanan liste hakir kaç hatoa kmda sızan haberler. Hilmi Uranın GeHindistanda iki din salikl nel Başkan vekili olarak seçilmesi ihtivar: Hindular, MüslümanL irleşmis Milletler genel kumalini teyid ediyor. Receb Peker, ev lar. Hindular ölülerini yakarlar. Bina«ji rulunun Filistini Arablaıia Rakıyt devlet yapıyor, ve çok velce de bildirdiğimiz gibi, adaylığını enaleyh türbeleri yoktur. Müslüman lar •V Yahudiler arasmda taksim §ükür her yerde bol bol var. Irak Kral Naibi Irak medisml açan Bnştaraft 1 itnd sahijed» koymıyacağı gibi, konulmasmı da iste gömerler, türbeleri vardır. etmek lehinde verdiği karar, Arab milŞeker istihlâkimiz de artmış. ve müslüman kardesler birliği bu yolda nutknnda Arab milletlerinin Filistini I miyecek ve bunu seçimlerden önce be Nerede bir soluk krrmızı bayrak gö» letinin adeta sinirlerüıi oynatmış ve ber Senelik doksan şu kadar bin esasen başlamıs olduğu faaliyeti, kat kurtarmak için ciddi kararlar vermiş lirtecektir Arab memleketinde bu karar aleyhinde rürseniz ya bir müslüman türbesi veya kat tondan yüz yirmi bin tona çıfcArab âleminiı olduklannı söylemis ve «u sözleri ilâve Divana kimler girecek bir müslüman menzilidir. Kırmızı baygiddetli nümayisler yapıldığı gibi bir bütün merkezlerinden gelen haberlar, etmistir: mif. çok yerlerde âsabm bozulması yüzünMüfritlerle muhafazakârların anlaşa rak orada din ve ahiret ifade eder. « Filistin en fena tecavüze uğramışher yerde çiddet ve asabiyetin gitgida den bütün Yahudilere teşmil olunan Şekeri de devlet yapıyor; farak hazırladıklan listede, şimdi parti Maysör Mahracauğı içinde (Tipu Sul« trr, buna kuvvet ve cebir karışacak oartmakta oiduğunu bildirmektedir buğuz ve nefret gösterümiş, ber Arab merkez idare heyetinde bulunanlardan tan) admda birinin bir türbesi vardır. kat aradaki jarkı kar§ılamak Arab Birliği Dış Bakanlanndan nıü lursa Ortadoğu sulhu tehlikeye düşemerkezinde Yahudi mahallelerini muhbir çoğunun gene aday gösterileceği' Bu Tipu Sultan Maysör Prenslerindea için haricden yirmi bin ton jebilir» teşekkil siyasî komite gelecek cumarterael tecavüzlerden korumak için geüstede delegelerden de 15 kadarının bu Haydar Ali Han Şah Alemin oğludur. Bağdadı ziyaret etmekte olan Lübnan ker ithaline karar verilmiş. tesi toplanarak son durumu inoeliyecek Başbakanin konu?ması niş tedbirler almak lüzumu hissolunlunacagı ve divamn da bu suretle te 1780 tarihlerine doğru Ingilizlere karşj ve Bludan konferansı ile Soper konfe Cumhur Başkanma refakat etmekte oTezada dikkat: Anlaşılan devsilâha sanlıp galib gelmiş vc ilânı istikmustur. Yarınki toplantıda Basbakan Hasan şekkül edeoeği haber verilmektedir. ransmda verilen kararlarmı tatbik mev lan Lübnan Başbakanı Reyyaz Bey ga let, var kuvvetile meyhaneleri lâl etmiştir. Sonra komşulanndan bir Nurullah Sumer, Fuad Sirmenin de Sakanm da Kurultay delegelerine hitaBunlar, daha henüz isin başlangıcıdrr, kiine koymak meselesini konuşacaktır. zetecilere şu sözleri söylemiştir: doyurmaya çalışıyor! D.N. kırklar listesinde bulunduklan söylen mahraca ile harbe tutuştuğu sırada Inben, günlerdenberi ele alınmış olan t Filistin haklnndaki karar tatbik Kargaşabklar daha mühimmi bundan sonra baggösgilizler o komşuya yardım etmişler. Timevzular üzerinde geniş izahlarda bu mektedir. Filistinde bir çok vahim kargaşalıklar edllemiyecektir. Arab milletleri bir haterccek ve asıl kanlı hâdiseler ve büpu Sultanı mağlub etmişler. Biz bu kah* Parti genel sekreteri, divan tarafından lunması bekleniyor. yük maceralar gelecek haftalar ve ay çıkmış, Kudüste elliden fazla Yahudi yat ve memat kavgasile karşılaşıyorlar. raman adamın en son mukavemet nokseçilecektir. Bu mevkie en kuvvetli aAramızda birUk ve iman beraberliği Seçimler ehemmiyetini kaybetti larda belirecektir. Çünkü tam bn ka mağazası yakılmış, Yahudiler de Kudüs. tası olan kalesini de gezdik. Nihayet arSeçimlere gelince; fazla hararetli ol day olarak da Emin Erisirgil gösteril uk bütün kuvveti tükenince atile birrarın verildiği sırada Arablar tarafın teki Arab sinemasını yakmıslardır. In 6ayesinde davamızda muzaffer olacağı Bafmakaleden devam mıyacağı artık tamamen anlaşıhnıs gi mektedir. dan hazırlanan bir çok tedbirler benüz giliz kıt'alarile zabıta kuvvetleri Yahu mıza eminim.» likte kırk metre yükseklikteki kaleden kusudur. Türk milletinin yirmi beş bidir. Parti müfritlerile orta kısmı teşMekki Said ESEN kendini aşağı aüp bu hamasî hayata par tckemmül etmiş ve bu tedbirleri tatbik dilerle Arabların birbirlerine sokulmaRuslar Filistine asker mi etmek sırası benüz hulul etmemif ol arma meydan vermemiştir. yıllık ileri hamleleri karşısinda parlak bir son vermiş. gönderecekler? Buna rağmen yer yer vuku bulan Aduğu için bir şey yapılmamıs bulunuWashington 2 (AP.) Bugün Filis tinin ne kadar geri kaldığını gösterBu adamın türbesi o zamandanberi yordu. Bundan sonra bütün tedbirlerin rab . Yahudi çarpışmalan sırasında ö tindeki durumu yonımlayan Amerikalı mek bakımından daha açık bir misal ve hâlâ bir nyaretgâhtrr. Kapısında mn tatbik edilmesi bekleııir ve onun için bir lenler ve yaralananlar olmuştur. ayyen saatlerde hâlâ nöbet borulan çaaskerî müşahidler, bu memlekette pat bıılmak her halde güçtür. Şam ve Halebde çok sürprizlerle karşılaşmak muhtelınır. Siyah mermerden yapılmış olan lak verebilecek bir «Mukaddes Cihad» İnönünün gerçekleşmesine gayret meldir. Şamdan ve Halebden gelen haberle vukuunda, sureta yeni yahudi devle Baştarafr I mcı .a'ııjed» Bastarafı 1 incf tahlfed» türbenin dış duvarlannda kendisinio Asıl dikkati çeknıesi icab eden en e göre, Halebde sokağa çıkma yasağı tini Arablara karşı korumak bahanesi ettiği ve açıkça söylediği ülkü, meaı etrafmda aldığımız mütemmim malu rile Gazi ve Necati Eğitim Enstitülerin kabramaıılıklarıru b'ven beyitler v&rdır* konmustur. Çünkü halkın heyecanı en le FiUstine Kızılordu birliklerinin gi leketi ileri bir demokrasi hayatına mat şöyledir: mühim nokta şudur: de ve tarım aletleri yüksek uzmanlık Türbe yirmi dört saat açıktır ve içerida Cihangirde Güneşli sokakta 31 nu okulunda tahsillerine devam etmeleri buhurlar yanar. Her ziyaretçi onun mütecaviz mahiyeti almış ve duyulan rebilmesi tehlikesine işaret etmişlerdir. kavuşturmakhr. O, iki buçuk yıllık Taksim tasarısı aleyhinde rey verenleıin hepsi, fÖyle böyle dünyanın beş. hiddet ve nefret bütün Yahudilere teş Bu müşahidlere göre, Rus birlikleri bu tecrübeler, parti başkanlığı ile cum marah evin üçüncü katında Vangel uygun görülmüştür. Esasen bu karara sandukası üzerine çıçekler serper. Za*> yüz milyoııdan fazla nüfusunu temsil mil olunmuştur. (Dün de haber verdi takdirde Akdeniz üzerine yerleşmiş bur başkanlığı vazifelerinin aynı şa admda 60 yaşlarmda bir tüccar otur uyularak ders yüı başmda aynca köy ten türbeye nasıl hürmet edildiğini gi* edijorlar. Bütün Islâm âlemi aleyhte ğimiz gibi) Haleb halkı Yahudi kulübü olacak, Süveyş kanalile Suudi Arabis hıs üzerinde toplanmasını zararh gös maktadır. Vangelin 35 yaşlarmda Vasi enstitüsü mezunlan arasından hntihanla dip Hindistanda görmeli. Bu adam Ingilizlere isyan etmiş ve onlarla rey venniş bulunuyor ki başhbaşına nün kiitübhanesile iki Yahudi kahveha tandaki petrol tesislerine uçakla erişilir terdiği için bunlardan birincisini bı liki admda bir karısı, biri 15, diğeri 18 bu okullara öfrend alınmıştır. yaşlarında olmak üzere iki de çocuğu Yüksek köy enstttüsündeki öğrenci mnştür. Kendisi en son mukavemet kab." dört yüz milyondur. Hindistanın bütünü nesini ve komünist partinin bürolarını bir mesafeye gelmiş bulunacaklardır. ralunaya taraflıdır. Yoksa yirmi dört vardır. Tüccar Vangelin Lefter admda lerin solculuk temayülü yüzünden da «unanlanndandır; Fakat bizim Hindi alejhte rey vermiştir ki tekbaşına 350 tahrib etmiştir. Bir sinagoğa. iki el bom Rusyamn müdahale etmek üzere bir milyon nüfusludur. Arab âlemile başta ba atılmış ve on kadar Yahudi mağazası teklif yapması ihtimali Amerikacla açık yılbk partiyi feda etmek, onu bir ke bir de yeğeni vardır ki, çok küçük yaş ğıülmış oldukları hakkında bir Ud ga riyaretirniz esnasında Ingilizler bn tür* biz olmak üzere bütün Islâm devletle yakılmıştır. Bundan başka Sovyet mas tan açığa münakaşa konusu olmakta nara atmak gibi bir vaziyet elbette ta bu ailenin bimayesine sığınmışbr. zetede çıkan yazmın hakikatle hiç bir beye asla dokunmanuşlar ve halkın Tirinin alejhte rey verdikleri ve daha khateüzarmm bizzat hazır bulunduğu dır. Isminin açıklanması mahzurlu olan ortada yoktur. Sijasî kanaatler ve Halen 32 yaşında olan bu gene; yengesi ilgisi yoktur. Bu gencler de rnületimizin pu Sultana karşı şüphesiz, Ingilii" başka devletlerin de bunlara Iştirak Sovyet Ermenistanmm kuruluşunu kut yüksek rütbeli bir subay. ezcümle şöy sosyal ideolojiler insaıılann efi yahud Vasilikiyi sevmektedir. Lefter, son gün ümidlerine ve fedakârlığma lâyık vasıf lerle dövüştüğünden dolayı gosterdiğt büyük hürraet ve takdis bislerine hüretükleri gözönüne getirilecek olursa. kma merasimi sırssında Arablarla Er e demektedir: kenıiği Ue yapışık olmsdıklanndan lerde yengesine karşı duyduğu bu hissi larla yetişmektedirler. met etmişler ve kendilerine isyan remsd açığa vurmuş, fakat amcasının karısı, srerre kadar mübalağa efmediçimiı meniler arasmda şiddetîi bir kargaşaiık « Filistinde hakikî bir çarpışmaniB Ismet İnönü hııkukan parti başkan bu garib ve çok yersiz duygu karşısmolan bu türbeyi kapatmak aVıllanıiı» fcendi kendine belirir. îeryüzünde beş çıkmış ve Ermenilerin Yeprod gazeteıe patlak vermesi halinde, 90 gün zarfın hğını bıra]csa da onu gene Cuınhu da isyan ederek münasebetsiz yeğeni memiştir. yüz milyonluk muaaam bir kütlenin rinin matbaaları tahrib edilmiştir. da bir Rus müdahalesi beklenilebilir. riyet Halk Partisinin bir lideri ola paylanuştır. Ancak yengesini son de Baftaro.fi J tnci tahifeia Ammanda biiyük nümayisler yapılmış Gerek Ingilizler ve gerek bizim için rak tanımamaya imkân tasavvur edi recede sevdiği anlaşılan Lefter, ev\'elki yapılan bir işi tasvib etmemesinin elarasında çıkan silâhh çatısma hâdised Bilmiyorum, şu şündi anlatacağım fey bet de bir deseri olmak icab eder. Ne ve herkes Fili'tini kurtarmak için d6 böyle bir müdahale gayet müşkül biı lemez. Partiler onun manevî ilgisile gün saat 18 de eve gelmiş, yengesine üzerine tevkif edilen 22 Demokrat hak .Cumhuriyet» te çıkb mı? Ben yazdığı« yazık ki Birleşmiş Milletler namraa vüsmeğe hazır oiduğunu belirtmiştir. durum ihdas edecektir.» tekrar ilânı aşketmeğe kalkışmıştır. Bu kındaki evrak Şarkikaraağac Sorgu Yar mı hatırbyorum; fakat baa yazılar «gadaima övünebilirler. Mısır kurnıay baskanı hududa gitti toplanan devlet adamlan bu hakikati defa da Vasiliki, Lefteri paylamış, bu gıçlığma verilmiştir. Suçlu değil, birer zete> nin kullandığı .veto» yüzünden Pâkistan seyirci kalmıyacak Mısır Kurmay Başkanı İbrahim Ataul gözönünde tutmamışlar ve düşünmeFakat şef sistemi iliklerine kadar yüzden aralannda kavga çıkmıştır. Bir mağdur oldukları anlaşılan 22 Demokrat İDÜşar etmediği için beUd bu da onlarLondra 2 (B.B.C.) Pâkistan hükumişlerdir. Şu beş. yüz milyon insanın lah Paşa, Mısırla Füistin hududu üzerindandır, diye bir kere daha tekrarlamtk^ Lsliyen bizim kurultay üyeleri böyle müddet devam eden bu kavga sırasın hemen tahliye edilmişlerdir. meti sözcüsü, bugünkü demecinde Pâbir davayı tutmasmın herhalde bir sebeb de E!Ariş'e gitmiştir. da Lefter tabancasım çekmiş, yengesidüşünrnüyorlar. Onlara lâzım olan İsparta Valisi Yeniee köyü hâdisesini ta fayda mülâhaza ertim. kistanın, Arablar tarafmdan Filistini Irak ve Lübnanda ve hikmeti vardı diye düşünmemek Ismet İnönünün fikirlerinden ve ül nin üzerine 4 el ateş ederek, kadıni öl Karaağacda tetkik ederek mahallinde Galiba geçen baharda tsf&hani başkurtarmak için açılacak mücshedeye Aşiretler Konferansı Başkanı Haynılmuhakkak ki yeis verici bir bareketth. dürmüştür. küsünden ziyade kendisidir. kanlığında İstanbula gelmiş olan Hind gereğinin yapılmasma kaza kaymakaseyirci olarak kalmıyarağmı söylemis. lah, muhtelif aşiretlere mensub 50 000 Çünkü bu beş yüz mUyon insamn lsBu cinayeti müteakıb kaçrnak istiyen namı mcmur etmiştir. Yeniee köyünde ticaret heyeti Bursaya gittigi sırada abilâkis Filistini müdafaaya iştirak için Yirmi dört senedir arkadan yüteği dikkat ve ihtimamla nazan dikka kiçilik bir ordunun Irak ordusile birkatil, merdivenlerden inerken düşmüş; zalar, Sultan Osmanın türbesini ziyaret te alınmaması, rey sahibi bir çok mil lıkte Füistin uğrunda savaşmağa hazır herşeyi yapacagını ve her yardımı gös rüyorduk. Sensiz halimiz nice olur? elinde bulunan tabancanm son kurşunu bazı Demokratlarm evleri bucak müdü etmek arzusunu izhar etmişler. Mihrü tarafından rnühürîerjniş bulunduğunerecejini ilâve etmiştir. Sonra biz ne yapanz? letlerin, vicdanî kanaatlerile değil, fa oiduğunu söylemiştir. roandarlar, türbenin gayet mühmel fe da Lefterin alnma isabet etmiş, ölümü dan halktan mühim bir kısmımn kat peşine takıldıklan T© peyki gibi Diye feryadı basıyorlar. Bazılan ne sebeb olmuşrur. bakımsız bir halde oiduğunu bildiklerl açıkta barınmakta olduğu bildirilmekbarcket etükleri büyttk mületlerin arriea ederek, bazılan serzeniş ederek için azayı biraz oyalıyarak oralan sütedir. kasından sürüklenip gittiklerinl apaçık saym baskanı üzmekten çekinmiyorValiliğin bu hususta emir verip ver pürtiip temizletmişler. Hind heyeti a* belirtmiştir. lar. mediği henüz anlaşılamamıstır. Demok zasından bir müslüman türbeye girince Ba?(arafı I in<H sahifed* ellerini açıp, Cenabı Haktan kendilerine Birleşmis Mlfletler Inınıln b!r takım Türk milleti, daha ileri bir demok milyon dolarlık tazminat vererek bu me rat Partili bir heyet hâdiseye dair ra de böyle bir kurucu vermesini dua et Bojtarofı I Incf <sahiiede peyklerin ve bir takım büyüklerin sii Baştarafı I Ind tahiiede rasi idaresine hak kazandığını bağı seleyi kapatmak istemişlerse de Sovyet porunu parti genel merkezine gönder miş. rükleme ve süriiklenme sahnesi oldu kım tedbirler alacakbr. Filhakika son Nesredilen malumata göre. tevkif olu nrken, Halk Partisinin içinde ^zdü murahhası bu yoldaki teklifi kabul et roek üzeredir. Bana bunu anlaltıklan zaman, içune ğunu, ne yazık ki, açıkça gb'stermiştir. zamsnlarda tacirler tarafından istihsal nan kimseierin komünistlikle alâkaları ğü bu tereddüd havuzuna bir göz at memiştir. Siyasî muhabirlere göre RusKongre hüzün çöktü. Çünkü blr taraftan Rusya, diğer ta bölgelerimizde büyük miktarda buğday tesbit olunmuş ve bunlarm pesinde ko? mak, doğrusu şaşılacak ve ibretle Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyetl Başkandaha fazla para teklif edilmiş olKuzum arkadaşlar «Cumhuriyet» Ç İ raftan Amerika bütün peyklerini topla almmakta oluşu dikkati çekiyordu. Sa tukları gaye ve heriefin komünist bir seyredilecek bir tezad değii mi? saydı, kabul etmeleri çok muhtemeldi. lâmdan: CemiyettmlzJn yıllık kongresl » aralık 1847 olmak, tarihimizi ve tarihimizde biae yarak hareket etmişlerse de Hd tarafın tın alınan buğdaylann stok edilmekte rejim kurmak olduğu da tavazzuh etOnun için Dış İşleri Bakanları Avus salı güntl eaat 14.30 da Marman Lokallnde hizmet etmiş olanlan, hattâ devletimiri NADİR NADİ da peykleri içinde isyan edenler bulnn olduğu da müşahede edilmiştir. Mem miştir. turya meselesile meşgul olacaklardır. yapılacaktır. Bu seter, ekseriyet bulunup bu kurmuş olanı ıınutmak mı demekür. muş ve bunlar, bu feci haksızlığa kar lekette ihtiyaca yeter miktarda hubutüzüge göre bakılmıyacağınDörtlerin bugünkü otummunda Al lunmanıasına Bu gizli hareketi hazırladığı arılaşılan dan, bütün arkadasların hazır bulunmaları Neden bu güzel rejime bu kadar kötü bat bulunduğu ve havaların müsaid $ı gelmeyi bir vazife saymışlardır. manya ile yapılacak sulh andlaşması Aziz Ali Paşa ile arkadaşlannın muhtebir lüzum isnad ediyoruz. rica olunur: gitmesi sayesinde her tarafta geniş ölhakiında takib edilecek usul müzakere Gündera: 1. tdare heyeö ve hesab raporu, Memleketimize hayatlarile, zekâlarile, Peyklerin bircoklan bunlara bakarak çude ekim yapıldığı halde tacirlerin !if Mısır şehirlerinde de bir takım ha2 Dilekler, 3. Yeni idare heyeü seçlml. •)'!mi=tir. hunerlerile hizmet etmiş binlerce Türpeyklik boyunduruğunu boyunlanndan stok yapıp, bu stoklan ellerinde bek nrhklar yapmış oldukları göze çarpmışLondra 2 (a.a.) Vişinski Birleşmiş kün kabri hakikaten bizi mahzun ede* atabllirlerdl. Ne yazık ki bunlar vicdanî letaıeleri hububat piyasasında bir spe Ur. Amerika ile Bulgaristan Milletler teşkilâtınm toplantısma işticek bir dunımdadır. înkılâb başlarında kanaatlerini değil, fakat kendilerine tel külâsyon havası estiğini göstermekteDarbei hükumet tamamile bertaraf rak eden diğer delegelerle beraber bubelki bir zaruret olan bu hareketin ararasmda ticaret müzakereleri kin olunan kanaati ifade etmekle Biredümiş ve hükumet alâkah bütün sadir. Mubayaalar, hakikaten büyük yegün Londraya gelmiştir. ük bugün manası yoktur. «Cumhuriyet» lc^miş Milletler Kunılunun tarihinde blr hısları yakalamış bulunmaktadır. TahkiSofya 2 (a.a.) Birleşik Amerika Ue idaresi ölüden ve mezardan korknuu. kunlara baliğ olmuştur. Adana 2 (TelefonLa) Sel felâkenni leke teşkil edecek harekette bnlunmuşt devam ediyor ve isin yakında adüBulgaristan arasmda ticaret müzakereIzmire büyük bir musademe Tarihte yaşayan bir adarrun ise türbesln.üteakıb havalar açmış bulunmaktadır Hükumetin almakta olduğu tedbirle yeye intikal etmesi bekleniyor. lardır. İngilterenin bu lşte müstenkif erin« başlanmıştır. nin kapatılması, ona karşı sadece hürAdananm seylâba uğrayan mahallelerile şeklinde akseden bir vak'a tlarak kalması durumun hakikatini »n rin mahiyeti, şimdiden belirülmemekle metsizlik olur, yoksa onu yaşamakta köyîerdeki suların bir lusmı çekümiştir. layısımn mükemmel bir nlsanesi Idi ve beraber alâkalı resmi çevreler, bu kaIzmir 2 (Telefonla) Kargıyakanın ölüm olduğu Türk taribi sahifelerinden dKöylerde zararm miktan tesbit edilbirçok milletler onun gibi yapmalı idilpr. rarlardan sonra tacirlerin, stok yapAlurca köyünde mera sahiblerile bir Eski îstanbul Komutanlığı muhasebe lemez. me'.ıtedir koyun sürüsünün sahibleri arasında cisi, Istatistik genel müdür vekili Selim Bu iste vicdanî bir kanaat sahibi ol maktan çekineceklerini ve mevcud stok Gecenlerde bir dostun velaü dolayısile kavga çıkmış, hâdise, Izmire, büyük Sabit Aykutun kardeşi tüccar mıyanlann Ingiltereye nymalan durnr lan da süratle ellerinden çıkarma yogittiğun zaman İstanbulu fethetmis ve luna gideceklerini ummaktadırlar. bir musademe vuku bulduğu şeklinde ken bunu bırakarak işin ehemmiyet ve FAHREDDÎN AYKUT akseitiğinden köye bir jandarma müf 2/12'947 günü vefat etmiştir Cenazesi biz torunlanna bırakmış olan Fatihin Yakın ve Ortadoğu ça'.ışma konferanmesuliyetini.idrak etmiyen taraflara ilrezesi gönderilmiştir. Neticede çoban 3/12/947 günü Cihangirdeki evinden a türbesi ve civannı gördüğüm zaman sında Pâkistan temsilcisi Fagal Üaki tihak etmeleri hayrete değer. Rumanya Kralı nişanlamyor Kurban dün saat 15 te İstanbul Gazetelardan birinin ateşile Mustafa Balkanh ınarak Eyüb camiinde ikindi namazın kendimi tokatlıyacak hale geldim. Evet, bu karar, Birleşmiş Milletler Vehme itibar yoktur. Türkiyeyi İaıisminde bir ihtiyarın hafifçe yaralan dan sonra namazı kdınarak Eyüb meKuruhından çıkmamalıydı! Çıktığına göLondra 2 (a a.) Londradaki yetirili ciler Cemiyeti binasında Türk gazeteciranlan, Türkiyeyi kuvvetlendirenleri, dığı anlaşılmıştır. arhğma gömülecektir. Mevlâ rahmet Türkiyeye hizmet edenleri taziz etmek re bondan böyle onun tepkilerile karsı Rumen çevrelerine göre, Rumanya Kralı lerle bir basuı toplantısı yapmıştır. Paris 2 (Radyo) Millî Mecliste eyleye. Temsilci soze başlarken memleketinin bugünkü müzakereler sırasında, ordunun lasacagız ve biz eminlz ki bn tepkilcr Mişel ile Prens Rene de Bourbon'un Yeni atom bombası borcumuzdur. Bu sade blr ahlâk borca çok şiddetll olacak ve çok derin tesiri kız; Prenses Anne de Bourbon'un nişan kavuştuğu istiklâlin Pâldstan milleürıin halk aleyhine verllen emirlere itaat rtdeğil bir de hayattakUere: Londra 2 (a.a.) (Britanova) Llsan Mtiteh. Proi A. ANJEL bütün dünyayı saracaktır. merasiminin pek yakında ilân edilmesi en kıymetli emaneti oiduğunu söylemis memesi lâzım geldiginl söyliyen komüEn yeni atom bombasının yeni atom Baknuz bu millet keodlne hizmet ve yeni devletin ilerleme yolunda en nist saylavlardan Raoul Calas, çoğuc silâhlan tecrübe bölgesi olan Marshall Ömet Rıza DOĞRÜL muhtemeldir. edenlere nasıl hürmet ediyor! diye nfibüyük hedefinin Türkiyenin kurucu ve luk kararile 15 gün müddetle Meclisten grup adalanndan bir mercan adası olan mune gostermektir. kurtaneısı Kemal Atatürk ile onun en uzaklaştırıhnıştır. Calas, bu karan din Eniwotok adasında yapılacağı bildirilBen bu satjrlan kurultayda unilliyetDersanesi: Bahoefeapı tramvay Cad. yakın mesai arkadaşı İnönünün eseri lememiş ve Meclisten çıkmamıştır. Bu mektedir. Selâmet Han. Fransızcanıı zayıfsa biee çillk> nmdesi mttzakere edilirken tflr* izinde yürüyerek maksada erişmekten nun üzerine ve birçok şiddetîi münaka, ' Yeni bombanm Hiroşima ve Nagaza gelirdz. Uygun ücretle az ramanda belere dair konuşan bir harihin sözlerin. ibaret bulunduğunu ve Pâkistanın Türk şslardan gonra oturum ertesi güne bı ki'ye atılan atom bombalarından on takviye ederiz. Dcrsler münferid reya den mülhem olarak yazdrm. mületinin en büyük takdirkâr ve hay rakümıstır. Fakat komünist saylavlar defa daha kuvvetli oldu&u söyleniyor. Türkiyede herkes, istisnasız herkes müşterektir. 3 ARALIK 1947 Saat 18 e kadar ranı oiduğunu söyledikten sonra demiş gene dı^arı çıkmamışlardır. Sabah «sat türbelere ve kabirlere bürmet etmekte hesabında 50 lira bulunanlar tir ki: müttefiktir. Onun için bugünkü duru5 e doğru bir manga muhafız, Calas'yı mu ihdas etmiş olan ve vazifesini görijp € Hindistan ve Pâkistan, hürriyet Meclisten çıkarmak üzere salona gelY I L B A Ş I artık hikmeti vficndü kalmamiş bulunan lerine Ikinci Dünya savaşuıdan sonra mistir. Bir mıüiafız nezaketle saylavm çekilişine kaüîırlar. kanunun hemen kaldıntmasına teşebbuS I V E D A D K A R A O K Ç U birlikte kavuşmuşlardır. Biz, bu isüklâli tam kollarından tutmus, aşağı indirmiştir. Bu etmek gerektir. Tâ ki Cumhuriyet çoBüyük ikramiye: 3 0 0 0 L İ R A D I R manasile, simdilik tatmış değiliz; çün sırada bütün komünist saylavlar Marcuklan krymetll ecdadma hürmet imkü, Ingilizler hâlâ emperyalist bir siya seillaise'i söylemislerdir. Aynca çeşidli rkramiyeler kânlannı bulsunlar! set gütmektedirler. Bizi üzen en büyük Diğer taraftan Cumhuriyet Konseyi Hesab açmadı iseniz B. FEL.EK HERKES K E N D İ Y E R İ N E sebeblerden biri de, Hindli Müslüman 18 saat süren tarüşmalardan sonra cumA C E L E E D İ N İ Z Komedi 3 perde lara yapılan mezalimdir. Bu gidişle Hin huriyetin müdafaası hakkındaki kanun Biletler şimdiden satılmaktadır. DOĞUM distanda Müslüman neslinin tükenmck tesarısımn ili kısmrnı kabul etmiştir Toprak Mahsulleri Ofisi müfettişi üzere oiduğunu belirhnek isterim.> Fransada komünist nüfuzuna tâbi iki Turgud KereÜi'nin bir kız çocuğu dünmilyon işçinin grevi d«vam etmektedir. /s Galata, Bankalar Caddesi No. 27 Bir uçak daha dağa çarptı, yüya gelmiştir. Yavruya uzun ömür» Türk îtalyan ticaret anlaşması ana ve babaya sıhhatler dileriz. 23 kişi öldü Roma 2 (A.P.) Italya ile Türkiye, ( ANCHORS AWEİGH ) Belgrad 2 (a.a.) Yugoslav hava Belçika, Danimarka, Holanda ve MaBugün Matinelerden İtibaren yollarına mensub Douglas tipi bir yol caristan arasmdaki ticaret ve tediye FRANK SİNATRA KATHRYN GRAYSON SujxıslkmaL Filistin için mukaddes Tehlikeli oyun ŞereHnize efendim.' Kurultay, bugün son , toplantısmı yapıyor Hâd/se/erflrâs/ndı Tiirbeler,. cihad ilân edildi Halkm kederinden ml, ncjc8İnden mi pefc bilmiyorum ama, memlekette aylik rakı istihlâki dört yüz ju kadar tondan sekiz yüz tona çıkmış. dayız. icab ederse programı, gece de çalışarak ikmal ederiz. Arkadaşlardan bir ricam da, mütalealarını zübde olarak bildirmeleridir.t Dilck konıisyonıı raporu bugün görüşülecek Filhakika bundan sonra programın maddeleri süratle konuşulmug ve bu akşam ikmal eailmiştir. KurultayiD gündeminde Dilek Kornisyonu raporu vardır ki bunun da hükumet nezdind« takib ve intacı için yarınki oturumda Genel Sekreterliğe havale edileceği anlaşıhyor. Ba3ta.Ta.f1 1 Ine* sahifedt kil eden muhafazakârlar Bir tezad Sevdiği yengesini öldiiren genç Hasanoğlan Kö'y Enstiiüsü Yeniee köyü hâdises! Hubuhat spekülâsyonu Mısırda komiinisf ların hazırlaMları ihülâ! hazırlığı Londra Konferansı Âdana köyleHni isfilâ eden sular çekildi Htadisfanda ^iisliîmanların ac?klı Bir komiiiiisf savlav Fransız Meclisinden zorla şıkarıldı FRANSIZCA SON G U N S RAŞİD RlZA TİYATROSU Bu Akşam Kadıköy SÜREYYA Sinemasında TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A. 0. T URAN Sînemasmda GÖNUL KİN! SEVERSE SENE KELLY B U cu uçağının Karadağ dağlanna düştü anlaşmalan Müessisler Meclisi tarafmğü haber verilmektedir. 23 ölü vardır. dan dün tasdik edilmiştir. JOSE İTURBÎ A K Ş A M Mevsimin iki büyük TÜKKÇE filmi bir arada I KRAL EÖLENİYOR 0 * ™ , TÜRKÇE BÖZLÜ VİCTOR HUGO'nun 81mez eserlerinden slman senenin en güzel filmi. TÜRKE BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 2.20 saat sürecek olan bu muazzam RENKLI film Saym İstanbul halkmın sabrrsızbkla beklediği BÜYÜK SİNEMA KAFTASI 2ÖLÜM BU MARŞI < Hissî sahnelerle ve baştan basa heyecanlı maceralarla dolu dramatik filmi. ALEMDARMÎLL I'de LOREL HARDY, ARŞAK PALABIY1KYAN, ALİ BABA, ÜÇ KAFADAB KOMİKLER ve İKİ AÇIRGÖZLERİN filmlerine nazire olarak memleketimizde ilk defa olarak çevrilen AKŞAMDAN İTÎBAREN ŞEHİR KOMEDİ TJYATROSUNDA KERİMİN ÇİLESİ Sinemalarmda birden orijinal ingilizcesi gösterilecektir. DİKKAT: Bu filme mahsus seanslar; İPEK'te : 13^0 16 18,30 21 MELEK'te: 13,45 16,15 18,45 21,15 Seansa fihnle başlanacağmdan müşterilerin tam saatinde gelmeleri rica olunur. Bu akşam için N E L E E ' t e yer kabuamıstır. VİVİANE BOMANCE JEAN MAEAİS MARGUERİTE MOBENO ve LUCİEN CODEL tarafından şahane bir tarzda yarmtılan İPEK H1ELER 4NSIKL0PEDI nan I . AYLIK AYLİK ANSİKLOPEDİ 43 üncü sayısı çıkh I • I I Büyük mizansenli, hareketli. şarkıh ve müzikli büyük komedi İPEKÇİ MERHUM VODVİL 3 PERDE Nakleden: İBNİRREFİK AHMED NTHİ Sahneye koyan: VASFİ RI2A ZOBU Senaryo: Selâmi İzzet Sedes Reüsör: Ferdi Tayfur Oynayanlar: Nevin Seval, Ferdi Tayfur, Yaşar özsoy, Tevhit Bilge, Vahi Öz ve ZIT KARDEŞLER Bu büyük film seyredenleri ta ilk kısmından cazibesine kaptıracak ve sonuna kadar artan bir alâka ile gaşy ve tejhir edecektir. I I Bu büyüU yerli filmimizde yer bıılmak ve geri dönmemek için tam scans saatlerinde tcşrifiniz rica olunur. DEVARILI SEANSLAR HER GÜN 11 den İTİBAREN I I Süper filminin " Fransızca kopyası yarın akşam 21 de Türkçe kopyası bn aksaın 21 de R A R N C İ E İ Ş A R K Sinemalarmda Müstesna GALA Suareleri halinde gösterilectktir. GEORGES BİZETin bütün musikisini, PROSPER MERİMEE'nln bütün ihtiras va maceralarını dinliyecek ve gSreceksiniz. Not: Filmin uzunluğu hasebüe tam seans saatlerinde teşriniz rica olunur. Memieketimizin en değerli profesör ve mütehassısları tarafından yazılıp «İskit Yayınevi» tarafından her ay bir fasikülü çıkarılan bu emsalsiz eserln yeni sayısı da renkli tablo ve yüz kadar resimle süslü olarak çıktı. MiIll Eğitim Bakanlıgınca mekteblere de ehemmiyetle tavslye edilen bu e»er, her vatandafin memleket ve dünya olay ve bllgilerini kolayca takib etmesi bakımından çofc lüzumludur. cAylık Anslklopedl» nin bu Kayısında; O5manlı Îtalyan harbi, Haçlı Beferleri, Avrupayı kalkındırm» (Marshall) plânı, orkestralar, Türk çinieillği, talgın menenjlt, komsumuı Yunanljtan, kütübhaneler ve kütüb^ haneeiUk, Bâbil kulesi, Amerika BirleşiK Devletleri, hava kuvvetleri, Roman ve Etrüsk sanatı, Ramadier, Jean Cocteau ve diter bendler vardır. Çlmdiye kadar eıkmış sayılar pek azalmıjbr. Her evln kütübhaneslne her seyden evvel lâzım olan bu eserı kaçım.amalan aile reislerlne tavsiye olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle